You are on page 1of 60

TEMAT

I CKÉ O
Nové t
rendy v KRUHY
Najlep riaden KONFE
šia pra í údržb RENCI
Inform x v
ačné sy prevádzke a
y E
Plánov stémy údržbe
an údr
Predikt ie údržby a o žby
ívna úd dstávo
Inovatív ržb k
ne tech a a diagnost
Bezpeč nológie ika
no ú
Energe sť a ochrana držby
tic zd
Zlepšo ký manažme ravia
vanie v nt a živ
Údržba ýko otn
infraštr nnosti praco é prostredie
uktúry vníkov

Záujem o účasť oznámte na e-mailovej


adrese: iro@ssu.sk
kde môžete získať kompletnú pozvánku

Pozývame Vás v dňoch 28. - 29. 5. 2019


na 19. ročník
medzinárodnej konferencie

Národné fórum údržby 2019


konanej pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR

na Štrbskom plese

Slovenská spoločnosť údržby


Koceľova 15
815 94 Bratislava
Slovensko

www.ssu.sk
TriboTechnika 2/2019

Vážení čitatelia, tribotechnici,

technickej verejnosti sa predkladá ďalšia publikácia, ktorá je venovaná problé-


mom súvisiacim s aplikáciou mazacích prostriedkov, mazív v prevádzkovej praxi. Ide
o pokračovanie knihy „Tribotechnické listy“, ktorá našla svoje uplatnenie najmä v tech-
nickej oblasti činnosti tribotechnikov, hlavne pri zabezpečovaní prevádzky a spoľahli-
vosti strojov a zariadení súvisiacich so starostlivosťou o základné prostriedky. Treba pri-
pomenúť, že technická a tribotechnická diagnostika riešia spoločné technické problémy,
ktoré súvisia s údržbou strojov a zariadení. Autor knihy „Tribotechnické listy 2“ sa venuje
v jednotlivých kapitolách ďalším dôležitým priemyselným odvetviam pri aplikácii mazív,
ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť a najmä praktické skúsenosti pri riešení tribologic-
kých a tribotechnických problémov.
Ide o odporúčanie mazív a prevádzkových kvapalín pre ich aplikáciu v jednotli-
vých trecích uzloch a v mazacích systémoch strojov a zariadení vzhľadom na dané pre-
vádzkové podmienky a ďalšie odporúčania a návrhy, technologické postupy, odborné
rady, ktoré súvisia s prevádzkou strojov a zariadení.
Autor sa cieľavedome venuje otázkam výberu a použitiu mazív pre konkrétne pre-
vádzkové podmienky a činnosťou súvisiacou s ich aplikáciou. Pozornosť venuje aj tribo-
technickej diagnostike a to výberu a hodnoteniu jednotlivých kvalitatívnych ukazovate-
ľov mazív a riešeniu prevádzkových a technických problémov, ktoré súvisia s aplikáciou
mazív v praxi.
Kniha je určená najmä tribotechnikom v prevádzkovej praxi a je vhodná aj ako
učebnica pre rôzne stupne vzdelávania a odborné kurzy. Predpokladáme, že uvedená
publikácia nájde svoje uplatnenie a zaujme širokú odbornú verejnosť a to najmä oblasť
záujemcov v tribotechnickej praxi.
Ing. Michal Lošonský

Ing. Jozef Stopka, významný


odborník v tribotechnike,
zakladateľ a predseda Slovenskej
spoločnosti pre tribológiu a tribo-
techniku sústredil svoje takmer
50-ročné skúsenosti z teórie
a praxe tribotechniky do dvoch
publikácií s názvom Tribotechnické
listy a Tribotechnické listy 2.
Obidve knihy si môžete objednať
na adrese: stopka@tribex.sk.

3
Dňa 20. 6. 2019 sa uskutoční

61. Galvanická konferencia


a nové trendy v povrchových úpravách

Miesto: Austria Trend Hotel Bratislava

Zameranie konferencie:
- Vplyv technológií povrchových úprav na životné prostredie
- Progresívne technológie povrchových úprav
- Aktualizácia legislatívy a problematika odpadov

Na konferencii sa stretnú slovenskí a zahraniční odborníci z praxe, projektanti, výskumníci


a výrobcovia pôsobiaci v oblasti povrchových úprav. Účastníci tohto najstaršieho odborného
podujatia v oblasti povrchových úprav na Slovensku budú mať príležitosť vymeniť si poznatky,
skúsenosti a nadviazať osobné, pracovné a obchodné kontakty. Súčasne sa na Vás obraciame
so žiadosťou o vašu aktívnu účasť formou prednášky alebo firemnej prezentácie.

ODBORNÝ GARANT prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

Viac informácií získate:

doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.


Ústav anorganickej chémie, technológie
a materiálov FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
tel.: +421 259 325 468
+421 917 674 560
e-mail: matilda.zemanova@stuba.sk

www.sspu.sk www.fchpt.stuba.sk

Mediálny partner: TriboTechnika - www.tribotechnika.sk


TriboTechnika 2/2019

Obsah

Národné fórum údržby 2019 2


Úvodník – Ing. Lošonský 3
61. Galvanická konferencia Bratislava 4
Obsah 5
Czech ŽelRail 2019 6
Nejnovější generace přístrojů
na elektrostatické čištění olejů KLEENTEK je tady 7
Čistiace utierky v systéme
viacnásobného použitia: Koncept úspechu 8, 9
Chlazení a mazání kompresorů 10, 11
Aspekty prediktívnej údržby 12, 13
Nové řezné oleje mísitelné s vodou 13
HENNLICH CEMA-TECH ...
všetko pre priemyselné mazanie 14, 15
K 2019: Svet priekopníkov 16
SAF, GALMM, Trifoservis 17
Mazání a chlazení přesných
vřeten obráběcích strojů 18, 19, 20, 21
Vývoj a výskum
výroby kryštálov na Slovensku 22, 23, 24, 25, 26
MSV Nitra 2019 27
Iscar 28
Produktívne upichovanie s TANG-F-GRIP 29, 30, 31
K2019 31
Tribotechnika
osobných automobilov 32, 33, 34, 35
Minulost, současnost
a budoucnost funkčního chromování 36, 37, 38, 39, 40
Aktív galvanizérov 2020 41
Lineárne pohony prinášajú nový rozmer
hrubovania a obrábania načisto 42, 43, 44
DIS 2019 45
Pětiosé frézování a soustružení
na jedno nastavení 46, 47
Ako prekonať súčasné
výzvy obrábania s dlhým dosahom 48, 49, 50
EDB 51
Prodlužování životnosti ložisek
motoru s jílovým výplachem 52, 53
Projektování a provoz povrchových úprav 54, 55
Multitex: Super absorpčná sila vo formáte uteráka 56, 57
Tiráž 58

5
11. - 13. 6. 2019
19.
TriboTechnika 2/2019

Nejnovější generace přístrojů


na elektrostatické čištění
olejů KLEENTEK je tady
Světový lídr na poli technologií v péči o průmyslové oleje,
japonská společnost Kleentek Co., zahájí od června
výrobu inovovaných přístrojů, které představují další
milník v technologii elektrostatického čištění kapalin.

Nové přístroje nabídnou ještě vyšší účinnost Zároveň díky doty-


a efektivitu čištění olejů ve strojích a zároveň kové obrazovce je
snazší ovládání. Samozřejmostí jsou široké obsluha přístrojů
možnosti individualizace a podpora technologií KLEENTEK ještě snazší.
pro online condition monitoring a Průmysl 4.0. Chcete-li se dozvědět více o možnostech nové
Díky těmto inovacím přístroje KLEENTEK zůstávají generace přístrojů KLEENTEK, kontaktujte nás, rádi
nepřekonatelné ve schopnosti zajistit a udržet si s Vámi sjednáme schůzku a představíme dostupné
vysokou spolehlivost strojů při zachování mini- možnosti.
málních nákladů na jejich údržbu a provoz. info@kleentek.cz , www.kleentek.cz

7
2/2019 TriboTechnika

Čistiace utierky v systéme


viacnásobného použitia: Koncept úspechu
Pred viac ako 100 rokmi založil obchodník Hermann Gebauer tkáčsku dielňu
„Mechanische Weberei Altstadt GmbH“ v Ostritz-Altstadte pri Görlitzi, Sasko,
s 20 zamestnancami. Zakladateľ firmy ponúkal úplne nové služby: MEWA
vyrábala čistiace utierky na čistenie strojov a zariadení. „Utkať textílie,
potom ich oprať a v prípade opotrebovania vymeniť“, bola servisná kon-
cepcia mladej spoločnosti. Dnes sa stretnete s týmto princípom viacnásob-
ného použitia takmer všade, čistiace utierky používajú medzičasom už spo-
ločnosti v 21 krajinách.

Príbeh úspechu sa odvtedy vyvíjal cich utierok v 21 krajinách – od roku 2017 aj


neustále ďalej. MEWA, poskytovateľ slu- v Portugalsku a v Rumunsku. Tento servis je od roku
žieb v oblasti textilného priemyslu v uply- 2018 ponúkaný aj v Anglicku.
nulom roku vypral, vysušil, podrobil kon- Systém viacnásobného použitia MEWA je trvalo
trole kvality a vrátil zákazníkom spoloč- udržateľný a odbremeňuje každú prevádzku. Textilné
nosti vyše jednu miliardu čistiacich utie-
rok MEWA určených na opätovné použi-
tie. Tak tento poskytovateľ služieb znovu
prekročil svoj najlepší výkon z roku 2016
– vtedy to bolo 980 tisíc utierok. „Veľmi
nás teší, že dopyt po našom servise
čistiacich utierok stále rastie,“ hovorí
Michael Šubrt, vedúci predaja v MEWA
Slovensko. „Dokazuje to, že pre stále viac
spoločností je dôležité trvalé riešenie pre
čistotu podniku.“

Aktuálne čísla dokazujú pozitívny


vývoj spoločnosti:
- 114 miliónov utierok vyrobených vo
vlastnej tkáčovni v Immenhausene,
Nemecko. MEWA patrí k neveľkému V rámci celej Európy čistí každý deň 2,7 milióna zamestnan-
počtu predajcov, ktorí svoje utierky sami cov svoje stroje a zariadenia s čistiacimi utierkami MEWA.
tkajú. Tým je zabezpečená konštantne MEWA ponúka utierky na čistenie v 21 krajinách.
vysoká kvalita.
- V rámci celej Európy čistí každý deň čistiace utierky sa poskytnú zákazníkovi, v pevne
2,7 milióna zamestnancov svoje stroje dohodnutých termínoch vyzdvihnú, zodpovedajúc
a zariadenia s čistiacimi utierkami požiadavkám noriem vyperú a po dôkladnej kontrole
MEWA. kvality znovu vyexpedujú. Šetreniu zdrojov prikladá
- Približne 130 000 firiem si prenajíma MEWA veľký význam, pretože ochrana životného
utierky určené na viacnásobné použitie prostredia má v stratégii tejto spoločnosti prioritu.
od spoločnosti MEWA – od malých dielní MEWA aktívne prispela k stavu environmentálnych
až po veľké priemyselné podniky. technológií v textilnom priemysle prostredníctvom
- MEWA ponúka svoj servis čistiaci- vlastného technického vývoja.

8
TriboTechnika 2/2019

MEWA Textil-Management ktorá bola založená v roku 1908, je dnes vedú-


Spoločnosť MEWA zásobuje zo 44 prevádzok cou spoločnosťou v oblasti textilného manaž-
podniky po celej Európe pracovnými mentu. V novembri 2013 sa dostala MEWA
a ochrannými odevmi, čistiacimi utierkami,
rohožami na zachytávanie oleja a klasickými
rohožami, ako pod značkou „World Wide Work
by MEWA“ ochrannými pracovnými pomôcka-
mi. Celkom 5 200 zamestnancov má na staros-

Utierky sa dodávajú a skladujú v špeciálnych kontaj-


neroch na kolieskach so vzduchotesne uzatvárateľný-
mi vekami.

medzi troch favoritov Nemeckej ceny trvalo


Čistiace utierky MEWA sú k dispozícii v štyroch rôznych
typoch – v súlade s požiadavkami priemyslu, remeselnej
udržateľného rozvoja v kategórii "Nemecké
výroby a servisov. produkty/služby". Spoločnosť bola roku 2016
tretíkrát ocenená vydavateľstvom Deutsche
ti viac než 180 000 zákazníkov z oblasti Standards "Značkou storočia" a ďalej bola roku
priemyslu, obchodu, remesiel a gastronómie. 2015 druhýkrát vyznamenaná ako "Vedúca
V roku 2016 dosiahla skupina MEWA obrat vo značka na svetovom trhu".
výške 638 miliónov eur. Spoločnosť MEWA, Text: MEWA

MEWA Textil-Service SR s.r.o. Tel.: +421 2 44636097


Varšavská 29 Fax: +421 2 44462908,
831 02 Bratislava E-Mail: bratislava@mewa.sk,

www.mewa.sk

9
2/2019 TriboTechnika

Chlazení a mazání kompresorů


Úvodem malá, zjednodušená a stručná exkurze do problematiky mazání
kompresorů chladících soustav. Pro odborníky to budou věci více jak známé,
zatím co méně zběhlým v této problematice, ušetřím čas hledání na interne-
tu.

Základní schéma chladící soustavy je Co je, ale pro nás nejdůležitější je fakt, že spolu
na obrázku níže. Základním prvkem s chladivem obíhá i olej, který slouží pro mazání
chladicí soustavy je kompresor, který kompresoru, které jsou různé konstrukce. Počínaje
nasává odpařené chladivo z výparníku lamelovými pro malé soustavy, přes pístové i něko-
(1), stlačuje ho a jako páru (2) ho tlačí do likastupňové až po šroubové. Všechny vyžadují
kondenzátoru, kde se ochlazuje a jako mazání hlavně kluzných částí, jako jsou lamely na
zkapalněné (3) přes expanzní ventil vnitřní ploše pracovního prostoru, písty ve válcích,
vstupuje do výparníku (4). nebo šnekové plochy odvalující se o sebe. To
k čemu směruje tento článek je právě vztah olej –
chladivo. Jak jistě víte, existuje mnoho druhů chla-
div. V minulosti oblíbený freon s obsahem chlóru
způsobil díru v ochranné ozonové vrstvě atmosfé-
ry (a pak, že člověk nemá vliv na změny životního
prostředí!) byl nahrazen jinými vhodnými látkami.
Všechny tyto látky mají větší či menší vliv na olej
a jeho vlastnosti. Chladiv je opravdu hodně.
Pro představení našeho unikátního oleje se však
zaměříme na jedno zvlášť povedené a to je amo-
niak neboli čpavek NH3 a to v podobě jako chladivo
s označením R-717. Ukazuje se, že tato chladiva
zaznamenávají stálý růst z důvodu jeho širokého
využití v průmyslových chladicích zařízeních i v leh-
kých komerčních chladicích aplikacích. Jak již bylo
zmíněno, olej, který je ve stálém kontaktu s chladi-
vem a to za různých teplot a tlaků si musí zachovat
vlastnosti zaručující hladké mazání. Běžné oleje
Díky odpařování chladiva se odebírá v kontaktu s čpavkem rychle degradují. Protože
teplo z okolí a zároveň se z kapaliny oleje jsou ve své podstatě uhlovodíky a reagují
opět stává pára. Kruh se uzavírá a pára s amoniakem, musí oleje pro toto chladivo obsaho-
vstupuje opět do kompresoru. U vel- vat taková aditiva, která výrazně tento proces
kých soustav se mezi kondenzátor a ex- omezí nebo úplně zastaví.
panzní ventil vkládá nádrž, ve které se
zkapalněné chladivo ukládá a z něho se Specialisté ExxonMobil vyvinuli a v našem sezna-
oddělují nežádoucí úsady nebo nečis- mu prodávaných maziv je několik produktů vhod-
toty. Chladivo obíhá v uzavřeném okru- ných pro soustavy plněné chladivem R-717.
hu odděleném od okolní atmosféry a je Zejména se jedná o oleje Mobil Gargoyle Arctic 68
pod stálým tlakem. NH a Mobil Gargoil Arctic SHC 68 NH, a i když další

10
TriboTechnika 2/2019

oleje jsou použitelné pro chladivo R-717 (Mobil zují vynikající odolnost proti stárnutí. I při nejtěž-
Gargoyle Arctic C Heavy Mobil Gargoyle Arctic Oil ších provozní podmínkách je olej Mobil Gargoyle
155, Mobil Gargoyle Arctic Oil 300, Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 odolný proti tvorbě úsad a sni-
Arctic SHC 224, Mobil Gargoyle Arctic SHC 226 E, žuje možnost nebo brání ucpávání ventilů nebo
Mobil Gargoyle Arctic SHC 228, Mobil Gargoyle filtrů.
Arctic SHC 230) první dva jmenované si zachová-
vají mimořádné vlastnosti i v kontaktu se čpav- Výhody lze shrnout do následujících bodů
kem.
·Velmi nízký bod tuhnutí, který umožňuje
Olej Mobil Gargoyle Arctic 68 NH byl vyvinut spe- nižší teploty výparníku ve srovnání s kon-
ciálně pro mazání pístových a šroubových kom- venčních naftenickými minerálními ole-
presorů. Je vyráběn z minerálních olejů parafino- ji.
vou technologií poskytující výborné výkony při ·Tím, že je olej bez obsahu parafínu má
nízkých teplotách, nízkou volatilitu a tepelnou vynikající průtokové vlastnosti při níz-
stabilitu. Velmi nízká mísitelnost oleje s čpavkem kých teplotách a nedochází k usazování
zabraňuje zředění vrstvy a minimalizuje přená- vosků.
šení oleje párou. Nízký tlak olejových par snižuje
spotřebu oleje a potřebu doplnění, přičemž ·Výborná tepelná a oxidační stabilita zaru-
brání frakcionaci (zvýšení viskozity). čuje dlouhou životnost oleje v porovná-
ní s minerálními mazivy, delší intervaly
Výhody lze shrnout následovně: výměny a menší nároky na servis a menší
náklady na běžnou údržbu.
·Nízká volatilita, pomáhá snížení spotře-
by oleje a omezuje jeho ředění. ·Dobrá kompatibilita s materiály těsnění
a ucpávek dříve používanými pro mine-
·Nízká viskozita podle Brookfielda (za níz- rální oleje zaručuje snížení rizika úniku
kých teplot) zaručuje dobrou tekutost oleje při použití ve straších systémech.
olej při nízkých teplotách a dobré vrace-
ní oleje z výparníku. ·Nízká tendence k odpařování zabraňuje
nárůstu viskozity a snižuje spotřebu ole-
·Vysoký viskozitní index zaručuje dobré je.
mazání kompresoru v průběhu širokého
rozmezí provozních teplot Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 je určen pro
·Kompatibilita s chladivem (velmi nízká použití ve šroubových nebo v pístových kompre-
mísitelnost s NH3), přispívá k účinnosti sorech v náročných a výkonných chladírenských
aplikacích. Je kompatibilní s minerálními oleji.
separátoru oleje.
Nicméně při jejich záměně je nutné vzít v úvahu,
že výkon oleje může být ovlivněn v závislosti na
Olej lze použít zejména pro mazání velkých prů-
zbývajícím množství minerálního oleje v systé-
myslových pístových a šroubových kom-presorů
mu. V takovém případě se doporučuje analýza
používaných v potravinářském průmyslu jak pro
oleje a kontrola filtrů.
chlazení i mražení, ale i pro hluboké mražení
potravin a chladírenské sklady.
Doufáme, že jsme Vás přesvědčili, že volbou ole-
jů, speciálně vyvinutých pro systémy s chladi-
Olej Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 je plně syn-
vem R 717 lze docílit zlepšení výkonu soustavy
tetický olej vyvinutý pro chladicí kompre-sorové
a tím přispět k úsporám.
systémy s vysokým výkonem a pro čpavek jako
chladivo. Olej je vyroben z bez parafinových, syn- Pro další informace navštivte stránky www.-
tetizovaných polyalfaoleofinů a syntetických maierkorduletsch.cz.
alkylbenzenových základových olejů, které vyka- Text: Ing. Václav Miškovský

11
2/2019 TriboTechnika

Aspekty prediktívnej údržby


„ Ak chcete objaviť tajomstvá vesmíru, uvažujte v zmysle energie, frekvencie
a vibrácie.“
Nikola Tesla

Ľudia medzi sebou komunikujú o dôležité stroje, ktoré sú kritické pre nepretržitosť
prostredníctvom rôznych prostriedkov. alebo presnosť výroby implementujeme ONLINE
Vymieňajú si informácie, zdieľajú systém. ONLINE systém má obrovskú výhodu
poznatky, komunikujú. Dorozumie- nepretržitého merania, zberu dát a presnosti mera-
vanie nám pripadá prirodzené a auto- nia. ONLINE systém je schopný upozorniť užívateľa
matické. Je to samozrejmosť nášho kaž- prostredníctvom SMS alebo emailu o zvýšenej vibrá-
dodenného žitia. cií. Zákazník tak získava čas na reakciu a následnú
analýzu závažnosti problému. V prípade OFFLINE
Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, že systému ide o pravidelné merania dohodnutých
je možné komunikovať aj s niečím, čo sa
na prvý pohľad nejaví, že dokáže komu-
nikovať? Tesla vyslovil spomínanú
myšlienku o uvažovaní o energii,
frekvencii a vibráciách. Keď sa nad tým
zamyslíme, táto myšlienka je nad-
časová. V súčasnosti, keď prebieha
4. priemyselná revolúcia, môžeme
vnímať silnú potrebu integrovať elek-
tronické a monitorovacie systémy do
priemyslu. Pomocou nich vytvárame
komunikačné kanály so strojmi a zbiera-
me dáta o ich prevádzke a následne ich
vyhodnocujeme.

