Ngµy so¹n:20/08/2008

TiÕt 1 - V¨n b¶n:
phong c¸ch hå chÝ minh (tiÕt 1) (Lª Anh Trµ) I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - ThÊy ®îc vÎ ®Ñp trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, d©n téc vµ nh©n lo¹i, vÜ ®¹i vµ b×nh dÞ. - N¾m ®îc mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt chñ yÕu ®· gãp phÇn lµm næi bËt vÎ ®Ñp phong c¸ch Hå ChÝ Minh: KÕt hîp kÓ - b×nh luËn, chän läc chi tiÕt tiªu biÓu, s¾p xÕp ý m¹ch l¹c. - Tõ lßng kÝnh yªu tù hµo vÒ B¸c cã ý thøc tu dìng, häc tËp rÌn luyÖn theo g¬ng B¸c. - Bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh kÕt hîp víi lËp luËn II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; chuÈn bÞ ch©n dung Hå ChÝ Minh vµ c¸c bµi viÕt vÒ phong c¸ch Hå ChÝ Minh. - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. III. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh líp, giíi thiÖu bµi míi. - GV æn ®Þnh nÒ nÕp líp. - Giíi thiÖu bµi míi: Hå ChÝ Minh kh«ng chØ lµ anh hïng d©n téc vÜ ®¹i mµ cßn lµ danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi. Bëi vËy, phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña B¸c Hå kh«ng chØ lµ phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña ngêi anh hïng d©n téc vÜ ®¹i mµ cßn lµ cña mét nhµ v¨n ho¸ lín - mét con ngêi cña

nÒn v¨n ho¸ t¬ng lai. VËy vÎ ®Ñp v¨n ho¸ cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ g×? §o¹n trÝch díi ®©y phÇn nµo sÏ tr¶ lêi cho c©u hái Êy. B. Tæ chøc ®äc - hiÓu v¨n b¶n Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu chung v¨n b¶n I. T×m hiÓu chung - GV: xuÊt xø t¸c phÈm cã 1. XuÊt xø: g× ®¸ng chó ý? V¨n b¶n trÝch trong "Phong (HS dùa vµo phÇn chó c¸ch Hå ChÝ Minh, c¸i vÜ ®¹i thÝch ph¸t biÓu). g¾n víi c¸i gi¶n dÞ". - GV hái: Em cßn biÕt nh÷ng v¨n b¶n, cuèn s¸ch nµo viÕt vÒ B¸c? GV híng dÉn ®äc, t×m 2. §äc, t×m hiÓu chó hiÓu chó thÝch vµ t×m bè côc. thÝch - GV nªu c¸ch ®äc (giäng a. §äc: khóc triÕt m¹ch l¹c, thÓ hiÖn Chó ý ®äc ®óng, ®äc diÔn niÒm t«n kÝnh víi Chñ tÞch Hå c¶m, thÓ hiÖn sù kÝnh träng ChÝ Minh). GV®äc mÉu. ®èi víi B¸c. - HS ®äc, GV nhËn xÐt vµ söa ch÷a c¸ch ®äc cña HS: - GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc b. T×m hiÓu chó thÝch: thÇm chó thÝch vµ kiÓm tra Mét sè tõ ng÷, chó thÝch viÖc hiÓu chó thÝch qua mét trong SGK. sè tõ träng t©m: tru©n chuyªn, Bé ChÝnh trÞ, thuÇn 3. T×m bè côc: ®øc, hiÒn triÕt * V¨n b¶n ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò: sù héi nhËp víi thÕ giíi vµ b¶o vÖ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n - GV: V¨n b¶n ®Ò cËp téc. ®Õn vÊn ®Ò nµo? Ph¬ng thøc biÓu ®¹t: Tù sù kÕt hîp víi nghÞ luËn. Thuéc lo¹i ViÕt theo ph¬ng thøc biÓu v¨n b¶n nhËt dông. ®¹t nµo? Thuéc lo¹i v¨n b¶n * Bè côc: 2 phÇn nµo? - PhÇn 1: Hå ChÝ Minh víi sù HS: lµm viÖc ®éc lËp ph¸t tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n hiÖn lo¹i.

- GV: V¨n b¶n chia lµm - PhÇn 2: nh÷ng nÐt ®Ñp mÊy phÇn? Néi dung chÝnh trong lèi sèng cña Hå ChÝ Minh cña tõng phÇn? Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn ph©n tÝch phÇn 1 II. Ph©n tÝch T×m hiÓu phÇn 1 1. Hå ChÝ Minh víi sù - GV: Gäi HS ®äc l¹i phÇn 1 tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ - GV: Vèn tri thøc v¨n ho¸ nh©n lo¹i. nh©n lo¹i cña Hå ChÝ Minh Trong cuéc ®êi ho¹t ®éng s©u réng nh thÕ nµo? c¸ch m¹ng ®Çy gian nan, vÊt v¶ - HS dùa vµo VB tr¶ lêi. Chñ TÞch Hå ChÝ Minh ®· ®i qua nhiÒu n¬i, tiÕp xóc víi nhiÒu nÒn v¨n ho¸ tõ ph¬ng §«ng tíi ph¬ng T©y. Ngêi cã hiÓu biÕt s©u réng nÒn v¨n ho¸ - GV: Nh÷ng tinh hoa v¨n c¸c níc ch©u ¸, ch©u ¢u, ch©u ho¸ nh©n lo¹i ®Õn víi Hå ChÝ Phi, ch©u MÜ. Minh trong hoµn c¶nh nµo? - Hoµn c¶nh: b¾t nguån tõ - HS th¶o luËn, trao ®æi kh¸t väng t×m ®êng cøu níc - GV dïng kiÕn thøc lÞch sö håi ®Çu thÕ kû XX. giíi thiÖu cho HS. + N¨m 1911 rêi bÕn Nhµ - GV: Hå ChÝ Minh ®· lµm Rång c¸ch nµo ®Ó cã thÓ cã ®îc + Qua nhiÒu c¶ng trªn thÕ vèn tri thøc v¨n ho¸ nh©n lo¹i? giíi. - HS dùa vµo VB ph¸t hiÖn. + Th¨m vµ ë nhiÒu níc. - C¸ch tiÕp thu: + N¾m v÷ng ph¬ng tiÖn giao tiÕp lµ ng«n ng÷ (nãi vµ viÕt th¹o nhiÒu thø tiÕng níc ngoµi). - GV: Em hiÓu c¸ch tiÕp thu + Qua c«ng viÖc, qua lao cã chän läc tinh hoa v¨n ho¸ ®éng mµ häc hái (lµm nhiÒu nh©n lo¹i ë Ngêi nh thÕ nµo? nghÒ kh¸c nhau). HS: Dùa vµo b¨n b¶n ph¸t + Häc hái, t×m hiÓu ®Õn hiÖn. møc s©u s¾c (®Õn møc kh¸ uyªn th©m). + TiÕp thu mét c¸ch cã chän läc tinh hoa v¨n ho¸ níc ngoµi

- GV: Theo em kú l¹ nhÊt ®· - §iÒu quan träng lµ Ngêi ®· t¹o nªn phong c¸ch Hå ChÝ tiÕp thu mét c¸ch cã chän läc Minh lµ g× ? C©u v¨n nµo tinh hoa v¨n ho¸ níc ngoµi: trong v¨n b¶n ®· nãi râ ®iÒu + Kh«ng chÞu ¶nh hëng mét ®ã? Vai trß cña c©u nµy trong c¸ch thô ®éng; toµn v¨n b¶n? + TiÕp thu mäi c¸i ®Ñp, c¸i hay ®ång thêi víi viÖc phª ph¸n - GV: §Ó lµm næi bËt vÇn nh÷ng h¹n chÕ, tiªu cùc; ®Ò Hå ChÝ Minh víi sù tiÕp thu + Trªn nÒn t¶ng v¨n ho¸ v¨n ho¸ nh©n lo¹i t¸c gi¶ ®· sö d©n téc mµ tiÕp thu nh÷ng dông nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ ¶nh hëng quèc tÕ (tÊt c¶ nh÷ng thuËt g×? ¶nh hëng quèc tÕ ®îc nhµo - HS: Th¶o luËn nhãm ph¸t nÆn víi c¸i gèc v¨n ho¸ d©n téc hiÖn. kh«ng g× lay chuyÓn ®îc). - NghÖ thuËt: - GV: Qua nh÷ng vÊn ®Ò + C¸ch lËp luËn cña ®o¹n trªn, em cã nhËn xÐt g× vÒ v¨n ®Çu g©y Ên tîng vµ thuyÕt phong c¸ch Hå ChÝ Minh? phôc HS: Th¶o: luËn + C©u v¨n cuèi phÇn I, võa (GV b×nh vÒ môc ®Ých ra khÐp l¹i võa më ra vÊn ®Ò → níc ngoµi cña B¸c → hiÓu v¨n lËp luËn chÆt chÏ, nhÊn m¹nh... häc níc ngêi ®Ó t×m c¸ch ®Êu * TiÓu kÕt: tranh gi¶i phãng d©n téc...) - Hå ChÝ Minh lµ ngêi th«ng minh, cÇn cï, yªu lao ®éng. - Hå ChÝ Minh cã vèn kiÕn thøc: + Réng: Tõ v¨n ho¸ ph¬ng §«ng ®Õn ph¬ng T©y + S©u: Uyªn th©m. - Hå ChÝ Minh tiÕp thu v¨n ho¸ nh©n lo¹i dùa trªn nÒn t¶ng v¨n ho¸ d©n téc. Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn luyÖn tËp Yªu cÇu: * LuyÖn tËp §ªm nay B¸c kh«ng ngñ KÓ mét sè v¨n b¶n viÕt vÒ Minh HuÖ. B¸c mµ em ®· häc? §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå - Ph¹m V¨n §ång ...

C. Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - N¾m v÷ng toµn bé kiÕn thøc tiÕt häc; -TiÕp tôc su tÇm tµi liÖu, chuÈn bÞ cho tiÕt häc tiÕp theo cña bµi.

Ngµy so¹n:20/08/2008

TiÕt 2 - V¨n b¶n: phong c¸ch hå chÝ minh (tiÕt 2)
(Lª Anh Trµ) I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - ThÊy ®îc vÎ ®Ñp trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, d©n téc vµ nh©n lo¹i, vÜ ®¹i vµ b×nh dÞ. - N¾m ®îc mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt chñ yÕu ®· gãp phÇn lµm næi bËt vÎ ®Ñp phong c¸ch Hå ChÝ Minh: KÕt hîp kÓ - b×nh luËn, chän läc chi tiÕt tiªu biÓu, s¾p xÕp ý m¹ch l¹c. - Tõ lßng kÝnh yªu tù hµo vÒ B¸c cã ý thøc tu dìng häc tËp rÌn luyÖn theo g¬ng B¸c. - Bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh kÕt hîp víi lËp luËn II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; chuÈn bÞ ch©n dung Hå ChÝ Minh vµ c¸c bµi viÕt vÒ phong c¸ch Hå ChÝ Minh.

- HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc III. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh líp - kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? Hå ChÝ Minh ®· tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i nh thÕ nµo? CÇn ®¹t: Hå ChÝ Minh ®· tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i: + N¾m v÷ng ph¬ng tiÖn giao tiÕp lµ ng«n ng÷(nãi vµ viÕt th¹o nhiÒu thø tiÕng níc ngoµi). + Qua c«ng viÖc, qua lao ®éng mµ häc hái(lµm nhiÒu nghÒ kh¸c nhau. + Häc hái, t×m hiÓu ®Õn møc s©u s¾c (®Õn møc kh¸ uyªn th©m). + TiÕp thu mét c¸ch cã chän läc tinh hoa v¨n ho¸ níc ngoµi B. Tæ chøc ®äc - hiÓu v¨n b¶n GV dÉn d¾t HS vµo bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn ph©n tÝch phÇn 2 - GV: B»ng sù hiÓu biÕt vÒ PhÇn v¨n b¶n trªn nãi vÒ B¸c, em cho biÕt phÇn v¨n b¶n trªn nãi vÒ thêi kú nµo trong sù thêi kú B¸c ho¹t ®éng ë níc nghiÖp ho¹t ®éng c¸ch m¹ng ngoµi cña l·nh tô Hå ChÝ Minh ? PhÇn v¨n b¶n sau nãi vÒ - GV: PhÇn v¨n b¶n sau nãi vÒ thêi kú nµo trong sù nghiÖp thêi kú B¸c lµm Chñ tÞch níc. c¸ch m¹ng cña B¸c? - GV: Khi tr×nh bµy nh÷ng 2. NÐt ®Ñp trong lèi nÐt ®Ñp trong lèi sèng cña Hå sèng ChÝ Minh, t¸c gi¶ ®· tËp trung cña Chñ tÞch Hå ChÝ vµo nh÷ng khÝa c¹nh nµo, ph- Minh ¬ng diÖn c¬ së nµo? - Lèi sèng cña B¸c v« cïng - HS: ChØ ra ®îc 3 ph¬ng

diÖn: n¬i ë, trang phôc, ¨n uèng. GV cho HS bæ sung thªm qua VB §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå - Ph¹m V¨n §ång - GV: V× sao cã thÓ nãi lèi sèng cña B¸c lµ sù kÕt hîp gi÷a gi¶n dÞ vµ thanh cao? - GV: Em h×nh dung thÕ nµo vÒ cuéc sèng cña c¸c vÞ nguyªn thñ quèc gia ë c¸c níc kh¸c trong cuéc sèng cïng thêi víi B¸c vµ cuéc sèng ®¬ng ®¹i? B¸c cã xøng ®¸ng ®îc ®·i ngé nh hä kh«ng? - HS: Th¶o luËn nhãm

- GV: Qua trªn em c¶m nhËn ®îc g× vÒ lèi sèng cña Hå ChÝ Minh? - HS: Th¶o luËn.

- HS: §äc l¹i "vµ ngêi sèng ë ®ã ...hÕt" - GV: T¸c gi¶ so s¸nh lèi sèng cña B¸c víi NguyÔn Tr·i vµ NguyÔn BØnh Khiªm. Theo em ®iÓm gièng vµ kh¸c gi÷a lèi sèng cña B¸c víi c¸c vÞ hiÒn triÕt nh thÕ nµo? - HS: Th¶o luËn t×m ra nÐt gièng vµ kh¸c. - GV: B×nh vµ ®a nh÷ng

gi¶n dÞ vµ thanh cao: + N¬i ë vµ lµm viÖc: ChØ vµi phßng nhá, lµ n¬i tiÕp kh¸ch, häp Bé ChÝnh trÞ (nhá bÐ, ®å ®¹c ®¬n s¬ méc m¹c). + Trang phôc gi¶n dÞ: QuÇn ¸o bµ ba n©u, ¸o trÊn thñ, dÐp lèp th« s¬. + ¡n uèng: ®¹m b¹c víi nh÷ng mãn ¨n d©n d·, b×nh dÞ. - C¸ch sèng gi¶n dÞ, ®¹m b¹c cña Chñ TÞch Hå ChÝ minh l¹i v« cïng thanh cao, sang träng: + §©y kh«ng ph¶i lµ lèi sèng kh¾c khæ cña nh÷ng con ngêi tù vui trong c¶nh nghÌo khã. + §©y còng kh«ng ph¶i lµ c¸ch tù thÇn th¸nh ho¸, tù lµm cho kh¸c ®êi, h¬n ®êi. + §©y lµ mét c¸ch sèng cã v¨n ho¸ ®· trë thµnh mét quan niÖm thÈm mÜ: c¸i ®Ñp lµ sù gi¶n dÞ, tù nhiªn. ⇒ Hå ChÝ Minh ®· tù nguyÖn chän lèi sèng v« cïng gi¶n dÞ. - Lèi sèng cña B¸c lµ sù kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng nÐt cao ®Ñp cña nh÷ng nhµ v¨n ho¸ d©n téc hä mang nÐt ®Ñp thêi ®¹i g¾n bã víi nh©n d©n. NÐt ®Ñp cña lèi sèng rÊt d©n téc, rÊt ViÖt Nam trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh: c¸ch sèng cña B¸c gîi ta nhí ®Õn c¸ch sèng cña c¸c vÞ hiÒn triÕt

dÉn chøng vÒ viÖc B¸c ®Õn trong lÞch sö nh NguyÔn Tr·i, trËn ®Þa, t¸t níc, trß chuyÖn víi NguyÔn BØnh Khiªm. ë hä ®Òu nh©n d©n, qua ¶nh... mang vÎ ®Ñp cña lèi sèng gi¶n dÞ thanh cao; víi Hå Chñ TÞch lèi sèng cña Ngêi cßn lµ sù g¾n bã sÎ chia khã kh¨n gian khæ cïng nh©n d©n. Ho¹t ®éng 2: øng - GV: Gi¶ng vµ nªu c©u hái: Trong cuéc sèng hiÖn ®¹i, xÐt vÒ ph¬ng diÖn v¨n ho¸ trong thêi kú héi nhËp h·y chØ ra nh÷ng thuËn lîi vµ nguy c¬ g×? - HS: Th¶o luËn lÊy dÉn chøng cô thÓ dông liªn hÖ bµi häc 3. ý nghÜa cña viÖc häc tËp rÌn luyÖn theo phong c¸ch Hå ChÝ Minh - Trong viÖc tiÕp thu v¨n ho¸ nh©n lo¹i ngµy nay cã nhiÒu thuËn lîi: giao lu më réng tiÕp xóc víi nhiÒu luång v¨n ho¸ hiÖn ®¹i. Nguy c¬: Cã nhiÒu luång v¨n ho¸ tiªu cùc, ®éc h¹i. - Liªn hÖ: + Sèng, lµm viÖc theo g¬ng B¸c Hå vÜ ®¹i. + Tù tu dìng rÌn luyÖn phÈm chÊt, ®¹o ®øc, lèi sèng cã v¨n ho¸.

- GV: VËy tõ phong c¸ch cña B¸c em cã suy nghÜ g× vÒ vÊn ®Ò gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc? Em h·y nªu mét vµi biÓu hiÖn mµ em cho lµ sèng cã v¨n ho¸ vµ phi v¨n ho¸? - HS: Th¶o luËn (c¶ líp) tù do ph¸t biÓu ý kiÕn. GV: Chèt l¹i. Ho¹t ®éng 3 : Tæng kÕt III. Tæng kÕt - GV: H·y nªu kh¸i qu¸t néi 1. Néi dung: dung cña v¨n b¶n Phong c¸ch * Ghi nhí ( S¸ch gi¸o khoa) Hå ChÝ Minh? 2. NghÖ thuËt cña v¨n b¶n - GV: §Ó nªu bËt lèi sèng - KÕt hîp gi÷a kÓ vµ b×nh gi¶n dÞ cña Hå ChÝ Minh, t¸c luËn. Dan xen gi÷a nh÷ng lêi gi¶ ®· sö dông biÖn ph¸p nghÖ kÓ lµ lêi b×nh luËn mét c¸ch tù thuËt nµo? LÊy c¸c dÉn chøng nhiªn.

trong v¨n b¶n ®Ó lµm râ. - HS: T×m vµ ph¸t hiÖn.

- Chän läc nh÷ng chi tiÕt tiªu biÓu - §an xen th¬ NguyÔn BØnh Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc Khiªm, c¸ch dïng tõ H¸n ViÖt gîi ghi nhí trong SGK vµ nhÊn m¹nh cho ngêi ®äc thÊy sù gÇn gòi nh÷ng néi dung chÝnh cña v¨n gi÷a Hå ChÝ Minh víi c¸c bËc b¶n. hiÒn triÕt cña d©n téc. - Sö dông nghÖ thuËt ®èi lËp: vÜ nh©n mµ hÕt søc gi¶n dÞ, gÇn gòi; am hiÓu mäi nÒn v¨n ho¸ nh©nlo¹i mµ hÕt søc d©n téc, hÕt søc ViÖt Nam Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn luyÖn tËp toµn bµi. IV. LuyÖn tËp - Häc sinh kÓ, gi¸o viªn bæ 1. KÓ mét sè c©u chuyÖn sung. vÒ lèi sèng gi¶n dÞ cña B¸c. - HS h¸t minh ho¹. 2. H¸t minh ho¹ "Hå ChÝ Minh ®Ñp nhÊt tªn Ngêi". C. Híng dÉn häc ë nhµ. - Yªu cÇu häc sinh n¾m kiÕn thøc toµn bµi vµ häc thuéc ghi nhí trong SGK. - Su tÇm mét sè chuyÖn viÕt vÒ B¸c Hå. - So¹n bµi: C¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i

Ngµy so¹n:21/08/2008

TiÕt 3 - TiÕng ViÖt:

C¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i

I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - N¾m ®îc néi dung ph¬ng ch©m vÒ lîng vµ ph¬ng ch©m vÒ chÊt. - BiÕt vËn dông nh÷ng ph¬ng ch©m nµy trong giao tiÕp II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. III. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh líp, giíi thiÖu bµi míi. B. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu ph¬ng ch©m vÒ lîng. - GV: Gi¶i thÝch: Ph¬ng I. Ph¬ng ch©m vÒ lîng ch©m. 1. VÝ dô SGK + Gäi HS ®äc ®o¹n ®èi a. VÝ dô a: tho¹i ë môc (1) - B¬i: di chuyÓn trong níc + Tæ chøc cho HS tr¶ lêi hoÆc trªn mÆt níc b»ng cö c©u hái SGK: Khi An hái "häc ®éng cña c¬ thÓ. b¬i ë ®©u" mµ Ba tr¶ lêi "ë - C©u tr¶ lêi cña Ba kh«ng díi níc" th× c©u tr¶ lêi cã ®¸p mang néi dung mµ An cÇn øng ®iÒu mµ An cÇn biÕt biÕt . §iÒu mµ An muèn biÕt lµ kh«ng? (GV gîi ý HS: B¬i mét ®Þa ®iÓm cô thÓ nh ë bÓ nghÜa lµ g×?) b¬i, s«ng, hå.... ⇒ Khi nãi, c©u ph¶i cã néi - HS suy nghÜ, tr¶ lêi. - GV: Tõ ®ã em rót ra bµi dung ®óng víi yªu cÇu giao häc g× trong giao tiÕp? tiÕp, kh«ng nªn nãi Ýt h¬n - HS: Th¶o luËn rót ra nhËn nh÷ng g× mµ giao tiÕp ®ßi xÐt. hái. - GV: Gäi HS ®äc vÝ dô 2. b. VÝ dô b: - GV: V× sao truyÖn l¹i g©y - TruyÖn cêi v× 2 nh©n vËt cêi? ®Òu nãi thõa néi dung (Khoe lîn - HS : t×m ra 2 yÕu tè g©y cíi khi ®i t×m lîn, khoe ¸o míi cêi. khi tr¶ lêi ngêi ®i t×m lîn).

- GV: LÏ ra anh cã "lîn cíi" vµ + Anh hái: bá ch÷ "cíi" anh cã "¸o míi" ph¶i hái vµ tr¶ + Anh tr¶ lêi: bá ý khoe ¸o → Kh«ng nªn nãi nhiÒu h¬n lêi nh thÕ nµo ®Ó ngêi nghe ®ñ biÕt ®iÒu cÇn hái vµ cÇn nh÷ng g× cÇn nãi. tr¶ lêi? 2. KÕt luËn: SGK - HS dùa vµo VB ®Ó tr¶ lêi. Khi giao tiÕp cÇn chó ý : Néi dung vÊn ®Ò ®a vµo giao tiÕp - GV: Nh vËy, cÇn ph¶i (Ph¬ng ch©m vÒ lîng) tu©n thñ yªu cÇu g× khin giao tiÕp? - HS dùa vµo kiªn thøc võa t×m hiÓu rót ra kÕt luËn GV cho HS ®äc ghi nhí SGK Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu ph¬ng ch©m vÒ chÊt. II. Ph¬ng ch©m vÒ chÊt. 1. VÝ dô: - GV: Gäi HS ®äc vÝ dô SGK a. VÝ dô a: SGK vµ tæ chøc cho HS tr¶ lêi c©u - TruyÖn phª ph¸n nh÷ng hái SGK. ngêi nãi kho¸c, nãi sai sù thËt. TruyÖn cêi phª ph¸n ®iÒu b. VÝ dô b: g×? Gi¸o viªn ®a t×nh huèng - HS: Suy nghÜ tr¶ lêi. - GV ®a ra t×nh huèng: NÕu kh«ng biÕt ch¾c v× sao b¹n m×nh nghØ häc th× em cã 2. KÕt luËn: (Ghi nhí SGK) tr¶ lêi víi thÇy c« lµ b¹n Êy Ph¬ng ch©m vÒ chÊt: nãi nghØ häc v× èm kh«ng? nh÷ng th«ng tin cã b»ng chøng - HS: tr¶ lêi. x¸c thùc. - GV: Nh vËy, trong giao tiÕp cÇn tr¸nh ®iÒu g×? - HS: Th¶o luËn rót ra kÕt luËn. - GV: gäi HS ®äc ghi nhí. - GV: Kh¸i qu¸t néi dung toµn bµi. Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn luyÖn tËp Bµi 1: Bµi 1: - HS: §äc bµi tËp. - C©u a: Sai ph¬ng ch©m

- GV: Tæ chøc cho HS vËn dông ph¬ng ch©m vÒ lîng võa häc ®Ó nhËn ra lçi. Hai nhãm, mçi nhãm lµm mét c©u. - HS: Lµm theo yªu cÇu Bµi 2: - GV cho HS x¸c ®Þnh yªu cÇu: + §iÒn tõ cho s½n vµo chç trèng. + X¸c ®Þnh c¸c tõ ng÷ liªn quan ®Õn ph¬ng ch©m héi tho¹i nµo? - GV cho HS lªn b¶ng lµm(2 em)

vÒ lîng Thõa côm tõ: nu«i ë nhµ. V× "gia sóc" vËt nu«i trong nhµ. - C©u b: T¬ng tù c©u a Loµi chim: b¶n chÊt cã 2 c¸nh nªn côm tõ cã hai c¸nh thõa. Bµi 2: a. Nãi cã s¸ch m¸ch cã chøng. b. Nãi dèi c. Nãi mß d. Nãi nh¨ng nãi cuéi. e. Nãi tr¹ng. ⇒ Vi ph¹m ph¬ng ch©m vÒ chÊt. Bµi 3: Bµi 3: - GV: cho HS x¸c ®Þnh yªu Vi ph¹m ph¬ng ch©m vÒ lcÇu bµi tËp. îng. + YÕu tè g©y cêi? (Thõa c©u hái cuèi). + X¸c ®Þnh ph¬ng ch©m nµo vi ph¹m? Bµi 4: - GV: cho HS x¸c ®Þnh yªu Bµi 4: §«i khi trong giao cÇu bµi tËp. tiÕp ngêi nãi ph¶i dïng nhnmg - HS th¶o luËn theo bµn vµ c¸ch diÔn ®¹tn nh mÉu cho tr¶ lêi. s½n, v×: a. C¸c côm tõ thÓ hiÖn ngêi nãi cho biÕt th«ng tin hä nãi cha ch¾c ch¾n. b. C¸c côm tõ kh«ng nh»m Bµi 5: (Gîi ý cho HS lµm ë lÆp néi dung cò. nhµ) - GV: cho HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi tËp. + Gi¶i thÝch nghÜa cña Bµi 5: - C¸c thµnh ng÷ liªn quan ®Õn ph¬ng ch©m vÒ chÊt. - ¡n ®¬m nãi chÆt: vu

c¸c thµnh ng÷. + X¸c ®Þnh c¸c thµnh ng÷ liªn quan ®Õn ph¬ng ch©m héi tho¹i nµo?

khèng ®Æt ®iÒu - ¡n èc nãi mß: Vu khèng, bÞa ®Æt. - C·i chµy c·i cèi: Cè tranh c·i nhng kh«ng cã lÝ lÏ. - Khua m«i móa mÐp

C. Híng dÉn häc ë nhµ - GV chèt l¹i néi dung bµi häc: ph¬ng ch©m héi tho¹i vÒ chÊt vµ vÒ lîng. - Híng dÉn vµ yªu cÇu HS lµm hoµn chØnh bµi tËp. - ChuÈn bÞ bµi: Sö dông mét sè nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh.

Ngµy so¹n:21/08/2008

TiÕt 4 - TËp lµm v¨n:

Sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - BiÕt thªm ph¬ng ph¸p thuyÕt minh nh÷ng vÊn ®Ò trõu tîng ngoµi tr×nh bµy giíi thiÖu cßn cÇn sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt. - TËp sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong bµi thuyÕt minh. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. III. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh líp, giíi thiÖu bµi míi. B. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t I. Sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh Ho¹t ®éng 1: ¤n l¹i kiÕn 1. «n tËp v¨n b¶n thuyÕt thøc v¨n b¶n minh thuyÕt minh a. Kh¸i niÖm v¨n b¶n thuyÕt - GV híng dÉn HS cñng cè minh kiÕn thøc v¨n thuyÕt minh: V¨n thuyÕt minh lµ kiÓu VB + ThÕ nµo lµ v¨n b¶n th«ng dông trong mäi lÜnh vùc

thuyÕt minh?

®êi sèng nh»m cung cÊp tri thøc vÒ ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, nguyªn nh©n,...cña c¸c hiÖn tîng vµ sù vËt trong tù nhiªn, x· + Nã ®îc viÕt ra nh»m héi b»ng ph¬ng thøc tr×nh bµy, môc ®Ých g×? giíi thiÖu, gi¶i thÝch. b. Môc ®Ých cña VB thuyÕt minh: V¨n thuyÕt minh ®¸p øng ®îc nhu cÇu hiÓu biÕt, cung cÊp + V¨n b¶n thuyÕt minh cã cho con ngêi nh÷ng tri thøc tù nh÷ng tÝnh chÊt g×? nhiªn vµ x· héi, ®Ó cã thÓ vËn dông vµo phôc vô lîi Ých cña m×nh. c. TÝnh chÊt cña VB thuyÕt minh - Giíi thiÖu sù vËt, hiÖn tîng tù nhiªn, x· héi. - TÝnh chÊt cña VB thuyÕt minh lµ x¸c thùc, khoa häc vµ râ rµng ®ång thêi còng cÇn hÊp dÉn. V× vËy VB thuyÕt minh sö dông ng«n ng÷ chÝnh x¸c, c« ®äng, chÆt chÏ vµ sinh ®éng. d. Nh÷ng ph¬ng ph¸p thuyÕt minh + Ph¬ng ph¸p nªu ®Þnh nghÜa, gi¶i thÝch. + Ph¬ng ph¸p liÖt kª, nªu vÝ dô + Ph¬ng ph¸p dïng sè liÖu + Ph¬ng ph¸p so s¸nh, ®èi chiÕu + Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch,ph©n lo¹i... .... 2. ViÕt v¨n b¶n thuyÕt minh sö dông mét sè

+ KÓ ra c¸c ph¬ng ph¸p thuyÕt minh thêng dïng?

Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh XÐt v¨n b¶n mÉu - GV: Cho HS ®äc v¨n b¶n - GV: Bµi v¨n thuyÕt minh ®Æc ®iÓm g× cña ®èi tîng? - GV: VÊn ®Ò Sù k× l¹ cña H¹ Long lµ v« tËn ®îc t¸c gi¶ thuyÕt minh b»ng c¸ch nµo? (Gîi ý: NÕu chØ dïng ph¬ng ph¸p liÖt kª: H¹ Long cã nhiÒu

níc, nhiÒu ®¶o, nhiÒu hang ®éng l¹ lïng ®· nªu ®îc "sù k× l¹" cña H¹ Long cha?) - HS: Th¶o luËn vµ chØ ra ®îc: cha ®¹t ®îc yªu cÇu - GV: T¸c gi¶ hiÓu sù k× l¹ nµy lµ g×? H·y g¹ch díi nh÷ng c©u v¨n nªu kh¸i qu¸t sù k× l¹ cña H¹ Long? - HS: §a c¸c ý gi¶i thÝch vµ x¸c ®Þnh ®îc c©u v¨n: "ChÝnh níc ... cã t©m hån"

biÖn ph¸p nghÖ thuËt a. VÝ dô: XÐt VB : H¹ Long - ®¸ vµ níc. - VÊn ®Ò thuyÕt minh: Sù k× l¹ cña H¹ Long (vÊn ®Ò trõu tîng b¶n chÊt cña sinh vËt.) - Ph¬ng ph¸p thuyÕt minh: KÕt hîp gi¶i thÝch nh÷ng kh¸i niÖm, miªu t¶ sù vËn ®éng cña níc. - NÕu chØ dïng ph¬ng ph¸p liÖt kª: H¹ Long cã nhiÒu níc, nhiÒu ®¶o, nhiÒu hang ®éng l¹ lïng kh«ng nªu ®îc hÕt "sù k× l¹" cña H¹ Long

- GV: T¸c gi¶ ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p tëng tîng, liªn t- Sù k× l¹ cña H¹ Long : ëng nh thÕ nµo ®Ó giíi thiÖu + Sù s¸ng t¹o cña níc lµm cho ®îc sù k× l¹ cña H¹ Long? ®¸ sèng dËy linh ho¹t, cã t©m - HS suy nghÜ tr¶ lêi. hån. + Níc t¹o nªn sù di - GV: T¸c gi¶ ®· tr×nh bµy ®- chuyÓn... îc sù k× l¹ cña H¹ Long cha? + Tuú theo gãc ®é vµ tèc Tr×nh bµy ®îc nh thÕ lµ nhê ®é di chuyÓn. biÖn ph¸p g×? + Tuú theo híng ¸nh s¸ng - HS rót ra kÕt luËn. räi vµo chóng. - GV cho HS ®äc ghi nhí. + Thiªn nhiªn t¹o nªn thÕ giíi b»ng nh÷ng nghÞch lý ®Õn l¹ lïng. - T¸c gi¶ ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p tëng tîng, liªn tëng: Tëng tîng nh÷ng cuéc d¹o ch¬i(c¸c kh¶ n¨ng d¹o ch¬i), kh¬i gîi nh÷ng c¶m gi¸c cã thÓ cã, dïng phÐp nh©n ho¸ ®Ó t¶ c¸c ®¶o ®¸. → Lµm næi bËt sù k× l¹ cña H¹ Long

2. KÕt luËn Ghi nhí SGK Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn luyÖn tËp Bµi 1: TÝnh chÊt thuyÕt minh cña v¨n b¶n thÓ hiÖn : V¨n b¶n giíi thiÖu vÒ loµi Ruåi cã tÝnh hÖ thèng: nh÷ng tÝnh chÊt chung vÒ hä, gièng, loµi , vÒ c¸c tËp tÝnh sinh sèng, sinh ®Î, ®Æc ®iÓm c¬ thÓ, cung cÊp c¸c kiÕn thøc ®¸ng tin cËy vÒ loµi ruåi, thøc tØnh ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh, phßng bÖnh, ý thøc diÖt ruåi. C¸c ph¬ng ph¸p thuyÕt minh ®· ®îc sö dông : ®Þnh nghÜa(thuéc hä c«n trïnghai c¸nh...); ph©n lo¹i c¸c lo¹i ruåi; nªu sè liÖu(sè vi khuÈn, sè lîng sinh s¶n cña mét cÆp ruåi); liÖt kª(m¾t líi, ch©n tiÕt ra chÊt dÝnh...) ... * NÐt ®Æc biÖt cña bµi thuyÕt minh : _ VÒ h×nh thøc: v¨n b¶n nh b¶n têng thuËt vÒ mét phiªn toµ. -VÒ cÊu tróc : nh biªn b¶n mét cuéc tranh luËn vÒ ph¸p lÝ - VÒ néi dung: nh mét c©u chuyÖn kÓ vÒ loµi Ruåi . * C¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt: kÓ chuyÖn miªu t¶, nh©n ho¸, Èn dô ... Bµi 2: BiÖn ph¸p nghÖ thuËt ®îc sö dông ®Ó thuyÕt minh: LÊy ngé nhËn håi nhá lµm ®Çu mèi c©u chuyÖn.

Bµi 1: -GV: cho HS ®äc v¨n b¶n vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi tËp. - HS tr¶ lêi yªu cÇu bµi tËp

Bµi 2: ( Gîi ý cho HS vÒ nhµ) GV: cho HS ®äc v¨n b¶n vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi tËp.

C. Híng dÉn häc ë nhµ - GV chèt l¹i néi dung bµi häc. - Híng dÉn vµ yªu cÇu HS lµm hoµn chØnh bµi tËp. - Giao bµi tËp chuÈn bÞ cho luyÖn tËp tiÕt 5: thuyÕt minh vÒ chiÕc qu¹t

Ngµ y so¹n: 22/08/2008

TiÕt 5 - TËp lµm v¨n:
LuyÖn tËp kÕt hîp Sö dông mét sè

biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - Cñng cè lÝ thuyÕt vµ kÜ n¨ng vÒ v¨n thuyÕt minh - BiÕt vËn dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt vµo v¨n b¶n thuyÕt minh. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: + §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. + Lµm bµi tËp theo híng dÉn cña GV. III. TiÕn tr×nh lªn líp:

A. æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? Nªu kh¸i niÖm vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh? ? Nªu mét sè biÕt ph¸p nghÖ thuËt ®îc sö dông trong v¨n b¶n thuyÕt minh? B. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t
I. ChuÈn bÞ ë nhµ

Ho¹t ®éng 1 : KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña HS ë nhµ. - GV cho HS ®äc l¹i ®Ò bµi §Ò bµi: ThuyÕt minh vÒ c¸i vµ ghi l¹i lªn b¶ng. qu¹t Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn luyÖn tËp trªn líp
II. LuyÖn tËp trªn líp

1. T×m hiÓu ®Ò, t×m ý - GV: §Ò yªu cÇu thuyÕt - VÊn ®Ò thuyÕt minh: c¸i minh vÊn ®Ò g×? TÝnh chÊt cña vÊn ®Ò trõu tîng hay cô qu¹t - VÊn ®Ò cô thÓ thÓ? Ph¹m vi réng hay hÑp? Em dù ®Þnh sö dông - Nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt thuËt sö dông khi thuyÕt minh: nµo khi thuyÕt minh. HS: Suy nghÜ dùa trªn sù nh©n ho¸, tëng tîng, so s¸nh... chuÈn bÞ 2. LËp dµn ý Më bµi: Giíi thiÖu qu¹t lµ - GV cho HS tr×nh bµy dµn ®å vËt rÊt cÇn thiÕt ®èi víi ®êi ý ®· chuÈn bÞ. - HS tr×nh bµy dµn ý ®· sèng cña con ngêi . Th©n bµi : chuÈn bÞ 1. LÞch sö cña c¸i qu¹t. 2. CÊu t¹o, c«ng dông GV cho HS th¶o luËn theo nhãm c¸c dµn ý cña c¸c b¹n chung cña qu¹t 3. C¸ch sö dông vµ c¸ch tr×nh bµy dùa theo c¸c c©u b¶o qu¶n. hái trong SGK. KÕt bµi : Vai trß cña c¸i - HS th¶o luËn rót ra c¸c ý qu¹t trong hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. tr¶ lêi 3. §äc phÇn më bµi

- GV cho HS ®äc phÇn më bµi vµ cho c¸c HS kh¸c th¶o luËn, nhËn xÐt. - HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn ®äc thªm -GV: cho HS ®äc v¨n b¶n vµ cho HS t×m hiÓu nghÖ thuËt thuyÕt minh cña v¨n b¶n. - HS th¶o luËn rót ra c¸c ý tr¶ lêi V¨n b¶n:
hä nhµ kim

C. Híng dÉn häc ë nhµ - GV chèt l¹i néi dung bµi häc. - Híng dÉn vµ yªu cÇu HS lµm hoµn chØnh bµi tËp. - §äc, so¹n bµi: §Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh.

Ngµy 06/ 9/2007

TiÕt 6 - V¨n b¶n:
§Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh(tiÕt 1) (G .G. M¸c kÐt) I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - HiÓu ®îc néi dung vÊn ®Ò ®Æt ra trong v¨n b¶n: nguy c¬ chiÕn tranh h¹t nh©n ®e do¹ toµn bé sù sèng trªn tr¸i ®Êt vµ nhiÖm vô cÊp b¸ch cña toµn thÓ nh©n lo¹i lµ ng¨n chÆn nguy c¬ ®ã, lµ ®Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh.
- ThÊy ®îc nghÖ thuËt nghÞ luËn cña bµi v¨n, næi bËt lµ chøng cø cô thÓ x¸c thùc, c¸c so s¸nh râ rµng, giµu søc thuyÕt phôc, lËp luËn chÆt chÏ. - Gi¸o dôc båi dìng t×nh yªu hoµ b×nh tù do vµ lßng th¬ng yªu nh©n ¸i, ý thøc ®Êu tranh v× nÒn hoµ b×nh thÕ giíi.

- RÌn kÜ n¨ng ®äc, ph©n tÝch c¶m thô v¨n b¶n. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. III. TiÕn tr×nh lªn líp:

A. æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? Phong c¸ch Hå ChÝ Minh thÓ hiÖn ë nh÷ng nÐt ®Ñp nµo? ? Em häc tËp ®îc ®iÒu g× tõ phong c¸ch ®ã cña B¸c? B. Tæ chøc ®äc - hiÓu v¨n b¶n Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t
I. T×m hiÓu chung

Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu chung v¨n b¶n 1. T¸c gi¶ Chó thÝch * SGK XuÊt xø: V¨n b¶n ®îc ra ®êi trong hoµn c¶nh nhµ v¨n G.G M¸c-kÐt ®îc mêi tham dù cuéc gÆp gì cña nguyªn thñ s¸u níc Ên §é, Mª-hi-c«, Thôy §iÓn, ¸c-hen-ti-na, Hi L¹p, Tan-da-ni-a häp lÇn thø hai t¹i Mª-hi-c« kªu gäi chÊm døt ch¹y ®ua vò trang, thñ tiªu vò khÝ h¹t nh©n ®Ó b¶o ®¶m an ninh vµ hoµ b×nh thÕ giíi. V¨n b¶n trªn trÝch tõ bµi tham luËn cña «ng( trÝch trong "Thanh g¬m - GV híng dÉn ®äc, t×m §a-m«-clÐt"). 2. §äc, t×m hiÓu chó hiÓu chó thÝch. - GV nªu c¸ch ®äc; GV®äc thÝch a. §äc: mÉu. - HS ®äc, GV nhËn xÐt vµ söa ch÷a c¸ch ®äc cña HS. b. T×m hiÓu chó thÝch: - GV: Yªu cÇu HS ®äc Mét sè tõ ng÷, chó thÝch thÇm chó thÝch vµ kiÓm tra trong SGK. viÖc n¾m chó thÝch cña HS. - GV cho HS kh¸i qu¸t nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶, xuÊt xø t¸c phÈm. - GV: Tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c gi¶ G.G M¸c-kÐt? - GV: xuÊt xø t¸c phÈm cã g× ®¸ng chó ý? (HS dùa vµo phÇn chó thÝch ph¸t biÓu). 3. T×m luËn ®iÓm, luËn - GV: T×m hÖ thèng luËn cø

®iÓm, luËn cø? + LuËn ®iÓm c¬ b¶n cña v¨n b¶n lµ g×? + LuËn ®iÓm c¬ b¶n cña v¨n b¶n ®· ®îc triÓn khai tronbg mét hÖ thèng luËn cø nh thÕ nµo? T×m ®o¹n v¨n t¬ng øng víi c¸c luËn cø trªn?

* LuËn ®iÓm: ChiÕn tranh h¹t nh©n lµ mét hiÓm ho¹ khñng khiÕp ®ang ®e do¹ toµn thÓ loµi ngêi vµ mäi sù sèng trªn tr¸i ®Êt, v× vËy ®Êu tranh lo¹i bá nguy c¬ Êy lµ nhiÖm vô cña toµn nh©n lo¹i.` * HÖ thèng luËn cø: - Nguy c¬ chiÕn tranh h¹t - HS th¶o luËn nh©n (®o¹n "Chóng ta ®ang ë ®©u?...vËn mÖnh toµn thÕ giíi"). - GV: KÕt luËn, rót ra luËn - Cuéc sèng tèt ®Ñp cña ®iÓm, luËn cø. con ngêi bÞ chiÕn tranh h¹t nh©n ®e do¹( ®o¹n "NiÒm an ñi duy nhÊt....mï ch÷ cho toµn thÕ giíi". - ChiÕn tranh h¹t nh©n ®i ngîc lÝ trÝ loµi ngêi(®o¹n "Mét nhµ tiÓu thuyÕt...xuÊt ph¸t cña nã"). - NhiÖm vô ®Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh( ®o¹n cßn l¹i). Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn ph©n tÝch phÇn 1
II. Ph©n tÝch

- GV cho HS ®äc l¹i phÇn 1. -GV: Nguy c¬ chiÕn tranh h¹t nh©n ®îc G.G M¸c-kÐt tr×nh bµy nh thÕ nµo? - HS ph¸t hiÖn. - GV:Con sè ngµy th¸ng rÊt cô thÓ vµ sè liÖu chÝnh x¸c vÒ ®Çu ®¹n h¹t nh©n ®îc nhµ v¨n nªu ra më ®Çu v¨n b¶n cã ý nghÜa g×? - HS th¶o luËn.

1. Nguy c¬ chiÕn tranh h¹t nh©n - Thêi gian cô thÓ (H«m nay ngµy 8 - 8 - 1986) - Sè liÖu cô thÓ ( h¬n 50.000 ®Çu ®¹n h¹t nh©n) - PhÐp tÝnh ®¬n gi¶n (mçi ngêi, kh«ng trõ trÎ con, ®ang ngåi trªn mét thïng4 tÊn thuèc næ). ⇒ Lµm râ tÝnh chÊt hiÖn thùc vµ sù tµn ph¸ khñng khiÕp cña kho vò khÝ h¹t nh©n. NghÖ thuËt lËp luËn: C¸ch

vµo ®Ò trùc tiÕp vµ b»ng - GV: Em rót ra nhËn xÐt chøng cø x¸c thùc ®· thu hót g× vÒ c¸ch lËp luËn cña t¸c gi¶ ngêi ®äc vµ g©y Ên tîng m¹nh trong ®o¹n v¨n? mÏ vÒ tÝnh chÊt hÖ träng cña - HS rót ra lÕt luËn. vÊn ®Ò. Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn luyÖn tËp - GV: * LuyÖn tËp + Trªn thùc tÕ, em biÕt ®îc Níc ®· s¶n xuÊt vµ sö dông nh÷ng níc nµo ®· s¶n xuÊt vµ vò khÝ h¹t nh©n: C¸c cêng sö dông vò khÝ h¹t nh©n? quèc, c¸c níc t b¶n ph¸t triÓn kinh tÕ m¹nh: Anh, MÜ, §øc... + T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ sö sö dông vò khÝ h¹t nh©n hiÖn dông vò khÝ h¹t nh©n hiÖn nay nay ®· g©y x¸o trén g× vÒ an ë mét sè níc nh TriÒu Tiªn, I ninh thÕ giíi? R¾c ®· g©y nh÷ng ®e do¹ bÊt - HS ph¸t hiÖn. æn vÒ an ninh khu vùc còng nh thÕ giíi... C. Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - N¾m v÷ng toµn bé kiÕn thøc tiÕt häc; -TiÕp tôc su tÇm tµi liÖu, chuÈn bÞ cho tiÕt häc tiÕp theo: Ph©n tÝch c¸c luËn cø (c¸c c©u 2, 3, 4 trong SGK).

Ngµy 06/09/2007

TiÕt 7 - V¨n b¶n:
§Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh (tiÕt 2) (G.G. M¸c kÐt) I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - HiÓu ®îc néi dung vÊn ®Ò ®Æt ra trong v¨n b¶n: nguy c¬ chiÕn tranh h¹t nh©n ®e do¹ toµn bé sù sèng trªn tr¸i ®Êt vµ nhiÖm vô cÊp b¸ch cña toµn thÓ nh©n lo¹i lµ ng¨n chÆn nguy c¬ ®ã, lµ ®Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh. - ThÊy ®îc nghÖ thuËt nghÞ luËn cña bµi v¨n, næi bËt lµ chøng cø cô thÓ x¸c thùc, c¸c so s¸nh râ rµng, giµu søc thuyÕt phôc, lËp luËn chÆt chÏ. - Gi¸o dôc båi dìng t×nh yªu hoµ b×nh tù do vµ lßng th¬ng yªu nh©n ¸i, ý thøc ®Êu tranh v× nÒn hoµ b×nh thÕ giíi. - RÌn kÜ n¨ng ®äc, ph©n tÝch c¶m thô v¨n b¶n.

II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc III. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh líp - kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? Nªu hÖ thèng luËn ®iÓm, luËn cø cña v¨n b¶n: §Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh? B. Tæ chøc ®äc - hiÓu v¨n b¶n GV dÉn d¾t HS vµo bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn ph©n tÝch phÇn 2 * Häc sinh ®äc phÇn 2. 2. ChiÕn tranh h¹t nh©n - GV: T¸c gi¶ triÓn khai lµm mÊt luËn ®iÓm b»ng c¸ch nµo? ®i cuéc sèng tèt ®Ñp cña Em cã ®ång ý víi nhËn con ngêi. xÐt cña t¸c gi¶: viÖc b¶o tån LËp luËn: Chøng minh. sù sèng trªn tr¸i ®Êt Ýt tèn - §Çu t cho níc nghÌo Vò khÝ h¹t kÐm h¬n lµ "dÞch h¹ch h¹t nh©n nh©n"? V× sao? cho 500 triÖu trÎ em Nh÷ng biÓu hiÖn cña 100 tØ ®« ∼ 100 cuéc sèng ®îc t¸c gi¶ ®Ò cËp m¸y bay ®Õn ë nh÷ng lÜnh vùc nµo? 7000 tªn Chi phÝ cho nã ®îc so s¸nh víi löa. chi phÝ vò khÝ h¹t nh©n nh - Y tÕ: phßng bÖnh ∼ 10 chiÕc thÕ nµo? tµu s©n - HS th¶o luËn, ph¸t hiÖn. cho h¬n 1 tØ ngêi bay mang vò khÝ khái sèt rÐt, cøu h¹t nh©n 14 triÖu trÎ nghÌo - Thùc phÈm: cho 575 ∼ 149 tªn löa MX triÖu ngêi thiÕu dinh dìng - N«ng cô cho níc nghÌo ∼ 27 tªn - GV: Qua ®ã em rót ra löa ®îc nÐt ®Æc s¾c nµo trong MX

nghÖ thuËt lËp luËn? T¸c dông cña nã ®èi v¬i luËn cø ®îc tr×nh bµy? Trong bèi c¶nh ®iÒu kiÖn sèng cßn thiÕu thèn nhng vò khÝ h¹t nh©n vÉn ph¸t triÓn. §iÒu ®ã gîi co em suy nghÜ g×? - HS rót ra kÕt luËn cho phÇn 2.

- Chi phÝ cho xo¸ tµu n¹n mï ch÷ vò khÝ.

2 chiÕc

ngÇm mang

ChØ lµ giÊc m¬ §· vµ ®ang thùc hiÖn NghÖ thuËt lËp luËn: so s¸nh b»ng nh÷ng dÉn chøng cô thÓ, sè liÖu chÝnh x¸c, thuyÕt phôc ⇒ TÝnh chÊt phi lÝ vµ sù tèn kÐm ghª gím cña cuéc ch¹y ®ua vò trang. * Cuéc ch¹y ®ua vò trang chuÈn bÞ cho chiÕn tranh h¹t nh©n ®· vµ ®ang cíp ®i cña thÕ giíi nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó c¶i thiÖn cuéc sèng cña con ngêi. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn ph©n tÝch phÇn 3 - GV cho HS ®äc phÇn 3. 3. ChiÕn tranh h¹t nh©n - GV gi¶i thÝch "lÝ trÝ cña ®i tù nhiªn": Quy luËt cña tù nhiªn, ngîc l¹i lÝ trÝ cña con ngêi, l«gÝc tÊt yÕu cña tù nhiªn. ph¶n §Ó chøng minh cho nhËn l¹i sù tiÕn ho¸ cña tù ®Þnh cña m×nh t¸c gi¶ ®a ra nhiªn. nh÷ng chøng cø nµo? Nh÷ng - DÉn chøng tõ khoa häc dÉn chøng Êy cã ý nghÜa nh ®Þa chÊt vµ cæ sinh häc vÒ thÕ nµo? nguån gèc vµ sù tiÕn ho¸ cña - HS ph¸t hiÖn. sù sèng trªn tr¸i ®Êt: 380 triÖu n¨m con bím míi bay ®îc, 180 triÖu n¨m b«ng hång míi në". ⇒ - GV: LuËn cø nµy cã ý TÝnh chÊt ph¶n tù nhiªn, ph¶n nghÜa nh thÕ nµo víi vÊn ®Ò tiÕn ho¸ cña chiÕn tranh h¹t cña v¨n b¶n. nh©n. * ChiÕn tranh h¹t nh©n në ra sÏ ®Èy lïi sù tiÕn ho¸ trë vÒ ®iÓm xuÊt ph¸t ban ®Çu, tiªu huû mäi thµnh qu¶ cña qu¸ tr×nh tiÕn ho¸.

Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn ph©n tÝch phÇn 4 4. NhiÖm vô ®Êu tranh - GV cho HS ®äc phÇn 4. ng¨n chÆn chiÕn tranh h¹t nh©n cho mét - GV: PhÇn kÕt bµi nªu vÊn thÕ giíi hoµ b×nh ®Ò g×? - T¸c gi¶ híng tíi th¸i ®é - HS lµm viÖc ®éc lËp. tÝch cùc: §Êu tranh ng¨n chÆn chiÕn tranh h¹t nh©n cho mét - GV: TiÕng gäi cña M¸c- thÕ giíi hoµ b×nh. kÐt cã ph¶i chØ lµ tiÕng nãi ¶o - Sù cã mÆt cña chóng ta lµ tëng kh«ng? sù khëi ®Çu cho tiÕng nãi nh÷ng ngêi ®ang bªnh vùc b¶o vÖ hoµ b×nh. - GV: PhÇn kÕt t¸c gi¶ ®a - §Ò nghÞ cña M¸c-kÐt ra lêi ®Ò nghÞ g×? Em hiÓu ý muèn nhÊn m¹nh: Nh©n lo¹i nghÜa cña ®Ò nghÞ ®ã nh thÕ cÇn gi÷ g×n kÝ øc cña m×nh, nµo? lÞch sö sÏ lªn ¸n nh÷ng thÕ lùc hiÕu chiÕn ®Èy nh©n lo¹i vµo th¶m ho¹ h¹t nh©n. Ho¹t ®éng 4: Tæng kÕt
III. Tæng kÕt

1. Néi dung: GV híng dÉn tæng kÕt. Nguy c¬ chiÕn tranh h¹t - GV: H·y kh¸i qu¸t néi dung v¨n b¶n? V¨n b¶n cã ý nh©n ®e do¹ loµi ngêi vµ sù sèng trªn tr¸i ®Êt, ph¸ huû cuéc nghÜa thùc tÕ nh thÕ nµo? - HS: tæng kÕt néi dung sèng tèt ®Ñp vµ ®i ngîc lý trÝ vµ sù tiÕn ho¸ cña tù nhiªn. §Êu v¨n b¶n. - GV: Cã thÓ ®Æt tªn kh¸c tranh cho thÕ giíi hoµ b×nh lµ cho v¨n b¶n ®îc kh«ng? V× sao nhiÖm vô cÊp b¸ch. v¨n b¶n lÊy tªn nµy? (HS cã thÓ 2. NghÖ thuËt cña v¨n ®Æt tªn kh¸c nhau cho v¨n b¶n b¶n.) LËp luËn chÆt chÏ, x¸c thùc, - GV: NghÖ thuËt lËp luËn trong v¨n b¶n gióp em häc tËp giµu c¶m xóc nhiÖt t×nh cña nhµ v¨n. ®îc g×? * Ghi nhí ( S¸ch gi¸o khoa) GV tæng kÕt toµn bµi. Cho HS ®äc ghi nhí. Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn luyÖn tËp toµn bµi.

- GV: C¶m nghÜ cña em sau khi häc xong v¨n b¶n? - HS vËn dông kiÕn thøc ®· häc tr¶ lêi.

IV. LuyÖn tËp

C. Híng dÉn häc ë nhµ. - Yªu cÇu häc sinh n¾m kiÕn thøc toµn bµi vµ häc thuéc ghi nhí trong SGK. - So¹n bµi: C¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i (tiÕp theo)

Ngµy 07/9/2007

TiÕt 8 - TiÕng ViÖt:
tho¹i (tiÕp theo)

C¸c ph¬ng ch©m héi

I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - N¾m ®îc néi dung ph¬ng ch©m quan hÖ, ph¬ng

ch©m c¸ch thøc vµ ph¬ng ch©m lÞch sù. - BiÕt vËn dông nh÷ng ph¬ng ch©m nµy trong giao tiÕp. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. III. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. - Bµi cò: KÓ vµ nªu c¸ch thùc hiÖn c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i ®· häc? Cho vÝ dô vÒ sù vi ph¹m c¸c ph¬ng ch©m ®ã? - GV giíi thiÖu bµi míi B. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t
I. Ph¬ng ch©m quan hÖ

Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu ph¬ng ch©m quan hÖ 1. VÝ dô - GV: Thµnh ng÷ ¤ng nãi - ¤ng nãi gµ, bµ nãi vÞt: gµ, bµ nãi vÞt dïng ®Ó chØ dïng ®Ó chØ t×nh huèng héi t×nh huèng héi tho¹i nµo? - HS gi¶i nghÜa thµnh ng÷. tho¹i mµ trong ®ã mçi ngêi nãi mét ®»ng, kh«ng khíp víi nhau, kh«ng hiÓu nhau. NÕu xuÊt hiÖn nh÷ng t×nh - GV: §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu xuÊt hiÖn nh÷ng t×nh huèng huèng héi tho¹i nh vËy th× con ngêi sÏ kh«ng giao tiÕp víi nhau héi tho¹i nh vËy? - HS tr¶ lêi theo trÝ tëng t- ®îc vµ nh÷ng ho¹t ®éng cña x· héi sÏ trë nªn rèi lo¹n. îng. VÝ dô: - GV cho mét t×nh huèng - N»m lïi vµo ! cô thÓ:
- N»m lïi vµo ! - Lµm g× cã hµo nµo.

- Lµm g× cã hµo nµo.

- §å ®iÕc! - T«i cã tiÕc g× ®©u

- §å ®iÕc!

- T«i cã tiÕc g× ®©u - GV: Cuéc héi tho¹i cã → ¤ng nãi gµ, bµ nãi vÞt thµnh c«ng kh«ng? V× sao? - HS rót ra ®îc nhËn xÐt. 2. KÕt luËn: Khi giao tiÕp - GV: Qua t×m hiÓu trªn, cÇn nãi ®óng vµo ®Ò tµi giao em rót ra bµi häc g× trong giao tiÕp, tr¸nh nãi l¹c ®Ò (ph¬ng tiÕp? ch©m quan hÖ) Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu ph¬ng ch©m c¸ch thøc

II. Ph¬ng ch©m c¸ch thøc

1. VÝ dô: - GV: Thµnh ng÷ d©y cµ ra d©y muèng, lóng bóng nh ngËm hét thÞ dïng ®Ó chØ nh÷ng c¸ch nãi nh thÕ nµo? Nh÷ng c¸ch nãi ®ã ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn giao tiÕp? - HS chØ ra nghÜa cña c¸c thµnh ng÷. - GV: qua ®ã rót ra bµi häc g× khi giao tiÕp? - HS tù rót ra bµi häc. - GV: cho HS ®äc c©u "T«i ®ång ý víi nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ truyÖn ng¾n cña «ng Êy." C©u trªn cã thÓ hiÓu theo mÊy c¸ch? VÝ dô a - Thµnh ng÷ d©y cµ ra d©y muèng chØ c¸ch nãi dµi dßng, rêm rµ. - Thµnh ng÷ lóng bóng nh ngËm hét thÞ chØ c¸ch nãi Êp óng, kh«ng thµnh lêi, kh«ng rµnh m¹ch. Nh÷ng c¸ch nãi ®ã lµm ngêi nghe khã tiÕp nhËn néi dung truyÒn ®¹t. Giao tiÕp cÇn nãi ng¾n gän.

VÝ dô b - C©u "T«i ®ång ý víi nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ truyÖn - HS suy nghÜ tr¶ lêi. ng¾n cña «ng Êy." cã thÓ hiÓu theo hai c¸ch tuú thuéc vµo viÖc x¸c ®Þnh côm tõ cña «ng Êy bæ nghÜa cho nhËn ®Þnh hay cho truyÖn ng¾n. - V× vËy thay cho dïng c©u trªn, tuú theo ý muèn diÔn - GV: CÇn tu©n thñ ®iÒu ®¹t mµ cã thÓ chän c¸c c©u sau: g× khi giao tiÕp + T«i ®ång ý víi nh÷ng - HS: rót ra kÕt luËn. nhËn ®Þnh cña «ng Êy vÒ GV cho HS ®äc ghi nhí. truyÖn ng¾n. + T«i ®ång ý víi nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ truyÖn ng¾n mµ «ng Êy s¸ng t¸c. 2. KÕt luËn: (Ghi nhí SGK)

Giao tiÕp cÇn nãi ng¾n gän, rµnh m¹ch; tr¸nh c¸ch nãi m¬ hå (ph¬ng ch©m c¸ch thøc).

Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu ph¬ng ch©m lÞch sù iii. ph¬ng ch©m lÞch sù - HS ®äc truyÖn. 1. VÝ dô: TruyÖn Ngêi ¨n - GV híng dÉn HS tr¶ lêi xin c©u hái: - Hai ngêi ®Òu nhËn ®îc V× sao «ng l·o ¨n xin vµ cËu bÐ ®Òu c¶m thÊy nh t×nh c¶m mµ ngêi kia dµnh cho m×nh ®· nhËn ®îc tõ ngêi kia m×nh ®Æc biÖt lµ t×nh c¶m

mét c¸i g× ®ã? cña cËu bÐ víi l·o ¨n xin. - GV: Cã thÓ rót ra bµi häc 2. KÕt luËn: (Ghi nhí SGK) g× tõ truyÖn nµy? Khi giao tiÕp, cÇn tÕ nhÞ - GV kÕt luËn kh¸i qu¸t vµ t«n träng ngêi kh¸c (ph¬ng toµn bµi ch©m lÞch sù) - HS ®äc ghi nhí. Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn luyÖn tËp Bµi 1: Bµi 1: - HS: §äc bµi tËp. C¸c c©u kh¼ng ®Þnh vai trß - GV: Tæ chøc cho HS th¶o cña ng«n ng÷ trong ®êi sèng luËn vÒ ý nghÜa c¸c c©u ca khuyªn: dïng lêi lÏ lÞch sù nh· dao tôc ng÷. nhÆn. - Chim kh«n kªu tiÕng... - HS: Lµm theo yªu cÇu - Vµng th× thö löa... Bµi 2: Bµi 2: - GV: Tæ chøc cho c¸c em PhÐp tu tõ "Nãi gi¶m, nãi tr¸nh, su tÇm tr¸nh liªn quan trùc tiÕp ®Õn - HS: Lµm theo yªu cÇu ph¬ng ch©m lÞch sù. Bµi 3: Bµi 3: §iÒn tõ - GV cho HS x¸c ®Þnh yªu (a) Nãi m¸t (d) Nãi leo cÇu. (b) Nãi hít (e) Nãi ra ®Çu - GV cho HS lªn b¶ng lµm(2 ra ®òa em) (c) Nãi mãc Liªn quan ph¬ng ch©m lÞch sù (a), (b), (c), (d); ph¬ng ch©m quan hÖ (e). Bµi 4: Bµi 4: - GV: cho HS x¸c ®Þnh yªu a. Tr¸nh ®Ó ngêi nghe hiÓu cÇu bµi tËp. m×nh kh«ng tu©n thñ ph¬ng - HS th¶o luËn theo bµn vµ ch©m quan hÖ. tr¶ lêi. b. Gi¶m nhÑ sù ®ông ch¹m tíi ngêi nghe → tu©n thñ ph¬ng ch©m lÞch sù. c. B¸o hiÖu cho ngêi nghe lµ ngBµi 5: (Gîi ý cho HS lµm ë êi ®ã vi ph¹m ph¬ng ch©m nhµ) lÞch sù. - GV: cho HS x¸c ®Þnh yªu Bµi 5: cÇu bµi tËp. Nãi b¨m nãi bæ: nãi bèp ch¸t,, th« b¹o. (ph¬ng ch©m

lÞch sù) ......... C. Híng dÉn häc ë nhµ - GV chèt l¹i néi dung bµi häc: ph¬ng ch©m quan hÖ, ph¬ng ch©m c¸ch thøc vµ ph¬ng ch©m lÞch sù. - Híng dÉn vµ yªu cÇu HS lµm hoµn chØnh bµi tËp. - ChuÈn bÞ bµi: Sö dông yªu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh.

Ngµy 08/9/2007

TiÕt 9 - TËp lµm v¨n: Sö dông yÕu tè miªu t¶
trong v¨n b¶n thuyÕt minh I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - NhËn thøc ®îc vai trß cña miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh; yÕu tè miªu t¶ lµm cho vÊn ®Ò thuyÕt minh sinh ®éng, cô thÓ h¬n.
- RÌn kü n¨ng lµm v¨n thuyÕt minh thÓ hiÖn sù s¸ng t¹o vµ linh ho¹t.

