You are on page 1of 26

Τεύςξπ 3 | Μάιξπ 2019

Σςξλικό Πεοιξδικό για ηιπ Φρζικέπ Επιζηήμεπ – 4o Γρμμάζιξ Αιγάλεω

Σρμεμηεύνειπ

Λξγξηεςμικόπ
Σηαροόλενξ
Διαγωμιζμόπ

Έοερμα "Έθηβξι
και μαοκωηικά” Η γάηα ηξρ
Παοάδξνα Σοέμηιμγκεο

Γεμεηικά
Τοξπξπξιημέμα
Τοόθιμα Φαιμόμεμα
Διαβήηηπ Placebo/Nocebo

4thlabs.blogspot.gr/4thlabsmag@gmail.com
4th labs |Τεύρνο 3| 2

Σρνιηθό Πεξηνδηθό γηα ηηο Φπζηθέο


Δπηζηήκεο “4thlabs”

4o Γπκλάζην Αηγάιεω
Σρ. Έηνο 2018-2019
ν
Δθδόηεο: 4 Γπκλάζην Αηγάιεω
(Υπεύζπλνο: Βνπξινύκεο Β.)

Σπληαθηηθή νκάδα:
Αλαζηαζνπνύινπ Αλδξηαλή,
Αληώλωθ Δπάγγεινο, Γηαξέλε
Μαξίλα, Γειιαπόξηαο Γεξάζηκνο,
Θενδώξνπ Μάξηνο, Κανύθε
Διέλε, Κνπξπάο Σηακάηεο,
Τν ηξίην ηεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ 4thlabs ζπληάρζεθε ηε ζρνιηθή Λαγνπδάθε Παξαζθεπή, Ληάπε
ρξνληά 2018-2019, από 22 καζεηέο ηνπ 4νπ Γπκλαζίνπ Αηγάιεω Δπαγγειία, Ληάπε Φωηεηλή,
ζην πιαίζην πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Ληάπεο Θωκάο, Μαξγαξίηε
Σην πεξηνδηθό παξνπζηάδνληαη άξζξα ζρεηηθά κε ελδηαθέξνληα Δπγελία, Νηθνινύδε Ναηαιία,
Παπαλίθνπ Μαξία, Πεληόηε Άλλα,
επηζηεκνληθά ζέκαηα, ζπλεληεύμεηο κε επαγγεικαηίεο ηωλ
Πέξξνπ Σνθία, Σεξβέο Μάξηνο,
θπζηθώλ επηζηεκώλ θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο κε Τδαβάξαο Άγγεινο,
ζέκα «Έθεβνη θαη λαξθωηηθά». Παξάιιεια δηνξγαλώζεθε Τξηαληαθύιινπ Δπάγγεινο,
ινγνηερληθόο δηαγωληζκόο κε ζέκα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Τζάβνο Μηράιεο, Φάιαξε Διέλε,
Θέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ θύξην Γεκήηξε Ιαηξνύ θαη ηελ Φνπβαξδά Αζελά
θπξία Φξύζα Μαθξίδε, νη νπνίνη αθηέξωζαλ ρξόλν θαη δηάζεζε
γηα λα απαληήζνπλ ζηηο εξωηήζεηο καο. Δπηθνηλωλία:
Πεξηκέλνπκε ηηο παξαηεξήζεηο, ζπκβνπιέο θαη ηα ζρόιηά ζαο 4thlabsmag@gmail.com
ν
ζην 4thlabsmag@gmail.com. Σην ηζηνιόγην ηνπ πεξηνδηθνύ 4 Γπκλάζην Αηγάιεω
4thlabs.blogspot.gr κπνξείηε λα βξείηε ην πιηθό ηνπ πεξηνδηθνύ
Τα πεξηερόκελα ζην πεξηνδηθό
θαη λα ελεκεξώλεζηε γηα ηα λέα ηνπ.
απηό δηαλέκνληαη ππό ηελ άδεηα
Creative Commons Αλαθνξά
Υπεύζπλνο εθπαηδεπηηθόο: Βνπξινύκεο Βαζίιεο Γεκηνπξγνύ - Παξόκνηα Γηαλνκή
4.0. Όξνη άδεηαο: bit.ly/2ou4izX

Πεπιεσόμενα τεύσοςρ
Θέματα Δμαηξνύληαη νη ζπλεληεύμεηο ηωλ
Τα θαηλόκελα placebo θαη nocebo Σει. 3 ζειίδωλ 10-14, γηα ηηο νπνίεο
Γελεηηθά Τξνπνπνηεκέλα Τξόθηκα Σει. 4 ηζρύεη ε άδεηα CC Αλαθνξά
Τα παξάδνμα Σει. 6 Γεκηνπξγνύ-Με Δκπνξηθή Φξήζε-
Όρη Παξάγωγα Έξγα. Όξνη άδεηαο:
Γηαβήηεο Σει. 8 bit.ly/2pFio6g
Η γάηα ηνπ Σξέληηγθεξ Σει. 9
Σςνεντεύξειρ
Γεκήηξεο Ιαηξνύ Σει. 10
Φξύζα Μαθξίδε Σει. 12 Η δηαλνκή ηνπ πεξηνδηθνύ γίλεηαη
Έπεςνα κέζω ηωλ παξαθάηω ηζηνινγίωλ:
blogs.sch.gr/4gymaiga
Έθεβνη θαη λαξθωηηθά Σει. 15
4thlabs.blogspot.gr
Εξάσκηση
Σηαπξόιεμν Σει. 17 ή κε e-mail κεηά από αίηεκα ζην
Λογοτεσνικόρ Διαγωνισμόρ. Σελ. 18 4thlabsmag@gmail.com

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Τεύρνο 3| 3

θέμα
Τα θαηλόκελα placebo θαη nocebo αθνξνύλ θπξίσο ηελ ηαηξηθή θαη απνηεινύλ ελδηαθέξνληα
παξαδείγκαηα κειέηεο ηεο επηξξνήο ηνπ εγθεθάινπ ζηε γεληθόηεξε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ
αλζξσπίλνπ ζώκαηνο. Σπγθεληξώζακε γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη ζαο ηηο παξνπζηάδνπκε.

Παροσζιάδοσν οι Γιαρένε Μ., Λαγοσδάκε Β., Λιάπε Φ., Καούκε Ε., Σερβές Μ.

Φαινόμενο placebo Μπορεί να με αρρωζηήζει ηο μυαλό μου;


Με ηνλ όξν placebo νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν θαηά ην Ο ηξόπνο πνπ ζθεθηόκαζηε, αιιά θαη νη πεπνηζήζεηο
νπνίν παξαηεξείηαη βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ελόο καο δελ επεξεάδνπλ κόλν ηε δηάζεζε καο, αιιά αθόκε
αζζελνύο από κηα νπνηαδήπνηε εηθνληθή, νπδέηεξε, θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο καο. Η δύλακε πνπ
αδξαλή ζεξαπεπηηθή δηαζέηνπλ νη αξλεηηθέο ζθέςεηο είλαη αζύιιεπηε, ελώ νη
πξνζέγγηζε κόλν θαη κόλν επηδξάζεηο ηνπο είλαη ζπρλά θαηαζηξνθηθέο.
επεηδή ν αζζελήο έρεη ηελ Φαληαζηείηε όηη έλα πξσί μππλάηε κε ηελ πίζηε όηη όια
πεπνίζεζε πσο ιακβάλεη ζα πάλε ζηξαβά, ηόηε ην πην πηζαλό είλαη όηη ζα
έλα θάξκαθν πνπ ζα ηνλ επηβεβαησζνύλ νη θόβνη ζαο. Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη
βνεζήζεη (θαηλόκελν θαη κε ην θαηλόκελν nocebo. Με άιια ιόγηα πξόθεηηαη
ζεηηθήο απζππνβνιήο). Σηα γηα ηε ζεσξία ζύκθσλα κε ηελ νπνία παζαίλνπκε απηό
Λαηηληθά placebo ζεκαίλεη πνπ πηζηεύνπκε. Σύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο, ζην
“ζα επραξηζηήζσ”, αλ θαη πιένλ ζηελ Ιαηξηθή νξνινγία πιαίζην απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ απμάλνληαη ηα επίπεδα
έρεη απνθηήζεη αξλεηηθή ζεκαζία, ππνδειώλνληαο θάηη ηεο ρνινθπζηετλεο, ελόο λεπξνδηαβηβαζηή πνπ
ην ςεύηηθν. ζπκβάιιεη ζηελ πξόθιεζε ηεο αίζζεζεο ηνπ πόλνπ θαη
Φαινόμενο nocebo καο θάλεη λα ληώζνπκε δπζάξεζηα ή δπζθνξία. Με
Ο όξνο nocebo επηλνήζεθε από ηνλ Walter Kennedy απηό ην κεραληζκό εμεγνύληαη θαη ηα δπζάξεζηα
ην 1961. Η ππνρνλδξίαζε αλήθεη ζηηο ζσκαηόκνξθεο ζπκπηώκαηα πνπ κπνξεί λα ληώζεη θάπνηνο πνπ είλαη
δηαηαξαρέο θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ κεγηζηνπνίεζε πγηήο, ελώ πηζηεύεη αθξάδαληα όηη είλαη άξξσζηνο.
ζπλεζηζκέλσλ ζσκαηηθώλ ελνριεκάησλ θαη ηελ Οη εηδηθνί κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε
δεκηνπξγία θόβνπ όηη ηνπ nocebo κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο. Σηελ
ην άηνκν πάζρεη από πξαγκαηηθόηεηα απηό πνπ θάλνπλ είλαη λα
θάπνηα αζζέλεηα. αλαδεηήζνπλ ηα βαζύηεξα αίηηα ηνπ θαηλνκέλνπ, ηηο
Οπζηαζηηθά ην άηνκν αληηιήςεηο θαη ηηο ζηξεβισκέλεο πεπνηζήζεηο πνπ
κε ππνρνλδξίαζε έρνπλ ραξαρζεί από θαηξό ζην κπαιό ελόο αλζξώπνπ
πηζηεύεη όηη είλαη πνιύ πνπ αληηκεησπίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Με ηελ
πηζαλό λα πάζρεη ή λα θαηάιιειε ζεξαπεία κπνξεί θάπνηνο λα απαιιαγεί
εκθαλίζεη ζνβαξή από ηα ζπκπηώκαηα πνπ ηνλ εκπνδίδνπλ λα δήζεη κηα
λόζν θαη ζηαδηαθά πείζεηαη όηη είλαη άξξσζηνο, ελώ θπζηνινγηθή δσή. Είλαη ζεκαληηθό ινηπόλ θάπνηνο πνπ
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ είλαη. Με ην παξακηθξό δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά κόλνο
ζύκπησκα ν ππνρόλδξηνο έρεη επηβεβαησζεί όηη είλαη ηνπ ηελ θαηάζηαζε λα απεπζπλζεί ζε εηδηθό. Ωζηόζν
άξξσζηνο. Παξάιιεια, ζπλήζσο αληηζηέθεηαη πξηλ μεθηλήζεηε ςπρνζεξαπεία, πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο
ζζελαξά ζηνλ θαζεζπραζκό, όπσο γηα παξάδεηγκα ηηο από γηαηξό ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ζαο θαη λα
ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη λνκίδεη όηη ηα απνηειέζκαηα είλαη εληνπηζηνύλ ή λα απνθιεηζηνύλ ηπρόλ ρξόληα
ιαλζαζκέλα ή θαζεζπράδεηαη γηα έλα πνιύ κηθξό ζπκπηώκαηα πνπ πξαγκαηηθά νθείινληαη ζε θάπνηα
ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζηελ ζπλέρεηα πηζηεύεη όηη είλαη πάζεζε ή ζε παξελέξγεηεο θάπνησλ θαξκάθσλ πνπ
άξξσζηνο. Τν άηνκν απνθηά εκκνλή κε ηελ πγεία ηνπ, ελδερνκέλσο ιακβάλεηε. Υπάξρνπλ επίζεο θάπνηεο
αλαπηύζζεη κε ξεαιηζηηθνύο θόβνπο κόιπλζεο θαη πξαθηηθέο πνπ κπνξεί θαλείο λα πηνζεηήζεη γηα λα
έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο. απνθύγεη ηα δπζάξεζηα ζπκπηώκαηα ηνπ nocebo. Μηα
Placebo-Nocebo, ποια η διαθορά; από απηέο είλαη λα εθπαηδεύζεηε ηνλ εαπηό ζαο ζηε
Τν θαηλόκελν nocebo είλαη αθξηβώο ην ίδην κε ην ζεηηθή θαη αηζηόδνμε ζθέςε, λα κεηξηάζεηε ην άγρνο κε
θαηλόκελν placebo κόλν πνπ ιεηηνπξγεί αληίζηξνθα. ηερληθέο θαη λα δείηε ηε ζεηηθή πιεπξά ηεο δσήο. Αθόκε
Δειαδή ην ίδην θαηλόκελν ην βιέπεηο από ηε κηα θάπνηνο πνπ είλαη επηξξεπήο ζην θαηλόκελν nocebo
πιεπξά ζαλ placebo θαη από ηελ άιιε πιεπξά ζαλ θαιό ζα ήηαλ λα ελεκεξσζεί από ην γηαηξό ηνπ γηα ηηο
nocebo. Απ΄ ηε κηα έρνπκε ηελ πίζηε όηη ζα καο παξελέξγεηεο θαη ηνλ ηξόπν ιήςεο ηεο θαξκαθεπηηθήο
σθειήζεη (placebo) έλα θάξκαθν θαη από ηελ άιιε όηη αγσγήο πνπ ίζσο ιακβάλεη θαη λα απνθεύγεη λα
ζα καο βιάςεη (nocebo) έλα θάξκαθν θαη γεληθόηεξα δηαβάδεη από κόλνο ηνπ ηε ιίζηα κε ηηο αλεπηζύκεηεο
κηα ελέξγεηα, κηα θίλεζε, κηα επαθή, νηηδήπνηε. Σαλ ελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ.
nocebo ην θαηλόκελν δελ είλαη πνιύ γλσζηό. Ο εηδηθόο
λεπξνιόγνο Φάγεξ πεξηέγξαςε πξόζθαηα ζε έλα
βηβιίν ηνπ πσο ην θαηλόκελν nocebo θάλεη δπλακηθή
εκθάληζε όηαλ θνβόκαζηε πσο ζα αληηκεησπίζνπκε
κία αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία ηεο. Φαξαθηεξηζηηθό
παξάδεηγκα, νη θαξθηλνπαζείο πνπ έρνπλ ηάζεηο
λαπηίαο κε ην πνπ κπαίλνπλ ζην ρώξν ηεο Δείηε ηη βιβλιογραθία
Σκανάρεηε για να ζηο ιζηολογιο ηου
ρεκεηνζεξαπείαο γηαηί ππνζπλείδεηα αληηιακβάλνληαη δείηε βίνηεο ζχεηικό
όηη εκθαλίδνληαη απηέο νη ηάζεηο. περιοδικου:
με ηο θαινόμενο bit.ly/2XX9gHo
placebo.
4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Τεύρνο 3| 4

θέμα
Σην ζέκα απηό παξνπζηάδνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα
ηξόθηκα: ηζηνξηθά ζηνηρεία, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζώο ηα πιενλεθηήκαηα
θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπο.

Παροσζηάδοσλ οη Παπαλίθοσ Μ., Πέρροσ Σ., Νηθοιούδε Ν., Ληάπες Θ.

Ειζαγωγή Οη γελεηηθνί αλαζπλδπαζκνί από δηαθνξεηηθνύο


Τα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα (αγγιηθά: GM νξγαληζκνύο, επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία λέσλ γελεηηθά
foods θαη GMO foods), επίζεο γλσζηά σο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ (ΓΤ) νξγαληζκώλ. Οη αλαζπλδπαζκνί
επεμεξγαζκέλα ηξόθηκα ή βηνινγηθά επεμεξγαζκέλα απηνί έρνπλ νδεγήζεη ζηελ παξαγσγή κηαο ζεηξάο από
ηξόθηκα, είλαη ηξόθηκα πνπ παξάγνληαη από ΓΤ πξντόληα όπσο εκβόιηα, θάξκαθα, ηξόθηκα,
νξγαληζκνύο πνπ έρνπλ εηζαρζεί αιιαγέο ζην DNA ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ θαη ηξνθέο δώσλ. Αξρηθά γίλεηαη ε
ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο κεζόδνπο ηεο γελεηηθήο επηινγή ησλ γνληδίσλ πνπ πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξα θαη
κεραληθήο. Οη ηερληθέο γελεηηθήο κεραληθήο επηηξέπνπλ επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ζε έλα νξγαληζκό. Η
ηελ εηζαγσγή λέσλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαζώο θαη ηνλ κεηαθνξά ησλ γνληδίσλ απηώλ κπνξεί λα γίλεη κεηαμύ
κεγαιύηεξν έιεγρν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ από νξγαληζκώλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά βηνινγηθά
πξνεγνύκελεο κεζόδνπο όπσο ε επηιεθηηθή είδε.
δηαζηαύξσζε θαη ε κεηαιιαμηνγέλεζε, όπνπ έλαο Γηα παξάδεηγκα κπνξνύλ λα αλαγλσξηζζνύλ γνλίδηα
νξγαληζκόο εθηίζεηαη ζε ξαδηελέξγεηα ή ρεκηθά ώζηε λα πνπ δίλνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ηδηαίηεξε
δεκηνπξγεζεί κία κε ζπγθεθξηκέλε, αιιά κόληκε αλζεθηηθόηεηα ζε βιαβεξά έληνκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα
αιιαγή. κεηαθεξζνύλ ζε έλα άιιν είδνο θπηνύ. Ή αθόκε είλαη
Εμπορική πώληζη δπλαηόλ λα κεηαθεξζνύλ γνλίδηα πνπ επηηξέπνπλ ζε
Η εκπνξηθή πώιεζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ έλα θπηό λα παξάγεη θαξπνύο κε επηιεγκέλα ζξεπηηθά
ηξνθώλ μεθίλεζε ην 1994, όηαλ ε εηαηξεία Calgene ζπζηαηηθά.
πξνώζεζε γηα πξώηε θνξά ηελ αλεπηηπρή ληνκάηα ηεο Πνιιά εθαηνκκύξηα ζηξεκκάησλ θαιιηεξγνύληαη κε ΓΤ
Flavr Savr κε βξαδεία σξίκαλζε. Οη πεξηζζόηεξεο θπηά. Τα θπξηόηεξα είλαη θπηά ζόγηαο, θαιακπνθηνύ,
ηξνπνπνηήζεηο ησλ ηξνθίκσλ επηθεληξώζεθαλ θαηά βακβαθηνύ, παηάηεο, ειαηνθξάκβε, θνινθπζηέο,
θύξην ιόγν ζε θαιιηέξγεηεο κε πςειή δήηεζε από ξαδίθηα, ληνκάηεο. Υπάξρνπλ αθόκε κηα ζεηξά από
αγξόηεο όπσο ε ζόγηα, ην θαιακπόθη, ε θαλόια θαη ην θπηείεο πνπ βξίζθνληαη ζε πεηξακαηηθό ζηάδην.
βακβάθη. Οη γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλεο θαιιηέξγεηεο Πξόθεηηαη γηα κπαλάλεο πνπ ζα κπνξνύλ λα παξάγνπλ
έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα αληνρή ζε παζνγόλνπο εκβόιηα γηα ρξήζε ζηνλ άλζξσπν ελαληίνλ
παξάγνληεο θαη δηδαληνθηόλα θαη γηα θαιύηεξα ζξεπηηθά κνιπζκαηηθώλ αζζελεηώλ όπσο ε επαηίηηδα Β. Δπίζεο
πξνθίι. Τα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα (ΓΤΤ) ππάξρνπλ θπηείεο ξπδηνύ πνπ παξάγνπλ ξύδη κε
πξνθύπηνπλ από θαιιηέξγεηεο θαη θπηείεο πνπ γίλνληαη απμεκέλε πεξηεθηηθόηεηα ζε ζίδεξν θαη βηηακίλεο πνπ
ζήκεξα ζε πεξηζζόηεξεο από 40 ρώξεο. Γελεηηθώο ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ κείσζε ηνπ
ηξνπνπνηεκέλα δώα έρνπλ αλαπηπρζεί, αλ θαη κέρξη πξνβιήκαηνο ηεο πείλαο θαη ηεο θαθήο δηαηξνθήο ζε
ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013 θαλέλα δελ ήηαλ δηαζέζηκν πνιιέο θησρέο ρώξεο.
ζηελ αγνξά, ζε νπνηαδήπνηε ρώξα. Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα
Σήμερα Οη ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή ΓΤΤ
Υπάξρεη επηζηεκνληθή ζπλαίλεζε όηη ηα δηαζέζηκα κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ πάξα πνιιά ζηελ
ζήκεξα ηξόθηκα πνπ πξνέξρνληαη από γελεηηθώο αλζξσπόηεηα θαη λα ιύζνπλ ην πξόβιεκα ηνπ
ηξνπνπνηεκέλεο θαιιηέξγεηεο δελ ελέρνπλ κεγαιύηεξν ζηηηζκνύ ηνπ ξαγδαίσο απμαλνκέλνπ πιεζπζκνύ ηεο
θίλδπλν γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία γεο. Όκσο όπσο όιεο νη λέεο
από ηα ζπκβαηηθά ηξόθηκα, αιιά όηη ηερλνινγίεο έηζη θαη απηέο έρνπλ
θάζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλν θηλδύλνπο. Μεξηθνί από ηνπο
ηξόθηκν πξέπεη λα δνθηκάδεηαη θαηά θηλδύλνπο είλαη γλσζηνί άιινη
πεξίπησζε πξηλ από ηελ εηζαγσγή. όκσο είλαη άγλσζηνη. Τα επίκαρα
Ωζηόζν, νη πνιίηεο είλαη πνιύ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα ΓΤΤ
ιηγόηεξν πηζαλό, από όηη νη έρνπλ ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα γηα
επηζηήκνλεο, λα αληηιακβάλνληαη ηα ηνπο αλζξώπνπο θαη ην
γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα σο πεξηβάιινλ.
αζθαιή. Τν λνκηθό θαη θαλνληζηηθό θαζεζηώο ησλ Τα πιενλεθηήκαηα είλαη ηα αθόινπζα:
γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ πνηθίιιεη Α. Προϊόληα θσηηθής προέιεσζες:
αλάινγα κε ηε ρώξα, κε νξηζκέλα έζλε λα ηα  Καιύηεξε γεύζε θαη πνηόηεηα
απαγνξεύνπλ ή λα ηα πεξηνξίδνπλ, ελώ άιια ηα  Μείσζε ρξόλνπ σξίκαλζεο ησλ θπηώλ ή δέληξσλ
επηηξέπνπλ κε πνιύ δηαθνξεηηθνύο βαζκνύο ξύζκηζεο. πνπ ηα παξάγνπλ
Ωζηόζν, ππάξρνπλ ζπλερηδόκελεο αλεζπρίεο ηνπ  Τα ΓΤ θπηά πξνζθέξνπλ θαιύηεξεο θαη
θνηλνύ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηε κεγαιύηεξεο ζνδεηέο, απμεκέλε αληίζηαζε ελαληίνλ
ξύζκηζε, ηελ επηζήκαλζε, ηηο πεξηβαιινληηθέο βιαβεξώλ νξγαληζκώλ θαη αζζελεηώλ, ρξεηάδνληαη
επηπηώζεηο, ηηο κεζόδνπο έξεπλαο θαη ην γεγνλόο όηη ιηγόηεξα εληνκνθηόλα θαη δηδαληνθηόλα
νξηζκέλνη γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλνη ζπόξνη  Απμεκέλε πεξηεθηηθόηεηα ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά
ππόθεηληαη ζε δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ  Πηζαλόηεηεο γηα λέα πξντόληα θαη κεζόδνπο
αλήθνπλ ζε εηαηξείεο. θαιιηέξγεηαο.