Spoločnosť DIAGO SF, s. r. o. sa už viac Obr. 1 Dynamické vyvažovanie ventilátora na mieste


ako 25 rokov zaoberá diagnostikou po analýze vibrácií
strojov. V spolupráci so zákazníkom
strojov a ich trendovanie. Z dlhodobého hľadiska
hľadáme riešenie, ako strojom poro-
ide o dohľad nad strojom s veľkou výpovednou
zumieť a nájsť príčinu prípadnej po-
hodnotou. Ložisko je spravidla najcitlivejšia časť
ruchy.
stroja. Akákoľvek nesúososť, nevývaha, mechanické
Ako to funguje? uvoľnenie, nedostatočné mazanie má vplyv na ložis-
Analyzujeme vibračné signály gene- ko a to ovplyvňuje jeho životnosť. Dvojnásobné
rované strojom. Každý stroj počas pre- pôsobenie záťaže na ložisko osemnásobne redukuje
vádzky generuje vibrácie, ktoré sú jeho životnosť. Aj táto skutočnosť dáva predstavu
charakteristické pre poruchy stroja o tom, ako kvantifikovať význam diagnostiky
a ložiska. Signály zbierame OFFLINE v priemysle. Analýzou nameraných dát, vytvoríme
a ONLINE metódou. V prípade, že ide predikciu, či je stroj schopný prevádzky nasledujúce

12
TriboTechnika 2/2019

mesiace alebo len pár hodín. Prediktívna údržba


je hudba budúcnosti, ktorou by sa mala inšpirovať Nové řezné oleje
každá prevádzka. Pretože v prípade údržby do zly-
hania a preventívnej údržby nie je možné praco- mísitelné s vodou
vať tak efektívne, ako s úplnou predstavou o tech-
Na začátku tohoto roku došlo k změně
nickom stave stroja.
v portfoliu řezných olejů mísitelných s vo-
Prínos dou společnosti ExxonMobil a na trhu se
Američania hovoria „Time is money“ (čas sú objevily oleje Mobilcut s přídomkem NEW.
peniaze). Naše systémy dávajú zákazníkovi čas.
Čas reagovať a pripraviť sa. Včas opraviť, čo treba Důvod záměny řezných olejů není jen nařízení EU,
ale hlavně snaha ochránit pracovní prostředí a tím
a hlavne riešiť opravy prediktívne. S tým, že sa
zdraví pracovníků, přicházejících do styku s těmito
stroj prevádzkuje do zlyhania je spojené vysoké kapalinami. Řezné kapaliny totiž obsahovaly fenoly,
riziko sekundárnych porúch (poškodený hriadeľ, které rozhodně nejsou to, co by chtěl každý dýchat
poškodené pripojovacie plochy ložiska, mecha- a když EU vydala nařízení o ukončení používání
nické poškodenie, odtrhnutia a ulomenia kompo- olejů, které obsahují tyto karcinogenní preparáty,
nentov, nebezpečná prevádzka, zvýšená spotre- zareagoval na to ExxonMobil vývojem a zahájením
ba atď...). V prípade, že je ložisko diagnostikované, produkce nové řady řezných kapalin. Přechodné
je nastavený alarm, ktorý upozorní na vznikajúci období pro zavedení nových olejů vývojáři
ExxonMobil využili, aby uživatelům těchto speciál-
problém. V tomto prípade, treba vymeniť len
ních kapalin nabídli řadu, která má shodné vlastnosti
ložisko za oveľa nižšiu cenu, ako opravovať jako dosavadní produkty a přitom neobsahují
mnoho súvisiacich problémov, aby sme mohli zmíněné fenoly. Záměny jsou popsané v tabulce č. 1.
stroj čo najskôr spustiť. V prípade technickej
diagnostiky je pomer vynaložených nákladov Starší výrobky Nové výrobky
na diagnostiku a jej potenciál v prospech technic- Mobilcut 100 Mobilcut 100 NEW
kej diagnostiky. Za rýchle, bezdemontážne, Mobilcut 140 Mobilcut 140 NEW
nedeštruktívne meranie počas pracovnej záťaže Mobilcut 210 Mobilcut 210 NEW
získate kompletný prehľad o stave stroja. Mobilcut 230 Mobilcut 230
Mobilcut 240
Ak Vás táto problematika zaujala, neváhajte kon-
Mobilcut 250 Mobilcut250 NEW
taktovať spoločnosť DIAGO SF s. r. o., kde dbáme
Mobilcut 260 M obilcut 260 NEW
na to, aby bol POHYB POD KONTROLOU.
Mobilcut 320 M obilcut 320 NEW
Text: Ing. Martin Šimončič
tabulka č. 1
K tomu pár poznámek:
- Mobilcut 230 zůstává beze změny (neobsahoval
fenol) a nadále bude prodáván pod původním
označením.
- Mobilcut 240 je nahrazen Mobilcut 140 NEW a byl
stažen z výroby. Jeho vlastnosti se v mnohém
přibližují právě kapalině Mobilcut 140 NEW a proto
není nahrazen novým produktem.
Použitím nových řezných olejů Mobilcut NEW
zlepšujete pracovní prostředí a chráníte zdraví svých
zaměstnanců.
Text: Ing. Václav Miškovský

13
2/2019 TriboTechnika

HENNLICH CEMA-TECH ...


všetko pre priemyselné mazanie
S mazaním strojov, prečerpávaním mazív, dávkovaním mazív, aplikáciou
maziva na plochy, ale aj s drobnou mazacou technikou prichádza do
styku drvivá väčšina priemyselných firiem. Jednou z najvýznamnejších spo-
ločností v ČR a SR, pôsobiacich v tomto odbore je divízia CEMA-TECH firmy
HENNLICH.

Systémy i jednotlivé komponenty mazacej techniky firma predstaví


na tohtoročnom MSV v Nitre, ktorý sa koná od 21. do 24. 5. 2019.
Expozíciu divízie CEMA-TECH nájdete v pavilóne M1 na spoločnom
stánku firmy HENNLICH.

„Našim zákazníkom dodávame komplex- Centrálne mazanie


né služby, od technického poradenstva CEMA-TECH je autorizovaným distri-bútorom
a návrhu systému na mieru, cez dodávku mazacích systémov SKF zahŕňajúcich systémové

Centrálne mazanie

komponentov, montáž a uvedenie do


prevádzky, až po servis a dodávku
náhradných dielov. Po dobu existencie
sme realizovali tisíce úspešných dodávok
našich systémov prakticky do všetkých
odvetví priemyslu.“ uvádza šéf divízie
CEMA-TECH Milan Dvořák.

14
TriboTechnika 2/2019

a komponentové portfolio obchodných zna- Aplikácia mazív na plochy


čiek LINCOLN, VOGEL, MECA-FLUID, SAFEMATIC „V oblasti systémov aplikácie mazív na plochy
a dalších. Koncern SKF je v odbore mazania spolupracujeme s nemeckým výrobcom RAZIOL
suverénnou svetovou jednotkou. Zibulla & Sohn,“ doplnil Milan Dvořák. Systémy
Na centrálny mazací systém je možné napojit a mazivá RAZIOL nachádzajú uplatnenie všade
skupinky mazaných miest, stroje, linky i celé tam, kde sa využívajú procesy tvárnenia, pri
prevádzky. ktorých je vstupným materiálom plech. Ide o ap-
likácie pre strihanie, ťahanie, ohýbanie alebo
profilovanie plechov.

Aplikácia mazív na plochy

Mazacia technika
Dávkovanie mazív
V sortimente divízie CEMA-TECH nájdete tiež
Predovšetkým pre jednoúčelové pracoviská
široké spektrum mazacej techniky, kam patria
v automobilovém priemysle, na ktorých do-
mazacie hlavice, automatické maznice, mazacie
chádza ku kompletizácii zostáv z viacerých dielov,
lisy, prečerpávacia technika, olejoznaky a podobne.
sú určené systémy dávkovania mazív, kde divízia
CEMA-TECH spolupracuje s významným švaj-
čiarskym výrobcom, Odštepný závod CEMA-TECH je súčasťou obchod-
firmou ABNOX. no-výrobnej spoločnosti HENNLICH (ČR), která je
dodávateľom širokej škály technických kompo-
nentov a profesionálnych technických riešení.
Spoločnosť spadá pod európsku skupinu
HENNLICH.

Kontakt:
o.z. CEMA-TECH firmy HENNLICH s.r.o.

Dolní 183/30
CZ - 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Dávkovanie mazív tel./fax: +420 566 630 524


e-mail: cema-tech@hennlich.cz
www.hennlich.cz/cematech

15
2/2019 TriboTechnika

K 2019: Svet priekopníkov


Hospodársky úspech bude v budúcnosti stále viac závisieť od úspešného
zlúčenia digitálneho sveta so svetom výrobných procesov a vývojom
nových produktov. Táto výzva si vyžaduje kreatívneho priekopníckeho
ducha. Vďaka jedinečnej ponuke vytvára K 2019 medzinárodnú scénu pre
priemysel a úspech vašej spoločnosti.

Veľtrh K 2019 – celosvetovo vedúci veľtrh Preisstufe D a Rhein-Sieg (VRS) – DB, bezpríplatkové
odvetvia plastov a kaučuku je už úplne vlaky 2. triedy.
vypredaný. Zúčastní sa ho viac než 3 000
vystavovateľov z viac ako 60 krajín.
Veľtrh opäť obsadí celé výstavisko
v Düsseldorfe.

Vystavovateľské firmy sa predstavia vo


všetkých 19 veľtržných halách na ploche
viac než 175 000 m2 čistej výstavnej
plochy. Haly sú prehľadne členené podľa
nosných odvetví:
· stroje a zariadenia
· suroviny, pomocné látky
· polotovary, technické diely
a výrobky z vystužených plastov
· služby

Očakáva sa, že bránami výstaviska


prejde viac než 200 000 odborných
návštevníkov z celého sveta. V októbri
2016 navštívilo veľtrh 232 053 odborní-
kov, z toho 71 percent zo zahraničia.

Veľtrh K 2019 sa koná v dňoch 16. až


23. októbra 2019, otváracia doba veľtrhu
je od 10.00 do 18.30 hod. Ceny Vstupenky sa dajú objednať cez online sys-
vstupeniek: jednodenná online 49 EUR tém po registrácii na: https://eshop.messe-
(pri pokladni 75 EUR), jednodenná duesseldor f.de/ alebo prostredníctvom spoloč-
s katalógom 65 EUR, trojdenná online nosti ALFAcon, s. r. o., ktorá záujemcovi vystaví
108 EUR (pri pokladni 155 EUR), zálohovú faktúru. Po prijatí platby vystaví voucher,
trojdenná s katalógom 125 EUR, ktorý elektronicky zašle a záujemca si ho cez
zľavnená 15 EUR, katalóg 25 EUR. https://eshop.messe-duesseldorf.de/ zaregistruje,
Vstupenky oprávňujú ich držiteľov doplní osobné údaje a na e-mailovú adresu dostane
bezplatne jazdiť na výstavisko a späť vstupenku s čiarovým kódom, ktorý sa prikladá
autobusom, električkou alebo vlakom k turniketu priamo na výstavisku. Kompletné
v rámci regionálnej dopravnej siete informácie na www.k-online.de.
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) – Text. Messe Duesseldorf

16
Zveme Vás na XVII. S.A.F. Praha spol. s r.o.
Výrobce a dodavatel zařízení pro povrchové úpravy
Odbornou konferenci spojenou Vybíralova 975/3, 198 00 Praha 9 (sídlo)
s prolongací certifikovaných diagnostiků Na Návsi 38, Přišimasy, 282 01 Český Brod (pracoviště)
Tel.: +420 321 672 815
Email: info@saf.cz
TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ
· Tlakovzdušné tryskací a metalizační komory
· Automatické tryskače s metacími koly
Termín: lispopad 2019 · Pneumatická tryskací zařízení
· Lakovací a odmašťovací kabiny
Akce se koná v OREA hotelu · Metalizační pracoviště
MSV Nitra
Devět Skal Sněžné-Milovy · Odlučovače prachu
· Zavážecí vozy 21. - 24. 5. 2019
· Příslušenství pavilon M5
Organizátoři konference : stánek č. 27
TRIFOSERVIS Čelákovice,
Vladislav MAREK
ASOCIACE TECHNICKÝCH
DIAGNOSTIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE


- Problematika paliv a maziv
motorových vozidel
- Provozní zkušenosti s automobilovými
a průmyslovými oleji
- Aplikace plastických maziv
- Provozní zkušenosti s mazáním
a údržbou strojů
- Vliv čistoty maziv na provozní spolehlivost
strojů
www.saf.cz

27 rokov na trhu

- Galvanické zinkovanie - Cínovanie alkalické


- Zliatinové zinkovanie(ZnNi) - Fosfátovanie zinkové
- Cínovanie kyslé - Fosfátovanie mangánové
GALMM s.r.o.
Novinka v ponuke: Ružomberok
+421 44 432 18 28
Nový typ povrchovej úpravy KTL + práškové lakovanie info@galmm.sk
www.galmm.sk

IATF 16949, ISO14001 a OHSAS18001


2/2019 TriboTechnika

Mazání a chlazení přesných


vřeten obráběcích strojů
Cílem tohoto příspěvku není poskytnutí celkového přehledu vřeten
obráběcích strojů z pohledu konstrukce, použití ani celkového přehledu vý-
robců těchto přesných komponentů obráběcích strojů, nýbrž seznámit zá-
jemce se současným stavem a vývojem v tomto oboru. Především pak
s problematikou mazání, chlazení a údržby těchto velmi přesných celků.
V příspěvku bohužel bylo nutné jmenovat některé výrobce vřetenových
systémů i některá maziva a chladiva na trhu a tudíž nebylo možné splnit sto-
procentní nekomerčnost.

Druhy vřeten obráběcích strojů


V tomto příspěvku se budu věnovat
pouze svislým a vodorovným přesným
vřetenům a tzv. elektrovřetenům, které
jsou v moderních obráběcích strojích
dnes nejčastěji používány. Vřetenům,
která jsou velice drahá a jejichž cena
často přesahuje milion korun a která
si proto zaslouží pravidelnou údržbu
a servis.

Existují v podstatě dva typy těchto přes-


ných vřeten:

Tubus – kdy těleso vřetena má rotační


tvar a je uloženo do přesných vyvrta- v případě poruchy snadnou výměnu nového vřetena
ných otvorů. Toto řešení konstrukce a tudíž minimální prostoje opravou stroje.
umožňuje lehkou manipulaci
Skříň – kdy těleso vřetena je ve tvaru kvádru
a je umístěno na rovinnou plochu stroje. Uložení ve
skříni má vyšší tuhost oproti tubusu, ale při opravách
je nutné vyjmout celé těleso, se kterým je horší mani-
pulace a tudíž vyšší prostoje.

Mezi přední výrobce se dnes řadí firmy STEP-TEC,


FISCHER, KESSLER, IBAG, MITSUBISHI, MAZAK,
OKUMA, IMG, STUDER, EIGENE a další. Přední pozice
drží švýcarští a němečtí výrobci, ale na paty jim

18
TriboTechnika 2/2019

šlapou japonské a nově již také čínské firmy. Cena chlazeno a musí být monitorována teplota, vibra-
většinou odráží kvalitu a přesnost. ce, axiální posunutí atd. Chladicí systém funguje
tak, že voda protéká množstvím kanálků uvnitř tu-
busu vřetene. Některá vřetena jsou chlazena
pouze vzduchem. Elektrovřetena jdou poměrně
snadno vyměňovat. Obráběcí stroje některých vý-
robců disponují systémem automatické výměny
vřeten. Tento systém dovoluje použít určitý typ vře-
tene pro danou aplikaci. Nejčastěji se s tímto systé-
mem setkáme na obráběcích strojích s vřetenový-
mi hlavami, tedy na portálových frézkách. Hřídel
vřetene je obvykle uložen na přesných kuličko-
vých ložiskách s kosoúhlým stykem, která jsou axi-
álně předepnuta pružinou. Tato ložiska jsou velice
přesná a jsou proto velice náchylná na způsob ma-
Ve svém příspěvku se chci věnovat především vře- zání a použití vhodného maziva. Dále se tedy budu
tenům typu TUBUS, které jsou nejvíce rozšířené věnovat pouze elektrovřetenům.
a používané.
Typy přesných elektrovřeten
Pohon vřeten většinou obstarávají asynchronní Většina výrobců je rozděluje na vertikální a hori-
anebo vektorově řízené synchronní elektromotory zontální a dále podle výkonu a otáček na:
a jsou nazývány tzv. elektrovřeteny. V některých · přesná, jednoduchá a robustní (cca 8 -10 tis.
případech je pohonnou jednotkou stlačený vzdu- min-1)
ch. Jeho výhodou jsou sice vysoké otáčky a poměr-
· vysoký výkon, tuhost, nízká hmotnost
ně vysoký výkon a malá údržba, ale nevýhodou
(obvykle do 6 -20 tis. min-1)
je špatná regulace otáček a vysoká spotřeba vzdu-
· vysoká rychlost a optimální krouticí moment
chu. -1
(36-54 tis. min )
Elektrovřetena, neboli vřetena s integrovaným · vysoký výkon a velký krouticí moment
pohonem mají motor integrovaný ve vřetenu. (10-15 tis. min-1 )
Rotor je nasazen na vřetenovou hřídel a stator je · vřetena pro broušení (18-150 tis. min-1 )
zasazen v tubusu vřetene, což je vnější plášť.
Pohon je uložen mezi zadními a předními ložisky, Při CNC obrábění jsou dnes nejpoužívanější vřetena
není proto potřeba žádných spojovacích součástí, pro tzv. optimální obráběcí proces s otáčkami v roz-
což snižuje vznik vibrací. To je důvod proč má tato mezí 12 000 až 48 000 min-1. Jsou většinou mazána
konstrukce vřeten ty správné předpoklady pro olejovou mlhou a chlazena buď, vzduchem nebo
použití za vysokých otáček. Stejně jako vřetena speciálním chladicím mediem.
s přímým pohonem se tato vřetena používají
pro HSC obrábění. Z důvodu vysokých otáček se Mazání přesných vřeten obráběcích strojů
používají speciální hybridní keramická ložiska. Mazání vřeten obráběcích strojů obvykle závisí na za-
Jednou z největších nevýhod těchto vřeten je ale tížení a především na počtu otáček vřetene.
samotný motor umístěný ve vřetenu. Motor vy- Ÿ mazání plastickým mazivem (cca 8 -12 tis. min-1)
tváří velké množství tepla, které se samozřejmě Ÿ mazaní olejem s nuceným oběhem (cca
přenáší na vřeteno. Je tedy nutno zabránit teplot- 12 -20 tis. min-1)
-1
ním dilatacím tak, že teplo vzniklé uvnitř vřetene Ÿ mazání olejovou mlhou (cca 36-54 tis. min )
se musí odvádět. Vřeteno musí být tedy intenzivně poměr je 1:10

19
2/2019 TriboTechnika

-1
Ÿmikromazání typu olej-vzduch (10-15 tis. min ) ho zařízení. K uložení vřetena je olejová mlha přive-
poměr je 1:100 dena obvykle čtyřmi symetricky rozloženými
tryskami po obvodu uložení. Teplota je tak po obvo-
Plastické mazivo du rovnoměrně rozložena a tím jsou minimalizová-
Výběr maziva je nutný pro správnou funkci. Vhodné
ny teplotní dilatace v kolmé rovině na osu rotace vře-
mazivo je většinou doporučeno výrobcem vřetene.
tena. Olejová mlha zároveň vyplavuje případné ne-
Většinou se jedná o tzv. long-life maziva na bázi
čistoty a ložiska čistí.
lithia nebo kombinací Li-Ca. Důraz je kladen zejmé-
na na životnost maziva a odolnost vůči vlhkosti.
V tomto případě se jedná o tzv. doživotní náplň
maziva.

