You are on page 1of 13

J.

U - Mješovita srednja škola Kakanj


Trgovinska stručna škola - PRODAVAČ
Kakanj, juni 2019. godine

PRAKTIČNI ISPITNI RAD


Tema: Obračun blagajne

Mentori:
Učenik: 1._______________
Turudić Azra 2._______________
3._______________
PRAKTIČNA NASTAVA

1
UVOD U PRAKTIČNU NASTAVU

Cilj praktične nastave u trgovačkoj školi je da učenici steknu znanje, vještine, te navike koje
su im potrebne za obavljanje poslova i radnih zadataka prodavača.

2
Obračun blagajne

Na kraju dana blagajnik ili poslovođa sastavlja obračun blagajne. Obračunom se utvrđuje
stvarno stanje prodaje – utroška (gotovina, kartica, čekovi) i uspoređuje sa stanjem
evidentiranim u registar blagajni. Svaka vrsta prodaje, prema načinu plačanja posebno se
specifira i upisuje u blagajnički izvještaj ili iskaz stanje blagajne i predanog novca.

Blagajnički izvještaj sadrži:


- broj blagajničkog izvještaja
- utrošak po blagajnama
- odobrenja po blagajnama
- ukupni utrošak (promet)
- specifikaciju utroška (promet)
- saldo (sitan novac u blagajni)
- potpis poslovođe i blagajnika

Za svaku vrstu prodaje sastavlja se posebna dokumentacija.


Za gotov novac sastavlja se specifikacija novca po apoenima i opća uplatnica pomoću koje se
gotovina polaže na žiroračun. 1

Opća uplatnica je instrument platnog prometa pomoću kojeg se obavlja plačanje u korist
vlastitog i tuđeg žiroračuna.

Sastavlja se u tri primerka koji se nalaze jedan ispod drugog:


- prvi primjerak (priznanice) – vraća se uplatiocu
- drugi primjerak (izvješće za arhivu) – zadržava Zavod za platni promet kao ispravnu
na temelju koje je izvršeno odobrenje žiroračuna korisnika.
- treći primjerak (izvješće o uplati) – dobiva korisnik kao obavijest o izvršenoj uplati.

Opća uplatnica sadrži ove podatke:


- ime i adresu uplatioca
- svrhu uplate
- ime i adresu primaoca
- iznos novca koji se uplaćuje
- broj računa na koji se uplaćuje
- mjesto i datum uplate

Specifikacija čekova: nalog za naplatu sastavlja se prema banci izdavaoca čeka, što znači da
se posebno evidentiraju čekovi Privredne banke, posebno Zagrebačke banke, Riječke banke,
itd.

3
Specifikacija čekova po tekučim računima građana sadrži ove podatke:
- naziv uplatioca utroška
- broj žiroračuna uplatioca
- prodajno mjesto
- broj specifikacije (ispunjava ZAP)
- naziv trasanta banke
- broj žiroračuna trasanta
- redni broj
- serijski broj čeka
- datum izdavanja čeka
- broj tekučeg računa građana
- svote za svaki pojedini ček i ukupna svota
- datum i potpis poslovođe ili blagajnika

Sastavlja se u tri primjerka, od kojih jedan ostaje u ZAP-u, drugi u knjigovodstvu


poduzetnika, a treći ostaje u prodavnici.

Za prodaju robe uz kreditne kartice sastavlja se specifikacija za prodaju po kreditnim


karticama (ako se utrošak predaje na blagajnu trgovačkog društva) ili zbirna obračunska
kartica ako se utrošak predaje izdavaocu kreditne kartice

Specifikacija za prodaju po kreditnim karticama sastavlja se najmanje u dva primjerka i ima


ove podatke:
- datum sastavljanja
- vrstu kreditne kartice
- broj kreditne kartice
- broj obračunskog listića
- svotu pojedinog listića
- ukupnu svotu i iznos

4
ZAKLJUČAK

- da osposobi učenika da vlada osnovama tehnike i prodaje u prodavnici;


- da razviju volju i interes učenika za poziv koji su odobrili;
- da razviju kod učenika pravilan odnos prema poslu i imovini;
- da razviju individualne i kolektivne odgovornosti za rad, radnu disciplinu;
- da kroz rad učenici steknu naviku za pravilan odnos kupca i lijepog ponašanja

