You are on page 1of 9

Division of City Schools

Tambler District
BANISIL CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
Tambler, General Santos City

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Pangalan: ________________________________________________________________________________________

Identify and color the correct shape.

Circle

Rectangle

Square

Star

Heart

Triangle

Oblong

Box the things we do in our school.

Check ( √ ) the people in our school.

Color the places in out school.


Color two pictures that are the same.

Connect the small letter to its big letter.

D a
B d
A b
C e
F c
E f
Division of City Schools
Tambler District
BANISIL CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
Tambler, General Santos City

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Pangalan: ________________________________________________________________________________________

Kulayan ang magkakatulad.

Bilugan ang naiibang letra sa hanay. Pagkabitin ang mga bagay na magkaugnay.
Division of City Schools
Tambler District
BANISIL CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
Tambler, General Santos City

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Pangalan: ________________________________________________________________________________________

Kulayan ang iba’t- ibang hugis sa ibaba na naaayon sa kulay na


babanggitin ng guro.

bilog - (berde) tatsulok - (pula)


parisukat - (asul) parihaba - (dilaw)

Lagyan ng tsek (√ ) ang mahaba at ekis (X) ang maiksi.

Kulayan ng PULA ang pinakamalaking bagay sa bawat grupo.


What comes next and write the Add the following and write
correct answer. the correct answer.

In each row, put (√ ) in the group that has MORE object and ( ) the
group that has LESS object. 2 points each.
Division of City Schools
Tambler District
BANISIL CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
Tambler, General Santos City

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Pangalan: ________________________________________________________________________________________

Color the picture that represents you. 3 points each.

Look at the objects below. Mark (X) in the objects that produce a LOUD
sound and mark (/) check on the object that produce SOFT sound.

Encircle the sense organ you used for each activity/object.


Color the correct picture according to what taste the teacher will tell.

sour

salty
bitter

sweet
Write G if the object is Good Smell, write B if it is Bad Smell.

Write R if the object is ROUGH, write S if it is SMOOTH.

Write H if the object is HARD, write S if it is SOFT.