V některých případech se používají plastická maziva


pro vysoké otáčky tzv. high-speed maziva. Většinou
(
jsou na syntetické nebo esterové bázi se zahušťo-
vadlem lithia nebo polymeru. Tato plastická maziva
mají většinou otáčkový faktor od 500 tis. do 1,4 mil.
Ve svém sortimentu je mají výrobci speciálních
maziv jako Klüber, Molyduval, Lubcon, Castrol
a další. Každý výrobce vřeten většinou spolupracuje
s nějakou firmou, kterou předepisuje. Servisní firmy Detail mazání ložiska vřetene
většinou z důvodu záruky a ceny vřetene nedoporu-
čují předepsané náhrady.

Mazání olejem
Výběr oleje je také většinou doporučen výrobcem
vřetena. Oleje mívají kinematickou viskozitu od
2 do 10 Cst. a musí účinně a efektivně odvádět teplo
od vřetene. Musí mít tedy dobrou tepelnou kapaci-
tu. Důležitý je i vyšší bod vzplanutí a nesmí obsaho-
vat aromáty a VOC a musí mít dobrou ochranu proti
korozi a pěnění. Kromě pravidelné výměny tyto pro-
Řez příkladem přesného vřetene
dukty nevyžadují žádnou údržbu. Mazání je pro-
váděno nuceným oběhem.
Chlazení přesných vřeten obráběcích strojů
Mazání olejovou mlhou Jak již bylo řečeno, motor vřetena vytváří velké
U přesných vřeten, nejčastější způsob mazání. Olej množství tepla, které je třeba odvést, aby byla
je míchán většinou v poměru 1:10 se stlačeným zaručena teplotní stabilita, přesnost a zamezilo
se případným dilatacím. Teplota vřetena je bě-
vzduchem. Z důvodů velké přesnosti a minimální
hem obrábění nepřetržitě monitorována a kontro-
vůle ve vřetenu se používá speciální olej vysoké čis-
lována.
toty typu SPINDLE LUBE HYPERCLEAN. Jedná se o
speciální mazivo pro vřetenová ložiska (DIN 51 Způsoby chlazení jsou různé a záleží především na
524/T2) třídy HLP-D pro vysoce zatěžovaná vřetena. zatížení a otáčkách vřetena:
Olej je nejjemněji filtrovaný podle třídy čistoty Ÿ chlazení olejem
15/13/10 (ISO 4406). Díky tomu je prodloužena ži- Ÿ chlazení vzduchem (používá se do cca 20
-1
votnost ložisek a zajištěno jejich mazání a chlazení. tis. min )
Mazací systém stroje se potom skládá z dávkovací Ÿ chlazení speciální kapalinou (většina vře-
jednotky vzduchu a oleje, mazací pumpy a filtrační- ten s otáčkami nad 24 tis. min-1 )

20
TriboTechnika 2/2019

Při chlazení kapalinou se používají dva systémy chla- Z důvodů nekomerčnosti nelze jmenovat jejich vý-
zení: robce. U všech výrobků je důležitá tepelná kapacita
Ÿ chlazení motoru a ložisek (kapalina cirku- a odvod tepla a účinná ochrana proti korozi.
luje v uzavřeném okruhu chladničky a je Výměnné lhůty předepsané výrobce vřeten jsou
vedena vnějším pláštěm motoru) systém dva roky. Systém je třeba při výměně vždy vyčistit
OCS schváleným a účinným systémovým čističem.
Obsažené látky musí pasivovat různorodé materiály
Tento systém využívá STEP-TEC, FISCHER, KESSLER, ve vřetenu a dlouhodobě chránit před korozí.
EIGENE. IBAG a další. Některé kapaliny jsou velmi efektivní a mají tepel-
Ÿ chlazení vřetenové hřídele (díky tomuto nou kapacitu 4,1 J/g-K, která je téměř stejná jako
chlazení jsou zkráceny doby zahřívání u vody (4,187 J/g-K).
a je zvýšena teplotní stabilita, která je
hlavním faktorem pro rozměrovou stá-
lost)

Tento systém využívá především STEP-TEC.

Takto může vypadat vřeteno při použití nevhodného


chladícího prostředku

Závěr
Až 60 % oprav vřeten je zbytečných. Příčinou větši-
ny závad na vřetenové jednotce je absence preven-
Chlazení systémem OCS
tivních prohlídek a zanedbání údržby, následky
jsou potom fatální. Každá vřetenová jednotka by
měla být podrobována pravidelným prohlídkám.
Ty musí být komplexní (kontrola stavu ložisek, vib-
rací, vyvážení, chlazení nástrojů, těsnosti převodní-
ků médií, chlazení motoru, upínacích a uvolňova-
cích systémů, geometrie upínacího rozhraní atd.).
S tím souvisí i měření geometrických úchylek
vřetenové jednotky ve vztahu k celkové přesnosti
stroje.

V nedávném průzkumu jedné renomované firmy


byly analyzovány příčiny selhání vřeten: ze 42 %
opotřebení vřetenových ložisek, 33 % kolize, 15 %
jiné důvody a 5 % nečistoty a mazání. Ačkoli si je
Chlazení vřetenového hřídele mnoho uživatelů vědomo centrálního významu
vřetenového systému, stále není využíván prostor
Existuje několik schválených výrobků pro chlazení pro optimalizaci, i když investiční podíl vysoko-
vřeten frekvenčního vřetena činí 10 až 15 % z ceny stroje.
(COOL-X, COOL-CONCENTRATE, COOL CORE, Text: Ing. Ivan Trybenekr
GLYSANTIN, XTREMCOOL, GREENCOOL) DECKENBACH CZ, s.r.o.

21
2/2019 TriboTechnika

Vývoj a výskum
výroby kryštálov na Slovensku
Tento článok je zameraný na oboznámenie širšej technickej verejnosti
s dosiahnutými výsledkami spoločného výskumu a vývoja výroby
monokryštálov na pracovisku CEIT,a.s. Žilina a Žilinskej univerzity v Žiline.

Firma CEIT, a. s. sa na pracovisku diví- ohrevu, kryštalizácie, ochladzovania, podrobná


zie materiálového inžinierstva zaoberá analýza výsledných produktov a riadenie celého
od roku 2014 vývojom a výskumom procesu. Tepelná jednotka (hot zone) bola vybavená
priemyselnej výroby rastu mono- systémom snímačov pre záznam teplôt. Každý
kryštálov (zafír a hlinito-ytritý granát proces rastu bol zaznamenaný prostredníctvom
ďaľej len YAG) pomocou horizontálne súboru dát , ktoré slúžia pre ďalší vývoj priemyselnej
usmernenej kryštalizácie (anglicky automatizácie systému pre výrobu monokryštálov.
Horizontal Directed Crystallization
ďalej len HDC). Počas riešenia projektu
bolo naprojektované, skonštruované,
vyrobené a uvedené do prevádzky
zariadenie pre výskum technológie
pestovania monokryštálov metódou
horizontálne usmernenej kryštalizácie.
Zariadenie pozostáva z tepelnej
jednotky novej generácie vybavenej
nezávisle riadenými ohrievacími tele-
sami z volfrámu, vákuovej komory
a vákuového systému, posuvového
systému, zdrojov, elektrických rozvodov
s rozvádzačom a chladiaceho systému.
V prvých etapách riešenia (a obozná- Obr. č. 1 Ingot monokryštálu YAG-u s rozmermi
menia sa s funkciou zariadenia) bola 170 x 300 x 30 mm
vykonaná séria experimentálnych
rastov monokryštálov zafíru, ktorých Popis výroby monokryštálov metódou HDC
cieľom bolo optimalizovať technologic- V metóde HDC sa úspešne spájajú prvky usmernenej
ký postup rastu vysokokvalitných kryštalizácie a zónovej tavby. Ak sa pri obvyklom
monokryštálov zafíru. Postupne boli raste z taveniny (metóda Czochralski) roztaví celá
vylepšované parametre procesu až do vsádzka, pri HDC sa medzi zárodkom kryštálu
úspešného výsledku. Výsledkom a východiskovým materiálom (vsádzka) vytvorí
optimalizácie boli kvalitné ingoty lokálna zóna taveniny. Kryštál rastie pomalým
monokryštálov, ktoré boli podrobené pohybom tejto zóny pozdĺž kontajnera so vsádzkou
detailnému skúmaniu. Predmetom (obr. č. 2), ktorý má tvar lodičky. Proces očkovania
posúdenia a optimalizácie bol druh kryštálu do taveniny a hranicu rozdelenia fáz počas
vsádzky, spôsob jej prípravy a uloženia v kryštalizácie sa kontroluje pomocou optických
kryštalizačnom kontajnery, režimy prístrojov.

22
TriboTechnika 2/2019

Takýmto spôsobom pri procese rastu kryštálov


dochádza k čisteniu materiálovej vsádzky nie-
len mechanizmom vytlačenia nečistôt frontom
kryštalizácie, ale aj ich odparovaním z povrchu
taveniny.

Vplyv prímesí na kvalitu rastúcich kryštálov zafíru je


dvojaký:
1. Obsah východiskových prímesy zo skupiny
železa (Fe, Ni, Ti, Cr, V, Co) vedie k rôznym
radiačno - optickým účinkom a predovšetkým
k tvorbe širokých absorpčných pásiem v rozsahu
vlnových dĺžok UV (200 - 300 nm), ktoré sú
úmerné ich koncentrácii.
2. Iná skupina prímesí ovplyvňuje v kryštáli
Obr. č. 2 Ingot monokryštálu zafíru s rozmermi
220 x 350 x 35 mm s opracovanými polotovarmi tvorbu pórov (bublín) naplnených plynom,
najčastejšie ide o samostatné bubliny s prie-
merom 10 - 30 μm a ich zhlukovanie s hustotou
Ohrievač do 106 cm-3.

Tavenina Rastúci kryštál Získané výsledky preukázali, že nevyhnutnou


podmienkou pre rast zafíru, ktorý nevytvára póry, je
Zárodok vysoká čistota vstupnej suroviny použitej pre rast
kryštálu.

- Určenie kryštalografickej orientácie ingotu


zafíru;
Smer
Pri pestovaní kryštálov zafíru metódou HDC,
Kontajner V
pohybu kryštalografická orientácia monokryštalického
ingotu sa určuje orientáciou zárodočného kryštálu
umiestneného v nose kontajnera. Ingot má tvar
dosky, v ktorom spodný povrch je plochý a zod-
povedá tvaru dna nádoby, horný povrch je nerovný
a nepoužíva sa na určenie odchýlky ingotu od
Obr. č. 3 Schématické zobrazenie rastu monokryštálov danej kryštalografickej orientácie. Chyby (odchýlky)
metódou HDC od určenej orientácie ingotu sú spôsobené
nepresnosťou umiestnenia zárodočného kryštálu,
Mark S. Akselrod , Frank J. Bruni: Modern trends in crystal vzhľadom na dno kontajnera a jeho pozdĺžnej osi.
growth and new applications of sapphire, Journal of Crystal
Growth 360 (2012); Navrhli sme novú metódu na stanovenie
kryštalografickej orientácie monokryštálov
vyrobených metódou HDC.
ďalších fázach výskumu sme venovali pozornosť
analýze kvality vyrobených produktov, ich základ- - Diagnostikovanie porúch v štruktúre mono-
ných technických a fyzikálnych vlastností: kryštálov, zvyškové napätia a optické vlastnosti
monokryštálu zafíru;
- Analýzy vyhodnotenia čistoty mono-
kryštálov; Medzi najdôležitejšie vlastnosti zafíru optickej
Výhodou procesu rastu kryštálov zafíru metódou kvality patria:
HDC je prítomnosť voľného povrchu taveniny, čo 1 Dokonalosť štruktúry kryštálu, a to menovite
umožňuje intenzívne odparovanie nežiadúcich absencia dvojčiat, blokov, hraníc s malým uh-
prímesí. lom a obmedzenie hustoty dislokácií, ktoré

23
2/2019 TriboTechnika

spôsobujú výskyt fenoménu anomálneho Na obr. č. 4 a č. 5 sú zobrazené kryštál a jeho výrez


dvojlomu. Integrovaný účinok defektov znazorňujúci prítomnosť veľkých bublín.
kryštálov možno pozorovať polarimetrickými
metódami. Hranice dvojčiat a blokov sa objavujú
na povrchu kryštálu a na ich určenie sa používajú
vizuálne metódy.
2. Neprítomnosť, alebo obmedzená dostupnosť
zhlukov inklúzií rôznych veľkostí. Diagnosti-
kuje sa metódou detekcie rozptylu svetla, pri
ktorej je vzorka osvetlená laserovým lúčom
v kolmom smere.
3. Nízka koncentrácia nekontrolovaných prímesí
v kryštáli a neprítomnosť pásiem absorpcie
v spektrálnom rozmedzí 0,4 - 5 μm a tiež
luminiscencie - obmedzenie nečistôt z Cr, Ti, Fe.
Obr. č. 5 Bubliny vo výreze kryštálu
4. Požiadavky na absenciu sfarbenia kryštálu pod
vplyvom UV- žiarenia. Diagnostikuje sa
pomocou spektroskopie a UV ožarovania - Metóda expresného vyhodnotenia kvality
vzoriek v spektrálnom rozsahu UV - C. kryštálu;
5. Dovolená koncentrácia vakancií kyslíku Treba poznamenať, že kryštály zafíru, ktoré rastú
v kryštáli (požiadavky na úroveň transparen- s orientáciou podmienene nazývané A-plan
tnosti, v spektrálnom rozsahu 200 - 400 nm. (kryštalografická rovina zafíru - A sa zhoduje so
Určuje sa absenciou farby kryštálu po spodnou rovinou ingotu), sú najmenej vystavené
ultrafialovom ožiarení. Na zlepšenie tejto tvorbe zbytkových napätí, ktoré sú kritické pre
charakteristiky vykonáva sa žíhanie vzorky na jeho kvalitu. V prípade pestovania kryštálov
orientácie C- plan, kryštalografická rovina zafíru C
vzduchu pri teplote 1 300 až 1 400 °C.
sa zhoduje s plochami ingotu (spodnou a hornou),
ktoré majú veľkú plochu v pomere k bočným
Navrhli sme metodiku, ktorá zahŕňa použitie stranám.
surovín vysokej čistoty, ako aj špeciálne metódy V súlade s literárnymi zdrojmi, dislokácie v kryštáli
čistenia kontajnera a jeho nakladania, zabezpeču- zafíru,tvoriace hranice s malým uhlom odchýlky
júce dostatočnú čistotu na splnenie hore uve- a blokov, vznikajú počas pestovania výnimočne
dených požiadaviek. v systéme kryštalografických rovin C.
Tento jav výrazne komplikuje rast kryštálov
orientácie C-plan, čo si vyžaduje presnejšiu
kontrolu teplotných polí v tepelnom uzle
a použitie špeciálnych scenárov kryštalizačného
procesu.
Preto sme vyvinuli expresnú metodiku na
posúdenie kvality kryštálu pre orientáciu pre C –
plan zafíru. Pre kryštály zafíru v tomto konkrétnom
smere je možné použiť metódu polariskopie
s konoskopickou šošovkou.

Vyvinutá technika poskytuje postup analýzy pre


celý objem (celé teleso) kryštálu, a zobrazenie
Obr. č. 4 Kryštál pestovaný s použitím kompaktného prášku mapy (mapovanie) s označením defektných
Al2O3 oblastí kryštálu bez jeho rozrezania na časti.

24
TriboTechnika 2/2019

Prístroj polariskop pozostáva z nasledovných častí: Na obrázkoch č. 7 je možné pozorovať obraz


- spodný panel, zabezpečuje osvetlenie dna maltézského kríža - a), zodpovedajúceho časti
kryštálu polarizovaným svetlom (kryštál je kryštálu s minimálnou hodnotou pnutia, b), c), d) –
umiestnený na tomto paneli). obraz sa deformuje podľa zvýšenia hodnoty
- horná časť zariadenia (umiestnená nad kryš- zbytkového napätia.
tálom) pozostáva z analyzátora (polaroid), - zariadenie, umiestnené na bočnych stranách
šošovky a fotografickej kamery s možnosťou prístroja, zaisťuje možnosť skenovania kryštálu
skenovania po celom povrchu kryštálu. laserom. Súčasne s pohybom laseru sa pohybuje
nad kryštálom fotoaparát, ktorý v prípade
Na identifikáciu oblastí kryštálu so zbytkovými prítomnosti chýb v kryštáli, zachytáva obraz
napätiami, dosahujúcimi hodnôt nad kritickými rozptylu svetla (obr. č. 8).
hodnotami sa používa metóda polariskopie
s konoskopickou šošovkou,umožňujúca pozorovať
a fotografovať obraz tzv. "maltézského kríža"
(obr. č. 6).

Obr. č. 8 Rozptyl svetla v kryštále vznikajúci prítomnosťou


zhlukov bubliniek

- navrhli sme algoritmus získania a zavedenia dát


Obr. č. 6 „Maltézsky kríž“, v polariskope - vzorka bez zbyt- z procesu vyhodnotenia kryštalizácie do databázy
kových napätí, D 40 x 10 mm, C-plan a algoritmus spracovania týchto dát na korekciu
riadenia procesu pestovania kryštálu;
- spracovali sme datábazu experimentálnych
údajov, do ktorej boli zavedené dáta o kvalite
ingotov kryštálov a klasifikovaných polotovarov.
- v dôsledku obojstrannej medzinárodnej aktivity
sme navrhli v spolupráci expertný systém pre
kompletný technologický cyklus výroby priemy-
selných polotovarov zo zafíru.
- Navrhli sme riadiaci algoritmus procesu kryš-
talizácie zafíru na základe dát z obrazových snímok,
pre jeho použitie v hromadnej výrobe pestovania
kryštálov zafíru.
- Vykonali sme nastavenie systému SCADA na
splnenie funkcií, ako sú dispečerské riadenie, zber
údajov z rôznych fyzikálnych snímačov v reálnom
čase, archiváciu a matematické spracovanie
Obr. č. 7 Zábery "maltézského kríža" zo skenovania ingotu parametrov, ako aj zobrazovanie údajov na
na zariadení a), b), c), d)
obrazovke monitora.