II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: + §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn

quan ®Õn bµi häc. + Lµm bµi tËp theo híng dÉn cña GV. III. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? Nªu mét sè biÕt ph¸p nghÖ thuËt ®îc sö dông trong v¨n b¶n thuyÕt minh? B. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh. 1. XÐt v¨n b¶n mÉu: C©y chuèi trong ®êi sèng
ViÖt Nam
I. T×m hiÓu yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh

- HS ®äc v¨n b¶n. - GV: Gi¶i thÝch nhan ®Ò v¨n b¶n? - HS lµm viÖc ®éc lËp. - GV: T×m vµ g¹ch díi nh÷ng c©u thuyÕt minh vÒ ®Æc ®iÓm tiªu biÓu cña c©y chuèi? - HS x¸c ®Þnh.

- GV: T×m nh÷ng c©u v¨n miªu t¶ c©y chuèi vµ cho biÕt t¸c dông cña c¸c yªó tè miªu t¶ ®ã? - HS ph¸t hiÖn vµ rót ra vai trß, ý nghÜa cña yÕu tè miªu

- Nhan ®Ò v¨n b¶n: Vai trß t¸c dông cña c©y chuèi víi ®êi sèng con ngêi. - C©u v¨n thuyÕt minh vÒ ®Æc ®iÓm cña chuèi: + §o¹n 1: c©u ®Çu tiªn vµ hai c©u cuèi ®o¹n. + §o¹n 2: c©u ®Çu tiªn (®o¹n "c©y chuèi lµ thøc ¨n thøc dông tõ th©n ®Õn l¸, tõ gèc ®Õn hoa, qu¶!") + §o¹n 3: Giíi thiÖu qu¶ chuèi. §o¹n nµy giíi thiÖu nh÷ng lo¹i chuèi vµ c¸c c«ng dông cña chuèi. - Miªu t¶: C©u 1: Th©n chuèi mÒm v¬n lªn nh nh÷ng trô cét. C©u 3: Gèc chuèi trßn nh ®Çu ngêi. ...

t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh ViÖc sö dông c¸c c©u miªu trªn. t¶ cã t¸c dông gióp c©u v¨n - GV: V¨n b¶n nµy cã thÓ thuyÕt minh vÒ sù vËt giµu bæ sung nh÷ng g×? h×nh ¶nh, gîi h×nh tîng, h×nh H·y cho biÕt thªm c«ng dung. dông cña th©n c©y chuèi, l¸ - V¨n b¶n nµy cã thÓ bæ chuèi, nân chuèi, b¾p chuèi...? sung vÒ t¸c dông cña th©n c©y (HS bæ sung) chuèi, l¸ chuèi, nân chuèi, b¾p - GV: VËy yÕu tè miªu t¶ chuèi... gi÷ vai trß, ý nghÜa nh thÕ nµo trong bµi v¨n thuyÕt minh? 2. KÕt luËn: - GV: Theo em nh÷ng ®èi t* Ghi nhí SGK îng nµo cÇn sù miªu t¶ khi thuyÕt minh? §èi tîng thuyÕt minh + miªu - HS rót ra kÕt luËn. t¶: c¸c loµi c©y, di tÝch, thµnh GV kh¸i qu¸t cho HS ®äc phè, m¸i trêng, c¸c mÆt... ghi nhí. Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn luyÖn tËp II. LuyÖn tËp Bµi 1: Bµi 1: GV ph©n nhãm, mçi nhãm - Th©n c©y th¼ng ®øng trßn thuyÕt minh mét ®Æc ®iÓm nh nh÷ng chiÕc cét nhµ s¬n cña c©y chuèi; yªu cÇu vËn mµu xanh. dông miªu t¶. - L¸ chuèi t¬i nh chiÕc qu¹t GV gîi ý mét sè ®iÓm tiªu phÈy nhÑ theo lµn giã. Trong biÓu. nh÷ng ngµy n¾ng nãng ®øng HS th¶o luËn theo nhãm díi nh÷ng chiÕc qu¹t Êy thËt vµ tr×nh bµy m¸t. Bµi 2: GV: cho HS x¸c Bµi 2: YÕu tè miªu t¶: ®Þnh yªu cÇu bµi tËp. + ChÐn cña ta kh«ng cã tai. - HS lµm viÖc ®éc lËp vµ + C¸ch mêi trµ... tr¶ lêi. Bµi 3: Nh÷ng c©u miªu t¶: Bµi 3: (HS lµm ë nhµ) "L©n ®îc trang trÝ c«ng phu..."; - GV: Cho HS ®äc v¨n b¶n "Nh÷ng ngêi tham gia chia lµm "Trß ch¬i ngµy xu©n" 2 phe..."; "Hai tíng cña tõng bªn - Yªu cÇu t×m nh÷ng c©u ®Òu mÆc trang phôc thêi xa miªu t¶ ë trong ®ã? léng lÉy..." ...

C. Híng dÉn häc ë nhµ - GV chèt l¹i néi dung bµi häc. - Híng dÉn vµ yªu cÇu HS lµm hoµn chØnh bµi tËp.
- ChuÈn bÞ bµi: LuyÖn tËp sö dông yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh.

Ngµy 10/9/2007

TiÕt 10 - TËp lµm v¨n:
LuyÖn tËp sö dông yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - RÌn luyÖn kü n¨ng kÕt hîp thuyÕt minh vµ miªu t¶ trong bµi v¨n thuyÕt minh. - Kü n¨ng diÔn ®¹t tr×nh bµy mét vÊn ®Ò tríc tËp thÓ II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: + §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. + Lµm bµi tËp theo híng dÉn cña GV. III. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò Bµi cò: KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña HS ë nhµ. B. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu ®Ò, t×m ý, lËp dµn ý.

§Ò bµi: Con tr©u ë lµng vµ ghi l¹i lªn b¶ng. quª ViÖt Nam. 1. T×m hiÓu ®Ò - GV: §Ò yªu cÇu thuyÕt - VÊn ®Ò thuyÕt minh: Con minh vÊn ®Ò g×? Côm tõ Con tr©u ë lµng quª ViÖt Nam bao tr©u ë lµng quª ViÖt Nam - Côm tõ Con tr©u ë lµng gåm nh÷ng ý g×? quª ViÖt Nam bao gåm chØ ý: - HS tr¶ lêi. con tr©u trong viÖc ®ång ¸ng, con tr©u trong cuéc sèng cña lµng quª... 2. T×m ý, lËp dµn ý. Më bµi: Giíi thiÖu chung vÒ - GV nªu c©u hái gîi ý ®Ó HS nªu ý vµ lËp dµn ýtheo bè con tr©u trªn ®ång ruéng ViÖt côc. Nam. - Më bµi cÇn tr×nh bµy Th©n bµi: nh÷ng ý g×? - Con tr©u trong nghÒ lµm - Th©n bµi em vËn ®ông ruéng: lµ søc kÐo ®Ó cµy, bõa, ®îc ë v¨n b¶n thuyÕt minh kÐo xe.... khoa häc vÒ con tr©u nh÷ng ý - Con tr©u trong lÔ héi , nµo? ®×nh ®¸m. - CÇn nh÷ng ý nµo ®Ó - Con tr©u - nguån cung cÊp thuyÕt minh? thÞt, da ®Ó thuéc, sõng tr©u - S¾p xÕp c¸c ý nh thÕ dïng ®Ó lµm ®å mÜ nghÖ. nµo? - Con tr©u lµ tµi s¶n lín cña ngêi n«ng d©n ViÖt Nam. - Con tr©u víi tuæi th¬ ë n«ng th«n: + Thæi s¸o trªn lng tr©u

I. T×m hiÓu ®Ò. t×m ý, lËp dµn ý - GV cho HS ®äc l¹i ®Ò bµi

+ Lµm tr©u b»ng l¸ mÝt, cäng r¬m. KÕt bµi: Con tr©u trong t×nh c¶m víi ngêi n«ng d©n.

Ho¹t ®éng 2 : Thùc hiÖn bµi lµm b»ng c¸c ho¹t ®éng cña HS Bíc 1: ViÕt ®o¹n më bµi Bíc 2: Giíi thiÖu con tr©u trong viÖc lµm ruéng. Bíc 3: Giíi thiÖu con tr©u trong mét sè lÔ héi. Bíc 4: Con tr©u víi tuæi th¬ ë n«ng th«n Bíc 5: ViÕt ®o¹n kÕt bµi. - GV: Chia líp HS thµnh 5 nhãm ®Ó HS ho¹t ®éng. Yªu cÇu: + TÊt c¶ HS ®Òu tham gia dùa vµo sù chuÈn bÞ s½n ë nhµ vµ híng dÉn ë ho¹t ®éng 1 cña GV. + C¸c phÇn viÕt ph¶i võa cã néi dung thuyÕt minh võa cã yÕu tè miªu t¶ con tr©u ë lµng quª ViÖt Nam. + Sau thêi gian 12 - 15' HS tr×nh bµy kÕt qu¶ tríc líp theo c¸c bíc. - HS: Lµm vµo vë vµ tr×nh bµy theo sù chØ ®Þnh cña GV vµ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸. Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn ®äc thªm GV cho HS ®äc v¨n b¶n vµ t×m hiÓu nghÖ thuËt thuyÕt V¨n b¶n: dõa s¸p minh cña v¨n b¶n. C. Híng dÉn häc ë nhµ

- GV chèt l¹i néi dung bµi häc. - Híng dÉn vµ yªu cÇu HS lµm hoµn chØnh thµnh bµi v¨n thuyÕt minh. - §äc, so¹n bµi: Tuyªn bè thÕ giíi vÒ sù sèng cßn, quyÒn ®îc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn cña trÎ em.

Ngµy 12/ 9/2007

TiÕt 11 - V¨n b¶n:
Tuyªn bè thÕ giíi vÒ sù sèng cßn, quyÒn ®îc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn cña trÎ em (tiÕt 1) I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - ThÊy ®îc phÇn nµo thùc tr¹ng cuéc sèng cña trÎ em trªn thÕ giíi hiÖn nay, tÇm quan träng cña vÊn ®Ò b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em. - HiÓu ®îc tÇm quan träng vµ sù quan t©m s©u s¾c cña céng ®ång quèc tÕ ®èi víi vÊn ®Ò b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em. - C¶m nhËn sù quan t©m vµ ý thøc ®îc sèng trong sù b¶o vÖ ch¨m sãc cña céng ®ång. - C¶m thô c¸ch lËp luËn cña v¨n b¶n chÝnh luËn. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc.

III. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò.
Bµi cò: ? V¨n b¶n "§Êu tranh cho

mét thÕ giíi hoµ

b×nh" gîi cho em nh÷ng suy nghÜ g× tríc t×nh h×nh an ninh, thÕ giíi hiÖn nay ? B. Tæ chøc ®äc - hiÓu v¨n b¶n Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t
I. T×m hiÓu chung

Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu chung v¨n b¶n 1. XuÊt xø v¨n b¶n: - GV: xuÊt xø t¸c phÈm cã g× ®¸ng chó ý? - GV:ThÕ nµo lµ lêi tuyªn bè? - HS dùa vµo phÇn chó thÝch ph¸t biÓu. GV gîi l¹i khã kh¨n thª giíi vÊn ®Ò b¶o vÖ ch¨m sãc trÎ em. ThuËn lîi, khã kh¨n. chó thÝch. - TrÝch: Tuyªn bè cña héi nghÞ cÊp cao thÕ giíi vÒ trÎ em. - Hoµn c¶nh: 30 - 9 - 1990 2. §äc, t×m hiÓu chó thÝch * §äc, t×m hiÓu chó thÝch 3. Bè côc: - Më ®Çu : LÝ do cña b¶n - Sù th¸ch thøc : Thùc tr¹ng trÎ em trªn thÕ giíi tríc c¸c nhµ l·nh ®¹o chÝnh trÞ. - C¬ héi : Nh÷ng ®iÒu kiÖn Bè côc v¨n b¶n chia mÊy phÇn? thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô quan träng.

cuèi thÕ kû 20 liªn quan ®Õn (SGK)

- GV híng dÉn ®äc, t×m hiÓu tuyªn ng«n.

TÝnh liªn kÕt chÆt chÏ cña - NhiÖm vô : Nh÷ng nhiÖm vô v¨n b¶n? (HS dùa vµo néi dung cô thÓ. c¸c phÇn ®Ó x¸c ®Þnh bè côc vµ gi¶i thÝch). Bè côc râ rµng, m¹ch l¹c, liªn kÕt c¸c phÇn chÆt chÏ. B¶n th©n c¸c tiªu ®Ò ®· nãi lªn tÝnh chÆt chÏ, hîp lÝ cña bè côc b¶n Tuyªn bè. Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn ph©n tÝch phÇn më ®Çu
II. Ph©n tÝch

* T×m hiÓu phÇn 1

1. PhÇn më ®Çu :

- HS ®äc l¹i môc 1,2 vµ c¸c - Môc 1 : Nªu vÊn ®Ò, giíi thiÖu môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña héi chó thÝch cña ®o¹n. - GV: Néi dung vµ ý nghÜa nghÞ cÊp cao thÕ giíi. - Môc 2 : Kh¼ng ®Þnh quyÒn cña tõng môc võa ®äc ? ®îc sèng, quyÒn ®îc ph¸t triÓn trong hoµ b×nh, h¹nh phóc cña mäi trÎ em trªn thÕ giíi, kªu gäi - GV: C¸ch nªu vÊn ®Ò cña khÈn thiÕt toµn nh©n lo¹i h·y quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy . t¸c gi¶ nh thÕ nµo? Nªu vÊn ®Ò mét c¸ch ng¾n gän, râ, cã tÝnh chÊt kh¼ng ®Þnh.

Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu phÇn "Sù th¸ch thøc"

2. Sù th¸ch thøc: - GV: PhÇn nµy gåm bao nhiªu môc? T×nh tr¹ng bÞ r¬i vµo hiÓm ho¹, cuéc sèng khæ cùc trªn nhiÒu mÆt cña trÎ em trªn thÕ giíi hiÖn nay: - N¹n nh©n cña chiÕn tranh V¨n b¶n ®· chØ ra nh÷ng thùc tÕ cuéc sèng cña trÎ em trªn thÕ giíi nh thÕ nµo ? - HS chØ nªu ra thùc tr¹ng sèng cña trÎ em. NhËn xÐt c¸ch ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n trong v¨n b¶n? - HS rót ra nhËn xÐt. - GV: NhËn thøc, t×nh c¶m cña em khi ®äc phÇn nµy nh thÕ nµo? - HS rót ra nhËn thøc, t×nh c¶m. vµ b¹o lùc, sù ph©n biÖt chñng téc, sù x©m lîc, chiÕm ®ãng vµ th«n tÝnh cña níc ngoµi - ChÞu ®ùng nh÷ng th¶m ho¹ cña ®ãi nghÌo, khñng ho¶ng kinh tÕ, cña t×nh tr¹ng v« gia c, dÞch bÖnh, mï ch÷, m«i trêng xuèng cÊp. - NhiÒu trÎ em chÕt mçi ngµy do suy dinh dìng vµ bÖnh tËt. Tuy ng¾n gän nhng phÇn nµy nªu lªn kh¸ ®Çy ®ñ cô thÓ c¸c nguyªn nh©n ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng con ngêi, ®Æc biÖt lµ trÎ em. Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn luyÖn tËp * LuyÖn tËp

Thùc tr¹ng cña trÎ em hiÖn nay trªn thÕ giíi: N¹n nh©n cña chiÕn

- GV: Qua c¸c ph¬ng tiÖn tranh vµ b¹o lùc, sù x©m lîc, th«ng tin vµ t×m hiÓu phÇn 1 chiÕm ®ãng vµ th«n tÝnh cña níc trªn, em h·y liªn hÖ tíi thùc
ngoµi (TrÎ em ë I Raq); ChÞu ®ùng

tr¹ng cña trÎ em hiÖn nay trªn nh÷ng th¶m ho¹ cña ®ãi nghÌo, thÕ giíi? cña t×nh tr¹ng v« gia c, dÞch
bÖnh, mï ch÷, m«i trêng xuèng cÊp (trÎ em ë Nam Phi);....

C. Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - N¾m v÷ng toµn bé kiÕn thøc tiÕt häc; -TiÕp tôc su tÇm tµi liÖu, chuÈn bÞ cho tiÕt häc tiÕp theo: Ph©n tÝch phÇn C¬ héi vµ NhiÖm vô ( C¸c c©u hái 3, 4, 5 SGK)

Ngµy 12/ 9/2007

TiÕt 12 - V¨n b¶n:
Tuyªn bè thÕ giíi vÒ sù sèng cßn, quyÒn ®îc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn cña trÎ em (tiÕt 2) I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - ThÊy ®îc phÇn nµo thùc tr¹ng cuéc sèng cña trÎ em trªn thÕ giíi hiÖn nay, tÇm quan träng cña vÊn ®Ò b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em. - HiÓu ®îc tÇm quan träng vµ sù quan t©m s©u s¾c cña céng ®ång quèc tÕ ®èi víi vÊn ®Ò b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em. - C¶m nhËn sù quan t©m vµ ý thøc ®îc sèng trong sù b¶o vÖ ch¨m sãc cña céng ®ång. - C¶m thô c¸ch lËp luËn cña v¨n b¶n chÝnh luËn. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã

liªn quan ®Õn bµi häc. III. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? NhËn thøc, t×nh c¶m cña em khi t×m hiÓu xong phÇn Sù th¸ch thøc cña b¶n Tuyªn bè nµy nh thÕ nµo? B. Tæ chøc ®äc - hiÓu v¨n b¶n GV dÉn d¾t HS vµo bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ Néi dung cÇn ®¹t HS Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn ph©n tÝch phÇn C¬ héi - HS ®äc phÇn C¬ héi 3. C¬ héi: - GV: gi¶i nghÜa c¸c tõ: "C«ng íc","qu©n bÞ? lêi C¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi c¬ b¶n ®Ó céng ®ång quèc tÕ cã em. - Sù liªn kÕt c¸c quèc gia cïng ý thøc cao cña céng ®ång quèc tÕ trªn lÜnh vùc nµy. §· cã C«ng íc - GV: ViÖc b¶o vÖ, ch¨m vÒ quyÒn trÎ em lµm c¬ së t¹o ra sãc trÎ em trong bèi c¶nh thÕ mét c¬ héi míi. giíi hiÖn nay cã nh÷ng ®iÒu - Sù hîp t¸c vµ ®oµn kÕt quèc tÕ kiÖn thuËn lîi g×? §¸nh gi¸ ngµy cµng cã hiÖu qu¶ cô thÓ nh÷ng c¬ héi trªn? trªn nhiÒu lÜnh vùc phong trµo gi¶i trõ qu©n bÞ ®îc ®Èy m¹nh t¹o ®iÒu kiÖn cho mét sè tµi nguyªn to lín cã thÓ ®îc chuyÓn sang phôc vô c¸c môc tiªu kinh tÕ t¨ng cêng phóc lîi x· héi

- HS dùa vµo chó thÝch tr¶ thÓ ®Èy m¹nh viÖc ch¨m sãc trÎ

⇒ Nh÷ng c¬ héi kh¶ quan

- GV: Tr×nh bµy suy nghÜ ®¶m b¶o cho C«ng íc thùc hiÖn. vÒ ®iÒu kiÖn cña ®Êt níc ta b¶o vÖ trÎ em? Sù quan t©m cô thÓ cña §¶ng tÆng quµ cho c¸c ch¸u thiÕu nhi, hiÖn t¹i víi viÖc ch¨m sãc vµ vµ Nhµ níc: Tæng BÝ th th¨m vµ GV dïng tranh minh ho¹, sù nhËn thøc vµ tham gia tÝch b¨ng h×nh. HS dùa vµo hiÓu cùc cña nhiÒu tæ chøc x· héi vµo biÕt ®Ó tr¶ lêi. phong trµo ch¨m sãc b¶o vÖ trÎ em, ý thøc cao cña toµn d©n vÒ GV: Em biÕt nh÷ng tæ vÊn ®Ò nµy... chøc nµo cña níc ta thÓ hiÖn ý Nam? Tæ chøc ch¨m sãc trÎ em ë níc søc khoÎ bµ mÑ vµ trÎ em; Tæ chøc S.O.S... Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn ph©n tÝch phÇn NhiÖm vô 4. Nh÷ng nhiÖm vô : - T¨ng cêng søc khoÎ, cÊp ®é - Häc sinh ®äc môc 10, 17. dinh dìng, gi¶m tØ lÖ tö vong cña - GV: Dùa trªn c¬ së thùc trÎ ( ®Æc biÖt lµ trÎ s¬ sinh ). tÕ cña cuèc sèng trÎ em trªn §©y lµ nhiÖm vô hµng ®Çu. thÕ giíi hiÖn nay vµ c¸c c¬ héi ®· nªu ra c¸c nhiÖm vô g× ? - HS vËn dông tr¶ lêi ®éc lËp. - TrÎ em tµn tËt, cã hoµn c¶nh t©m nhiÒu h¬n n÷a. - §¶m b¶o b×nh ®¼ng nam n÷ trong trÎ em. - Xo¸ n¹n mï ch÷ ë trÎ em. §i häc lµ quyÒn lîi tÊt yÕu cña trÎ nªu ë phÇn tríc, b¶n Tuyªn bè sèng ®Æc biÖt cÇn ®îc quan nghÜa ch¨m sãc trÎ em ViÖt ta: Tæ chøc b¶o vÖ vµ ch¨m sãc

em. - B¶o vÖ c¸c bµ mÑ mang thai, sinh ®Î, d©n sè, KHHG§.... - KÕt hîp tÝnh tù lËp cña trÎ vµ sù gi¸o dôc cña gia ®×nh vµ nhµ trêng , x· héi. - KÕt hîp gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ tÇm vÜ m« vµ c¬ b¶n ®èi víi c¸c níc nghÌo . - GV: T¸c gi¶ ®· tr×nh bµy c¸c nhiÖm vô ®ã nh thÕ nµo? - C¸c nhiÖm vô trªn cÇn ë sù nç lùc liªn tôc, sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c níc, sù hîp t¸c quèc tÕ. ý, lêi v¨n døt kho¸t, m¹ch l¹c râ rµng. Ho¹t ®éng 3 : Tæng kÕt III. Tæng kÕt - GV cho HS tæng kÕt vµ Ghi nhí SGK ®äc ghi nhí SGK. Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn luyÖn tËp toµn bµi. IV. LuyÖn tËp Ph¸t biÓu ý kiÕn cña em vÒ - GV cho HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi. sù quan t©m, ch¨m sãc cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cña c¸c tæ chøc x· héi n¬i em ë hiÖn nay ®èi víi trÎ em? C. Híng dÉn häc ë nhµ.

- Häc sinh häc bµi thuéc ghi nhí. - Lµm phÇn c©u hái luyÖn tËp hoµn chØnh So¹n bµi : C¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i (tiÕp theo)

Ngµy 13/9/2007

TiÕt 13 - TiÕng ViÖt:
C¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i (tiÕp theo) I. Môc tiªu: Gióp häc sinh:
- N¾m ®îc mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a ph¬ng ch©m héi tho¹i vµ t×nh huèng giao tiÕp. - HiÓu ®îc ph¬ng ch©m héi tho¹i kh«ng ph¶i lµ nh÷ng quy ®Þnh b¾t buéc trong mäi t×nh huèng giao tiÕp; v× nhiÒu lý do kh¸c nhau, c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i ®«i khi kh«ng ®îc tu©n thñ.

II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. III. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. - Bµi cò: KÓ tªn c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i? C¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i ®Ò cËp ®Õn ph¬ng diÖn nµo cña héi tho¹i? - GV giíi thiÖu bµi míi

B. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. Ho¹t ®éng cña GV vµ Néi dung cÇn ®¹t HS Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu quan hÖ gi÷a ph¬ng ch©m héi tho¹i vµ t×nh huèng giao tiÕp.
I. quan hÖ gi÷a ph¬ng ch©m héi tho¹i vµ t×nh huèng giao tiÕp

- HS ®äc vÝ dô.

1. VÝ dô: TruyÖn cêi "Chµo

- GV: Nh©n vËt chµng rÓ hái". cã tu©n thñ ph¬ng ch©m C©u hái "B¸c lµm viÖc cã vÊt v¶ lÞch sù kh«ng? V× sao? - HS ph¸t hiÖn. l¾m ph¶i kh«ng?" trong t×nh huèng giao tiÕp kh¸c cã thÓ coi lµ lÞch sù. Nhng trong t×nh huèng giao tiÕp nµy chµng rÓ ®· - GV:Trong trêng hîp nµo lµm mét viÖc quÊy rèi ®Õn ngêi kh¸c, g©y phiÒn hµ cho ngêi th× ®îc coi lµ lÞch sù? - HS lÊy vÝ dô minh ho¹ - GV: T×m c¸c vÝ dô t¬ng tù nh c©u chuyÖn trªn? - GV: Cã thÓ rót ra bµi häc g× tõ c¸c c©u chuyÖn trªn? GV cho HS rót ta kÕt luËn vµ ®äc ghi nhí SGK. kh¸c. Trong trêng hîp ®îc coi lµ lÞch sù: hái th¨m ngêi kh¸c khi hä mµ kh«ng ¶nh hëng ®Õn hä. lµm viÖc x«ng, cã thÓ tr¶ lêi m×nh

2. KÕt luËn: Ghi nhí SGK Ho¹t ®éng 2: Nh÷ng trêng hîp kh«ng tu©n thñ ph¬ng ch©m héi tho¹i II. Nh÷ng trêng hîp kh«ng - HS ®iÓm l¹i nh÷ng VD ®·
tu©n thñ ph¬ng ch©m héi tho¹i

®îc t×m hiÓu ë c¸c tiÕt 3,8. - GV: Trêng hîp kh«ng tu©n thñ ph¬ng ch©m héi tho¹i?

1. VÝ dô a. Trêng hîp tu©n thñ ph¬ng ch©m héi tho¹i lµ ph¬ng ch©m

- HS ph¸t hiÖn. - HS ®äc ®o¹n ®èi tho¹i SGK

lÞch sù cßn l¹i ®Òu kh«ng tu©n

thñ ph¬ng ch©m héi tho¹i. b. §o¹n héi tho¹i: - C©u tr¶ lêi cña Ba kh«ng

- GV: C©u tr¶ lêi cña Ba cã ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin ®óng ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin nh An mong muèn. ®óng nh An mong muèn hay - Ph¬ng ch©m héi tho¹i kh«ng kh«ng? Cã ph¬ng ch©m héi ®îc tu©n thñ: ph¬ng ch©m vÒ ltho¹i nµo ®· kh«ng ®îc tu©n îng. thñ? V× sao ngêi nãi kh«ng tho¹i Êy? - HS tr¶ lêi ®éc lËp. - V×: Ngêi nãi kh«ng biÕt tiªn trªn thÕ giíi ®îc chÕ t¹o vµo n¨m nµo. §Ó tu©n thñ ph¬ng ch©m vÒ chÊt ngêi nãi ph¶i tr¶ lêi mét c¸ch chung chung. - GV cho HS tr¶ lêi c©u hái c. B¸c sÜ nãi víi bÖnh nh©n vÒ vµ t×m nh÷ng t×nh huèng chøng bÖnh nan y th× ph¬ng giao tiÕp t¬ng tù nh t×nh ch©m kh«ng ®îc tu©n thñ lµ phhuèng trong SGK môc II. 3. - GV: Khi nãi "TiÒn b¹c chØ lµ tiÒn b¹c" th× cã ph¶i ngêi ¬ng ch©m lÞch sù. d. "TiÒn b¹c chØ lµ tiÒn b¹c" : - XÐt vÒ nghÜa têng minh th× tu©n thñ ph¬ng ch©m héi chÝnh x¸c chiÕc m¸y bay ®Çu

nãi kh«ng tu©n thñ ph¬ng c©u nµy kh«ng tu©n thñ ph¬ng ch©m vÒ lîng hay kh«ng? ch©m vÒ lîng, nhng xÐt vÒ Ph¶i hiÓu ý nghÜa c©u nµy nghÜa hµm Èn th× c©u nµycã nh thÕ nµo? - HS ®éc lËp lµm viÖc. néi dung cña nã, nghÜa lµ ®· ®¶m b¶o ph¬ng ch©m vÒ lîng.

- ý nghÜa: TiÒn b¹c chØ lµ ph¬ng tiÖn ®Ó sèng, chø kh«ng GV cho HS rót ra nh÷ng ph¶i lµ môc ®Ých cuèi cïng cña nguyªn nh©n kh«ng tu©n thñ con ngêi ®Ó sèng. c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i; HS ®äc ghi nhí SGK. 2. KÕt luËn Ghi nhí SGK
Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp
III. luyÖn tËp

Bµi 1:

Bµi 1:

C©u chuyÖn kh«ng tu©n thñ - GV cho HS ®äc bµi tËp vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi tËp. ph¬ng ch©m c¸ch thøc. - HS lµm viÖc ®éc lËp. Bµi 2: Bµi 2: Ph¬ng ch©m lÞch sù kh«ng - GV cho HS ®äc bµi tËp vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi tËp. ®îc thùc hiÖn v× c¸c nh©n vËt - HS lµm viÖc theo nhãm. næi giËn v« cí. HS tr¶ lêi, GV kh¸i qu¸t. C. Híng dÉn häc ë nhµ - GV chèt l¹i néi dung bµi häc - Híng dÉn vµ yªu cÇu HS lµm hoµn chØnh bµi tËp; tËp x©y dùng c¸c ®o¹n héi tho¹i. - ChuÈn bÞ bµi: ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè I - V¨n thuyÕt minh

Ngµy 15/9/2007

TiÕt 14, 15 - TËp lµm v¨n:
viÕt Bµi tËp lµm v¨n sè I - v¨n thuyÕt minh I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - ViÕt ®îc bµi v¨n thuyÕt minh theo yªu cÇu kÕt hîp sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt vµ yÕu tè miªu t¶ ®Ó lµm bµi v¨n thuyÕt minh hÊp dÉn, sinh ®éng. - RÌn luyÖn kü n¨ng diÔn ®¹t ý tr×nh bµy ®o¹n v¨n, bµi v¨n. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: Ra ®Ò vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi kiÓm tra. III. §Ò - ®¸p ¸n ®Ò kiÓm tra 1. §Ò bµi: §Ò A C©u 1 (1.5 ®iÓm): Tr¶ lêi c©u hái b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. 1. V¨n b¶n Ngäc Hoµng xö téi Ruåi xanh (Ng÷ v¨n 9, tËp 1, trang 14) thuéc lo¹i v¨n b¶n nµo sau ®©y? A. Tù sù B. BiÓu c¶m C. ThuyÕt minh D. NghÞ luËn 2. Trong v¨n b¶n trªn, t¸c gi¶ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng néi dung nµo sau ®©y? A. Nªu ®Þn nghÜa vÒ ruåi D. Nªu t¸c dông, t¸c h¹i

cña ruåi. B. Ph©n lo¹i ruåi E. C¸ch phßng chèng ruåi C. kÓ vÒ ®êi sèng loµi ruåi F. Gåm c¸c ý A,B,C,D,E. 3. Môc ®Ých cña v¨n b¶n trªn lµ g×? A. Phæ biÕn kiÕn thøc khoa häc B. §a ra mét dÉn chøng ®Ó chóng ta häc tËp c¸ch kÓ chuyÖn tëng tîng. C. X©y dùng mét truyÖn vui ®Ó phæ biÕn kiÕn thøc vÒ loµi ruåi võa ®¶m b¶o tÝnh khoa häc võa hÊp dÉn, l«i cuèn ngêi ®äc. C©u 2 (1.5 diÓm): Nªu mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®îc vËn dông trong v¨n thuyÕt minh C©u 3 (7.0 ®iÓm): Mét loµi ®éng vËt hay vËt nu«i ë quª em. §Ò B C©u 1 (1.5 ®iÓm): Tr¶ lêi c©u hái b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. 1. V¨n b¶n Ngäc Hoµng xö téi Ruåi xanh (Ng÷ v¨n 9, tËp 1, trang 14) thuéc lo¹i v¨n b¶n nµo sau ®©y? A.ThuyÕt minh B. BiÓu c¶m C. Tù sù D. NghÞ luËn 2. Trong v¨n b¶n trªn, t¸c gi¶ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng néi dung nµo sau ®©y? A. Nªu ®Þnh nghÜa vÒ ruåi D. Nªu t¸c dông, t¸c h¹i cña ruåi. B. Ph©n lo¹i ruåi E. C¸ch phßng chèng ruåi C. kÓ vÒ ®êi sèng loµi ruåi F. Gåm c¸c ý A,B,C,D,E. 3. Môc ®Ých cña v¨n b¶n trªn lµ g×? A. Phæ biÕn kiÕn thøc khoa häc B X©y dùng mét truyÖn vui ®Ó phæ biÕn kiÕn thøc vÒ loµi ruåi võa ®¶m b¶o tÝnh khoa häc võa hÊp dÉn, l«i cuèn ngêi ®äc. C. §a ra mét dÉn chøng ®Ó chóng ta häc tËp c¸ch kÓ chuyÖn tëng tîng. C©u 2 (1.5 diÓm): Nªu c¸c ph¬ng ph¸p thuyÕt minh thêng sö dông trong v¨n thuyÕt minh. C©u 3 (7.0 ®iÓm): Mét loµi ®éng vËt hay vËt nu«i ë quª em 2. §¸p ¸n

§Ò A C©u 1 (1.5 ®iÓm): Tr¶ lêi c©u hái b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. 1.C 2. F 3. C C©u 2 (1.5 diÓm): Nªu mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®îc vËn dông trong v¨n thuyÕt minh: - KÓ chuyÖn, tù thuËt, ®èi tho¹i theo lèi Èn dô, nh©n ho¸; 0.5 ®iÓm - H×nh thøc vÌ, diÔn ca; 0.5 ®iÓm - Miªu t¶. 0.5 ®iÓm C©u 3 (7.0 ®iÓm): Mét loµi ®éng vËt hay vËt nu«i ë quª em. 1. Yªu cÇu: a. Néi dung: Lµ bµi v¨n thuyÕt minh vÒ mét loµi ®éng vËt hay vËt nu«i; cã sö dông yÕu tè miªu t¶ vµ c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong bµi viÕt. b. H×nh thøc: Bµi viÕt cã 3 phÇn më bµi, th©n bµi, kÕt bµi râ rµng; lêi v¨n sinh ®éng, Ýt tõ sai; kh«ng qu¸ 3 lo¹i lçi vÒ ng÷ ph¸p, 3 lo¹i lçi chÝnh t¶; ch÷ viÕt râ rµng, s¹ch ®Ñp. 2. Cho ®iÓm: a. Néi dung: Më bµi: (0,5 ®iÓm) - Giíi thiÖu vÒ con vËt nu«i trong gia ®×nh ®Þnh thuyÕt minh. Do ®©u mµ cã? Khi nµo?.. - T×nh c¶m cña em víi con vËt ®ã. Th©n bµi: (4,0 ®iÓm) - §Æc ®iÓm bªn ngoµi: + H×nh d¸ng: chiÒu cao, chiÒu dµi,... + Mµu l«ng + §Çu, tai, mòi, m¾t, miÖng... - §Æc ®iÓm næi bËt cña ®Æc tÝnh ho¹t ®éng - §Æc ®iÓm næi bËt vÒ tÝnh nÕt KÕt bµi: (0,5 ®iÓm) - T¸c dông cña con vËt ®ã trong ®êi sèng cña con ngêi. - T×nh c¶m cña b¶n th©n em víi con vËt ®ã. b. H×nh thøc: - Bè côc: 1,0 ®iÓm - Lêi v¨n, dïng tõ, ®Æt c©u: 1,0 ®iÓm

§Ò B C©u 1 (1.5 ®iÓm): 1. A 2. F 3. B C©u 2 (1.5 diÓm): C¸c ph¬ng ph¸p thuyÕt minh thêng sö dông trong v¨n thuyÕt minh: §Þnh nghÜa, gi¶i thÝch, nªu vÝ dô, liÖt kª, so s¸nh, ®èi chiÕu, nªu vÝ dô, ph©n tÝch - ph©n lo¹i. C©u 3 (7.0 ®iÓm): Mét loµi ®éng vËt hay vËt nu«i ë quª em. ( Nh ®¸p ¸n cña ®Ò A) III. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh líp. b. Tæ chøc lµm bµi. Ho¹t ®éng cña GV vµ Néi dung cÇn ®¹t HS Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu ®Ò bµi - GV ph¸t ®Ò cho HS. 1. §Ò bµi: - Häc sinh chuÈn bÞ viÕt bµi. - GV gîi ý ph©n tÝch ®Ò. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn häc sinh lµm bµi. Yªu cÇu néi dung cña ®Ò? 2. Yªu cÇu: . - Ph¬ng ph¸p thuyÕt minh nµo sÏ chän? X¸c ®Þnh c¸c ®iÓm thuyÕt minh? tõng phÇn? Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc lµm bµi HS lµm bµi: Yªu cÇu nghiªm 3. Lµm bµi tóc GV thu bµi Ho¹t ®éng 4: Thu bµi 4. Thu bµi Sö dông c¸c ph¬ng ph¸p thuyÕt minh kÕt hîp víi c¸c biÖn ®Æc ph¸p nghÖ thuËt nh miªu t¶, tù thuËt... ®Ó h×nh thµnh triÓn

- §Þnh lîng thêi gian cho khai c¸c ý cho bµi viÕt.

