You are on page 1of 4

DLL Math Grade 7 First week

1. 1. Department of Education Region III Division of Zambales Masinloc District SAN SALVADOR HIGH SCHOOL San
Salvador, Masinloc K T0 12 DAILY LESSON LOG School San Salvador High School Grade Level GRADE 7 Teacher
WELITA D. EVANGELISTA Learning Area MATH Teaching Dates and Time June 4-8, 2018 Quarter First DATES:
MONDAY June 4 TUESDAY June 5 WEDNESDAY June 6 THURSDAY June 7 FRIDAY June 8 I. OBJECTIVES: -
Describe and illustrate well defined sets. Describe and illustrate well defined sets. uses Venn Diagrams to represent sets,
subsets, and set operations solves problems involving sets. solves problems involving sets. A. Contentstandards: -The
learner demonstrates understanding of key concepts of sets and the real number system. B. Performance Standards -The
learner is able to formulate challenging situations involving sets and real numbers and solve these in a variety of
strategies. C. Learning Competencies/ Objectives Write the LC code for each -The learner describes well-definedsets,
subsets, universal sets, andthe null set, and cardinalityof sets. -M7NS-Ia-1 The learner describes well- definedsets,
subsets, universal sets, and the null set, and cardinalityof sets. -M7NS-Ia-1 uses Venn Diagrams to represent sets,
subsets, andset operations M7NS-Ib-1 solves problems involving sets. M7NS-Ib-2 solves problems involving sets. M7NS-
Ib-2 II. CONTENT: “Sets: An introduction” “Sets: An introduction” “Sets: An introduction” “Sets: An introduction” “Sets: An
introduction” III. LEARNING RESOURCES A. References: 1. Teacher’s guide pages pp 1-2 2. Learner’s materials pages
NFE Accreditationand EquivalencyLearning Material. Sets, Sets and Sets. 2001. pp. 5-18 NFE Accreditationand
EquivalencyLearning Material. Sets, Sets and Sets. 2001. pp. 20-2 NFE Accreditationand EquivalencyLearning Material.
Sets, Sets andSets. 2001. pp. 27-30 NFE Accreditationand EquivalencyLearning Material. Sets, Sets and Sets. 2001. pp.
18-19, 26, 31-38, 40-41 NFE Accreditationand EquivalencyLearning Material. Sets, Sets and Sets. 2001. pp. 18-19, 26,
31-38, 40-41
2. 2. 3. Textbookpages: 4. Additional Materials B. Other Learning Resources IV. PROCEDURES: A. Reviewing previous
lesson. -MultiplicationDrill. -Pre test. MultiplicationDrill -Review the definitionof set. -Drill -Review of the Past lesson -Drill -
Review of the Past lesson Drill -Review of the Past lesson B. Establishing a purpose for the lesson -Do activity1, pp.1 -
Presenting more examples on sets. -Powerpoint Presentation -Lecture Discussionon Problemsolving -Powerpoint
Presentation C. Presenting examples -Post activitydiscussion -Presentationof venn diagram. -Presentationof Examples -
Group Activity Presentation ofExamples D. Discussingnew concepts & practicing new skills #1 -Discussimportant points to
remember. -Lecture-Discussion -Boardwork -GuidedExercises -Exercises E. Discussingnew concepts & practicing new
skills #2 -Lecture-discussionon sets. -Presentationof examples. -Exercises -Boardwork Exercises F. Developing Mastery -
Exercises -Exercises -Worksheets -Exercises Worksheets G. Finding practical applicationof concepts and skills
indailyliving. -Do Real worldconnection #1. -Do real world connection. -Real world Connection -Real world Connection -
Real world Connection H. Makinggeneralizations & abstractions about the lesson. -Ask someone to summarize the
lesson. -Summarizing the lesson. -Summarizing the Lesson Summarizingthe Lesson Summarizingthe Lesson I.
Evaluating learning. Answer the VennDiagram p.3 -Answer Exercise II -Answer ExercisesIII. Worksheets Worksheets J.
Additional activities for applicationor remediation. Additional Exercises -Worksheets. -additional Worksheets additional
Worksheets additional Worksheets V. REMARKS: VI. REFLECTION: A. No. Oflearners who earned 80% in the
evaluation.
3. 3. B. No. oflearners who require additional activities for remediation who scoredbelow80%. C. Did the remediallessons
work? No. oflearners who caught up with the lesson. D. No. oflearners who continueto require remediation. E. Which ofmy
teaching strategies worked well? Why did thesework? F. What difficulties didI encounter which my principal orsupervisor
can help me solve? G. What innovation or localized materials did I use? Discover which I wish to share withother
teachers?
4.