25
2/2019 TriboTechnika

- V spolupráci so spoluriešiteľom (v rámci denia.


medzinárodnej spolupráce) sme navrhli softvér 6 Zabezpečenie kvalitných vstupných surovín.
na priemyselné riadenie procesu pestovania 7 Vyriešenie technológie miešania a syntézy.
monokryštálu zafíru pre mikro- a nanoelektroniku 8 Určenie správného pomeru výkonov medzi
ohrievačmi P2/P1, čo zaručuje zníženie obsahu
inklúzii v kryštáli. Boli vykonané skúšky
spektroskopických a optických vlastností.
9 Zabezpečenie spolupráce s firmami vykoná-
vajúcimi prípravu vzoriek v oblasti strojného
opracovania (rezanie, brúsenie, leštenie...
atď.).
10 Zabezpečenie merania transmisie a optických
vlastností.
11 Momentálne sa zaoberáme problematikou
vysokej optickej homogenity kryštálov YAG.

Dosiahnuté výsledky vznikli v rámci riešenia


projektu „Optimalizácia výroby zafíru pre mikro
a nanoelektroniku“, ktorý je podporovaný MŠVVaŠ
SR v rámci poskytnutej dotácie pre medzinárodnú
Obr. č. 9 Hranice blokov v ingote sa pozorujú vizuálne vedecko-technickú spoluprácu zo štátneho roz-
v polariskope počtu a „Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti
procesov pri získavaní monokryštálov a optima-
lizácie parametrov prípravy veľkorozmerných
Výsledky dosiahnuté pri vývoji a výskume výroby monokryštálov“, ktorý je podporovaný MŠVVaV SR
monokryštálov: v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj
1 Stavba zariadenia na výrobu monokryštálov zo štátneho rozpočtu.
YAG-u a zafíru metódou HDC. Autori:
2 Spracovanie konštrukčnej a projekčnej doku- Prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
mentácie „Hot zony“ a jej výroba v kooperácii Katedra konštruovania a častí strojov
s domácimi a zahraničnými partnermi. Žilinská univerzita v Žiline
3 Konštrukčné úpravy na zariadení podľa potrieb Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
a zmien zistených v priebehu technologického Ing. Juraj Kajan
procesu. (zmeny sa vykonávali v intervaloch Katedra konštruovania a častí strojov
medzi jednotlivými procesmi). Žilinská univerzita v Žiline
4 Vykonanie 37 procesov rastu monokryštálov Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
(22 procesov – zafír, 14 procesov – YAG ). Procesy Ing. Grigori Damazyan
rastov kryštálov sa pohybovali v časovom CEIT a. s.
rozsahu od 6 do 12 dní. Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina
5 Zariadenie pracuje počas prevádzky stabilne Ing. Maroš Majchrák
bez prevádzkových výpadkov a jeho kon- Katedra konštruovania a častí strojov
štrukčné a projekčné riešenie bude dobrým Žilinská univerzita v Žiline
základom pre stavbu ďalšej generácie zaria- Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

CEIT a.s.
Univerzitná 8661/6A tel.: +421 (0) 949 079 493
010 08 Žilina e-mail: juraj.kajan@ceitgroup.eu
Slovak Republic web: www.ceitgroup.eu

26
TriboTechnika 2/2019

Vždy na vrchole v oblasti


vývoja rezných nástrojov,
ISCAR predstavuje nový
revolučný systém pre
operácie upichovania
a zapichovania.

Produktívne upichovanie
s TANG-F-GRIP
Upichovanie a zapichovanie sú základ- škály vysokoefektívnych upichovacích a zapicho-
nými prvkami procesu sústruženia vacích riešení, ktoré zahŕňajú široký výber geo-
a kovoobrábací priemysel neustále metrií, lámačov triesky a typov karbidu – a naďalej
čelí výzvam integrácie metód, ktoré zvý- pokračuje v jej rozširovaní.
šia efektívnosť a naopak znížia prestoje
pri týchto rozšírených operáciach. Priemyselná revolúcia 4.0 so sebou prináša potreby
a štandardy ktoré podnecujú rozvoj priemyslu na
mimoriadne vysokej úrovni, ISCAR predstavuje
nové technológie pre upichovanie a zapichovanie
schopné plynulej integrácie do moderných obrá-
bacích centier ktoré dokážu pracovať s extrémne vy-
sokými posuvmi. Koncept TANG-F-GRIP bol kon-
štruovaný na dosiahnutie vyššej produktivity a zní-
ženie nákladov.

Revolučný upichovací systém navrhnutý na zvý-


šenie produktivity, TANG-F-GRIP, pozostáva z ro-
bustného nožového držiaka (bloku) osadeného
štvorcovou planžetou so štyrmi lôžkami, čo so
sebou prináša unikátny koncept upichovacieho
ISCAR plne chápe dôležitosť operácií nástroja ktorý je schopný upichnutia tyče až do prie-
upichovania a zapichovania v procese meru 120 mm.
sústruženia a taktiež ďalšie faktory, kto-
ré je potrebné zvážiť pri každej aplikácii, Systém TANG-F-GRIP je jednoduchý na montáž
či už je to voľba nástroja, typ obrábané- a obsluhu vo všetkých typoch strojov, vrátanie viac-
ho materiálu, požadovaná hĺbka zápi- účelových strojov a obrábacích centier s osou X,
chu, alebo rezné rýchlosti a posuvy. bez špeciálneho nastavenia. Systém umožňuje
ISCAR prichádza s odpoveďou na tieto upnutie oboch typov planžiet, či už TANG-F-GRIP
komplexné potreby vývojom rozsiahlej alebo DO-GRIP, do rovnakého držiaka (bloku).

29
2/2019 TriboTechnika

Vďaka podpornému systému štvorcovej planžety umožňujú vysoko efektívne upichovanie pri veľmi
je pri operáciach upichovania a zapichovania vysokých posuvoch. Doštička je vybavená novým
zabezpečený plynulý chod bez vibrácii. TANG-F- lámačom triesky, ktorý umožňuje voľný a plynulý
GRIP taktiež šetrí zoraďovací čas a pri poškodení odchod triesok, čo zvyšuje životnosť doštičky
lôžka planžety umožňuje pretočenie nového bez a planžety a aj celkovú produktivitu.
potreby ďalšieho zoraďovania.
Všetky doštičky TANG-GRIP je možné integrovať
aj do systému TANG-F-GRIP, ktorý je takisto kompa-
tibilný s dvojbritými upichovacími doštičkami
s pootočenou geometriou DO-GRIP DGN, čo vo
výsledku poskytuje naozaj široký výber upichova-
cích šírok vo všetkých aplikáciach. ISCAR ponúka
široký rozsah lámačov triesky a pokročilé sorty kar-
bidu ktoré zaručujú bezkonkurenčný výkon a pre-
dĺženú životnosť nástrojov.

Súbor nástrojov TANG-F-GRIP je priamo kon-


štruovaný pre vysoko-posuvové upichovanie.
Predlžuje životnosť doštičky, zlepšuje drsnosť
a priamosť obrábanej súčiastky a poskytuje vysokú
stabilitu a tuhosť – najmä pri upichovaní súčiastok
veľkých priemerov. Nové, patentom chránené plan-
žety dokážu znížiť čas rezu a podstatne ušetriť
množstvo upichovaného materiálu – napríklad,
tyč s priemerom 120 mm vieme obrobiť plan-
žetou so šírkou 3 mm a doštičkou s geometriou
HF (vysoký posuv) s posuvom až do 0,4 mm/otáč-
ku.
Revolučná metóda upnutia doštičky, s použitím
tangenciálne orientovaného lôžka, zabezpečuje
až trojnásobnú životnosť lôžka v porovnaní
s ostatnými konvenčnými spôsobmi samo-
svorného upínania. Mohutný upínací systém
umožňuje obrábanie s vysokými posuvmi a posky-
tuje excelentnú drsnosť a priamosť povrchu obrá-
banej súčiastky, zatiaľ čo plochá horná časť zostavy
nástroja predchádza prekážkam pri odchode
triesky, v širokom rozsahu možných rezných para-
metrov.

Systém JETCUT obsahuje dômyselne navrhnuté


kanály vnútorného chladenia na dodávanie
chladiacej kvapaliny blízko reznej hrany, čo pod-
statne zlepšuje tvorbu triesky a rapídne znižuje
Vďaka jedinečnej technológii pri vývoji lámača tvorbu opotrebenia na chrbte doštičky a vznik
triesky, HF tangenciálne jednostranné doštičky kráterov.

30
Počas obrábania materiálov ako sú napríklad vyso-
koteplotné zliatiny alebo nerezové ocele, rastie
teplota pri reznej hrane doštičky do extrémne vyso-
kých hodnôt. Okrem toho, tieto typy materiálov
majú tendenciu priľnúť k britu nástroja, čo spôso-
buje vznik nárastku. Tieto problematické javy môžu
byť zmiernené nasmerovaním vysokotlakového
chladiaceho média priamo do zóny rezu.

ISCAR si udržuje pretrvávajúci pokrok, vďaka


neustálemu vývoju inovatívnych a vysoko kvalit-
ných produktov založených na práci talentované-

ho oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti a na zá-


klade vyvíjajúcich sa potrieb globálneho prie-
myslu. Táto túžba poskytnúť zákazníkom najnovšiu
a najefektívnejšiu technológiu obrábania kovov sa
premieta do zavedenia riešení TANG-F-GRIP, do
komplexného radu nástrojov spoločnosti ISCAR -
GRIP určených na upichovanie a zapichovanie.
Text: Lukáš Lukáč
Foto: ISCAR

ISCAR SR, s.r.o. Tel: +421 415 074 301-99


K múzeu 3, Fax: +421 41507 4311
010 03 Žilina e-mail: info@iscar.sk

www.iscar.sk
2/2019 TriboTechnika

Tribotechnika
osobných automobilov
Vzhľadom na súčasné dostupné informácie je predpoklad, že nastane pokles
výroby klasických spaľovacích motorov a prudko narastie výroba
elektrických vozidiel, automobilov. Podľa jedného možno agresívneho
scenára je predpoklad, že v roku 2050 bude až 95 % všetkých vozidiel,
automobilov na elektrický pohon. Všetko je možné a tento predpokladaný
vývoj možno očakávať. Z toho a možno aj z ďalších dôvodov, požiadaviek
nastupuje nová technológia mazania, tribotechnika osobných automobilov.

Elektrické vozidlá (EV) budú klásť iné, charakterizovať každý druh automobilového moto-
nové požiadavky na mazivá a prevádz- rového, prevodového oleja, resp. prevádzkových
kové kvapaliny. Treba uviesť, že sa zme- kvapalín a plastických mazív. Ide napr. o viskozitnú
nia podstatne, napr. elektrické vlastnos- klasifikáciu SAE (Society of Automotive Enginners),
ti, ktoré ak porovnáme, tak elektrické SAE J 300. Výkonovú charakteristiku popisujú naj-
vozidlá (EV) pracujú pri stovkách voltov mä klasifikácie, asociácie európskych konštruktérov
a klasické spaľovacie motory pri 12 vol- automobilov ACEA (Association des Constructeurs
tovom systéme. V súčasnosti v motoris- Europeens d'Automobiles) a americká (USA) klasifi-
tickej praxi pri výbere automobilových kácia API (American Petroleum Institute). Občas
mazív a prevádzkových kvapalín platia sa môžeme stretnúť aj s klasifikáciou ILSAC (Inter-
medzinárodné klasifikačné hodnotenia, national Lubricant Specification and Approval
normy, sústavy podľa ktorých môžeme Committee), napr. označenie GF– 5. Veľmi často sa

obr. č. 1
Legenda :
· Sériové – elektrický motor vytvára, generuje pohon kolies, ktorý je zabezpečený batériou,
alebo je poháňaný spaľovacím motorom
· Paralelné – elektrický motor a spaľovací motor pracujú súčasne a poháňajú kolesa
· Sériové – paralelné – elektrický motor alebo spaľovací motor môžu nezávisle poháňať
kolesa

32
TriboTechnika 2/2019

stretávame aj s klasifikačnými systémami výrobcov automobilov. Na doplnenie uvádzame, že z celkovej


automobilov, motorových vozidiel, napr. GM, Ford, spotreby predstavujú oleje motorové cca 80 % a zvy-
BMW, VW a iní výrobcovia v označení, ako OEM šok ostatné mazivá a kvapaliny. Pre motoristickú
(Original Engine Manufactures). V ďalšej časti sa verejnosť, ako zaujímavosť uvedieme, že podľa
budeme venovať tak, ako je to uvedené v nadpise dostupných informácii v osobnom automobile je
tribotechnike, správnemu mazaniu osobných auto- viac, ako 250 trecích uzlov, ktoré majú rozdielne tri-
mobilov s prihliadnutím na ďalší vývoj v tejto tech- bologické požiadavky.
nickej oblasti.
Nízko viskózne motorové oleje
Tribotechnika osobných automobilov Všeobecne platí, že motorové oleje majú hodnotu
Automobilové mazivá sú stále v pozornosti odbor- vysokoteplotnej HTHS viskozity nad 2,6 mPa.s. Treba
nej a motoristickej verejnosti a to nielen z dôvodu pripomenúť, že veľmi dôležitou otázkou nových
ich spotreby, sortimentu, a zabezpečenia správneho viskozitných tried motorových olejov je vysoko-
mazania, ale v súčasnej dobe je to najmä z toho teplotná HTHS viskozita, ktorá je kontrolovaná,
dôvodu, aký je ich vplyv na životné prostredie (emi- meraná pri 150 °C a je preto v určitej relácií k hrúbke
sie) a spotrebu paliva. Do úvahy prichádza najmä olejového, mazacieho filmu. Po mnohých labora-
otázka, aké druhy mazív môžeme odporúčať pre tórnych a motorových skúškach, ktoré vykonali
nové spaľovacie motory, hybridné, resp. elektrické výrobcovia automobilov bolo zistené, že
automobily. v súčasných spaľovacích motoroch je možno ísť

AUTOMOBILOVÉ Olej Plastické ATF Olej


MAZIVÁ A KVAPALINY motorový mazivo kvapaliny prevodový
Výmena oleja Výmena
Výmenné intervaly pre po 15 000 km plastického Výmena ATF Výmena oleja
spaľovacie motory resp. podľa maziva po 130 000 po 150 000 km po 60 000 km
výrobcu km
Použitie
Podvozok Automatická
prevádzkových Motor Prevodovka
a ložiská kolies prevodovka
kvapalín
Tradičné automobily Áno Áno Áno Áno

Hybridné elektrické Špeciálne


Áno Áno Áno
vozidlá požiadavky
Batériové elektrické
Nie Áno Áno Áno
vozidlá

tabuľka č. 1

Z tohto dôvodu je vhodné uviesť, napr. 3 zoskupe- s viskozitou HTHS až na hodnotu 2,3 mPa.s a to bez
nia, usporiadania pre hybridné automobily a to ako obáv, že by mazací systém motora zlyhal z dôvodu
sériové, paralelné alebo sériovo-paralelné (obr. č. 1). nedostatočného mazania. Ako sme už uviedli
Vzhľadom na určitú predstavu, teda, aké maziva výrobcovia automobilov si v súčasnej dobe zvolili
a prevádzkové kvapaliny sa používajú na zabezpe- nový smer, ako splniť požiadavky na zníženie
čenie správneho mazania osobných automobilov, množstva emisií a spotreby paliva a to cestu,
uvedieme všeobecné údaje v tabuľke č. 1 t. j. potreb- spôsobom znižovania viskozity motorového oleja.
ný prehľad o jednotlivých druhoch, odporúčaniach, Všeobecne platí, že nevýhodou zníženej viskozity
výmenných intervaloch pre súčasne a aj nové druhy je vyššia spotreba motorového oleja (odparnosť),
motorových vozidiel. ale výhodou je nižšia spotreba paliva, čo je spojené
Treba pripomenúť, že údaje v tabuľke č.1 sú len všeo- s výhodou tvorby menšieho množstva emisií, CO2.
becné, a teda majú dať len určitú predstavu, infor- Nízko viskózne motorové oleje budú mať, resp.
máciu o tribotechnike, mazaní súčasných osobných už majú svoje miesto v sortimente moderných

33
1/2019 TriboTechnika

automobilov a na tieto nové druhy si budeme musieť sortimentu prevodových olejov vzhľadom na nové
zvyknúť. Podľa dostupných informácií, ide najmä prevádzkové podmienky, ako sú napr. vyššie
o tieto viskozitné triedy SAE 0 W – 20, 0 W – 30, 5 W – otáčky, zmena prevodových pomerov, výber
20, 5 W – 30 a 10 W – 30, resp. SAE 0 W – 16 a 5 W – 16. a výskyt nových materiálov to vedie k tomu,
Ďalší vývoj môže ovplyvniť samotný stav v zložení že bude požiadavka na nižšie viskozitné triedy
automobilového parku, teda ide o druh pohonu prevodových olejov. To znamená, že v týchto
a doby prechodu z klasických spaľovacích motorov aplikačných prípadoch sa možno uplatnia ATF
na elektrické motory, automobily. kvapaliny. Treba pripomenúť, že elektrické motory
majú mnohé súčiastky a časti (vinutia) z medi
Prevodové oleje (korózia) a to treba rešpektovať pri nových
V súčasnosti môžeme hovoriť aj o požiadavke na formuláciách automobilových mazív pre elektrické
nové prevodové oleje a to pre hybridné vozidlá, resp. vozidlá.
aj elektrické automobily. Všeobecne platí, a to treba
uviesť, že otáčky elektrického motora dosahujú Nové požiadavky na automobilové mazivá
hodnotu až 20 000 1/min, čo sa môže prejaviť na Predpokladá sa, že uvedené zmeny vo výrobe
zvýšenom hluku, vibráciách a iné. Z toho vyplýva, že spaľovacích motorov a prechod na elektrické
v prípade elektrických automobilov (motorov), ide motory prinesú nové požiadavky na mazivá
hlavne o mazanie valivých ložísk a teda použitie a prevádzkové kvapaliny. Ide najmä o určitú
vhodných plastických mazív pre uvedené prevádz- zlučiteľnosť, kompatibilitu medzi novými tech-
kové podmienky. V našom prípade sa zameriame na nologickými, konštrukčnými a pracovnými
oleje prevodové pre elektrické vozidlá v ktorých sa podmienkami, ktoré prinášajú elektrické vozidlá,
nepoužíva konvenčná prevodovka s rôznymi motory.
prevodovými stupňami, ale stále tam existuje Uvedieme niektoré požiadavky :
prevodovka (single speed transmission) a potrebný · Nové elektrické vlastnosti (vznik statickej
diferenciál, konečný prevod na pohon kolies vozidla. elektriny)
Treba uviesť, že percentuálne je prenos sily na kolesa · Nové materiály, napr. meď (Cu)
v prípade spaľovacích motorov cca 20 % a v prípade · Vznik korózie (rôzne materiály)
elektrického motora to výrazne narastie a to až na · Vysoké elektrické napätie (volty)
80 %. Významne sa znížia straty trením, čo je výhoda. · Nové materiály (zlučiteľnosť)
V tejto súvislosti treba rešpektovať aj samotný · Magnetická zlučiteľnosť a iné
krútiaci moment, ktorý je charakteristický pre
elektrické motory. Elektrický motor má významnú Uvedené požiadavky vyvolajú aj určité a v niek-
schopnosť a to, že je schopný aj pri nízkych otáčkach torých prípadoch možno podstatné zmeny vo
dodávať vysoký krútiaci moment, čo znamená, formulácii niektorých druhov mazív. Jedným a nie
že zaťaženie prevodového systému a ložísk môže byť prekvapujúcim prejavom bude aj možný výskyt
veľmi vysoké. Mazanie ozubených prevodov, ako statickej elektriny, ktorý vedie k elektrostatickému
v tribotechnickej praxi je všeobecne známe, je výboju, čo bude mať v niektorých prejavoch taký
zabezpečované rozstrekom oleja. Táto požiadavka dôsledok, že môže poškodiť niektoré zariadenia.
pri nízkych, resp. žiadnych otáčkach môže byť veľký Z toho dôvodu je treba uviesť, aký budú mať vplyv
problém. Z tohto dôvodu, ako sa teraz uvádza na niektoré fyzikálne a chemické vlastnosti mazív
zabezpečenie správneho mazania ozubených na tieto nové požiadavky, zmeny. Všeobecne platí,
prevodov sa odporúča používať na tento účel že ak úroveň elektrostatického náboja v mazacom
v elektrickom vozidle elektrické olejové čerpadlo. systéme je príliš vysoká môže vzniknúť elektro-
Elektrické čerpadlo je riadené, čím sa zabezpečuje statický výboj, ktorý sa môže prejaviť mikro-
potrebné množstvo a potrebný tok oleja pod tlakom iskrením alebo iskrením. Tento jav sa prejavuje aj
do požadovaných časti prevodového systému, teda zvukovo a to aj opakovane, praskaním v blízkosti
je nezávisle od rýchlosti otáčania ozubených filtrov, alebo v olejovej nádrži. Elektrostatický výboj
prevodov. Okrem iného sa čerpadlo môže používať – ESD (Elektrostatic Spark Discharge) je výsled-
aj na odstránenie prebytočného oleja z prevodov- kom akumulácie vnútro molekulárneho trenia,
ky. V tejto súvislosti treba uviesť, že pri výbere vznikajúceho vtedy, ak olej prúdi cez veľmi úzke

34
TriboTechnika 2/2019

tolerancie pri vysokom prietoku. ESD vzniká tiež pri vplyvu teploty na vodivosť v prípade zmeny
plnom prietoku cez mikro mechanické filtre, viskozity a použitých prísad (Zdroj : Alton Chemical).
hraničnom mazaní a samotný výboj môže byť bez
záblesku (tmavý výboj) pri ktorom sa dosiahnu
teploty v rozsahu od 5 000 do 10 000 °C a iskrový
výboj so zábleskom (plný), pri ktorom v rozmedzí
nano sekundy môže stúpnuť teplota v rozsahu od
10 000 až do 20 000 °C. Treba poznamenať, že
iskrové výboje produkujú kovové ióny a vodu.

