You are on page 1of 10

Годишњи план рада наставника

_________________________________________________________________________

____________________________________
(назив школе)

_____________________________
(место)

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА


за школску 20__/__. годину

___________________________________________
(име и презиме наставника)

Наставни предмет: БИОЛОГИЈА

Разред: 5.

Недељни фонд часова: 2 Годишњи фонд часова: 72

Планирање урађено у складу са: „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, број 9/2017.
године.

Циљ наставе:
Циљ наставе биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном
средином и биолошких процеса развије одговоран однос према себи и природи и
разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем.

Наставник који реализују програм: Датум предаје:

__________________________________ ______________
ПРЕДГОВОР ПЛАНОВИМА

У плановима, како годишњем, тако и месечним, уочићете да су часови подељени по


типовима часова и то на часове обраде, вежбе, понављања, утврђивања, пројекте,
систематизације. Оваква подела на типове часова и даље је задржана искључиво ради
лакше оријентације наставника према броју часова у месецу и години. Међутим, у пракси
ћете се наћи у ситуацији да један час више не представља искључиво час обраде или
вежбе, већ је учење сложен процес који подразумева истовремено већи број активности, а
не само усвајање информације. Поготово ако узмемо у обзир пројектну наставу, коју је
апослутно немогуће категоризовати у неки од постојећих типова часова које предвиђа
„стара школа“ методике наставе.

Модеран концепт наставе јесте да се на сваком часу дешава више типова активности
и да нека од њих може, али не мора да буде доминантна.

Дужина часа биологије у систему основног образовања у Србији и немогућност


организовања блок часова су фактори који нас ограничавају да у потпуности пратимо
модеран концепт наставе и један час осмислимо као комбинацију обраде, вежбања и
понављања, али промена НПП је свакако квалитативан помак ка овоме. Тако да ову
поделу на типове часова схватите оријентационо, а не облигационо, и комбинујте
различите активности током једног часа, онако како је предложено у дневним припремама
или на другачији начин који сами осмислите.
Годишњи план рада БИОЛОГИЈА 5. РАЗРЕД

Редни Број часова по теми у месецу Укупно


Наставна тема
број
IX X XI XII I II III IV V VI
1. Порекло и разноврсност живота 8 9 9 8 4 38
2. Јединство грађе и функције као основа живота 3 4 5 12
3. Наслеђивање и еволуција 3 3 6
4. Живот у екосистему 5 3 8
5. Човек и здравље 4 4 8
Укупно часова 8 9 9 8 7 4 8 8 7 4 72

Годишњи план рада БИОЛОГИЈА 5. РАЗРЕД АП Војводина

Редни Број часова по теми у месецу Укупно


Наставна тема
број
IX X XI XII I II III IV V VI
1. Порекло и разноврсност живота 8 9 9 6 6 38
2. Јединство грађе и функције као основа живота 8 4 12
3. Наслеђивање и еволуција 4 2 6
4. Живот у екосистему 4 4 8
5. Човек и здравље 4 4 8
Укупно часова 8 9 9 6 6 8 8 6 8 4 72
Преглед броја и типова часова по наставним темама
Препоручен број часова
теме
Редни број
наставне

Систематиза
Утврђивање
Понављање
Назив теме

Укупно
Практичне

Пројекат и
др. типови
Обрада

часова
вежбе

-ција
1. Порекло и разноврсност живота 17 9 6 5 1 38
2. Јединство грађе и функција као основ живота 6 3 2 - 1 12
3. Наслеђивање и еволуција 2 2 1 - 1 6
4. Живот у екосистему 3 1 1 2 1 8
5. Човек и здравље 4 1 1 1 1 8
Прво полугодиште 19 10 6 5 1 41
Друго полугодиште 13 5 6 3 4 31
Укупно 32 15 12 8 5 72

