You are on page 1of 4

Γ

:
t
1l

σρfrvοξ
, (A. Σικελιαv6q)
Xoρικ6 dπ' τι'1v Τραγωδia α'Q Θdvοτoq τo0 Διγεη"

'Αλfκοg Ξ6vοq
Lrnιo con rniπι )r6ο
ι ntmrto riτ.

ΩrJ, ω,

α ιζmPο
----
^ ^

Ση - κιln - τoν, τoν 1Ιo -

Ση _ κιiο - τε τον, τoν πo νo σαζ


ffi'
ffi-.--
ffi1
w.'
Φ-i

+!!
Ξ
Ξ.::' ;

t,' merιo
12, ------- -------

οαν τoυ Bαγ _ γε ασ - .,].τρo

\\-._Ξ--
- λιo - uoi τoν

16:ffiP-

Κρι - ση - '<ωυ -
^

τoν
'

Λe
^

Κι ]

νo
ι?t&^ Χ}
-,t
ri Ο
pΦ c a εneftο

t-
υL
Λ
^^

Ι.^
νQζ t
υL

^^
*_"-------

v _ ι]L_,\LL 'JiJr
Δι- νηζ l

riι. l fr τr!ι','ι* *t'υ

:!,^
f.^ - lilu -

Τarrι ρο in 6 Large
-τ'''*ξ ' tr_
ι:6o-τεα_ΥΚdλ-ζ ρO -δα -uοir;, σt<oρπi"σ
F ι}tj

iOυ; ;i - Dιt'''ηΓ_t:"Uζ,
{eJ
f-q-t

\_/

Piu animandο

Φο'j - λια.-

A- o6o α- Φfro-
tr,

σ ι^'.
tr
!Jν A-
d oΙc.+{+ ,\

σΚoρ-πι σ-τε _ οo6λια. -Φio-


-ηλ'r Mcno(in rο)

τoυζ κλαΤ -
-

κλαi-

τα

-ναΥ -uoυζ,
t
κια
*< Q!αξ ην πο6 -λια.
a\ /h

την πoυ -