V prítomnosti kovov, vody za vyššej teploty môže


prebiehať katalyzovaná oxidácia, čo má veľký vplyv
na funkčné vlastnosti mazacieho oleja a najmä na obr. č. 2
jeho životnosť. V prítomnosti vody v oleji môže
vzniknúť hydrolýza. Pri hydrolýze nastáva rozklad Z obrázku vyplýva, že zmena viskozity so zmenou
prísad, solí na kyselinu a zásadu. Prísady, ktoré teploty je väčšia a má väčší vplyv na zmenu
hydrolyzujú rozkladajú sa na látky, ktoré môžu mať vodivosti, ako formulácia (chemizmus), resp.
silný korozívny účinok na meď a jej zliatiny. množstvo použitých jednotlivých prísad.
Elektrická vodivosť mazacích olejov je preto V praxi všeobecne platí, že pre mazacie oleje je
dôležitá vlastnosť a má zabrániť vzniku elektro- požadovaná minimálna hodnota vodivosti, ktorá by
statického náboja. Všeobecne úbytok prísad zá- nemala byť pri teplote 20 °C menšia ako 400 pS/m.
visí od typu prísad a tiež na prevádzkových V opačnom prípade vzniká elektrostatický náboj
podmienkach a môže mať podstatný vplyv na a za určitých podmienok aj elektrostatický výboj, čo
elektrickú vodivosť mazacích olejov. V tabuľke č. 2 vedie k tepelnej degradácii mazacích olejov.
je uvedený prehľad niektorých mazacích olejov V našom prípade pre oleje automobilové motorové

Druh mazacieho oleja Vodivosť pS/m Druh mazacieho oleja Vodivosť pS/m

Turbínový olej, R.O.


13 Prevodový olej > 2 000
(parná turbína)
Turbínový olej, PAO
1 200 Motorový olej, SAE 10W-40 > 2 000
(plynová turbína)
Hydraulický olej Izolačný olej (transformátor,
250 – 2 000 12
(ZnDTP) spínač)

tabuľka č. 2

a ich hodnoty vodivosti pri teplote 20 °C v pS/m. a prevodové je táto hodnota, ako vidieť z tabuľky č. 2
Treba pripomenúť, že vodivosť závisí od hĺbky väčšia ako 2 000 pS/m. Elektrická vodivosť mazacích
rafinácie základového oleja a najmä druhu olejov je preto dôležitá vlastnosť a má zabrániť
a vlastnosti použitých prísad. Hodnota vodivosti sa vzniku elektrostatického náboja.
uvádza v pikosiemensoch na meter (pS/m).
Záver
Z prehľadu vyplýva, že čím väčšie je množstvo Uvedené informácie o tribotechnike osobných
kovových prísad (ZnDTP), tak tým je vyššia aj automobilov majú priblížiť súčasnú situáciu v tejto
elektrická vodivosť mazacích olejov. Naopak, ak technickej oblasti. Ide o oblasť, ktorá zaujíma širokú
klesá množstvo prísad (úbytok) v mazacom oleji, motoristickú verejnosť. Aký bude ďalší vývoj, ukážu
tak je väčšie nebezpečenstvo vzniku elektrosta- najbližšie roky, ktorý môžu ovplyvniť nielen ekolo-
tického náboja a možného iskrového výboja. Na gické, ale aj ekonomické požiadavky.
obrázku č. 2 je uvedené zaujímavé porovnanie Text: Jozef Stopka, Tribex

35
2/2019 TriboTechnika

Minulost, současnost
a budoucnost funkčního chromování
Povlaky chromu patří mezi rozšířené galvanické povlaky, které jsou často
vylučovány pro strojírenské účely. Používají se jak pro ozdobně ochranné
pokovení, kde spolu s povlaky mědi a niklu tvoří nejrozšířenější kombinace,
tak i pro funkční pokovení, kde v oblasti tvrdých otěruvzdorných povlaků
stojí na špičce všech skutečně užívaných povlaků pro tyto účely techniky.
Významnou vlastností elektrolyticky vyloučených povlaků chromu je jejich
tvrdost. Zatímco chrom vyrobený hutnickým způsobem má tvrdost okolo
300 HV, má elektrolyticky vyloučený chrom tvrdost 700 - 1200 HV. Souběžně
s tvrdostí má vysoké parametry i otěruvzdornost chromových povlaků.
Odolávají otěru daleko lépe, než jakékoliv jiné galvanické povlaky. Při abra-
zivním otěru, který probíhá při tření pohybujících se součástek jedna o dru-
hou, má dvojice kovů tvrdý chrom – ocel, jedny z nejmenších dlouhodo-
bých úbytků

Funkční chromování vat v rozmezí koncentrace 3 až 5 g/l pracovního elekt-


Funkční chromování, nebo-li ve zkratce, rolytu. U lázní druhé generace byly do funkčních lázní
tvrdochromování, tvoří velmi širokou přidávány fluoridy nebo komplexní soli obsahující flu-
a rozšířenou oblast chromování, při které oroboritanový či fluorokřemičitanový aniont.
jsou vylučovány tvrdé a otěruvzdorné Přítomnost těchto látek v lázni sice zvýšila katodový
povlaky chromu. Většinou se jedná proudový výtěžek, ale také výrazně zvýšila agresivitu
o technické vrstvy tloušťky od několika µ elektrolytu vůči základnímu materiálu. Docházelo ke
do několika set µ a jejich vyloučení trvá zvýšenému rozpouštění základního materiálu, hlav-
i řadu hodin. Od prvního průmyslového ně železa, do chromovací lázně a tím postupně k její-
zavedení chromování uplynulo již téměř mu znehodnocování. Navíc nárůstem znečistění
100 let, vždyť jeho počátky se datují lázně balastními kovy docházelo ke zvyšování svor-
k roku 1920. Nosnou a základní složkou kového napětí a tím zvýšené spotřebě elektrické
chromovacích lázní je stále oxid chromo- energie. Nejnovějším trendem v oblasti vývoje chro-
vý. U funkčního chromování se jeho kon- movacích lázní třetí generace jsou organické, sekun-
centrace pohybuje v rozmezí 200 – 300 dární katalyzátory. Jedná se především o alkyl sulfo-
g/l. Optimální koncentrace je 250 g/l, nované kyseliny a jejich deriváty. Jsou používány v
neboť při této koncentraci je nejvyšší kombinaci s primárním katalytickým účinkem síranů.
katodový proudový výtěžek. Primárním
katalyzátorem jsou stále sírany, které se Nedílnou součástí chromovacích elektrolytů
do lázně přidávají ve formě kyseliny síro- 1. a 2. generace, jsou chromité ionty. Při chromování
vé. Je paradoxní, že i znečistění používa- se 10 – 30 % z celkově dodaného proudu spotřebuje
ného oxidu chromového sírany, vlastně na redukci šestivalentního chromu na kov. Jde o kato-
působí katalyticky. U chromovacích lázní dický proudový výtěžek, který v porovnání s jinými
první generace působil v roli sekundár- galvanickými lázněmi, je velice nízký. Dalších cca
ního katalyzátoru chrom ve třetím oxi- 30 % proudu se spotřebuje na redukci šestivalentní-
dačním stupni, který bylo vhodné udržo- ho chromu na třívalentní, který se již dále na kovový

36
TriboTechnika 2/2019

chrom neredukuje a zůstává rozpuštěn v elektrolytu. (H2SO4). U elektrolytů 1. generace pak ještě přistupu-
Zbytek dodaného proudu se spotřebuje na vývoj je obsah třívalentního chromu (Cr3+), který by se měl
vodíku. Důležité ale pro proces je, že třívalentní pohybovat, tak jak již bylo výše uvedeno, v koncen-
chrom v roztoku je zpětně na anodách a to cca tračním rozmezí 3 - 5 g/l.
s 30 % účinností, opět oxidován na chrom šestiva-
lentní. V elektrolytu se ustaví rovnováha mezi reduk- Třetím a neméně důležitým krokem, je udržování čis-
cí a oxidací při koncentraci okolo 5 g/l oxidu chromi- toty elektrolytu a zamezení jeho zbytečnému zne-
tého. Toto množství je považováno v lázních těchto čistění. Jedná se především o znečistění železem,
generací, za optimální pro průběh chromování. Jeho těžkými kovy, ale také zbytečně vysokým obsahem
nedostatek, či případně přebytek, působí negativně třívalentního chromu. Lze se tomuto znečistění
a značně snižuje tvorbu povlaku chromu ve stíně- vyvarovat? Odpověď je jednoznačná, lze. Je třeba
ných místech, tj. v místech s nízkou proudovou hus- znát příčiny znečistění a omezit je na možné mini-
totou. Při nasazování nového chromovacího elektro- mum. Především je nutné zajistit správné podmínky
lytu je nutné si optimální koncentraci oxidu chromi- leptání (zdrsňování) před vlastním chromováním
tého vytvořit. Jedním ze způsobů je přídavek podle použitého základního materiálu. Zbytečně
redukční látky, např. kyseliny šťavelové ( z přídavku nepřeleptávat a tím nadměrně nezvyšovat rozpo-
1,8 g se vytvoří 1 g oxidu chromitého ). Druhý způsob uštění kovů do funkčního elektrolytu. Pokud je to
je elektrochemický, kdy lázeň tzv. rozpracováváme, technologicky možné, použít na leptání zvláštní elek-
tj. provádíme elektrolýzu při nízké proudové hustotě trolyt s nízkým obsahem kyseliny sírové. Části povr-
( 2 – 5 A/dm2 ), kovový chrom se za těchto podmínek chu dílů, které nemají být chromovány je nutné zaba-
nevylučuje, ale na katodě probíhá redukce šestiva- lit a zamezit jeho kontaktu s chromovací lázní. Ta je
lentního chromu na třívalentní, který zůstává v roz- sama o sobě značně kyselá a silně oxidační, což
toku. urychluje rozpouštění kovů (chemicky i elektrolytic-
ky). S narůstající koncentrací kyseliny chromové se
Jaké jsou důležité aspekty skutečně efektivní tech- rozpouštěcí účinek zvyšuje. Velmi důležité je také co
nologie funkčního chromování? Na co se zaměřit v nejkratší době odstranit z lázně případné napada-
a co řídit, koordinovat a sledovat? Co můžeme nebo né díly, které by se jinak v lázni rychle rozpouštěly.
nemůžeme ovlivnit? Další znečisťující látky se mohou do chromovací
lázně dostat z nevhodně použité, např. pitné vody
Prvním a důležitým krokem je volba zařízení a jeho a přenosem, po nedostatečném oplachu,
pravidelná údržba. U volby zařízení se jedná přede- z odmašťovacích lázní.
vším o správnou dimenzi kabelových přívodů,
dostatečnou dimenzi katodových a anodových tyčí Zvláštní kapitolu znečistění tvoří Cr3+. V elektroly-
a volba vhodných anod s dostatečnou plochou. tech 1. generace je na jedné straně nezbytnou
Neméně důležitá je pak skutečně pravidelná údržba součástí, jako sekundární katalyzátor, na druhé
a čistění zařízení. Důležitou částí zařízení pro chro- straně je znečisťujícím kovem. Každý rozpuštěný
mování jsou závěsy a závěsová technika. Funkční gram Cr3+/l snižuje vodivost chromovací lázně
chromování vyžaduje obzvlášť dostatečně dimen- o 9,7 mS/cm. Třívalentní chrom je v určité koncentra-
zované závěsy, které jsou schopné převést požado- ci součástí každé klasické chromovací lázně. Tvoří se
vaný proud. Velmi často se v provozech stává, že na katodě při nízkých proudových hustotách, kdy
závěsy jsou elektricky poddimenzované, nepřeve- ještě nedochází k vylučování chromu. Na druhé stra-
dou požadované množství proudu, ten se z části ně probíhá na olověných anodách zpět jeho oxidace
mění v teplo a výsledkem je rozčarování, že použitá na šestivalentní chrom. K vyrovnanému, rovnováž-
technologie nesplňuje avizované parametry nému stavu dochází při poměru A:K 2:1. Při zmenše-
a následně avizovaný výkon. né ploše anod dochází k nárůstu koncentrace Cr3+.
Jeho snížení lze dosáhnout zvětšením anodové
Druhým, důležitým krokem je volba použitého typu plochy v poměru ke katodové, nebo provést řízenou
pracovního elektrolytu a udržování výrobcem dopo- elektrolytickou oxidaci. Na rozdíl od elektrolytů
ručených koncentrací jednotlivých složek lázně. 1. generace není v elektrolytech 3. generace přítom-
Jedná se především o majoritní složky, mezi něž počí- nost Cr3+ nutná, ba naopak je výhodné, aby jeho kon-
táme oxid chromový (CrO3) a kyselinu sírovou centrace byla co nejnižší. Přehled vlivu znečisťujících

37
2/2019 TriboTechnika

kovů na vodivost chromovacích lázní je uveden kalibrované části odečte objem usazené sraženiny
v tabulce č.1. síranu a z kalibračního grafu pak obsah přítomné
kyseliny sírové. Celé stanovení dvou vzorků a dvou
Vliv znečisťujících kovů na vodivost chromova-
„slepých“ stanovení netrvá déle než 15 až 20 minut.
cích elektrolytů
V průběhu chromování dochází ke značnému vývi-
Snížení vodivosti nu a úletu aerosolu, obsahujícího mikrokapičky
Znečisťující kovy chromovací lázně. Ty se jednak dostávají do
[mS/cm/g ]
Železo 12,4 odsávání a způsobují po kondenzaci korozi
zařízení, ale hlavně se aerosol usazuje na funkčním
Chrom 3+ 9,7
zařízení, spojích, kontaktech a po odpaření vody
Nikl 11,7 vytváří na těchto místech „krustu“ solí, která snižuje
Měď 6,0 kvalitu kontaktů, či-li, zvyšuje odpor, snižuje
Sodík 5,8 vodivost. Proto je nutná pravidelná údržba a čistění
zařízení. Ke snížení množství vznikajícího aerosolu
Zinek 8,4
se používají speciální tenzidy. Tenzidy starší
tabulka č. 1 generace vytvářely na hladině chromovací lázně
nízkou, ale hutnou vrstvičku pěny, která tvořila
V současné době je sledování koncentrace majorit-
„mechanickou přepážku“ ve které se mikrokapičky
ních i minoritních složek chromovacích lázní spole-
lázně zachycovaly. Nedostatkem těchto tenzidů
hlivě řešitelné, bez nároků na speciální a drahé vyba-
bylo jednak to, že se současně v pěně zachycoval
vení provozní laboratoře. Obsah oxidu chromového
i unikající vodík a občas to pěkně „bouchlo“
je jednoduše stanovitelný jodometrickou titrací.
a jednak se tato pěna zachycovala na vyjímaném
Současně změřením hustoty elektrolytu si jeho kon-
zboží a pokud se včas a rychle neopláchla, na zboží
centraci ověříme, ale ihned zjistíme množství znečis-
zasychala a vytvářela na povrchu nehezké mapy.
ťujících kovů. Zda se jedná opravdu o znečisťující
Při intenzivnějším odsávání docházelo k odsávání
kovy si ověříme změřením vodivosti lázně. Jelikož se
pěny a to vše vedlo ke zvýšené spotřebě tenzidu.
jedná o nestandardní rozsah (100 - 500 mS/cm), je
Nová generace tenzidu nyní pracuje na jiném
nutné použít kapesní nebo laboratorní přístroje,
principu. Vytváří jen mírnou pěnu na části povrchu
nikoli však tužkové. Podmínkou je sonda určená
elektrolytu. Tím nedochází k záchytu mikrokapiček
přímo pro galvaniku. Vodivost nového elektrolytu
ani vodíku, ale také není tato pěna strhávána do
o koncentraci 250 g CrO3/l činí 500 mS/cm. Každý roz-
odsávání. Hlavní funkce totiž spočívá ve změně
puštěný přítomný gram/litr znečisťujících kovů povrchového napětí lázně a podstatně nižším
snižuje vodivost o předem známou a tabelovanou výnosu aerosolu na povrchu bublinek vodíku.
hodnotu (viz tab.1). Kritická hodnota vodivosti chro- Číselná hodnota povrchového napětí chromovací
movacích lázní se pohybuje v rozmezí 300 – 350 lázně bez použití tenzidu se pohybuje okolo 70 - 75
mS/cm. Současně snižováním vodivosti lázně dyn/cm a s použitím nového typu tenzidu
dochází ke zvyšování svorkového napětí na lázni, se snižuje na rozmezí 30 – 35 dyn/cm (nebo mN/m ).
a to většinou bývá prvním ukazatelem, že se s chro- Posun v aplikaci měření povrchového a me-
movacím elektrolytem něco děje. Jednou z posled- zifázového napětí není již jen doménou precizně
ních otázek bývá stanovení obsahu kyseliny sírové. vybavených laboratoří a umožňuje toto stanovení
Doporučená koncentrace kyseliny sírové je v lázních rychle a jednoduše provádět v běžných provozních
3. generace 2,8 až 3,5 g/l. Klasické vážkové stanovení laboratořích. Lze využít metodu stalagmo-
síranů je náročné jednak časově a jednak již vyžaduje metrického stanovení, která je založena na vážení
slušně vybavenou laboratoř se zapracovanou obslu- kapek. Spočívá ve zjištění hmotnosti kapky, která
hou. Rychlá metoda pomocí iontové chromatografie se utvoří na konci svisle umístěné kapiláry,
vyžaduje drahé zařízení a perfektně znalou obsluhu. a v okamžiku odtržení kapky od kapiláry je váha
I zde však již existuje jednoduchá a rychlá metoda, kapky rovna síle povrchového napětí působícího
nevyžadující nákladného zařízení. Jedná se o spojení na obvodu kapiláry. Z hodnot váhy kapky
klasické srážecí metody a použití malé laboratorní destilované vody a tabelované hodnoty jejího
odstředivky. Ve speciální skleněné kyvetě se pak v její povrchového napětí za dané teploty a váhy kapky