Преглед броја и типова часова по наставним темама АП Војводина


Препоручен број часова
теме
Редни број
наставне

Систематиза
Утврђивање
Понављање
Назив теме

Укупно
Практичне

Пројекат и
др. типови
Обрада

часова
вежбе

-ција
1. Порекло и разноврсност живота 17 9 6 5 1 38
2. Јединство грађе и функција као основ живота 6 3 2 - 1 12
3. Наслеђивање и еволуција 2 2 1 - 1 6
4. Живот у екосистему 3 1 1 2 1 8
5. Човек и здравље 4 1 1 1 1 8
Прво полугодиште 14 8 5 5 - 32
Друго полугодиште 18 7 7 3 5 40
Укупно 32 15 12 8 5 72
Преглед типова часова по месецу по наставној теми
Бр.
Наставна тема Месец Наставна јединица Тип часа
часа
I ПОРЕКЛО И 1. Уводи час /
РАЗНОВРСНОСТ 2. Живо или не О
ЖИВОТА Биологија – знање о живом свету О

СЕПТЕМБАР
3.
4. Особине живих бића – преглед О
5. Жива бића у супермаркету Пр
6. Биологија – жива бића и њихове особине По
7. Биологија – жива бића и њихове особине У
8. Ћелија – основна грађа О
9. Посматрамо ћелије В
10. Раст и деоба ћелије. Једноћелијски и вишећелијски организми О
11. Ћелијска грађа По
12. Грађа и функција су повезане и међусобно зависне О
ОКТОБАР

13. Жива бића и њихове особине. Ћелија. Повезаност грађе и


У
функције
14. Исхрана О
15. Смањимо бацање хране Пр
16. Дисање и размена гасова О
17. Корен биљке и квасац дишу В
18. Излучивање О В
19. Исхрана, дисање, излучивање По
20. Осетљивост О
НОВЕМБАР

21. Покретљивост О
22. Покретљивост биљака В
23. Интеракције са околином О
24. Осетљивост, покретљивост, интеракције са околином По
25. Осетљивост, покретљивост, интеракције са околином У
26. Размножавање и наслеђивање О
27. Бесполно размножавање биљака В
МБ
ЦЕ
ДЕ

АР

28. Размножавањем биљака до лепшег школског окружења Пр


29. Раст и развиће О
30. Како расте корен В
31. Променљивост и прилагођавање О
32. Размножавање, наслеђивање, осетљивост, променљивост и
У
прилагођавање
33. Заједничко порекло О
34. Стабло живота В
35. Размноврсност и класификација О
36. Како класификујемо жива бића О
37. Заједничко порекло, разноврсност и класификација У

ЈАНУАР
38. Порекло и разноврсност живота С
II ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ 39. Жива бића у свом окружењу О
И ФУНКЦИЈЕ КАО 40. Прилагођености живих бића на услове средине О
ОСНОВА ЖИВОТА 41. Животна средина и прилагођености на њу По
42. Живот на копну – шума О
ФЕБРУАР

43. Живот на копну – ливада О


44. Живот на копну У
45. Живот у стајаћим водама О
46. Живот у текућим водама О
47. Живот у води У
48. Бирам своје станише В
Живот у m2 В
МАРТ

49.
50. Жива бића и њихово окружење С
III НАСЛЕЂИВАЊЕ И 51. Размножавање и наслеђивање О
ЕВОЛУЦИЈА 52. Разноликост (варијабилност) О
53. Варијабилност особина у нашем одељењу В
54. Варијабилност у природи В
55. Размножавање, наслеђивање и варијабилност У
АПРИЛ

56. Размножавање, наслеђивање и варијабилност С


IV ЖИВОТ У 57. Разноврсност живих бића О
ЕКОСИСТЕМУ 58. У природи је све повезано В
59. Разноврсност живог света Пр
60. Утицај човека на природу О
61. Шта ми можемо да урадимо за природу О
62. Чувам животну средину свог краја Пр
63. Разноврсност у природи и утицај човека У
64. Разноврсност у природи и утицај човека С

МАЈ
V ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 65. Здраве навике – храна и пиће О
66. Здраве навике – дневни ритам, сан и рекреација О
67. Буди здрав – почни од доброг плана В
68. Вода – најздравије пиће В Д
69. Изазови одрастања – пубертет и репродуктивно здравље О
70. Изазови одастања – болести зависности О
ЈУН
71. Човек и здравље У
72. Годишња систематизација С