C. Híng dÉn häc ë nhµ - TiÕp tôc cñng cè vÒ v¨n thuyÕt minh. - ChuÈn bÞ bµi " ChuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng "

Ngµy 16/ 9/2007

TiÕt 16 - V¨n b¶n:
ChuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng (tiÕt 1) ( TrÝch TruyÒn k× m¹n lôc) I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp t©m hån truyÒn thèng cña ngêi phô n÷ ViÖt Nam vµ sè phËn nhá nhoi bi th¶m cña hä díi chÕ ®é phong kiÕn. - ThÊy ®îc sù thµnh c«ng vÒ nghÖ thuËt cña t¸c gi¶ trong viÖc dùng truyÖn, dùng nh©n vËt kÕt hîp víi tù sù tr÷ t×nh vµ kÞch, sù kÕt hîp nh÷ng yÕu tè k× ¶o víi nh÷ng t×nh tiÕt cã thùc, t¹o nªn vÎ ®Ñp riªng cña lo¹i truyÖn truyÒn k×. - RÌn kÜ n¨ng c¶m thô ph©n tÝch truyÖn truyÒn k×. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. III. TiÕn tr×nh lªn líp:

A. æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? Nªu ý nghÜa vµ bè côc cña v¨n b¶n "Tuyªn bè thÕ giíi..."? B. Tæ chøc ®äc - hiÓu v¨n b¶n Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t
I. T×m hiÓu chung

Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu chung v¨n b¶n 1. T¸c gi¶ NguyÔn D÷ - GV: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t - Sèng ë thÕ kØ 16 quª ë nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶ tØnh H¶i D¬ng. NguyÔn D÷? lêi; GV bæ sung. - GV híng dÉn ®äc, - HS ®äc tiÕp ph©n biÖt ®o¹n tù sù vµ lêi ®èi tho¹i, ®äc diÔn c¶m phï hîp víi tõng nh©n vËt trong tõng hoµn c¶nh. - GV híng dÉn kÓ tãm t¾t (C©u chuyÖn kÓ vÒ ai? vÒ sù viÖc g×?) - Híng dÉn HS t×m hiÓu chó thÝch - Häc réng tµi cao, nhng chØ ®Ó vÒ nhµ nu«i mÑ giµ vµ viÕt s¸ch, sèng Èn dËt. 2. T¸c phÈm: a. §äc, kÓ tãm t¾t. §¹i ý: C©u chuyÖn kÓ vÒ sè phËn oan nghiÖt cña ngêi phô n÷ cã nhan s¾c, ®øc h¹nh díi chÕ ®é phô quyÒn phong kiÕn. b. T×m hiÓu chó thÝch (1) TruyÒn kú m¹n lôc: 20 truyÖn, viÕt b»ng ch÷ H¸n. Nh©n vËt chÝnh thêng lµ nh÷ng ngêi phô n÷ ®øc h¹nh - GV: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ khao kh¸t cuéc sèng yªn b×nh t¸c phÈm TruyÒn kú m¹n lôc vµ truyÖn ChuyÖn ngêi con g¸i h¹nh phóc. Nam X¬ng? - ChuyÖn ngêi con g¸i Nam - HS dùa vµo chó thÝch (1) X¬ng lµ truyÖn thø 16 trong 20 - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lµm quan mét n¨m råi xin nghØ

tr¶ lêi.

truyÖn cña TruyÒn kú m¹n lôc. TruyÖn cã nguån gèc tõ truyÖn GV bæ sung cho HS vÒ d©n gian Vî chµng Tr¬ng. truyÖn Vî chµng Tr¬ng. c. Bè côc: 3 phÇn - §o¹n 1 (Tõ ®Çu ®Õn"cha mÑ ®Î m×nh"): VÎ ®Ñp cña Vò N¬ng. - §o¹n 2 (TiÕp theo ®Õn "Nçi oan khuÊt vµ c¸i chÕt bi th¶m - GV: TruyÖn chia lµm mÊy phÇn? Néi dung tõng phÇn? (Híng dÉn HS ph©n ®o¹n vµ t×m ý chÝnh tõng ®o¹n.) - HS dùa vµo v¨n b¶n x¸c ®Þnh. Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn ph©n tÝch phÇn 1 II. Ph©n tÝch * T×m hiÓu phÇn 1 1. VÎ ®Ñp cña Vò N¬ng HS ®äc phÇn 1 T¸c gi¶ ®· ®Æt nh©n vËt - GV: Nh©n vËt Vò N¬ng Vò N¬ng vµo nhiÒu hoµn c¶nh ®îc miªu t¶ trong nh÷ng hoµn kh¸c nhau. c¶nh nµo? - Trong cuéc sèng vî chång: - Trong cuéc sèng gia nµng gi÷ g×n khu«n phÐp, ®×nh nµng xö sù nh thÕ nµo kh«ng tõng lóc nµo ®Ó vî chång tríc tÝnh hay ghen cña Tr¬ng ph¶i ®Õn thÊt hoµ. Sinh? - Khi tiÔn chång ®i lÝnh: - Khi tiÔn chång ®i lÝnh nµng kh«ng tr«ng mong vinh nµng ®· dÆn chång nh thÕ hiÓn mµ chØ cÇu b×nh an trë nµo? HiÓu g× vÒ nµng qua lêi cña Vò N¬ng. §o¹n 3 (PhÇn cßn l¹i): ¦íc m¬ cña nh©n d©n.

®ã? - Khi xa chång, Vò N¬ng ®· ®Ñp ®Ï nµo?

vÒ; nãi lªn nçi kh¾c kho¶i nhí nhung cña m×nh. - Khi xa chång: thuû chung, Nµng cßn lµ ngêi mÑ hiÒn, d©u th¶o ®¶m ®ang, th¸o v¸t, thuû chung hiÕu nghÜa (lo toan ma chay viÖc nhµ chång chu ®¸o). - Khi bÞ chång nghi oan: + Ph©n trÇn ®Ó chång hiÓu

thÓ hiÖn nh÷ng phÈm chÊt yªu chång tha thiÕt, buån nhí.

- Khi bÞ chång nghi oan râ nµng ®· lµm nh÷ng viÖc g×?

tÊm

lßng

m×nh,

kh¼ng

®Þnh lßng thuû chung trong

Nµng ®· mÊy lÇn béc b¹ch tr¾ng, cÇu xin chång ®õng t©m tr¹ng? ý nghÜa cña mçi lêi nghi oan (lêi tho¹i 1). nãi ®ã? lêi tho¹i cña Vò N¬ng). - HS trao ®æi, th¶o luËn nhãm. - GV: Qua c¸c t×nh huèng + Nãi lªn nçi ®au ®ín thÊt tho¹i 2). + ThÊt väng ®Õn tét cïng vÒ h¹nh phóc gia ®×nh kh«ng g× hµn g¾n næi (lêi tho¹i 3). Vò N¬ng xinh ®Ñp, nÕt na, trªn em cã nhËn xÐt chung g× hiÒn thôc, l¹i ®¶m ®ang, th¸o vÒ tÝnh c¸ch nh©n vËt Vò N- v¸t, hiÕu th¶o, thuû chung hÕt ¬ng? lßng vun ®¾p h¹nh phóc gia - HS suy nghÜ ®éc lËp. ®×nh. Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn luyÖn tËp Nh©n vËt Vò N¬ng gîi cho * LuyÖn tËp (GV ph©n tÝch b×nh gi¶ng väng v× bÞ ®èi xö bÊt c«ng (lêi

em nghÜ tíi nh÷ng nh©n vËt Nh©n vËt Vò N¬ng gîi nghÜ tíi nµo trong c¸c t¸c phÈm v¨n häc nh÷ng nh©n vËt: C« TÊm, nµng ®· ®îc häc, ®äc? Ngäc Hoa....

C. Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - N¾m v÷ng toµn bé kiÕn thøc tiÕt häc; -TiÕp tôc su tÇm tµi liÖu, chuÈn bÞ cho tiÕt häc tiÕp theo: Ph©n tÝch phÇn 2,3( C¸c c©u hái 3, 4, 5 SGK)

Ngµy 16/ 9/2007

TiÕt 17 - V¨n b¶n:
ChuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng (tiÕt 2) ( TrÝch TruyÒn k× m¹n lôc) I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp t©m hån truyÒn thèng cña ngêi phô n÷ ViÖt Nam vµ sè phËn nhá nhoi bi th¶m cña hä díi chÕ ®é phong kiÕn. - ThÊy ®îc sù thµnh c«ng vÒ nghÖ thuËt cña t¸c gi¶ trong viÖc dùng truyÖn, dùng nh©n vËt kÕt hîp víi tù sù tr÷ t×nh vµ kÞch, sù kÕt hîp nh÷ng yÕu tè k× ¶o víi nh÷ng t×nh tiÕt cã thùc, t¹o nªn vÎ ®Ñp riªng cña lo¹i truyÖn truyÒn k×. - RÌn kÜ n¨ng c¶m thô ph©n tÝch truyÖn truyÒn k×.

II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. III. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? C¶m nghÜ cña em vÒ nh©n vËt Vò N¬ng qua t×m hiÓu phÇn 1 cña v¨ b¶n ChuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng? ? H×nh dung víi phÈm h¹nh ®ã Vò N¬ng sÏ cã cuéc sèng nh thÕ nµo? B. Tæ chøc ®äc - hiÓu v¨n b¶n Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn ph©n tÝch phÇn 2 2. Nçi oan cña Vò N¬ng - GV cho HS th¶o luËn c©u Nçi oan khuÊt cña Vò N¬ng hái lín: cã nhiÒu nguyªn nh©n vµ ®îc V× sao Vò N¬ng ph¶i chÞu diÔn t¶ rÊt sinh ®éng nh mét nçi oan khuÊt? mµn kÞch ng¾n cã t×nh huèng, cã xung ®ét, th¾t nót, më nót... - Cuéc h«n nh©n gi÷a TrGV gîi ý: ¬ng Sinh vµ Vò N¬ng cã phÇn Nh©n xÐt vÒ cuéc h«n kh«ng b×nh ®¼ng. nh©n gi÷a Tr¬ng Sinh vµ Vò - TÝnh c¸ch cña Tr¬ng Sinh: N¬ng? cã tÝnh ®a nghi, ®èi víi vî Trong truyÖn Tr¬ng Sinh lµ phßng ngõa qu¸ søc. ngêi nh thÕ nµo? - T×nh huèng bÊt ngê: §øa T×nh huèng bÊt ngê cña trÎ kh«ng chÞu nhËn Tr¬ng Sinh c©u chuyÖn nµy lµ g×? lµ cha vµ nãi víi Tr¬ng Sinh lµ " H×nh ¶nh " C¸i bãng " mét ngêi ®µn «ng, ®ªm nµo ®ãng vai trß g× trong c©u còng ®Õn, mÑ §¶n ®i còng ®i, chuyÖn nµy? mÑ §¶n ngåi còng ngåi" (Lêi nãi ng©y th¬ cña ®óa con Êy nh

Tríc lêi nãi ng©y th¬ cña ®øa trÎ, Tr¬ng Sinh ®· c xö víi Vò N¬ng nh thÕ nµo? - HS dùa theo c¸c gîi ý cña GV trao ®æi, th¶o luËn theo bµn.

- GV: Tõ ®ã em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× vÒ th©n phËn cña ngêi phô n÷ díi chÕ ®é phong kiÕn? - HS ®éc lËp rót ra nhËn xÐt. GV b×nh vÒ th©n phËn ngêi phô n÷ díi x· héi phong kiÕn cò.

®æ thªm dÇu vµo löa, tÝnh ®a nghi cña Tr¬ng Sinh ®· ®Õn ®é cao trao, chµng "®inh ninh lµ vî h"). * H×nh ¶nh c¸i bãng : chi tiÕt quan träng cña c©u chuyÖn. - Víi Vò N¬ng : lµ c¸ch ®Ó dç con, cho ngu«i nçi nhí chång,.... §ång thêi nã lµ nguyªn nh©n dÉn nµng ®Õn c¸i chÕt. - Víi Tr¬ng Sinh : + Lµ b»ng chøng vÒ sù h háng cña vî. + Cho chµng thÊy sù thËt téi ¸c mµ chµng ®· g©y ra cho vî. -> C¸i bãng trë thµnh ®Çu mèi, ®iÓm nót cña c©u chuyÖn, lµm cho ngêi ®äc ngì ngµng, xóc ®éng. - C¸ch c xö cña Tr¬ng Sinh rÊt hå ®å vµ ®éc ®o¸n: Chµng kh«ng ®ñ b×nh tÜnh vµ tù tin ®Ó ph¸n ®o¸n, ph©n tÝch, bá ngoµi tai nh÷ng lêi ph©n trÇn cña vî, kh«ng tin c¶ nh÷ng nh©n chøng bªnh vùc cho nµng, còng nhÊt quyÕt kh«ng nãi duyªn cí cho vî minh oan. Rßi chµng ngµy cµng trë thµnh kÎ th« b¹o, vò phu "m¾ng nhiÕc nµng vµ ®¸nh ®uæi ®i", dÉn ®Õn c¸i chÕt oan nghiÖt cña Vò N¬ng. Bi kÞch cña Vò N¬ng lµ lêi tè c¸o x· héi phong kiÕn xem träng quyÒn uy cña kÎ giµu vµ cña ngêi ®µn «ng trong gia ®×nh, ®ång thêi bµy tá niÒm c¶m th¬ng cña t¸c gi¶ ®èi víi sè phËn

oan nghiÖt cña ngêi phô n÷. Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn ph©n tÝch phÇn 3 3. yÕu tè k× ¶o trong truyÖn HS ®äc phÇn cuèi truyÖn. - Phan Lang n»m méng - th¶ GV: T×m nh÷ng yÕu tè k× rïa. ¶o trong truyÖn? - Phan lang l¹c vµo ®éng rïa cña Linh Phi ®îc ®·i yÕn, gÆp Vò N¬ng - ®îc Linh Phi rÏ níc ®a vÒ d¬ng thÕ. - Vò N¬ng ®a tr©m cho Phan Lang mang vÒ cho Tr¬ng Sinh. - H×nh ¶nh Vò N¬ng hiÖn ra khi Tr¬ng Sinh lËp ®µn gi¶i GV: Em cã nhËn xÐt g× vÒ oan...... c¸ch ®a nh÷ng yÕu tè k× ¶o C¸c yÕu tè k× ¶o ®a xen kÏ vµo truyÖn cña NguyÔn D÷. víi nh÷ng yÕu tè thùc (®Þa danh, thêi ®iÓm lÞch sö, sù kiÖn lÞch sö, trang phôc mÜ nh©n, t×nh c¶nh gia ®×nh Vò N¬ng ...) lµm cho thÕ giíi k× ¶o lung linh trë nªn gÇn víi cuéc sèng thùc, t¨ng ®é tin cËy cho ngêi ®äc. * ý nghÜa : §Æt ra 3 vÊn ®Ò. GV: ViÖc ®a yÕu tè k× ¶o - Sù minh oan (®Òn ®¸p), vµo c©u chuyÖn cã ý nghÜa lµm hoµn chØnh thªm mét nÐt g×? ®Ñp vèn cã cña nh©n vËt Vò N¬ng : ë hiÒn gÆp lµnh. - ThÓ hiÖn tÝnh truyÒn k× : yÕu tè hoang ®¬ng, thÇn linh, ma qu¸i. KÕt thóc cã hËu cho t¸c phÈm : thÓ hiÖn íc m¬ ngµn ®êi cña nh©n d©n ta vÒ sù c©n b»ng cho nh÷ng cuéc ®êi : ngêi tèt dï cã tr¶i qua oan khuÊt, cuèi cïng sÏ ®îc minh

oan. - KÕt thóc ngÇm chøa mét bi kÞch :Vò N¬ng trë l¹i trÇn thÕ uy nghi, loang lo¸ng nhng mê nh¹t lµ mét chót an ñi cho ngêi b¹c phËn, h¹nh phóc (thùc sù) ®· mÊt ®i th× kh«ng bao giê t×m l¹i ®îc : Chµng Tr¬ng ph¶i tr¶ gi¸ cho hµnh ®éng cña m×nh. Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt iii. Tæng kÕt GV: H·y kh¸i qu¸t chung gi¸ Ghi nhí SGK trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña t¸c phÈm? Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn luyÖn tËp ? H·y kÓ l¹i truyÖn ChuyÖn * LuyÖn tËp ngêi con g¸i Nam X¬ng theo c¸ch cña em? C. Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - N¾m v÷ng toµn bé kiÕn thøc tiÕt häc;Tãm t¾t ®îc t¸c phÈm; TËp ph¸t biÓu c¶m nghÜ vµ ph©n tÝch c¸c nh©n vËt trong t¸c phÈm. -TiÕp tôc su tÇm tµi liÖu, chuÈn bÞ cho tiÕt häc tiÕp theo: Xng h« trong héi tho¹i.

Ngµy so¹n: 18/9/2007 Ngµy d¹y: 27 - /9/2007

TiÕt 18 -TiÕng ViÖt:

Xng h« trong héi tho¹i

I. Môc tiªu: Gióp häc sinh:

- N¾m ®îc hÖ thèng tõ ng÷ th«ng thêng ®îc dïng ®Ó xng h« trong héi tho¹i. - HiÓu ®îc sù phong phó, tinh tÕ vµ giµu s¾c th¸i biÓu c¶m cña hÖ thèng c¸c tõ ng÷ xng h« trong TiÕng ViÖt. - HiÓu râ mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a viÖc sö dông tõ ng÷ xng h« víi t×nh huèng giao tiÕp. - N¾m v÷ng vµ sö dông thÝch hîp tõ ng÷ xng h«. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. III. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A. æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? Khi tham gia giao tiÕp cÇn vËn dông c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i nh thÕ nµo? B. Tæ chøc d¹y häc bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1: Tõ ng÷ xng h« vµ viÖc sö dông tõ ng÷ xng h«. - GV: H·y su tÇm mét sè tõ I. Tõ ng÷ xng h« vµ viÖc sö dông ng÷ xng h« trong TiÕng ViÖt? - HS: §éc lËp suy nghÜ, tr¶ lêi.
tõ ng÷ xng h«.

1. VÝ dô: * Mét sè tõ xng h«: T«i, ta,

- GV: So s¸nh víi tõ xng h« chóng t«i.

cña TiÕng Anh vµ nªu nhËn xÐt vÒ tõ xng h« trong tiÕng ViÖt? - HS: §éc lËp suy nghÜ, tr¶ lêi.

TiÕng Anh I we

TiÕng ViÖt T«i, tao, tí... chóng t«i, chóng em, chóng

(GV kÓ chuyÖn hµi híc vÒ m×nh c¸ch lùa chän xng h«.) - Gäi HS ®äc vÝ dô.
⇒ Tõ xng h« trong TiÕng ViÖt

phong phó, tinh tÕ. * §o¹n trÝch: "DÕ mÌn phiªu lu - GV: DÕ MÌn vµ DÕ Cho¾t kÝ" ®· xng h« nh thÕ nµo trong a. DÕ MÌn gäi DÕ Cho¾t mçi vÝ dô? T¹i sao cã sù thay ®æi ®ã? lÇn xng h« cña 2 nh©n vËt? - HS: Trao ®æi, tr¶ lêi. - GV: NhËn xÐt g× vÒ tõ SGK) ng÷ xng h« trong tiÕng ViÖt? - Tõ ng÷ xng h«: phong phó. Ngêi nãi xng h« cÇn phô thuéc - Ngêi nãi tuú thuéc vµo tÝnh vµo tÝnh chÊt nµo? - HS: Rót ra kÕt luËn. GV cho HS ®äc l¹i ghi nhí chÊt cña t×nh huèng giao tiÕp vµ mèi quan hÖ víi ngêi nghe mµ lùa chän tõ ng÷ xng h« * Ghi nhí (SGK) Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp
ii. luyÖn tËp

Xng: Ta → khoÎ m¹nh. b. DÕ mÌn: Xng "t«i" → B¹n bÌ MÌn nh ngêi b¹n. 2. KÕt luËn: (Ghi nhí -

Ph©n tÝch ý nghÜa cña mçi DÕ Cho¾t: anh - t«i → coi DÕ

Bµi 1: C¸ch xng h« → g©y sù hiÓu

lÇm lÔ thµnh h«n cña c« häc viªn ngêi Ch©u ¢u vµ vÞ gi¸o s - HS ®äc c¸c bµi tËp. tËp. nhãm. bµi tËp. ®a ra ®¸p ¸n. HS th¶o luËn ViÖt Nam. Dïng "chóng t«i" trong v¨n b¶n trong khoa häc → t¨ng tÝnh kh¸ch quan vµ thÓ hiÖn sù khiªm tèn (Cã bµi chØ dïng "t«i" hîp). C¸ch xng h« cña Giãng: ¤ng - ta
⇒ Giãng lµ 1 ®øa trÎ kh¸c th-

- GV ph©n nhãm 4 bµi Bµi 2:

- Tæ chøc b¸o c¸o kÕt qu¶ cña t¸c gi¶. - GV tæng hîp kÕt qu¶ vµ Bµi 3:

êng. Bµi 4: VÞ tíng gÆp thÇy xng "em" → lßng biÕt ¬n vµ th¸i ®é kÝnh HS ®äc bµi tËp. Hoµn c¶nh vµ c¸ch xng h« cña ngêi ®øng ®Çu víi nh©n d©n tríc 1945 nh thÕ nµo? cÈn víi ngêi thÊy.
⇒ TruyÒn thèng "t«n s träng

®¹o" Bµi 5: (Bµi tËp vÒ nhµ) T«i - ®ång bµo ⇒ c¶m gi¸c gÇn gòi th©n thiÕt ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆt trong quan hÖ gi÷a l·nh tô vµ nh©n d©n trong mét ®Êt níc d©n chñ.

C. Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ

- N¾m v÷ng toµn bé kiÕn thøc tiÕt häc; Lµm bµi tËp cßn l¹i. -TiÕp tôc su tÇm tµi liÖu, chuÈn bÞ cho tiÕt häc tiÕp theo: C¸ch dÉn trùc tiÕp vµ c¸ch dÉn gi¸n tiÕp.

Ngµy so¹n: 21/9/2007 Ngµy d¹y: /9/2007

TiÕt 19 -TiÕng ViÖt:
C¸ch dÉn trùc tiÕp vµ c¸ch dÉn gi¸n tiÕp I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - Ph©n biÖt c¸ch dÉn trùc tiÕp vµ c¸ch dÉn gi¸n

tiÕp, ®ång thêi nhËn biÕt lêi dÉn kh¸c ý dÉn. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng sö dông c¸ch dÉn trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp thµnh th¹o trong nãi vµ viÕt. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. III. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A. æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? Lµm bµi tËp 5 SGK. Tõ ®ã rót ra bµi häc vÒ sö dông tõ ng÷ xng h« trong giao tiÕp? B. Tæ chøc d¹y häc bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸ch dÉn trùc tiÕp. HS ®äc vÝ dô a - b (môc I) - GV tæ chøc cho HS th¶o luËn c¸c c©u hái:
I. C¸ch dÉn trùc tiÕp.

1. VÝ dô: (TrÝch "LÆng lÏ SaPa")

1. VÝ dô a phÇn in ®Ëm lµ a. Lêi nãi cña anh thanh niªn. lêi nãi hay ý nghÜ? Nã ®îc → T¸ch b»ng dÊu (:) vµ dÊu (" ng¨n c¸ch víi phÇn tríc b»ng ") nh÷ng dÊu hiÖu nµo? lêi nãi hay ý nghÜ? nã ®îc ng¨n c¸ch nh thÕ nµo? 3. Lµm thÕ nµo ®Ó ph©n b. ý nghÜ → t¸ch b»ng dÊu (:) "). 2. VÝ dô b phÇn in ®Ëm lµ vµ ®Æt trong ("

biÖt lµ lêi nãi hay ý nghÜ? ®iÓm gièng trong 2 vÝ dô? 2. KÕt luËn (SGK) - GV: thÕ nµo lµ c¸ch dÉn - Nh¾c l¹i nguyªn vÑn lêi hay ý trùc tiÕp? ®a ra kÕt luËn cña ngêi hay nh©n vËt. dÊu (:) hoÆc kÌm theo dÊu (" ... "). Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch dÉn gi¸n tiÕp. HS ®äc 2 vÝ dô a, b (môc II) - GV: VÝ dô phÇn in ®Ëm: vÝ dô nµo lµ lêi, vÝ dô nµo lµ ý ®îc nh¾c ®Õn? - HS: ph¸t hiÖn. kh¸c víi c¸ch dÉn trùc tiÕp? - HS so s¸nh. - GV: Cã thÓ thªm tõ "r»ng" hoÆc "lµ" vµo tríc phÇn in ®Ëm kh«ng? - HS trao ®æi. 2. KÕt luËn (SGK) - Nh¾c l¹i lêi hay ý cña ngêi hay nh©n vËt: cã ®iÒu chØnh theo - GV: C¶ 2 c¸ch dÉn cã kiÓu thuËt l¹i kh«ng gi÷ nguyªn vÑn, kh«ng dïng dÊu (:) ®iÓm g× chung? - HS rót ra kÕt luËn.
⇒ C¶ 2 c¸ch ®Òu cã thÓ thªm ii. T×m hiÓu c¸ch dÉn gi¸n tiÕp.

- HS ph¸t biÓu, GV kh¸i qu¸t - Ng¨n c¸ch phÇn ®îc dÉn b»ng

1. VÝ dô (TrÝch "L·o H¹c") a. Lêi nãi ®îc dÉn (khuyªn) b. ý nghÜ ®îc dÉn (hiÓu). - Kh«ng dïng dÊu (:) bá dÊu (" - Thªm r»ng, lµ ®øng tríc.

GV: C¸ch dÉn nµy cã g× ")

- GV kh¸i qu¸t so s¸nh 2 c¸ch dÉn. ®äc ghi nhí chung. Cho HS

"r»ng" vµ "lµ" ®Ó ng¨n c¸ch phÇn ®îc dÉn víi phÇn lêi cña ngêi dÉn. * Ghi nhí (SGK)

Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn luyÖn tËp.

Bµi 1:

Bµi 1:

HS ®äc bµi, nªu yªu cÇu a. Lêi dÉn trùc tiÕp. bµi tËp x¸c ®Þnh lêi dÉn b. DÉn trùc tiÕp ý dÉn. hay ý dÉn? - GV: T¹i sao em biÕt ®îc ®ã lµ lêi dÉn trùc tiÕp? Bµi 2: - GV ph©n nhãm 4 nhãm. Sau khi ®· ph©n tÝch yªu cÇu cña bµi tËp. - Tæ chøc cho HS tr×nh bµy kÕt qu¶ nhËn xÐt vÒ c¸ch dÉn lêi vµ ®Æc ®iÓm cña 2 c¸ch dÉn. Bµi 2: T¹o ra 2 c¸ch dÉn. a. C©u cã lêi dÉn trùc tiÕp: Trong "B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng", Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nªu râ: "Chóng ta ... ph¶i...". a. C©u cã lêi dÉn gi¸n tiÕp: Trong "B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng", Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh r»ng chóng ta ph¶i...

Bµi 3: (Bµi tËp vÒ nhµ) - Kh«ng cã lêi dÉn hay ý dÉn nµo sau dÊu (:) HS ®äc bµi tËp, nªu yªu Bµi 4: cÇu bµi tËp? H«m sau ... göi hoa vµng nhê Phan Lang ®a cho chµng Tr¬ng vµ nãi r»ng: "T«i..." C. Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - N¾m v÷ng toµn bé kiÕn thøc tiÕt häc; Lµm bµi tËp cßn l¹i. - ThÓ v¨n nghÞ luËn nµo hay sö dông 2 c¸ch dÉn trùc tiÕp, gi¸n tiÕp. - ViÕt ®o¹n v¨n chøng minh: NguyÔn D÷ thÓ hiÖn ®îc íc väng cña ngêi l¬ng thiÖn. - ChuÈn bÞ bµi: LuyÖn tËp tãm t¾t v¨n b¶n tù sù. Ngµy so¹n: 23/9/2007 Ngµy d¹y: /10/2007

TiÕt 20 -TËp lµm v¨n:
LuyÖn tËp tãm t¾t v¨n b¶n tù sù Gióp häc sinh:

I. Môc tiªu:

- ¤n l¹i môc ®Ých vµ c¸ch thøc tãm t¾t v¨n b¶n tù sù. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng tãm t¾t v¨n b¶n tù sù. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã

liªn quan ®Õn bµi häc. III. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A. æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? Tãm t¾t truyÖn "ChuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng" cña NguyÔn D÷? B. Tæ chøc d¹y häc bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu sù cÇn thiÕt ph¶i tãm t¾t v¨n b¶n tù sù.
I. Sù cÇn thiÕt ph¶i tãm t¾t v¨n

- GV cho HS ®äc t×nh huèng trong SGK

b¶n tù sù.