38
TriboTechnika 1/2019

měřené kapaliny, lze zjistit povrchové napětí Pochopením podstaty technologie funkčního
měřené kapaliny, v našem případě chromovací lázně chromování a hlavně pravidelným a stálým
(1). Velmi důležité je použít stalagnometr do d r žo v á ní m v ýš e u ve d e ný c h as p e ktů této
s vhodnou odpovídající kapilárou, která umožňuje poměrně velmi "staré" technologie, můžeme
pravidelný odkap a odečtení počtu kapek. Pro dosáhnout vyloučení kvalitních povlaků chromu,
chromovací lázně je vhodná přesná kapilára za výhodně přijatelných ekonomických nákladů.
o vnějším průměru cca 5 mm a vnitřním do 0,5 mm.
Podle zjištěných hodnot povrchového napětí lze pak Bez nadsázky lze konstatovat, že technologie
poměrně přesně stanovit dávkování tenzidu, funkčního chromování je jedním z nejlevnějších
a tak zajistit minimální úlet aerosolu chromovacího a nejjednodušších procesů galvanického poko-
elektrolytu. vování, který poskytuje povlaky s vynikajícími
fyzikálními vlastnostmi. Ale jak dlouho? Jaká je
m/mref. = γ/γref. (1) budoucnost této technologie?

m - hmotnost kapky ( g ) Výhled do budoucna


mref. - hmotnost kapky ref. kapal. V blízké budoucnosti se očekávají velmi silné
γ - povrchové napětí ( mN/m, dyn/cm ) restrikce ke sloučeninám obsahující šestivalentní
γref. - povrch. napětí ref. kapal. chrom z důvodu svých toxických vlastností. Nařízení
CLP v příloze VI klasifikuje oxid chromový jako
3+
Problematičtější je stanovení obsahu Cr . Často karcinogen kategorii 1A (s H350) a mutagen
používaná rozdílová metoda stanovení, zakládající kategorii 1B (s H340). Kromě toho přeloženo do
se na jodometrickém stanovení obsahu celkového „češtiny“ také je například značně akutně toxicky jak
chromu od kterého se odečte hodnota šesti- při požití, při styku s kůží ale i při vdechování, dále
valentního chromu, je značně nepřesná a získané může způsobit podráždění kůže, očí a trávícího
výsledky jsou často zkreslené a obtížně reprodu- traktu (nařízení uvádí i poleptání). Způsobuje
kovatelné. To je jednak způsobeno velkým senzibilizaci kůže, tj. například ekzémy. Může
způsobit také senzibilizaci při vdechování, tj. vyvolat
koncentračním rozdílem obou oxidačních forem
astma, jako nemoc z povolání apod. A v neposlední
chromu a jednak nepřesností klasického jodo-
řadě je zde určité podezření na poškození
metrického titračního stanovení. Velmi přesné
reprodukční schopnosti nebo možný účinek na
výsledky však dává stanovení Cr3+ titrační metodou
specifický cílový orgán. Zpráva o posouzení rizik
v silně alkalickém prostředí roztokem hexa-
I.05.16 ECHA zmiňuje významný počet rizik
kyanoželezitanu draselného, ovšem za použití
negativního dopadu sloučenin šestivalentního
potenciometrické indikace bodu ekvivalence
chromu na lidské zdraví.
s platinovou a kalomelovou elektrodou. Přesnost
stanovení je 0,2 g/l a shodnost 0,3 g/l. Výhodné je Jako u většiny problémů i zde je několik směrů
použití automatického titrátoru se záznamem řešení. Jako zásadní jsou považovány dva
titrační křivky. Ostatní znečisťující těžké kovy následující:
je pak vhodné stanovit atomovou adsorpční
spektrofotometrií (AAS). ŸNavrhnout a zavést jinou technologii
funkčního chromování a to bez solí
Jedině, co je nutné si nechat odborně stanovit, je šestivalentního chromu
koncentrace přítomného katalyzátoru. Při řádném
dávkování katalyzátoru v doporučeném množství, ŸNavrhnout a realizovat ve výrobě taková
obyčejně 1,5 litrů katalyzátoru na doplněných 10 kg technická opatření, aby nedocházelo ke
oxidu chromového, vyžaduje stanovení cca 1 až 2x kontaktu lidského organismu se slouče-
za rok. Toto stanovení je běžnou součástí servisu ninami šestivalentního chromu
dodavatele lázně. Kompletní, výše popsaný, rozbor
chromovací lázně lze tak pohodlně stihnout K řešení se může nabízet zavedení funkčního
zaučenou obsluhou, s minimálním vybavením chromování z roztoků solí třívalentního chromu,
laboratoře, do jedné hodiny. jako tomu je u dekorativního chromování. Na rozdíl

39
2/2019 TriboTechnika

od dekorativní technologie má technologie Porovnáme-li obě uvedené varianty se stávající


funkčního chromování celou řadu výrazně odlišných technologií funkčního chromování, lze zcela
potřeb a požadavků na vyloučenou vrstvu chromu. jednoznačně konstatovat :
Kovový chrom nelze přímo vylučovat z vodných
3+
roztoků solí Cr . Je nezbytnou nutností použití Technologie „Cr3+“ tvrdochromování (v obou
komplexotvorných činidel. V těchto roztocích nelze variantách )
anodicky leptat a je nutno zvolit jiný způsob Ÿ je ve vývojové fázi
předúpravy. Na olověných anodách dochází Ÿ žádná z variant není zatím v ČR ani zkušebně
3+ 6+
k oxidaci Cr na Cr a nelze tudíž tento typ anod zavedena
použít. Vylučovaný povlak neobsahuje mikrotrhliny, Ÿ technologie vyžaduje mezivrstvu niklu
jak je běžné u klasické technologie, nýbrž Ÿ vyžaduje složitější provozní zařízení
makrotrhliny a je nutné k požadované korozní Ÿ technologicky je náročnější na obsluhu
odolnosti použít navíc jiný protikorozní povlak. Ÿ vyžaduje automatizaci ( dávkování, regulaci
Životnost nových elektrolytů na rozdíl od klasických technologických parametrů )
je velice nízká a je nutné je často vyměňovat. Ÿ technologie není vhodná pro kusovou výrobu

Při porovnání obou technologií vychází složení Závěr


jednotlivých typů : Závěrem se tudíž naskýtá otázka, zda možný, výše
uvedený druhý směr řešení, tj. „odstínění“ lidského
organismu od sloučenin šestivalentního chromu,
Klasická s Cr6+ „Nová“ s Cr3+ není tou výhodnější variantou, zvláště v období
průmyslové revoluce a zavádění automatizace
Kyselina chromová Chromitá sůl a robotizace na pracovištích? Již dnes v řadě
Kyselina sírová Komplexní činidlo podniků a provozů pracují chromovací linky
v automatické režimu v plně uzavřeném prostoru.
(sekundární katalyzátor) Pufr Není jednodušší a nákladově přijatelnější použít
Přísady stávající klasickou technologii funkčního chro-
Olověné anody Inertní anody mování s dotažením zásad ochrany zdraví obsluhy,
než vymýšlet náročnější, složitější, méně kvalitní
a hlavně mnohem nákladnější technologie, které
V současné době jsou známé dvě varianty nové nás zbavují konkurenceschopnosti ve světovém
měřítku?
technologie s použitím Cr3+
Text: Ing. Ladislav Obr, CSc.
Jablonec nad Nisou

„Cr3+„ chromování - varianta 1 „Cr3+„ chromování - varianta 2

Technologický postup Technologický postup


Odmaštění Odmaštění
Moření Elektrolytické odmaštění
Elektrolytické odmaštění A/K Moření (HCl)
Chemické niklování(3–30 min.,1–10 µ, 90 oC)
Předniklování Chromování
Pololesklý nikl Tepelné vytvrzení ( 700 oC, 30 min. )
Aktivace niklu
Chromování Leštění (Ra < 0,2, sjednocení bar. Odstínu)

40
Česká společnost
pro povrchové úpravy

Vás zve na

53. celostátní aktiv galvanizérů

Termín: 4. a 5. února 2020

Místo konání:
Hotel Gustav Mahler,
Křížová ul. 4, Jihlava

Více informací o aktivu získáte:

PhDr. Drahomíra Majerová,


Lesní 2946/5,
586 03 Jihlava

Tel.: 737 346 857,


E-mail: cspu@seznam.cz

Mediální partner:
časopis TriboTechnika
2/2019 TriboTechnika

Lineárne pohony prinášajú nový rozmer


hrubovania a obrábania načisto
Vysokorýchlostné obrábacie centrá RigiMill od švédskeho výrobcu Modig
držia svetový rekord vo vysokorýchlostnom hrubovaní. V priebehu
firemného zákazníckeho dňa stroj odobral 16 400 cm3 materiálu za minútu.
Osy Z a X stroja RigiMill sú vybavené dvojitými pohonmi s chladenými
guľôčkovými skrutkami HMD od firmy NSK vrátane axiálnych ložisk
a valčekového vedenia os.

Pre obrábacie centrá určené pre letec- Zákazníci požadujú čo najvyššiu rýchlosť
ký a kozmický priemysel je rýchlosť obrábania
odoberania materiálu kľúčovým para- Firma Modig Machine Tool AB, ktorá sídli vo
metrom, pre mnoho dôležitých, veľmi Virserume vo Švédsku, je dobre etablovaná na trhu
rozmerných dielov, ako sú napr. rebrá vysokorýchlostného obrábania materiálov, ako sú
krídiel a ďalšie konštrukčné súčasti. hliník, titan, oceľ a kompozity. Firma, ktorú založil
Napríklad diel o hmotnosti viac ako 100
kg môže byť vyrobený z hliníkového

Foto: Modig Machine Tool


polotovaru o hmotnosti 4 tony alebo
vyššej, čo znamená, že je nutné odobrať
97,5 % materiálu.

Obr. 2 Guľôčkové skrutky s chladenou maticou sa používajú


v osách Y a Z.

roku 1947 starý otec súčasného majiteľa a CEO


Foto: Modig Machine Tool

Davida Modiga, vyvíja a vyrába vysokovýkonné CNC


stroje, ktoré sú používané v leteckom priemysle na
celom svete, vrátane firiem ako Airbus, Boeing, SAAB,
Sikorsky a Volvo Aero. Všetky stroje od firmy Modig sú
povestné svojou vysokou rýchlosťou a presnosťou,
pričom nový portálový stroj RigiMill v tomto ohľade
nastavuje nové štandardy.
„Jedným z našich cieľov bolo v tejto výkonnostnej
Obr. 1 Stroj RigiMill po svojom uvedení na trh triede vyvinúť stroj typu dva v jednom; inými
dosiahol svetový rekord vo vysokorýchlostnom slovami frézku pre vysokorýchlostné hrubovanie
obrábaní. Cieľovým trhom je letecký priemysel. a dokončovanie,“ vysvetľuje David Modig. „A druhým

42
TriboTechnika 2/2019

cieľom bolo, aby RigiMill bol najrýchlejším frézo- dobami cyklov.“ Obrábanie konštrukčných dielov
vacím strojom na svete.“ lietadiel tiež vyžaduje najvyššiu úroveň presnosti,
takže tuhosť os stroja je rovnako dôležitá ako
Tuhosť ako predpoklad presnosti rýchlosť, nebo dokonca ešte dôležitejšia. Vretená
Tento cieľ však nebol samoúčelný, nešlo o to získať stroja RigiMill preto používajú zdvojené pohony na
olympijskú medailu. David Modig hovorí: „Letecký osách Y a Z s presnosťou polohovania 0,5 µm
priemysel prosperuje a výrobcovia stále rozširujú u každého. Dva elektromotory pracujú v režime
svoje kapacity, a tak sme chceli našim zákazníkom master/slave.
dodať portálové frézovacie centrum s ešte kratšími
„Spolupracujeme len s najlepšími dodávateľmi“
Rozhodnutie o výbere lineárnych pohonov pre osy
nie je založené len na technických špecifikáciách
pohonnej jednotky, ako objasňuje David Modig:
„Spolupracujeme len s najlepšími dodávateľmi.
V tomto prípade hľadáme renomovaných do-
dávateľov, ktorí ponúkajú pohonné jednotky
s najvyššou presnosťou, ako aj vynikajúcu podporu
a venujú pozornosť vývoju inovácií.“
S ohľadom na tieto kritériá bola ako dodáva-
teľ vybratá spoločnosť NSK. Nebolo to žiadne
prekvapenie, pretože všetky predchádzajúce
modely obrábacích centier Modig boli vybavené
komponentami pohonov NSK. V spolupráci so
švédskym autorizovaným distribútorom Acumo
navrhli odborníci z NSK v Ratingene konfiguráciu
Foto: NSK
pohonných jednotiek, ktoré berú do úvahy také
faktory ako moment, rýchlosť a zrýchlenie os
Obr. 3 Séria HMD bola vyvinutá pre vysokorýchlostné obrá- a teploty generované v pohonoch vretien počas
banie
vysokorýchlostného obrábania.

Guľôčkové skrutky pre vysokorýchlostné


obrábanie
Za týchto podmienok predstavujú optimálne
riešenie guľôčkové skrutky série HMD s chladenou
maticou. Guľôčkové skrutky HMD boli navrhnuté
špeciálne pre aplikácie vo vysokorýchlostnom
obrábaní a podporujú rýchlosti pohybu až 120
m/min. S novovyvinutým recirkulačným systémom
je možné zvýšiť rýchlostnú kategóriu d x n až na
hodnotu 160 000.

Chladenie matice zvyšuje presnosť


Chladenie lineárneho pohonu v matici (presne tam,
kde sa generuje teplo) zabraňuje zvýšeniu teploty,
Foto: NSK ktoré by potencionálne mohlo mať vplyv na
presnosť obrábania.
Pri vývoji týchto lineárnych pohonov s optima-
Obr. 4 Chladenie matice odvádza teplo presne z miesta, lizovaným chladením musela spoločnosť NSK
kde vzniká, a pomáha tak udržiavať najvyššiu presnosť prekonať množstvo konštrukčných výzev. Firemný
i pri vysokých rýchlostiach špecialisti museli napríklad vyriešiť problém, kedy

43
2/2019 TriboTechnika

vplyvom chladení dochádza ku kontrakcii telesa BSBD, ktoré boli vyvinuté práve pre tento typ
matice, čo môže spôsobiť predpätie guľôčkovej aplikácií. Tieto dvojradé ložiská s kontaktným
skrutky. Po rozsiahlych testoch prišli vývojoví uhlom 60 ° sú schopné odolávať vysokým axiál-
inžinieri NSK s chladiacim systémom, ktorý žiadne nym zaťaženiam v obidvoch smeroch. Súčasne
predpätie počas prevádzky nespôsobuje. ponúkajú vysokú tuhosť a presnosť, aké sú
požadované pre moderné presné obrábacie stroje.
Z jedného zdroja: guľôčkové skrutky, ložiská Systémové riešenie NSK je vo všetkých hlavných
a valčekové vedenia osách stroja RigiMill doplnené valčekovými
Guľôčkové skrutky s chladenou maticou série HMD vedeniami RA. Tie sú takisto charakterizované
sú u stroja RigiMill použité v osách Y a Z. Rozsah extrémnou tuhosťou pri maximálnej zaťažiteľnosti
pohybu v ose Y je 1 560 mm a v ose Z 900 mm. a vytvárajú podmienky pre to, aby vretená os
Guľôčkové skrutky sú vybavené axiálnymi guľ- pracovali hladko, s malými vibráciami aj napriek
kovými ložiskami s kosouhlým stykom NSK série vysokým rýchlostiam a veľkým silám generovaným
pri obrábaní. Ideálny čiarový kontakt valčekov
nemení smer pôsobenia síl, pretože čisto valivý
pohyb nepridáva do pohonu žiadnu treciu silu.

Pôsobivé celkové riešenie


„Komponenty NSK a celý pohonný systém spĺňa-
jú najprísnejšie požiadavky, ktoré na našich
dodávateľov kladieme, konštatuje David Modig.
„Významne prispievajú k tomu, že stroje RigiMill
pracujú nielen s veľkou presnosťou, ale tiež
s extrémnou rýchlosťou, ktorá skracuje dobu
obrábania a znižuje náklady na obrobok.“
Stroj RigiMill tak z pohľadu zákazníka predstavuje
Foto: NSK ekonomicky výhodné riešenie, jednoducho preto,
že v danom čase môže vyrobiť viac konštrukčných
dielov lietadiel. Ako príklad možno uviesť rebrá
Obr. 5 Pre uloženie guľôčkových skrutiek sa používajú dvoj-
radé axiálne guľkové ložiská s kosouhlým stykom kridiel, kde bola doba obrábania skrátená z 384 iba
na 74 minút. Naviac pri dokončovaní umožňuje
stroj dosiahnuť drsnosť povrchu až 0,8 Ra. Reakcie
zákazníkov z leteckého priemyslu sú rovnako
pozitívne.
David Modig hovorí: „Ešte nikdy sme po uvedení
novej série strojov nemali tak dobrú spätnú väzbu.
Stroje RigiMill si takmer okamžite našli svoje miesto
v investičných plánoch významných výrobcov
lietadiel a ich dodávateľov.“
K tomu určite prispel svetový rekord pri predvedení
stroja zákazníkom v októbri 2017. Stroj RigiMill
odobral 16 400 cm3 materiálu v jedinej minúte.
Vreteno poháňané 180kW motorom sa otáčalo
30 000 otáčkami za minútu. Krátko po dosiahnutí
tohto pôsobivého rekordu rýchlo prišli prvé
objednávky, ktoré viedli firmu Modig k tomu, aby
Foto: NSK zvýšila svoje výrobné kapacity – rovnako ako
významní výrobcovia lietadiel. V súčasnosti sa
Obr. 6 Lineárne vedenia RA zaisťujú vysokú presnosť vo všet- buduje nová výrobná hala.
kých hlavných osách Text: Agnieszka Nawrocka

44
2/2019 TriboTechnika

Pětiosé frézování a soustružení


na jedno nastavení
Společnost HKR Werkzeugtechnik GmbH ve Spraitbachu v německé spol-
kové zemi Bádensko-Württembersko, jež má v současné době 60 zaměst-
nanců, vyrábí zejména velké formy pro vstřikovací lisy, určené především
pro automobilový průmysl. Kromě toho firma také obrábí díly na zakázku.
Proto potřebovala obráběcí centrum s velkým pracovním prostorem, které
dokáže spolehlivě a levně obrábět těžké a rozměrné polotovary. Jak
vysvětluje Rolf Schürle, jeden ze dvou výkonných ředitelů, cílem investice
bylo dosáhnout kratších dob cyklu, větší flexibility a možnosti obrábět po
delší dobu bez dohledu operátora. Je to jediný způsob, jak si zachovat kon-
kurenceschopnost, zvláště při pracích na zakázku v místě s velkými nákla-
dy, dodává Schürle.

Protože firma měla při výrobě nástrojů


a forem velmi dobré zkušenosti s frézka-
mi a obráběcími centry EMCO Mecof, roz-
hodla pro frézovací a soustružnické cen-
trum Umill 1800. Rozhodujícími hledisky
při výběru, jak konstatovali dva výkonní
ředitelé firmy, Rolf Schürle a Wilhelm
Hölldampf, byly především technické
parametry a velmi přitažlivý poměr ceny
a výkonu.

Sortiment obráběcích center Umill


zahrnuje varianty s pracovním prosto- Umill 1500 – nové kompaktní pětiosé obráběcí centrum
rem 1 800 x 2 150 x 1 250 mm nebo 1 500
x 1 500 x 1 100 mm. Otočný číslicově říze-
ný stůl s nosností až 10 t a frézovací vře-
teník s velkým rozsahem naklápění
umožňují na jednom stroji realizovat
vysoce přesné soustružení, frézování,
vrtání a řezání závitů.

