You are on page 1of 2
Senatul Romaniei AVIZAT. Direetia generala legislativa irecfia proceduri, sinteza, studii DIRECTOR GENERAL Serviciul tehnic, stu legislativa i informare ‘ : Roxana Truinea Evaluare primar referitoare la propunerea legislativa privind Statutul polifistului local (Bp nr. 613/2018) {in temeiul dispozitiilor pet.6.2 din Procedura aplicabila in cazul elaborarii si adoptarii proiectelor de lege si propunerilor legislative inregistrate la Senat, aprobata prin Hotardrea Biroului Permanent nr.4/2010, Serviciul tehnic, studii si informare legislativa realizeazi o evaluare primara asupra propunerilor legislative initiate de senatori in ceea ce priveste conformitatea acestora cu principiile si normele constitufionale, conformitatea acestora cu documentele de politici publice in vigoare, precum si cu privire la modul in care acestea se integreaza in sistemul legislativ in vigoare. 1. Cu privire la propunerea legislativa privind Statutul polifistului local, precizim ca aceasta corespunde principiilor si normelor constitutionale $i, totodata, se integreaza in sistemul legislativ existent, Tl. Sub aspectul conformitaii cu exigentele constitutionale si legale prevzute de art.74 alin.(4) din Constitutia Roméniei, republicata, si de Legea nr.24/2000 privind normele de tehnicd legislativi pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu. modificdrile gi completarile ulterioare, referitoare la prezentarea propunerilor legislative numai in forma ceruta pentru proiectele de lege, semnalam urmatoarele: 1. Conform dispozitiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicata, ., in cazul in care 0 norma este complementar& altei norme, pentru evitarea repetiri in text a acelei norme se va face trimitere la articolul, respectiv la actul normativ care o confine.” Potrivit prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicata, ,,trimiterea la normele unui alt act normativ se poate face la intregul séu continut ori numai la o subdiviziune, precizata ca atare, Cand actul ce face obiect de trimitere a fost modificat, completat ori republicat, se face menfiune si despre aceasta” Pentru conformitatea cu dispozitiile legale mentionate, apreciem cf la art.1 alin, (2), at. 9, art.10 alin. (7), art.11 alin. (2), art.19 alin. (1) si alin, (2) lit. 1), art. (27) alin.(2) lit. a) gi alin, (7), art. 28 alin. (4) si la art. 29 din propunere, la fiecare trimitere catre alte acte normative trebuie mentionate interventiile legislative ulterioare de modificare si completare. De asemenea, in scopul respectirile normelor legale menfionate, apreciem ci la art. 27 alin.(2) lit j), pentru 0 corelare exacta, in loc de art. 34-36 trimiterea va fi cdtre art. 35 lit. d) din Legea politiei locale nr, 155/2010, eu modificarile si completatile ulterioare. 2, Potrivit dispozitiilor art.46 alin.(7) din Legea nr.24/2000, republicati, formula de atestare a legalitagii adoptirii legii are urmatorul cuprins: ,Aceasti lege a fost adoptata de Parlamentul Roméniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art, 76 alin, (1) sau (2), dupa az, din Constituia Romaniei, republicata Avand in vedere dispozitiile legale menjionate, urmeazi ca in finalul propunerii legislative s& fie inscris& formula de atestare a legalititii, urmat& de mentiunile referitoare la semnaturile presedintilor celor doud Camere. 2 TIL. in ceea ce priveste conformitatea propunerii legisl publice in vigoare, mentionim c4 nu am identificat strategi documente. IV. De asemenea, precizim cé pe agenda de lucru a Senatului nu se mai afla initiative legislative cu un obiect de reglementare similar. ive cu documentele de politici i, programe sau alte asemenea Director 1 ‘Camelia Tomescu Sef serviciu Bogdan Diculescu intocmit, Consilier Valentin Platon