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Τεύρνο 3| 5

Β. Προϊόληα δωηθής προέιεσζες:  Η αλάκεημε ΓΤ θαη κε ΓΤ πξντόλησλ δπζθνιεύεη ηηο


 Πεξηζζόηεξεο ζξεπηηθέο ηδηόηεηεο, απμεκέλε πξνζπάζεηεο ζήκαλζεο αλαθνξηθά κε ηελ
αληίζηαζε ησλ δώσλ ζε αζζέλεηεο, αύμεζε ηεο πξνέιεπζε θαη ην είδνο ησλ πξντόλησλ.
παξαγσγηθόηεηαο Δ. Προβιήκαηα γηα ηελ θοηλωλία
 Καιύηεξε θαη πεξηζζόηεξε παξαγσγή θξέαηνο,  Γεδνκέλνπ όηη είλαη νη πεξηζζόηεξν πινύζηεο θαη
απγώλ θαη γάιαθηνο αλεπηπγκέλεο ρώξεο πνπ ειέγρνπλ ηελ ηερλνινγία
 Βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ δώσλ θαη θαιύηεξεο ησλ ΓΤΤ , ππάξρεη ν θίλδπλνο ζηξέβισζεο θαη ηα
δηαγλσζηηθέο κέζνδνη. λέα πξντόληα ζα αλαπηύζζνληαη ζύκθσλα κε ηα
Γ. Ωθειήκαηα γηα ηο περηβάιιολ ζπκθέξνληα ησλ πινπζηνηέξσλ ρσξώλ.
 Ληγόηεξε ρξήζε εληνκνθηόλσλ, δηδαληνθηόλσλ θαη Καηά γεληθό θαλόλα ε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε ησλ
ιηπαζκάησλ ηξνθίκσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα αζθαιήο
 Καιύηεξε δηαηήξεζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδάησλ κέζνδνο γηα ηελ πγεία. Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ
όπσο επίζεο εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο δεδνκέλα πνπ λα ππνζηεξίδνπλ όηη ηα ΓΤΤ έρνπλ
 Βηνινγηθή επεμεξγαζία ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ πξνθαιέζεη θάπνηα αζζέλεηα ή βιάβεο ζε αλζξώπνπο.
 Καιύηεξνο ρεηξηζκόο θαη επεμεξγαζία ησλ Παξά ην γεγνλόο απηό, ε άπνςή καο είλαη όηη ην θάζε
απνβιήησλ. ΓΤΤ ζα πξέπεη αμηνινγείηαη αλεμάξηεηα θαη
Γ. Ωθειήκαηα γηα ηελ θοηλωλία ζρνιαζηηθά.
 Απμεκέλε παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη αζθάιεηα γηα
ηνλ απμαλόκελν αλζξώπηλν πιεζπζκό ηεο γεο
 Αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πείλαο θαη ηνπ
ππνζηηηζκνύ πνπ καζηίδεη ζήκεξα έλα πνιύ
κεγάιν αξηζκό ρσξώλ παγθνζκίσο.
Τα κεηνλεθηήκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηα
ΓΤ πξντόληα αθνξνύλ ηνπο αθόινπζνπο ηνκείο:
Α. Αζθάιεηα
 Κίλδπλνη γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία: Μεηαθνξά Δείηε ηη βιβλιογραθία
αιιεξγηώλ, δεκηνπξγία αλζεθηηθώλ ζηο ιζηολόγιο ηου
κηθξννξγαληζκώλ ζηα αληηβηνηηθά ιόγσ κεηάδνζεο περιοδικού:
ησλ γνληδίσλ πνπ πξνζδίδνπλ ηελ αλζεθηηθόηεηα bit.ly/2XX9gHo
απηή, πηζαλόηεηα γηα άγλσζηεο επηδξάζεηο πνπ
κπνξνύλ λα έρνπλ ζρέζε κε θαξθίλν ή άιιεο
επηδξάζεηο ζηελ αλζξώπηλε πγεία
 Κίλδπλνη γηα ην πεξηβάιινλ: Αλεπηζύκεηε
κεηαθνξά ΓΤ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε άιινπο
νξγαληζκνύο κε θπζηθνύο ηξόπνπο, απώιεηα ηνπ
πινύηνπ ηεο βηνινγηθήο δηαθνξνπνίεζεο ζην
θπηηθό θαη δσηθό βαζίιεην, άγλσζηεο επηδξάζεηο ζε
κηθξόβηα ή άιινπο κηθξννξγαληζκνύο ηνπ
εδάθνπο.
Β. Προβιήκαηα πλεσκαηηθώλ δηθαηωκάηωλ
 Υπάξρεη ν θίλδπλνο, κεξηθέο πνιπεζληθέο εηαηξείεο
λα κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ηελ παγθόζκηα
παξαγσγή ηξνθίκσλ ιόγσ πλεπκαηηθώλ
δηθαησκάησλ
 Αύμεζε ηεο εμάξηεζεο ησλ θησρόηεξσλ θαη
ιηγόηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ από ηηο
πινπζηόηεξεο θαη βηνκεραλνπνηεκέλεο ρώξεο
 Δθκεηάιιεπζε από ηηο πην αλαπηπγκέλεο ρώξεο
ησλ θπζηθώλ πόξσλ άιισλ πην αδύλαησλ ρσξώλ.
Γ. Ηζηθά προβιήκαηα
 Δπέκβαζε ζηνπο γελεηηθνύο κεραληζκνύο ηεο
θύζεο θαη παξαβίαζε ησλ εζσηεξηθώλ αμηώλ
θπζηθώλ νξγαληζκώλ
 Αλάκεημε γνληδίσλ από βηνινγηθά δηαθνξεηηθνύο
νξγαληζκνύο
 Αληίζεζε γηα ηελ θαηαλάισζε πξντόλησλ θπηηθήο
πξνέιεπζεο πνπ πεξηέρνπλ δσηθά γνλίδηα θαη
αληίζεηα.
Γ. Πξνβιήκαηα ζήκαλζεο
 Σε κεξηθέο ρώξεο δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα
αλαθέξεηαη πάλσ ζηα πξντόληα θαηά πόζν
πξνέξρνληαη από ΓΤ

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Σεύρνο 3| 6

θέμα
Παξάδνμν γεληθά ραξαθηεξίδεηαη νηηδήπνηε αληηβαίλεη ζηε θνηλή αληίιεςε, ή θάηη πνπ
ζπκβαίλεη θαη ζεσξείηαη απίζηεπην. ΢ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα δηάθνξα παξάδνμα εμεγνύληαη
κε ηνπο θπζηθνύο λόκνπο ελώ ε κειέηε ηνπο έρεη θηινζνθηθό, θηινινγηθό θαη επηζηεκνληθό
ελδηαθέξνλ.
Παροσζιάζοσν οι Χοσβαρδά Α., Χάλαρη Ε., Τζαβάρας Α., Τριανηαθύλλοσ Ε.

΢ηε θηινζνθηθή έξεπλα ν όξνο «παξάδνμν» θηάζεη ζην κέζν ηεο


ραξαθηεξίδεη θάζε ηδέα αληίζεηε πξνο ηηο εθάζηνηε δηαδξνκήο σο ην
θξαηνύζεο αληηιήςεηο ή ηε θνηλή ινγηθή, πνπ όκσο ηέξκα. ΢ηε ζπλέρεηα
ελδερνκέλσο λα πεξηέρεη σο θεληξηθή έλλνηα θάπνηα πξέπεη λα θηάζεη ζην
νξζόηεηα ή θαη αιήζεηα πνπ δύζθνια όκσο γίλεηαη ελδηάκεζν ζεκείν
λνεηή από κέηξην λνπ. Σα παξάδνμα απηά έρνπλ δηηηή κεηαμύ ηνπ κέζνπ θαη
κνξθή. ΢ηελ αξραία ειιεληθή θηινινγία κε ηνλ όξν ηνπ ηέξκαηνο, κεηά
"παξάδνμα" απνθαινύληαλ ζπιινγέο (αλαγλώζκαηα) ζην κέζν ηνπ δεύηεξνπ κέζνπ, θ.ν.θ. Όζν ν ρώξνο
πεξίεξγσλ γεγνλόησλ θαη θαηλνκέλσλ πνπ είραλ γίλεη κπνξεί θαη ρσξίδεηαη (θάζε θνξά ζην κηζό ηνπ κηζνύ
αληηιεπηά από ηνπο αλζξώπνπο, είηε απηά θιπ) ζε όιν θαη πην κηθξά κέξε, νη δηαδξνκέο όιν θαη
πξνέξρνληαλ από ην βίν ηνπο, είηε από ηε Φύζε. πξνζηίζεληαη θαη ηειηθά γίλνληαη άπεηξεο ζε αξηζκό.
Τα παπάδοξα ηου Ζήνωνα Όκσο θαλείο δε κπνξεί λα ηξέμεη άπεηξν αξηζκό
Σα παξάδνμα ηνπ Ζήλσλα είλαη κηα ζεηξά θηινζνθηθώλ δηαδξνκώλ.
πξνβιεκάησλ πνπ ε επηλόεζε ηνπο απνδίδεηαη ζηνλ 3. Το βέλος
αξραίν Έιιελα θηιόζνθν Ζήλσλα, ηνλ Ειεάηε. (590- Σν παξάδνμν ηνπ βέινπο θαηαδεηθλύεη ηελ θίλεζε σο
430 π.Χ.) αδύλαηε ππό ηελ παξαδνρή πσο ν ρξόλνο απνηειείηαη
1. Ο Ατιλλέας και η τελώνα από ζεκεηαθέο ζηηγκέο, ηελ παξαδνρή δειαδή πσο νη
Μηα θαηεγνξία παξαδόμσλ ζηα Μαζεκαηηθά είλαη εθείλα ρξνληθέο ζηηγκέο δελ έρνπλ εύξνο. Έηζη, ζε θάζε ζηηγκή
πνπ ζπλδένληαη κε ηηο έλλνηεο ηνπ απείξνπ θαη ηνπ ζηνλ ρξόλν, έλα βέινο πνπ εκείο βιέπνπκε λα θηλείηαη,
απεηξνζηά κηθξνύ. Είλαη γλσζηό, γηα παξάδεηγκα, ην «θαηαιακβάλεη ρώξν ίζν κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ». Όκσο
παξάδνμν ηνπ ζνθηζηή Ζήλσλνο ηνπ Ειεάηε «ν ην βέινο, γηα λα θηλείηαη πξαγκαηηθά, απαηηεί ρώξν
γνξγνπόδαξνο Αρηιιέαο θαη ε ρειώλα», ζύκθσλα κε κεγαιύηεξν από ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θη απηό δε κπνξεί λα
ην νπνίν ν Αρηιιέαο ζπκβαίλεη εληόο κηαο
πνπ θπλεγάεη ηε ζεκεηαθήο ρξνληθήο
ρειώλα δελ ζα ηε ζηηγκήο, πνπ δελ ηνπ
θηάζεη πνηέ. ην επηηξέπεη. ΢ηελ
΢ύκθσλα κε ηνλ νπζία δειαδή, γηα λα
Ζήλσλα, ν Αρηιιέαο κπνξεί ην βέινο λα
αξρίδεη λα ηξέρεη θηλεζεί, απαηηεί ρξόλν
θπλεγώληαο ηε πην πνιύ από κηα
ρειώλα, ε νπνία ζηηγκή. Άξα θάζε ζηηγκή ηνπ ρξόλνπ ην βέινο βξίζθεηαη
πξνρσξάεη αξγά ζε εξεκία θαη όρη ζε θίλεζε. Επεηδή ινηπόλ νη ρξνληθέο
αιιά ζηαζεξά. Όηαλ ζηηγκέο είλαη ζεκεηαθέο (δελ έρνπλ δηάξθεηα), ε θίλεζε
ν Αρηιιέαο θηάζεη είλαη αδύλαηε.
ζην ζεκείν πνπ Μαθημαηικό παπάδοξο
ήηαλ ε ρειώλα όηαλ ΢ηα καζεκαηηθά, ν πεξηνδηθόο δεθαδηθόο 0,999…, ,
μεθίλεζε ην θπλεγεηό, ε ρειώλα ζα έρεη πξνρσξήζεη ζπκβνιίδεη έλα πξαγκαηηθό αξηζκό πνπ κπνξεί λα
θαηά έλα δηάζηεκα πξνο ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο. Όηαλ δεηρζεί πσο είλαη
ζηε ζπλέρεηα ν Αρηιιέαο θηάζεη ζην ζεκείν πνπ ήηαλ ε ν αξηζκόο 1. Με
ρειώλα όηαλ απηόο είρε θηάζεη ζηελ αξρηθή ζέζε ηεο, ε άιια ιόγηα, νη
ρειώλα ζα έρεη θαη πάιη πξνρσξήζεη θ.ν.θ. Άξα δελ ζα ζπκβνιηζκνί "0,999…" θαη "1" αλαπαξηζηνύλ ηνλ ίδην
ηε θηάζεη πνηέ, έλα «ινγηθό» ζπκπέξαζκα πνπ όκσο αξηζκό. Σα επαλαιακβαλόκελα δεθαδηθά ζπλερίδνληαη
δελ ζπκθσλεί κε ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία. Η εμήγεζε κε έλαλ άπεηξν αξηζκό από ελληάξηα..
εδώ είλαη όηη ν Ζήλσλ δελ ήμεξε λα ρεηξίδεηαη ην άπεηξν Παπάδοξο ηου Ραζελ
άζξνηζκα όξσλ πνπ είλαη όιν θαη κηθξόηεξνη. ΢ήκεξα ΢ε έλα ρσξηό ν θνπξέαο μπξίδεη απηνύο θαη κόλν απηνύο
γλσξίδνπκε όηη έλα άζξνηζκα άπεηξσλ όξσλ κπνξεί λα πνπ δελ μπξίδνληαη κόλνη ηνπο. Αιιά ηόηε πνηνο μπξίδεη
έρεη ζπγθεθξηκέλε - θαη όρη άπεηξε - ηηκή, όπσο γηα ηνλ θνπξέα; Θα έιεγε θαλείο όηη ν ζπιινγηζκόο απηόο, ν
παξάδεηγκα ην 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + ... πνπ νπνίνο είλαη γλσζηόο σο ην παξάδνμν ηνπ Ράζει
ηζνύηαη κε 2. Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζσζηά ηα (Russell), ζα κπνξνύζε λα «ιπζεί» αλ ππνζέζεη θαλείο
καζεκαηηθά, βξίζθνπκε όηη ην άζξνηζκα ησλ ρξνληθώλ πσο ν θνπξέαο έρεη γέληα ή πσο είλαη ζπαλόο. Απηό
δηαζηεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη ν Αρηιιέαο γηα λα θηάζεη όκσο δελ απνηειεί ιύζε, αθνύ είηε κε ηε κία είηε κε ηελ
ηε ρειώλα δελ είλαη άπεηξν, όπσο λόκηδε ν Ζήλσλ. άιιε ππόζεζε ν θνπξέαο δελ μπξίδεηαη κόλνο ηνπ, θαη
2. Η διτοηομία άξα ζα πξέπεη, ζύκθσλα κε ηελ ππόζεζε, λα ηνλ
Έλαο δξνκέαο μεθηλά κε ζθνπό λα θηάζεη ζην ηέξκα μπξίδεη ν θνπξέαο! Σν παξάδνμν ηνπ Ράζει απνηειεί
ηνπ ζηίβνπ. Όκσο γηα λα θηάζεη ζην ηέξκα ζα πξέπεη κηα «εθιατθεπκέλε» κνξθή ελόο ζεκειησδέζηεξνπ
λα ηξέμεη άπεηξν αξηζκό από δηαδξνκέο πνπ καζεκαηηθνύ παξαδόμνπ πνπ ν άγγινο καζεκαηηθόο θαη
πξνζηίζεληαη ε κία ζηελ άιιε. Καηαξρήλ πξέπεη λα εηξεληζηήο Μπέξηξαλη Ράζει είρε αλαθαιύςεη ζηηο

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Σεύρνο 3| 7

αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα. Η «ξίδα» απηνύ ηνπ είλαη ζσξόο. Ξεθηλάκε από έλαλ κεγάιν ζσξό άκκνπ
παξαδόμνπ είλαη ε απηναλαθνξά (ν θνπξέαο μπξίδεη ηνλ θαη αθαηξνύκε έλαλ θόθθν. Οη ππόινηπνη θόθθνη
θνπξέα) θαη ν θαζνξηζκόο κηαο ηδηόηεηαο κε ηελ άξλεζε εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ έλαλ ζσξό. Μεηά
θάπνηαο άιιεο (μπξίδεη απηνύο πνπ δελ μπξίδνληαη κόλνη αθαηξνύκε θαη δεύηεξν, θαη ηξίην, θ.ν.θ. Κάπνηα ζηηγκή
ηνπο). Σν παξάδνμν απηό απεηινύζε λα ηηλάμεη ζηνλ έρνπλ κείλεη κόλν δύν θόθθνη θαη αθαηξνύκε ηνλ έλαλ.
αέξα ηε ζεσξία ησλ ζπλόισλ, ε νπνία απνηειεί ηε Απηό πνπ απνκέλεη είλαη αθόκε ζσξόο; Εδώ ην
βάζε ησλ ζύγρξνλσλ καζεκαηηθώλ, αιιά ε πξόβιεκα βξίζθεηαη ζην όηη δελ έρνπκε νξίζεη αθξηβώο
καζεκαηηθνί εθείλεο ηεο επνρήο θαηάθεξαλ λα ην ην ηη είλαη έλαο ζσξόο άκκνπ.
«εμνπδεηεξώζνπλ» ηξνπνπνηώληαο θαηάιιεια ηηο
αξρέο ηεο ζεσξίαο.