Modulární konstrukce umožňuje uživa-


telům vybrat si vhodnou variantu
podle svých požadavků: buď stroj pro
výkonné hrubování, nebo pro převážně
jen dokončovací operace. Je možné
si vybrat přímou pohonnou jednotku Umill 1800 s pojezdy
s výkonem až 45 kW při momentu až v jednotlivých osách 1 800 x 2 150 x 1 250 mm

46
TriboTechnika 2/2019

300 Nm a s rychlostí až 12 000 otáček za minutu. Jako a forem. Ve spojení se systémem 3D-CAD/CAM od
velká výhoda se osvědčila kinematika frézovací firmy tebis je možné prostřednictvím grafického roz-
hlavy s náklonem osy do 45 °. Umožňuje podříznutí hraní rychle a spolehlivě obrábět simultánně ve
negativní kontury do 15 °. Společně s otočným sto- třech, třech plus dvou a pěti osách. Pro testování koli-
lem poháněným momentovým motorem to zname-
ná, že lze frézovat, soustružit a vrtat polotovary do
výšky 1 250 mm a o průměru do 2 500 mm v režimu
polohování současně z pěti stran nebo v režimu říze-
ní dráhy současně v pěti osách.
Pětiosá frézovací a soustružnická centra Umill, aby
umožnila obrábění s minimálními zásahy operátora,
jsou vybavena různými modulárními vnějšími
zásobníky nástrojů, v nichž mohou být uloženy
až 203 nástroje. Pro prodloužení provozu s minimál-
ním zásahem operátora je možné frézovací a
soustružnická centra Umill doplnit o modulární
systém pro výměnu palet. To umožňuje výrobcům
nástrojů a forem, stejně jako výrobcům dílů pro stro-
je a linky, automatizovat výrobu a ekonomicky
výhodně obrábět široké spektrum složitých a vel-
kých obrobků.
Současně se mohou spoléhat na nejvyšší přesnost
obrábění, protože lože stroje, které je zhotoveno
jako kompaktní litinový odlitek, je extrémně tuhé
a díky tomu, že při konstrukci byla použita pevnostní
analýza metodou FEM, je také vysoce stabilní. K opti-
mální přesnosti dráhy nástroje přispívají přímý měři-
cí systém ve všech osách a kompenzace teploty v ose
Z. Integrovaný měřicí a diagnostický systém konti- Pětiosé simultánní obrábění formy pro vstřikovací lis
nuálně monitoruje všechny kinematické prvky, měří ve společnosti HKR
vibrace a kontroluje možnost kolize. To zaručuje
minimální doby odstávky a maximální dostupnost. zí a optimalizaci dráhy nástroje obsahuje software
virtuální stroj. To zaručuje maximální flexibilitu a spo-
lehlivost obrábění při výrobě jednotlivých dílů.
Volitelně je dostupný také řídicí systém Sinumerik
840 d CNC, který ve spojení se softwarovými moduly
Shopmill a Shopturn nabízí srovnatelné možnosti.
Pro výrobce nástrojů a forem HKR bylo kromě tech-
nických charakteristik rozhodující také to, že firma
má v Německu své zastoupení, a proto je k dispozici
rychlý a spolehlivý servis strojů.
Vzhledem k pokračujícímu rozšiřování nabídky
produktů v uplynulých letech mohou výrobní spo-
lečnosti nyní využít široký sortiment soustružnic-
kých a frézovacích center rakouské společnosti
EMCO. Například pro frézování je rozsah nabídky od
tříosých CNC strojů s malým pracovním prostorem
ke špičkovým pětiosým frézkám pro kompletní
Pětiosé frézovací a soustružnické centrum je obrábění velkých a těžkých polotovarů, primárně vál-
vybaveno řídicím systémem Heidenhain iTNC 640 covitého i hranolovitého tvaru.
HSCI CNC určeným speciálně pro výrobu nástrojů Text a foto: Christa Vergnes

47
2/2019 TriboTechnika

Ako prekonať súčasné


výzvy obrábania s dlhým dosahom
Mnoho súčasných trendov vo výrobe zväčšuje ťažkosti pri vytváraní presných
otvorov a pri sústružení s predĺženými nástrojmi. Neustále rastie dopyt po zmen-
šovaní dovolených odchýlok a po spoľahlivej opakovateľnosti. Nové materiá-
ly obrobkov vysokej kvality sú náročnejšie na obrábanie a zvyšujú záťaž vyví-
janú na obrábacie systémy. S cieľom ušetriť čas a peniaze výrobcovia konsoli-
dujú viacero dielov do jednodielnych monolitických obrobkov, ktoré si vyža-
dujú obrábanie hlbokých otvorov a sústruženie zložitých komponentov na
obrábacích strojoch schopných vykonávať viacero úloh súčasne.

Výrobcovia, ktorí sa snažia tieto problé- nástrojov. Mnohé z týchto dielov sú vyrobené z pev-
my prekonať, musia analyzovať všetky ných zliatin, ktoré sa ťažko obrábajú, pričom vznikajú
prvky svojich obrábacích systémov vysoké rezné sily, ktoré vytvárajú vibrácie. Vo všeo-
a použiť metódy a nástroje, ktoré zaručia becnosti môže zo zvýšenia produktivity a zníženia
úspech. Medzi kľúčové prvky patrí stabi- nákladov pri vŕtaní s dlhým dosahom profitovať tak-
lita stroja, upínanie nástroja, upnutie mer každý výrobca.
obrobku a geometria rezného nástroja.
Vo všeobecnosti platí, že pevné upnutie, Vychyľovanie a vibrácie
Hĺbkové vŕtanie sa odlišuje od iných úkonov rezania
v tom, že rezná hrana v otvore pracuje v dlhšej vzdia-
lenosti od pripojenia k stroju. Vnútorné sústruženie
s dlhým dosahom sa vyznačuje podobnými pod-
mienkami a pri takomto vŕtaní aj sústružení sa môžu
vyskytovať otvory s prerušovanými rezmi, napríklad
v prípade obrobkov, ako sú skrine čerpadiel alebo
kompresorov. Miera výsledného vyloženia nástroja
závisí od hĺbky otvoru a môže mať za následok vychý-
lenie vŕtacej tyče alebo predĺženého nástroja na
sústruženie.
Vychýlenie zväčšuje zmeny síl v procese rezania
a môže spôsobiť vibrácie a chvenie, ktoré znižujú kva-
litu povrchu dielov, spôsobujú rýchle opotrebovanie
tuhé nástroje a starostlivá aplikácia alebo lámanie rezných nástrojov a poškodenie kom-
nástroja tvoria základ pre presné a pro- ponentov obrábacieho stroja, napríklad vretena, pri-
duktívne vŕtanie a sústruženie s dlhým čom vzniká potreba nákladných opráv a dlhšie pres-
dosahom. toje. Meniace sa sily vyplývajú z nevyváženosti kom-
Hlavnými kandidátmi na využitie vyno- ponentov stroja, nedostatočnej tuhosti systému
vených nástrojov a metód sú výrobcovia alebo rezonančných vibrácií prvkov obrábacieho
v oblasti ťažby ropy a zemného plynu, systému. Menia sa aj rezné tlaky, keďže na nástroj sa
výroby elektrickej energie a leteckého pri vytváraní a odlamovaní triesok periodicky vyvíja
priemyslu, pretože tu sa pravidelne a uvoľňuje záťaž. Medzi negatívne účinky vibrácií pri
vyskytujú veľké, zložité diely s prvkami, obrábaní patrí nedokonalé opracovanie povrchu,
ktoré si vyžadujú použitie predĺžených nepresné rozmery otvorov, rýchle opotrebovanie

48
TriboTechnika 2/2019

nástroja, nižšia kvalita materiálu, zvýšenie výrob- tin sú hustejšie ako oceľ a zvládajú pomer dĺžky tyče
ných nákladov a poškodenie držiakov nástrojov k priemeru 6 : 1. Pevné karbidové tyče majú vyššiu
a obrábacích strojov. tuhosť a umožňujú pomer dĺžky tyče k priemeru 8 : 1,
spolu s možnou nevýhodou vyššej ceny, najmä v prí-
Tuhosť stroja a upnutie obrobku pade potreby tyče s veľkým priemerom.
Základný prístup na obmedzenie vibrácií pri obrába- Alternatívnym spôsobom na stlmenie vibrácií sú ladi-
ní počíta s maximalizáciou tuhosti prvkov obrába- teľné tyče. Lišta obsahuje vnútorný tlmič kmitov,
cieho systému. Na obmedzenie nechceného ktorý je navrhnutý tak, aby rezonoval mimo fázy
pohybu by obrábacie stroje mali obsahovať tuhé, neželaných vibrácií, absorboval ich energiu a mini-
ťažké konštrukčné prvky spevnené betónom alebo malizoval kmitavý pohyb. Systém Steadyline® od spo-
iným materiálom, ktorý pohlcuje vibrácie. Ložiská ločnosti Seco Tools (pozri doplňujúci materiál) naprí-
a puzdrá stroja musia byť pevné a tuhé. klad obsahuje vyladený tlmič vibrácií, ktorý tvorí
Obrobky sa musia v obrábacom stroji presne umiest- tlmiaca hmota vyrobená z materiálu s vysokou
ňovať a pevne zachytávať. Upínacie prvky musia byť hustotou, zavesený v tyči držiaka nástroja prostred-
navrhnuté predovšetkým s dôrazom na jednodu- níctvom radiálnych absorbujúcich prvkov. Tlmiaca
chosť a tuhosť a svorky by mali byť umiestnené čo hmota absorbuje vibrácie ihneď po ich prenose rez-
najbližšie k priestoru rezania. Z pohľadu obrobku sú ným nástrojom do tela tyče.
pri obrábaní náchylné na vibrácie tenkostenné Zložitejšie a nákladnejšie aktívne obmedzovanie vib-
alebo zvárané diely a časti bez opory. Diely sa dajú rácií nástrojov môže mať podobu elektronicky akti-
navrhnúť tak, aby boli tuhšie, ale takéto zmeny môžu vovaných zariadení, ktoré zacítia vibrácie a pomocou
viesť k vyššej hmotnosti a kompromisom z hľadiska elektronických aktuátorov vytvoria v držiaku nástro-
výkonnosti obrábaného výrobku. ja sekundárny pohyb a zrušia neželaný pohyb.

Upínanie nástrojov Materiál obrobkov


S cieľom maximalizovať tuhosť musí byť vŕtacia K vzniku vibrácií môžu prispievať rezné vlastnosti
alebo obrábacia tyč čo najkratšia, ale musí zostať materiálu obrobku. Tvrdosť materiálu, náchylnosť na
dostatočne dlhá na opracovanie komponentu po nárastky na reznej hrane alebo deformačné spevňo-
celej dĺžke otvoru. Vŕtacia tyč by mala mať čo najväč- vanie resp. prítomnosť tvrdých inklúzií mení alebo
ší priemer, ktorý sa zmestí do otvoru, ale pritom prerušuje rezné sily a môžu vznikať vibrácie. Pri obrá-
umožní efektívne odvádzanie triesok z rezu. baní určitých materiálov sa do istej miery môžu vib-
Pri tvorbe a odlamovaní triesok sa zväčšujú a zmen- rácie minimalizovať úpravou rezných parametrov.
šujú rezné sily. Premenlivé sily sa stávajú ďalším zdro-
jom vibrácií, ktoré môžu rezonovať spolu s prirodze- Geometria rezného nástroja
ným režimom vibrácií držiaka nástroja alebo obrá- Rezný nástroj sám osebe sa tangenciálne a radiálne
bacieho stroja a udržiavať sa alebo dokonca vychyľuje. Radiálne vychýlenie ovplyvňuje presnosť
narastať. Ďalšími zdrojmi takýchto vibrácií sú opo- priemeru otvoru. Pri tangenciálnom vychýlení sa
trebované nástroje alebo nástroje, ktoré sa nedosta- rezná doštička vytláča smerom nadol od osi dielu.
nú dostatočne hlboko. Tieto zdroje vibrácií spôsobu- Najmä pri vŕtaní otvorov s malým priemerom zakri-
jú nestabilitu procesu alebo rezonanciu, ktorá sa tiež vený vnútorný priemer otvoru zmenšuje uhol chrbta
synchronizuje s prirodzenou frekvenciou vretena medzi doštičkou a otvorom.
stroja alebo s prirodzenou frekvenciou nástroja, Pri tangenciálnom vychýlení sa nástroj zatlačí sme-
a následne vznikajú neželané vibrácie. rom dole a od osi obrábaného komponentu, čím sa
Dlhé vyloženie vŕtacej alebo obrábacej tyče môže uhol chrbta zmenší. Radiálne vychýlenie znižuje
vyvolať vibrácie v obrábacom systéme. Základný prí- hĺbku rezu, čo má vplyv na presnosť obrábania
stup na obmedzenie vibrácií zahŕňa používanie krát- a mení sa hrúbka triesok. Zmeny v hĺbke rezu spôso-
kych, pevných nástrojov. Čím väčší pomer dĺžky tyče bujú zmeny rezných síl a môžu spôsobiť vibrácie.
k priemeru, tým je väčšia šanca, že dôjde k vibráciám. Geometria reznej doštičky vrátane čela, uhla reznej
Rôzne materiály tyčí majú rôzne vlastnosti z hľadiska hrany a polomeru hrotu môže vibrácie zosilniť alebo
vibrácií. Oceľové tyče sú vo všeobecnosti odolné stlmiť. Rezné doštičky s pozitívnym uhlom čela naprí-
voči vibráciám až do pomeru dĺžky tyče k priemeru klad vytvárajú menšiu tangenciálnu reznú silu. V prí-
4 : 1. Ťažké kovové tyče vyrobené z volfrámových zlia- pade konfigurácie s pozitívnym uhlom čela však

49
2/2019 TriboTechnika

môže dôjsť k zmenšeniu medzery, čo môže viesť k tre- rované geometrie rezných doštičiek, ktoré majú
niu a vibrácii. Veľký uhol čela a malý uhol čela vytvo- triesky lámať, však majú tendenciu spotrebovávať
ria ostrú reznú hranu, čím sa znižujú rezné sily. Ostré viac energie a môžu spôsobovať vibrácie.
hrany sa však môžu poškodiť nárazom alebo nerov- Operácie, pri ktorých má vzniknúť dobrá kvalita povr-
nomerne opotrebovávať, čo bude mať vplyv na kvali- chu, si môžu vyžadovať malú hĺbku rezu, pri ktorej
tu povrchu otvoru. budú vznikať tenšie triesky, čo znamená väčšie prob-
Malý uhol reznej hrany vytvára väčšie axiálne rezné lémy s odvodom triesok. Zvýšením rýchlosti posuvu
sily, zatiaľ čo veľký uhol reznej hrany vytvára sily v ra- sa triesky môžu lámať, ale môžu sa zvýšiť rezné sily
diálnom smere. Axiálne sily majú obmedzený vplyv a vznikať chvenie, čo môže mať negatívny vplyv na
na vŕtanie, takže malý uhol reznej hrany môže byť žia- kvalitu povrchu. Vyššie rýchlosti posuvu môžu tiež
duci. Malý uhol reznej hrany však tiež sústreďuje spôsobiť nárastky na reznej hrane pri opracovaní níz-
rezné sily na menšiu časť reznej hrany než v prípade kouhlíkových ocelí, takže pri vŕtaní týchto tvárnej-
veľkého uhla, s možným negatívnym vplyvom na ších oceľových zliatin môžu byť riešením na odvod
životnosť nástroja. Uhol reznej hrany nástroja okrem triesok vyššie rýchlosti posuvu pri rezaní spolu s opti-
toho ovplyvňuje hrúbku triesok a smer ich prúdenia. málnym vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny.
Polomer hrotu reznej doštičky by mal byť menší ako
hĺbka rezu, aby sa minimalizovali radiálne rezné sily. Záver
Vŕtanie hlbokých otvorov a sústruženie s predĺžený-
Odvod triesok mi nástrojmi sú bežné a základné operácie pri rezaní
Odstraňovanie triesok z otvoru je pri vŕtaní kľúčovou kovov. Efektívne vykonávanie týchto procesov si
otázkou. Geometria reznej doštičky, rezné rýchlosti vyžaduje posúdenie obrábacieho systému ako cel-
a rezné vlastnosti materiálu obrobku – to všetko má ku, aby sa množstvo faktorov, ktoré sa podieľajú na
vplyv na odvod triesok. Pri vŕtaní sú žiadané krátke minimalizácii vibrácií a zabezpečení kvality výrob-
triesky, pretože sa ľahšie odvádzajú z otvoru a mini- kov, zosúladilo v záujme dosiahnutia maximálnej
malizujú sily pôsobiace na reznú hranu. Bohato tva- produktivity a ziskovosti.

Produktivita prostredníctvom nástrojov s pasívnym tlmením


Nástroje Steadyline® od spoloč- pôsobenia vibračných síl. Keď nástrojov Seco GL, ktoré rezný
nosti Seco Tools dokážu zrýchliť pôsobí rezná sila, spôsobuje okraj umiestňujú do blízkosti
vykonávanie zvyčajných prác s pohyb (vibrácie) v držiaku. Na tlmiacej hmoty s cieľom maxima-
dlhým vyložením dvojnásobne potlačenie vibrácií systém lizovať efekt absorpcie vibrácií.
oproti nástrojom bez tlmenia a Steadyline® využíva vlastnosti Systém je vhodný na rôzne apliká-
súčasne zlepšiť kvalitu povrchu vnútornej druhej hmoty, ktorá je cie a najužitočnejší je pri hrubova-
dielu, predĺžiť životnosť nástroja a navrhnutá tak, aby mala rovnakú ní a jemnom vyvŕtavaní, ako aj tva-
znížiť zaťaženie obrábacieho stro- prirodzenú frekvenciu ako von- rovom frézovaní, frézovaní sediel
ja. Technológia pasívneho/dyna- kajší obal tyče. Táto hmota je a drážkovaní. V Seco Tools rozšírili
mického tlmenia vibrácií v tomto navrhnutá tak, aby rezonovala riešenia sústruženia a vyvŕtavania
systéme umožňuje niektoré apli- mimo fázy s neželanými vibrácia- s dlhým dosahom doplnením
kácie, napr. používanie nástrojov mi, absorbovala ich energiu a radu tyčí Steadyline® s tlmením
s pomerom dĺžky a priemeru väč- minimalizovala neželaný pohyb. vibrácií a rezných hláv.
ším ako 6 : 1, ktoré by inak nebolo V rámci systému Steadyline® je Tam, kde bežné nástroje zlyháva-
možné ani pri minimálnych para- hmota absorbujúca vibrácie jú, výrobky Steadyline® ponúkajú
metroch obrábania. Sústruženie a umiestnená v prednej časti tyče, presnosť a spoľahlivosť pri operá-
vŕtanie do hĺbky až 10xD v malých kde je potenciálne vychýlenie naj- ciách s dlhým vyložením, nižšie
a veľkých otvoroch môže byť spo- väčšie a hmota dokáže vibrácie zaťaženie vretena, vyššiu rýchlosť
ľahlivé a produktívne. tlmiť ihneď po prenose z reznej odoberania kovu, vytvárajú hlad-
Dynamický/pasívny systém na hrany na telo tyče. Systém ké kvality povrchu a predlžujú
obmedzenie vibrácií Steadyline® Steadyline® okrem toho zahŕňa životnosť.
funguje na základe vzájomného krátke kompaktné hlavy rezných Text: Kamil Čech

50
2/2019 TriboTechnika

Prodlužování životnosti ložisek


motoru s jílovým výplachem
Ložiska motoru s jílovým výplachem musí být navržena
velice pečlivě, protože jsou extrémně
zatěžována a pracují ve velmi
nepříznivých podmínkách.

