You are on page 1of 28
PARLAMENTUL ROMANIEI CAMERA DEPUTATILOR SENAT LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Parlamentul Roméniei adopt prezenta lege Art.L- Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr.155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completirile ulterioare, se modifica si se completeazé dupa cum urmeazi: 1. La articolul 2 alineatul 2', itera A se modificd si va avea urmitorul cuprins: WA. Subofiteri: a) sergent; b) sergent-major; ©) plutonier; 4) plutonier-major; ¢) plutonier adjutant; ) plutonier adjutant principal;” 2. La articolul 2, alineatul 2', dupa litera A se introduce o noua litera, cu urmatorul cuprins: Al. Maistri militari: a) maistru militar clasa a V-a; +b) maistru militar clasa a IV-a; ) maistru militar clasa a Ill-a; 4d) maistru militar clasa a 1-a; €) maistru militar clasa I; £) maistru militar princip: 3. La articolul 2, dupa alineatul 2} se introduce un nou alineat, alin.3, cu urmatorul cuprins: in afara acestor grade, pentru merite militare exceptionale, in timp de razboi, Presedintele Romaniei poate acorda generalilor/amiralilor - cu patru stele - gradul de maresal, care este cel mai inalt grad militar.” 4. La articolul 4, litera a) se modifica si va avea urmitorul cuprins: +a) in activitate, cdnd ocup’ o functie militara. Calitatea de cadru militar in activitate se menjine si pe timpul cat acestea sunt eliberate din funcjii pentru a urma diferite forme de pregitire in interesul serviciului, sunt suspendate din functii, precum si atunci cand sunt puse la dispozifie: in vederea incadrarii sau trecerii in rezerva ori in retragere; pentru cazurile de boala stabilite prin hotirare a Guvernului; pe timpul cat sunt in captivitate. Pot fi ofiferi, maistri militari sau subofiferi in activitate persoanele care au cetijenie roménd si domiciliul in fara.” La articolul 5, alineatul 1 se modi wArtS. si va avea urmatorul cuprins: Ofiterii, maistrii militari si subofiferii in activitate sunt militari profesionisti Profesia de cadru militar este meniti sa asigure funcfionarea, perfectionarea si conducerea organismului militar in timp de pace si de rizboi.” La articolul 8 alineatul 3, litera c) se modified si va avea urmatorul cuprins: +) unul sau ambii parinfi sunt invalizi de gradul I sau Il, indiferent de varstd, si nu mai are alfi frafi sau surori majori, apfi de muncé, ori mai are frafi sau surori, dar acestia nu pot contribui la intrefinerea pirinfilor deoarece sunt elevi sau studenfi, sunt invalizi de gradul I sau IL ori execut’ o pedeapsi privativa de libertate;” 7. Laarticolul9, fera d) se modified si va avea urmatorul cuprins: 4) transport gratuit, in condi le stabilite prin hotarare a Guvernului 3 articolul 9, se introduce un nou articol, art.9', cu urmatorul cuprins: »Art.9'.- Cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere au dreptul la pensie militard de stat, potrivit legii.” 9 Laa icolul 14' alineatul 1, litera b) se modificd si va avea urmitorul cuprins: 1b) au fost selectate pentru a ocupa temporar posturi in structurile din cadrul organizatiilor internationale din care Romania face parte, in baza aprobarii prealabile a ministrului apararii nationale.” 10. La articolul 14’, dupa alineatul 4 se introduce un nou alineat, alin.4', cu urmatorul cuprins: ~in Ministerul Afacerilor Interne, prelungirea concediilor fara plata prevazute la alin.1 si 2 se aproba potrivit competenfelor de gestiune a resurselor umane. 11. La articolul 14", al ain situafia previzut la alin.1 lita), la stabilirea stagiului in gradul pe care il au eatul 7 se modificd si va avea urmatorul cuprin: cadrele militare se ia in calcul o perioada egal cu trei patrimi din durata concediului fara plata.” 12. La articolul 14', dupa alineatul 8 se introduce un nou alineat, alin.8', cu urmitorul cuprins: nin situayia previzuts la alin.2, durata concediului fara plata nu se ia in calcul Ja stabilirea stagiului in grad.” articole, art.14” - 14%, cu urmétorul 13. Dupa articolul 14! se introduce trei m cuprins: .Art.14?.-in timp de pace, cadrele militare in activitate confirmate in serviciul medical pot beneficia, pe lénga drepturile prevazute la art.14', de concedii fara plata, pe o durata de cel mult 4 ani, pentru formare profesional. La incetarea concediului fara plat’ acordat potrivit alin.1 institutia are obligatia de a reincadra cadrul militar, din oficiu, pe functia de pe care a fost suspendat, prin rezervarea acesteia, cui excepjia situafiei in care unitatea este supusi procesului de reorganizare sau restructurare, iar postul se desfiinfeaza.