You are on page 1of 1

NOM PRÀCTICA: ANÀLISI I DETECIÓ D’ADAPTACIONS EN LES AF PER A DATA GENER 2019

PERSONES AMB DISCAPACITAT


COGNOMS I NOM ALUMNE: MATÈRIA: AF INCLUSSIÓ

ENUNCIAT: Visualitza i escolta els vídeos del llistat ADJUNT. Pots afegir-ne algun més que trobis interessant(indica
sempre l’enllaç). Assigna a cada vídeo les adaptacions que consideris seguint la numeració dels apunts (dossier) de
la matèria. Si el vídeo conté més d’una activitat cal desglossar indicant amb un titular de quina activitat es tracta.
Cada activitat hauria de contenir 2-3 adaptacions com a mínim.
Obligatori: cinc vídeos dels que es proposen i dues aportacions pròpies.
Guarda el document en PDF i penja el ClikEdu en el termini que s’indiqui
GRAELLA DE RESPOSTES

ENLLAÇ VIDEO I/O ACTIVITAT ADAPATACIONS (Referències) Comentaris