΢ηε βηβιηνγξαθία κπνξεί λα βξεη θαλείο εθαηνληάδεο


«παξάδνμα», δελ αλήθνπλ όκσο όια ζηελ ίδηα
θαηεγνξία. Μεξηθά από απηά είλαη «γλήζηα», όπσο
ζπκβαίλεη κε ην παξάδνμν ηνπ Ράζει, θαη επνκέλσο ε
παξαδνμόηεηά ηνπο είλαη εγγελέο πξόβιεκα πνπ δελ
κπνξεί λα δηνξζσζεί κε απιό ηξόπν. ΢ηα γλήζηα Δείηε ηη βιβλιογπαθία
ζηο ιζηολόγιο ηου
παξάδνμα εληάζζνληαη όια ηα αλάινγα κε ην
πεπιοδικού:
παξάδνμν ηνπ Ράζει, πνπ νθείινληαη ζηελ παξνπζία bit.ly/2XX9gHo
ησλ «ειαηησκάησλ» ηεο απηναλαθνξάο θαη ηεο
αληίθαζεο. Έλα απινύζηεξν παξάδεηγκα είλαη ε θξάζε
«απηή ε πξόηαζε είλαη ςεπδήο», ε νπνία είλαη ςεπδήο
αλ ιέεη ηελ αιήζεηα! Παξόκνηα είλαη θαη ε πεξίπησζε
όπνπ ν Πηλόθην, γλσζηόο ςεύηεο ηνπ νπνίνπ ε κύηε
κεγάισλε θάζε θνξά πνπ έιεγε ςέκαηα, ιέεη ζηνλ
παηέξα ηνπ «ε κύηε κνπ κεγαιώλεη ηώξα». Αλ ιέεη ηελ
αιήζεηα, ε κύηε ηνπ δελ πξέπεη λα κεγαιώλεη (επεηδή
δελ ιέεη ςέκαηα) θαη αλ ιέεη ςέκαηα θαη πάιη ε κύηε ηνπ
δελ κεγαιώλεη (αθνύ αλ ην «κεγαιώλεη» είλαη ςέκαηα,
δελ κεγαιώλεη)! ΢ην ίδην κήθνο θύκαηνο βξίζθεηαη θαη ε
γλσζηή ξήζε ηνπ ΢σθξάηε «έλ νίδα όηη νπδέλ νίδα»
(έλα μέξσ, όηη δελ μέξσ ηίπνηα). «Με γλήζηα»
παξάδνμα είλαη εθείλα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ,
εζειεκέλε ή κε, εθαξκνγή ιαλζαζκέλσλ
ζπιινγηζκώλ, ην ιάζνο ησλ νπνίσλ δελ γίλεηαη εύθνια
αληηιεπηό από ηνλ κέζν αλαγλώζηε ή αθξναηή.
Ποια κουπηίνα να διαλέξω;
Μηα ηξίηε θαηεγνξία είλαη ηα παξάδνμα πνπ
πξνθύπηνπλ από ην γεγνλόο όηη νη αξρηθέο ππνζέζεηο,
από ηηο νπνίεο μεθηλάκε, απιώο δελ αιεζεύνπλ. Καη
ηέινο ππάξρνπλ θαη ηα ρηνπκνξηζηηθά παξάδνμα. Μηα
ζεηξά ινγηθώλ παξαδόμσλ νθείιεηαη ζην όηη, ρσξίο λα
γίλεηαη αληηιεπηό, ππάξρεη αζάθεηα ή ανξηζηία ζηνλ
νξηζκό ηνπ πξνβιήκαηνο. Κιαζηθό παξάδεηγκα απηήο
ηεο θαηεγνξίαο είλαη ην παξάδνμν κε ηελ ηαπηόηεηα
ελόο αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν αιιάδνπκε εμαξηήκαηα.
Κάπνηνο κάο δηεγείηαη όηη από παιηά είρε έλα καραίξη
πνπ ην αγαπνύζε πνιύ, έηζη ώζηε όηαλ ράιαζε ε ιάκα
ηνπ πξνηίκεζε λα ηελ αιιάμεη παξά λα αγνξάζεη
θαηλνύξγην. Λίγν θαηξό αξγόηεξα ράιαζε θαη ε ιαβή
ηνπ, αιιά θαη πάιη πξνηίκεζε λα αιιάμεη ιαβή παξά λα
αγνξάζεη θαηλνύξγην καραίξη. Έηζη ζπλερίδεη λα έρεη ην
ίδην αγαπεκέλν καραίξη ηνπ, παξά ην γεγνλόο όηη απηό
δελ έρεη πηα ηίπνηα ην θνηλό κε ην αξρηθό! Παξόκνηα
είλαη θαη ε ξήζε ηνπ κεγάινπ αξραίνπ έιιελα
θηινζόθνπ Ηξάθιεηηνπ, ν νπνίνο είρε πεη όηη θαλέλαο
δελ κπνξεί λα πεη πσο πέξαζε από ην ίδην πνηάκη,
αθνύ θάζε ζηηγκή από απηό δελ θπιάεη ην ίδην λεξό. Σν
πξόβιεκα ζε απηά ηα παξάδνμα εληνπίδεηαη ζηελ
έλλνηα ηεο ιέμεο «ίδην». Γηαηί άιιν ελλννύκε όηαλ ιέκε
όηη «όια ηα πηάηα ελόο ζεξβίηζηνπ είλαη ηα ίδηα» θαη
άιιν όηαλ ιέκε όηη δύν αδέιθηα «ηξώλε από ην ίδην
πηάην». Έλα άιιν παξάδεηγκα παξαδόμνπ απηήο ηεο
θαηεγνξίαο είλαη ην πόηε έλαο ζσξόο άκκνπ παύεη λα

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Τεύρνο 1| 8

θέμα
Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο είλαη κεηαβνιηθή αζζέλεηα ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από αύμεζε ηεο
ζπγθέληξσζεο ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα (ππεξγιπθαηκία) θαη δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηεο
γιπθόδεο. Ο Μπιε Κύθινο είλαη ζύκβνιν ηνπ δηαβήηε, όπσο ε θόθθηλε θνξδέια γηα ην AIDS.

Παροσσιάδοσν οι Μαργαρίτε Ε., Λιάπε Ε., Αναστασοπούλοσ Α., Πεντότε Α., Τσάβος Μ.

Ο Γηαβήηεο σο αζζέλεηα πξέπεη λα θάλνπκε είλαη ακέζσο κε ηα πξώηα


πξσηναλαθέξεηαη ζε ζπκπηώκαηα λα πάκε ζηνλ γηαηξό, ώζηε αλ πξάγκαηη
Αηγππηηαθά ηαηξηθά πξόθεηηαη γηα δηαβήηε, λα ηνλ ξπζκίζνπκε ην
θείκελα πξώηε θνξά ζπληνκόηεξν δπλαηό.
γύξσ ζηα 1500. Σήκεξα, Διαβήηης ηύποσ-2
ζηνλ 21ν αηώλα, Ο Τύπνο 2 πξνθύπηεη από ηελ απμεκέλε
γλσξίδνπκε όηη δηαθξίλεηαη ηλζνπιηλναληίζηαζε ησλ θπηηάξσλ ιόγσ δηαξθώλ
ζε δύν ηύπνπο θαη ν πςειώλ ηηκώλ ηεο γιπθόδεο ζην αίκα. Τα θνηλόηεξα
θαζέλαο έρεη δηαθνξεηηθά ζπκπηώκαηα θαη ηξόπνπο ζπκπηώκαηα ηνπ Τύπνπ 2 είλαη ε αδπλακία, ε θόπσζε
αληηκεηώπηζεο. Τν θνηλό ηνπο ραξαθηεξηζηηθό αιιά θαη θαη νη ζπρλέο ινηκώμεηο. Θεξαπεία δελ ππάξρεη. Οη
απηό πνπ θαζηζηά απηέο ηηο θαηλνκεληθά άζρεηεο κεηαμύ πάζρνληεο ρνξεγνύληαη αληηδηαβεηηθά ράπηα όπσο
ηνπο αζζέλεηεο, ηύπνπο ηεο ίδηαο πάζεζεο είλαη πσο νη ζνπιθνλπινπξίεο θαη δηγνπαλίδηα. Δπηπιένλ
ηηκέο ηεο γιπθόδεο ζην αίκα είλαη ζπλερώο ζε πςειά ζπκπηώκαηα είλαη νη ινηκώμεηο, ε αξγή επνύισζε
επίπεδα ιόγσ θάπνηαο απηνάλνζεο αλσκαιίαο ηνπ πιεγώλ θαη ν πόλνο θαη ην κνύδηαζκα ζηα πόδηα.
νξγαληζκνύ. Ο Γηαβήηεο είλαη κηα αζζέλεηα πνπ, ηνλ Σπλήζσο επζύλεηαη έλαο ζπλδπαζκόο παξαγόλησλ
21ν αηώλα είλαη απνιύησο επηβηώζηκε αιιά θαζηζηά ηνλ όπσο: ε παρπζαξθία (νη εηδηθνί πιένλ κηινύλ θαη γηα
πξόσξν ζάλαην έλα πνιύ ξεαιηζηηθό ζελάξην. «δηαβεηνπαρπζαξθία», αθνύ ην ζπζζσξεπκέλν ιίπνο,
Ινζοσλίνη θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο θνηιηάο δεκηνπξγεί αληίζηαζε
Η ηλζνπιίλε είλαη νξκόλε πνπ ζηελ ηλζνπιίλε), ε έιιεηςε άζθεζεο
παξάγεηαη ζε εηδηθή κνίξα ηνπ (εθείλνη πνπ θάλνπλ θαζηζηηθή δσή
παγθξέαηνο Παίδεη πξσηεύνληα έρνπλ ζρεδόλ πεληαπιάζηεο
ξόιν ζηνλ κεηαβνιηζκό ησλ πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ δηαβήηε
πδαηαλζξάθσλ (ζαθράξσλ) ηνπ ηύπνπ 2 από εθείλνπο πνπ
νξγαληζκνύ. Η ηλζνπιίλε δξα ζε γπκλάδνληαη ζπζηεκαηηθά), ε θαθή
όινπο ηνπο ηζηνύο ηνπ ζώκαηνο δηαηξνθή, ε θιεξνλνκηθόηεηα.
(ηδηαίηεξα όκσο ζην ήπαξ, ζηνπο Υηνζεηώληαο έλαλ πγηεηλό ηξόπν δσήο,
κπο θαη ζην ιηπώδε ηζηό), πνπ ζα πεξηιακβάλεη γπκλαζηηθή,
βνεζώληαο ζηελ πξόζιεςε ηεο γιπθόδεο από ηα κεζνγεηαθή δηαηξνθή, δηαηήξεζε ηνπ βάξνπο ζε
θύηηαξα. Η αλεπάξθεηα ηεο ηλζνπιίλεο πξνθαιεί ηελ θπζηνινγηθά επίπεδα, ηαθηηθό αηκαηνινγηθό έιεγρν.
λόζν ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε (ηύπνπ 1 ή ηύπνπ 2). Η
νξκόλε απηή έρεη παξαζθεπαζηεί ζπλζεηηθά από ην Καη νη δύν ηύπνη δηαβήηε έρνπλ κεξηθά θνηλά
1921 θαη ρνξεγείηαη ζε αζζελείο κε ζαθραξώδε πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα:
δηαβήηε. Παξαζθεπάδεηαη θαη κε βάζε ηελ ηλζνπιίλε 1.Πείλα θαη θόπσζε
από δώα, θπξίσο ρνίξνπο. Σήκεξα παξαζθεπάδεηαη - κε 2.Απμεκέλε ζπρλόηεηα νύξεζεο (Πξνθαιείηαη από ηελ
ηελ ηερληθή ηεο γελεηηθήο κεραληθήο - θαη από βαθηήξηα. ππεξβνιηθή πνζόηεηα ζαθράξνπ ζην αίκα πνπ δελ
Διαβήηης ηύποσ-1 κπνξεί λα απνξξνθεζεί θη έηζη πεξλά από ηα λεθξά θαη
Ο Τύπνο 1 πξνθύπηεη από ηελ απηνάλνζε θαηαζηξνθή παξαζύξεη καδί ηνπ πνιύ λεξό.)
ησλ Β θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο. Τα θνηλόηεξα 3.Γίςα (Ο νξγαληζκόο ράλεη πνιύ λεξό κε ηα πνιιά
ζπκπηώκαηα είλαη ε θεηνμέσζε θαη νη ζπρλέο νύξα θαη είλαη θπζηθό λα δεκηνπξγείηαη επίκνλε δίςα.)
ιηπνζπκίεο. Θεξαπεία δελ ππάξρεη. Οη πάζρνληεο 4.Ξπξνζηνκία θαη θαγνύξα ζην δέξκα
ρνξεγνύλ ζηνλ εαπηό ηνπο θαξκαθεπηηθή ηλζνπιίλε 5.Θνιή όξαζε
κέζσ έλεζεο κε εηδηθά δηαθξηηηθά ζηπιό είηε κε κηα Καη ζηνπο δύν ηύπνπο θξίλνληαη απαξαίηεηα ε ζσζηή
εηδηθή ζπζθεπή ή αληιία πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλε δηαηξνθή θαη ν έιεγρνο ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο. Οη
πάλσ ζην ζώκα θαη ξπζκηζκέλε λα εθνδηάδεη ηνλ πάζρνληεο, αλ αθήζνπλ ηελ ηηκή ηνπ ζαθράξνπ ηνπο λα
αζζελή κε ηλζνπιίλε ζηηο θαηάιιειεο πνζόηεηεο. αλεβεί πάλσ από 5000, θηλδπλεύνπλ από εγθεθαιηθό,
Δπηπιένλ ζπκπηώκαηα είλαη ε αλεμήγεηε απώιεηα έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα,
βάξνπο θαη ε λαπηία θαη ν έκεηνο. Τα αίηηα γηα ηελ λεπξηθέο θαη ακθηβιεζηξνεηδηθέο βιάβεο αιιά θαη
εκθάληζή ηνπ δελ είλαη απνιύησο μεθαζαξηζκέλα. Οη πλεπκνληθό εκβνιηζκό.
επηζηήκνλεο πηζηεύνπλ όηη νξηζκέλνη άλζξσπνη έρνπλ
κηα γελεηηθή ή γνληδηαθή πξνδηάζεζε θη έηζη θάπνηα
ζηηγκή ζηε δσή ηνπο, κε αθνξκή θάπνην ςπρνινγηθό ή
ζσκαηηθό ζηξεο, ζα ηνλ παξνπζηάζνπλ.
Γπζηπρώο, γη’ απηόλ ηνλ ηύπν δηαβήηε δελ επζύλεηαη ε
αγάπε καο ζηα γιπθά ή ν ηξόπνο δσήο καο. Έηζη, δελ
ππάξρεη θάηη πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα ηνλ Δείηε ηη βιβλιογραθία
πξνιάβνπκε. Αλ ππάξρεη ε γελεηηθή πιεξνθνξία, Σκανάρεηε για να ζηο ιζηολόγιο ηοσ
θάπνηα ζηηγκή ζα ππξνδνηεζεί. Απηό, όκσο, πνπ δείηε βίνηεο ζτεηικό περιοδικού:
με ηο διαβήηη. bit.ly/2XX9gHo
4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Τεύρνο 3| 9

θέμα
Η γάηα ηνπ Σξέληηλγθεξ είλαη έλα λνεηηθό πείξακα, πνπ ραξαθηεξίδεηαη θαη ωο παξάδνμν,
επηλνήζεθε από ηνλ Έξβηλ Σξέληηλγθεξ ην 1935 θαη αλαπαξηζηά απηό πνπ είδε ωο ην πξό-
βιεκα ζηελ εξκελεία ηεο Κνπεγράγεο γηα ηελ θβαληνκεραληθή ζηελ εθαξκνγή ηεο ζε θαζε-
κεξηλά αληηθείκελα.
Παροσζιάζοσν οι Θεοδώροσ Μ., Ανηώνωθ Ε., Δελλαπόρηας Γ., Κοσρπάς Σ.

Ο Έξβηλ Σξέληηλγθεξ (Erwin R. J. A. Schrödinger), ππναηνκηθώλ ζωκαηηδίωλ (π.ρ. λεηξνλίωλ,


ήηαλ Απζηξηαθόο θπζηθόο ν νπνίνο γελλήζεθε ζηηο 12 ειεθηξνλίωλ) κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ κόλν βάζε
Απγνύζηνπ ηνπ 1887 ζηελ Βηέλλε θαη πέζαλε από πηζαλνηήηωλ. Τα ζωκαηίδηα βξίζθνληαη ηαπηόρξνλα ζε
θπκαηίωζε ζηηο 4 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1961 ζηελ γελέηεηξά όιεο ηηο ζέζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα βξεζνύλ. Πην
ηνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δωήο ηνπ αζρνιήζεθε κε ηε ζπγθεθξηκέλα, κειεηώληαο ηα ζωκαηίδηα
ζηαηηζηηθή θπζηθή, ηε ζεξκνδπλακηθή, ηελ ζπκπεξαίλνπκε πωο ζε δηαθνξεηηθέο παξαηεξήζεηο ην
ειεθηξνδπλακηθή, ηελ θνζκνινγία, ηελ βηνινγία, ηελ θαζέλα από απηά βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε πνπ
θηινζνθία, αιιά θπξίωο κε ηελ θβαληηθή θπζηθή. δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί, θαζώο είλαη εληειώο ηπραία.
Σεκαληηθόηεξή ηνπ βξάβεπζε ππήξμε ην βξαβείν Τν κόλν πνπ κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε είλαη νη
Νόκπει Φπζηθήο πνπ θέξδηζε, καδί κε ηνλ Πνι Νηηξάθ πηζαλόηεηεο λα βξίζθεηαη ζε απηήλ. Με απηό ην πείξακα
(Paul Dirac), ην 1933 γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ πάλω ζηελ ν Σξέληηλγθεξ δεκηνύξγεζε, άζεια ηνπ, ην πην δπλαηό
αηνκηθή ζεωξία. επηρείξεκα ππέξ ηεο εξκελείαο απηήο.

Σκανάρεηε για να
δείηε βίνηεο ζτεηικό
με ηις ερμηνείες ηης Δείηε ηη βιβλιογραθία
Κβανηικής Φσζικής. ζηο ιζηολογιο ηοσ
περιοδικοσ:
bit.ly/2XX9gHo
Η γάηα ηνπ Σξέληηλγθεξ είλαη έλα πείξακα ζην νπνίν
ιέεη: “Μηα γάηα, κηα θηάιε κε δειεηήξην θαη κηα
ξαδηελεξγή πεγή ηνπνζεηνύληαη ζε ζθξαγηζκέλν θνπηί.
Αλ ν εζωηεξηθόο ειεγθηήο αληρλεύζεη ξαδηελέξγεηα
(π.ρ. κηα δηάζπαζε αηόκνπ), ε θηάιε ζξπκκαηίδεηαη,
ειεπζεξώλνληαο ην δειεηήξην πνπ ζθνηώλεη ηε γάηα.
Η ζεώξεζε ηεο Κνπεγράγεο γηα ηε θβαληνκεραληθή
ππνλνεί όηη κεηά από ιίγν, ε γάηα είλαη ηαπηόρξνλα
δωληαλή θαη λεθξή. Όκωο, όηαλ θάπνηνο θνηηάεη ζην
θνπηί, ηελ βιέπεη είηε δωληαλή είηε λεθξή, αιιά πνηέ
θαη δωληαλή θαη λεθξή. Απηό εγείξεη ην εξώηεκα, πόηε
κηα θβαληηθή ππέξζεζε ζηακαηάεη θαη ε
πξαγκαηηθόηεηα θαηαξξέεη ζηε κηα πηζαλόηεηα ή ζηελ
άιιε.”