5
PRIVREDNA MATEMATIKA

Tema: Kalkulacije u trgovini

6
Kalkulacije u trgovini

Kalkulacija je računski postupak pomoću kojeg se utvrđuje cijena proizvoda robe ili usluga.
Kalkulacijom se može izračunati cijena koštanja, nabavna i prodajna cijena. Kalkulacijom se
vrši raspoređivanje troškova na njihove nosioce, proizvode, robu ili uslugu. Cilj kalkulacije je
opteretiti svaku vrstu i jedinicu proizvoda, robe ili usluge onim iznosom troškova koji je i
stvarno nastao prilikom proizvodnje proizvoda ili nabavke robe.
Kalkulacija se zasniva na određenim načelima, principima, odnosno pravilima koja se moraju
poštovati prilikom sačinjavanja kalkulacije. Ta pravila su:
1. Pravilo tačnosti – kalkulacija treba obuhvatiti tačan iznos troškova koji se odnose na
pojedine vrste robe.
2. Pravilo dokumentovanosti – za svaku vrstu troškova mora postojati odgovarajuća pisana
dokumentacija.
3. Pravilo potpunosti – kalkulacijom se moraju obuhvatiti svi troškovi i prenijeti na njihove
nosioce.
4. Pravilo prilagođenosti – kalkulacija mora biti prilagođena djelatnosti preduzeća i
proizvodima koje ono nudi.
5. Pravilo preglednosti – kalkulacija mora biti sačinjena tako da se lahko uočava i razabire
njena struktura i sadržaj.
6. Pravilo ažurnosti – kalkulacija mora biti sačinjena na vrijeme kako bi se mogle donositi
ispravne i pravovremene poslovne odluke.
7. Načelo uporedivosti – kalkulacija mora biti sačinjena tako da je moguće izvršiti poređenje
sa planskom kalkulacijom, kalkulacijom prethodnih perioda ili kalkulacijom drugog
preduzeća.
8. Pravilo ekonomičnosti – kalkulacija treba da se sačinjava uz što manje troškove i u što
kračem vremenskom periodu. Također kalkulacijom utvrđujemo koje trškove treba
pokriti, a koji su nastali tokom poslovanja preduzeća.

Zavisno od vremena izrade kalkulacija može biti:


1. prethodna ili planska
2. naknadna ili stvarna

Trgovačke kalkulacije možemo podijeliti na:


1. unutrašnj kalkulacije
2. kalkulacije u vanjskoj trgovini

7
Prilikom kupovine i prodaje robe u unutrašnjoj trgovini javljaju se sljedeće cijene:
1. Fakturna cijena
2. Nabavna cijena
3. Prodajna cijena

Fakturna cijena
Fakturna cijena je cijena po kojoj se roba kupuje. To je ona cijena koja je naznačena u fakturi
dobavljaća za jedinicu mjere prije obračuna bilo kakvih popusta (najčešće rabat i kasa skonto)

Nabavna cijena
Nabavna cijena je cijena koja se dobije kada na fakturnu cijenu dodamo sve zavisne troškove
nabavke.

Zavisni troškovi nabavke su zavisni, a najčešće se odnose na: transport robe, utovar, istovar i
smještaj robe u skladište, transportno osiguranje, provizija posrednika, bankarsku proviziju,
bankarski kalo, lom i rastur i ostale troškove.

Prodajna cijena
Prodajna cijena je cijena po kojoj se roba prodaje.
Ova cijena je veća od nabavne za iznos razlike u cijeni i iznos PDV-a.

Rabat se odobrava za proizvode gdje prodavač odobrava popust kupcu on se određuje od


prodajne cijene robe.
Cilj kalkulacije nije samo izračunavanje cijene robe već se kalkulacijom analiziraju
ekonomičnost i rentabilnost poslovanja.

Kalkulacija u u unutrašnjoj trgovini mora biti u skladu sa poslovanjem trgovinskih preduzeća.


Prema broju proizvoda koji su predmet kalkulacije, kalkulacije možemo podijeliti na proste i
složene. Kalkulacija je prosta ako se izračunava cijena jedne vrste robe. Kalkulacija je složena
ako se računa cijena dvije ili više vrsta robe. Kalkulacija se može raditi po progresivnom i
retrogradnom postupku. Kalkulacija je progresivna ako se fakturnoj cijeni dodaju zavisni
troškovi nabavke i nabavnoj cijeni marža i PDV. Kalkulacija je retrogradna ako prodajnu
cijenu znamo unaprijed te oduzimanjem PDV-a i marže dobije se nabavna cijena od koje kada
se oduzmu zavisni troškovi nabavke dobija fakturna cijena.