DLL in ESP 9

1. 1. Department of Education Region III Division of Zambales Masinloc District SAN SALVADOR HIGH SCHOOL San
Salvador, Masinloc K T0 12 DAILY LESSON LOG PETSA/ORAS: July 12, Thursday June 13, 2018 Friday July 19, 2018
Thursday June 20, 2018 Friday I. LAYUNIN: NaipaliLiwanagang: a. dahilan kung bakitmay lipunang pulitikal b. Prinsipyo
ng Subsidiarity c. Prinsipyo ng Pagkakaisa Natataya ang pag-iralo kawalansa pamilya, paaralan,
baranggay,pamayanan,o lipunan/bansa ng: a. Prinsipyo ng Subsidiarity b. Prinsipyo ng Pagkakaisa Napatutunayan na
May mga pangangailanganang tao na hindi niya makakamtan bilangindibidwalna makakamit niya lamang sa pamahalaan
o organisadongpangkat tuladng mga pangangailangang pangkabuhayan, pangkultural, at pangkapayapaan
Nakapagtataya onakapaghuhusga kung umiiral ang Prinsipyo ng Subsidiarity at Pagkakaisa ay umiiral o nilalabag sa
pamilya, paaralan, pamayanan (baranggay), at lipunan/bansa A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalasng
magaaral angpag-unawa kungbakit maylipunang pulitikalat angPrinsipyo ng Subsidiarityat Pagkakaisa B. Pamantayan sa
Pagganap. Nakapagtataya o nakapaghuhusga ang magaaral kung angPrinsipyo ng Subsidiarityat Pagkakaisa ayumiiralo
nilalabag sa pamilya, paaralan, baranggay/pamayanan, at lipunan/bansa gamit ang case study C. Pamatayansa
Pagkatuto. NaipaliLiwanag ang: a. dahilan kung bakit may lipunang pulitikal b. Prinsipyo ng Subsidiarity c. Prinsipyo ng
Pagkakaisa EsP9PLIc-2.1 Natataya ang pag-iral o kawalan sa pamilya, paaralan, baranggay, pamayanan, o
lipunan/bansang: a. Prinsipyo ng Subsidiarity b. Prinsipyo ng Pagkakaisa EsP9PLIc-2.2 Napatutunayan na May mga
pangangailangan ang tao nahindi niya makakamtan bilang indibidwal na makakamit niyalamang sa pamahalaan o
organisadong pangkat tulad ng mga pangangailangang pangkabuhayan, pangkultural, at pangkapayapaan. EsP9PLId-2.3
Nakapagtataya o nakapaghuhusga kung umiiral ang Prinsipyong Subsidiarity atPagkakaisa ay umiiralo nilalabag sa
pamilya, paaralan, pamayanan (baranggay), at lipunan/bansa EsP9PLId-2.4 II. NILALAMAN: a.Bakit mayLipunang
Pulitikal b. Prinsipyo ng Subsidiarity at Pagkakaisa a.Bakit mayLipunang Pulitikal b. Prinsipyo ng Subsidiarity
atPagkakaisa a.Bakit mayLipunang Pulitikal b. Prinsipyo ng Subsidiarity atPagkakaisa a.Bakit mayLipunang Pulitikal b.
Prinsipyo ng Subsidiarity atPagkakaisa III. KAGAMITANG PANTURO: Smart TV/Laptop,Modyul Smart TV/Laptop,Modyul
Smart TV/Laptop,Modyul Smart TV/Laptop,Modyul A. SANGGUNIAN: 1. Mga pahina sa gabay ng guro. pp.8-15 pp.8-15
pp.8-15 pp.8-15 2. Mga Pahina sa kagamitang Pang-Mag-aaral. pp.21-35 pp.21-35 pp.21-35 pp.21-35 3. Mga Pahina sa
Teksbuk EASE EP III. Modyul 2. EASE EP III. Modyul 2. EASE EP III. Modyul 2. EASE EP III. Modyul 2. 4. Karagdagang
kagamitan. School San Salvador High School Grade Level GRADE 9 Teacher WELITA D. EVANGELISTA Learning Area
ESP Dates and Time July 12, 2018 Quarter First
2. 2. IV. PAMAMARAAN: A. Balik-Aralsa nakaraang aralin. -Paunang pagtataya Itanong: Mahalaga ba ang Prinsipyo ng
subsidiarity at prinsipyong solidarity? -Itanong: Paano matiwasay na iiralang lipunan? Balik aralsa nakaraang Gawain B.
Paghahabisa layunin ng aralin. Ipagawa ang Gawain1 pp.24 -Powerpoint presentation: Lipunang Pulitikal Prinsipyo ng
subsidiarity atsolidarity -Ipagawa nag Gawain 6 pp.33 -Ipagawa ang Gawain 7 pp34 C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa
bagong aralin -Pagprosesong Gawain Malayang talakayan -Paprosesong Gawain -Pagprosesong Gawain D.