Ο Έξβηλ Σξέληηλγθεξ πξνζπαζνύζε λα αζθήζεη θξηηηθή


θαηά ηεο πιένλ δηαδεδνκέλεο εξκελείαο ηεο θβαληηθήο
κεραληθήο, ηελ εξκελεία ηεο Κνπεγράγεο. Σύκθωλα κε
ηε εξκελεία ηεο Κνπεγράγεο νη αθξηβείο ζέζεηο ηωλ
4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Τεύρνο 3| 10

ζπλέληεπμε

Ο Δεκήηξεο Θαηξνύ έρεη απνθνηηήζεη από ην Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ κε εηδίθεπζε


ζηνλ ηνκέα Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη εξγάδεηαη σο γεσπόλνο από ην 2004. Ζεη κε ηελ νηθνγέλεηα
ηνπ ζηελ πόιε καο θαη απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο καο ζρεηηθά κε ην επάγγεικα ηνπ.

Πνηα πηζηεύεηε είλαη ηα ζεηηθά ζηνηρεία


ηνπ επαγγέικαηνο ζαο; Τη ζαο αξέζεη
πεξηζζόηεξν ζε απηό;
Η θαηαζθεπή ρώξσλ πξαζίλνπ είλαη κηα
επίπνλε δηαδηθαζία κε πνιιά ζηάδηα κέρξη
ηελ πιήξε πινπνίεζε ηεο. Τν ηειηθό
απνηέιεζκα πξνζθέξεη ζε εκέλα ηελ εζηθή
ηθαλνπνίεζε όηη αληαπνθξίζεθα πιήξσο
ζηηο πξνζδνθίεο.
Πνηα εκπόδηα, δπζθνιίεο ή/θαη
πξνβιήκαηα έρεηε ζπλαληήζεη θαηά ηελ
επαγγεικαηηθή ζαο θαξηέξα θαη πσο ηα έρεηε
νπ
Σηηο 21/2/2019 απνδερηήθακε ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ 4 αληηκεησπίζεη;
Γπκλαζίνπ Αηγάιεσ ηνλ θύξην Δεκήηξε Θαηξνύ γηα λα Σε θάζε επάγγεικα ππάξρνπλ δπζθνιίεο ηηο νπνίεο
ελεκεξσζνύκε γηα ην επάγγεικα ηνπ γεσπόλνπ. θαιείηαη ν επαγγεικαηίαο λα ηηο αληηκεησπίζεη κε
Δηαβάζηε παξαθάησ ηε ζπλέληεπμε πνπ καο έδσζε: ππνκνλή θαη επηκνλή. Τα θύξηα πξνβιήκαηα
Θα ζέιακε αξρηθά λα καο πεξηγξάςεηε ζύληνκα ηηο πξνθύπηνπλ ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε θαη ηνλ
ζπνπδέο ζαο. ηξόπν πνπ αληηιακβαλόκαζηε ηε δηαδηθαζία γηα ηελ
Έρσ απνθνηηήζεη από ην Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην επίηεπμε ηνπ θαιύηεξνπ δπλαηνύ απνηειέζκαηνο.
Αζελώλ ην 2004 κε εηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα Φπηηθήο Πσο επηιέμαηε λα γίλεηε γεσπόλνο; Σαο επεξέαζε
Παξαγσγήο. Παξάιιεια παξαθνινύζεζα δηάθνξα θάπνην πξόζσπν ή θάπνηα θαηάζηαζε ζηελ
ζεκηλάξηα αλζνθνκίαο θαη αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ. Με ηηο απόθαζε ζαο;
εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ Η επηινγή ησλ ζπνπδώλ ζην αληηθείκελν ηεο
απέθηεζα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο κνπ, γεσπνλίαο ήηαλ ζπλεηδεηή θαη έγηλε κεηά από
ζπλδπάδνληαο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γεσπνλίαο, παξόηξπλζε ηνπ παππνύ κνπ πνπ αζρνιείην κε
αλζνθνκίαο θαη αξρηηεθηνληθνύ ζρεδηαζκνύ είκαη ζε γεσξγηθέο εξγαζίεο. Η ζπλερήο ελαζρόιεζε κε έθαλε
ζέζε λα δηακνξθώζσ έλα ηνπίν ζπλδπάδνληαο ην λα αγαπήζσ απηό ην επάγγεικα, λα αθνζησζώ ζε
θπηηθό πιηθό κε ηηο αλζξώπηλεο θαηαζθεπέο. απηό κε επαγγεικαηηζκό θαη ζπλέπεηα.
Πόζν θαηξό εξγάδεζηε σο γεσπόλνο; Πνύ Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο επηζηήκεο ζην επάγγεικα
εξγάδεζηε ζήκεξα; ηνπ γεσπόλνπ;
Εξγάδνκαη σο γεσπόλνο από ην 2004 έσο θαη ζήκεξα Κάζε δσληαλόο νξγαληζκόο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ζε Εηαηξεία Καηαζθεπήο θαη Σπληήξεζεο Πξαζίλνπ. ησλ θπηώλ δηέπεηαη από πνιύπινθνπο βηνρεκηθνύο θαη
Πνηεο είλαη νη θύξηεο θαζεκεξηλέο αξκνδηόηεηεο πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ
ζαο; αλάπηπμή ηνπο. Δηάθνξνη θιάδνη επηζηεκώλ όπσο
Εθπνλώ κειέηεο θαη ππνβάιισ πξνηάζεηο ζε θπζηθά ρεκεία, θπζηθή, γελεηηθή, κεηεσξνινγία καο
θαζώο θαη ζε λνκηθά πξόζσπα κε ζθνπό ηελ αλάζεζε πξνζθέξνπλ ζπλερώο λέα όπια ζηελ θαηαλόεζε ηεο
έξγνπ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε πξαζίλνπ. ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ησλ θπηώλ. Σε εκάο ηνπο
Σπλδπάδσ θαη εθαξκόδσ ηηο βαζηθέο αξρέο κειέηεο θαη γεσπόλνπο ελαπόθεηηαη ν ζπλδπαζκόο ηνπο θαη ε
ζρεδηαζκνύ ελόο θήπνπ έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ην εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε γηα ην κέγηζην δπλαηό
βέιηηζην απνηέιεζκα ζπλδπαζκνύ θπηηθνύ πιηθνύ θαη απνηέιεζκα.
δνκηθώλ πιηθώλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αηζζεηηθή θαη ηε Πνηα απήρεζε έρεη ην επάγγεικα ζαο ζηνλ
ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ρώξνπ, ηεξώληαο πάληα ηε θνηλσληθό πεξίγπξν; Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ε
λνκνζεζία ζε έξγα πεξηβάιινληνο. αληίιεςε ησλ άιισλ αλζξώπσλ γηα ην επάγγεικα
Πνηεο είλαη γεληθά νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζαο; ηνπ γεσπόλνπ;
(σξάξην, κεηαθίλεζε θ.α.) Είλαη αιήζεηα όηη ην επάγγεικα καο δηέπεηαη από
Τν σξάξην κνπ αξρίδεη αξθεηά λσξίο ζην γξαθείν θαη θύξνο αθνύ πξσηαξρηθό κέιεκά καο απνηειεί ε
αξγόηεξα πεξηιακβάλεη επηζθέςεηο ζηνπο ρώξνπο πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηνπ θπζηθνύ καο
θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη ζπλαληήζεηο κε πεξηβάιινληνο. Εθηόο από ηνπο επαγγεικαηίεο
πθηζηάκελνπο ή κε ελ δπλάκεη πειάηεο ηηο εηαηξίαο. αγξόηεο πνπ πξνζηξέρνπλ ζε εκάο γηα ηελ
Σπλήζσο ε εξγαζία κνπ ηειεηώλεη αξγά ην απόγεπκα. κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγή ηνπο, άλζξσπνη πνπ
Είζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ηηο νηθνλνκηθέο ζαο αγαπνύλ ηα θπηά καο δεηάλε ζπκβνπιέο γηα
απνιαβέο; αληηκεηώπηζε θάπνηαο αζζέλεηαο ή θαθήο αλάπηπμεο
Αλ θξίλνπκε από ηελ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπο. Θεσξνύκαζηε γηαηξνί γηα απηνύο θαη πξέπεη λα
πνπ επηθξαηεί ζηελ παηξίδα καο ηα ηειεπηαία ρξόληα δίλνπκε ηηο θαηάιιειεο γηα ηελ πεξίζηαζε ζπκβνπιέο.
νθείισ λα πσ όηη είκαη ηθαλνπνηεκέλνο αλ θαη απηό Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ε θπξηόηεξε ζπκβνιή ηνπ
απαηηεί ζπλερή πξνζπάζεηα θαη αθνζίσζε ζηνπο επαγγέικαηνο ζαο ζηελ επηζηήκε θαη ην θνηλσληθό
ζηόρνπο ηεο εηαηξίαο. ζύλνιν;

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Τεύρνο 3| 11

Σε έλα ζπλερώο κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ, παξαγσγή ελώ νη γεσπόλνη ζηελ πόιε αζρνινύληαη
επεξεαζκέλν δξακαηηθά από ηηο θιηκαηνινγηθέο θπξίσο κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ησλ
αιιαγέο θαη ηνλ ππεξπιεζπζκό, ε γεσπνλία είλαη ε ρώξσλ πξαζίλνπ.
επηζηήκε πνπ κπνξεί λα δώζεη ιύζεηο ζηελ Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ηα γελεηηθά
θαηαπνιέκεζε ηεο πείλαο ζε δηάθνξα κέξε ζηνλ ηξνπνπνηεκέλα πξντόληα;
πιαλήηε καο. Πξέπεη λα ζπλερηζηνύλ νη έξεπλεο πάλσ ζε απηό ην
Πνηεο πηζηεύεηε όηη είλαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ ηνκέα κε απζηεξά επηζηεκνληθά θξηηήξηα πνπ λα
γεσπόλσλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Ειιάδα; αθνξνύλ ηελ αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ
Ννκίδσ όηη γεληθά είλαη θαιέο. Τν θπξηόηεξν είλαη όηη πεξηβάιινληνο. Ννκίδσ όηη ε δηάζεζε ηνπο ζηελ αγνξά
ππάξρεη πνηθηιία ηνκέσλ απαζρόιεζεο. Οη γεσπόλνη ζήκεξα δελ ηεξεί ηα παξαπάλσ θξηηήξηα αιιά ζπλάδεη
ζηελ Ειιάδα ζήκεξα κπνξεί λα ζπλεξγάδνληαη κε κε ην θέξδνο ησλ εηαηξηώλ πνπ ηα δηαθηλνύλ, όκσο ε
αγξόηεο ή θηελνηξόθνπο, κπνξεί λα αζρνινύληαη, έξεπλα δελ πξέπεη λα ζηακαηήζεη.
όπσο εγώ, κε ρώξνπο πξαζίλνπ ή αθόκα λα είλαη θαη Σε πνην βαζκό επεξεάδεη ε δνπιεηά ζαο ηελ
εξεπλεηέο. θνηλσληθή δσή ζαο; Έρεηε αξθεηό πξνζσπηθό
Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ησλ ιηπαζκάησλ ζηε ειεύζεξν ρξόλν;
γεσξγία; Τνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνλ αθηεξώλσ ζηελ νηθνγέλεηα
Όηαλ γίλεη ε ζπγθνκηδή, ην κεγαιύηεξν ηκήκα ησλ κνπ. Ο ρξόλνο απηόο πνηέ δελ είλαη αξθεηόο.
θπηώλ ζπιιέγεηαη θαη απνκαθξύλεηαη από ηελ Έρεηε κεηαληώζεη γηα ηελ επηινγή ηνπ
θαιιηεξγήζηκε έθηαζε. Τα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζην επαγγέικαηνο ζαο;
έδαθνο έρνπλ κεησζεί κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί Όρη, δε έρσ κεηαληώζεη.
λα ππνζηεξίμεη ηελ ζσζηή αλάπηπμε ησλ θπηώλ ζηνλ Πνηεο ζπκβνπιέο ζα δίλαηε ζήκεξα ζηνπο λένπο
επόκελν θύθιν θαιιηέξγεηαο. Τα ιηπάζκαηα πνπ ζέινπλ λα ζπνπδάζνπλ θαη λα εξγαζηνύλ σο
απνζθνπνύλ ζηνλ εκπινπηηζκό ηνπ εδάθνπο ζηα γεσπόλνη.
ζπζηαηηθά απηά. Η ρξήζε ιηπαζκάησλ αύμεζε από ηελ Καηαξρήλ λα νπιηζηνύλ κε ππνκνλή θαη ζέιεζε γηα λα
κία ηελ παγθόζκηα θπηηθή παξαγσγή αιιά πεηύρνπλ ζε έλα θιάδν πνπ ππάξρεη κεγάινο
παξνπζηάδεη θαη νξηζκέλα ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα, αληαγσληζκόο. Απαηηείηαη ζπλερή ελεκέξσζε πάλσ
θαζώο ε αιόγηζηε ρξήζε ηνπο επεξεάδεη, άκεζα θαη ζηελ εηδηθόηεηα ηνπο θαη πάλσ από όια αγάπε γηα
έκκεζα, ηηο ηζνξξνπίεο ζε επξύηαην νηθνζύζηεκα. απηό ην επάγγεικα πνπ πξνζθέξεη ζην θνηλσληθό
Έρεηε αγαπεκέλν θπηό θαη αλ λαη πνην είλαη απηό; ζύλνιν.
Δελ έρσ έλα αγαπεκέλν θπηό αιιά είλαη όια ηα θπηά
ηηο παηξίδαο κνπ πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο
ηδηαίηεξεο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο καο,
θαη αλαδεηθλύνπλ θαη αλαδεηθλύνληαη κνλαδηθά ζε θάζε
μερσξηζηό θνκκάηη ηεο.
Θα ζέιακε λα καο δώζεηε θάπνηεο πιεξνθνξίεο
γηα ην πώο επεξεάδεη ε ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο ηελ
θαιιηέξγεηα ησλ θπηώλ. Είλαη όια ηα εδάθε
θαηάιιεια γηα ηελ αλάπηπμε όισλ ησλ θπηώλ;
Έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαιιηεξγνύκελσλ
εδαθώλ είλαη ε αλαινγία ησλ ζηεξεώλ αλόξγαλσλ
πιηθώλ αξγίινπ, ιάζπεο (ηιύο) θαη άκκνπ πνπ
ραξαθηεξίδεη ηελ πθή ηνπο . Η πθή ηνπ
εδάθνπο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζώο
από απηή εμαξηάηαη ε θίλεζε ηνπ αέξα
θαη ηνπ λεξνύ κέζα ζην έδαθνο αιιά
θαη ε αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο
ησλ θπηώλ. Επίζεο ην pH ή αιιηώο ε
αληίδξαζε ηνπ εδάθνπο είλαη πνιύ
ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζηε γνληκόηεηά
ηνπ αθνύ νη ζξεπηηθέο νπζίεο είλαη Δηαβάζηε πιεξνθνξίεο
δηαζέζηκεο γηα ηα θπηά όηαλ ην pH γηα ην επάγγεικα ηνπ
βξίζθεηαη εληόο νξηζκέλσλ νξίσλ. Τα γεσπόλνπ.
πεξηζζόηεξα θπηά αλαπηύζζνληαη θαιά
ζε εδάθε κε pH 6-7,5 σζηόζν ππάξρνπλ θπηά πνπ
αξέζθνληαη ζε πην όμηλα εδάθε θαη θπηά πνπ κπνξνύλ
λα αμηνπνηήζνπλ ηα αιθαιηθά εδάθε. Δηαθνξεηηθήο
ζύζηαζεο εδάθε απαηηνύλ δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο
θαιιηεξγεηηθήο θξνληίδαο (όξγσκα, πόηηζκα, ιίπαλζε)
αιιά θαη δηαθνξεηηθό είδνο θαιιηέξγεηαο.
Πνηεο είλαη νη θύξηεο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ
γεσπόλσλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ ύπαηζξν θαη
απηώλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ πόιε;
Η θύξηα δηαθνξά είλαη όηη νη γεσπόλνη ζηελ ύπαηζξν
αζρνινύληαη θπξίσο κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία
θαη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηελ ειιεληθή

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Τεύρνο 1| 12

ζπλέληεπμε
Ζ Φξύζα Μαθξίδε είλαη Κιηληθή Γηαηηνιόγνο-Γηαηξνθνιόγνο κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ
θιηληθή δηαηηνινγία. Τα ηειεπηαία ρξόληα δηαηεξεί ηδησηηθό δηαηηνινγηθό γξαθείν. Παξάιιεια
παξαθνινπζεί ζεκηλάξηα ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο θαη ζπλέδξηα δηαηηνινγίαο, δηαηξνθήο θαη
ηαηξηθήο.

