You are on page 1of 1

ÙÏV æØAaùß ÕßÆcÞÍcÞØ

ÁÏùµíxùáæ¿ µÞøcÞÜÏ¢
ÙìØß¹í çÌÞVÁí ÌßWÁß0·í
ÄßøáÕÈLÉáø¢_1
vb. xX.mf.¹f. xmÀ/1771/2/HSE/2019 çÎÏí 23, 2019

h^lÊgNfÓd
Æmd JÌ: |ZÎeb Dsue¿dxcéd ufød çÎÏí 24 Èí
^hsJMvb çÎÏí 24 ÎáÄW 27 Õæø
Æmd JÌ ^hsJMvÛfxé EoR Dsue¿dxcéd ufød çÎÏí 24 Èí øÞÕßæÜ 10 ÎÃß ÎáÄW dÉçÕÖÈ¢
ØÞÇcÎÞµáKÕßÇ¢ dÉØßiàµøßAáKÄÞÃí.. ®Øí.®Øí.®W.Øß ùàÕÞÜáçÕ×ÈßÜâæ¿ ©ÏVK
çd·Áí ÜÍߺîÕøáæ¿ çd·ÁáµZ ÉøàfÞÍÕÈßW ÈßKí çÈøßGí ©ZæM¿áJßÏÞÃí ¥çÜÞGíæÎaí
dɵãÏ È¿JßÏßGáUÄí.¦ÏÄßÈÞW ùà_ÕÞÜáçÕ×ÈßW çd·Áí ÕcÄcÞØ¢ ÕKßGáUÕV
ÉøàfÞÍÕæa ´çÆcÞ·ßµ æÕÌíèØxßW ÈßKáU ùßØZGßæa dÉßaí ´Gí dÉçÕÖÈØÎÏJí
ÙÞ¼øÞAâ. EoRufød ^hkejcg» JfoRe&¾f ^hsJMvb çÎÏí 24 ÎáÄW 27 Õæø vBÊgb.
Dsue¿dxcéd JfJjÙÏ \www.hscap.kerala.gov.in XÎ xJydxxm¹fÀ uYfÊgb. Dsue¿dxcéd ÜÍßAáK
JfoRe&¾fkxUïeb vf&yÍceQf ¥çÜÞGíæÎaí ÜÍßAáK ôtUfÀ çÎÏí 27 Èí èÕµßGí 4 cCfÊd cgúd
^hsJMvb svBCb. Dsue¿dxcéd uYfÃf¿gb leudkeufk ^hsJMvb svBelfjfÊgÎ JfoRe&¾fkxU lgB&Îg»
Dsue¿dxcégkUfÀ hjfiCfÊfï. EoR Dsue¿dxcéfÀ ZÎecxÛ ZehdTÅ uYfÊgÎJ& HrmBÃd ÷fj^hsJMvb
svBCb. c¹d ZehdTvgkUfÀ Dsue¿dxcéd uYfÊgÎJ&Êd FñevgmjCb leudkeufk ^hsJMvsce
÷fj^hsJMvsce svBeb. leudÊeufk ^hsJMvÛfvd HrmBsÊÜlfï. leudÊeufk^hsJMvb svBgÎJ&Êd
EJMRxcØfÀ xljxùBgÛ Slevgb GQ&Î ZehdTvgkÏ ce^lceQf NºeÊgkQgb xVËeJgÎleCd. Flfvg»
Dsh#Qgb ^hsJMvb svBgÎ ôtUfueCd vÀskÜld. EoR Dsue¿dxcéfÀ FBb svBeÛJ& DBgÛ
Dsue¿dxcégkÏÊeQf keÛfjfÊgk. JfoRe&¾fkÏÊd lÙÏ Dsh#fà Zesje ôtUfxuQgb ke¹iNf lfjfÃg»
DJmev NeØd JfJjÙÏ hjfsMeOfÊeJgÎleCd. Dsue¿dxcéd uYfÊgÎ JfoRe&¾fkxUïeb vfÿfl
mcQÛfvg»fÀ ôtUgkUfÀ ^hsJMvÛfvd nepjekCxcÎgb nQ& xmÊÅ[Nf [QNkdB& DNfQfÃg.

FlgJxj DshkdTfÊeÅ k}fQeÛJ&Êd jÜecxÛ Dsue¿dxcéfvgsMTb mÆfxcéNf Dsue¿dxcéfveQf


hglfQ Dsh#kÏ mArkjfÊgb.

ØíçÉÞV¿íØí µbÞG ØíæÉ×cW ¥çÜÞGíæÎaí ùßØZGᢠ§ÄßçÈÞæ¿ÞM¢


dÉØßiàµøßAáKÄÞÃí. ¥ÁíÎß×X çÎÏí 24 ÎáÄW 27 Õæø ¦ÏßøßAá¢. xJydxxm¹fÀ
¥çÜÞGíæÎaí ùßØWGßçÈÞæ¿ÞM¢ dÉØßiàµøßAáK vf&soMÙUvgmjfÃd vfÿfl mcQÛfvg»fÀ
^hfÅmfÓÀce& ^hsJMvvBhBfkÏ ht&ÛfQeÊCxcÎd nQ& xmÊÅ[Nf [QNkdB& DNfQfÃg.

[QNkdB&