You are on page 1of 13

EIPHNOAIKEIO A0HNQN

[AIAAIKALIA IIEPIOTIIAKQN AIA<l>OPQN -TMHMA ANAKOIIQN]

c'
Ap10µ6s anog>auns: s2 Ou(2 /2019
TO EIPHNOAIKEIO A0HNQN

Ano-rsA.ouµEVo an6 TllV Etp11vo8iK11 Xa�A.onouA.ou BtoA.Eua, T11V onoia


6ptcrE 11 ITp6sopoc; 'tOU TptµEA.ouc; I:uµ�ouAioU �totK11cnic; 'tOU Etp11vootKEiou Kat

"COV rpaµµa-rta �11µ�-rpto Ztcoya.


I:uvsopiacrn 011µ6ma cno aKpoaTI1pt6 -rou TllV 511 OK-rco�piou 2018 yta va
btKUCTEt TllV u n60smi µs-ra�u
Toll avaK07t't'OV't'O<; : 8soocopou M1tEKtcip11 'tOU �11µ11-rpiou, KU'tOlKOU
Ntac; MciKp11c; AutKTjc;, src{ Tll<; 8tacnaupcomic; -rcov oocov Kopa11 Kat Xap.
TptKou7t11 (A<DM 028188813), o onoioc; napacr-ra811Ks ota -rou rcA.11ps�oucr{ou
8tK11y6pou -rou Ascovioa I:-rciµou.
Tyt<; Ka0' yt<; Tl avaKon11 : Avrovuµou -rpa1tE½tKT\c; s-ratpsiac; µs T11V
srccovuµia «TPAITEZA EUROBANK ERGASIAS ANQNYMH ETAIPEIA»
Kat TOV o.T. «EUROBANK ERGASIAS», nou soprust O"TllV A811va, £7tt Tile;
o8ou 00covoc; ap. 8, voµiµcoc; £K1tpocrconouµ8Vll, 11 orco{a rcapacr-rci811Ks 8ta Tile;
rcA.11ps�oucriac; Tile; otK11y6pou AyysA.tKTjc; IlpoUT½OU.