You are on page 1of 1

1.

alhamdu lillaahi alladzii anzala ‘alaa ‘abdihi alkitaaba walam yaj’al lahu ‘iwajaan
2. qayyiman liyundzira ba/san syadiidan min ladunhu wayubasysyira almu/miniina alladziina
ya’maluuna alshshaalihaati anna lahum ajran hasanaan
3. maakitsiina fiihi abadaan
4. wayundzira alladziina qaaluu ittakhadza allaahu waladaa
5. maa lahum bihi min ‘ilmin walaa li-aabaa-ihim kaburat kalimatan takhruju min
afwaahihim in yaquuluuna illaa kadzibaan
6. fala’allaka baakhi’un nafsaka ‘alaa aatsaarihim in lam yu/minuu bihaadzaa alhadiitsi
asafaan
7. innaa ja’alnaa maa ‘alaa al-ardhi ziinatan lahaa linabluwahum ayyuhum ahsanu ‘amalaan
8. wa-innaa lajaa’iluuna maa ‘alayhaa sha’iidan juruzaan
9. am hasibta anna ash-haaba alkahfi waalrraqiimi kaanuu min aayaatinaa ‘ajabaan
10. idz awaa alfityatu ilaa alkahfi faqaaluu rabbanaa aatinaa min ladunka rahmatan
wahayyi/ lanaa min amrinaa rasyadaan