You are on page 1of 4

PRAKTIKUM IZ PSIHOIJAGNOSTIKE

U okviru ovog predmeta studenti se upoznaju s poslovima kliničkih psihologa-


dijagnostičara: upoznaju se s osnovnim tehnikama i metodama psihološke procjene u
kliničkoj psihologiji.
Uz nadzor mentora uvježbavaju osnovne tehnike kliničke procjene u grupnom i
individualnom radu s klijentima, sudjeluju u psihodijagnostičkoj procjeni djece,
adolescenata i odraslih osoba.
Vježbe u okviru ovog kolegija izvode se u 3 ustanove u Zadru, a zadatak studenata da je
da naprave prikaz slučaja – ispitivanje i pisanje nalaza i mišljenja za pacijenta u:

1. Psihijatrijskoj bolnici Ugljan,


2. Odjelu za psihijatriju Opće bolnice u Zadru i
3. Boravku za djecu s teškoćama - Kolovare

POPIS INSTRUMENATA ZA PSIHOLOŠKU PROCJENU:

1. INTERVJU
 LOBI – List osnovnih biografskih podataka o ispitaniku
 Podsjetnik za provođenje intervjua
 Početni intervju za roditelje
 DST intervju
 SKID I. i II. Strukturirani klinički intervju za poremećaje prema DSM-IV
klasifikaciji

2. PROCJENA SPOSOBNOSTI I PONAŠANJA DJECE

 (BL) Brunet Lezine ljestvica psihomotornog razvoja


 (RPM) Procjena psihomotoričkog razvoja djece rane dobi (Čuturić)
 (RTČ) Razvojni test Čuturić
 (RLJG) Reynell razvojne ljestvice govora
 Vineland ljestvica adaptivnog ponašanja
 Denver ljestvica razvoja
 CPM Ravenove progresivne matrice u boji
 CVS Crichton ljestvica rječnika
 MHV Mill - Hill ljestvica rječnika za djecu i za odrasle, Raven i sur.
 (TSŠ) Test spremnosti za školu (Vlahović - Štetić i sur., 1995)
 (TTCT) Torrance test kreativnog mišljenja
 (CBCL) Lista označavanja djetetova ponašanja (Achenbach,1983)
 Skala strahova i anksioznosti u djetinjstvu i adolescenciji (Vulić-Prtorić, 2004.)
 Skala depresivnosti za djecu i adolescente (Vulić-Prtorić, 2003.)
 Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente (Vulić-Prtorić, 2004.)

3. PROCJENA INTELIGENCIJE

 (PM) Progresivne matrice, Raven J.C.


 (MHV) Mill - Hill ljestvica rječnika za djecu i za odrasle, Raven i sur.
 Wechslerove skale inteligencije
 Bujasovi testovi inteligencije (M serija, B serija, Problemni test, i dr.)
 (BETA) Revidirani beta test neverbalnih intelektualnih sposobnosti, Kellog i sur. ,
1946.
 (CTI) Cattelovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije
 (PPVT-III-HR) Peabody slikovni test rječnika – treće izdanje