Pagtalalakay ng bagong konseptoatpaglalahad ng bagong konsepto #1. -Pangkatang Gawain:Ipagawa ang Gawain
2pp.24-25 Paghinuha ng batayang konsepto -Pangkatang Gawain -pagpapayaman E. Pagtalalakay ng bagong
konseptoatpaglalahad ng bagong konsepto #2. -Presentasyon ng pangkat -Pangkatang Gawain -presenatsyon ng
pangkat -Ipagawa ang gawauin 8pp.34 F. Paglinang sa kabihasnan. -malayang talakayan -Pagpapayaman -
pagpapayaman -pagpapayaman G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw araw na buhay. -Pagbabahaginan ng mga
nagging karanasansa buhay -Pagbabahaginan ng mga nagging karanasan sa buhay -Pagbabahaginan ng mga nagging
3. karanasan sa buhay -Pagbabahaginan ng mga nagging karanasan sa buhay H. Paglalahat ng aralin -Pagpapalagom -
Pagpapalagom -Pagpapalagom -Pagpapalagom I. Pagtataya ng aralin. Sagutin ang mahahalagang tanong pp.25 -
Sagutin: Tayahin ang pag-Unawa pp.32 -Sagutin ang mga tanong pp.33 -Sumulat ng repleksyong sa iyong dyornal
patungkolsa aralin: J. Karagdagang Gawain para sa takdang aralin. Ipagawa ang Gawain3 pp.26 PanoorinGMANews TV
special na “Bayanko” V. MGATALA VI. PAGNINILAY: A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B.
Bilang ng Mag-aaral na nangangailangan ng iba pang Gawain. C. Bilang ng mag-aaralna nakaunawa sa aralin. D. Bilang
ng mag-aaralna magpapatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturoang nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasanna solusyunan sa tulong ng punugguro? G. Anong kagamitang
panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?

DLL in ESP 10

1. 1. Department of Education Region III Division of Zambales Masinloc District SAN SALVADOR HIGH SCHOOL San
Salvador, Masinloc K T0 12 DAILY LESSON LOG PETSA/ORAS: July 16, 2018 Monday July 17, 2018 Tuesday July 23,
2018 Monday July 24,2018 Tuesday I. LAYUNIN: NaipaliLiwanag ang tunay na kahulugan ng kalayaan Natutukoy ang
mgapasya at kilosna tumutugon satunay nagamit ng kalayaan Napatutunayan naang tunay na kalayaan ay ang
kakayahang tumugon satawag ng pagmamahal at paglilingkod Nakagagawa ng angkopna kilos upang maisabuhay ang
paggamitng tunay na kalayaan: tumugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalasng magaaral angpag-unawa sa tunayna gamit ng kalayaan B. Pamantayan sa Pagganap. Nakagagawa
angmag-aaral ng angkopna kilos upang maisabuhayang paggamit ngtunayna kalayaan:tumugon sa tawagng
pagmamahal at paglilingkod. C. Pamatayansa Pagkatuto. NaipaliLiwanag ang tunay na kahulugan ng kalayaan EsP10MP
-Id-3.1 Natutukoy ang mgapasya at kilosna tumutugon satunay nagamit ng kalayaan EsP10MP -Id-3.2 Napatutunayan
naang tunay na kalayaan ay ang kakayahang tumugon satawag ng pagmamahal at paglilingkod EsP10MP -Ie-3.3
Nakagagawa ng angkopna kilos upang maisabuhay ang paggamitng tunay na kalayaan: tumugon sa tawag ng
pagmamahal at paglilingkod EsP10MP -Ie-3.4 II. NILALAMAN: Ang Tunay na Kalayaan Ang Tunay na Kalayaan Ang
Tunay na Kalayaan Ang Tunay na Kalayaan III. KAGAMITANG PANTURO: A. SANGGUNIAN: 1. Mga pahina sa gabay
ng guro. pp.40-47 pp.40-47 pp.40-47 pp.40-47 2. Mga Pahina sa kagamitang Pang-Mag-aaral. pp.65-82 pp.65-82 pp.65-
82 pp.65-82 3. Mga Pahina sa Teksbuk Pagpapahalaga sa Aking Daigdig (Batayang Aklat) IV. 2000. pp. 240241.* 3
Pagpapahalaga sa Aking Daigdig (Batayang Aklat) IV. 2000. pp.240241.* 3 Pagpapahalaga sa Aking Daigdig (Batayang
Aklat) IV. 2000. pp.240241.* 3 Pagpapahalaga sa Aking Daigdig (Batayang Aklat) IV. 2000. pp. 240241.* 3 4.
Karagdagang kagamitan. IV. PAMAMARAAN: A. Balik-Aralsa nakaraang aralin. Paunang pagtataya, pp.66-68 -Itanong:
Para sayo, ano ang tunay na kahulugan ng kalayaan Itanong:Ano ang tinatawag na tunay na kalayaan? Itanong:
Paanomo magagamit ang mapanagutang kalayaan? B. Paghahabisa layunin ng aralin. Ipagawa ang Gawain1 pp.68
Powerpoint presentation -Ipagawa ang Gawain 5 pp.79 -Ipagawa ang Gawain 3 pp.62 School San Salvador High School
Grade Level GRADE 10 Teacher WELITA D. EVANGELISTA Learning Area ESP Dates and Time July 16, 2018 Quarter
First
2. 2. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin -pagprosesong Gawain -malayang talakayan p-pagpapayaman D.