- Tãm t¾t ®Ó gióp ngêi ®äc,

- HS th¶o luËn vµ rót ra nghe n¾m ®îc néi dung chÝnh nhËn xÐt vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i cña mét c©u chuyÖn. tãm t¾t t¸c phÈm tù sù. - GV gióp HS kh¸i qu¸t thµnh c¸cý c¬b¶n. - V¨n b¶n ®îc tãm t¾t ®îc næi bËt c¸c yÕu tè tù sù vµ nh©n vËt chÝnh.
⇒ Ng¾n gän dÔ nhí.

Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh tãm t¾t t¸c phÈm tù sù.

II. Thùc hµnh tãm t¾t mét - HS ®äc môc II. 1 - SGK v¨n b¶n tù sù. - GV: Theo em c¸c chi tiÕt sù 1. VÝ dô: SGK viÖc ®ã ®· ®ñ cha? Sù viÖc - C¸c sù viÖc vµ nh©n vËt thiÕu lµ sù viÖc nµo? Sù viÖc ®ã cã quan träng kh«ng? V× chÝnh "ChuyÖn ngêi con g¸i

sao? - GV: H·y tãm t¾t truyÖn "ChuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng" b»ng ®o¹n v¨n? - HS ®äc b¶n tãm t¾t (02 HS ®äc). - GV cho HS nhËn xÐt (b¶n tãm t¾t ®é dµi ng¾n nh thÕ nµo? C¸c sù viÖc cã ®Çy ®ñ kh«ng?) - GV: Em cã kÕt luËn g× vÒ viÖc diÔn ®¹t tãm t¾t t¸c phÈm tù sù? - HS ®äc ghi nhí trong SGK.
s

Nam X¬ng". - Bæ sung: Tr¬ng Sinh nghe con kÓ vÒ ngêi cha lµ c¸i bãng vµ hiÓu ra nçi oan cña vî. 2. KÕt luËn (Ghi nhí) - Tãm t¾t t¸c phÈm tù sù cÇn ng¾n gän lµm næi bËt sù viÖc vµ nh©n vËt chÝnh.

Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp Bµi 1: Tãm t¾t "L·o H¹c" cÇn ®¹t c¸c chi tiÕt, sù viÖc sau: L·o H¹c cã mét ®øa con trai, mét m¶nh vên vµ mét con chã. - Con trai l·o kh«ng lÊy ®îc vî bá ®i cao su. - L·o lµm thuª dµnh dôm tiÒn göi «ng gi¸o c¶ m¶nh vên cho con. - Sau trËn èm l·o kh«ng kiÕm ®îc viÖc lµm, l·o ®µnh ph¶i b¸n con chã vµng vµ tõ ®Êy l·o kiÕm g× ¨n nÊy. - L·o xin Binh T Ýt b¶ chã. - L·o ®ét ngét qua ®êi kh«ng ai hiÓu v× sao. - ChØ cã «ng gi¸o vµ Binh T hiÓu . Bµi 2: - ChuyÖn viÖc tèt. - ChuyÖn cêi.
III. LuyÖn tËp.

Bµi 1: - HS ®äc bµi tËp, chän t¸c phÈm tù sù (thèng nhÊt). Gäi 1 em g¹ch ý c¸c sù viÖc. - HS viÕt ®o¹n. - B¸o c¸o GV nhËn xÐt c¶ néi dung c¸ch diÔn ®¹t

Bµi 2: HS nªu yªu cÇu bµi tËp. GV gäi 1 - 2 em kÓ tãm t¾t sù viÖc.

C. Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - N¾m v÷ng toµn bé kiÕn thøc tiÕt häc; Lµm bµi tËp cßn l¹i. - ChuÈn bÞ bµi: Sù ph¸t triÓn cña tõ vùng. Ngµy so¹n: 30/9/2007 Ngµy d¹y: /10/2007

TiÕt 21 - TiÕng ViÖt: Sù ph¸t triÓn cña tõ
vùng I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - Tõ vùng cña mét ng«n ng÷ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. - Sù ph¸t triÓn cña tõ vùng thÓ hiÖn tríc hÕt ë h×nh thøc mét tõ ng÷ ph¸t triÓn thµnh nhiÒu nghÜa trªn c¬ së mét nghÜa gèc II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. III. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A. æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? ThÕ nµo lµ c¸ch dÉn trùc tiÕp, c¸ch dÉn gi¸n tiÕp? B. Tæ chøc d¹y häc bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu sù biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn nghÜa cña tõ ng÷.
I. Sù biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn nghÜa cña tõ ng÷.

1. VÝ dô: - HS ®äc bµi "C¶m t¸c vµo nhµ ngôc Qu¶ng §«ng". * Kinh tÕ: 1: TrÞ níc cøu ®êi (trong

- GV: Tõ "kinh tÕ" cã nghÜa bµi th¬) lµ g×? Ngµy nay nghÜa ®ã 2: Ho¹t ®éng lao ®éng s¶n cßn dïng n÷a kh«ng? xuÊt, ph¸t triÓn vµ sö dông cña - HS ®äc môc 2 vµ 2 yªu c¶i (ngµy nay) cÇu chØ ra nghÜa cña tõ * Xu©n xu©n, tay trong mçi trêng hîp. - GV: Theo em tõ xu©n, tay ph¸t triÓn nghÜa theo ph¬ng thøc nµo? GV ph©n biÖt Èn dô tõ vùng 1: mïa 2: Tuæi trÎ (Èn dô) * Tay 1: Bé phËn c¬ thÓ 2: Chuyªn giái vÒ 1 m«n

vµ Èn dô tu tõ b»ng c¸c vÝ dô (ho¸n dô) m¾t, tay. 2. KÕt luËn (ghi nhí SGK) - GV: NhËn xÐt g× vÒ - NghÜa cña tõ ph¸t triÓn: tõ nghÜa cña tõ theo sù ph¸t nghÜa gèc ph¸t triÓn thµnh triÓn cña thêi gian? nghÜa chuyÓn. - HS rót rakÕt luËn vµ ®äc - Cã hai ph¬ng thøc ph¸t ghi nhí (SGK) triÓn nghÜa cña tõ vùng lµ Èn dô vµ ho¸n dô. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn luyÖn tËp

II. LuyÖn tËp.

Bµi 1: - Ch©n 1: NghÜa gèc. - Ch©n 2: chuyÓn ho¸n dô. - Ch©n 3: chuyÓn Èn dô. - Ch©n 4: chuyÓn Èn dô. Bµi 2: Trµ trong c¸c tªn gäi → nghÜa chuyÓn. Bµi 3: Bµi 2 - 3 chia 2 nhãm. §ång hå ®iÖn ... nh÷ng khÝ Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy cô ®Ó ®o cã bÒ mÆt gièng ®ång hå. Bµi 4: VÝ dô: - S«ng nói níc Nam Bµi 4: - GV cho vÝ dô minh ho¹ vua Nam ë. - ¤ng vua dÇu löa lµ mÉu 1 vÝ dô. ngêi ë Ir¾c. - Cho 4 tæ lµm 4 vÝ dô. Bµi 5: Tõ "MÆt trêi" trong l¨ng Èn Bµi 5: (Bµi tËp vÒ nhµ) - HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi dô tu tõ → cã nghÜa l©m thêi. tËp. Bµi 1: - HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi tËp. - HS x¸c ®Þnh nghÜa gèc, nghÜa chuyÓn vµ ph¬ng thøc chuyÓn nghÜa. C. Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - N¾m v÷ng toµn bé kiÕn thøc tiÕt häc; Lµm bµi tËp cßn l¹i. - ChuÈn bÞ bµi: ChuyÖn cò trong phñ chóa TrÞnh.

Ngµy so¹n: 01/10/2007 Ngµy d¹y: trÞnh (TrÝch Vò trung tuú bót - Ph¹m §×nh Hæ) I. Môc tiªu:
- ThÊy ®îc cuéc sèng xa hoa cña vua chóa, quan l¹i phong kiÕn trong x· héi cò.

/10/2007

TiÕt 22 - V¨n b¶n: ChuyÖn cò trong phñ chóa

Gióp häc sinh:

- ThÊy ®îc nghÖ thuËt viÕt tuú bót b»ng lèi ghi chÐp sù viÖc cô thÓ, ch©n thùc, sinh ®éng. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. III. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A. æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? VÎ ®Ñp cña nh©n vËt Vò N¬ng trong ChuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng? B. Tæ chøc cho HS ®äc hiÓu v¨n b¶n: Ho¹t ®éng cña GV vµ Néi dung cÇn ®¹t HS Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu chung v¨n b¶n 1. T¸c gi¶ - Ph¹m §×nh Hæ ( 1768 - 1839 ) tªn ch÷ lµ Tïng Niªn hoÆc BØnh Trùc, hiÖu §«ng D· TiÒu, quª ë tØnh H¶i D¬ng, lµ mét nho sÜ sèng vµo thêi triÒu ®¹i phong kiÕn khñng ho¶ng nªn cã t tëng Èn c. - "Vò trung tuú bót" (ghi chÐp tuú bót viÕt trong ma) ®îc viÕt vµo ®Çu thêi NguyÔn, gåm 88 mÈu chuyÖn nhá lµ mét t¸c phÈm næi tiÕng cña «ng; lµ kÝ th¸c t©m sù bÊt ®¾c chÝ cña mét nho sÜ kh«ng gÆp thêi, t¸c phÈm ®· ghi l¹i mét c¸ch sinh ®éng,
I. T×m hiÓu chung

- GV cho hs t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm "Vò trung tuú bót" - "ChuyÖn cò trong Phñ Chóa TrÞnh". - Häc sinh ph¸t biÓu dùa vµo chó thÝch SGK, gi¸o viªn giíi thiÖu thªm.

- Gi¸o viªn híng dÉn ®äc, 2 häc sinh ®äc. - Gi¸o viªn kiÓm tra viÖc n¾m b¾t tõ khã cña häc sinh. - GV: X¸c ®Þnh thÓ lo¹i cña v¨n b¶n ? - HS x¸c ®Þnh ®îc v¨n b¶n viÕt theo thÓ tuú bót. GV nh¾c l¹i k/niÖm thÓ tuú bót. - GV: V¨n b¶n cã thÓ ®îc chia thµnh mÊy phÇn? Néi dung tõng phÇn. HS: cÇn ngØ ra ®îc bè 5. Bè côc: 2 phÇn. côc 2 phÇn vµ nhiÖm vô - Tõ ®Çu....triÖu bÊt têng : Cuéc cña tõng phÇn. sèng xa hoa hëng l¹c cña ThÞnh V¬ng TrÞnh S©m. - Cßn l¹i : Nh÷ng ho¹t ®éng cña bän quan l¹i th¸i gi¸m. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n
ii. t×m hiÓu chi tiÕt

hÊp dÉn hiÖn thùc ®en tèi cña lÞch sö níc ta thêi ®ã. 2. ChuyÖn cò trong Phñ Chóa TrÞnh - Lµ 1/ 88 truyÖn ghi chÐp vÒ cuéc sèng vµ sinh ho¹t ë phñ chóa thêi ThÞnh V¬ng TrÞnh S©m (1742 1782), mét vÞ chóa næi tiÕng th«ng minh, quyÕt ®o¸n vµ kiªu c¨ng xa xØ, cµng vÒ cuèi ®êi cµng bá bª triÒu, ®¾m ch×m trong xa hoa, hëng l¹c cïng §Æng ThÞ HuÖ. 3. §äc - Gi¶i thÝch tõ khã: - Ho¹n quan : Th¸i gi¸m - Cung gi¸m : N¬i ë lµm viÖc cña c¸c ho¹n quan. 4. ThÓ lo¹i v¨n b¶n: Tuú bót.

Gi¸o viªn s¬ qua vÒ nh©n vËt lÞch sö TrÞnh S©m. - GV: ë v¨n b¶n nµy thãi ¨n ch¬i xa xØ cña chóa TrÞnh ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ nh thÕ nµo ? - HS dùa vµo c¸c chi tiÕt phÇn 1 ®Ó chØ ra.

1. Cuéc sèng xa hoa hëng l¹c ThÞnh V¬ng TrÞnh S©m vµ quan l¹i hÇu cËn - Cho x©y dùng nhiÒu cung ®iÖn, ®×nh ®µi liªn miªn, ®i ch¬i liªn miªn -> hao tµi tèn cña, huy ®éng nhiÒu søc d©n. - Nh÷ng cuéc d¹o ch¬i ë T©y Hå diÔn ra thêng xuyªn, huy ®én rÊt nhiÒu ngêi hÇu h¹, bµy ®Æt nh÷ng trß gi¶i trÝ lè l¨ng vµ tèn kÐm.

- GV: ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt miªu t¶ cña t¸c gi¶ ë ®o¹n nµy.ViÖc miªu t¶ nh vËy cã t¸c dông g× ? - HS trao ®æi vµ rót ra kÕt luËn. Gi¸o viªn b×nh. - Häc sinh ®äc ®o¹n " Mçi khi .....biÕt ®ã lµ triÖu bÊt tõ¬ng." - GV: T¹i sao kÕt thóc ®o¹n v¨n miªu t¶ nµy t¸c gi¶ l¹i nãi " KÎ tri thøc ...bÊt têng". Em c¶m nhËn ®îc g× vÒ t×nh c¶m cña cña t¸c gi¶ ë ®o¹n v¨n nµy. - HS th¶o luËn nhãm vµ rót ra nhËn xÐt. GV chuyÓn ý : S¸ch xa cã c©u "Thîng bÊt chÝnh h¹ t¾c lo¹n". ë ®o¹n v¨n thø 2 t¸c gi¶ ®· cho ta thÊy râ ®iÒu g× ? - GV: Bän ho¹n quan ®· nhòng nhiÔu d©n b»ng nh÷ng thñ ®o¹n nµo? - HS dùa vµo c¸c chi tiÕt phÇn 2 ®Ó chØ ra.

- ViÖc t×m thu vËt " phông thñ "thùc chÊt lµ cíp ®o¹t cña quý trong thiªn h¹ ( Chim quý, thó l¹, c©y cæ thô, nh÷ng hßn ®¸ h×nh d¸ng k× l¹, chËu hoa c©y c¶nh ) vÒ t« ®iÓm cho n¬i ë cña chóa. T¸c gi¶ miªu t¶ kÜ viÖc c«ng phu ®a mét c©y ®a cæ thô....ph¶i mét c¬ binh hµng tr¨m ngêi míi tin næi. - T¸c gi¶ miªu t¶ c¸c sù viÖc mét c¸ch cô thÓ, ch©n thùc, kh¸ch quan, kh«ng lêi b×nh, cã lêi kÓ, cã miªu t¶ tØ mØ vµi sù kiÖn ®Ó kh¾c ho¹ Ên tîng, lµm næi bËt bøc tranh phån hoa mµ gi¶ dèi; tëng chØ ghi chÐp, kh«ng mét lêi b×nh mµ sù viÖc nã cø tù ph¬i bµy nh÷ng nÐt rëm hîm, nùc cêi ®¸ng chª tr¸ch. - C¶nh n¬i vên chóa lµ c¶nh ®îc miªu t¶ thùc : ch©n cÇm dÞ thó, cæ méc qu¸i th¹ch l¹i ®îc bµy vÏ nh " bÕn bÓ ®Çu non" nhng ©m thanh l¹i gîi c¶m gi¸c ghª rîn tríc mét c¸i g× ®ang tan t¸c, ®au th¬ng chø kh«ng ph¶i tríc c¶nh ®Ñp b×nh yªn, phån thùc, no Êm, ®ã lµ " triÖu bÊt tõ¬ng": ®iÒm gë. C¶m nghÜ cña t¸c gi¶ ®îc béc lé trùc tiÕp.- T¸c gi¶ nh c¶m nhËn ®îc, dù b¸o tríc sù suy vong tÊt yÕu cña mét triÒu ®¹i chØ biÕt ch¨m lo ®Õn chuyÖn ¨n ch¬i hëng l¹c trªn må h«i, níc m¾t vµ c¶ x¬ng m¸u cña d©n lµnh. 2. Thñ ®o¹n nhòng nhiÔu d©n cña bän ho¹n quan cung gi¸m * Thñ ®o¹n : - Ban ngµy ®i dß la xem nhµ ai cã chËu hoa c©y c¶nh, chim hãt

khiÕu hay biªn hai ch÷ " phông thñ" vµo nh÷ng vËt Êy. - GV: HËu qu¶ cña - §ªm ®Õn : Cho quan lÝnh lÊy råi nh÷ng thñ ®o¹n nµy lµ vu cho chñ nhµ giÊu vËt cung phông g×? ®Ó do¹ lÊy tiÒn. - HS ®éc lËp suy nghÜ, - VËt to qu¸ : b¾t ph¸ têng ®Ó tr¶ lêi. ®em ra... - GV: §o¹n v¨n cuèi " §©y lµ hµnh ®éng võa ¨n cíp võa Nhµ ta ë....vÝ cì Êy " cã ý la lµng -> thËt v« lý, bÊt c«ng. nghÜa g× ? * HËu qu¶ : NhiÒu nhµ giµu bÞ vu oan, ph¶i bá tiÒn ra kªu oan hoÆc ph¶i tù tay huû bá cña quý cña - GV: Em cã nhËn xÐt m×nh. g× vÒ nghÖ thuËt thÓ - ChÝnh mÑ t¸c gi¶ còng ph¶i hiÖn cña t¸c gi¶ ë ®o¹n chÆt bá mét c©y lª vµ hai c©y lùu nµy. quý rÊt ®Ñp trong vên nhµ m×nh Gi¸o viªn b×nh. ®Ó tr¸nh tai ho¹. *NghÖ thuËt : T¸c gi¶ nªu dÉn chøng ë ngoµi råi kÕt thóc b»ng mét dÉn chøng t¹i nhµ m×nh. ¸ng v¨n mang tÝnh ch©n thùc, sinh ®éng, ngêi ®äc thÊy râ dÊu hiÖu " triÖu bÊt tõng " h¬n, tÝnh chÊt phª ph¸n m¹nh mÏ h¬n-> Cuéc sèng xa hoa v« ®é, sù lòng ®o¹n cña chóa TrÞnh cïng quan l¹i chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn tíi cuéc sèng khæ cùc cña nh©n d©n ta. ( gi¸ trÞ tè c¸o hiÖn thùc ) Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt iii. tæng kÕt - GV cho HS tæng kÕt Ghi nhí : SGK l¹i toµn bµi. - HS ®äc ghi nhí. Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp
iv. luyÖn tËp

Sù kh¸c nhau gi÷a tuú bót vµ truyÖn
Thuéc lo¹i tù sù, v¨n xu«i, cã chi tiÕt, sù viÖc, c¶m xóc nh©n vËt. Cèt truyÖn nhÊt thiÕt ph¶i cã, cã khi l¾t lÐo, phøc t¹p. KÕt cÊu chÆt chÏ, s¾p ®Æt ®Çy dông ý nghÖ thuËt cña ngêi viÕt. TÝnh c¶m xóc chñ quan ®îc thÓ hiÖn kÝn ®¸o qua nh©n vËt, sù

TruyÖn:

viÖc. - Chi tiÕt sù viÖc phÇn nhiÒu ®îc h cÊu, s¸ng t¹o.

Tuú bót: - Cèt truyÖn ®¬n gi¶n, mê nh¹t hoÆc kh«ng cã cèt truyÖn. - KÕt cÊu tù do, láng lÎo, cã khi t¶n m¹n, tuú theo c¶m xóc ngêi viÕt. - Giµu tÝnh c¶m xóc, chñ quan ( chÊt tr÷ t×nh) - Chi tiÕt, sù viÖc ch©n thùc cã khi tõ nh÷ng ®iÒu m¾t thÊy tai nghe trong thùc tiÔn cuéc sèng. C. Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - N¾m v÷ng toµn bé kiÕn thøc tiÕt häc; Lµm bµi tËp cßn l¹i. - ChuÈn bÞ bµi: Hoµng Lª nhÊt thèng chÝ. Ngµy so¹n: 03/10/2007 Ngµy d¹y: /10/2007

TiÕt 23,24 - V¨n b¶n:
Hoµng lª nhÊt thèng chÝ (Ng« Gia V¨n Ph¸i) I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp hµo hïng cña ngêi anh hïng d©n téc NguyÔn HuÖ trong chiÕn c«ng ®¹i ph¸ qu©n Thanh, sù th¶m b¹i cña bän x©m lîc vµ sè phËn cña lò vua quan ph¶n d©n h¹i níc. - HiÓu s¬ bé vÒ thÓ lo¹i vµ ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña lèi v¨n trÇn thuËt kÕt hîp miªu t¶ ch©n thùc sinh ®éng. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. III. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A. æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? Bøc tranh miªu t¶ c¶nh sèng cña chóa TrÞnh gîi cho em suy nghÜ vÒ hiÖn thùc ®Êt níc ta lóc bÊy giê nh

thÕ nµo? B. Tæ chøc cho HS ®äc hiÓu v¨n b¶n: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu chung v¨n b¶n
I. T×m hiÓu chung

- GV: Tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em vÒ nhãm Ng« Gia V¨n Ph¸i ? - Häc sinh tr¶ lêi - Gi¸o viªn giíi thiÖu thªm. - GV: Giíi thiÖu vµi nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c phÈm ''Hoµng Lª nhÊt thèng chÝ"? - Häc sinh tr¶ lêi - Gi¸o viªn giíi thiÖu thªm vÒ t¸c phÈm. - GV: H·y giíi thiÖu vÞ trÝ ®o¹n trÝch? - HS dùa vµo chó thÝch (1) tr¶ lêi. GV tãm t¾t hai håi 12, 13. - GV cho HS ®äc, ®o¹n trÝch (®o¹n tiªu biÓu) - GV kiÓm tra viÖc n¾m tõ khã cña HS. - GV: Kh¸i qu¸t ®¹i ý cña toµn ®o¹n trÝch? §o¹n trÝch cã thÓ chia thµnh mÊy phÇn, tãm t¾t tõng ®o¹n? GV cho HS th¶o luËn nhãm sau ®ã yªu cÇu 3 em tãm t¾t ý chÝnh 3 ®o¹n, cho HS kh¸c nhËn xÐt. - HS th¶o luËn nhãm sau

1. T¸c gi¶: - Ng« Gia V¨n Ph¸i: 1 nhãm t¸c gi¶ thuéc dßng hä Ng« Th×, trong ®ã cã 2 t¸c gi¶ chÝnh lµ Ng« Th× ChÝ (1758-1788), lµm quan thêi Lª Chiªu Thèng vµ Ng« Th× Du (1772-1840) lµm quan díi triÒu NguyÔn. - Hoµng Lª nhÊt thèng chÝ lµ tiÓu thuyÕt lÞch sö - mét t¸c phÈm v¨n xu«i ch÷ H¸n ghi chÐp vÒ sù thèng nhÊt v¬ng triÒu nhµ Lª. Gåm 17 håi. * §o¹n trÝch: håi 14(trÝch), viÕt vÒ sù kiÖn vua Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh. 2. §äc- gi¶i nghÜa tõ khã.

3. §¹i ý - Bè côc a. §¹i ý: §o¹n trÝch miªu t¶ chiÕn th¾ng lÉy l÷ng cña vua Quang Trung vµ sù th¶m b¹i cña qu©n tíng nhµ Thanh vµ sè phËn cña vua quan ph¶n níc, h¹i d©n. b. Bè côc: - §o¹n1: Tõ ®Çu ®Õn n¨m MËu Th©n 1788: §îc tin b¸o qu©n Thanh ®· chiÕm Th¨ng Long , B¾c B×nh V¬ng NguyÔn

®ã ®a ra thèng nhÊt chung HuÖ lªn ng«i hoµng ®Õ vµ th©n c¶ líp vÒ bè côc vµ ®¹i ý. chinh cÇm qu©n dÑp giÆc. - §o¹n 2: TiÕp ®Õn kÐo vµo thµnh: Cuéc hµnh qu©n thÇn tèc vµ chiÕn th¾ng lÉy lõng cña vua Quang Trung. - §o¹n 3: Cßn l¹i : Sù ®¹i b¹i cña qu©n Thanh vµ sù th¶m h¹i cña vua t«i Lª Chiªu Thèng. (TiÕt 24) v¨n b¶n
ii. t×m hiÓu chi tiÕt

Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu chi tiÕt

- GV: Qua ®o¹n trÝch nµy em c¶m nhËn h×nh ¶nh ngêi anh hïng d©n téc Quang Trung - NguyÔn HuÖ nh thÕ nµo? GV cho HS ph¸t biÓu tù do 2 - 3 em vÒ hiÖn tîng ngêi anh hïng NguyÔn HuÖ. Gi¸o viªn hÖ thèng l¹i. - GV gîi ý cho HS: + ChØ ra nh÷ng viÖc lín mµ «ng lµm trong vßng 1 th¸ng (24/11 - 30 th¸ng ch¹p)? + Em ®¸nh gi¸ nh thÕ nµo vÒ viÖc NguyÔn HuÖ ra lêi phñ dô qu©n lÝnh ë NghÖ An?

1. H×nh ¶nh ngêi anh hïng d©n téc Quang Trung NguyÔn HuÖ - Con ngêi hµnh ®éng m¹nh mÏ, quyÕt ®o¸n, x«ng x¸o, nhanh gän, qu¶ quyÕt: + Nghe tin giÆc chiÕm Th¨ng Long- «ng kh«ng hÒ nao nóng, ''§Þnh th©n chinh cÇm qu©n ®i ngay''. + Trong 1 th¸ng, «ng ®· lµm ®îc nhiÒu viÖc lín: tÕ c¸o Trêi ®Êt, lªn ng«i hoµng ®Õ...tuyÓn mé qu©n lÝnh duyÖt binh ë NghÖ An, ®Þnh kÕ ho¹ch hµnh qu©n, ®¸nh giÆc, ®èi phã víi nhµ Thanh sau chiÕn th¾ng. - TrÝ tuÖ s¸ng suèt, nh¹y bÐn: + Ph©n tÝch t×nh h×nh, t¬ng quan gi÷a gi÷a ta vµ ®Þch mét c¸ch chÝnh x¸c. Dô lÝnh ë NghÖ An; kh¼ng ®Þnh chñ quyÒn d©n téc, lªn ¸n ho¹t ®éng x©m l¨ng phi nghÜa cña giÆc....gîi truyÒn thèng chèng

+ Em h·y t×m chi tiÕt, dÉn chøng thÓ hiÖn ë ®o¹n trÝch ®Ó chøng tá «ng cã tµi dông binh nh thÇn?

+ H·y ®äc ®o¹n v¨n thÓ hiÖn ý chÝ quyÕt th¾ng, tinh thÇn dòng c¶m trong chiÕn trËn cña NguyÔn HuÖ?

ngo¹i x©m cña d©n téc. Lêi dô nh bµi hÞch ng¾n gän vµ s©u xa, cã t¸c ®éng kÝch thÝch lßng yªu níc, truyÒn thèng quËt cêng cña d©n téc + XÐt ®o¸n dïng ngêi (phª b×nh vµ khen ngîi tíng Së, L©n) + Khiªm tèn biÕt t×m ngêi tµi giái ®Ó bµn mu lîc...... + Dù ®o¸n chÝnh x¸c, ý chÝ quyÕt th¾ng vµ tÇm nh×n xa tr«ng réng: §Þnh ho¹ch kÕ ho¹ch ngo¹i giao sau chiÕn tranh ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh l©u dµi - Tµi dông binh nh thÇn: Cuéc hµnh qu©n thÇn tèc, thÕ giíi ph¶i kh©m phôc. + 24 th¸ng ch¹p: T¹i Phó Xu©n (HuÕ) nhËn tin b¸o, häp bµn viÖc qu©n. + 25: LËp ®µn tÕ trêi ®Êt, lªn ng«i hoµng ®Õ, h¹ lÖnh xuÊt qu©n. + 29: §Õn NghÖ An, gÆp NguyÔn ThiÕp, tuyÓn qu©n, duyÖt binh, ra lêi dô + 30: Ngµy ®i 150 km hµnh qu©n ra Tam §iÖp gÆp tíng Së, L©n, ¨n tÕt tríc. §ªm tiÕn qu©n ra Th¨ng Long. + Võa hµng qu©n, võa ®¸nh giÆc, n÷a ®ªm ngµy 3 TÕt ®¸nh qu©n ®Þch ë ®ån Hµ Håi + Ngµy 5 TÕt ®Õn Th¨ng Long, vît kÕ ho¹ch 2 ngµy. - ýchÝ quyÕt th¾ng, tinh thÇn dòng c¶m trong chiÕn trËn: §o¹n v¨n kh¾c ho¹ thµnh c«ng h×nh ¶nh ngêi anh hïng Quang

+ Ph©n tÝch vua Quang Trung trong trËn ®¸nh Ngäc Håi?

- GV: Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt x©y dùng truyÖn ë ®o¹n nµy? - HS chØ ra nÐt ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt. - GV: Qua ®ã em c¶m nhËn ®îc g× vÒ h×nh ¶nh ngêi anh hïng d©n téc trong lÞch sö chèng giÆc ngo¹i x©m ®îc thÓ hiÖn ë tiÓu thuyÕt lÞch sö? - HS rót ra nhËn xÐt, c¶m nghÜ chung. - GV: Theo em nguån c¶m høng nµo ®· chi phèi ngßi bót t¸c gi¶ khi t¹o dùng h×nh ¶nh ngêi anh hïng d©n téc nµy? ( Gi¸o viªn nªn nãi thªm)

- GV giíi thiÖu vÒ nh©n vËt T«n SÜ NghÞ. - GV: T«n SÜ NghÞ ®· cã

Trung - NguyÔn HuÖ lÉm liÖt trong chiÕn trËn: + Võa lµ tæng chØ huy c¶ chiÕn dÞch võa trùc tiÕp cÇm qu©n trong tõng trËn ®¸nh. + Díi sù chØ huy cña Quang Trung, qu©n lÝnh hµnh qu©n trªn 1 chÆng ®êng dµi tõ Nam ra B¾c mµ chiÕn ®Êu v« cïng dòng c¶m, m·nh liÖt, b»ng khÝ thÕ chiÕn th¾ng. + H×nh ¶nh Quang Trung trong trËn ®¸nh Ngäc Håi thËt m·nh liÖt: Trong c¶nh "khãi to¶ mï trêi, trong gang tÊc kh«ng thÊy g×" lµ h×nh ¶nh"vua Quang Trung cìi voi ®i ®èc thóc". - NghÖ thuËt: §o¹n v¨n ghi l¹i nh÷ng sù kiÖn, lÞch sö diÔn ra gÊp g¸p, khÈn tr¬ng miªu t¶ cô thÓ tõng hµnh ®éng, lêi nãi cña nh©n vËt chÝnh, tõng trËn ®¸nh. * H×nh ¶nh ngêi anh hïng ®îc kh¾c häa râ nÐt v¬Ý tÝnh c¸ch qu¶ c¶m, m¹nh mÏ, trÝ tuÖ, s¸ng suèt, nh¹y bÐn, tµi dông binh nh thÇn, lµ ngêi tæ chøc vµ lµ linh hån cña chiÕn c«ng vÜ ®¹i -> ®©y lµ ®Æc ®iÓm cña tiÕn tr×nh lÞch sö. - C¸c t¸c gi¶ viÕt tiÓu thuyÕt lÞch sö lµ lu«n ®Ò cao quan ®iÓm ph¶n ¸nh hiÖn thùc: T«n träng sù thùc lÝ tëng, ý thøc d©n téc. MÆc dï c¸c t¸c gi¶ Ng« Gia V¨n Ph¸i lµ nh÷ng cùu thÇn, chÞu ¬n s©u nghÜa nÆng cña nhµ Lª, nhng hä kh«ng thÓ bá qua sù thËt. Vua Lª hÌn yÕu ®· câng r¾n

th¸i ®é nh thÕ nµo khi kÐo qu©n sang níc ta? - HS dùa vµo v¨n b¶n ®Ó chØ ra. GV: Sù th¶m h¹i cña qu©n tíng nhµ Thanh ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ nh thÕ nµo? - HS rót ra nhËn xÐt.

c¾n gµ nhµ vµ chiÕn c«ng lÉy lõng cña vua Quang Trung lµ niÒm tù hµo lín lao cña c¶ d©n téc. 2. Sù th¶m b¹i cña qu©n x©m lîc nhµ Thanh vµ bän b¸n níc cña qu©n x©m lîc Thanh.
a. Sù th¶m h¹i cña qu©n x©m lîc Thanh.