8
Trgovinsko preduzeće nabavilo je:
200 kom peškira po cijeni 3 KM/kom
25 kom četkica za zube po cijeni 3 KM/kom
Izračunati nabavnu i prodajnu cijenu, ako su troškovi prevoza 35 KM, a utovara i istovara 10
KM. Troškovi prevoza, utovara i istovara se dijele srazmjerno nabavljenoj količini. Provzija
posrednika je 0,75% od fakturne vrijednosti. Na fakturu je odobren rabat od 3%. Na peškirima
želimo zaraditi 10%, a na četkicama za zube 11%. PDV je 17%.

Peškiri Četkice za zube


R.b Opis 200 komada 25 komada
1. Faktura vrijednosti 600,00 35,00
2. - Rabat 18,00 1,05
3. Neto F.V 582,00 33,95
4. + Troškovi prevoza 31,11 3,88
5. + Utovar i istovar 8,88 1,11
6. + Provizija posrednika 4,50 0,26
7. Nabavna vrijednost 626,49 39,20
8. Nabavna cijena 3,13 1,57
9. + Marža 0,31 0,17
10. Prodajna cijena bez PDV 3,44 1,74
11.+ PDV 0,58 0,29
12. Prodajna cijena sa PDV 4,02 2,03

F.𝑉𝐼 = 200 * 3 = 600

F.𝑉𝐼𝐼 = 25 * 1,40 = 35

3 ∗ 600
𝑅𝐼 = = 18
100

3 ∗ 35
𝑅𝐼 = = 1,05
100

9
Raspodjela troškova prevoza = 35 KM

S = 35
𝑎1 = 200
𝑎2 = 25

𝑆 35 35
K= = = = 0,1555555555555556
𝑎1 +𝑎2 200+25 225

𝑇𝑃 𝐼 = 0,1555555555555556* 200 = 31,11


𝑇𝑃 𝐼 = 0,1555555555555556* 25 = 3,88
∑ 34,99 (35,00)

Raspodjela troškova prevoza = 35 KM

S = 10
𝑎1 = 200
𝑎2 = 25

𝑆 10 10
K= = = = 0,444444444
𝑎1 +𝑎2 200+25 225

𝑇𝑃 𝐼 = 0,444444444* 200 = 8,88


𝑇𝑃 𝐼 = 0,444444444* 25 = 1,11
∑ 9,99 (10,00)

626,49
𝑁. 𝐶𝐼 = = 3,13
200

39,20
𝑁. 𝐶𝐼𝐼 = = 1,57
25

10 ∗ 3,13
𝑀𝐼 = = 0,31
100
11 ∗ 1,57
𝑀𝐼𝐼 = = 0,17
100

3,44 ∗ 17
𝑃𝐷𝑉𝐼 = = 0,58
100
1,74 ∗ 17
𝑃𝐷𝑉𝐼𝐼 = = 0,29
100

10
POZNAVANJE ROBE

Tema: Mlijeko i mliječni proizvodi

11
Mlijeko u prometu

Kravlje mlijeko ima najveći značaj u ishrani, a u promet može dolaziti kao pasterizovano
mlijeko, pasterizovano djelimično obrano mlijeko, pasterizovano obrano mlijeko,
sterilizovano mlijeko, sterilizovano obrano mlijeko i kuhano mlijeko.

Ukus mlijeka mora biti prijatno sladunjav i karakterističan za svaku vrstu, a ne smije biti
gorak, slan, kiseo, bljutav i sl.

Gustina mlijeka određuje se pomoću laktodezimetra, koji je, u stvari, jedna vrsta areometra.
Gustina kravljeg mlijeka se mora kretati u granicama od 1,029 do 1,034 i to na temperaturi od
15°C.

ISPITIVANJE KVLAITETA MLIJEKA


Kvalitet mlijeka određuje se na osnovu organoleptičkih osobina, hemijskog sastava,
bakteriološke ispravnosti

- organoleptičkim metodama ispitujemo boju, miris i ukus mlijeka


- boja mlijeka treba da je neprozirno bijela, a neispravnim mlijekom smatra ono koje ima
crvenkastu, plavičastu, žutu i sličnu boju.
- Miris mlijeka treba da je karakterističan za svaku vrstu mlijeka a neprijatan miris može biti
oštar, na buđavost i užeglost. Ovo mlijeko smatra se nesipravnim.

Važne prerađevine od mlijeka:


- kondenzovano mlijeko
- mlijeko u prahu
- kiselo mlijeko i jogurt
- kefir
- pavlaka
- maslo
- kajmak
- sirevi

12