You are on page 1of 1

Në kuadër të nr. Aplikacionit të Kredisë 3418951 për linjen e marrëveshjes se Kreditit Nr.

AG3758972
Datë: 19.11.2018

PJESA I. INFORMACIONET MBI PALËT DHE KREDINË

HUADHËNËSI HUAMARRËSI

Emri i Kompanisë: MONEGO Shpk Emri, mbiemri: Granit Mehmeti


Numri i Regjistrimit: 810034463 Numri personal identifikues: 1230608373
Adresa e Regjistruar: Nazim Gafuri, Kati3, Nr.31 , Prishtinë 10000, Adresa: Deshmoret e morines 62, 50000, Gjakove, Gjakovë
Republika e Kosovës E-mail adresa: Niti_x200@hotmail.com
Vendi aktual i ofrimit të shërbimit: Nazim Gafuri 31, 10000, Prishtinë, Tel: 44451715
Prishtinë
E-mail adresa: info@monego.com
Tel: +383 38 777 888

PJESA II. KUSHTET SPECIFIKE TË HUASË

1. QËLLIMI I HUASË: 4. NORMAT E INTERESIT

Për nevoja personale 4.1. Norma vjetore e interesit %: 0


4.2. Norma mujore e interesit %: 0
4.3. Norma efektive e interesit (NEI) %: 0
4.4. Shpeshtësia e ndryshimit të NEI: -
4.5. Lloji i interesit: Fiks

2. LLOJI IHUASË 5. DETYRIMET

Huaja në ditë 5.1. Tarifa e lëshimit të huasë %: 13.00


5.2. Shuma totale që duhet të paguhet nga Huamarrësi, EUR: 200.00
7 ditë 14 ditë ✔ 30 ditë 5.3. Komision për Lëshimin e Kredisë me para në Dorë %: 0.00
5.4. Tarifa e lëshimit të huasë %: 0,5 (në ditë)
Këstet e Huasë 5.5. Tarifa e zgjatjes së afatit të huasë:
Periudha e Shtyrjes së Komisioni për Shtyrjen e
3 muaj 6 muaj 12 muaj Datës së Pagesës Datës së Pagesës
7 ditë 12.00 €
14 ditë 18.00 €
30 ditë 26.00 €
3. LIMITET

3.1. Limiti i linjes së Kreditit, EUR: 200.00


3.2. Shuma e Kredisë, EUR: 200.00

Të gjitha kushtet dhe afatet e specifikuara në Kushtet Specifike të Huasë si dhe Marrëveshjen e Huasë do të aplikohen edhe për Huatë e dhëna me 0% interes. Në rast se Huamarrësi nuk paguan
shumën e plotë të kryegjënë brenda afatit prej 5 (pesë) ditësh nga data e afatit të pagesës për kryegjë, atëherë do të aplikohet norma e interesit të rregullt mbi shumën e kryegjësë konform Listës së
Çmimeve të Huadhënësit.

6. PROGRAMI I PAGESËS

Data e pagesës Pagesa kryesore, EUR Pagesa e Interesit, EUR Tarifa e administrimit të huasë, EUR Pagesa totale mujore, EUR

19.12.2018 200.00 0.00 0.00 200.00

7. DATA E DISBURSIMIT TË HUASË

19.11.2018

E kam lexuar dhe kuptuar të gjitha afatet dhe kushtet para nënshkrimit të Kushteve Specifike të Huasë dhe Kushteve të Përgjithshme të Huasë konform Informacionit Parakontraktues të prezantuar nga
Huadhënësi.

Huadhënësi: Huamarrësi:
Prenk Dushi Granit Mehmeti
____________________________________________ ____________________________________________
[emri, mbiemri dhe nënshkrimi] [emri, mbiemri dhe nënshkrimi]

www.monego.com +383 38 777 888 info@monego.com