- GV: Sè phËn cña bän vua t«i Lª Chiªu Thèng ®îc miªu t¶ nh thÕ nµo? - HS rót ra nhËn xÐt. GV kÓ cho häc sinh biÕt thªm vÒ sè phËn cña Lª Chiªu Thèng sau khi sang Tµu.

- GV: NhËn xÐt vÒ lèi v¨n trÇn thuËn ë ®o¹n 2. - HS rót ra nhËn xÐt. - GV: Cho HS th¶o luËn nhãm c©u hái 4 - SGK: Ngßi bót cña t¸c gi¶ miªu t¶ hai cuéc th¸o ch¹y cña qu©n tíng nhµ Thanh vµ vua t«i Lª Chiªu Thèng cã g× ®Æc biÖt? - HS ®äc 2 ®o¹n v¨n ®Ó tõ ®ã rót ra nhËn xÐt.

- T«n SÜ NghÞ kÐo qu©n sang An Nam lµ nh»m lîi Ých riªng. + Sù kiªu c¨ng tù m·n, chñ quan khinh ®Þch. + Cho qu©n lÝnh mÆc søc vui ch¬i. Lµ 1 tªn tíng bÊt tµi, quÇn qu©n mµ kh«ng biÕt thùc h ra sao. - Khi T©y S¬n ®¸nh ®Õn n¬i: + Tíng th× sî h·i lo chuån tríc + Qu©n: ai nÊy rông rêi, xin hµnh bá ch¹y. + Qu©n sÜ ho¶ng hån, tan t¸c, x« ®¶y nhau r¬i xuèng s«ng mµ chÕt -> S«ng NhÞ Hµ t¾c nghÏn kh«ng ch¶y ®îc.
b) Sè phËn th¶m h¹i cña bän vua t«i ph¶n níc, h¹i d©n.

- ChÞu chung sè phËn bi th¶m cu¶ kÎ vong quèc: + Lª Chiªu Thèng + Th¸i hËu ch¹y b¸n sèng b¸n chÕt, lu«n mÊy ngµy kh«ng ¨n. + May gÆp ngêi thæ hµo cøu gióp chØ ®êng cho ch¹y trèn, gÆp ®îc T«n SÜ NghÞ ''nh×n nhau than thë, o¸n giËn ch¶y níc

m¾t''. NghÖ thuËt: kÓ chuyÖn xen miªu t¶ mét c¸ch sinh ®éng cô thÓ, g©y Ên tîng m¹nh. * NghÖ thuËt miªu t¶: - Cuéc th¸o ch¹y cña nhµ Thanh ; hèi h¶, khÈn tr¬ng......-> miªu t¶ thùc, kh¸ch quan hµm chøa hµm chøa vÎ h¶ hª, sung síng cña ngêi th¾ng trËn tríc kÎ x©m lîc. Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt
iii. tæng kÕt - Ph¶n ¸nh chiÕn dÞch hµnh

- GV: H·y ph¸t biÓu chñ ®Ò cña v¨n b¶n? - Häc sinh rót ra kÕt luËn chung. Häc sinh ®äc ghi nhí.

qu©n thÇn tèc, gi¶i phãng Th¨ng Long; Ca ngîi ngêi anh hïng d©n téc tµi ba NguyÔn HuÖ, kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m cña d©n téc ta chèng x©m lîc b¶o vÖ nÒn ®éc lËp v÷ng bÒn. - Sù b¹c nhîc cña vua t«i nhµ Lª. Ghi nhí: SGK
iv. luyÖn tËp

Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp Theo em yÕu tè miªu t¶ gãp phÇn thÓ hiÖn sù viÖc nh thÕ nµo? Miªu t¶ chiÕn c«ng thÇn tèc ®¹i ph¸ qu©n Thanh tõ tèi 30 tÕt 5/1. - Miªu t¶ tõng trËn Hµ Håi, Ngäc Håi. - C¶nh Quang Trung biÓu hiÖn trong mçi trËn. - TrËn vµo Th¨ng Long.

C. Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - N¾m v÷ng toµn bé kiÕn thøc tiÕt häc; Lµm bµi

tËp cßn l¹i. - ChuÈn bÞ bµi: Sù ph¸t triÓn cña tõ vùng (tiÕp theo).

05/10/2007 d¹y: 10-1 /10/2007

Ngµy so¹n: Ngµy

TiÕt 25 - TiÕng ViÖt:

sù ph¸t triÓn cña tõ vùng (tiÕp theo) A. Môc tiªu: Gióp häc sinh: N¾m ®îc hiÖn tîng ph¸t triÓn cña tõ vùng cña mét ng«n ng÷ b»ng c¸ch t¨ng sè lîng tõ ng÷ : - T¹o thªm t÷ ng÷ míi. - Mîn tõ ng÷ cña tiÕng níc ngoµi. B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. C. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc * æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? NghÜa cña tõ biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn nh thÕ nµo? Trong trêng hîp cã nghÜa chuyÓn ®îc h×nh thµnh theo ph¬ng thøc chuyÓn nghÜa nµo? ? Lµm bµi tËp 5. * Tæ chøc d¹y häc bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸ch t¹o tõ ng÷ míi
I. T¹o tõ ng÷ míi.

1. VÝ dô: a. Nh÷ng tõ ng÷ míi ®îc cÊu t¹o trong thêi gian gÇn ®©y trªn c¬ së c¸c tõ: ®iÖn tho¹i, kinh tÕ, di ®éng, së h÷u, tri thøc, ®Æc khu, trÝ tuÖ:

- HS th¶o luËn c©u hái 1SGK: H·y cho biÕt trong thêi gian gÇn ®©y cã nh÷ng t÷ ng÷ míi nµo ®îc cÊu t¹o trªn c¬ së c¸c tõ sau: ®iÖn tho¹i, kinh tÕ, di ®éng, së h÷u, tri thøc, ®Æc khu, trÝ tuÖ? Gi¶i nghÜa cña nh÷ng tõ ng÷ míi cÊu t¹o ®ã? (Tra tõ ®iÓn ®Ó biÕt nghÜa nh÷ng tõ míi cÊu t¹o.) - HS tr¶ lêi c©u hái 2 SGK: H·y t×m nh÷ng tõ ng÷ míi cã cÊu t¹o theo m« h×nh: x + tÆc ( nh kh«ng tÆc...)

- GV: Tõ ®ã em rót ra nhËn xÐt g× vÒ sù ph¸t triÓn nghÜa cña tõ vùng? ? Cã mÊy c¸ch t¹o tõ míi. ? LÊy VD? - HS rót ra kÕt luËn; §äc ghi nhí.

- §iÖn tho¹i di ®éng: ®iÖn tho¹i v« tuyÕn nhá mang theo ngêi, ®îc sö dông trong vïng phñ sãng cña c¬ së cho thuª bao. - Kinh tÕ tri thøc: nÒn kinh tÕ chñ yÕu dùa vµo viÖc s¶n xuÊt, lu th«ng, ph©n phèi c¸c s¶n phÈm cã hµm lîng tri thøc cao. - §Æc khu kinh tÕ: khu vùc dµnh riªng cho ®Ó thu hót vèn vµ c«ng nghÖ níc ngoµi víi nh÷ng chÝnh s¸ch u ®·i. - Së h÷u trÝ tuÖ: quyÒn së h÷u ®èi víi s¶n phÈm do ho¹t ®éng trÝ tuÖ mang l¹i, ®îc ph¸p luËt b¶o hé quyÒn t¸cgi¶....... b. Tõ ng÷ míi theo m« h×nh cÊu t¹o: x + tÆc: Tin tÆc, kh«ng tÆc, l©m tÆc... 2. KÕt luËn - T¹o tõ míi lµ mét c¸ch ®Ó ph¸t triÓn tõ vùng TiÕng ViÖt. - Cã 2 c¸ch t¹o tõ míi: + Ph¬ng thøc l¸y: VÝ dô: ®iÖu ®µ, ®iÖu ®µng, lØnh kØnh, lÞch kÞch........................................... ....... + Ph¬ng thøc ghÐp: c¸c tõ ng÷ míi chñ yÕu ®îc t¹o ra b»ng c¸ch ghÐp c¸c tiÕng l¹i víi nhau. VÝ dô: xe m¸y, xe t¨ng,.., c«ng n«ng...... * Ghi nhí

Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu mîn tõ ng÷ cña tiÕng níc ngoµi

II. Mîn tõ ng÷ cña tiÕng níc ngoµi

Häc sinh ®äc vÝ dô 1a, b - GV: T×m tõ H¸n ViÖt trong ®o¹n trÝch? - Häc sinh lµm bµi tËp 2 môc II. - GV: Nh÷ng tõ nµy cã nguån gèc tõ ®©u? - HS x¸c ®Þnh ®îc lµ tõ tiÕng Anh.

1. VÝ dô: a. T×m tõ H¸n ViÖt: 1a: Thanh minh, tiÕt, lÔ, t¶o mé, héi, ®¹p thanh, yÕn thanh, bé hµnh, xu©n, tµi tö, giai nh©n. 1b: B¹c mÖnh, duyªn phËn, thÇn linh, chøng gi¸m, thiÕp, ®oan trang, tiÕt trinh, b¹ch ngäc. b. Tõ ng÷ míi: a: BÖnh AIDS -> Cã nguån gèc tõ b: Ma-kÐt-ting tiÕng Anh.

2. KÕt luËn Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, - GV: VËy qua ph©n tÝch vÝ TiÕng ViÖt ®· mîn rÊt nhiÒu tõ dô em cã thÓ rót ra nhËn xÐt ng÷ níc ngoµi ®Ó lµm phong phó cho vèn TiÕng ViÖt. Chñ g×? yÕu lµ mîn tiÕng H¸n. HS ®äc ghi nhí * Ghi nhí Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp
iii. luyÖn tËp

Bµi 1: - X + trêng Bµi 1: (ChiÕn trêng, c«ng trêng...) Lµm theo nhãm t¹i chç gi¸o - X + ho¸ (c¬ giíi ho¸..) viªn tæ chøc b¸o c¸o kÕt qu¶ → - X + ®iÖn tö (th ®iÖn tö, s÷a ch÷a kÕt luËn. gi¸o dôc ®iÖn tö...) Bµi 2: 5 tõ míi gÇn ®©y. - Bµn tay vµng (bµn tay tµi giái, hiÕm cã trong viÖc thùc Bµi 2: Chia nhãm lµm bµi 2 (4 hiÖn 1 thao t¸c lao ®éng vµ kinh tÕ nhÊt ®Þnh.) nhãm)

Mçi nhãm t×m 2 tõ, thi - C¬m bôi (c¬m gi¸ rÎ, trong nhanh trong 3 phót lªn b¶ng. qu¸n nhá.) GV söa ch÷a c¸ch gi¶i nghÜa - CÇu truyÒn h×nh. khen thëng ®éi lµm nhanh. - C«ng nghÖ cao... (Gîi ý: c¸c ngµnh lÜnh vùc - C«ng viªn níc. kh¸c nhau) - §êng cao tèc. Bµi 3: Tõ mîn tiÕng H¸n Bµi 3: GV chia 2 cét cho 2 - M·ng xµ HS lªn ®iÒn vµo cét. - Biªn phßng - Than «, n« lÖ - T« thuÕ, phi ¸n - Phª b×nh, ca sÜ Tõ mîn ng«n ng÷ ¢u - Xµ phßng - ¤ t« - Ra ®i « - Cµ phª - Ca n« Bµi 4: Bµi 4: GV tæ chøc cho HS Th¶o luËn: Ng«n ng÷ cña 1 th¶o luËn theo yªu cÇu SGK. ®Êt níc cÇn thay ®æi → phï hîp víi sù ph¸t triÓn. * Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - N¾m v÷ng toµn bé kiÕn thøc tiÕt häc; Lµm bµi tËp hoµn chØnh. -TiÕp tôc su tÇm tµi liÖu, chuÈn bÞ cho tiÕt häc tiÕp theo. - ChuÈn bÞ: TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du.
D. §¸NH GI¸ §IÒU CHØNH KÕ HO¹CH:

* Thêi gian

* KiÕn thøc * Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng:

Ngµy so¹n: 07/10/2007 Ngµy d¹y: /10/2007

TiÕt 26 - V¨n b¶n: TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du
A. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - N¾m ®îc nh÷ng nÐt chñ yÕu vÒ cuéc ®êi, con ngêi, sù nghiÖp v¨n ch¬ng cña NguyÔn Du. - N¾m ®îc cèt truyÖn, nh÷ng gi¸ trÞ c¬ b¶n vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña TruyÖn KiÒu. Tõ ®ã thÊy ®îc TruyÖn KiÒu lµ kiÖt t¸c cña v¨n häc d©n téc. B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; Tranh NguyÔn Du vµ TruyÖn KiÒu. V¨n b¶n TruyÖn KiÒu, su tÇm mét sè lêi b×nh vÒ NguyÔn Du vµ TruyÖn KiÒu - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. C. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc * æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? KiÓm tra viÖc so¹n bµi cña häc sinh. * Tæ chøc d¹y häc bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t
I. T¸c gi¶ NguyÔn Du

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu t¸c gi¶ NguyÔn Du 1. Cuéc ®êi - NguyÔn Du (1765 - 1820) Tªn ch÷: Tè Nh, hiÖu: Thanh Hiªn. Quª qu¸n: Lµng tiªn §iÒn, HuyÖn Nghi Xu©n, TØnh Hµ

GV yªu cÇu HS dùa vµo th«ng tin SGK giíi thiÖu vµi nÐt chÝnh vÒ tiÓu sö cña NguyÔn Du.

Gîi ý: + N¨m sinh, n¨m mÊt, tªn tù, biÖt hiÖu cña NguyÔn Du? + H·y nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ thêi ®¹i, gia ®×nh, cuéc ®êi cña NguyÔn Du? - HS tr¶ lêi GV chØnh söa vµ bæ sung thªm.

TÜnh. - Gia ®×nh: NguyÔn Du xuÊt th©n trong mét gia ®×nh ®¹i quý téc, nhiÒu ®êi lµm quan vµ cã truyÒn thèng v¨n häc. - Thêi ®¹i: Cã nh÷ng biÕn ®æi kinh thiªn ®éng ®Þa, tËp ®oµn phong kiÕn tranh giµnh quyÒn lùc, quyÕt liÖt, khëi nghÜa n«ng d©n T©y S¬n, qu©n Thanh x©m lîc, Quang Trung ph¸ tan qu©n Thanh, ®¸nh ®æ chÝnh quyÒn Lª TrÞnh, NguyÔn. NguyÔn ¸nh lËt ®æ T©y S¬n thiÕt lËp triÒu NguyÔn ... NguyÔn Du g¾n bã víi mét triÒu ®¹i lÞch sö ®Çy biÕn ®éng, nhiÒu sù kiÖn lÞch sö träng ®¹i, v× vËy ®· t¸c ®éng m¹nh tíi t×nh c¶m vµ nhËn thøc cña «ng, lµm xuÊt hiÖn nh÷ng quan niÖm míi vÒ nh©n sinh, x· héi, con ngêi trong ®ã cã trµo lu nh©n ®¹o CN. 2. V¨n häc N¨ng khiÕu v¨n häc bÈm sinh+ Vèn sèng v« cïng phong phó + Tr¸i tim yªu th¬ng vÜ ®¹i taä nªn thiªn tµi NguyÔn Du. Sù nghiÖp v¨n häc cña NguyÔn Du víi nh÷ng s¸ng t¹o lín cã gi¸ trÞ c¶ vÒ ch÷ H¸n vµ ch÷ N«m, xuÊt s¾c nhÊt lµ "TruyÖn KiÒu". - T¸c phÈm : + Ch÷ H¸n : C¸c tËp th¬ :

- GV: Nh÷ng biÕn cè lÞch sö x· héi cã ¶nh hëng ®Õn nh÷ng s¸ng t¸c cña «ng? - HS rót ra nhËn xÐt.

- GV: Cuéc ®êi «ng ®· cã ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn s¸ng t¸c TruyÖn KiÒu ? - Häc sinh ph¸t biÓu, GV kh¸i qu¸t, bæ sung.

- GV: KÓ tªn nh÷ng t¸c phÈm chÝnh cña NguyÔn Du ? Ch÷ H¸n? Ch÷ N«m? - HS kÓ ®îc mét sè t¸c phÈm tiªu biÓu. Gi¸o viªn chuyÓn ý sang môc II.

Thanh Hiªn thi tËp, B¾c hµnh t¹p lôc, Nam trung t¹p ng©m. ( 243 bµi ). + Ch÷ N«m: TruyÖn KiÒu, V¨n chiªu hån....... Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu TruyÖn KiÒu
II . TruyÖn KiÒu

( §o¹n trêng t©n thanh ) - GV: VÞ trÝ cña TruyÖn KiÒu trong nÒn v¨n häc ViÖt Nam ? - HS x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña TruyÖn KiÒu - GV:Em h·y nªu nguån gèc cña TruyÖn KiÒu? VËy TruyÖn KiÒu cã ph¶i lµ t¸c phÈm phiªn dÞch kh«ng? - HS chØ ra nguån gèc cña TruyÖn KiÒu. - GV: X¸c ®Þnh thÓ lo¹i cña TruyÖn KiÒu ? - HS x¸c ®Þnh ®îc thÓ lo¹i cña VB. GV giíi thiÖu thªm vÒ truyÖn N«m. Häc sinh dùa vµo néi dung tãm t¾t TruyÖn KiÒu lÇn lît kÓ l¹i truyÖn theo 3 ®o¹n lín. GV cho HS th¶o luËn nhãm 1. VÞ trÝ : §Ønh cao chãi läi cña nÒn v¨n häc ViÖt Nam, mét trong nh÷ng kiÖt t¸c cña v¨n häc thÕ giíi, vµ cña nghÖ thuËt thi ca TV. 2. Nguån gèc : Dùa theo cèt truyÖn Kim V©n KiÒu TruyÖn cña Thanh T©m Tµi Nh©n ( Trung Quèc ). B»ng thiªn tµi nghÖ thuËt vµ tÊm lßng nh©n ®¹o s©u s¾c, NguyÔn Du ®· thay m¸u ®æi hån, lµm cho t¸c phÈm trë thµnh mét kiÖt t¸c vÜ ®¹i cña v¨n häcViÖt Nam. 3. ThÓ lo¹i : - TruyÖn th¬ ch÷ N«m, theo thÓ lôc b¸t. - Dµi 3254 c©u. 4. Tãm t¾t : - GÆp gì ®Ýnh íc. - Gia biÕn lu l¹c. - §oµn tô. 5. Gi¸ trÞ cña TruyÖn KiÒu :

(5 nhãm) c¸c c©u hái sau: - Nhãm 1: Qua tãm t¾t t¸c phÈm em h×nh dung x· héi ®îc ph¶n ¸nh trong TruyÖn KiÒu lµ x· héi nh thÕ nµo? - Nhãm 2: NguyÔn Du rÊt c¶m th¬ng víi cuéc ®êi cña ngêi phô n÷ em h·y dÉn ra vµi VD ®Ó chøng minh? - Nhãm 3: ViÖc kh¾c ho¹ h×nh tîng nh÷ng nh©n vËt M· Gi¸m Sinh, Hå T«n HiÕn trong c¸ch miªu t¶ nhµ th¬ biÓu hiÖn th¸i ®é nh thÕ nµo? - Nhãm 4: NguyÔn Du x©y dùng trong t¸c phÈm mét nh©n vËt anh hïng theo em lµ ai? Môc ®Ých cña t¸c gi¶? - Nhãm 5: C¸ch Thuý KiÒu b¸o ©n b¸o o¸n thÓ hiÖn t tëng g× cña t¸c phÈm? - HS th¶o luËn vµ b¸o c¸o kÕt qu¶. GV thuyÕt tr×nh 2 thµnh tùu lín vÒ nghÖ thuËt cña t¸c phÈm. - GV cho HS minh ho¹ c¸ch sö dông ng«n ng÷ trong t¶ c¶nh, t¶ c¶nh ngô t×nh trong nh÷ng ®o¹n trÝch. GV cho HS ®äc phÇn ghi nhí (SGK).

a. Néi dung : * Gi¸ trÞ hiÖn thùc : -TruyÖn KiÒu lµ mét bøc tranh vÒ mät x· héi bÊt c«ng, tµn b¹o. - Sè phËn bÊt h¹nh cña mét ngêi phô n÷ ®øc h¹nh, tµi hoa trong x· héi phong kiÕn. * Gi¸ trÞ nh©n ®¹o s©u s¾c : - TruyÖn KiÒu ®Ò cao t×nh yªu tù do kh¸t väng c«ng lý vµ ca ngîi phÈm chÊt cao ®Ñp cña con ngêi. -TruyÖn KiÒu lµ tiÕng nãi lªn ¸n c¸c thÕ lùc tµn b¹o chµ ®¹p lªn quyÒn sèng con ngêi. Hoµi Thanh : " §ã lµ mét b¶n ¸n, mét tiÕng kªu th¬ng, mét íc m¬ vµ mét c¸i nh×n bÕ t¾c " b. Gi¸ trÞ nghÖ thuËt : - TruyÖn KiÒu lµ mét kiÖt t¸c nghÖ thuËt, víi bót ph¸p cña mét nghÖ sÜ thiªn tµi, lµ sù kÕt tinh thµnh tùu v¨n häc d©n téc trªn hai ph¬ng diÖn ng«n ng÷ vµ thÓ lo¹i. Thµnh c«ng cña NguyÔn Du lµ trªn tÊt c¶ c¸c ph¬ng diÖn mµ ®Æc s¾c nhÊt lµ nghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt. -TruyÖn KiÒu lµ tËp ®¹i thµnh cña ng«n ng÷ v¨n häc d©n téc

* Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ

- N¾m v÷ng toµn bé kiÕn thøc tiÕt häc; - BTVN: ViÕt v¨n b¶n giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ NghuyÔn Du vµ TruyÖn KiÒu. -TiÕp tôc su tÇm tµi liÖu, chuÈn bÞ cho tiÕt häc tiÕp theo. - ChuÈn bÞ: ChÞ em Thuý KiÒu.
D. §¸NH GI¸ §IÒU CHØNH KÕ HO¹CH:

* Thêi gian

* KiÕn thøc * Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng:

Ngµy so¹n: 08/10/2007 Ngµy d¹y: 12/10/2007

TiÕt 27 - V¨n b¶n: CHÞ EM THUý KIÒU
A. Môc tiªu:

Gióp häc sinh:

- ThÊy ®îc tµi n¨ng nghÖ thuËt miªu t¶ nh©n vËt cña NguyÔn Du: kh¾c ho¹ nh÷ng nÐt riªng vÒ nhan s¾c, tµi n¨ng, tÝnh c¸ch, sè phËn Thuý V©n, Thuý KiÒu b»ng bót ph¸p nghÖ thuËt cæ ®iÓn. - ThÊy ®îc c¶m høng nh©n ®¹o trong truyÖn KiÒu: Tr©n träng, ca ngîi vÎ ®Ñp con ngêi. - BiÕt vËn dông bµi häc ®Ó miªu t¶ nh©n vËt, h×nh thµnh kÜ n¨ng miªu t¶ nh©n vËt trong v¨n tù sù. B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; V¨n b¶n TruyÖn KiÒu, su tÇm mét sè lêi b×nh vÒ ®o¹n trÝch ChÞ em Thuý KiÒu. - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. C. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc * æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? Giíi thiÖu v¾n t¾t vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp

v¨n häc cña NguyÔn Du? * Tæ chøc d¹y häc bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: §äc - t×m hiÓu chung v¨n b¶n - HS ®äc giäng vui t¬i, trong s¸ng, nhÞp nhµng. HS nhËn xÐt khã c¸ch ®äc. - HS gi¶i thÝch tõ khã theo yªu cÇu cña GV.
i. §äc - t×m hiÓu chung v¨n b¶n

1. §äc, gi¶i thÝch tõ

2. VÞ trÝ ®o¹n trÝch: N»m ë phÇn më ®Çu TruyÖn - GV®äc phÇn më ®Çu TruyÖn KiÒu " Tr¨m n¨m....tè KiÒu, giíi thiÖu gia c¶nh nhµ V¬ng viªn ngo¹i. Sau 4 c©u th¬ nga... Tõ ®ã h·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ nãi vÒ gia ®×nh hä V¬ng (bËc trung lu, con trai ót lµ V¬ng ®o¹n trÝch? - HS x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®o¹n Quan), t¸c gi¶ dµnh 24 c©u th¬ ®Ó nãi vÒ Thuý V©n, Thuý trÝch. KiÒu. 3. Bè côc ®o¹n trÝch: - Bèn c©u ®Çu : Giíi thiÖu - GV: H·y t×m bè côc ®o¹n kh¸i qu¸t hai chÞ em Thuý KiÒu. - Bèn c©u tiÕp theo : Gîi t¶ trÝch? - HS x¸c ®Þnh ®îc bè côc vÎ ®Ñp Thuý V©n. - Mêi hai c©u tiÕp : Gîi t¶ vÎ gåm 4 ®o¹n. ®Ñp Thuý KiÒu. - Bèn c©u cuèi : NhËn xÐt chung vÒ cuéc sèng hai chÞ em. Bè côc hîp lý : T¸c gi¶ tËp trung miªu t¶ kÜ nh©n vËt Thuý Tõ c©u kÕt trªn, em h·y cho KiÒu v× vËy ®©y lµ nh©n vËt biÕt t¹i sao t¸c gi¶ l¹i t¶ theo chÝnh cña truyÖn, nh©n vËt Thuý V©n chØ lµm nÒn cho tr×nh tù nh vËy? Thuý KiÒu. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n
ii. T×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n

1. Giíi thiÖu vÎ ®Ñp cña 2 HS ®äc ®o¹n 4 c©u th¬ chÞ em. ®Çu.

- GV: VÎ ®Ñp cña 2 chÞ em Thuý KiÒu ®îc giíi thiÖu b»ng h×nh ¶nh nµo? T¸c gi¶ sù dông nghÖ thuËt g× khi miªu t¶ giíi thiÖu nh©n vËt? - HS c¸c ®Þnh néi dung vµ nghÖ thuËt cña ®o¹n th¬. GV kh¸i qu¸t chuyÓn sang ý 2.

HS ®äc 4 c©u tiÕp theo. - GV: Ch©n dung Thuý V©n cã ®Æc ®iÓm g× ? T¸c gi¶ ®· dïng nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo ®Ó miªu t¶ ? - HS chØ ra nhng nÐt vÏ cña t¸c gi¶ vÒ Thuý V©n. - GV: Tõ ®ã em cã nhËn xÐt chung nh thÕ nµo vÒ bøc ch©n dung nµy? VÎ ®Ñp ®ã dù b¸o g× trong tÝch c¸ch, sè phËn cuéc ®êi sau nµy cña Thuý V©n? - HS rót ra nhËn xÐt. GV b×nh.

HS ®äc 12 c©u tiÕp theo. - GV: So s¸nh víi Thuý V©n,

- Tè Nga (c« g¸i ®Ñp) hai chÞ em cã cèt c¸ch thanh cao duyªn d¸ng nh mai, trong tr¾ng nh tuyÕt - VÎ ®Ñp mçi ngêi mét kh¸c: "Mçi ngêi mét vÎ" nhng ®Òu hoµn h¶o "mêi ph©n vÑn mêi". - NghÖ thuËt: + Bót ph¸p íc lÖ gîi t¶ vÎ ®Ñp chung. + C¸ch giíi thiÖu ng¾n gän nhng næi bËt ®Æc ®iÓm 2 chÞ em Thuý KiÒu. 2. VÎ ®Ñp Thuý V©n: - Trang träng kh¸c vêi: vÎ ®Ñp cao sang quý ph¸i. - C¸c ®êng nÐt: khu«n mÆt, m¸i tãc, lµn da, nô cêi, giäng nãi ®îc miªu t¶ b»ng nh÷ng h×nh ¶nh Èn dô so s¸nh víi nh÷ng thø cao ®Ñp nhÊt trªn ®êi (tr¨ng, m©y, hoa, tuyÕt ngäc) cïng nh÷ng bæ ng÷, ®Þnh ng÷ gîi vÎ ®Ñp trung thùc, phóc hËu, quÝ ph¸i. VÎ ®Ñp t¹o sù hoµ hîp ªm ®Òm víi xung quanh dù b¸o cuéc ®êi b×nh lÆng su«n sÎ. 3. VÎ ®Ñp Thuý KiÒu. Gièng nh lóc t¶ V©n : - C©u th¬ ®Çu kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm nh©n vËt : KiÒu s¾c s¶o vÒ trÝ tuÖ vµ mÆn mµ vÒ t©m hån (NghÖ thuËt ®ßn bÈy). - Gîi t¶ vÎ ®Ñp cña KiÒu b»ng biÖn ph¸p íc lÖ: "thu thuû" (níc mïa thu), "xu©n s¬n " (nói mïa xu©n), hoa, liÔu.

Thuý KiÒu ®· ®îc NguyÔn Du T¸c gi¶ ®· sö dông biÖn ph¸p t¶ nh thÕ nµo? Qua ®ã em thÊy nghÖ thuËt so s¸nh, gîi t¶ vÎ ®îc sù gièng, kh¸c nhau cña ®Ñp cña mét giai nh©n tuyÖt hai bøc ch©n dung? thÕ. * Kh¸c : - HS so s¸nh ®Ó thÊy ®îc - T¸c gi¶ tËp trung gîi t¶ vÎ tµi n¨ng t¶ ngêi cña NguyÔn ®Ñp cña ®«i m¾t : Du. GV b×nh. + Lµn thu thuû : lµn níc mïa thu dîn sãng gîi lªn sèng ®éng vÎ ®Ñp cña ®«i m¾t trong s¸ng, long lanh, linh ho¹t.. + NÐt xu©n s¬n - nÐt nói mïa xu©n l¹i gîi lªn ®«i l«ng mµy thanh tó, trªn g¬ng mÆt trÎ trung. - Khi t¶ V©n t¸c gi¶ chØ tËp - GV: Em hiÓu c©u " Mét trung gîi t¶ nhan s¾c mµ kh«ng hai....thµnh " lµ nh thÕ nµo? T¸c thÓ hiÖn c¸i t×nh cña ngêi. Khi gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ t¶ KiÒu nhµ th¬ t¶ s¾c mét thuËt g× ®Ó t¶ c¸i tµi hoa cña phÇn cßn hai phÇn ®Ó t¶ tµi Thuý KiÒu. n¨ng : cÇm, k×, thi, ho¹....Trong - HS gi¶i nghÜa tõ vµ chØ ra ®ã tµi ®µn ®· lµ n¨ng khiÕu (nghÒ riªng) vît lªn trªn mäi ngbiÖn ph¸p nghÖ thuËt ®îc sö êi. dông. VÎ ®Ñp cña KiÒu lµ sù kÕt hîp cña c¶ s¾c - tµi - t×nh : " - GV: Em cã nhËn xÐt chung Nghiªng níc...thµnh" T¸c gi¶ dïng c©u thµnh ng÷ nh thÕ nµo vÒ bøc ch©n dung cæ ®Ó kh¼ng ®Þnh nhan s¾c cña KiÒu ? cña nµng lµ v« ®Þch, lµ ®Ö - HS rót ra nhËn xÐt. nhÊt thÕ gian nµy. Ch©n dung Thuý KiÒu còng lµ ch©n dung mang tÝnh c¸ch - GV: Trong 2 bøc ch©n sè phËn. VÎ ®Ñp cña KiÒu lµm dung Thuý V©n vµ Thuý KiÒu, cho t¹o ho¸ ph¶i ghen ghÐt, c¸c em thÊy bøc ch©n dung nµo vÎ ®Ñp kh¸c ph¶i ®è kÞ - "hoa næi bËt h¬n, v× sao ? ghen", "liÔu hên"- nªn sè phËn - HS nªu c¶m nhËn riªng. nµng sÏ Ðo le, ®au khæ. Gi¸o viªn b×nh. * Ch©n dung Thuý V©n ®îc

miªu t¶ tríc ®Ó lµm næi bËt lªn ch©n dung cña Thuý KiÒu (thñ ph¸p nghÖ thuËt ®ßn bÈy). Häc sinh ®äc 4 c©u cuèi. NguyÔn Du chØ dµnh 4 c©u - GV: NhËn xÐt kh¸i qu¸t vÒ ®Ó gîi t¶ V©n, dµnh tíi 12 c©u th¬ ®Ó cùc t¶ vÎ ®Ñp cña nÕp sinh ho¹t cña hai chÞ em KiÒu. VÎ ®Ñp cña V©n chñ yÕu KiÒu - V©n? lµ ë ngo¹i h×nh, cßn vÎ ®Ñp cña ? Em hiÓu " MÆc ai" ®Æt ë KiÒu lµ c¶ nhan s¾c, tµi n¨ng, cuèi c©u cã ý nghÜa g×? t©m hån. - HS nhËn xÐt vµ gi¶i nghÜa 4. NÕp sèng thêng ngµy tõ mÆc ai. cña chÞ em KiÒu - Phong lu, quÝ ph¸i, ªm ®Òm, ®oan chÝnh, kÝn ®¸o, gia phong, nÒn n·. - " MÆc ai": nhÊn m¹nh thªm c¸ch sèng khu«n phÐp, gia gi¸o cña chÞ em KiÒu. §ång thêi nªu lªn vÊn ®Ò víi tÝnh c¸ch vµ vÎ ®Ñp cña V©n - KiÒu cã thÓ cÊm cung m·i ®îc kh«ng. Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt
III. Tæng kÕt

- GV: Ph©n tÝch c¶m høng nh©n ®¹o cña NguyÔn Du qua ®o¹n trÝch ? - HS th¶o luËn nhãm, tr¶ lêi.