Pagtalalakay ng bagong konseptoatpaglalahad ng bagong konsepto #1. -ipagawa ang Gawain 2pp. 69 -pangkatang
gawain -Paghinuha g batayang konsepto Ipagawa ang Gawain7 pp. 80-81 E. Pagtalalakay ng bagong
konseptoatpaglalahad ng bagong konsepto #2. -Malayang talakayan -presentasyon ng pangkat _pag-uugnay ng
batayang konsepto Pagproseso ng gawain F. Paglinang sa kabihasnan. -Pagpapayaman Pagtalakay sa gawain -
pagpapayaman -Malayang talakayan G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw araw na buhay. -Pagbabahaginan ng
karanasan -Pagbabahaginan ng karanasan -Pagbabahaginan ng karanasan -Pagbabahaginan ng karanasan H.
Paglalahat ng aralin -Pagpapalagom -Pagpapalagom -Pagpapalagom -Pagpapalagom I. Pagtataya ng aralin. -Sagutin
ang mahahalagang tanong pp. 69 Sagutin: Tayahinang Pag-unawa pp 77. Sa iyong journalo kuwaderno,isulat ang iyong
naramdaman atreyalisasyon mula sa gawain sa Pagganap Sa iyong journalo kuwaderno,isulat ang iyong naramdaman
atreyalisasyon mula sa Gawain. J. Karagdagang Gawain para sa takdang aralin. -Ipagawa ang Gawain 3 pp.70 Gawin
ang graphicorganizerpp.78 Ipagawa ang Gawain6 pp.80 V. MGATALA VI. PAGNINILAY: A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng Mag-aaral na nangangailangan ng iba pang Gawain. C. Bilang ng mag-
aaralna nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mag-aaralna magpapatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturoang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasanna solusyunan sa
tulong ng punugguro? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?

DLL in ESP 10

1. 1. Department of Education Region III Division of Zambales Masinloc District SAN SALVADOR HIGH SCHOOL San
Salvador, Masinloc K T0 12 DAILY LESSON LOG PETSA/ORAS: June 21, 2018 Thursday June 22, 2018 Friday June 28,
2018 Thursday June 29, 2018 Friday I. LAYUNIN: Napatutunayan na ang isip atkilos- loob ay ginagamit para lamang sa
paghahanapng katotohanan at sa paglilingkod/pagmamahal Napatutunayan na ang isip atkilos-loob ay ginagamit para
lamang sa paghahanap ng katotohanan atsa paglilingkod/pagmamahal Nakagagawa ng mgaangkop na kilos upang
maipakita ang kakayahang mahanap ang katotohanan atmaglingkod at magmahal Nakagagawa ng mga angkop na kilos
upang maipakita ang kakayahang mahanap ang katotohanan at maglingkod at magmahal A. Pamantayang
Pangnilalaman -Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konseptotungkol sa paggamit ng isip sa
paghahanapng katotohananat paggamit ngkilos-loobsa paglilingkod/pagmamahal. B. Pamantayan sa Pagganap. -
NAkagagawa ang mag-aaral ngmga angkop na kilos upang maipakita angkakayahang mahanapang katotohanan at
maglingkodat magmahal C. Pamatayansa Pagkatuto. Napatutunayanna ang isip at kilos- loob ay ginagamit para lamang
sa paghahanap ng katotohananatsa paglilingkod/pagmamahal EsP10MP -Ib-1.3 Napatutunayanna ang isip at kilos-
loobay ginagamit para lamang sa paghahanap ng katotohananat sa paglilingkod/pagmamahal EsP10MP -Ib-1.3
Nakagagawa ng mga angkop nakilosupang maipakitaang kakayahang mahanap ang katotohanan at maglingkod at
magmahal EsP10MP -Ib-1.4 Nakagagawa ng mga angkop nakilosupang maipakitaang kakayahang mahanap ang
katotohanan at maglingkod at magmahal EsP10MP -Ib-1.4 II. NILALAMAN: “Ang mataas na gamit ng isip at kilos- loob”.
“Ang mataas na gamit ng isip at kilos-loob”. “Ang mataas na gamit ng isip at kilos-loob”. “Ang mataas na gamit ng isip at
kilos-loob”. III. KAGAMITANG PANTURO: -Laptop, SmartTV Laptop, Smart TV Laptop, Smart TV Laptop, Smart TV A.