Mazání ložisek motoru


s jílovým výplachem zatížení jsou významně
představuje obzvlášt- vyšší a existuje mnoho mož-
ní nároky v oboru ných způsobů selhání, včetně těžké
těžby ropy a zemního koroze nebo prasknutí kroužků.
plynu, protože každá poru-
cha představuje velmi nákladný Ložiska motorů s jílovým výplachem, používaných
prostoj. Vždy ale existují způsoby, u vrtů na ropu a zemní plyn, pracují spolehlivě
jak ložiska motoru udělat spolehlivější- v extrémně drsných podmínkách. Tím však vysoké
mi, jak tvrdí Roland Muttenthaler, vedo- nároky zdaleka nekončí. Kromě vypořádání se s vyso-
ucí rozvoje podniku společnosti SKF pro kými zatíženími musí ložiska být pro zařízení na těžbu
oblast těžby ropy a zemního plynu. ropy a plynu „mazána“ vysoce abrazivním bahnem,
které obsahuje až > 10 % pevných částic, například
Protože náklady na provoz mnoha vrt- písku. To nevyhnutelně zvyšuje opotřebování
ných plošin a personál dosahují až otěrem na kroužcích a kuličkách. Kromě toho musí
200 000 € denně, i velmi krátké narušení ložiska motoru s jílovým výplachem zápasit s agresiv-
výroby může stát těžařské společnosti ními chemickými přísadami, například chloridy.
neuvěřitelně vysoké částky. Díky tomu je
spolehlivost faktorem číslem jedna, Mazání ložisek motoru s jílovým výplachem je relativ-
pokud jde o úspěšnost v energetickém ně jednoduché – bahno je natlakováno asi na 10 000
oboru. PSI (690 bar) a čerpáno do vrtu skrze vrtací řetězec.
Pak prochází motorem, maže vertikální sestavu ložis-
Spolehlivost je klíčem každého rozvojo- ka a pak skrze vrtací korunku a nakonec je vytlačena
vého programu v oblasti těžby ropy a ply- ven z vrtacího řetězce, přičemž s sebou odnáší odpad
nu, protože je přirozeně spojena s pro- z vrtání na povrch. Bahno a odpad jsou pak prosévá-
duktivitou a tím i ziskovostí. Nikde není ny a filtrovány na vrtací plošině, než jsou znovu
dopad na produktivitu vnímán citlivěji, načerpány dolů do vrtu v rámci činnosti v uzavřené
než na „ostrém konci“ průzkumu ložisek smyčce.
ropy a zemního plynu – na vrtacím řetěz-
ci (který je v podstatě tvořen vrtací trub- Po mnoho let byla vrtací korunka „slabým článkem“
kou, zátěžkami, nástroji a vrtacími vrtacího řetězce, pokud jde o produktivitu, takže se
korunkou. vývojové práce zaměřily na tuto oblast. V důsledku
zlepšení funkčnosti vrtací korunky a výkonové sekce
Vrtací zařízení se musí vypořádat s různý- motoru se „slabý článek řetězu“ přesunul do ložiska.
mi geologickými formacemi, včetně Společnost SKF proto aplikovala své komplexní
tvrdé skály a písku, takže axiální a rázová schopnosti v oblasti analýzy poruch, materiálového

52
TriboTechnika 2/2019

inženýrství, testování a konstrukce k inovaci prove- bení vertikální sestavy ložiska pro každý projekt,
dení ložiska motoru s jílovým výplachem, který při- v závislosti na prostorových omezeních, požadav-
náší významný nárůst střední doby mezi poruchami cích na kolísání při vrtacích operacích, hloubce
(viz rámeček). a směru vrtání a geologických podmínkách. Mezi
tyto nástroje patří interní testování, některé provoz-
Pro výrobce je tak velkou výzvou používání speciál- ní testování, proces přezkoumávání a provozní para-
ních materiálů, jako jsou oceli odolné proti opotře- metry. Další vysvětlení v rámečku.
bení. I když došlo k pozvolnému zvyšování, cena
ropy v posledních letech dramaticky klesla. V dnešní
dobu je cena vrtacích prací a tím také těžby ropy
stále vysoká, takže velcí hráči se zaměřují na způsoby
optimalizace každého kusu vybavení – včetně loži-
sek motoru s jílovým výplachem – aby bylo možné
maximalizovat účinnost a minimalizovat provozní
náklady.

Typický motor SKF s jílovým výplachem obsahuje


mez 8 až 12 řadami ložisek. Pokud je ložisko nové, vět-
šina zatížení je přenášena několika málo řadami. Jak
se každá řada ložisek opotřebovává, posouvá se zatí- S ohledem na předpokládaný celosvětový růst vrta-
žení na následující řadu, až jsou všechny řady opo- cích operací se zvýšená spolehlivost snadno přene-
třebovány rovnoměrně. Pak se zatížení posune zpět se do prodloužení střední doby mezi poruchami
na první řadu a proces se opakuje. a zlepšené výkonnosti nabízené společnostmi, jako
je SKF. Poskytne tak kritickou výhodu producentům
Protože je však každá situace odlišná, společnost ropy, kteří se snaží o získání výhody na neuvěřitelně
SKF přináší specifickou sadu nástrojů pro přizpůso- konkurenčním trhu.

Proces návrhu
Zlepšení spolehlivosti a výkon- Metodologie však zachází mno- vrtací zatížení a odolávající nečis-
nosti ložisek při těžbě ropy a zem- hem dále za analýzu ložisek, zahr- totám. Po pozitivních výsledcích
ního plynu založili inženýři společ- nuje totiž celkové přezkoumání na testovací vrtné plošině byla
nosti SKF na vlastním konstrukč- způsobu použití a provozního ložiska uvedena do provozu v reál-
ním provedení a na simulačních prostředí. Unikátní kompetence né aplikaci zákazníka. Ložiska byla
nástrojích. společnosti SKF spočívají v hloub- vyhodnocena během standard-
Přesná analýza zatížení ložiska se ce znalostí vývoje materiálů, ních intervalů údržby vrtacího
nemožná v „živém“ pracovním obzvláště oceli. motoru a bylo zjištěno, že jsou
prostředí, protože vrtací korunka Počáteční analýza poruch ukázala, stále v použitelné stavu a proto
není během práce dostupná. že základní ocel a také povýrobní byla uvolněna k dalšímu provozu.
Společnost SKF vybudovala testo- zpracování mají významný dopad Díky změně konstrukce ložiska
vací vrtnou plošinu, která simuluje na životnost ložiska. Společnost a také optimalizovaným postup-
základní provozní podmínky SKF proto vyrobila omezený počet ům generální opravy motoru se
součástí ložiska, aby bylo možné ložisek nové konstrukce pro testo- v tomto specifickém případě pro-
prověřovat způsoby vedoucí vací vrtnou plošinu. Kromě spe- vozní hodiny zlepšily asi o 100 %.
k vyřešení problému s předčasný- ciální oceli pro zlepšení odolnosti Očekává se, že řešení ložisek SKF
mi poruchami ložisek. Za pomocí proti opotřebení byla ložiska vyba- pro motory s jílovým výplachem
testovací plošiny dokázali repliko- vena celou sadou kuliček se zvýše- budou nyní schopna v provozu ve
vat způsoby opotřebování a vzni- nou únosností, výměnnými krouž- vrtu pracovat mnohem déle, než
ku trhlin v kroužcích a to způso- ky pro optimalizované rozložení je stávající provozní interval
bem, který je konzistentní s typic- zatížení a jedinečnou interní geo- 50–200 hodin.
kými způsoby vzniku poruch. metrií podporující vysoká axiální Text: SKF

53
2/2019 TriboTechnika

Projektování a provoz povrchových úprav


Ve dnech 13. – 14. března 2019 se sešlo cca 200 účastníků z oblasti povrcho-
vých úprav v Hotelu Olšanka na Praze 3 na 45. konferenci Projektování
a provoz povrchových úprav. Konference se znovu konala pod záštitou
Hospodářské komory, která oceňuje přínos a prospěšnost akce pro podni-
katele. Již řadu let je konference zařazována mezi vzdělávací programy
České komory autorizovaných inženýrů (ČKAIT). Cílem nabitého programu
bylo přinést novinky z oboru povrchových úprav, progresivních technologií,
zařízení, nátěrových hmot a jejich aplikací a v neposlední řadě také infor-
movat o nových předpisech týkající se problematiky odpadních vod,
ochrany ovzduší aj.

V rámci programu bylo předneseno Na projektu vývoje technologie pro hromadné lako-
30 přednášek zástupci jak z výzkum- vání elektroforetickými lakovacími systémy pracovali
ných nebo vysokoškolských pracovišť, ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu kolek-
tak i zástupci firem. Konferenci předse- tiv M. JINDŘIŠEK, M. PAZDEROVÁ (VZLÚ) a K. HYLÁK
dali a na kvalitu přednášek i na time (ČVUT) a podali o tom zprávu „Předúprava elektrod
management dohlíželi představitelé pro hromadné kataforézní lakování“. H. GEIPLOVÁ
České společnosti povrchových úprav, a J. MRÁZEK (SVÚOM) uvedli příklady možností infra-
Asociace korozních inženýrů, Asociace červené spektroskopie, která s dalšími metodami
českých a slovenských zinkoven.
O využití fosfonátů v přípravcích pro
povrchové úpravy, například k důležité
operaci pro kvalitu povrchu – odmašťo-
vání, přípravě povrchu pod nátěry, for-
mulaci galvanických lázní, přednesl své
poznatky P. SZELAG (Pragochema). Ze
Slovenska M. OLŠOVSKÝ (ZVS holding)
zdůraznil, že pro výrobu speciální techni-
ky (munici, bojové dopravní prostředky,
letový provoz aj.) je povrchová úprava
stejně důležitá jako správná funkčnost.
Přísné požadavky vyplývají z toho, že
speciální technika se během bojových
může vést k identifikaci složení jednotlivých použi-
operací používá v různých klimatických
tých nátěrových systémů, jejich kvality, identifikaci
podmínkách. Minulosti, současnosti
chemických látek ve složení nátěrových hmot,
a budoucnosti funkčního chromování se
případně osvětlit důvody vad a defektů.
podrobně a na základě dlouholeté zku-
šenosti věnoval L. OBR (ČSPÚ). Jeho Na základě výzkumu J. ŠVADLENA a T. PROŠEK (Tech-
názor byl využívat stávající klasickou nopark Kralupy VŠCHT) došli k závěru, že v místě kon-
technologii funkčního chromování taktu karoserie a vodivých pryžových prvků může
ovšem s dotažením zásad ochrany zdraví v korozivním prostředí dojít ke vzniku galvanického
obsluhy, která je jednodušší, nákladově článku a výraznému urychlení korozního napadení
přijatelnější než přechod na náročné, kovové karoserie. Výzkum L. MINDOŠE (SVÚOM) byl
nákladné a méně kvalitní technologie. zaměřen na predikci životnosti lakovaných svitků

54
TriboTechnika 2/2019

určených pro střešní krytiny při skladování pod pří- ventilátorů), řešila se otázka jak předcházet znečiště-
střeškem na venkovní atmosféře. Detailně rozebral ní ovzduší již při projektování těchto provozů, pro-
a objasnil příčiny a chyb ve výrobě. Praktické užití blematika vodního hospodářství včetně odpadních
žárově pozinkované oceli u staveb je oceňováno vod, otázky předcházení havárií a skladování nebez-
v soutěži CZECH and SLOVAK GALVANIZING AWARD, pečných látek, protipožární ochrany, také byly před-
kterou pořádá Asociace českých a slovenských staveny přístroje pro nedestruktivní zkoušení a měře-
zinkoven. S nominovanými a vítěznými stavbami,
včetně autorů projektů za r. 2018, posluchače sezná-
mil P. STRZYŽ (AČSZ).
Druhý den dopoledne jednání zahajovala zajímavou
přednáškou „Využitie minerálnych tryskacích pro-
striedkov při predúprave povrchov před aplikáciou
VOC náterov“ J. BREZINOVÁ a kol. (Strojnická fakulta
TU Košice). Přednášku kolektivu autorů o různých
možnostech oprav defektů povlaků žárového zinku
přednesla K. KREISLOVÁ (SVÚOM). Aktuální a pro
provoz povrchových úprav důležitý byl příspěvek
o novele vodního zákona R. NÁSE (OI Praha). Ke dni
1. 1. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 113/2018 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách.
ní, antikorozní balení a inhibitorů koroze (VCI)
Nosným prvkem novely jsou změny ve vztahu
a v neposlední řadě nabídnuto poradenství v oblasti
k odpadním vodám, zejména ve vztahu k nakládání
dotačních programů a pro energetický manage-
s odpadními vodami, vypouštění odpadních vod
ment.
s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace.
Stříkací zařízení a další příslušenství lakoven (kabiny, Prezentující se firmy (řazeno abecedně) ALTEKO,
sušky, dopravníky apod.) jsou zařízeními, která dle BALTRO, BICKEL & WOLF, BRANOPAC CZ, COLORLAK,
předpisů spadají do zařízení podléhajících procesu COTTEX Trade, CARLISLE Fluid Technologies
posuzování shody. Přednáška „Posuzování shody Germany, DENIOS, DÜRR Systems Czech Republic,
zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu“ EKOL, EKOMAZIVA, ENOVATION, EWAC, FILTRATION
Z. SVOBODA (Statex) přinesla přehled o zákonech Group, GALATEK, GIDLY, HACH LANGE, HERDING
a nařízení vlády, které jsou potřebné pro posuzování Technika životního prostředí, IDEAL-TRADE Service,
shody těchto zařízení v lakovnách. KOVOLAK, LANKWITZER, MEDIA CZ, PEŠEK technol-
ogy, QUINS, RSBP, SILROC CZ, STROJNÍ MONTÁŽE,
Tyto přednášky jako vždy doplňovaly příspěvky
SURFIN TECHNOLOGY, TECHNICOAT Czech Republic,
18 zástupců firem, kteří prezentovali své zkušenos-
TESTIMA, TOMÁŠOVÁ LEA, TSI SYSTEM, WATEK,
ti, nové výrobky či služby. Bohatá nabídka 26 firem
WAtech, WISTA.
vystavujících u stolků přinesla další širokou škálu
podnětů pro komplexní řešení předpovrchových Odborný program zakončila zajímavá exkurze do
a povrchových úprav a tím spojené problemati- Metal Trade Comax, a.s. ve Velvarech. Účastníci měli
ky. Jednalo se například o problematiky tryskání, možnost vidět nejen kontinuální lakovací linku pro
odmašťování, odstraňování oleje a nečistot z mycích lakování hliníkových a pozinkovaných plechů ve svit-
lázní, dále o nabídky týkající se vybavení různých pro- cích, ale i přidružené laboratoře a na závěr hutní pro-
vozů povrchových úprav, zařízení pro nanášení povr- voz výroby slitin a předslitin.
chové úpravy, aplikací nátěrových hmot, zefektivně-
ní těchto provozů včetně digitalizace výroby i snižo- Součástí prvního dne byl jako tradičně diskuzně
vání výrobních nákladů, kontrol technologie pro zvý- společenský večer, na který se účastníci přesunuli
šení kvality v práškových lakovnách, řešení chyb při ze Žižkova na Královské Vinohrady. Program byl ve
aplikaci, novinky v nátěrových hmotách, dodávky stylu zástupců nejmladší generace. Mnoho diskutu-
zinkových surovin a produktů, speciální technologie jících i na něm pokračovalo v debatě a navazování
- fluoroplasty, dále nabídka háků a maskování, ale i fil- obchodních kontaktů. Bližší najdete na webu
trů a filtrace, vzduchotechniky v provozech (včetně konference www.konferencepppu.cz

55
2/2019 TriboTechnika

Multitex:
Super absorpčná sila vo formáte uteráka

Pri opravách a údržbe v remeselnej a priemyselnej oblasti pracovníci


denne bojujú s kvapkajúcimi kvapalinami, ako sú oleje, farby a mazivá,
ktoré znečisťujú pracovisko. S absorpčnou rohožou MULTITEX® ponúka
textilný poskytovateľ služieb MEWA jednoduché a efektívne riešenie na
udržanie čistého pracoviska a ochranu pracovníkov. Pomocou „vane na
zachytenie oleja“ vo formáte uteráka optimálne ochránite stroje,
pracovisko a podlahu pred znečistením a nebezpečnými kvapalinami.

Ekologická a super absorpčná 3 litre kvapaliny, a to až do poslednej kvapky.


Absorpčná rohož MULTITEX® slúži ako Kvapaliny ako motorové a prevodové oleje,
dokonalá podložka pri opravárenských rozpúšťadlá a chladiace mazivá sa bezpečne a čisto
a údržbárskych prácach alebo v citlivých zachytia v absorpčnom jadre. A to nielen raz, ale
častiach strojov a zariadení. Špeciálne veľakrát vďaka ekologickému systému viacnásobné-
vlákno „nasaje“ približne tri litre kvapali- ho použitia. Vďaka praktickému formátu 60 x 90 cm je
ny. Táto nesmierna absorpčná sila sa už rohož perfektnou podložkou na miestach častého

Absorpčné rohože ihneď nasiaknu kvapalinu z vonkajšej tkaniny do vnútra a trvalo ju uložia
v absorpčnom jadre. Tak zostáva povrch relatívne suchý, kým špeciálne vlákno vnútri rovnomerne
rozdelí kvapalinu a trvalo ju viaže

veľakrát osvedčila v dielňach a priemy- výskytu netesností v oblasti opravy áut a údržby.
selnej výrobe. Táto „ľahká váha“ – rohož Praktické: viac absorpčných rohoží položených vedľa
váži len 600 g – dokáže absorbovať 2,5 až seba spoľahlivo zakryje väčšie plochy.

56
TriboTechnika 2/2019

Textilné riešenie s hospodárnym viacnásobným z oblasti priemyslu, obchodu, remesiel a gastronó-


použitím mie. V roku 2016 dosiahla skupina MEWA obrat
Aj absorpčná rohož na zachytenie oleja MULTITEX® vo výške 638 miliónov eur. Spoločnosť MEWA, ktorá
je textilné riešenie s viacnásobným použitím, to bola založená v roku 1908, je dnes vedúcou
znamená, že rohože si môžete v spoločnosti MEWA spoločnosťou v oblasti textilného manažmentu.
celkom jednoducho prenajať. V rámci kompletného V novembri 2013 sa dostala MEWA medzi troch favo-

Vďaka praktickému formátu 60 x 90 cm je rohož


perfektnou podložkou na miestach častého výskytu
netesností v oblasti opravy áut a údržby.

servisu spoločnosť MEWA rohože spoľahlivo a pro-


fesionálne perie a ošetruje. Je to cenovo výhodná
cesta pre prevádzky, aby zamedzili vzniku
nebezpečného odpadu a ušetrili náklady na
likvidáciu.

MEWA Textil-Management
Spoločnosť MEWA zásobuje zo 44 prevádzok pod- ritov Nemeckej ceny trvalo udržateľného rozvoja
niky po celej Európe pracovnými a ochrannými v kategórii "Nemecké produkty/služby". Spoločnosť
odevmi, čistiacimi utierkami, rohožami na zachytá- bola roku 2016 tretíkrát ocenená vydavateľstvom
vanie oleja a klasickými rohožami, ako pod značkou Deutsche Standards "Značkou storočia" a ďalej bola
„World Wide Work by MEWA“ ochrannými roku 2015 druhýkrát vyznamenaná ako "Vedúca
pracovnými pomôckami. Celkom 5 200 zamestnan- značka na svetovom trhu".
cov má na starosti viac než 180 000 zákazníkov Text: MEWA

MEWA Textil-Service SR s.r.o. Tel.: +421 2 44636097


Varšavská 29 Fax: +421 2 44462908,
831 02 Bratislava E-Mail: bratislava@mewa.sk,

www.mewa.sk

57
2/2019 TriboTechnika

Ďalšie periodiká
časopisy, ktoré sa oplatí čítať
Dvojmesačník TriboTechnika vydáva:
Občianske združenie na rozvoj, vedy,
vydavateľstva TechPark techniky a vývoja - Techpark, o. z.
Registrácia vykonaná 22. 10. 2003
pod č. VVS/1–900/90–22538
IČO: 37 904 647, IČ DPH: SK 2021800869

Sídlo vydavateľa a adresa redakcie:


Pltnícka č. 4, 010 01 Žilina, Slovakia
E–mail: redakcia@techpark.sk
redakcia@tribotechnika.sk

Odborný garant:
Ing. Jozef Dominik, CSc.
e-mail: redakcia@techpark.sk

www.tribotechnika.sk Šéfredaktorka:
Ing. Dana Tretiníková
tretinikova@techpark.sk
tel.: +421 905 206 227

Redakcia:
Ing. Antónia Soukupová
info@techpark.sk

Roald Tretiník
redakcia@techpark.sk

Grafika:
www.solartechnika.sk Grafické štúdio vydavateľstva TechPark Žilina

Rozširuje:
Vlastná distribučná sieť
MEDIA PRINT KAPA Bratislava

Evidenčné číslo: EV 4960/14


Vydanie: 2/2019
Ročník vydávania: 12. ročník
ISSN 1338–0524

www.tribotechnika.sk
www.techpark.sk

58