HS th¶o luËn c©u hái : So s¸nh ®o¹n th¬ " ChÞ em Thuý KiÒu " víi ®o¹n ®äc thªm ®Ó thÊy ®îc nh÷ng s¸ng t¹o nghÖ thuËt cña NguyÔn Du.

1. C¶m høng nh©n ®¹o cña NguyÔn Du - §Ò cao gi¸ trÞ con ngêi, nh©n phÈm, tµi n¨ng, kh¸t väng, ý thøc vÒ th©n phËn c¸ nh©n. - NguyÔn Du tr©n träng c¸i ®Ñp ®ång thêi lo l¾ng cho sè phËn cña nh÷ng con ngêi tµi hoa nhan s¾c, thÓ hiªn tÊm lßng nh©n ®¹o bao la cña ®¹i thi hµo NguyÔn Du. 2. NghÖ thuËt - Bót ph¸p íc lÖ, Èn dô, so s¸nh. - T¶ kh¸i qu¸t -> t¶ chi tiÕt, cô thÓ vÒ nh©n vËt.

HS ®äc to ghi nhí.

- Bót ph¸p : ph¬ng ph¸p ®ßn bÈy. Cã sù kÕt hîp gi÷a yÕu tè tù sù + miªu t¶. Ghi nhí : SGK.

* Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - N¾m v÷ng toµn bé kiÕn thøc tiÕt häc; - BTVN: Häc thuéc lßng ®o¹n th¬. -TiÕp tôc su tÇm tµi liÖu, chuÈn bÞ cho tiÕt häc tiÕp theo. - ChuÈn bÞ: C¶nh ngµy xu©n.
D. §¸NH GI¸ §IÒU CHØNH KÕ HO¹CH:

* Thêi gian

* KiÕn thøc * Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng:

Ngµy so¹n:

10/10/2007 Ngµy d¹y: 15/10/2007

TiÕt 28 - V¨n b¶n: c¶nh ngµy xu©n
A. Môc tiªu:

Gióp häc sinh:

- ThÊy ®îc nghÖ thuËt miªu t¶ cña NguyÔn Du: kÕt hîp bót ph¸p t¶ vµ gîi, sö dông tõ ng÷ giµu chÊt t¹o h×nh ®Ó miªu t¶ c¶nh ngµy xu©n víi nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng. T¸c gi¶ miªu t¶ c¶nh mµ nãi lªn ®îc t©m tr¹ng cña nh©n vËt. - VËn dông bµi häc ®Ó viÕt v¨n t¶ c¶nh. B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; Su tÇm mét sè lêi b×nh vÒ ®o¹n trÝch C¶nh ngµy xu©n. - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. C. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc * æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò.
Bµi cò: ? §äc thuéc lßng ®o¹n trÝch "ChÞ em Thuý KiÒu". Nh÷ng nÐt nghÖ thuËt ®Æc s¾c?

* Tæ chøc d¹y häc bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: §äc - t×m hiÓu chung v¨n b¶n i. ®äc - t×m hiÓu chung vÒ v¨n GV híng dÉn HS ®äc vµ b¶n nhËn xÐt c¸ch ®äc. 1. §äc - Gi¶i nghÜa tõ khã Yªu cÇu: ChËm r·i, khoan thai, t×nh c¶m trong s¸ng. GV kiÓm tra viÖc nhí tõ khã cña HS.: c¸c chó thÝch 2, 3, 4, 5, 8, 9. GV cho HS x¸c ®Þnh vÞ trÝ, néi dung cña ®o¹n trÝch.

2. VÞ trÝ ®o¹n trÝch - Sau ®o¹n t¶ tµi s¾c chÞ em Thuý KiÒu. - Néi dung : T¶ c¶nh ngµy xu©n trong tiÕt th¸ng 3 ( Thanh minh ) vµ c¶nh du xu©n cña

chÞ em Thuý KiÒu. 3. Bè côc GV: §o¹n trÝch cã thÓ chia - 4 c©u ®Çu : Gîi t¶ khung thµnh mÊy phÇn ? Néi dung mçi c¶nh ngµy xu©n. phÇn lµ g× ? - 8 c©u tiÕp : Khung c¶nh - HS chØ ra bè côc. lÔ héi trong tiÕt Thanh minh. - 6 c©u cuèi : C¶nh chÞ em Thuý KiÒu du xu©n trë vÒ. - GV: Em cã nhËn xÐt g× vÒ tr×nh tù miªu t¶ tõ bè côc nµy? - HS rót ra nhËn xÐt vÒ tr×nh tù miªu t¶ cña ®o¹n trÝch. Bè côc theo tr×nh tù thêi gian cuéc du xu©n. C¶nh thiªn nhiªn, c¶nh sinh ho¹t ®îc miªu t¶ theo tr×nh tù kh«ng gian, tr×nh tù thêi gian.

Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n
ii.T×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n

- HS ®äc 4 c©u th¬ ®Çu vµ h·y ®Æt tiªu ®Ò cho ®o¹n th¬. - HS: Hai c©u th¬ ®Çu gîi t¶ ®iÒu g×? ? H×nh ¶nh "con Ðn ®a thoi" gîi cho em liªn tëng g×? - HS lµm viÖc ®éc lËp, tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái cña GV.

1. Khung c¶nh ngµy xu©n - Hai c©u th¬ ®Çu gîi lªn ®Æc ®iÓm riªng cña mïa xu©n : + Chim Ðn ®a thoi (H×nh ¶nh con Ðn ®a thoi - Èn dô nh©n ho¸ võa gîi t¶ kh«ng gian, võa gîi thêi gian tr«i nhanh ngµy xu©n tr«i nhanh) + ThiÒu quang: ¸nh s¸ng(thêi gian mïa xu©n cã 90 ngµy vËy mµ giê ®· hÕt 60 ngµy - ®· bíc sang th¸ng ba, th¸ng cuèi mïa xu©n. Gîi c¶m gi¸c tiÕc nuèi tríc lµn ¸nh s¸ng ®Ñp cña mïa xu©n).

- HS ®äc 2 c©u th¬ tiÕp theo. - GV: Hai c©u th¬ nµy ®· gîi

Gîi t¶ kh«ng gian kho¸ng ®¹t trong trÎo, tinh kh«i, giµu søc sèng.

cho em c¶m gi¸c g× ? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng tõ ng÷ vµ bót ph¸p nghÖ thuËt cña NguyÔn Du khi gîi t¶ mïa xu©n? ? So s¸nh c¸ch dïng tõ "tËn" víi "rîn". HS tr¶ lêi, GV nhËn xÐt, bæ sung, b×nh.
GV b×nh: ChØ b»ng 4 c©u th¬, víi bót ph¸p nghÖ thuËt t¶ kÕt hîp gîi NguyÔn Du ®· cho ngêi ®äc thëng thøc mét bøc ho¹ tuyÖt t¸c vÒ c¶nh ngµy xu©n trong s¸ng: cã c¸nh Ðn rén rµng chao liÖng nh thoi ®a gi÷a bÇu trêi trong s¸ng, gi÷a kh«ng gian tho¸ng ®¹t mªnh m«ng. "ThiÒu quang" gîi lªn c¸i mÇu hång cña mïa xu©n, c¸i Êm Êp cña khÝ xu©n, c¸i mªnh m«ng bao la cña ®Êt trêi....; b»ng nh÷ng nÐt chÊm ph¸ cña thi nh©n ®· kh¾c ho¹ nªn mét bøc tranh mïa xu©n víi vÎ ®Ñp riªng cña nã , coa h×nh ¶nh ®Ñp, t¬i s¸ng, cã ©m thanh rén rµng, cã ®êng nÐt, s¾c mµu thanh tó, hµi hoµ....

- Hai c©u th¬ tiÕp : Lµ mét bøc tranh tuyÖt t¸c vÒ c¶nh ngµy xu©n trong s¸ng : + Cá non : Gîi sù míi mÎ, tinh kh«i giµu søc sèng. + Xanh tËn ch©n trêi : Kho¸ng ®¹t, trong trÎo. + Tr¾ng ®iÓm : NhÑ nhµng, thanh khiÕt, sèng ®éng, cã hån. Mµu xanh + tr¾ng : Gîi c¶m gi¸c mªnh m«ng mµ qu¹nh v¾ng, trong s¸ng mµ trÎ trung, nhÑ nhµng mµ thanh khiÕt. NÒn cña tranh lµ mét mµu xanh b¸t ng¸t tíi tËn ch©n trêi cña ®ång cá, trªn ®ã ®iÓm xuyÕt mét vµi b«ng lª tr¾ng. Mét bøc tranh mïa xu©n víi ®êng nÐt thanh tó, mÇu s¾c hµi hoµ, trong trÎo. - Bót ph¸p nghÖ thuËt: T¶ Ýt, gîi nhiÒu, gîi kÕt hîp víi t¶; c¸ch dïng tõ ®éc ®¸o "tr¾ng ®iÓm ". TÊt c¶ kh¾c ho¹ nªn mét bøc tranh xu©n hoa lÖ, tuyÖt mÜ chøng tá tµi nghÖ miªu t¶ thiªn nhiªn cña NguyÔn Du. 2. C¶nh lÔ héi ngµy xu©n trong tiÕt Thanh minh - LÔ t¶o mé - Héi ®¹p thanh TruyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam.

- HS ®äc 8 c©u tiÕp theo. - GV: Trong tiÕt Thanh minh ®· diÔn ra ho¹t ®éng g× ? Em biÕt g× vÒ nh÷ng ho¹t ®éng Êy? - HS x¸c ®Þnh. - GV: T¸c gi¶ ®· sö dông tõ ng÷ g× ®Ó thÓ hiÖn ho¹t

®éng cña lÔ héi? T¸c dông cña viÖc sö dông tõ ng÷ Êy? - HS chØ ra c¸ch dïng tõ ng÷ trong ®o¹n th¬.
GV b×nh: Th¬ ca lµ nghÖ thuËt cña ng«n tõ c¸c tõ ghÐp, tõ l¸y lµ danh tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ ®· ®îc NguyÔn Du sö dông chän läc tinh tÕ , lµm sèng l¹i kh«ng khÝ lÔ héi mïa xu©n, mét nÐt ®Ñp v¨n ho¸ l©u ®êi cña Ph¬ng §«ng, cña ViÖt Nam. C¸c tµi tö, giai nh©n (trong ®ã cã ba chÞ em KiÒu) trong buæi du xu©n kh«ng chØ cÇu nguyÖn cho nh÷ng vong linh mµ cßn göi g¾m bao niÒm tin, ao íc vÒ t¬ng lai, h¹nh phóc cho tuæi xu©n khi mïa xu©n vÒ.

- Hµng lo¹t tõ ghÐp, tõ l¸y lµ danh tõ, ®¹i tõ, tÝnh tõ : yÕn anh, chÞ em, tµi tö, giai nh©n... gÇn xa, n« nøc, s¾m sö, dËp d×u. Lµm sèng l¹i kh«ng khÝ lÔ héi tÊp nËp, nhén nhÞp, rén rµng, n¸o nøc.

3. C¶nh chÞ em KiÒu ®i du xu©n trë vÒ .- C¶nh mïa xu©n vÉn ®Ñp trong trÎo, ªm dÞu, thanh khiÕt. - NhÞp th¬: chËm l¹i. - T©m tr¹ng: th¬ thÈn. - Cö chØ: dan tay, lÇn xem. - NhÞp ch©n: bíc dÇn. - C¶nh vËt: ngän tiÓu khª, thanh thanh, nao nao, nho nhá. C¶nh ë ®©y cã sù thay ®æi vÒ kh«ng gian, thêi gian. TÊt c¶ nh ®ang nh¹t dÇn, lÆng dÇn. C¶ mét kh«ng gian ªm ®Òm, v¾ng lÆng, t©m t×nh cña chÞ em KiÒu nh dÞu l¹i trong bãng tµ d¬ng. C¸c tõ l¸y: Tµ tµ, thanh thanh, nao nao, nho nhá kh«ng chØ biÓu ®¹t s¾c th¸i c¶nh vËt mµ cßn béc lé t©m tr¹ng con ngêi. §Æc biÖt lµ tõ "nao nao"

Häc sinh ®äc ®o¹n cßn l¹i . - GV cho HS th¶o luËn c¶ líp c©u hái: C¶nh vËt vµ kh«ng khÝ mïa xu©n trong 6 c©u th¬ cuèi cã g× kh¸c víi 4 c©u th¬ ®Çu? V× sao ? - HS th¶o luËn vµ rót ra kÕt qu¶.
GV b×nh: C¶nh ë 6 c©u th¬ cuèi vÉn mang nÐt thanh tao, trong trÎo cña mïa xu©n, rÊt ªm dÞu víi n¾ng nh¹t, khe níc nhá, nhÞp cÇu nhá b¾c ngang. Mäi chuyÓn ®éng ë ®©y ®Òu nhÑ nhµng: mÆt trêi tõ tõ ng· bãng vÒ T©y, bíc ch©n ngêi th¬ thÈn, dßng níc uèn quanh . Nhng c¶nh ë ®©y ®· ®îc thay ®æi vÒ kh«ng gian, thêi gian nhng ®iÒu quan träng lµ c¶nh ®îc c¶m nhËn qua t©m tr¹ng cña con ngêi. C¶ mét kh«ng gian ªm ®Òm v¾ng lÆng, t©m t×nh cña chÞ em KiÒu nh

dÞu l¹i trong bãng tµ d¬ng...

®· nhuèm mµu t©m tr¹ng lªn c¶nh vËt: c¶m gi¸c b©ng - GV: C¸c tõ l¸y : tµ tµ, thanh thanh, nao nao, nho nhá ®îc t¸c khu©ng xao xuyÕn vÒ mét ngµy xu©n ®ang cßn mµ sù gi¶ sö dông ë ®©y nh»m nãi linh c¶m vÒ ®iÒu s¾p x¶y ra lªn ®iÒu g× ? Tõ nµo diÔn t¶ ®· xuÊt hiÖn... t©m tr¹ng râ nhÊt? - HS rót ra nhËn xÐt. Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt - luyÖn tËp
iii. Tæng kÕt - luyÖn tËp

1. Néi dung - GV: Em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× tõ "C¶nh ngµy xu©n"? - HS rót ra nhËn xÐt chung. C¶nh ngµy xu©n lµ bøc tranh thiªn nhiªn, lÔ héi mïa xu©n t¬i ®Ñp, trong s¸ng. 2. §Æc s¾c nghÖ thuËt miªu t¶ thiªn nhiªn cña NguyÔn Du - §o¹n th¬ cã kÕt cÊu hîp lý theo tr×nh tù thêi gian cña cuéc du xu©n. C¶nh ®îc miªu t¶ theo tr×nh tù kh«ng gian vµ tr×nh tù thêi gian.

- HS th¶o luËn theo nhãm c©u hái: Qua ph©n tÝch ®o¹n trÝch em h·y chØ ra nh÷ng nÐt - Cã sù kÕt hîp gi÷a t¶ vµ ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt miªu t¶ thiªn nhiªn cña NguyÔn gîi. Du? - Sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt Èn dô - nh©n ho¸. HS ®äc ghi nhí. - C¸ch sö dông tõ ghÐp, tõ l¸y giµu chÊt t¹o h×nh.

- Víi bót ph¸p íc lÖ tîng trng c¶nh vËt hiÖn lªn rÊt sèng ®éng, gÇn gòi. Lµm bµi tËp 1. - Ng«n ng÷ th¬ ®Ëm ®µ tÝnh d©n téc. NguyÔn Du xøng ®¸ng lµ bËc thÇy trong t¶ c¶nh thiªn

nhiªn. * Ghi nhí : SGK. * Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - N¾m v÷ng toµn bé kiÕn thøc tiÕt häc; - BTVN: Häc thuéc lßng ®o¹n th¬. - ChuÈn bÞ: ThuËt ng÷
D. §¸NH GI¸ §IÒU CHØNH KÕ HO¹CH:

* Thêi gian

* KiÕn thøc * Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng:

11/10/2007 d¹y: 15-18/10/2007
A. Môc tiªu:

Ngµy so¹n: Ngµy

TiÕt 29 - TiÕng ViÖt: thuËt ng÷
Gióp häc sinh:

- HiÓu ®îc kh¸i niÖm thuËt ng÷ vµ mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña nã. - BiÕt sö dông chÝnh x¸c thuËt ng÷. - RÌn kÜ n¨ng gi¶i thÝch nghÜa cña thuËt ng÷ vµ vËn dông thuËt ng÷ trong nãi vµ viÕt. B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; b¶ng phô - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. C. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc * æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? Cã mÊy c¸ch ®Ó ph¸t triÓn tõ vùng TiÕng ViÖt? ? Lµm bµi tËp 4 (SGK tr.74) * Tæ chøc d¹y häc bµi míi

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1: ThuËt ng÷ lµ g×?
I. ThuËt ng÷ lµ g× ?

HS ®äc vÝ dô SGK. - GV: So s¸nh 2 c¸ch gi¶i thÝch trªn vÒ nghÜa cña tõ "níc" vµ "muèi", cho biÕt c¸ch gi¶i thÝch nµo kh«ng thÓ hiÓu ®îc nÕu thiÕu kiÕn thøc vÒ ho¸ häc? - HS so s¸nh vµ rót ra kÕt luËn. 1.1

1. XÐt vÝ dô

- C¸ch gi¶i thÝch thø nhÊt ai còng hiÓu ®îc. §©y lµ c¸ch gi¶i nghÜa cña tõ th«ng thêng. - C¸ch gi¶i thÝch thø hai yªu cÇu cÇn ph¶i cã kiÕn thøc vÒ ho¸ häc. §©y lµ c¸ch gi¶i thÝch nghÜa cña thuËt ng÷. 2.1 - Th¹ch nhò lµ... Bé m«n §Þa lÝ. - GV: Em ®· häc c¸c ®Þnh - Baz¬ lµ..... Bé m«n nghÜa nµy ë bé m«n nµo. Ho¸ häc. Nh÷ng tõ ng÷ ®îc ®Þnh - Èn dô... Bé m«n nghÜa chñ yÕu ®îc dïng trong Ng÷ v¨n. lo¹i v¨n b¶n nµo ? - Ph©n sè thËp ph©n... Bé - HS chØ ra c¸c ®Þnh nghÜa ë c¸c bé m«n vµ rót ra kÕt luËn. m«n To¸n häc. -> Thêng ®îc dïng trong c¸c v¨n b¶n khoa häc. 2. KÕt luËn - GV: Tõ ®ã em hiÓu thÕ Ghi nhí : SGK. nµo lµ thuËt ng÷ HS rót ra kÕt luËn vµ ®äc ghi nhí. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm cña thuËt ng÷ HS ®äc vÝ dô SGK. HS th¶o luËn, trao ®æi, tr¶ lêi c©u hái ë môc II.1, 2: + Nh÷ng thuËt ng÷ dÉn trong môc I.2 ë trªn cã cßn 1. XÐt vÝ dô 1. C¸c thuËt ng÷ th¹ch nhò, baz¬, ph©n sè thËp ph©n chØ cã mét nghÜa nh SGK ®· gi¶i thÝch, ngoµi ra kh«ng cßn
II. §Æc ®iÓm cña thuËt ng÷

nghÜa nµo kh¸c kh«ng? + Trong hai VD môc 2 tõ muèi nµo cã s¾c th¸i biÓu c¶m ?

nghÜa nµo kh¸c. - "Muèi" ë trêng hîp a lµ thuËt ng÷ kh«ng cã s¾c th¸i biÓu c¶m. - " Muèi " ë trêng hîp b lµ mét Èn dô mang s¾c th¸i biÓu c¶m: t×nh c¶m s©u ®Ëm cña con ngêi (nh÷ng ®¾ng cay vÊt v¶). 2. KÕt luËn - GV: Tõ ®ã em rót ra ®Æc - ThuËt ng÷ mang tÝnh chÝnh ®iÓm g× cña thuËt ng÷ ? x¸c. HS rót ra kÕt luËn vµ ®äc - Mçi thuËt ng÷ chØ biÓu thÞ ghi nhí 2. mét kh¸i niÖm, mçi kh¸i niÖm chØ ®îc biÓu thÞ b»ng mét thuËt ng÷. - ThuËt ng÷ kh«ng cã tÝnh biÓu c¶m. Ghi nhí : SGK Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp Bµi tËp 1: Chia lµm 4 nhãm, mçi nhãm 3 c©u. C¸c tõ lÇn lît ®iÒn : - Lùc....( VËt lý) - X©m thùc.........( §Þa lý ) - HiÖn tîng ho¸ häc.......( Ho¸ häc) -Trêng tõ vùng.......( Ng÷ v¨n) - Di chØ.......( LÞch sö ) - Thô phÊn......( Sinh häc) - Lu lîng...( §Þa lý) - Träng lùc ....( VËt lý) - KhÝ ¸p.....( §Þa lý) - §¬n chÊt ....( Ho¸ häc) - ThÞ téc phô hÖ.....( LÞch sö)

- §êng trung trùc....( To¸n häc) Bµi tËp 2: §iÓm tùa lµ mét thuËt ng÷ vËt lÝ, cã nghÜa lµ ®iÓm cè ®Þnh cña mét ®ßn bÈy, th«ng qua ®ã lùc t¸c ®éng ®îc truyÒn tíi lùc c¶n. ë ®o¹n trÝch nµy nã kh«ng ®îc sö dïng nh mét thuËt ng÷, mµ "§iÓm tùa" chØ n¬i lµm chç dùa chÝnh (VÝ tùa nh cña ®ßn bÈy) Bµi tËp 3 : - Trêng hîp a, tõ " hçn hîp " ®îc dïng nh mét thuËt ng÷. - Trêng hîp b, tõ " hçn hîp " ®îc dïng nh mét tõ th«ng thêng. Bµi tËp 4, 5 : Häc sinh lµm ë nhµ. + C¸: Loµi ®éng vËt cã x¬ng sèng, ë díi níc, b¬i b»ng v©y, nhng kh«ng thë b»ng mang. + ThuËt ng÷ thÞ trêng cña kinh tÕ häc vµ thuËt ng÷ thÞ trêng cña quang häc kh«ng vi ph¹m nguyªn t¾c mét thuËt ng÷ - mét kh¸i niÖm. * Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - N¾m v÷ng toµn bé kiÕn thøc tiÕt häc; - BTVN: lµm bµi 4,5. - ChuÈn bÞ: Tr¶ bµi TËp lµm v¨n sè 1.
D. §¸NH GI¸ §IÒU CHØNH KÕ HO¹CH:

* Thêi gian * KiÕn thøc * Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng:

Ngµy so¹n: 13/10/2007 Ngµy d¹y: 17-18/10/2007

TiÕt 30 - TËp lµm v¨n: tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 1
A. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - §¸nh gi¸ bµi lµm, rót kinh nghiÖm, söa ch÷a c¸c sai sãt vÒ c¸c mÆt ý tø, bè côc, c©u, tõ ng÷, chÝnh t¶. - RÌn kÜ n¨ng diÔn ®¹t, söa ch÷a lçi sai. B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ chuÈn bÞ c¸c lêi nhËn xÐt bµi lµm HS, b¶ng ch÷a lçi chung. - HS: §äc vµ söa bµi ë nhµ theo híng dÉn cña GV; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. C. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc * æn ®Þnh líp * Tæ chøc tr¶ bµi: Ho¹t ®éng 1: T¸i hiÖn l¹i ®Ò vµ kiÕn thøc cho ®Ò bµi. - HS ®äc l¹i ®Ò bµi, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña ®Ò. - Gi¸o viªn gióp HS x¸c ®Þnh kiÕn thøc cña bµi lµm theo ®¸p ¸n tiÕt 14,15. Ho¹t ®éng 2: NhËn xÐt chung vÒ bµi viÕt. - GVnhËn xÐt vÒ mÆt ý tø, bè côc, c©u, tõ ng÷, chÝnh

t¶. Ho¹t ®éng 3: §¸nh gi¸ kÕt qu¶. Gi¸o viªn ®äc kÕt qu¶, tÝnh tØ lÖ % kh¸, giái, trung b×nh, yÕu kÐm. Giái Kh¸ tb YÕu, kÐm sl % sl % sl % sl % 9A/37 9B/38 Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn häc sinh ®äc - b×nh. - §äc hai bµi kh¸ - giái - Mét bµi thuéc lo¹i yÕu. Ho¹t ®éng 5: HS ®æi bµi cho nhau cïng rót kinh nghiÖm.. * Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - TiÕp tôc cñng cè kiÕn thøc vÒ v¨n thuyÕt minh. - ChuÈn bÞ bµi viÕt tiÕp theo. - BTVN: ViÕt l¹i bµi v¨n dùa trªn c¬ së ®· söa lçi trªn líp. - ChuÈn bÞ: M· Gi¸m Sinh mua KiÒu D. §¸NH GI¸, §IÒU CHØNH KÕ HO¹CH: * Thêi gian * KiÕn thøc * Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng: Ngµy so¹n: 14/10/2007 Ngµy d¹y: 15 - /10/2007

TiÕt 31,32 - V¨n b¶n: m· gi¸m sinh mua kiÒu
A. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - HiÓu ®îc tÊm lßng nh©n ®¹o cña NguyÔn Du: khinh bØ vµ c¨m phÉn s©u s¾c bän bu«n ngêi; ®au ®ín, xãt xa tríc thùc tr¹ng con ngêi bÞ h¹ thÊp, bÞ trµ ®¹p - ThÊy ®îc nghÖ thuËt miªu t¶ nh©n vËt cña t¸c gi¶: kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch qua diÖn m¹o,cö chØ. - RÌn kÜ n¨ng ®äc, ph©n tÝch nh©n vËt.

B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; Su tÇm mét sè lêi b×nh vÒ ®o¹n trÝch M· Gi¸m Sinh mua KiÒu; B¶ng phô vµ tranh ¶nh vÒ TruyÖn KiÒu. - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. C. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc * æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? §äc thuéc lßng ®o¹n trÝch "C¶nh ngµy xu©n"? * Tæ chøc d¹y häc bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t
i. §äc - t×m hiÓu chung v¨n b¶n

Ho¹t ®éng 1: §äc - t×m hiÓu chung v¨n b¶n - GV híng dÉn HS ®äc. GV®äc mÉu, HS ®äc theo sù híng dÉn cña GV. - Yªu cÇu: Giäng ®äc râ rµng, cã søc biÓu c¶m. - GV kiÓm tra viÖc HS n¾m tõ ng÷ khã. TËp trung c¸c tõ ng÷ thuéc chó thÝch: (1), (2), (3),... - HS tr¶ lêi theo yªu cÇu cña GV. - GV: X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ®o¹n trÝch trong t¸c phÈm TruyÖn KiÒu? - HS dùa vµo chó thÝch vµ néi dung ®o¹n trÝch ®Ó x¸c ®Þnh. GV bæ sung vÒ c¸c sù viÖc dÉn ®Õn diÔn biÕn trong ®o¹n trÝch M· Gi¸m Sinh mua KiÒu. - GV: §o¹n trÝch tËp trung ®Ò cËp néi dung g×? 1. §äc.

2. T×m hiÓu tõ ng÷ khã.

3. VÞ trÝ ®o¹n trÝch - N»m ë ®Çu phÇn thø hai (Gia biÕn vµ lu l¹c). - §o¹n trÝch gåm 26 c©u tõ c©u 621 ®Õn c©u 646 trong TruyÖn KiÒu. 4. §¹i ý §o¹n trÝch nãi vÒ viÖc M· Gi¸m Sinh ®Õn mua KiÒu.

- HS x¸c ®Þnh néi dung ®o¹n trÝch. Ho¹t ®«ng 2: T×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n GV cho HS quan s¸t tranh vµ
II. t×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n

yªu cÇu HS nªu c¶m nhËn vÒ M· 1. Nh©n vËt M· Gi¸m Sinh: a. DiÖn m¹o, cö chØ: Gi¸m Sinh. - HS ®äc n¨m c©u ®Çu ®o¹n trÝch. - GV: Qua c¸c c©u th¬ trªn ta biÕt g× vÒ lai lÞch cña M· Gi¸m Sinh? - HS dùa vµo v¨n b¶n x¸c ®Þnh. GV dïng bót ®¸nh dÊu vµo v¨n b¶n. - GV: C¸ch giíi thiÖu lai lÞch cña M· Gi¸m Sinh cã ®iÒu g× ®¸ng chó ý? Em cã nhËn xÐt g× vÒ con ngêi M· Gi¸m Sinh qua lai lÞch vµ lêi nãi cña y? - HS ph¸t hiÖn vµ rót ra nhËn xÐt. - GV: DiÖn m¹o cña M· Gi¸m Sinh ®îc t¸c gi¶ vÏ b»ng nh÷ng nÐt vÏ nµo? DiÖn m¹o Êy cho thÊy M· Gi¸m Sinh lµ ngêi nh thÕ nµo? - Lai lÞch: + Ngêi "viÔn kh¸ch". + Tªn: M· Gi¸m Sinh (XuÊt hiÖn trong vai mét chµng sinh viªn Quèc Tö Gi¸m, ®i mua KiÒu lµm lÏ). + Quª: HuyÖn L©m Thanh + Tuæi: Qu¸ niªn ngo¹i tø tuÇn.
⇒ Lai lÞch kh«ng râ rµng, cô

thÓ. - Ng«n ng÷: céc lèc, khiÕm nh·. - DiÖn m¹o: + Mµy r©u nh½n nhôi, + ¸o quÇn b¶nh bao
→ ch¶i chuèt lè l¨ng, kÖch cìm.

- D¸ng ®iÖu, cö chØ: + Tríc thÇy sau tí lao xao → ån µo, l¸o nh¸o, kÐm lÞch sù. + "Ngåi tãt": tÝnh tõ chØ b¶n chÊt ngåi nhanh, ngåi chæm hæm, ng¶ ghÕ kh«ng cÇn ai

- HS x¸c ®Þnh. GV b×nh. - HS ®äc tõ Tríc thÇy....sç sµng - GV: Cö chØ, hµnh ®éng cña thÇy tí M· Gi¸m Sinh ®îc kh¾c ho¹ nh thÕ nµo? Qua ®ã cho thÊy b¶n chÊt con ngêi y ra sao? - HS x¸c ®Þnh cö chØ, hµnh ®éng cña nh©n vËt vµ rót ra nhËn xÐt. GV b×nh. - GV: Tõ t×m hiÓu trªn, em cã nhËn xÐt chung g× vÒ M· Gi¸m Sinh? - HS rót ra tiÓu kÕt. - GV: NÐt næi bËt trong nghÖ thuËt t¶ ngêi cña NguyÔn Du trong ®o¹n trÝch trªn lµ g×? - HS x¸c ®Þnh ngßi bót t¶ ngêi ®Æc s¾c cña NguyÔn Du. * GV cho HS lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm ng¾n cñng cè vÒ kiÕn thøc võa häc. TiÕt 32 HS ®äc l¹i ®o¹n trÝch. - GV: B¶n chÊt con bu«n cña M· cßn ®îc thÓ hiÖn ë ®iÓm nµo?