SANGGUNIAN: 1. Mga pahina sa gabay ng guro. Edukasyon sa Pagpapakatao 10pp.11- 20 Edukasyon sa
Pagpapakatao 10pp.11-20 Edukasyon sa Pagpapakatao 10pp.11-20 Edukasyon sa Pagpapakatao 10pp.11-20 2. Mga
Pahina sa kagamitang Pang-Mag-aaral. Edukasyon sa Pagpapakatao 10pp.21- 40 Edukasyon sa Pagpapakatao
10pp.21-40 Edukasyon sa Pagpapakatao 10pp.21-40 Edukasyon sa Pagpapakatao 10pp.21-40 3. Mga Pahina sa
Teksbuk EASE EP IV. Modyul 3. EASE EP IV. Modyul 3. EASE EP IV. Modyul 3. EASE EP IV. Modyul 3. 4. Karagdagang
kagamitan. IV. PAMAMARAAN: A. Balik-Aralsa nakaraang aralin. Pagbabalik-Aral -Pagbabalik-Aral -Pagbabalik-Aral
Pagbabalik-Aral School San Salvador High School Grade Level GRADE 10 Teacher WELITA D. EVANGELISTA Learning
Area ESP Dates and Time June 21-29, 2018 Quarter First
2. 2. B. Paghahabisa layunin ng aralin. -Powerpoint presentation -Pagpapatuloyng talakayan:powerpoint presentation. -
Ipagawa ang Gawain 4,pp38 Ipagawa ang Gawain6 pp 39 C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin -Malayang
talakayan -pagpapayaman ng konsepto -Pagprosesong gawain Pagproseso ng gawain D. Pagtalalakay ng bagong
konseptoatpaglalahad ng bagong konsepto #1. -Pangkatang gawain -Pangkatang Gawain - pagpapayaman ng konsepto -
pagpapayaman ng konsepto E. Pagtalalakay ng bagong konseptoatpaglalahad ng bagong konsepto #2. -Pagprosesong
Gawain -malayang talakayan -malayang talakayan malayang talakayan F. Paglinang sa kabihasnan. -Pagpapayaman -
Pagpapayaman -Pagpapayaman Pagpapayaman G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw araw na buhay. -
Pagbabahaginan ng karanasan. -Pagbabahaginan -Pagbabahaginan Pagbabahaginan H. Paglalahat ng aralin -
Pagpapalagom. Pagpapalagom Pagpapalagom Pagpapalagom I. Pagtataya ng aralin. Sagutin tayahin ang pag-unawa
pp.1- 3,pp.37 Sagutin tayahin ang pag-unawa pp.4-6 ,pp.37 Sagutin Ang Mahahalagang Tanong sa pp. 39 -sumulatng
pagninilay patungkol sa gawain J. Karagdagang Gawain para sa takdang aralin. Ipabasa ang sanaysay pp.34-36 Ipagwa
ang graphic organizer…pp.37 Ipagwa ang graphic organizer… - V. MGATALA - VI. PAGNINILAY: A. Bilang ng mag-aaral
na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng Mag-aaral na nangangailangan ng iba pang Gawain. C. Bilang ng mag-
aaralna nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mag-aaralna magpapatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturoang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasanna solusyunan sa
tulong ng punugguro? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?

DLL inESP 10

1. 1. Department of Education Region III Division of Zambales Masinloc District SAN SALVADOR HIGH SCHOOL San
Salvador, Masinloc K T0 12 DAILY LESSON LOG PETSA/ORAS: July 4, 2018 Wednesday July 5, 2018 Thursday July
11, 2018 Wednesday July 12,2018 Thursday I. LAYUNIN: Natutukoy ang mga prinsipyo ng Likas na Batas Moral
Nakapagsusuri ng mgapasiyang ginagawasa araw-araw batay sa paghusga ng konsiyensiya Napatutunayan na ang
konsiyensiyang nahubog batay sa Likasna Batas Moral ay nagsisilbing gabay sa tamang pagpapasiya at pagkilos
Nakagagawa ngangkop nakilos upang itama ang mga maling pasyang ginawa A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalasng magaaral angpag-unawa sa konseptong paghubogng konsiyensiya bataysa Likas na BatasMoral. B.
Pamantayan sa Pagganap. Nakagagawa angmag-aaral ng angkopna kilos upang itama ang mga maling pasyang ginawa.
C. Pamatayansa Pagkatuto. Natutukoy ang mgaprinsipyo ng Likas naBatas Moral EsP10MP -Ic-2.1 Nakapagsusuri ng
mgapasiyang ginagawasa araw-araw batay sa paghusgang konsiyensiya EsP10MP -Ic-2.2 Napatutunayan naang
konsiyensiyang nahubog batay sa LikasnaBatas Moral ay nagsisilbing gabay sa tamang pagpapasiya at pagkilos
EsP10MP -Ic-2.3 Nakagagawa ng angkop na kilosupang itamaang mgamaling pasyang ginawa. EsP10MP -Ic-2.4 II.