О час обраде Д дебата


В час практичне вежбе По час понављања
Пр час припреме или представљања пројекта и У час утврђивања
други тип часа С час систематизације
Преглед типова часова по месецу по наставној теми АП Војводина
Бр.
Наставна тема Месец Наставна јединица Тип часа
часа
I ПОРЕКЛО И 1. Уводи час /
РАЗНОВРСНОСТ 2. Живо или не О
ЖИВОТА Биологија – знање о живом свету О

СЕПТЕМБАР
3.
4. Особине живих бића – преглед О
5. Жива бића у супермаркету Пр
6. Биологија – жива бића и њихове особине По
7. Биологија – жива бића и њихове особине У
8. Ћелија – основна грађа О
9. Посматрамо ћелије В
10. Раст и деоба ћелије. Једноћелијски и вишећелијски организми О
11. Ћелијска грађа По
12. Грађа и функција су повезане и међусобно зависне О
ОКТОБАР

13. Жива бића и њихове особине. Ћелија. Повезаност грађе и


У
функције
14. Исхрана О
15. Смањимо бацање хране Пр
16. Дисање и размена гасова О
17. Корен биљке и квасац дишу В
18. Излучивање О В
19. Исхрана, дисање, излучивање По
20. Осетљивост О
НОВЕМБАР

21. Покретљивост О
22. Покретљивост биљака В
23. Интеракције са околином О
24. Осетљивост, покретљивост, интеракције са околином По
25. Осетљивост, покретљивост, интеракције са околином У
26. Размножавање и наслеђивање О
27. Бесполно размножавање биљака В
МБ
ЦЕ
ДЕ

АР

28. Размножавањем биљака до лепшег школског окружења Пр


29. Раст и развиће О
30. Како расте корен В
31. Променљивост и прилагођавање О
32. Размножавање, наслеђивање, осетљивост, променљивост и
У
прилагођавање
33. Заједничко порекло О
34. Стабло живота В

ЈАНУАР
35. Размноврсност и класификација О
36. Како класификујемо жива бића О
37. Заједничко порекло, разноврсност и класификација У
38. Порекло и разноврсност живота С
II ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ 39. Жива бића у свом окружењу О
И ФУНКЦИЈЕ КАО 40. Прилагођености живих бића на услове средине О
ОСНОВА ЖИВОТА 41. Животна средина и прилагођености на њу По
ФЕБРУАР

42. Живот на копну – шума О


43. Живот на копну – ливада О
44. Живот на копну У
45. Живот у стајаћим водама О
46. Живот у текућим водама О
47. Живот у води У
48. Бирам своје станише В
49. Живот у m2 В
Жива бића и њихово окружење С
МАРТ

50.
III НАСЛЕЂИВАЊЕ И 51. Размножавање и наслеђивање О
ЕВОЛУЦИЈА 52. Разноликост (варијабилност) О
53. Варијабилност особина у нашем одељењу В
54. Варијабилност у природи В
55. Размножавање, наслеђивање и варијабилност У
56. Размножавање, наслеђивање и варијабилност С
АПРИЛ

IV ЖИВОТ У 57. Разноврсност живих бића О


ЕКОСИСТЕМУ 58. У природи је све повезано В
59. Разноврсност живог света Пр
60. Утицај човека на природу О
61. Шта ми можемо да урадимо за природу О
62. Чувам животну средину свог краја Пр
63. Разноврсност у природи и утицај човека У
64. Разноврсност у природи и утицај човека С

МАЈ
V ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 65. Здраве навике – храна и пиће О
66. Здраве навике – дневни ритам, сан и рекреација О
67. Буди здрав – почни од доброг плана В
68. Вода – најздравије пиће В Д
69. Изазови одрастања – пубертет и репродуктивно здравље О
70. Изазови одастања – болести зависности О
ЈУН
71. Човек и здравље У
72. Годишња систематизација С