You are on page 1of 2

ВТОРО ПОЛУГОДИЕ- ТРОМЕСЕЧИЕ 2018

Со помош може да чита , преведува и употребува изучениот материјал за Present


Simple Tense, Wh – прашања, прилози за зачестеност, храна и пијалок, искажување на
точно време, дневни рутини, прилозите at/on/in и глаголот have/have got. – Несмине,
Ајша,Марија,Ана Марија, Анел Петар, Аделиса, Ренато, Христијан, Армен

Делумно може да чита , преведува и употребува изучениот материјал за Present


Simple Tense, Wh – прашања, прилози за зачестеност, храна и пијалок,
искажување на точно време, дневни рутини, прилозите at/on/in и глаголот
have/have got.- Стефан, Адриана,Маријана

Самостојно може да чита , преведува и употребува изучениот материјал за Present


Simple Tense, Wh – прашања, прилози за зачестеност, храна и пијалок,
искажување на точно време, дневни рутини, прилозите at/on/in и глаголот
have/have got.-Ивона,Сара, Тамара

(3/4)Самостојно може да чита , преведува и употребува изучениот материјал за,


Wh – прашања, местото на прилозите за зачестеност, храна и пијалок, искажување
на точно време, а делумно материјалот за дневни рутини, Present Simple Tense
прилозите at/on/in и глаголот have/have got. – Ернес,Антонио,Емран
ВТОРО ПОЛУГОДИЕ- ТРОМЕСЕЧИЕ 2019

Со помош може да чита , преведува и употребува изучениот материјал за Present


Simple Tense, Wh – прашања, прилози за зачестеност, храна и пијалок, искажување на
точно време, дневни рутини, прилозите at/on/in и глаголот have/have got. –
Бојан,Михајло,Далибор, Уснија,Амелиса

Делумно може да чита , преведува и употребува изучениот материјал за Present


Simple Tense, Wh – прашања, прилози за зачестеност, храна и пијалок,
искажување на точно време, дневни рутини, прилозите at/on/in и глаголот
have/have got.- Мартина,Габриела,Давид,Марко,Ајрие,Александра П., Стефан,
Христина

Самостојно може да чита , преведува и употребува изучениот материјал за Present


Simple Tense, Wh – прашања, прилози за зачестеност, храна и пијалок,
искажување на точно време, дневни рутини, прилозите at/on/in и глаголот
have/have got.-Дејан, Валерија, Нуриме, Драгана, Ѓорѓи

(3/4)Самостојно може да чита , преведува и употребува изучениот материјал за,


Wh – прашања, местото на прилозите за зачестеност, храна и пијалок, искажување
на точно време, а делумно материјалот за дневни рутини, Present Simple Tense
прилозите at/on/in и глаголот have/have got. – Марио, Мухамед,
Марија,Ива,Магдалена,Александра В.,Даниел