Σηηο 7/3/2019 ππνδερηήθακε, ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Πνηά πηζηεύεηε νηη είλαη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ
ζρνιείνπ καο, ηελ θπξία Φξύζα Μαθξίδε. Απάληεζε κε επαγγέικαηόο ζαο; Τη ζαο αξέζεη πεξηζζόηεξν ζε
πξνζπκία ζηηο εξσηήζεηο καο θαη κνηξάζηεθε καδί καο απηό;
ηηο εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή Τν κεγαιύηεξν ζεηηθό είλαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο
ηεο: αλζξώπνπο. Δηδηθά ζηελ επαγγεικαηηθή θαηεύζπλζε
Θα ζέιακε αξρηθά λα καο πεξηγξάςεηε ηηο ζπνπδέο πνπ έρσ επηιέμεη εγώ, ην δηαηηνινγηθό γξαθείν δειαδή,
ζαο. Έρεηε θάπνηα εηδίθεπζε ζην επάγγεικά ζαο; ην βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ζρεδόλ όιε ηε κέξα
Έρσ ζπνπδάζεη Δπηζηήκε Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο ζπδεηάσ κε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο αλζξώπνπο, ηνπο
ζην Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Σην ίδην δίλσ ζπκβνπιέο θαη ιύζεηο. Τν ζέκα ηεο δηαηξνθήο θαη
Παλεπηζηήκην πξαγκαηνπνίεζα θαη ηηο κεηαπηπρηαθέο ηεο δίαηηαο έρεη πάληα πνιύ ελδηαθέξνλ γηα όινπο.
ζπνπδέο κνπ πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο Κιηληθήο Δπίζεο είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα εκέλα λα ληώζσ νηη
Γηαηξνθήο. Απηό ζεκαίλεη νηη εηδηθεύνκαη ζηε δηαηξνθή πξνζθέξσ βνήζεηα. Μνπ αξέζεη πνπ επέιεμα
πνπ είλαη θαηάιιειε γηα άηνκα ηα νπνία ππνθέξνπλ αλζξσπνθεληξηθό επάγγεικα θαη ζε αληίζεζε κε
από θάπνην λόζεκα ή βξίζθνληαη ζην λνζνθνκείν άιινπο αλζξώπνπο δελ ρξεηάδεηαη λα πεξλάσ όιε ηε
Πόζν θαηξό εξγάδεζηε σο δηαηηνιόγνο; Πνύ κέξα κπξνζηά ζηελ νζόλε ελόο ππνινγηζηή.
εξγάδεζηε ζήκεξα; Πνηα εκπόδηα, δπζθνιίεο ή/θαη πξνβιήκαηα έρεηε
Δξγάδνκαη σο δηαηηνιόγνο 8 ρξόληα. Τα ηειεπηαία 2 ζπλαληήζεη θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ζαο θαξηέξα
ρξόληα δηαηεξώ ην δηθό κνπ δηαηηνινγηθό γξαθείν θαη θαη πσο ηα έρεηε αληηκεησπίζεη;
πξαγκαηνπνηώ θαη'νίθνλ επηζθέςεηο. Απηό ζεκαίλεη νηη Όπσο αλαθέξσ θαη πην πάλσ ε επηθνηλσλία κε ηνπο
παξέρσ ζπκβνπιέο θαη δηαηηνιόγηα πνπ βαζίδνληαη αλζξώπνπο είλαη βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ζηε δνπιεηά
ζηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε πειάηε/αζζελή. κνπ. Πνιύ ζπρλά νη άλζξσπνη είλαη απνγνεηεπκέλνη,
Πνηέο είλαη νη θπξηόηεξεο θαζεκεξηλέο αγρσκέλνη ή ζπκσκέλνη θαη απηά ηα ζπλαηζζήκαηα
αξκνδηόηεηέο ζαο; κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζπάζεηά ηνπο ζηε
Όηαλ εξγάδνκαη ζην γξαθείν ππνδέρνκαη αλζξώπνπο δηαηξνθή ή κε άιινπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο. Δγώ είκαη
ζε πξνγξακκαηηζκέλα ξαληεβνύ. Οη ζπλεδξίεο απνδέθηεο όισλ απηώλ ησλ αξλεηηθώλ
ζπλήζσο δηαξθνύλ κία ώξα. Σηα θελά κνπ ή ζην ηέινο ζπλαηζζεκάησλ θαη πξέπεη λα ηα δηαρεηξίδνκαη. Σην
ηεο κέξαο θάζνκαη ζηνλ
ππνινγηζηή, δηαβάδσ
ηα ηζηνξηθά ησλ
αλζξώπσλ πνπ είδα
εθείλε ηε κέξα θαη
εηνηκάδσ ηα δηαηηνιόγηά
ηνπ ηα νπνία κεηά
ζηέιλσ κε email.
Δπίζεο κέζα ζηε κέξα
δηαβάδσ άξζξα ηα
νπνία εθδίδνληαη ζε
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά
γηα λα ελεκεξώλνκαη
γηα ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ή κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα βαζκό πνπ κπνξώ, πξνζπαζώ λα ηνπο απνθνξηίδσ
πξνεηνηκαζηώ αλ έρσ θάπνηα νκηιία ή ζεκηλάξην. έηζη λα κπνξνύλ λα επηθεληξσζνύλ ζηε δνπιεηά πνπ
Πνηέο είλαη γεληθά νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζαο; θάλνπκε καδί. Απηό δελ είλαη πάληα απιό θαη νξηζκέλεο
Γελ έρσ σξάξην. Τν πξώην κνπ ξαληεβνύ κπνξεί λα θνξέο κε θαηαβάιεη ζπλαηζζεκαηηθά ή κε θάλεη λα
είλαη ζηηο 8:30 ελώ ην ηειεπηαίν κπνξεί λα μεθηλήζεη ράλσ ην ξόιν κνπ. Γη' απηό πξόζθαηα έθαλα έλα
ζηηο 21:00. Σπλήζσο έρσ θελά κέζα ζηε κέξα. Όηαλ ζεκηλάξην δεμηνηήησλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη επηθνηλσλίαο
έρσ θαη’νίθνλ ξαληεβνύ πξέπεη λα ππνινγίδσ ην γηα δηαηηνιόγνπο κέζσ ηνπ νπνίνπ έκαζα ηερληθέο γηα
ρξόλν ησλ κεηαθηλήζεσλ κνπ αλάινγα κε ηε κέξα, ηελ λα δηαρεηξίδνκαη θξίζεηο, λα αηζζάλνκαη ιηγόηεξν
ώξα θαη ηελ πεξηνρή. πηεζκέλε αιιά θαη λα ζηεξίδσ ή λα θηλεηνπνηώ ηνπο
Είζηε ηθαλνπνηεκέλε από ηηο νηθνλνκηθέο ζαο πειάηεο κνπ, κέζα ζην πιαίζην ηνπ ξόινπ κνπ.
απνιαβέο; Πσο επηιέμαηε λα γίλεηε δηαηηνιόγνο;
Γεληθά ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη πνιύ ηνλ Ζ επηινγή κνπ έγηλε όηαλ ήκνπλ ζηε δεπηέξα ιπθείνπ.
θιάδν. Σηελ αξρή δέρηεθε κεγάιν πιήγκα γηαηί Μέρξη ηόηε ήμεξα κόλν ηη δελ ζέισ λα γίλσ. Γελ ήζεια
ζεσξήζεθε ππεξεζία “πνιπηειείαο”. Σηγά ζηγά απηό λα αζρνιεζώ κε ηνπο ππνινγηζηέο, ηα νηθνλνκηθά ή ηηο
εμηζνξξνπήζεθε. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλε, εηδηθά όηαλ θαηαζθεπέο, Μνπ άξεζε ε βηνινγία αιιά δελ ήζεια λα
ζπγθξίλσ ηε δηθή κνπ θαηάζηαζε κε άιινπο γίλσ γηαηξόο, ήζεια έλα αλζξσπνθεληξηθό επάγγεικα
επαγγεικαηίεο γύξσ κνπ. άιια δελ ήζεια λα γίλσ εθπαηδεπηηθόο. Ήκνπλ ζε

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Τεύρνο 1| 13

αδηέμνδν όηαλ κηα κέξα ε κεηέξα κνπ κνπ έδσζε έλα είλαη λα ηελ πξναζπίδνκαη θαη λα ηε δηαδίδσ! Τη ελλνώ;
άξζξν ζηελ εθεκεξίδα γηα ην Φαξνθόπεην Δλλνώ νηη θξνληίδσ λα εθπαηδεύσ ηνπο αλζξώπνπο ζε
Παλεπηζηήκην θαη ην ηκήκα Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο θαη ζσζηά δηαηξνθηθά πξόηππα θαη επηινγέο, λα ηνπο
Γηαηξνθήο. Σπρλά ιέσ αζηεηεπόκελε νηη “ήηαλ έξσηαο εμεγώ αθξηβώο πνίεο είλαη ε δπλαηόηεηεο ηεο
κε ηελ πξώηε καηηά”. Έλα άθξσο ελδηαθέξνλ δηαηξνθήο αιιά θαη ηνπ ζώκαηόο ηνπο, λα ηνπο
αληηθείκελν, κε ζπλερόκελε εμέιημε, πνιύ θαιέο κεηαθέξσ ηα θαηλνύξγηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα κε
επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο θαη, ην πην βαζηθό, κε ηξόπν θαηαλνεηό θαη πξνζηηό θαη λα κελ επηηξέπσ λα
θέληξν ηνλ άλζξσπν θαη ηελ πγεία ηνπ. πέθηνπλ ζύκαηα εθκεηάιιεπζεο από επηηήδεηνπο
Πνηόο ν ξόινο ηεο επηζηήκεο ζην επάγγεικα ηνπ “επαγγεικαηίεο” πνπ ππόζρνληαη καγηθά απνηειέζκαηα
δηαηηνιόγνπ; κε “καληδνύληα”, απνηνμηλώζεηο θαη ράπηα.
Κάζε δηαηηνιόγην, νδεγία θαη ζπκβνπιή πνπ δίλσ Πνηέο πηζηεύεηε νηη είλαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ
βαζίδεηαη ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα. Πνηέ δελ δηαηηνιόγσλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Ειιάδα;
ιέσ θάηη επεηδή αθνύγεηαη ινγηθό, κνπ ην είπε θάπνηνο Γεληθά ζεσξώ όηη νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζην
ή ην δηάβαζα θάπνπ αλ δελ ην ειέγμσ πξώηα ζε επάγγεικα ηνπ δηαηηνιόγνπ είλαη θαιέο. Σαο έρσ
δεκνζηεύζεηο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ αλαθέξεη πνπ κπνξνύλ λα απαζρνιεζνύλ νη
πξνέξρνληαη από έγθξηηνπο νξγαληζκνύο. Δπηιέγσ δηαηηνιόγνη. Οη πξνζσπηθέο κνπ εκπεηξίεο θαη νη
πξνζεθηηθά ηηο πεγέο κνπ θαη ζπρλά παξαθνινπζώ εκπεηξίεο αλζξώπσλ πνπ γλσξίδσ πνπ εμαζθνύλ ην
ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα γηα λα ελεκεξώλνκαη γηα ηηο επάγγεικα ηνπ δηαηηνιόγνπ είλαη θαιέο. Απηό πνπ
ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. Πνηέ δελ βαζίδνκαη κπνξώ λα θαληαζηώ σο δπζκελείο ζπλζήθεο γηα έλαλ
ζε γλσζίεο. Γπζηπρώο όκσο ππάξρεη κεγάιε δηαηηνιόγν είλαη λα εξγάδεηαη ζε έλα θέληξν όπνπ δελ
παξαπιεξνθόξεζε ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηξνθήο θαη απηό ζπκθσλεί κε ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδνληαη, είηε
δπζθνιεύεη ηε δνπιεηά ηνπ δηαηηνιόγνπ. επηζηεκνληθά είηε εζηθά. Απηό πνπ ζέισ λα πσ είλαη
Πνηά απήρεζε έρεη ην επάγγεικά ζαο ζηνλ νηη επεηδή δπζηπρώο όπσο πξναλέθεξα ππάξρεη
θνηλσληθό πεξίγπξν; Πνηά πηζηεύεηε νηη είλαη είλαη παξαπιεξνθόξεζε αιιά θαη εθκεηάιιεπζε ηεο
ε αληίιεςε ησλ άιισλ γηα ην επάγγεικα ηνπ επηζπκίαο ησλ αλζξώπσλ λα αδπλαηίζνπλ, ππάξρνπλ
δηαηηνιόγνπ; κέξε πνπ εθαξκόδνληαη ακθίβνιεο πξαθηηθέο
Θα ήζεια λα αλαθέξσ θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο αδπλαηίζκαηνο πνπ πηζαλόηαηα λα κελ έρνπλ θαλέλα
γηα ην επάγγεικα. Έλαο δηαηηνιόγνο κπνξεί λα απνηέιεζκα ή ρεηξόηεξα αξλεηηθέο επηπηώζεηο. Αλ
εξγάδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο βηνκεραλίαο ινηπόλ θάπνηνο δηαηηνιόγνο γηα βηνπνξηζηηθνύο ιόγνπο
(ζην παλεπηζηήκην, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, εηαηξείεο εξγάδεηαη ζε έλα ηέηνην κέξνο ζεσξώ νηη ζίγνπξα ζα ην
ηξνθίκσλ θαη θαξκαθεπηηθέο) ή ζηελ λνζνθνκεηαθή βξίζθεη αλππόθνξν.
πεξίζαιςε, ζηελ θνηλόηεηα, ζε αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο Πνηέο είλαη νη ζπλεζέζηεξεο δηαηξνθηθέο
θαη ζε ηδησηηθά γξαθεία. Σε απηό ην δεύηεξν θνκκάηη ζπκβνπιέο πνπ δίλεηε ζηνπο πειάηεο ζαο;
είλαη πνπ θπξίσο παξέρεη ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο ζε Μία πνιύ ζπλεζηζκέλε είλαη “Παλ κέηξνλ άξηζηνλ”. Σε
αλζξώπνπο, είηε πξνιεπηηθά είηε ζεξαπεπηηθά. όινπο ηνπο ηνκείο. Γνπιεύνπκε καδί γηα λα κεηξηάζνπλ
Ζ ζύγρξνλε θνηλσλία ηηο ππεξβνιέο ζην ζέκα ηεο πξόζιεςεο ηξνθήο αιιά
αζρνιείηαη ηδηαηηέξσο κε ην ηνπο απνηξέπσ θηόιαο από ην λα θηάλνπλ ζην άιιν
ζέκα ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο άθξν θαη λα βάδνπλ ζπλέρεηα πεξηνξηζκνύο ζηνπο
δίαηηαο. Γπζηπρώο όκσο εαπηνύο ζηνπο ζηα πιαίζηα ηεο δίαηηαο. Δπίζεο κία
πεξηζηξέθεηαη θπξίσο άιιε πνιύ βαζηθή ζπκβνπιή πνπ ηνπο δίλσ είλαη λα
γύξσ από ην θνκκάηη ηνπ επηιέγνπλ ιηγόηεξν επεμεξγαζκέλεο ηξνθέο. Ενύκε ζε
αδπλαηίζκαηνο, ηεο κηα επνρή πνπ ε ηξνθή πνπ θαηαλαιώλνπκε θηάλεη ζε
απώιεηα θηιώλ θαη ηεο εκάο ζπζθεπαζκέλε θαη αξθεηά επεμεξγαζκέλε κε
Γηαβάζηε πιεξνθνξίεο επηζπκεηήο εκθάληζεο. απνηέιεζκα ηελ απώιεηα ζεκαληηθώλ γηα ηελ θαιή
γηα ην επάγγεικα ηνπ
δηαηηνιόγνπ.
Απηό είλαη πνπ καο έξρεηαη ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ ζπζηαηηθώλ, ελώ ζπρλά
ζην κπαιό όηαλ αθνύκε ηε πξνζηίζεληαη νπζίεο πνπ κπνξεί λα είλαη επηβιαβείο.
ιέμε “Γηαηηνιόγνο”. Οπόηε Πνηά είλαη ηα ζπλεζέζηεξα πξνβιήκαηα ησλ
πηζηεύσ νηη ε αληίιεςε ησλ άιισλ αλζξώπσλ είλαη νηη πειαηώλ ζαο;
ν δηαηηνιόγνο θάζεηαη πίζσ από έλα γξαθείν, βγάδεη Έλα πνιύ ζεκαληηθό είλαη ην ζηξεο. Μεγάιν πνζνζηό
απζηεξά θαη πεξηνξηζηηθά δηαηηνιόγηα πνπ ζα ησλ αλζξώπσλ δελ δηαρεηξίδεηαη ην θαζεκεξηλό ζηξεο
νδεγήζνπλ ζην επηζπκεηό απνηέιεζκα, πνπ δελ είλαη θαη πνιύ ζπρλά “μεζπά” ζην θαγεηό. Δίλαη έλαο
άιιν από ην αδπλάηηζκα, θαη θξαηά θαιά θξπκκέλα ηξόπνο λα πάξεη άκεζα επραξίζηεζε θαη λα μεράζεη γηα
“καγηθά” κπζηηθά γηα ην πσο όια ζα γίλνπλ γξήγνξα ιίγν ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Δπεηδή ε δηαδηθαζία απηή
θαη ρσξίο θόπν. Φπζηθά απηό δελ ζα κπνξνύζε λα βαζίδεηαη ζην ζπλαίζζεκα θαη όρη ζηε ινγηθή απνηειεί
απέρεη πεξηζζόηεξν από ηελ αιήζεηα.... έλα εκπόδην πνπ ζέιεη δνπιεηά γηα λα μεπεξαζηεί. Έλα
Πνηα πηζηεύεηε νηη είλαη ε θπξηόηεξε ζπκβνιή ηνπ δεύηεξν είλαη ε θνηλσληθή δσή. Σηελ Διιάδα
επαγγέικαηόο ζαο ζηελ επηζηήκε θαη ην θνηλσληθό ζπλδένπκε ηα πάληα κε ην θαγεηό. Τε ραξά, ηε ιύπε,
ζύλνιν; ηελ παξέα, ηε δηαζθέδαζε, ηελ μεθνύξαζε, νπόηε είλαη
Οιόθιεξε ε δηαηηνινγηθή θνηλόηεηα ζπκβάιιεη κε ζε όιεο ζρεδόλ ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο καο. Σπρλά ηα
πνηθίινπο ηξόπνπο ζηελ πξνώζεζε ηεο επηζηήκεο ηεο άηνκα πνπ αθνινπζνύλ κηα δηαηξνθή δπζθνιεύνληαη
δηαηηνινγίαο θαη δηαηξνθήο. Πάιη ζα κηιήζσ γηα ην λα πξνζαξκόζνπλ ηηο πγηεηλέο επηινγέο ζηηο θνηλσληθέο
θνκκάηη κε ην νπνίν αζρνινύκαη εγώ. Σπλεηζέθεξα ζηηγκέο θαη ληώζνπλ νηη απνκνλώλνληαη. Απηό κπνξεί
ζηελ επηζηήκε κνπ κε θαηλνύξγηα δεδνκέλα κέζσ ησλ λα απνηειέζεη απνηξεπηηθό παξάγνληα.
Γηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ πνπ έθαλα ζηηο πξνπηπρηαθέο
θαη κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο. Τώξα ν ξόινο κνπ

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Τεύρνο 1| 14

Έρεηε ζπλαληήζεη πεξίπησζε αηόκνπ κε λεπξηθή είλαη λα ςάμνπκε ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπ αλζξώπνπ
αλνξεμία θαη αλ λαη, κε πνην ηξόπν ηελ πνπ ππνγξάθεη θαη εάλ βξνύκε νηη αλήθεη ζηνλ θιάδν
αληηκεησπίζαηε; ηεο πγείαο θαη ηεο δηαηξνθήο λα ηελ πηνζεηήζνπκε.
Ζ λεπξηθή αλνξεμία παξόηη αλαθέξεηαη σο δηαηξνθηθή Πιεξνθνξίεο πνπ δελ θέξνπλ ππνγξαθή είλαη
δηαηαξαρή, είλαη ςπρηθή λόζνο θαη ν θαηαιιειόηεξνο ύπνπηεο. Δπίζεο κπνξνύκε λα απεπζπλζνύκε ζε
εηδηθόο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο είλαη ν ςπρίαηξνο ή ν επαγγεικαηίεο πγείαο θαη λα δεηήζνπκε ηελ άπνςή
ςπρνιόγνο. Δγώ έρσ δεη πεξηζηαηηθό λεπξηθήο ηνπο ή επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ.
αλνξεμίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο κνπ Τν δηαδίθηπν έρεη θάλεη εμαηξεηηθά εύθνιε απηή ηελ
ζε λνζνθνκείν όπνπ ην άηνκν παξαθνινπζνύληαλ επηινγή αθνύ ζπρλά νη δηαηηνιόγνη θαη άιινη
από νκάδα κε δηάθνξεο εηδηθόηεηεο (δηαηηνιόγνο, επηζηήκνλεο είλαη δηαζέζηκνη λα απαληήζνπλ ζηηο
εξγνζεξαπεπηήο, λνζειεπηήο) ππό ηελ θαζνδήγεζε απνξίεο ηνπ θνηλνύ κέζσ email ή live chat. Τειηθά ε
ηνπ ςπρηάηξνπ. Σην γξαθείν όηαλ ήξζε πεξηζηαηηθό κε επζύλε πέθηεη ζε κεγάιν βαζκό ζην άηνκν.
λεπξηθή αλνξεμία θαη ην δηέγλσζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σε πνην βαζκό επεξεάδεη ε δνπιεηά ζαο ηελ
ιήςεο ηζηνξηθνύ, ην παξέπεκςα ακέζσο ζε ςπρίαηξν. θνηλσληθή δσή ζαο;
Έρσ αλαιάβεη πεξηζηαηηθό πνπ είρε ήδε ιάβεη Σε πνιύ κεγάιν βαζκό. Λόγσ ηνπ αθαηάζηαηνπ
ςπρηαηξηθή βνήζεηα θαη είρε πξνρσξήζεη πνιύ ζηε σξαξίνπ θαη ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ έρσ ειάρηζην
ζεξαπεία ηνπ, όπνπ καδί θάλακε δηαηξνθηθή πξνζσπηθό ρξόλν. Βέβαηα θξνληίδσ λα ηνλ
εθπαίδεπζε. εθκεηαιιεύνκαη γηα λα θάλσ πξάγκαηα εθηόο δνπιεηάο.
Υπάξρεη θάπνην πεξίεξγν πεξηζηαηηθό ή ζπκβάλ Δπηπρώο κνπ αξέζεη πνιύ ε δνπιεηά κνπ θαη έηζη δελ
πνπ κπνξείηε λα καο δηεγεζείηε; αγθνκαρώ!
Γελ κνπ έξρεηαη θάηη ζην κπαιό! Αζηεία πεξηζηαηηθά Έρεηε κεηαληώζεη γηα ηελ επηινγή ηνπ
κνπ έρνπλ ζπκβεί, θπξίσο κε αλζξώπνπο πνπ είραλ ηε επαγγέικαηνο;
δηάζεζε λα ”ζπάζνπλ ιίγν πιάθα” γηα λα δηαρεηξηζηνύλ Καζόινπ. Μνπ αξέζεη πνιύ θαη είκαη απνιύησο
ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηδαλ ζηε δίαηηα, αιιά όρη ηθαλνπνηεκέλε κε ηελ επηινγή κνπ.
θάηη αζπλήζηζην. Πνηέο ζπκβνπιέο ζα δίλαηε ζήκεξα ζηνπο λένπο
Θα ζέιακε λα καο δώζεηε θάπνηα ζηαηηζηηθά πνπ ζέινπλ λα ζπνπδάζνπλ θαη λα εξγαζηνύλ σο
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παρπζαξθία ζηελ Επξώπε δηαηηνιόγνη;
Θα ζαο αλαθέξσ ελδεηθηηθά θάπνηα ζηνηρεία πνπ Θα έιεγα όηη είλαη κία εμαηξεηηθή επηινγή επαγγέικαηνο
πξνέξρνληαη από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγεία. θαη έλα πνιύ ελδηαθέξνλ αληηθείκελν ζπνπδώλ.
Πάλσ από ην 50% ησλ ελήιηθσλ Δπξσπαίσλ είλαη Υπάξρνπλ πάξα πνιινί επαγγεικαηηθνί δξόκνη πνπ
ππέξβαξνη ή παρύζαξθνη. 1 ζηα 3 11ρξνλα είλαη κπνξεί λα αθνινπζήζεη θαλείο κεηά από ηηο βαζηθέο
ππέξβαξα ή παρύζαξθα. 22-25% ησλ Δπξσπαίσλ ζπνπδέο ηνπ δηαηηνιόγνπ.
εθήβσλ είλαη ππέξβαξνη ή παρύζαξθνη.
Ο επηπνιαζκόο ηεο παρπζαξθίαο δηαθέξεη κεηαμύ ησλ
ρσξώλ θαη ησλ πεξηνρώλ, αιιά γεληθά είλαη
πςειόηεξνο ζηα αγόξηα, ζηνπο λεόηεξνπο εθήβνπο θαη
ζηα άηνκα κε ρακειόηεξε επκάξεηα
Οη επηινγέο ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ, νη
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη νη ζπλήζεηεο θπζηθήο
δξαζηεξηόηεηαο επεξεάδνληαη από ην πεξηβάιινλ
ηνπο, ην νπνίν ιόγσ θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ
εμειίμεσλ αιιάδεη δξακαηηθά. Πιένλ πξνσζνύληαη
επεμεξγαζκέλα θαη αλζπγηεηλά ηξόθηκα θαη πνηά θαη ν
θαζηζηηθόο ηξόπνο δσήο.
Πηζηεύεηε νηη πξέπεη λα ππάξρεη ινγνθξηζία ζηα
κέζα όζνλ αθνξά ηηο ςεύηηθεο δίαηηεο πνπ κπνξεί
λα είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία ή όηη ηα άηνκα
είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνη γηα ηνπο εαπηνύο
ηνπο θαη πξέπεη λα απεπζύλνληαη κόλνη ηνπο ζε
θάπνην επαγγεικαηία;
Γελ κπνξνύκε λα ινγνθξίλνπκε, θαη εηδηθά ην
δηαδίθηπν, απηό είλαη ζίγνπξν. Δπίζεκνη θνξείο, όπσο
ν Παλειιήληνο Σύιινγνο Γηαηηνιόγσλ γηα παξάδεηγκα,
ζπρλά βγάδνπλ αλαθνηλώζεηο ζρεηηθά κε ςεπδείο
δηαηξνθηθνύο ηζρπξηζκνύο, δελ γίλεηαη όκσο λα
θπλεγάλε θάζε ζειίδα θαη λα δεηάλε δηαγξαθή
αλαξηήζεσλ. Γπζηπρώο ζε απηό ην θνκκάηη πξέπεη λα
πσ νηη νη ηζαξιαηάλνη θεξδίδνπλ ηνλ πόιεκν ησλ
media γηαηί νη fad diets (δεκνθηιείο δίαηηεο πνπ
ππόζρνληαη ξαγδαία απώιεηα βάξνπο) ζα ππάξρνπλ
πάληα ζε πνιιέο κνξθέο θαη εληππσζηάδνπλ εύθνια
ηνλ θόζκν. Ζ δηθή κνπ άπνςε είλαη όηη όηαλ αθνύκε ή
δηαβάδνπκε κηα πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα ηε
θηιηξάξνπκε θαη λα κελ ηε δερόκαζηε ακέζσο σο
αιεζηλή. Έλαο ηξόπνο λα ειέγμνπκε κία πιεξνθνξία

