You are on page 1of 3

PROIECT DIDACTIC

Metode Forme de
Momentele Activitatea Activitatea şi organizare
lecţiei / profesorului elevilor procedee a activităţii
Obiective
1 2 3 4 5
Moment Face prezenţa elevilor, notează absenţele în catalogul clasei; face observaţii şi Răspund la întrebările
Organizatoric recomandări, dacă este cazul. adresate de profesor, îşi
1-2 min însuşesc observaţiile şi Conversaţia Frontală
recomandările primite.

Sensibilizarea Stimulează motivaţia şi interesul elevilor pentru subiectul noii lecţii


pentru Frontală
activitate
1-4 min
Anunţarea lecţiei Comunică elevilor subiectul lecţiei şi obiectivele operaţionale Notează în caiet titlul lecţiei
noi şi a obiecti- Expunerea Frontală
velor operaţio-
nale1-2 min
Transmiterea Li se cere elevilor să Îşi reactualizează cunoştin- Conversaţia Frontală,
noilor - definească termenii argumentarea, argumentul /raționamentul/ inferența ţele învăţate anterior Examinatoare
cunoştinţe - menționeze elementele structurale ale unui raționament. R: premisa/premisele Fac conexiuni cu conţinuturi Individuală
30-35 min și concluzia care au fost prelucrate în lec- Observaţia
O1,O2 - enumere cele două tipuri de raționamente după direcția procesului de inferență ţiile precedente la disciplina
între general și particular. R: deductive și nedeductive sau inductive logică, argumentare și Explicaţia,
- enumere tipurile de raționamente după numărul de premise din care rezultă comunicare Frontală
concluzia. R: imediate și mediate
- menționeze cele două tipuri de inferențe în funcție de corectitudinea logică. R: valide și nevalide
Ce înseamnă “valid”? Dar “nevalid”? R: logic-corect.
Când este un raționament valid? Dar nevalid? R: incorect/greșit
Distribuie elevilor o fișă de lucru pe care sunt trecute câteva raționamente. Pe Explicaţia, Pe grupe
fiecare fişă este precizată sarcina de lucru: să precizeze dacă raționamentele sunt Dau răspunsuri la întrebările
sau nu valide (corecte). ce le sunt adresate Argumentarea
Se evidenţiază relaţia dintre validitate și adevăr.
Defineşte validitatea si face o scurtă caracterizare a acesteia: Reţin explicaţiile
Validitatea (corectitudine logică) reprezintă proprietatea fundamentală a Expunerea
argumentelor deductive, prin care din premise adevărate rezultă întotdeauna o
concluzie adevărată.
Pe baza faptului că știm cum este argumentul (valid/nevalid) și ce valoare de Notează în caiet ideile Conversaţia
adevăr au premisele, putem spune ce valoare de adevăr va avea concluzia interesante
argumentului: Frontală
Argument Valoarea de Valoarea de adevăr a Explicația
adevăr a concluziei
premiselor
VALID Toate Concluzia este sigur adevărată
adevărate
VALID Cel puțin una Concluzia poate fi sau
falsă ADEVĂRATĂ sau FALSĂ
NEVALID Toate Concluzia poate fi sau
adevărate ADEVĂRATĂ sau FALSĂ
NEVALID Cel puțin una Concluzia poate fi sau
falsă ADEVĂRATĂ sau FALSĂ
Observație: Validitatea unui argument deductiv este independentă (nu depinde
în niciun fel) de valoarea de adevăr a premiselor și concluziei.
Valoarea de adevărpe care o au premisele și concluzia unui argument deductiv
nu influențează validitatea argumentului; altfel spus, validitatea și valoareade
adevăra premiselor și concluziei sunt independente.
Pe baza valorilor de adevăr pe care le au premisele și concluzia, putem spune
cum poate fi un argument deductiv:
Valoarea de adevăr a Valoarea de adevăr a Argument
premiselor concluziei
Toate adevărate falsă NEVALID
Toate adevărate adevărată VALID sauNEVALID
Cel puțin una falsă adevărată VALID sauNEVALID
Cel puțin una falsă falsă VALID sauNEVALID
Pe baza faptului că știm cum este argumentul (valid/nevalid) și ce valoare de
adevăr au premisele, putem spune ce valoare de adevăr va avea concluzia
argumentului:
Argument Valoarea de Valoarea de adevăr a
adevăr a premiselor
concluziei
VALID Adevărată Premisele pot fi sau
ADEVĂRATE sau FALSE
VALID falsă Premisele sunt (cel puțin una)
falsă
NEVALID adevărată Premisele pot fi sau
ADEVĂRATE sau FALSE
NEVALID falsă Premisele pot fi sau
ADEVĂRATE sau FALSE
Fixarea şi Solicită explicaţii
consolidarea Prezintă, pe scurt, noţiunile predate, punând accent pe noţiunile mai dificile suplimentare Exerciţiul, Individuală
noilor cunoştinţe Reţin aprecierile şi Problema-
Evaluarea explicaţiile tizarea De grup
performanţei suplimentare Explicaţia
5 min
Aprecierea Formulează aprecieri generale şi individuale cu privire la participarea elevilor la Reţin aprecierile,
desfăşurării lecţie; observaţii şi recomandări. observaţiile şi recomandările. Conversaţia Frontală,
lecţiei şi a Va trece note în catalogul clasei, justificându-le totodată. Individuală
asimilării
cunoştinţelor
1-3 min