You are on page 1of 6
ni ‘op Curagaa ce 41.15,04, aangifte te doen van de op of omstreeks 8 a op 2011 jade overtedingon van de Landsverordening Toezicht Bank en Krediotwezen (de LBTK) en net Bankstatuut door: 4. De Centrale Bank van Curagao en Sint Maarten (de Bank, danwel de CBCS) en 2. Gavrouw Lolla Matroos-Lasten (Matroos-Lasten), inlerim President-directour van de ‘Centrale Bank van Curagao en Sint Maarten (CBCS): Ondergetekende slult niet uit dat ook de zoganaamde sereeningswetgeving (PB 2012 ne 68) door opgemelden werd overtreden. Bij dit aatate geett ondergetexende aan dat zi, door de poltieke part) Man. op of omstreeks Moan 2019 werd voorgedragen ter vervulling van het ambt van Minister van Economische en. ‘Ontwickaling van het Land Guracaa, De Bank en mevrouw Matroos-Lasten zjn in de screeningsregeling bepaaiceliic niet os Oe teorend wanwel contolerend lichaam aangewezen (zie artikel 2 tot en met 6 van de scteenings-tandsverordening) Bit lentes heel hen er echter niet van weer houden om actie te ondememen om hel sereeningsproces (minst genomen) te belnvloeden, altnans opzetieli In een voor ondergetexende negalieve zin te beinvloeden. COndergetekende siuit niet uit dat de Bank en mevrouw Matroos-Lasten ook reads in eon eee penaeminge-situaio de na te noemen informatie buiten de Bank brachten ten. eine haar toenmatge solicitatio naar de functe van Sectetaris-Generaal bij het Ministerie van Economischa Ontwikkeling in een voor ondergetekende negatieve richting te dirigeren. De aangifte wordt als wolgt toegelicnt «De overreding door de Bank van de op haar, ingevolge artikel 40 lid 1 en 2 van 68 Landeverordening ‘Toozicht Bank en Kredietwezen (hiema de LTBK) rustende geheimhoudingsplicht. De overtreding van de screeningswetgeving Het is ondergetekende bekend geworden dat Matroos-Lasten op of omstreeks 21 maart 2019 een emailstring omtent haar persoon aan de Minister van Financién (de Min-Fin) en wellicht eerder ook aan andere derden heeft verstrekt, De voormelde berichtgeving batreft de tijdsperiode dat ondergetekende in arbeldsdienst (in een niet-beleidsbepalende functie als Finance Manager en daama als assistant managing Director Finance and Operation) was bij de Girobank + Op 16 december 2013 is de Girobank in de Noodregeling geplaatst, deze regeting word door de Bank uilyevoerd. In het Kader van de Noodregeling heeft de Bank, onder gebruikmaking van haa bBizondere bevoegdhelg, net voornoemd bericht over andergetekence doen op make! en laatsteliik aan de Min-Fin gemailed. «De Bank meent dat ondergetekende zodanige misslagen zou hebben began waardac 2} niet infeger zou hebben gehandeld, verwezen wordt naar de ls pillage overgelegde emailstring waarin het CBCS standpunt Is vervat. \Verdere publicaties in de media over deze ky eee er het besef erase althans is dle kans ‘goede naam en carriére van ondergetekende werd. ‘door de overtreding van artixel 40. 5 tates xen Beschuldigingen tare + De Bank enfof Malroos-Lasen hee alhans hebben aus bewust dep hen ingevolge artikel Tusiende geheimhoudingsplicht overtreden, helgeen op grond v artikel 60 LTBK strafbaar is gesteld. ce eee Verder Het is ondergetekende door het Parlementsid mevrouw Giselle MacWiliam gemeld dat de heer Allison Manuel haar reeds op 8 maart 2019 (bij de recepte te Hofi Fidell, zuks ter gelegenheld van het 75-arigjubileum van Radio Hoyer) gewezen had op het bestaan van een oordelend en vooral ook beschadigende berichtgeving over de kandidaat minister ondergetekende).. De berichtgoving had volgens Manuel betrekking op haar werk bij de Girobank, Manuela was er van ‘verzekerd dat dle nottie de benooming zeer zeker zou verhinderen. De heer Etienne Rosario maakte er verder ook melding van dat een hoge functionaris van de Bank, op omstreeks 9 maart 2019, de Minister President stukken zou hebben overhandigd.. Als ondergetekende de heer Rosario goed beghipt dan zou die hoge functionaris de emailsting alstoen aan de Minister President hebben overhandigd Deze meldingen leiden volgens ondergetekende noodzakelikerwijs, althans in vij zekere: waarschijnlitheid tot de conclusie dat de betretfende berichten, althans de inhoud van de strekking van het bericht reeds langer “op straat lag’ en bilkbaar ook al voordat dat Matroos- LLasten de interne correspondentie vervolgens ook nog (door)mailde naar Minister Gijsbertha. Ondergetekende begrjpt dat de voornoemde en klearblelike eerdere “informelere” Verspreiding, althans de kennisgeving van het bestaan van de berichten ertoe moest leiden dat haar voordracht