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Τεύρνο 3| 15

έρευνα

Σην ηεύρνο απηό παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο κε ηίηιν «Έθεβνη θαη Ναξθσηηθά». Σηηο
εξσηήζεηο πνπ εηνηκάζακε, απάληεζαλ νη καζεηέο ηεο Γ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ καο. Η ζπιινγή θαη
επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηεο ππεξεζίαο google forms.

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα θπξηόηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ


από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο:
 Οη πεξηζζόηεξνη έθεβνη δελ έρνπλ δνθηκάζεη λαξθσηηθά, νύηε
Ταστότητα έρνπλ ζθεθζεί λα ην θάλνπλ.
έρεσνας  Υπάξρεη πεξίπησζε λα έρεη θάλεη θάπνηνο έθεβνο ρξήζε
λαξθσηηθώλ ρσξίσ λα ην μέξεη.
4ο Γσμμάσιο  Οη πεξηζζόηεξνη έθεβνη πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε λαξθσηηθώλ, ην
Αιγάλεω έρνπλ θάλεη γηα λα γίλνπλ αξεζηνί ζηελ παξέα ηνπο. Παξάιιεια
Μάρτιος 2019 δελ επηζπκνύλ λα απαληήζνπλ πόζεο θνξέο έρνπλ θάλεη ρξήζε.
Μαθητές : 87  Οη πεξηζζόηεξνη έθεβνη ζα πξνζπαζνύζαλ λα βνεζήζνπλ
Ηλικία: 15 θάπνηνλ εζηζκέλν ζηα λαξθσηηθά νη ίδηνη, αληί λα δεηήζνπλ
βνήζεηα από θάπνην ελήιηθα.
 Οη πεξηζζόηεξνη έθεβνη δελ ζα έθαλαλ παξέα κε έλα άηνκν
εζηζκέλν ζηα λαξθσηηθά ή ζα ην ζθέπηνληαλ πξώηα.
 Οη έθεβνη πηζηεύνπλ γεληθά όηη είλαη εθηθηή ε απεμάξηεζε από ηα
λαξθσηηθά.

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Τεύρνο 3| 16

Παρακολουθήςτε ςτη εκπαιδευτική τηλεόραςη τη ςειρά


Ναρκωτικά: Εξαρτησιογόνες, Ψυχοδραστικζς ουσίες
Δείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο Επειςόδιο 1: bit.ly/2LF2LIf
έξεπλαο ζην δηαδίθηπν. Επειςόδιο 2: bit.ly/2Q07W3W

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Τεύσορ 3| 17

εξάσκηση

Με ηη βοήθεια ηηρ ιζηοζελίδαρ crosswordlabs.com θηιάξαμε ηο παπακάηω ζηαςπόλεξο με οπιζμούρ και


λέξειρ ζσεηικέρ με ηη Φςζική. Σηείληε μαρ ζηο 4thlabsmag@gmail.com ηιρ δικέρ ζαρ ιδέερ για ζηαςπόλεξο ή
άλλα παισνίδια εξάζκηζηρ με θέμα ηιρ Φςζικέρ Επιζηήμερ.

1 2

3 4

5 6 7

8 9

10

11

12 13

14

15 16

17

Οριζόντια Κάθετα
3. Το πθλίκο τθσ δφναμθσ που αςκείται κάκετα ςε μια 1. Βρίςκονται ςε τροχιά γφρω από τθ Γθ.
επιφάνεια προσ το εμβαδό τθσ επιφάνειασ αυτισ. 2. Η αιτία που προκαλεί τθ μεταβολι ςτθν κινθτικι
5. Πλανιτθσ ςτο θλιακό μασ ςφςτθμα. κατάςταςθ των ςωμάτων.
6. Ζνα ςϊμα που ζχει ζλλειψθ θλεκτρονίων είναι ………… 4. Συμβολίηεται και με Fολ
φορτιςμζνο. 7. Είναι και θ θλιακι.
9. Κάκε ποςότθτα που μπορεί να μετρθκεί. 8. Μονάδα μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ.
10. Μετρά πόςεσ περιοδικζσ κινιςεισ εκτελοφνται ςε 1 9. Ελκφει μεταλλικά αντικείμενα.
δευτερόλεπτο. 12. ………… λζγεται θ ταχφτθτα ενόσ κινθτοφ ςε μια
11. ………… φορά θλεκτρικοφ ρεφματοσ ονομάηεται θ οριςμζνθ χρονικι ςτιγμι.
φορά κίνθςθσ των κετικϊν φορτίων ςε ζναν αγωγό. 14. Επιςτιμονασ γνωςτόσ για τουσ 3 νόμουσ που
13. Θεμελιϊδθσ δφναμθ του ςφμπαντοσ. διατφπωςε ςχετικά με τθν κίνθςθ των ςωμάτων.
15. Διάςθμθ κεωρία του Άλμπερτ Αϊνςτάιν. 16. Το ςφνολο των διαδοχικϊν κζςεων που παίρνει ζνα
17. Αυτό το μζγεκοσ μετριζται ςε kg. κινθτό ςϊμα.

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Σεύρνο 3| 18

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός
΢ην ηεύρνο απηό, δηνξγαλώζακε ινγνηερληθό δηαγσληζκό πνηήκαηνο, comics θαη δηεγήκαηνο κε ζέκα ηηο
θπζηθέο επηζηήκεο. Οη ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνύ δηάιεμαλ θαη βξάβεπζαλ ηα δύν θαιύηεξα έξγα από θάζε
θαηεγνξία θαη ζαο ηα παξνπζηάδνπλ παξαθάησ. ΢ηείιηε καο ηα δηθά ζαο έξγα θαη δείηε λα δεκνζηεύνληαη
ζην ηζηνιόγιο ηνπ πεξηνδηθνύ.

1ε ζέζε Πνίεκα (Πέξξνπ ΢νθία)


Δίλαη θάηη ζηελ ρεκεία
Πνπ δελ ην πηάλεηο κε ηελ κηα.
Δίλαη ηα νμέα, ηα άιαηα θαη νη βάζεηο
Πνπ κόιηο ηα κάζεηο, δελ ζα ηα μεράζεηο.

΢ην θόθθηλν ην αίκα, πνπ κέζα κνπ θπιά Δπηζθεθζείηε ην ηζηνιόγην ηνπ
Πάληα πξέπεη λα έρσ βαζηθό PH. πεξηνδηθνύ γηα λα δείηε ηα
Γηαηί αλ είλαη παξαπάλσ θείκελα όισλ ησλ
Μπνξεί θαη λα πεζάλσ.
ζπκκεηερόλησλ
Σα νμέα κε ηα άιαηα πάληα αληηδξνύλ. bit.ly/2Q7ATew
Καη ζπλήζσο πάληνηε ράνο πξνθαινύλ.
Ρίρλνπκε ην μύδη γηα λα θύγεη ε ζθνπξηά
΋κσο πνηέ δελ πξέπεη λα πέθηεη ζηα ζθαιηά. 2ε ζέζε Πνίεκα (Κνπξπάο ΢ηακάηεο)
Ση σξαία πνπ 'λ' ηα νμέα,
Σν αιάηη ζην θαΐ, ην κάξκαξν ν γξαλίηεο
όκσο έκαζα ηπραία
Πνζά άιαηα άξαγε λα' ρεη ν πιαλήηεο;
πσο δηαβξώλνπλ ηα αξραία
Έλα έλα ζα πάσ λα ηα κεηξήζσ
θαη κπνξεί λα 'λαη κνηξαία.
Παληνύ ζα πάσ, παληνύ ζα ξσηήζσ.
Μελ ηα πηεηο, είλαη μηλά
ζα ζνπ θανύλ ηα ζσζηθά.
Αξαίσζέ ηα, ώζηε κεηά
λα κεγαιώζεη ην pH.

΢ηελ παξνπζία ησλ δεηθηώλ


ην ρξώκα αιιάδνπλε απηώλ.
ζηε δηάιπζή ηνπο ζην λεξό
πδξνγόλνπ δίλνπλ θαηηόλ.

Κνίηα ηώξα θαη ηηο βάζεηο,


πξέπεη λα κελ ηηο μεράζεηο
άκα ζέιεηο λα πεξάζεηο
θαη απηέο ηηο εμεηάζεηο!

Δίλαη ζέκα πνιύ SOS,


πνπ ζα πέζεη έηζη θη αιιηώο,
ν ραξαθηήξαο ν βαζηθόο
όπσο θη ν όμηλνο, ζαθώο.

Δγθαύκαηα θέξλνπλ πνιιά,


ηα δηαιύκαηα ηα βαζηθά,
θαη ην δηθό ηνπο ην pH
μεπεξλάεη ην 7!

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Σεύρνο 3| 19

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Σεύρνο 3| 20

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Σεύρνο 3| 21

1ε ζέζε Διηγήματος (Μαργαρίτη Ευγενία)


~ΖΕΛΑΝΖΘΑ~
{ΉΡΩΕ΢}
Καζεγεηήο: θ. Αριαδόπνπινο
Μαζεηήο: Αριαδόπνπινο
Γπλαίθα: Νηνκαηίηδα
Κνιιεηόο: Λεκόληνο
ΠΕΡΘΛΗΨΗ
{Ζ Εειάλδηα είλαη ε αξξώζηηα πνπ ηπξαλλάεη ρξόληα πνιινύο θαηνίθνπο ηεο Μειαηδνλίαο. Πνιινί πξνζπάζεζαλ λα
βξνύλε ην θάξκαθν, όκσο κάηαηα. Δπηηέινπο, κεηά από 20 ρξόληα έλαο καζεηήο ηνπ θ. Αριαδόπνπινπ απνθαζίδεη λα
αζρνιεζεί κε ηε Χεκεία θαη λα βξεη ην θάξκαθν. Μηα κηθξή, κα σξαία ηζηνξία μεθηλά.}

Σν πξωί ηεο Σεηάξηεο ήξζε. Ο θ. Αριαδόπνπινο γηα άιιε κηα θνξά πήγε ζηε δνπιεηά ηνπ, ζηελ
Καιακπνθειεναθαδεκία Μειαηδνλίωλ. Εθεί δίδαζθε ζηνπο καζεηέο ηνπ κπζηηθά γηα ην πωο λα γίλνπλ άμηνη
πνιίηεο, λα βξνύλε κηα αμηνπξεπέζηαηε δνπιεηά θαη λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηε κηθξή απηή πόιε.
Μεηά ην ηέινο ηεο ηξίηεο ώξαο έλαο καζεηήο ηνπ θ. Αριαδόπνπινπ ηνλ πιεζίαζε:
Αθξαηνύιεο: Κύξηε, πάληα ήζεια λα αζρνιεζώ κε ηε ρεκεία. Θέισ λα γίλσ ρεκηθόο.
Ο θ. Αριαδόπνπινο δελ πίζηεπε ζηα απηηά ηνπ. Χεκηθόο ζηε Μειαηδνλία;
Αριαδόπνπινο: Ξέξεηο όηη απαγνξεύεηαη...
Αθξαηνύιεο: Φπζηθά, κα είλαη ην όλεηξό κνπ.
Αριαδόπνπινο: Γπζηπρώο δελ κπνξώ λα βνεζήζσ.
Αθξαηνύιεο: Μα... γηαηί;
Αριαδόπνπινο: Γελ ην ζπδεηώ!
Αθξαηνύιεο: Ση έγηλε θαη όινη κηζνύλ ηνπο ρεκηθνύο ηέινο
πάλησλ;
Ο θ. Αριαδόπνπινο έθπγε από ηελ αίζνπζα. Δελ ήζειε λα αζρνιεζεί κε απηό ην ζέκα. Σνπ έξρνληαλ άζρεκεο
αλακλήζεηο.
Γπξλώληαο ζπίηη ν θ. Αριαδόπνπινο άθεζε ηα πξάγκαηά ηνπ θαη μάπιωζε ζην πνξηνθαιί θξεβάηη ηνπ.
΢θεθηόηαλ όια απηά πνπ πξνεγήζεθαλ.
Νηνκαηίηδα: Αγάπε κνπ, γύξηζεο;

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Σεύρνο 3| 22

Αριαδόπνπινο: ΋ρη, θιέθηεο είκαη πνπ ηπραίλεη λα έρσ ηα θιεηδηά ηνπ ζπηηηνύ.
Η Νηνκαηίηδα ήηαλ ε άξξωζηε γπλαίθα ηνπ θ. Αριαδόπνπινπ. Είρε δηαγλωζηεί κε κηα αξξώζηηα νλόκαηη
Ζειάλδηα. Οη πνιίηεο κνιύλζεθαλ όηαλ έγηλε έθξεμε ζηελ πόιε πξηλ από 20 ρξόληα. Οη γηαηξνί ηεο έδηλαλ
κόλν 5 ρξόληα δωήο, κα άληεμε πεξηζζόηεξν. Ήηαλ από πάληα κηα δπλαηή δνπκεξή θόθθηλε ληνκάηα.
Αριαδόπνπινο: Νηνκαηίηδα, έρεηο θαγεηό;
Νηνκαηίηδα: Έθηηαμα γεκηζηά.
Αριαδόπνπινο: Βάιε κηα ληνκάηα.
Νηνκαηίηδα: Σελ νηθνγέλεηά κνπ ηξσο;
Αριαδόπνπινο: Καιά, θαιά βάιε θνινθύζη... ζαλ ην θεθάιη ζνπ. Σξειέλγθν.
Ο θ. Αριαδόπνπινο δελ είρε βγάιεη ζηηγκή από ην κπαιό ηνπ ηνλ δηάινγό ηνπ κε ηνλ Αθξαηνύιε. Μα θαιά,
ρεκηθόο; Γηαηί όρη θπζηθόο; Δελ είρε όξεμε λα μαλαδήζεη από ηελ αξρή ηελ ηξαγωδία.
Πέκπηε. Ξεθηλάεη γηα άιιε κηα θνξά λα πάεη ζηε δνπιεία. Ση ζα έιεγε ζηνλ κηθξό; Θα ηνπ θαηέζηξεθε ηα
όλεηξα. Έηζη, απνθάζηζε λα ηνπ πεη όιε ηελ αιήζεηα. Όκωο, πξώηα έπξεπε λα κηιήζεη ζηνλ θνιιεηό ηνπ,
θύξην Λεκόλην.
Λεκόληνο: ΢πγγλώκε, ηη θάλεηο εζύ εδώ;
Αριαδόπνπινο: Ήζεια λα ζνπ κηιήζσ...
Λεκόληνο: Ση είλαη;
Αριαδόπνπινο: Φνβάκαη. Ο Αθξαηνύιεο, έλαο καζεηήο κνπ, ζέιεη λα αθνινπζήζεη ην επάγγεικα ηνπ ρεκηθνύ.
Ο Λεκόληνο παξέκεηλε ζηωπειόο. Ήμεξε όηη όιν απηό δε ζα έβγαηλε ζε θαιό.
Λεκόληνο: Να θαληαζηώ ζεο λα ηνπ κηιήζεηο γηα ηόηε...
Αριαδόπνπινο: Σν ζθέθηνκαη...
Λεκόληνο: Πξνζπάζεζε. Μα λα πξνζέρεηο. Γε ζέινπκε λα πεξάζνπκε ηα ίδηα.
Ο Αριαδόπνπινο έθπγε γξήγνξα. Έπξεπε λα βξεη ηνλ Αθξαηνύιε.
Αθξαηνύιεο: Κύξηε, κπνξώ λα ζαο κηιήζσ;
Αριαδόπνπινο: ΋ρη, αγόξη κνπ, εγώ ζέισ λα ζνπ κηιήζσ...
Αθξαηνύιεο: Γελ κπνξείηε λα κνπ αιιάμεηε γλώκε!
Αριαδόπνπινο: ΋ρη, ήξζα λα ζνπ κηιήζσ γηα εθείλε ηελ εκέξα. Να ζνπ πσ ηη αιήζεηα ζπλέβε.
Ο Αθξαηνύιεο αθνινύζεζε ηνλ Αριαδόπνπιν. Πήγαλ ζε κηα παιηά απνζήθε θαη άξρηζαλ λα ζπδεηνύλ.
Αριαδόπνπινο: Πξηλ από 20 ρξόληα, έλαο ζπνπδαίνο ρεκηθόο εκθαλίζηεθε ζηε Μειαηδνλία. Σν όλνκά ηνπ ήηαλ Α.Γ.Π.
δειαδή Αδνππνύ. Βνήζεζε α θηηαρηνύλ πνιιά θάξκαθα. Ο θόζκνο ηνλ ζαύκαδε. Άξρηζε, ινηπόλ, λα πηζηεύεη πσο
κόλν εθείλνο κπνξνύζε λα ζεξαπεύζεη κηα αξξώζηηα πνπ νλνκάδεηαη Εειάλδηα. Ξεθίλεζε ην πξσί 10 Μαΐνπ 1979.
Γνύιεπε επί 15 κέξεο. Μέρξη πνπ ππέζεζε πσο ηα θαηάθεξε. ΢ηηο 25 Μαΐνπ δήηεζε εζεινληέο όπνπ είραλ δηαγλσζηεί
κε ηε Εειάλδηα. Ζ γπλαίθα κνπ ήηαλ βνεζόο ηνπ. Ο Α.Γ.Π. έδσζε ην θάξκαθν ζηνλ πξώην. Ήηαλ έλα κήιν. Αληί όκσο
λα γηαηξεπηεί, έγηλε ρεηξόηεξα. Άξρηζε λα ηξέκεη. Να δεηά βνήζεηα. Ξαθληθά όκσο, αθνύζηεθε έθξεμε θαη ην κήιν
έζθαζε. ΋ζνη βξίζθνληαλ ζην δσκάηην κνιύλζεθαλ από ηελ αξξώζηηα. Δθηόο από ηνλ Α.Γ.Π. όπνπ εμαθαλίζηεθε...
Ο Αθξαηνύιεο μαθληάζηεθε. Φάλεθε λα ην ζθέθηεθε θαη απάληεζε:
Αθξαηνύιεο: Γειαδή θαλείο δελ κπόξεζε λα βξεη ηε ζεξαπεία;
Αριαδόπνπινο: Καλείο!
Αθξαηνύιεο: Θα ηε βξσ εγώ. Έηζη ζα ζαο απνδείμσ ηη αμίδσ ζηα ’ιήζεηα.
Αριαδόπνπινο: Πξνζπάζεζε, όκσο πξόζερε! Ζ ρεκεία δελ είλαη παηρλίδη...
Ο θ. Αριαδόπνπινο απνρώξεζε. Δελ ήζειε λα κηιήζεη μαλά γηα απηό. Όκωο θάζε κέξα ηνπ εξρόηαλ ζην
κπαιό εθείλε ε άηπρε κέξα, εθείλε ε ζηηγκή.
~Μεηά από 16 εκέξεο~
Η Σεηάξηε ήξζε. Ο θ. Αριαδόπνπινο μεθίλεζε γηα ηε δνπιεηά ηνπ. ΢ηηο πύιεο ηεο Καιακπναθαδεκίαο βξήθε
ηνλ Αθξαηνύιε. Χαξνύκελνο θαηλόηαλ.
Αθξαηνύιεο: Σα θαηάθεξα! Μα ηνπο αθξάηνπο ινπθνπκάδεο. Ναη! Ναη! Οπρνύ!
Αριαδόπνπινο: Ση θαηάθεξεο; Γηαηί θσλάδεηο; Δίλαη ζρνιεηό εδώ!
Αθξαηνύιεο: Σν θάξκαθν. Σν θάξκαθν. ΢πγρσξηαλνί!