NILALAMAN: Paghubog ng Konsiyensiya batay sa Likas na Batas Moral Paghubog ng Konsiyensiya batay sa Likas na
Batas Moral Paghubog ng Konsiyensiya batay sa Likas na Batas Moral Paghubog ng Konsiyensiya batay sa Likas na
Batas Moral III. KAGAMITANG PANTURO: -Laptop, SmartTV Laptop, Smart TV Laptop, Smart TV Laptop, Smart TV A.
SANGGUNIAN: 1. Mga pahina sa gabay ng guro. pp.27-37 pp.27-37 pp.27-37 pp.27-37 2. Mga Pahina sa kagamitang
Pang-Mag-aaral. pp.42-64 pp.42-64 pp.42-64 pp.42-64 3. Mga Pahina sa Teksbuk EASE EP IV. Modyul 7 EASE EP IV.
Modyul 7 EASE EP IV. Modyul 7 EASE EP IV. Modyul 7 4. Karagdagang kagamitan. IV. PAMAMARAAN: A. Balik-Aralsa
nakaraang aralin. Paunang pagtataya, pp.43-45 -Itanong: Ano ang batayan ng ating konsensiya sa pagpilisa mabutio
masama? Itanong:Paano mahuhubog ang konsensiya upang piliinang mabuti? Itanong: Bakitmahalaga ang paghubog ng
konsensiya? B. Paghahabisa layunin ng aralin. Ipagawa ang Gawain1 pp.46-47 Powerpoint presentation -Pagpapatulotng
talakayan -Ipagawa ang Gawain 3 pp.62 C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin -pagprosesong gawain -
malayang talakayan p-pagpapayaman School San Salvador High School Grade Level GRADE 10 Teacher WELITA D.
EVANGELISTA Learning Area ESP Dates and Time July 4-12, 2018 Quarter First
2. 2. D. Pagtalalakay ng bagong konseptoatpaglalahad ng bagong konsepto #1. -ipagawa ang Gawain 2pp. 48 -pangkatang
gawain -Paghinuha g batayang konsepto Ipagawa ang Gawain4 E. Pagtalalakay ng bagong konseptoatpaglalahad ng
bagong konsepto #2. -Malayang talakayan -presentasyon ng pangkat _pag-uugnay ng batayang konsepto Pagproseso ng
gawain F. Paglinang sa kabihasnan. -Pagpapayaman Pagtalakay sa gawain -pagpapayaman -Malayang talakayan G.
Paglalapat ng aralin sa pang- araw araw na buhay. -Pagbabahaginan ng karanasan -Pagbabahaginan ng karanasan -
Pagbabahaginan ng karanasan -Pagbabahaginan ng karanasan H. Paglalahat ng aralin -Pagpapalagom -Pagpapalagom
-Pagpapalagom -Pagpapalagom I. Pagtataya ng aralin. -Sagutin ang mahahalagang tanong pp. 48. Sagutin: Tayahinang
Pag-unawa pp 61. Sa iyong journalo kuwaderno,isulat ang iyong naramdaman atreyalisasyon mula sa gawain sa
Pagganap Sa iyong journalo kuwaderno,isulat ang iyong naramdaman atreyalisasyon mula sa Gawain. J. Karagdagang
Gawain para sa takdang aralin. -Ipabasa ang sanaysay pp. 49-61 Magsaliksik patungkol sa konsensya: Ipagawa ang
graphic organizer Ipagawa ang Gawain5 pp 63 V. MGATALA VI. PAGNINILAY: A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya. B. Bilang ng Mag-aaral na nangangailangan ng iba pang Gawain. C. Bilang ng mag-aaralna
nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mag-aaralna magpapatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturoang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasanna solusyunan sa tulong ng
punugguro? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?

DLL in ESP Grade 9

1. 1. Department of Education Region III Division of Zambales Masinloc District SAN SALVADOR HIGH SCHOOL San
Salvador, Masinloc K T0 12 DAILY LESSON LOG PETSA/ORAS: June7, 2018 Thursday June 8, 2018 Friday June 14,
2018 Thursday June 15, 2018 Friday I. LAYUNIN: - -Natutukoy ang elemento ng kabutihang Panlahat. Nakapagsusuri ng
mgahalimbawa ng pagsasaalang-alangsa kabutihang panlahat sa pamilya, paaralan, pamayanan o lipunan
Nakapagsusuri ng mgahalimbawa ng pagsasaalang-alangsa kabutihang panlahat sa pamilya,paaralan, pamayanan o
lipunan No Classes-Holiday Edl’Ftr A. Pamantayang Pangnilalaman -Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa
lipunan at layunin nito (ang kabutihang panlahat) B. Pamantayan sa Pagganap. -Naisasagawa ngmag-aaral angisang
proyektona makatutulong sa isang pamayanano sector sa pangangailangang pangkabuhayan, pangkultural, at
pangkapayapaan. C. Pamatayansa Pagkatuto. -Natutukoy ang element ng kabutihang panlahat. ESP9PL-Ia-1.1
Nakapagsusuring mga halimbawa ng pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahatsa pamilya, paaralan, pamayanan o
lipunan EsP9PLIa-1.2 Nakapagsusuring mga halimbawa ng pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat sa
pamilya,paaralan,pamayanano lipunan EsP9PLIa-1.2 II. NILALAMAN: “Layuninng lipunan: Kabutihang Panlahat”
“Layuninng lipunan: Kabutihang Panlahat” “Layuninng lipunan: Kabutihang Panlahat” III. KAGAMITANG PANTURO: -
Laptop, SmartTV Laptop, Smart TV Laptop, Smart TV A. SANGGUNIAN: 1. Mga pahina sa gabay ng guro. pp. 1-4 2. Mga
Pahina sa kagamitang Pang-Mag-aaral. pp. 1-5 3. Mga Pahina sa Teksbuk EASE EP III. Modyul 1. Pagpapahalaga sa
Aking Bansa (Manwal ng Guro) III. 2000. pp. 148150.* Pagpapahalaga sa Aking Bansa (Manwal ng Guro) III. 2000. pp.