4. PROCJENA I DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA LIČNOSTI

 IPUES Ilustrirani poluprojektivni upitnik za ispitivanje emocionalne stabilnosti


djece predškolske dobi, Krizmanić, 1980.
 Pros/Ag Skala prosocijalnog i agresivnog ponašanja djece predškolske dobi,
Žužul & Vlahović - Štetić, 1992.
 CBCL Lista označavanja djetetova ponašanja (list procjene za djecu, nastavnike i
roditelje) Achenbach,1983
 EPQJr Eysenckov upitnik ličnosti za djecu (od 7 do 15 god.)
 HANES Hamburška skala neurotizma i ekstraverzije za djecu i adolescente,
Buggle & Baumgartel, 1972.
 STAIC Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu, Spielberger i
sur.
 SKAD-62 Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente, Vulić-Prtorić 2004.
 CDI Skala depresivnosti za djecu, M.Kovacs
 SDD Skala depresivnosti za djecu i adolescente, Vulić-Prtorić, 2003.
 PIE Indeks profila emocija, Plutchik & Kellerman, 1964.
 (EPS) EPI Eysenckove skale ličnosti
 CCEI Crown - Crispov indeks isustava, 1979.
 CI Cornell indeks procjene psihosomatskih tegoba, Weider i sur., 1945
 A-87 Upitnik agresivnosti, Žužul,1992.
 STAXI-2 Upitnik ljutnje kao stanja i kao osobine ličnosti, Spielberger, 2001.
 D-92 Skala depresije, Krizmanić & Kolesarić, 1994.
 BDI Beckov upitnik depresivnosti
 MMPI-2 Minnesota multifazični inventar ličnosti, Hathway i sur., 1989.
 MMPI-A Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente, Hathaway &
McKinly
 BSI – Kratki inventar simptoma, Derogatis
 16PF – 16 faktora ličnosti, Cattell i sur., 1994.
 FPI-R Freiburški inventar ličnosti, Fahrenberg i sur., 2001.

5. PROJEKTIVNE TEHNIKE

 TAT Test tematske apercepcije, Morgan & Murray, 1935.


 Rorschachove mrlje od tinte, 1921.
 PPM Projektivni test mozaik, M.Lowenfeld, 1929.
 TNR Test nedovršenih rečenica, J.R.Rotter, 1950.
 P-FS Rosenzweig test frustracija, 1949.
 HTP Projektivni test Kuća - drvo - čovjek, J.N.Buck,1948.

6. NEUROPSIHOLOŠKA PROCJENA

 (LNNB) Luria - Nebraska neuropsihološka baterija, Golden i sur.


 (HRNB) Halstead Reitan neuropsihološka baterija
 (WCST) Wisconsin test sortiranja kartica, Grant i sur.
 (LB) Bender geštalt test vizualno - motoričke zrelosti, L.Bender, 1938.
 (BVRT) Bentonovi testovi vizualne retencije
 Gibsonov spiralni labirint , 1961.
 Test učenja i pamćenja likova, Andersen, 1989.

POPIS LITERATURE

Američka psihijatrijska udruga (1998) DSM-IV Dijagnostički i statistički priručnik


za duševne poremećaje, Jastrebarsko: Naklada Slap.
Američka psihijatrijska udruga (1999) Mini DSM-IV, Jastrebarsko: Naklada Slap.
Američka psihijatrijska udruga (2002) Psihijatrijski rječnik, Jastrebarsko: Naklada
Slap
Anić N. (ur) Praktikum iz bihevior terapije I. (1984), II. (1985), III. (1990), Zagreb:
Društvo psihologa Hrvatske.
Breakwell G.M. (2002) Vještine vođenja intervjua, Jastrebarsko: Naklada Slap.
Davison G.C., Neale J.M. (1999) Psihologija abnormalnog doživljavanja i
ponašanja, Jastrebarsko: Naklada Slap.
First M.B., Frances A., Pincus H.A. (1997) DSM-IV priručnik za diferencijalnu
dijagnostiku, Jastrebarsko: Naklada Slap.
Galić S. (2001) Neuropsihologijska procjena, Jastrebarsko: Naklada Slap.
Hartley J., Branthwaite A. (2002) Psiholog u praksi, Jastrebarsko: Naklada Slap.
Jackson C. (2000) Psihologijsko testiranje, Jastrebarsko: Naklada Slap
Kaplan H.I., Sadock B.J. (1998) Priručnik kliničke psihijatrije, Jastrebarsko: Naklada
Slap.
Nietzel M.T., Bernstein D.A., Milich R. (2002) Uvod u kliničku psihologiju,
Jastrebarsko: Naklada Slap
Svjetska zdravstvena organizacija (2003) Višeosna klasifikacija psihijatrijskih
poremećaja u djece i adolescenata, Jastrebarsko: Naklada Slap
Weiner I.B. (1976) Clinical Methods in Psychology, New York: Wiley & Sons.