You are on page 1of 1

Halina at tayo'y humayo

Awit sa paghayo matapos ang Pagdiriwang ng Misa

Masaya
B α/F
ι
% α 32 œι −− œ œ œ œ œ− œ œ ˙
F F C

œ œ œ œ œœ
Voice

Ha - li - na at ta - yo'y hu - ma - yo sa ka - pa - ya -

Bα C 7/B α
œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ ˙−
%α œ ˙ œœ œœ œœ œœ œœ
5 F C F

œ ˙ œ œ ˙−
a - an ni He - su - kris - to! Ma - sa - ya na ting i - pa - ha -

œ œœ œ œ − ι œ
% α ˙˙ œœ œœ œœœ œœœ ˙˙˙ ˙˙˙ Œ
11 F/A Dm Gm C7 F

œ œ œ − œœ œ ˙˙
(Fine)
yag ang Ma - bu - ting Ba - li - ta ng ka - lig - ta - san.

%α Ó
17 Am Dm

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙− ˙ œ œ
Pa - ka - i - ni't pa - i - nu - min ang m - ga duk - ha. Pa - si -

œ œ œ œ œ œ
%α œ œ œ ˙ œ œ œ
22 Gm C7 F

œ
lu - ngin ang m - ga wa - lang ta - ha - nan. Bi - si -

˙
C 7/B α
œ œ
%α œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙ œ œ
26 F/A Dm

Ι
ta - hi't a - ru - ga - in ang m - ga may - sa - kit ma - ging

ι ι Bα

% α œ− œ œ
30

œ−
Gm C7

œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ
ang m - ga na - sa - pi - i - tan. At ang m - ga pu -
C 7/B α

%α ˙ Œ −−
35 F/A G C7

œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙
˙ œ
ma - naw na ay a - ting i - pa - na - la - ngin.

©Titik at Musika ni Ferdzmb


mmxviii