148150.* 4. Karagdagang kagamitan. IV. PAMAMARAAN: A. Balik-Aralsa nakaraang aralin. Paunang pagtataya
Pagbabalik-aral Pagbabalik-aral B. Paghahabisa layunin ng aralin. -Ipagawa ang Gawain 1 pp.4 -Ipagawa ang Gawain
3,pp -Ipagawa ang Gawain 3,pp School San Salvador High School Grade Level GRADE 9 Teacher WELITA D.
EVANGELISTA Learning Area ESP Dates and Time June 7-15, 2018 Quarter First
2. 2. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin -Pagprosesong Gawain. -Malayang talakayan -Malayang
talakayan D. Pagtalalakay ng bagong konseptoatpaglalahad ng bagong konsepto #1. Ipagawa nag Gawain2 pp.4 -
Pagpapalalim -Pagpapalalim E. Pagtalalakay ng bagong konseptoatpaglalahad ng bagong konsepto #2. -Pagprosesong
3. Gawain. -Pangkatang Gawain -Pangkatang Gawain F. Paglinang sa kabihasnan. -Pagpapayaman -pagprosesong
Gawain -pagprosesong Gawain G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw araw na buhay. -Pagbabahaginan ng karanasan. -
Think-Pair-Share -Think-Pair-Share H. Paglalahat ng aralin -Pagpapalagom -pagpapalagom -pagpapalagom I. Pagtataya
ng aralin. -Sagutin ang mga tanong sa pp.8 Sagutin ang mahahalagang tanong pp. Sagutin ang mahahalagang tanong
pp. J. Karagdagang Gawain para sa takdang aralin. -Sagutin ang tanong 1-3, pp.5 -Ipagawa ang Gawain 4 pp. -Ipagawa
ang Gawain 4 pp. V. MGATALA VI. PAGNINILAY: A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang
ng Mag-aaral na nangangailangan ng iba pang Gawain. C. Bilang ng mag-aaralna nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng
mag-aaralna magpapatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturoang nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasanna solusyunan sa tulong ng punugguro? G. Anong kagamitang
panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
4.

DLL in ESP 9

1. 1. Department of Education Region III Division of Zambales Masinloc District SAN SALVADOR HIGH SCHOOL San
Salvador, Masinloc K T0 12 DAILY LESSON LOG PETSA/ORAS: June 21, 2018 Thursday June 22, 2018 Friday June 28,
2018 Thursday June 29, 2018 Friday I. LAYUNIN: - -Napangangatwiranan na ang pagsisikap ng bawat tao na makamitat
mapanatiliang kabutihang panlahat sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng moral na pagpapahalaga ay mga puwersang
magpapatatag sa lipunan Napangangatwirananna angpagsisikap ng bawat tao na makamit at mapanatiliang kabutihang
panlahatsa pamamagitan ng pagsasabuhay ng moralna pagpapahalaga ay mga puwersang magpapatatag sa lipunan
Naisasagawa ang isangproyektona makatutulong sa isang pamayanan o sektor sa pangangailangang pangkabuhayan,
pangkultural, at pangkapayapaan. Naisasagawa ang isang proyekto na makatutulong sa isang pamayanan o sektor sa
pangangailangang pangkabuhayan, pangkultural, at pangkapayapaan. A. Pamantayang Pangnilalaman -Naipamamalas
ng mag-aaral ang pag-unawa sa lipunan at layunin nito (ang kabutihang panlahat) B. Pamantayan sa Pagganap. -
Naisasagawa ngmag-aaral angisang proyektona makatutulong sa isang pamayanano sector sa pangangailangang
pangkabuhayan, pangkultural, at pangkapayapaan. C. Pamatayansa Pagkatuto. -Napangangatwirananna ang pagsisikap
ng bawat tao na makamitat mapanatiliang kabutihang panlahat sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng moral na
pagpapahalaga ay mga puwersang magpapatatag sa lipunan EsP9PLIb-1.3 Napangangatwiranan na ang pagsisikapng
bawat tao na makamitat mapanatiliang kabutihang panlahatsa pamamagitan ng pagsasabuhay ng moralna
pagpapahalaga ay mga puwersang magpapatatag sa lipunan EsP9PLIb-1.3 Naisasagawa ang isang proyektona
makatutulong sa isang pamayanano sektor sa pangangailangang pangkabuhayan, pangkultural,atpangkapayapaan.