®îi, ai mêi, M· Gi¸m Sinh hiÖn râ lµ con ngêi ngç ng¸o, hçn xîc.. * M· Gi¸m Sinh lµ kÎ gi¶ dèi, thiÕu lÔ ®é, thiÕu lÞch sù vµ lßng tù träng. H¾n kh«ng ph¶i lµ mét sinh viªn mµ chØ lµ mét kÎ tiÓu nh©n, v« häc, ®Ých thÞ lµ mét con bu«n. - NghÖ thuËt: Kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt qua hµnh ®éng, cö chØ.

b. B¶n chÊt, tÝnh c¸ch - B»ng mäi c¸ch, mäi thñ ®o¹n, h¾n nh×n KiÒu, ng¾m KiÒu víi nh÷ng hµnh ®éng bØ æi: "®¾n ®o c©n s¾c c©n tµi" - h¾n c©n ®o ®ong ®Õm, tÝnh to¸n thiÖt h¬n råi "Ðp cung cÇm nguyÖt thö bµi qu¹t th¬" → nhÊc lªn, ®Æt xuèng xoay xë ®ñ ®iÒu nh mãn hµng

- HS chØ ra.

chî bóa. - Khi ®· võa lßng, võa ý víi mãn hµng h¾n víi nãi: "R»ng mua ngäc ®Õn Lam

- GV: Em hiÓu g× vÒ tÝnh c¸ch cña M· Gi¸m Sinh qua c©u th¬ nãi vÒ c¸ch ®Æt vÊn ®Ò cña y: "R»ng.... Lam KiÒu" - HS rót ra vÊn ®Ò.

KiÒu Sinh nghi xin d¹y bao nhiªu cho têng" C©u ®Çu y cè ra vÎ lµ ngêi cã häc thøc, th«ng th¹o "®iÓn cè", ¨n nãi hoa v¨n nhng y kh«ng thÓ lªn giäng hµo hoa ®îc qu¸ mét c©u. C©u thø 2 ®· béc lé th¸i ®é thùc dông, nãi tr¾ng, nãi th¼ng vµo vÊn ®Ò. - Mua b¸n ng· gi¸ "cß kÌ" →

- GV: Ph©n tÝch hµnh ®éng keo kiÖt, ti tiÖn, bØ æi. Y lîi "cß kÌ" ng· gi¸ cña M· Gi¸m Sinh dông b¾t bÝ, d×m gi¸, tr¶ víi vµ kÕt qu¶ cña viÖc tho¶ gi¸ rÎ nhÊt. Tõ ngµn vµng h¹ xuèng cßn h¬n bèn tr¨m - cha ®îc mét nöa.
⇔ Mét tªn bu«n thÞt, b¸n ng-

thuËn? - Hs ph©n tÝch. - GV: Tãm l¹i, M· gi¸m Sinh lµ nh©n vËt nh thÕ nµo? - HS rót ra kÕt luËn.

êi. Con bu«n sµnh sái ®ª tiÖn, ghª tëm.

2. T©m tr¹ng Thuý KiÒu: - §au buån, nhôc nh·, xãt xa, - GV: T©m tr¹ng Thuý KiÒu ª chÒ. khi gÆp M· Gi¸m Sinh nh thÕ "Nçi m×nh thªm tøc nçi nhµ nµo? ThÒm hoa mét bíc, lÖ hoa mÊy

- HS chØ ra t©m tr¹ng cña KiÒu.

- GV: V× sao KiÒu im lÆng trong suèt cuéc mua b¸n? - HS lÝ gi¶i ®îc t©m tr¹ng KiÒu.

- GV: Th¸i ®é cña NguyÔn Du? - HS rót ra nhËn xÐt.

hµng" - KiÒu ng¹i ngïng, e lÖ: "Ng¹i ngïng dÝn giã, e s¬ng Ngõng hoa bãng thÑn, tr«ng g¬ng mÆt dµy" - Nµng lµ hiÖn th©n cña nçi khæ ®au, c©m lÆng. → Suèt cuéc mua b¸n KiÒu kh«ng nãi lÊy mét c©u, chØ ©m thÇm chÞu ®ùng v× nµng ®· tù nguyÖn b¸n m×nh chuéc cha. Nµng s½n sµng hµnh ®éng tÊt c¶ v× ch÷ "hiÕu". - T¸c gi¶ ®· thÓ hiÖn t©m tr¹ng cña KiÒu b»ng tÊt c¶ nçi ®au qu»n qu¹i, ®au ®ín, tëng nh níc m¾t r¬i, m¸u ch¶y trªn ®Çu ngän bót. Ta c¨m ghÐt x· héi phong kiÕn ®· ®Èy KiÒu vµo con ®êng ®o¹n trêng ch«ng gai vµ ®Çy b·o tè.
III. tæng kÕt

Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt - §o¹n trÝch lµ mét dÉn chøng minh hïng hån cho tµi n¨ng miªu t¶ t©m lÝ vµ x©y dùng h×nh tîng nh©n vËt tµi t×nh cña ®¹i thi hµo NguyÔn Du. Nã lµ mét trong mu«n vµn tiÕng kªu th¬ng tríc sè phËn bÊt h¹nh cña ngêi phô n÷, ®ång thêi lµ lêi kÕt ¸n ©m thÇm mµ kh«ng kÐm phÇn m·nh liÖt. C¸i x· héi phong kiÕn suy tµn ®· sinh ra nh÷ng kÎ bÊt l¬ng nh M·, v× lîi Ých c¸ nh©n chóng s½n sµng chµ ®¹p th« b¹o lªn nh©n phÈm co ngêi. Th«ng ®iÖp mµ nhµ th¬ muèn göi ®Õn tÊt c¶ chóng

- GV: H·y nªu gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña ®o¹n trÝch? - HS tæng kÕt l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc. §äc ghi nhí SGK.

ta lµ "H·y chÆn ®øng bµn tay téi ¸c, h·y cøu lÊy con ngêi" * Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - N¾m v÷ng kiÕn thøc ®o¹n trÝch ®îc häc. - BTVN: §äc thuéc lßng ®o¹n trÝch M· Gi¸m Sinh mua KiÒu. - ChuÈn bÞ: T×m hiÓu vÒ nghÖ thuËt miªu t¶ nh©n vËt trong ®o¹n trÝch M· Gi¸m Sinh mua KiÒu ®Ó vËn dông cho bµi häc tiÕp theo: Miªu t¶ trong v¨n tù sù. D. §¸NH GI¸, §IÒU CHØNH KÕ HO¹CH: * Thêi gian * KiÕn thøc * Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng: Ngµy so¹n: 18/10/2007 Ngµy d¹y: 23/10/2007

TiÕt 33 - TiÕng ViÖt: Miªu t¶ trong v¨n b¶n tù sù
A. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - ThÊy ®îc vai trß cña miªu t¶ , hµnh ®éng , sù viÖc , c¶nh vËt , con ngêi trong tù sù - RÌn kÜ n¨ng vËn dông mäi ph¬ng thøc biÓu ®¹t trong mét v¨n b¶n B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o. - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. C. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc * æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña HS. * Tæ chøc d¹y häc bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn t×m hiÓu vai trß cña yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n tù sù.

* GV giíi thiÖu ý nghÜa cña yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n tù sù - HS ®äc ®o¹n trÝch - GV: §o¹n trÝch kÓ vÒ viÖc g×? - GV: Sù viÖc Êy ®· diÔn ra nh thÕ nµo? - HS diÔn ®¹t c¸c c¸c sù viÖc b»ng ®o¹n v¨n - GV: ChØ ra c¸c chi tiÕt miªu t¶ trong ®o¹n trÝch. C¸c chi tiÕt miªu t¶ Êy nh»m thÓ hiÖn nh÷ng ®èi tîng nµo ? ? T¸c dông cña viÖc sö dông yÕu tè miªu t¶ Êy - GV cho HS th¶o luËn vÒ c¸ch tr×nh bµy cña b¹n HS (môc c SGK): NÕu kÓ nh vËy th× nh©n vËt vua Quang Trung cã næi bËt kh«ng? TrËn ®¸nh cã sinh ®éng kh«ng? T¹i sao? - GV: Tõ ®ã em h·y cho biÕt : YÕu tè miªu t¶ cã t¸c dông nh thÕ nµo ®èi víi v¨n b¶n tù sù. - HS rót ra kÕt luËn. §äc ghi nhí SGK.

I .Vai trß cña miªu t¶ trong VB tù sù

1. VÝ dô : - Sù viÖc: + Quang Trung ®¸nh ®Òn Ngäc Håi . + KÕ s¸ch ®¸nh giÆc * DiÔn biÕn : Qu©n Thanh ra b¾n phun khãi löa , qu©n QT khiªng v¸n nhÊt tÒ x«ng lªn Qu©n Thanh ®¹i b¹i , tíng SN§ th¾t cæ - C¸c chi tiÕt miªu t¶ : + " Nh©n cã giã b¾c ... lµm h¹i m×nh " + Qu©n T©y S¬n thõa ... ®¹i b¹i -> T¸c dông: T¹o nªn c¸i ph«ng, c¸i nÒn, lµm næi bËt sù viÖc vµ nh©n vËt. - §o¹n v¨n kh«ng cã yÕu tè miªu t¶ : -> Kh«ng sinh ®éng, v× chØ ®¬n gi¶n kÓ l¹i c¸c sù viÖc, chØ tr¶ lêi c©u hái viÖc g×, chø cha tr¶ lêi ®îc c©u hái viÖc ®ã diÔn ra nh thÕ nµo ? 2. KÕt luËn : - Miªu t¶ trong v¨n b¶n tù sù lµ miªu t¶ cô thÓ, chi tiÕt vÒ c¶nh vËt, con ngêi sù viÖc cã t¸c dông lµm cho c©u chuyÖn trë nªn hÊp dÉn - Nh÷ng d¹ng miªu t¶ thêng sö dông trong v¨n b¶n tù sù : - T¶ c¶nh: c¶nh thiªn nhiªn + sinh ho¹t -> t¹o t×nh huèng cho sù viÖc tiÕn triÓn. - T¶ ngêi: H×nh d¸ng, tÝnh

Gi¸o viªn bæ sung

t×nh, hµnh ®éng, t¶ néi t©m -> Kh¾c ho¹ râ nÐt ®Æc ®iÓm , tÝnh chÊt, b¶n chÊt nh©n vËt. - T¶ vËt : §å vËt , loµi vËt , c©y cèi . * YÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n tù sù chØ lµm yÕu tè phô (bæ trî). V× vËy miªu t¶ kh«ng ®îc lÊn ¸t lêi kÓ, lµm ch×m cèt truyÖn. Ho¹t ®éng 2:Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi 1. T×m nh÷ng yÕu tè t¶ ngêi vµ t¶ c¶nh trong hai ®o¹n trÝch Thuý KiÒu. - Mçi nhãm t×m mét nh©n vËt 1 phÇn. cã tõ ng÷ nµo? + T¶ Thuý V©n? T¶ Thuý KiÒu? - §o¹n trÝch t¶ c¶nh ngµy xu©n t¸c gi¶ t¶ vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo? + C¶nh thiªn nhiªn? + Kh«ng khÝ ngµy héi mïa xu©n? - Dông ý cña t¸c gi¶ dùng lªn nh÷ng nh©n vËt vµ con ngêi, c¶nh nh vËy? Bµi 1: §o¹n 1: ChÞ em Thuý KiÒu. - T¶ ngêi: Dïng h×nh ¶nh thiªn nhiªn miªu t¶ 2 chÞ em Thuý KiÒu ë nhiÒu nÐt ®Ñp. + Thuý V©n: Hoa cêi ngäc + Thuý KiÒu: Lµn thu thuû, nÐt xu©n s¬n. §o¹n 2: C¶nh ngµy xu©n. T¶ c¶nh: + Ngµy xu©n con Ðn... + Cá non xanh rîn.
→ T¸c dông: ch©n dung nh©n

+ T¶ chung vÒ hai chÞ em gåm thèt...

vËt t¬i ®Ñp. Dông ý cña nhµ th¬: C¶nh t¬i s¸ng phï hîp t©m tr¹ng cña nh©n vËt trong ngµy héi.

Bµi 2: - V¨n tù sù: ChÞ em thuý KiÒu Bµi 2: HS ®äc bµi tËp → yªu cÇu kÓ vÒ viÖc chÞ em Thuý KiÒu ®i ch¬i xu©n. + Giíi thiÖu khung c¶nh chung (miªu t¶ thiªn nhiªn) vµ chÞ em Thuý KiÒu ®i héi + T¶ thiªn nhiªn trªn c¸nh ®ång. + T¶ lÔ héi mïa xu©n (kh«ng khÝ) + C¶nh con ngêi trong lÔ héi (diÔn biÕn sù viÖc) + C¶nh ra vÒ Bµi 3: Yªu cÇu: ThuyÕt minh cÇn giíi thiÖu nh÷ng ®Æc ®iÓm g×? - Giíi thiÖu chung vÒ 2 chÞ em: nguån gèc nh©n vËt, vÎ ®Ñp chung nh thÕ nµo? - Mçi nh©n vËt em sÏ chän nh÷ng chi tiÕt nµo? - NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt t¶ c¶nh nh thÕ nµo? Thuý KiÒu
→ Yªu cÇu thuyÕt minh.

®i ch¬i trong buæi chiÒu thanh minh. + Giíi thiÖu khung c¶nh chung vµ chÞ em Thuý KiÒu ®i héi. + T¶ c¶nh. + T¶ lÔ héi kh«ng khÝ. + T¶ c¶nh con ngêi trong lÔ héi. + C¶nh ra vÒ. Bµi 3: Giíi thiÖu vÎ ®Ñp cña chÞ em

- Giíi thiÖu nh©n vËt Thuý V©n - Giíi thiÖu nh©n vËt Thuý KiÒu. - Giíi thiÖu nghÖ thuËt miªu t¶.

* Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - N¾m v÷ng kiÕn thøc võa häc. - BTVN: Lµm hoµn chØnh c¸c bµi tËp 1,2,3. - ChuÈn bÞ: ViÕt bµi TËp lµm v¨n sè 2 (§äc vµ lµm dµn ý c¸c ®Ò trong sgk trang 105). D. §¸NH GI¸, §IÒU CHØNH KÕ HO¹CH: * Thêi gian * KiÕn thøc * Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng:

Ngµy so¹n: 19/10/2007 Ngµy kiÓm tra: 2526/10/2007

TiÕt 34,35 - TËp lµm v¨n:
viÕt Bµi tËp lµm v¨n sè 2 (V¨n tù sù kÕt hîp víi yÕu tè miªu t¶)

I. Môc tiªu:

Gióp häc sinh:

- BiÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó thùc hµnh viÕt mét bµi v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ c¶nh vËt , con ngêi , hµnh ®éng . - RÌn luyÖn kÜ n¨ng diÔn ®¹t , tr×nh baú II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: Ra ®Ò vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; §äc vµ lµm dµn ý c¸c ®Ò trong sgk trang 105; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi kiÓm tra. III. §Ò - ®¸p ¸n ®Ò kiÓm tra 1. §Ò bµi: §Ò A C©u 1 (3.0 ®iÓm): Tãm t¾t ng¾n gän "ChuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng" kh«ng qu¸ 13 dßng. C©u 2 (7.0 ®iÓm): Tëng tîng 20 n¨m sau, vµo mét ngµy hÌ, em vÒ th¨m l¹i trêng cò. H·y viÕt th cho mét b¹n häc håi Êy kÓ l¹i mét buæi th¨m trêng ®Çy xóc ®éng ®ã. §Ò b C©u 1 (3.0 ®iÓm): Tãm t¾t ng¾n gän "ChuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng" kh«ng qu¸ 13 dßng. C©u 2 (7.0 ®iÓm): KÓ l¹i mét giÊc m¬, trong ®ã em ®îc gÆp l¹i ngêi th©n ®· xa c¸ch l©u ngµy. 2. §¸p ¸n: Thang ®iÓm 10. §Ò A C©u 1 (3.0 ®iÓm) 1. Yªu cÇu: a. Néi dung: §¶m b¶o c¸c sù viÖc chÝnh trong v¨n b¶n. b. H×nh thøc: §¶m b¶o kh«ng qu¶ 13 dßng; kh«ng qu¸ 3 lo¹i lçi vÒ ng÷ ph¸p, 3 lo¹i lçi chÝnh t¶; ch÷ viÕt râ rµng, s¹ch ®Ñp. 2. Cho ®iÓm: a. Néi dung: §¶m b¶o ®ñ c¸c sù viÖc sau, mçi sù viÖc ®¹t 0.25 ®iÓm.

- Chµng Tr¬ng ph¶i ®Çu qu©n ®i lÝnh, ®Ó l¹i ngêi mÑ giµ vµ ngêi vî trÎ lµ Vò ThÞ ThiÕt(Vò N¬ng) -MÑ Tr¬ng Sinh èm chÕt, Vò N¬ng lo ma chay chu tÊt. - GiÆc tan, Tr¬ng Sinh trë vÒ nhµ, nghe lêi con nhá, nghi vî kh«ng chung thuû. - Vò N¬ng bÞ oan, kh«ng thanh minh ®îc, bÌn gieo m×nh xuèng s«ng Hoµng Giang tù vÉn. - Mét ®ªm, khi hai cha con ngåi bªn ¸nh ®Ìn, ®øa bÐ trá vµo chiÕc bãng trªn têng vµ nãi ®ã lµ ngêi thêng ®Õn ®ªm víi mÑ nã. Lóc bÊy giê Tr¬ng Sinh hiÓu ra nçi oan cña vî nhng ®· muén. - Phan Lang do cøu m¹ng thÇn rïa Linh Phi nªn khi ch¹y lo¹n, chÕt ®uèi ®· ®îc Linh Phi cøu sèng ®Ó tr¶ ¬n. - Phan Lang gÆp Vò N¬ng trong ®éng cña Linh Phi. Khi Phan Lang trë vÒ trÇn gian, Vò N¬ng göi chiÕc hoa vµng cïng lêi nh¾n Tr¬ng Sinh. - Tr¬ng Sinh nghe Phan Lang kÓ bÌn lËp ®µn gi¶i oan trªn bÕn Hoµng Giang, Vò N¬ng trë vÒ, ngåi trªn mét chiÕc kiÖu hoa ®øng ë gi÷a dßng lóc Èn, lóc hiÖn. b. H×nh thøc: - Kh«ng qu¸ 13 dßng 0.5 ®iÓm - Lêi v¨n, dïng tõ, ®Æt c©u: 0.5 ®iÓm C©u 2 (7.0 ®iÓm): 1. Yªu cÇu: -X¸c ®Þnh thÓ lo¹i :ViÕt th – tù sù tëng tîng. Cã sù kÕt hîp yÕu tè miªu t¶ vµ tù sù -Néi dung : KÓ vÒ buæi th¨m trêng vµo mét ngµy hÌ sau 20 n¨m xa c¸ch. Tëng tëng ®· trëng thµnh, cã mét vÞ trÝ c«ng viÖc naß ®ã - H×nh thøc: ViÕt díi d¹ng mét bøc th cho ngêi b¹n. 2. Cho ®iÓm: a. Néi dung: Më bµi: (0,5 ®iÓm) - Giíi thiÖu hoµn c¶nh, lÝ do vÒ th¨m trêng cò ,vÞ trÝ cña m×nh khi viÕt th cho b¹n - C¶m xóc cña “t«i” Th©n bµi: (4,0 ®iÓm) - Miªu t¶ c¶nh tîng ng«i trêng vµ nh÷ng ®æi thay (g¾n víi c¶nh ngµy hÌ)

+ Nhµ trêng, líp häc nh thÕ nµo? + C¶nh thiªn nhiªn ra sao? - T©m tr¹ng cña m×nh + Trùc tiÕp xóc ®éng nh thÕ nµo? + Kû niÖm gîi vÒ lµ g×? + Kû niÖm víi ngêi viÕt th - KÕt thóc buæi th¨m nh thÕ nµo? KÕt bµi: (0,5 ®iÓm) - Suy nghÜ g× vÒ ng«i trêng - Høa hÑn víi b¹n ngµy häp líp. - KÕt thóc th. b. H×nh thøc: - Bè côc: 1,0 ®iÓm - Lêi v¨n, dïng tõ, ®Æt c©u: 1,0 ®iÓm §Ò B C©u 1: ( 3.0 ®iÓm): Nh ®¸p ¸n cña ®Ò A C©u 2: (7.0 ®iÓm) 1. Yªu cÇu: -X¸c ®Þnh thÓ lo¹i : Tù sù tëng tîng. Cã sù kÕt hîp yÕu tè miªu t¶ vµ tù sù -Néi dung : KÓ vÒ mét giÊc m¬ trong ®ã em ®îc gÆp l¹i ngêi th©n ®· xa c¸ch l©u ngµy. - H×nh thøc: C©u chuyÖn x¶y ra trong mét giÊc m¬. 2. Cho ®iÓm: a. Néi dung: Më bµi: (0,5 ®iÓm) - Nªu hoµn c¶nh gÆp gì cña m×nh víi ngêi th©n xa c¸ch l©u ngµy kh«ng gÆp. - Giíi thiÖu vÒ ngêi th©n ®îc gÆp gì trong m¬: tªn, nghÒ nghiÖp, quan hÖ nh thÕ nµo víi m×nh...? Th©n bµi: (4,0 ®iÓm) - KÓ l¹i sù viÖc + Nªu nçi nhí cña m×nh víi ngêi th©n ®îc gÆp trong m¬. + Nªu nh÷ng thay ®æi cña ngêi th©n (vÒ vãc d¸ng, trang phôc, tÝnh t×nh...) vµ c¶m xóc suy nghÜ cña b¶n th©n. + Nªu nh÷ng kØ niÖm g¾n bã cña hai ngêi trong qu¸ khø... - NiÒm vui cña ngêi viÕt trong cuéc gÆp gì ®ã. KÕt bµi: (0,5 ®iÓm) - Bµy tá c¶m xóc cña m×nh víi ngêi th©n.

- Lêi ha víi ngêi th©n. b. H×nh thøc: - Bè côc: 1,0 ®iÓm - Lêi v¨n, dïng tõ, ®Æt c©u: 1,0 ®iÓm III. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh líp. b. Tæ chøc lµm bµi. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu ®Ò bµi - GV ph¸t ®Ò cho HS. - Häc sinh chuÈn bÞ viÕt bµi. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn häc sinh lµm bµi. - GV gîi ý ph©n tÝch ®Ò. +Yªu cÇu thÓ lo¹i cña ®Ò? ®Ò? 2. Yªu cÇu: . Sö dông yÕu tè miªu t¶ trong 1. §Ò bµi:

+ Yªu cÇu néi dung cña v¨n tù sù ®Ó viÕt bµi.

Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc lµm bµi HS lµm bµi: Yªu cÇu nghiªm tóc Ho¹t ®éng 4: Thu bµi GV thu bµi 4. Thu bµi 3. Lµm bµi

* Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - TiÕp tôc cñng cè kiÕn thøc vÒ v¨n tù sù.

- ChuÈn bÞ: Miªu t¶ néi t©m trong v¨n b¶n tù sù. D. §¸NH GI¸, §IÒU CHØNH KÕ HO¹CH: * Thêi gian * KiÕn thøc * Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng:

Ngµy so¹n: 20/10/2007 Ngµy d¹y: 23/10/2007 TiÕt 36 - TiÕng ViÖt: trau dåi vèn tõ A. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - HiÓu ®îc tÇm quan träng cña viÖc trau dåi vèn tõ;

- Muèn trau dåi vèn tõ tríc hÕt ph¶i rÌn luyÖn ®Ó hiÓu biÕt ®îc ®Çy ®ñ , chÝnh x¸c nghÜa vµ c¸ch dïng tõ. B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o. - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. C. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc * æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: Cã mÊy c¸ch ph¸t triÓn tõ vùng tiÕng ViÖt? LÊy VD? * Tæ chøc d¹y häc bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn rÌn luyÖn ®Ó n¾m v÷ng nghÜa cña tõ vµ c¸ch dïng tõ 1. VÝ dô: - Häc sinh ®äc vÝ dô SGK. * VÝ dô 1: - GV: Qua ý kiÕn trªn, ta thÊy - TiÕng ViÖt lµ ng«n ng÷ t¸c gi¶ muèn nãi ®iÒu g×? (néi giµu ®Ñp ®¸p øng mäi nhu cÇu dung, lêi nãi gåm mÊy ý? nhËn thøc vµ giao tiÕp cña ngêi khuyªn ta ®iÒu g×?) - HS ph¸t hiÖn ®îc néi dung ViÖt. - Ph¶i kh«ng ngõng trau dåi cña ý kiÕn. vèn tõ. * vÝ dô 2 : - GV treo b¶ng phô ghi VD I2: a) Dïng thõa tõ "®Ñp" v× ? X¸c ®Þnh lçi diÔn ®¹t? Gi¶i cã nghÜa lµ thÝch v× sao cã nh÷ng lçi nµy? "th¾ng c¶nh" - HS lµm theo yªu cÇu cña "c¶nh ®Ñp " b) Dïng sai tõ "dù ®o¸n" v× GV. GV cô thÓ ho¸ trªn b¶ng dù ®o¸n cã nghi· lµ: §o¸n tríc phô. t×nh h×nh cã thÓ x¶y ra trong t¬ng lai. ChØ nªn dïng lµ : Pháng ®o¸n , íc tÝnh c) Dïng sai tõ "®Èy m¹nh : thóc ®Èy cho ph¸t triÓn nhanh lªn. Nãi vÒ qui m« th× cã thÓ lµ më réng hay thu hÑp chø kh«ng
I. RÌn luyÖn ®Ó n¾m v÷ng nghÜa cña tõ vµ c¸ch dïng tõ

- GV: Nh vËy ®Ó biÕt dïng tiÕng ta cÇn ph¶i lµm g×? - HS rót ra kÕt luËn. §äc ghi nhí 1. GV bæ sung: Râ rµng lµ 2. KÕt luËn kh«ng ph¶i do "tiÕng ta nghÌo" mµ do ngêi viÕt ®· "kh«ng biÕt Ph¶i n¾m ®îc ®Çy ®ñ vµ dïng tiÕng ta". Nh vËy muèn chÝnh x¸c nghÜa cña tõ vµ c¸ch biÕt dïng tiÕng ta th× ph¶i dïng tõ lµ viÖc rÊt quan träng n¾m ®îc ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c ®Ó trau dåi vèn tõ. nghÜa cña tõ vµ c¸ch dïng tõ lµ * Ghi nhí : SGK viÖc rÊt quan träng ®Ó trau dåi vèn tõ. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn rÌn luyÖn ®Ó lµm t¨ng vèn tõ. - HS ®äc ®o¹n v¨n cña T« Hoµi (SGK) - GV: Em hiÓu ý kiÕn cñaT« Hoµi nh thÕ nµo?(nãi vÒ vÊn ®Ò g× cã liªn quan ®ªn viÖc trau dåi vèn tõ?) - HS rót ra ý kiÕn cña T« Hoµi. - GV: VËy ®Ó lµm t¨ng vèn tõ, ta ph¶i lµm g×? - HS rót ra kÕt luËn, §äc ghi nhí 2.
II. RÌn luyÖn ®Ó lµm t¨ng vèn tõ.

thÓ nhanh hay chËm ®îc. Ngêi viÕt kh«ng biÕt chÝnh x¸c nghÜa vµ c¸ch dïng tõ mµ m×nh sö dông

1. XÐt vÝ dô ý kiÕn cña T« Hoµi: NguyÔn Du trau dåi vèn tõ b»ng c¸ch häc lêi ¨n tiÕng nãi cña quÇn chóng nh©n d©n. 2. KÕt luËn RÌn luyÖn ®Ó biÕt thªm nh÷ng tõ cha biÕt, lµm tang vèn tõ lµ viÖc thêng xuyªn ph¶i lµm ®Ó trau dåi vèn tõ.

Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp Bµi tËp 1: HS lµm bµi tËp theo nhãm, cÇn ®¹t : - HËu qu¶ : kÕt qu¶ xÊu - §o¹t : chiÕm ®îc phÇn chiÕn th¾ng - Tinh tó : Sao trªn trêi Bµi tËp 2: NghÜa cña c¸c yÕu tè H¸n ViÖt. Gîi ý: TuyÖt chñng: bÞ mÊt h¼n gièng nßi (døt, kh«ng cßn g×); TuyÖt ®Ønh: ®iÓm cao nhÊt, møc cao nhÊt (cùc k×, nhÊt)...
iii. LuyÖn tËp

Bµi tËp 3 : Söa lçi dïng tõ. Gîi ý: a, Im lÆng thay: v¾ng lÆng, yªn tÜnh b, Thµnh lËp: thiÕt lËp c, C¶m xóc: C¶m ®éng, c¶m phôc Bµi tËp 4 : (BTVN) Gîi ý b×nh luËn ý kiÕn : TiÕng ViÖt cña chóng ta lµ mét ng«n ng÷ trong s¸ng vµ giµu ®Ñp . §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn tríc hÕt qua ng«n ng÷ cña nh©n d©n. Muèn g×n gi÷ sù trong s¸ng vµ giµu ®Ñp cña ng«n ng÷ d©n téc ph¶i häc tËp lêi ¨n tiÕng nãi cña hä. Bµi tËp 5: (BTVN) C¸c c¸ch thùc hiÖn ®Ó trau dåi vèn tõ: - Chó ý quan s¸t l¾ng nghe lêi nãi h»ng ngµy cña nh÷ng ngêi xung quang vµ trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. - §äc s¸ch b¸o, nhÊt lµ nh÷ng t¸c phÈm v¨n häc mÉu mùc cña nh÷ng nhµ v¨n næi tiÕng. - Ghi chÐp nh÷ng tõ míi ®· ®îc nghe, ®äc ®îc. - TËp sö dông nh÷ng tõ ng÷ míi trong nh÷ng hoµn c¶nh giao tiÕp thÝch hîp. Bµi tËp 6: Chän tõ ng÷ thÝch hîp: a. ®iÓm yÕu. b. môc ®Ých cuèi cïng. c. ®Ò ®¹t. d. l¸u t¸u. e. ho¶ng lo¹n. Bµi tËp 7: Ph©n biÖt nghÜa: a. nhuËn bót: tiÒn tr¶ c«ng cho ngêi viÕt mét t¸c phÈm. Thï lao: tr¶ c«ng ®Ó bï ®¾p vµo lao ®éng ®· bá ra. ... d. lîc kh¶o: nghiªn cøu mmät c¸ch kh¸i qu¸t vÒ nh÷ng c¸i chÝnh, kh«ng ®i vµo chi tݪt. lîc thuËt: kÓ, tr×nh bµy tãm t¾t. Bµi tËp 8: GV chia nhãm cho HS t×m. Gîi ý: a. Tõ ghÐp: bµn luËn - luËn bµn, ca ngîi - ngîi ca, ®Êu tranh tranh ®Êu... b. Tõ l¸y: dµo d¹t - d¹t dµo, thiÕt tha - tha thiÕt Bµi tËp 9: (BTVN) gv híng dÉn: - bÊt (kh«ng, ch¼ng): bÊt biÕn, bÊt b×nh ®¼ng, bÊt c«ng... - bÝ (kÝn): bÝ mËt, bÝ Èn, bÝ hiÓm... .... Lu ý: Dïng Tõ ®iÓn H¸n ViÖt ®Ó lµnm bµi tËp nµy.

* Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - TiÕp tôc trau dåi vèn tõ. - BTVN: Hoµn chØnh c¸c bµi tËp vµo vë. - ChuÈn bÞ: KiÒu ë lÇu Ngng BÝch. D. §¸NH GI¸, §IÒU CHØNH KÕ HO¹CH: * Thêi gian * KiÕn thøc * Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng:

Ngµy so¹n: 21/10/2007 Ngµy d¹y: 27/10/2007

TiÕt 37 - V¨n b¶n: kiÒu ë lÇu ngng bÝch
A. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - Qua t©m tr¹ng c« ®¬n, ®au buån, th¬ng nhí cña Thuý KiÒu, c¶m nhËn ®îc tÊm lßng thuû chung, nh©n hËu cña nµng. - ThÊy ®îc nghÖ thuËt miªu t¶ néi t©m nh©n vËt cña

NguyÔn Du : diÔn biÕn t©m tr¹ng ®îc thÓ hiÖn qua ng«n ng÷ ®éc tho¹i, nghÖ thuËt t¶ c¶nh ngô t×nh. - RÌn kÜ n¨ng®äc, lµm v¨n tù sù t¶ t©m tr¹ng nh©n vËt. B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; Su tÇm mét sè lêi b×nh vÒ ®o¹n trÝch KiÒu ë lÇu Ngng BÝch; B¶ng phô vµ tranh ¶nh vÒ TruyÖn KiÒu. - HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. C. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc * æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Bµi cò: ? §äc thuéc lßng ®o¹n trÝch " M· Gi¸m Sinh mua KiÒu"? * Tæ chøc d¹y häc bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t
I. T×m hiÓu chung.

Ho¹t ®éng 1: §äc - t×m hiÓu chung v¨n b¶n 1. §äc, t×m hiÓu tõ ng÷ khã. 2. VÞ trÝ ®o¹n trÝch - Sau ®o¹n M· Gi¸m Sinh lõa KiÒu, bÞ nhèt ë lÇu xanh (10331054) - §äc, t×m ®¹i ý bè côc. 2. §¹i ý. §o¹n trÝch miªu t¶ t©m tr¹ng Thuý KiÒu trong c¶nh bÞ giam láng ë lÇu Ngng BÝch. 3. Bè côc: 3 phÇn