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Σεύρνο 3| 23

Αριαδόπνπινο: Μαο έζθαζεο! Πνην θάξκαθν;


Αθξαηνύιεο: Σν θάξκαθν ηεο Εειάλδηα.
Αριαδόπνπινο: Πόηε πξόιαβεο;
Αθξαηνύιεο: Δ, δελ ήηαλ θαη ηόζν δύζθνιν...
Ο θ. Αριαδόπνπινο θάζηζε λα ζθεθηεί. Όληωο ηα θαηάθεξε; Μα πωο; Αθνύ ηόζνη πξνζπάζεζαλ ρωξίο όκωο
θάπνην απνηέιεζκα. Είλαη δπλαηόλ λα ηα θαηάθεξε απηόο ν λεαξόο;
Αριαδόπνπινο: Πσο ην έθαλεο;
Αθξαηνύιεο: Πίζηεςα ζηνλ εαπηό κνπ. Έςαμα θαη λα... ηα θαηάθεξα. Σώξα απιώο ρξεηάδνκαη θάπνηνλ λα η δνθηκάζεη.
Ξέξεηε θαλέλαλ πνπ ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη;
Ακέζωο εκθαλίζηεθε έλα ρακόγειν ζην πξόζωπό ηνπ.
Αριαδόπνπινο: Σελ γπλαίθα κνπ! Βαζηθά, επεηδή ζέισ λα δήζεη, ζα ζνπ θέξσ ηελ πεζεξά κνπ!
Αθξαηνύιεο: Σέιεηα! Διπίδσ λα δνπιέςεη... Διάηε ζην εξγαζηήξηό κνπ ζηηο 18:00. Σελ νδό βξείηε ηελ από ην Google
Maps.
~΢ην ζπίηη~
΢ην ζπίηη ν θ. Αριαδόπνπινο ζθέθηεηαη αλ ζα βνεζήζεη όληωο ηνλ Αθξαηνύιε ή όρη.
Νηνκαηίηδα: Ση ζε απαζρνιεί; Μίια κνπ...
Αριαδόπνπινο: Έλαο καζεηήο κνπ ηζρπξίδεηαη πσο βξήθε ηε ζεξαπεία γηα ηε Εειάλδηα.
Η Νηνκαηίηδα δελ κίιεζε. Κνηηνύζε ην θελό. ΢ύληνκα όκωο εκθαλίζηεθε έλα κεηδίακα ζην πξόζωπν ηεο.
Νηνκαηίηδα: Μα ηα δέθα θξνπαζάλ κε ηε ξεπζηή ζνθνιάηα! Αρ, ζεέ ιαραλνθεθηέ! Δπηηέινπο!
Αριαδόπνπινο: Σόζε ραξά;
Νηνκαηίηδα: Φπζηθά! Να ’λαη θαιά ην παιηθάξη.
Αριαδόπνπινο: ΢ήκεξα, ζα ζηείισ ηε κεηέξα ζνπ λα γίλεη ην πεηξακαηόδσν. Δπηηέινπο, ζα ηε μεθνξησζώ!
Νηνκαηίηδα: ΋ρη, ΋ρη ηε κακάθα κνπ! Θα πάσ εγώ!
Ο θ. Αριαδόπνπινο δε ηε ζηακάηεζε. Ήηαλ απνθαζηζκέλε λα απαιιαγεί από απηό.
Αριαδόπνπινο: Δληάμεη. ΢ηηο 18:00 λα είζαη έηνηκε.
~΢ην εξγαζηήξην~
Αθνύ θάλαλ ηόζε ώξα λα βξνπλ ην εξγαζηήξην... Επηηέινπο θηάζαλε. Μπαίλνληαο κέζα καγεύηεθαλ. Σν
δωκάηην πεξηείρε επηηαρπληή ζωκαηηδίωλ, ζπζθεπή θαζαξηζκό κεηάιιωλ, πίλαθεο, πάγθνπο θ.α. Δελ είραλ
μαλαδεί θάηη ηέηνην.
Αθξαηνύιεο: ΢αο αξέζεη θ. Αριαδόπνπιε; Να θαληαζηώ ε θύξηα είλαη ε πεζεξά ζαο... Πσπώ, γξηά είλαη!
Νηνκαηίηδα: Καηαξακέλε! Δίκαη λέα ζαλ ηνλ ινπθνπκά πνπ ηξσο θάζε βξάδπ. Φηνπ ζνπ!
Αθξαηνύιεο: Ναη... ζπγγλώκε. Να ζπλερίζνπκε;
Νηνκαηίηδα: ΠΡΟ΢ΔΞΔ! Σέηνην δηακάληη δε ζα βξεηο αιινύ!
Ο Αθξαηνύιεο έβαιε ηελ Νηνκαηίηδα λα θαζίζεη. Σεο έδωζε έλα πνηήξη λεξό θαη έλα πγξό ζε θνπηαιάθη.
Αθξαηνύιεο: Πηείηε ην γξήγνξα!
Η Νηνκαηίηδα έθαλε ό,ηη ηεο δήηεζε. Πεξίκελε... Πεξίκελε...
Νηνκαηίηδα: Γελ λνκίδσ λα ηα θαηαθέξακε...
Αθξαηνύιεο: Μα, πσο; Αθνύ ηα είρα θάλεη όια, όια ηα ζηάδηα. Χξεηάδνκαη θάπνηνλ λα κε βνεζήζεη...
Αριαδόπνπινο: Ίζσο ζέιεη ιίγε αθόκα ρισξνθαηλακίλε.
Αθξαηνύιεο: Μπνξεί!
Έηξεμε λα θηηάμεη ην κείγκα. Ήιπηδε λα ηα θαηαθέξεη. Δελ ήζειε λα ηνλ πνπ απνηπρεκέλν.
Αθξαηνύιεο: Κα. Νηνκαηίηδα, δνθηκάζηε!
Αθνύ ην ήπηε, άξρηζε λα ηξέκεη. Χιόκηαζε θαη δαιηδόηαλ. Όηαλ πέξαζαλ 5 ιεπηά ηεο πήξε αίκα. Σν θάξκαθν
δε ρξεηαδόηαλ πεξηζζόηεξα από 3 ιεπηά γηα λα δξάζεη.
Αθξαηνύιεο: Διπίδσ λα πηάζεη! Αρ, ζεέ Λαραλνθεθηέ, θάλε λα πηάζεη!
Πέξαζαλ 3 ώξεο από ην πείξακα. Πίζηεπε πωο ζα απνηύρεη, κα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ην αληίζεην.
4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Σεύρνο 3| 24

Αθξαηνύιεο: Ναη! ΝΑΗΗΗΗ! Σα θαηάθεξα! Σα θαλάιηα. Πάξηε ηα θαλάιηα. Σν Μπαλαλναλαλαλά, ην Χνξηαγνξά θαη ην
θαιεκέξα Μειαηδνλία!
Νηνκαηίηδα: Ση ζπλέβε;
Αθξαηνύιεο: Βξήθα ην θάξκαθν γηα ηε Εειάλδηα θαη εζείο πιένλ δελ πάζρεηε από απηή! Ζ Εειάλδηα είλαη παξειζόλ!
Σα θαλάιηα δε άξγεζαλ λα έξζνπλ...
Γεκνζηνγξάθνο: Πσο ηα θαηαθέξαηε;
Αθξαηνύιεο: Γνύιεςα ζθιεξά. Πίζηεςα ζηνλ εαπηό κνπ θαη ζηε δύλακε ηεο ρεκείαο.
Γεκνζηνγξάθνο: Μπνξείηε πιένλ λα γηαηξέςεηε ηε Εειάλδηα;
Αθξαηνύιεο: Ναη!
Γεκνζηνγξάθνο: ΢αο βνήζεζε θάπνηνο άιινο ζηελ παξαζθεπή ηνπ θαξκάθνπ;
Αθξαηνύιεο: Δίρα κηα κηθξή βνήζεηα από ηνλ θ. Αριαδόπνπιν. Αιήζεηα, πσο μέξαηε πσο ρξεηαδόηαλ θαη άιιε
ρισξνθαηλακίλε; Ο κόλνο πνπ ζα κπνξνύζε λα ην γλσξίδεη είλαη έλαο ρεκηθόο. Βέβαηα, δελ έρνπκε ρεκηθνύο εδώ...
Ο Αθξαηνύιεο ζηακάηεζε. Σνλ θνίηαμε. Μαδί θαη όινη νη άιινη. Είραλ κπξνζηά ηνπο ηνλ πξώην ρεκηθό ηεο
Μειαηδνλίαο. Δε κίιεζε θαλείο.
Αριαδόπνπινο: Δληάμεη ινηπόλ. Να, εγώ είκαη. Ο Α.Γ.Π. Σν θξαηνύζα κπζηηθό 20 νιόθιεξα ρξόληα. Καλείο δελ
αζρνιήζεθε κε ηελ ππόζεζή κνπ γηα πάλσ από 2 κήλεο. Πίζηεςα πσο είρα μεθύγεη. ΋ηη θαηάθεξα λα μεπεξάζσ ην ηη
έθαλα. Μέρξη πνπ εκθαλίζηεθε ν Αθξαηνύιεο. Εεηώ ζπγγλώκε ζε όινπο όζνπο έβιαςα. Δηδηθά ζε ζέλα Νεξαηδία.
Πίζηεςεο ζε κέλα, αιιά εγώ ζε θνξόηδεπα.
Η αζηπλνκία έθηαζε. ΢πλέιαβαλ ηνλ Αριαδόπνπιν θαη έηζη νδεγήζεθε ζηε θπιαθή. Πνηνο ζα κπνξνύζε λα
θαληαζηεί όηη απηόο ν ηαπεηλόο θαζεγεηήο ήηαλ έλαο ηξειόο επηζηήκνλαο; Μα, ε ηζηνξία δελ ηειεηώλεη εδώ...
~ΤΕΛΟΣ~

Ο Αθξαηνύιεο έγηλε δηάζεκνο ρεκηθόο. ΋ινη ηνλ ζαύκαδαλ. ΋ινη βαζίδνληαλ ζε απηόλ.
Ζ Εειάλδηα πιένλ ζεσξείηαη κηα απιή θαη ζπλεζηζκέλε αξξώζηηα.
Ο Αθξαηνύιεο θαηάθεξε λα θάηη πνπ δελ κπνξνύζε θαλέλαο λα θαηαθέξεη.
Ο Αριαδόπνπινο θαηάθεξε λα απαιιαγεί από ηε θπιαθή κε ηε βνήζεηα ηνπ Αθξαηνύιε. Πιένλ θαηνηθεί ζηα βνπλά ηεο
Μειαηδνλίαο.
{Ο Αθξαηνύιεο έθαλε ην όλεηξό ηνπ πξαγκαηηθόηεηα. Κάλε ην θη εζύ!}

2ε ζέζε Δηεγήκαηνο (Γηαξέλε Μαξίλα)


Μηα ηζηνξία απαγνξεπκέλεο αγάπεο
Αλ λοκίδεηε όηη ασηή είλαη κηα ζσλεζηζκέλε ροκαληηθή ηζηορία, όποσ οη δύο πρωηαγωληζηές κας ζα βρεζούλ, ζα ερωηεσζούλ
θαη ζηε ζσλέτεηα ζα παληρεσηούλ, είζηε βαζηά λστηωκέλοη. Ασηή ε ηζηορία ποσ ζα αθούζεηε είλαη πέρα γηα πέρα αιεζηλή θαη
επίζες ζσγθηλεηηθή, οπόηε πάρηε ταρηοκάληηια θαη… αποιαύζηε.
«Θα ζ’ αγαπάσ γηα πάληα» ςέιιηζε ε Κίηηπ κε όζε δύλακε ηεο είρε απνκείλεη θαζώο ην δειεηήξην εηζρσξνύζε βαζύηεξα
κέζα ηεο «Γελ ζα ζε μεράζσ πνηέ!» απάληεζε κε δάθξπα ζηα κάηηα ν Άδεο.
Μηα κέρα πρηλ
΋ια θπινύζαλ κε θαλνληθνύο ξπζκνύο εθείλν ην πξσί. Ο θάζε έλαο έθαλε ηε δνπιεηά ηνπ, όπσο θάζε άιιε θπζηνινγηθή
κέξα. Ακηλνμέα θπθινθνξνύζαλ ειεύζεξα κέρξη ηα tRNA λα ηα αξπάμνπλ θαη λα ηα κεηαθέξνπλ ζηα ξηβνζώκαηα, πνπ
θάζνληαλ θαη πεξίκελαλ κε αλππνκνλεζία ηα ζεξάκαηά ηνπο. Σα κηηνρόλδξηα, ζθιεξνί εξγάηεο, δελ ζηακαηάλε λα παξάγνπλ
ελέξγεηα κέρξη λα αθνύζνπλ ην θνπδνύλη ηνπ δηαιείκκαηνο. Οη πνιπλνπθιενηηδηθέο αιπζίδεο άλνηγαλ, έθιεηλαλ,
ζηξηθνγύξηδαλ, δηπιαζηάδνληαλ… ΋ια πήγαηλαλ θπζηνινγηθά θαη ν ππξήλαο ραηξόηαλ γηα ηνπο εξγαδόκελνύο ηνπ. Σελ
θαιύηεξε δνπιεηά όκσο, ηελ έθαλαλ ηα λνπθιενηίδηα. ΋ιε κέξα έζπαγαλ, μαλά ελώλνληαλ θαη πνηέ θαλέλα ιάζνο. Πάληα
ζσζηά… Αδελίλε- Θπκίλε ή Κπηνζίλε - Γνπαλίλε. Ο ππξήλαο ηα ζαύκαδε. Γελ ήμεξε όκσο ηη γηλόηαλ ζε απηέο ηηο δίθισλεο,
αηειείσηεο αιπζίδεο.
Αο ξίμνπκε ινηπόλ κηα καηηά… ΋λησο! ΋ια είλαη όπσο ηα ιέεη ν ππξήλαο. Καλέλα ιάζνο. Ζ θαζαξία όκσο είλαη θξηθηή. Μα
θαιά, ηη γίλεηαη εθεί κέζα; « Πην γξήγνξα, πην γξήγνξα. Γελ ηεκπειηάδνπκε!» ε θσλή ήηαλ δπλαηή θαη αγελέζηαηε. Ζρεία
ππήξραλ παληνύ θαη έηζη, δπζηπρώο, ε αλππόθνξε θσλή αληερνύζε παληνύ. «΢ε πόζε ώξα έρνπκε δηάιεηκκα επηηέινπο;»