EsP9PLIb-1.4 Naisasagawa ang isang proyektona makatutulong sa isang pamayanan o sektor sa pangangailangang
pangkabuhayan,pangkultural,at pangkapayapaan. EsP9PLIb-1.4 II. NILALAMAN: “Layuninng lipunan: Kabutihang
Panlahat” “Layuninng lipunan: Kabutihang Panlahat” “Layuninng lipunan: Kabutihang Panlahat” “Layuninng lipunan:
Kabutihang Panlahat” III. KAGAMITANG PANTURO: -Laptop, SmartTV Laptop, Smart TV Laptop, Smart TV Laptop,
Smart TV A. SANGGUNIAN: 1. Mga pahina sa gabay ng guro. Edukasyon sa Pagpapakatao 9 pp.1-10 Edukasyon sa
Pagpapakatao 9 pp.1-10 Edukasyon sa Pagpapakatao 9 pp.1-10 Edukasyon sa Pagpapakatao 9 pp.1-10 2. Mga Pahina
sa kagamitang Pang-Mag-aaral. Edukasyon sa Pagpapakatao 9 pp.1-20 Edukasyon sa Pagpapakatao 9 pp.1-20
Edukasyon sa Pagpapakatao 9 pp.1-20 Edukasyon sa Pagpapakatao 9 pp.1-20 3. Mga Pahina sa Teksbuk EASE EP III.
Modyul 1. EASE EP III. Modyul 1. Pagpapahalaga sa Aking Bansa (Manwal ng Guro) III. 2000. pp. 148150.*
Pagpapahalaga sa Aking Bansa (Manwal ng Guro) III. 2000. pp. 148150.* 4. Karagdagang kagamitan. IV.
PAMAMARAAN: School San Salvador High School Grade Level GRADE 9 Teacher WELITA D. EVANGELISTA Learning
Area ESP Dates and Time June 21-29, 2018 Quarter First
2. 2. A. Balik-Aralsa nakaraang aralin. Pagbabalik-aral Pagbabalik-aral:Ano ang lipunan? Pagbabalik-aral: Ano ang mga
element ng kabutihang panlahat? Pagbabalik-aral: Ano ang mga kondisyonsa kabutihang panlahat? B. Paghahabisa
layunin ng aralin. -Powerpoint presentation -Pagpapatuloyng talakayan :powerpoint presentation -Ipagawa ang Gawain 4a
pp. 16 Ipagawa ang Gawain5b pp 18 C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin -Malayang talakayan -
Malayang talakayan - pagproseso ng Gawain -Pangkatang gawain D. Pagtalalakay ng bagong konseptoatpaglalahad ng
bagong konsepto #1. Pangkatang Gawain. -Pagpapalalim - Ipagawa ang Gawain4b pp. 16 -Presentasyon ng pangkat. E.
Pagtalalakay ng bagong konseptoatpaglalahad ng bagong konsepto #2. -Pangkatang gawain -Pangkatang Gawain -
Pangkatang Gawain -Ipagawa ang Gawain 6b, F. Paglinang sa kabihasnan. -Pagpapayaman -pagprosesong Gawain -
pagprosesong Gawain -pagprosesong Gawain G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw araw na buhay. -Pagbabahaginan
ng karanasan. -Think-Pair-Share -Think-Pair-Share -Pagbabahaginan ng karanasan. H. Paglalahat ng aralin -
Pagpapalagom -pagpapalagom -pagpapalagom pagpapalagom I. Pagtataya ng aralin. -Sagutin Tayahin ang pag-unawa
pp.1- 3,pp 15 Sagutin Tayahin ang pag-unawa pp.4-6,pp 15 Sagutin ang mahahalagang tanong pp.17 -Sumulat ng
pagninilay patungkol sa gawain J. Karagdagang Gawain para sa takdang aralin. Ipabasa ang sanaysay pp.11-14 -
Ipagawa ang graphicorganizer. -Ipagawa ang Gawain 5a pp.17 V. MGATALA VI. PAGNINILAY: A. Bilang ng mag-aaral
na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng Mag-aaral na nangangailangan ng iba pang Gawain. C. Bilang ng mag-
aaralna nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mag-aaralna magpapatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturoang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasanna solusyunan sa
tulong ng punugguro? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?