en het daaraan gerelateerd screeningsproces opzettelik althans verwijtbaar werd geobstrueerd, toen dat nlet lukte volgde de ltigleuze emailstring aan de Minister. Ondergetekende verzoekt u, gelet op al bovenstaande, een strafrechteliik onderzoek in te stellen naar de overtreding van artikel 40 LTBK door de Bank en/of Matroos-Lasten en anderen. Laatstgenoemde Matroos-Lasten dient ook vervolud te worden vanwege het feit dat zij als interim directeur van de Centrale Bank van Curagao en Sint Maarten zich bij haar aanstelling in. de betreffende functie(s), althans haar arbeidscontract zich zeer waarschijnljk ook moet hebben verbonden tot de vertrouwelikheid hetgeen haar, althans bediening van haar functie(s) ter kennis is gebracht. Bij dit laatste verwijst ondergetekende ook naar het Landsbeslult PB 2014 no 21 en haar Toslichting, waarblj ook de President en de directouren van de Bank als bekleders van vertrouwensfuncties zijn aangewezen, Ook dat onderstreept, al is het zijdelings, het punt dat de betretfende functionarls, doordrongen moet zijn van de vertrouwensregels die gelden bij de uitoefening van de functie on de democratische rechtsorde. De emailstring bij deze aangifte ontving ondergetekende van de heer K. Gijsbertha, onder de mededeling dat hij deze van het Bestuur van de CBCS had ontvangen. Ondergetekende kreeg pas kennis van het hoogst standpunt over hai deze laatstelik van de Min-Fin ontving. punt over haar persoen toen 2 + Ondergetekende is nooit eerder gehoord door de CBCS in verband met die berichten, Ondergetekende heett zich noolt tegen de stellingen die in de string zin samengevat kunnen verdediger De CBCS en Matroos-Lasten zi hierdoor hoogst onzorguuldig geweest en kan ook om die reden als er al geen sprake is van opzet bij hun handelen ook schuld, danwel ‘voorwaardelik opzet bij de wetsovertreding worden verweter Salllant is dat, alhoewel het volgens de CBCS zou gaan om door ondergetekende begane missiagen, begaan tidens haar werkzaamheden bij de Girobank ondergetekende nooit van haar functie werd ontheven. Zi\is terzake noch door de Girobank, noch door de CBCS aangesproken. Er is ook geen disciplinaire maatregel gevolad terwill ondergetekende de arbeids- ‘overeenkomst met de Girobank be8indigde teneinde haar werkzaamheden als interim Financieel-directeur bij de naamloze vennootschap Aqualectra aan te vangen, + De voornoemde interne gevolgtrekking door de toenmalige jurist mr. Sybesma heeft de GBCS er indertiid ook niet toegebracht om nader onderzoek uit te voeren naar de vermeende missiagen van ondergetekende, alhoewel haar juristen haar dat wel aangaven. De CECS heeft de interne notitie indertid (2014) gearchiveerd en nooit enig vervolg onderzoek uitgevoerd waarbij ondergetekende in jeder geval nog zou moeten worden ‘gehoord (als het ooit de bedocling was om het zorgvuldigheidsbeginsel na te leven), + De Bank en Matroos-Lasten hebben de op hen drukkende geheimhoudingsplicht op grove wijze overtreden omdat er geen reden en zeker geen op de wet gebaseerde eden bestond voor de verstrekking van de berichten die over ondergetekende zijn ‘opgemaakt. De informatie is bovendien duideljk te herleiden naar ondergetekende. + In casu heeft genoemde overtreding (door de Bank en/ot Matroos-Lasten) het Screeningsproces van ondergetekende als kandidaat Minister van Economische Ontwikkeling nadelig beinvioed, de voornoemde ontheffings-regeling ziet zoals gezegd echter niet op de screeningsprocedure. Informatie daaromtrent is inmiddels publickellk bekond geworden in de media middols een artikel in de krant Extra van 413 april 2019 met als titel “Huramentashon Minister nobo Ekenowla wanta ribe documento Banko Sentral”, + Uit hoofde van hear functie wist, althans behoorde Matroos-Lasten te weten dat de interme berichtgeving van de Bank vertrouwellkk was en vooral ook een volstrekt eenzijdige opvatting van de Bank, althans van mr. Sijbesma bevatte. De Bank en Matroos-Lasten wisten, althans behoorden ook te weten dat het overtreden van de op haar geheimhoudingsplicht onlosmakelijk gevolgen had, althans zou hebben voor het screeningsproces van ondergetekende nu de inhoud van de emailsting direct tot de persoon van ondergetekende te herleiden is en verschillende niet verder onderzocht en bewezen aantijgingen en beschuldigingen aan haar adres bevatten, Hot was ten tiide van de overtreding van de gehelmhoudingsplicht immers publickelilk bekend dat ondergetekende kandidaat was voor benoeming als Minister van Economisch Zaken en dat het screeningsproces gaande was.