4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Σεύρνο 3| 25

ξώηεζε ιαραληαζκέλα ν Κείην ζηελ δηπιαλή ηνπ. «Κάλε ππνκνλή Κείην, ζε ιίγν ηειεηώλνπκε γηα ζήκεξα.» απάληεζε κε κηα
γιπθηά θσλή ε Κίηηπ. Ζ Κίηηπ ήηαλ ε αδειθή ηνπ Κέηην. Καη νη δύν αλήθαλ ζηελ νηθνγέλεηα ηεο Κπηνζίλεο. Ζ κεηέξα ηνπο ήηαλ
πνιύ γλσζηή ζηνλ θόζκν ησλ θπηηάξσλ θαη θαλέλαο δελ ηνικνύζε λα ηελ παξαθνύζεη, ήηαλ όκσο πάληα απαζρνιεκέλε θαη
έηζη έζηειλε ηα παηδηά ηεο λα θάλνπλ όιε ηε ζθιεξή δνπιεηά. Ζ Κίηηπ ήηαλ θαιόθαξδε θαη πνηέ δελ έιεγε όρη. Βνεζνύζε
όπνηνλ ηεο δήηαγε ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηεο θαη δελ θαθνινγνύζε πνηέ θαλέλαλ. Ήηαλ ππόδεηγκα θνπέιαο θαη όιεο νη
αδσηνύρεο βάζεηο ήζειαλ λα ηελ θάλνπλ δηθή ηνπο. Δηδηθά ν Γνπάιαο.
90 ιεπηά πρηλ ηε κεγάιε ώρα
« ΢ύξκα! Έξρεηαη.» θώλαμε ν Κείην ζηελ αδειθή ηνπ θαη έηξεμε λα θύγεη. Ζ Κίηηπ δελ κπνξνύζε λα θαηαιάβεη ηη ελλννύζε ν
αδειθόο ηεο, κέρξη πνπ είδε ην θαινζρεκαηηζκέλν θαη ζθηρηό ζώκα ηνπ λα δηαγξάθεηαη ζηνλ νξίδνληα. Σα γεξνδεκέλα
κπξάηζα ηνπ λα ιάκπνπλ θαη ηα μαλζά ζαλ ηνλ ήιην καιιηά ηνπ λα αλεκίδνπλ θαζώο πιεζίαδε. Πνηνο είλαη απηόο; Μα θπζηθά
ν πξσηόηνθνο γηνο ηεο Γνπαλίλεο. Σν πξσηνπαιίθαξν όισλ ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ. Ο άληξαο ησλ νλείξσλ θάζε
θνξηηζηνύ. «Μάληεςε!» είπε ν Γνπάιαο θαη έθιεηζε απαιά ηα κάηηα ηεο «Γνπάιαο! Δζύ εδώ;» αλαθώλεζε ε Κίηηπ γεκάηε
ηαξαρή « ΋πνπ πεγαίλεη ε γιπθηά κνπ Κίηηπ, εθεί πεγαίλεη θαη ν Γνπόιη ηεο.» « Ση θάλεηο εδώ Γνπάιαο;» είπε θαλεξά
ελνριεκέλε ε Κίηηπ « Έια αγαπεηή κνπ, όρη Γνπάιαο. Γηα ηνπο θίινπο, Γνπίιη.» «Ναη… Καη πάιη. Ση γπξεύεηο εδώ; Γελ
βιέπεηο όηη θάπνηνη από εκάο ηνπιάρηζηνλ δνπιεύνπκε;» «Μα γηαηί εμάπηεζαη γιπθηά κνπ Κίηηπ; Δγώ ήξζα απιά γηα λα ζε
θάλσ λα μεραζηείο. Πάκε θακηά βόιηα κηαο θαη έρνπκε δηάιεηκκα;» «Γελ κπνξώ.» είπε απόηνκα ε Κίηηπ. Ο Γνπάιαο, ή
κάιινλ Γνπίιη, όπσο ζέιεη λα ηνλ απνθαινύκε, μεθύζεμε, πήγε λα πεη θάηη, όκσο…« Έρσ δνπιεηά. Καιύηεξα λα πεγαίλεηο.»
ηνλ δηέθνςε ε Κίηηπ θαη γύξηζε κπξνζηά ηεο. Γελ είρε άιιε επηινγή ν Γνπάιαο από ην λα θύγεη, δελ ήμεξε όκσο πσο ε θίιε
καο είρε άιια, θαιύηεξα ζρέδηα γηα λα πεξάζεη επράξηζηα ην δηάιεηκκά ηεο.
70 ιεπηά πρηλ ηε κεγάιε ώρα
΋ηαλ ζηγνπξεύηεθε πσο ν ελνριεηηθόο γόεο είρε θύγεη, άξρηζε λα θνηηάδεη παληνύ γύξσ ηεο, κέρξη πνπ ηνλ είδε. Μπνξεί λα
κελ είρε ηα μαλζά καιιηά ή ην θαινγπκλαζκέλν ζώκα ηνπ Γνπάιαο, όκσο ηα πξάζηλα κεγάια κάηηα ηνπ δελ ζε άθελαλ λα
πξνζέμεηο ηίπνηα άιιν πάλσ ηνπ. Καζώο πιεζίαδε θνληά ηεο, ε Κίηηπ έλησζε νινέλα θαη πην θνληά ζηνλ Παξάδεηζν.
«Δπηηέινπο αγάπε κνπ.» είπε ρακειόθσλα ε Κίηηπ θαη έηξεμε ζηελ αγθαιηά ηνπ. «Πώο ήηαλ ε κέξα ζνπ;» είπε ν Άδεο θαη ηεο
έδσζε έλα θηιί. Κνηηάρηεθαλ. Γάθξπα άξρηζαλ λα θπιάλε από ηα κειί ηεο κάηηα. «Ση έρεηο; Γηαηί θιαηο Κίηηπ κνπ;» είπε ν Άδεο
θαη ηελ έζθημε πην δπλαηά ζηελ δεζηή ηνπ αγθαιηά «Γηα πόζν αθόκα ζα γίλεηαη απηό Άδε; Γηα πόζν αθόκα ζα πξέπεη λα
παίδνπκε ζέαηξν θαη λα θάλνπκε πσο δελ γλσξηδόκαζηε;» είπε ε Κίηηπ κε ηξεκάκελε θσλή θαη ζθνύπηζε ην πξόζσπν από
ηα δάθξπά ηεο. Βιέπεηε, ν Άδεο ήηαλ έλαο από ηνπο γηνπο ηεο Αδελίλεο. Οη θαλόλεο, μέξεηε, ζην θύηηαξν είλαη απινί κα
απζηεξνί. Ζ Κπηνζίλε ζα πξέπεη λα δεπγαξώλεη ΜΟΝΟ κε Γνπαλίλε θαη ε Αδελίλε ΜΟΝΟ κε Θπκίλε (ζηα δίθισλα DNA).
Απηνί ήηαλ νη πην ζεκαληηθνί θαλόλεο γηα ηε δηαηήξεζε δσήο ηνπ θπηηάξνπ θαη όιεο νη αδσηνύρεο βάζεηο ηνπο κάζαηλαλ πξηλ
θαιά-θαιά κάζνπλ λα κηιάλε. Σν γεγνλόο ινηπόλ λα δεπγαξώζεη κία Κπηνζίλε κε κηα Αδελίλε, ζεσξνύηαλ ηεξνζπιία θαη ε
ηηκσξία ηνπο ήηαλ βαξύηαηε. «Μελ αλεζπρείο, αγάπε κνπ θαη κελ κνπ ζηελαρσξηέζαη. Καη εγώ πνπ θέξλσ ηόζν θαιά λέα
ζήκεξα…» Σα δάθξπά ηεο ζηακάηεζαλ. Απηή ε θξάζε ηνπ Άδε ήηαλ ε ζαλίδα ζσηεξίαο ηεο. «Πεο κνπ ινηπόλ. Ση
πεξηκέλεηο;» είπε αλππόκνλα ε Κίηηπ θαη ηα κάηηα ηεο πέηαγαλ ζπίζεο. «Λνηπόλ, βξήθα ηξόπν λα ην ζθάζνπκε. Θα θύγνπκε
από εδώ. Θα κπνξνύκε πιένλ λα είκαζηε ειεύζεξνη.» Καη νη δύν άξρηζαλ λα γειάλε, λα ρνξνπεδάλε, λα ρνξεύνπλ. Σίπνηα
δελ κπνξνύζε λα ραιάζεη απηή ηελ επηπρία πνπ έλησζαλ νη δπν ηνπο. Ο Άδεο ζήθσζε ηελ αγαπεκέλε ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ θαη
άξρηζε λα ηελ ζηξηθνγπξίδεη ζηνλ αέξα. Ζ ραξά ηνπο ήηαλ απεξίγξαπηε. Σα δάθξπα ηεο Κίηηπ είραλ κεηαηξαπεί ζε δάθξπα
ραξάο. «Καη πόηε θεύγνπκε ινηπόλ;» ξώηεζε ε Κίηηπ «΢ήκεξα θηόιαο!» δελ κπνξνύζε λα πηζηέςεη ηη άθνπγε. ΋ιε ηεο ε δσή
από αζπξόκαπξε θαη κνπληή, άξρηζε λα απνθηάεη ρξώκα, λόεκα! «Σξέρσ λα καδέςσ ηα πξάγκαηά κνπ θαη θύγακε ινηπόλ;
Πνύ ζεο λα ζπλαληεζνύκε;» «Θα ζε πεξηκέλσ ζην γλσζηό ζεκείν αθξηβώο όηαλ ρηππήζεη θαη ην ηειεπηαίν θνπδνύλη θαη
θιείζνπλ νη κεραλέο. Κάλε γξήγνξα όκσο θαη πξόζεμε κελ ζε θαηαιάβεη θαλείο!» «Δληάμεη αγάπε κνπ, ζα είκαη εθεί. ΢’
αγαπάσ!» Αγθαιηάζηεθαλ κία ηειεπηαία θνξά θαη ε Κίηηπ έηξεμε γξήγνξα λα πάεη λα θηηάμεη ηελ βαιίηζα πνπ ζα ηελ
νδεγνύζε ζηελ επηπρία ηνπο.
30 ιεπηά πρηλ από ηε κεγάιε ώρα
΋ια πήγαηλαλ ξνιόη. ‘Ζ ηειεπηαία κνπ κέξα ζηε δνπιεηά’ θάζε θνξά πνπ ζθεθηόηαλ απηό ε Κίηηπ, έλα πιαηύ ρακόγειν
ζρεκαηηδόηαλ ζην ζηαξέλην πξόζσπν ηεο. Οη ππόινηπνη ηελ θνίηαδαλ πεξίεξγα. Καλείο δελ είρε ζπλεζίζεη λα βιέπεη θάπνηνλ
ζηε δνπιεηά λα ρακνγειάεη, δελ ηελ έλνηαδε όκσο. Γηα ην κόλν πξάγκα ην νπνίν ελδηαθεξόηαλ ε Κίηηπ ήηαλ ην ξαληεβνύ κε
ηνλ αγαπεκέλν ηεο. Ζ ώξα γηα ην ηειεπηαίν θνπδνύλη, όπσο θαη ε ώξα γηα ηελ ειεπζεξία ηνπο πιεζίαδε. Ζ Κίηηπ είρε θξύςεη
ηελ κηθξή βαιίηζα ηεο θάησ από ηνλ πάγθν ζηνλ νπνίν δνύιεπε θαη ήιπηδε πσο θαλείο δελ ζα έςαρλε λα βξεη ηίπνηα εθεί.
20 ιεπηά πρηλ ηε κεγάιε ώρα
«Κέηην, πξέπεη λα ζνπ κηιήζσ…» είπε ε Κίηηπ ζηνλ αδειθό ηεο πνπ βξηζθόηαλ ζηνλ δηπιαλό πάγθν. « Να μέξεηο όηη ζ’
αγαπάσ θαη ζα ζ’ αγαπάσ γηα πάληα ό,ηη θαη αλ γίλεη.» είρε βνπξθώζεη, αιιά έπξεπε λα κείλεη δπλαηή. Γελ έπξεπε ζε θακία
πεξίπησζε λα πξνδώζεη ην ζρέδηό ηνπο. «Κίηηπ είζαη θαιά; Ση έρεη γίλεη; Γηαηί κνπ ηα ιεο όια απηά;» ξώηεζε ν Κέηην
απνξεκέλνο πξνζπαζνύζε λα θαηαιάβεη ηνλ ιόγν ηεο μαθληθήο έθξεμεο ζπλαηζζεκάησλ ηεο αδειθήο ηνπ. Πξηλ πξνιάβεη ε
4thlabs.blogspot.gr
4th labs |Σεύρνο 3| 26

Κίηηπ λα πεη θάηη παξαπάλσ ην θνπδνύλη ρηύπεζε. Πήξε βηαζηηθά ηε βαιίηζα ηεο θαη άξρηζε λα ηξέρεη. Σα δάθξπά ηεο
έηξεραλ ηόζν γξήγνξα, όζν εθείλε, πνπ πξνζπαζνύζε λα βξεη ηελ έμνδν. Ο Κείην ηελ θνίηαδε λα απνκαθξύλεηαη. Γελ
κπνξνύζε όκσο απιά λα ηελ θνηηάδεη. Άξρηζε λα ηξέρεη από πίζσ ηεο. Δίρε πιένλ ζνπξνππώζεη θαη ην θσο ήηαλ
πεξηνξηζκέλν, όκσο ν Κείην δελ κπνξνύζε λα ράζεη ηελ αδειθή ηνπ. Γελ έπξεπε λα ηελ ράζεη. Γελ ήζειε λα ηελ ράζεη.
Η κεγάιε ώρα
Ζ Κίηηπ είδε ηνλ Άδε λα ηεο απιώλεη ην ρέξη ηνπ. Μπξνζηά ηνπ βξηζθόηαλ έλα mRNA. ‘Θα είλαη ην κεηαθνξηθό καο κέζν’
ζθέθηεθε θαη άξρηζε λα ηξέρεη αθόκα πην γξήγνξα ρσξίο λα θνηηάεη πίζσ ηεο. Ο Κείην θώλαδε. Σελ παξαθαινύζε λα ην
μαλαζθεθηεί, λα γπξίζεη πίζσ καδί ηνπ, λα ηνλ θνηηάμεη ηνπιάρηζηνλ γηα κηα θνξά. Ήζειε λα δεη γηα κηα ηειεπηαία θνξά ην
ππέξνρν ρακόγειό ηεο, αιιά κάηαηα. Ο Άδεο κε ηελ Κίηηπ αγθαιηάζηεθαλ. Δθείλε ηε ζηηγκή δελ ήμεξαλ πόζν κνηξαία ζα
κπνξνύζε λα απνβεί απηή ε ζηηγκή. Απηή ηνπο ε αγθαιηά έδσζε ζηνλ Κέηην αξθεηό ρξόλν γηα λα εηδνπνηήζεη ηνλ ππξήλα.
Ακέζσο ζεηξήλεο άξρηζαλ λα αθνύγνληαη από καθξηά. Ο Άδεο αλέβαζε γξήγνξα ηελ Κίηηπ ζην mRNA θαη έπεηηα αλέβεθε θαη
ν ίδηνο, θάλνληαο λόεκα ζηνλ νδεγό ηνπο λα μεθηλήζεη. Σα πεξηπνιηθά είραλ ήδε θηάζεη θαη ηα tRNA μεθίλεζαλ λα
ππξνβνινύλ. Ο Κέηην δελ είρε ζηακαηήζεη λα θσλάδεη ηελ αδειθή ηνπ, αιιά κέζα ζε όιν απηόλ ηνλ ζόξπβν ησλ όπισλ ήηαλ
δύζθνιν λα αθνπζηεί. Ζ Κίηηπ γύξηζε λα θνηηάμεη γηα κία ηειεπηαία θνξά ηη άθελε πίζσ ηεο. Δίδε ηνλ αδειθό ηεο πεζκέλν ζηα
γόλαηά ηνπ λα θσλάδεη απειπηζκέλνο ην όλνκά ηεο. Δίδε ηα tRNA λα ππξνβνινύλ ρσξίο έιενο θαη από ηα ερεία λα
αθνύγνληαη ζεηξήλεο. Δίδε ηνλ θόζκν ηεο λα δηαιύεηαη κπξνζηά ηεο. Αγθάιηαζε ζθηρηά ηνλ Άδε. Ήηαλ ν κόλνο πνπ ηεο είρε
απνκείλεη. Καζώο απνκαθξύλνληαλ από ηνλ ππξήλα ε Κίηηπ κπνξνύζε αθόκα λα αθνύζεη ηνλ Κέηην θαη ηηο θξαπγέο πνπ
άθελε θιαίγνληαο.
Απηά όκσο ήηαλ πίζσ ηεο, γηαηί κπξνζηά ηεο ηελ πεξίκελε κία λέα δσή. Μία δσή ρσξίο θαηαπίεζε, ρσξίο θαλόλεο,
ρσξίο πξέπεη θαη κελ. Πεξλώληαο από ηνπο ππξεληθνύο πόξνπο, ε Κίηηπ θαη ν Άδεο ήηαλ πιένλ ειεύζεξνη. Μπνξνύζαλ πηα
λα δήζνπλ ηε δσή ηνπο όπσο απηνί ήζειαλ θαη θαλείο δελ ζα ηνπο ζηακαηνύζε. Σν mRNA ηνπο άθεζε ζην θπηηαξόπιαζκα
θαη ζπλέρηζε ηελ πνξεία ηνπ. Γελ κπνξνύζαλ λα ην πηζηέςνπλ. Ήηαλ επηηέινπο νη δπν ηνπο θαη θαλείο άιινο. Ή κάιινλ έηζη
λόκηδαλ. Ίζσο δελ είραλ ζθεθηεί ηόζν θαιά ηελ απόδξαζή ηνπο.
΢ηγά- ζηγά κεγάια καύξα ιπζνζώκαηα άξρηζαλ λα ηνπο πεξηθπθιώλνπλ. «Άδε, ηη γίλεηαη;» ξώηεζε γεκάηε θόβν ε Κίηηπ
«Με θνβάζαη αγάπε κνπ. ΋ια ζα πάλε θαιά. Ννκίδσ…» ν Άδεο είρε ηξνκνθξαηεζεί, δελ είρε ζθεθηεί θαλέλα ηέηνην
ελδερόκελν. «Ση έρνπκε εδώ θύξηνη; Γύν όκνξθεο κηθξέο αδσηνύρεο βάζεηο…» είπε έλα από ηα ιπζνζώκαηα «Λεο λα είλαη
απηνί πνπ έθπγαλ από ηνλ ππξήλα αθεληηθό;» είπε έλα άιιν «Ση ζα καο θάλεηε;» είπε ν Άδεο θαη θξόληηζε λα θάλεη ηνλ
εαπηό ηνπ λα αθνπζηεί. «΋ηη θάλνπκε ζε όινπο ηνπο απξόζθιεηνπο θαιεζκέλνπο καο.» είπε έλα ιπζόζσκα θαη όια ηα άιια
άξρηζαλ λα γειάλε. «Ση ιέηε παηδηά, αξρίδνπκε;» Ακέζσο, έλα-έλα ηα ιπζνζώκαηα πιεζίαδαλ θαη άθελαλ έλα γθξη πγξό,
κέρξη πνπ ε Κίηηπ θαη ν Άδεο είραλ εγθισβηζηεί κέζα ζε έλα ζθνηεηλό ζύλλεθν ελδύκσλ θαη δελ ππήξρε ηξόπνο δηαθπγήο
απηή ηε θνξά. Σν νμπγόλν ιηγόζηεπε κε πνιύ γξήγνξνπο ξπζκνύο θαη ην κόλν πνπ αλέπλεαλ ήηαλ ην δειεηήξην πνπ άθεζαλ
ηα ιπζνζώκαηα. Με θάζε ηνπο αλάζα, ην δειεηήξην εηζρσξνύζε ζην ζώκα ηνπο, θάλνληάο ηνπο πην αδύλακνπο. «Ση ζα
θάλνπκε Άδε; Φνβάκαη.» είπε ε Κίηηπ θαη άξρηζε λα βήρεη. «Γελ μέξσ Κίηηπ κνπ. Καιύηεξα όκσο λα κελ ιέκε πνιιά, αλ
κηιάκε ην δειεηήξην ζα δξάζεη πην γξήγνξα.» ν Άδεο είρε δίθην, όζν κίιαγαλ, ηόζν επηβάξπλαλ ηελ θαηάζηαζε. «Μάιινλ
ήξζε ην ηέινο.» είπε ε Κίηηπ έρνληαο ράζεη θάζε ειπίδα πιένλ. «Μελ απειπίδεζαη ζε παξαθαιώ. Κάλε ιίγε ππνκνλή,
θάπνηνο ζα έξζεη λα καο ζώζεη.» είπε ν Άδεο πξνζπαζώληαο λα ηεο αλπςώζεη ην εζηθό παξόιν πνπ απηόο ήμεξε όηη δελ ζα
εξρόηαλ θαλείο.
Ζ ώξα πεξλνύζε θαη νύηε ν Άδεο, νύηε ε Κίηηπ κπνξνύζε λα θάλεη θάηη γηα λα ζσζνύλ. Ζ Κίηηπ πήγε λα πεη θάηη, αιιά ηελ
δηέθνςε ν Άδεο. «Μελ ζπαηαιάο ηελ αλαπλνή ζνπ!» ηεο θώλαμε «Αλ κπνξνύζα λα δηαιέμσ αλάκεζα ζην λα ζε αγαπάσ ή
λα αλαπλέσ, ζα ρξεζηκνπνηνύζα ηελ ηειεπηαία κνπ αλάζα γηα λα ζνπ πσ ζ’ αγαπώ θαη εγώ ζα ζ’ αγαπάσ γηα πάληα»
ςέιιηζε ε Κίηηπ κε όζε δύλακε ηεο είρε απνκείλεη θαζώο ην δειεηήξην εηζρσξνύζε βαζύηεξα κέζα ηεο «Γελ ζα ζε μεράζσ
πνηέ!» απάληεζε κε δάθξπα ζηα κάηηα ν Άδεο. Αγθαιηάζηεθαλ θαη πεξίκελαλ ην ηέινο ηνπο, αθνύγνληαο ν έλαο ηελ θαξδηά
ηνπ άιινπ λα ρηππά όιν θαη πην αξγά, κε ηνλ ήρν ηεο λα μεζσξηάδεη όιν θαη πεξηζζόηεξν κε θάζε δεπηεξόιεπην πνπ
πεξλνύζε.
Σν πξσί, ηνπο βξήθε αθόκε αγθαιηαζκέλνπο, νη ρηύπνη ηεο θαξδηάο ηνπο όκσο δελ αθνύγνληαλ πιένλ. Μηα ηζηνξία έθηαζε
ζην ηέινο ηεο. Μηα ηζηνξία αγάπεο. Μηα ηζηνξία απαγνξεπκέλεο αγάπεο.

4thlabs.blogspot.gr