You are on page 1of 31
Romania oe Sy me referitor la propunerea legislativa privind statutul politistului local Analizand propunerea legislativa privind statutul politistului local, (b613 din 13.11.2018), transmis de Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/5941/20.11.2018 si inregistrata la Consiliul Legislativ cu nr.D1190/21.11.2018, CONSILIUL LEGISLATIV in temeiul art2 alin.(1) lita) din Legea nr-73/1993, republicata si art.46(2) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Legislativ, Avizeazi favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele observatii si propuneri: 1. Prezenta propunere legislativa are ca obiect reglementarea statutului profesiei de politist local, incluzind norme referitoare la: conditiile generale in ceea ce priveste desfasurarea acestei activitati profesionale, scolarizarea politistilor locali, incadrarea acestora in raport cu nivelul studiilor necesare, acordarea gradelor profesionale, insemnele distinctive de ierarhizare, procedura si cazurile de modificare si/sau de suspendare a raporturilor de serviciu, indatoriri, drepturi si interdictii, conditiile privind pensionarea, raspunderea juridica a acestora, precum gi la incetarea raporturilor de serviciu. Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din categoria legilor organice, iar in aplicarea dispozitiilor art.75 alin.(1) din Legea fundamentala, prima Camera sesizata este Senatul. 2. Mentionam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative preconizate. 3. intrucat propunerea legislativa va avea implicatii asupra bugetului de stat, este obligatorie solicitarea unei informari din partea Guvernului, in conformitate cu dispozifiile art.111 alin.(1) din Constitutia RomAniei, republicata. Totodat, sunt incidente prevederile art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanfele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la obligativitatea intocmirii unei fise financiare, cu respectarea condifiilor prevazute de art.21 din Legea responsabilitafii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicata. 4. Cu titlu preliminar, mentionam ca, potrivit art.14 din Legea politiei locale nr.155/2010, personalul politiei locale este compus din: a) functionari publici care ocupa functii publice specifice de Dolitist local; b) functionari publici care ocupa functii publice generale; c) personal contractual. 4.1. Din analiza prezentei propuneri coroborat& cu prevederile art.14 mentionat supra, rezultA ci obiectul acesteia il constituie reglementarea statutului functionarilor publici care ocupa functii publice specifice de politist local. Potrivit textului preconizat pentru art.1 alin.(2) din proiect, acesta nu se va aplica personalului contractual incadrat in politia locala, caruia urmeaza sa i se aplice prevederile Codului muncii. in acest context, semnalam ca Legea politiei locale nr.155/2010 cuprinde un capitol, Cap.IV, intitulat Statutul personalului politiei locale, si un capitol, Cap.V, denumit Drepturile si obligatiile politistului local. Avand in vedere ca in cadrul propunerii legislative nu este stabilité legatura cu dispozitiile de lege lata din Legea nr.155/2010 invocate, iar textul preconizat pentru art.50 alin.(2) referitor la abrogarea oricaror dispozitii contrare prezinta un caracter evaziv, prin promovarea prezentului proiect vor fi generate dubii in interpretare si aplicare, din cauza paralelismelor legislative cu prevederile art.14-23 din legea mentionata. 4.2. Totodata, semnalim ca potrivit art.5 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, ,,Prin statutele speciale prevazute la alin.(1) se pot reglementa: a) drepturi, indatoriri si incompatibilitati specifice, altele decat cele prevazute de prezenta lege; b) functii publice specifice.”. insa, in cuprinsul propunerii legislative sunt reluate mai multe dispozitii referitoare la suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu, precum si la cercetarea prealabila disciplinara - a se vedea, spre exemplu, art.19 alin.(2)-(4), art.38, art.39 si art.43 - , care se regiisesc intr-o redactare identica sau asemanatoare in Legea nr.188/1999 - a se vedea, in mod corelativ, art.94, 77 alin.(2) si (3) si art.80. in considerarea celor de mai sus, textul proiectului ar trebui reformulat astfel incat si reglementeze numai aspectele referitoare la functia publica specifica de politist local, precum si drepturile, indatoririle si incompatibilitatile specifice ale acestuia, altele decat cele prevazute de Legea nr.188/1999, urmand a fi propuse spre abrogare si dispozitiile care vizeazA aspecte similare gsi, care sunt cuprinse in Legea nr.155/2010. 4.3. Pe de alta parte, reformularea este necesara si pentru motivul c4 multe dintre textele propunerii legislative sunt neclare, cuprinzand solutii insuficient conturate - a se vedea spre exemply, art.1, art.2 alin.(2), art.3 alin.(2), art.10 alin.(2) si (5), art.22 alin.(1), art.23 alin.(4) -, astfel incat nu respecta prevederile art.6 alin.(1) teza I din Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora ,,Proiectul de act normativ trebuie sa instituie reguli necesare, suficiente si posibile care sa conducd la 0 cat mai mare stabilitate si eficienya legislativa”. Referitor la acest aspect, Curtea Constitutionala s-a pronuntat in mai multe randuri, statuand ca ,,una dintre cerintele principiului respectirii legilor vizeaza calitatea actelor normative”, orice act normativ trebuind ,,s@ indeplineascdé anumite conditii calitative, printre acestea numdrandu-se previzibilitatea, ceea ce presupune cd acesta trebuie sa fie suficient de clar si precis pentru a putea fi aplicat” si ca ,,respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnicd legislativa pentru elaborarea actelor normative se constituie_intr-un veritabil criteriu_de_constitutionalitate prin prisma aplicarii art.1 alin.(5) din Constitutie” '. 5. in subsidiar, formulam unele observatii de tehnica legislativa si de redactare: "A se vedea paragraful 35 din Decizia Curjii Constitugionale nr.22/2016 care trimite la Decizia nr.1 din 10 ianuarie 2014, Decizia nr.17 din 21 ianuarie 2015, publicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr.79 din 30 ianuarie 2015, paragrafele 95 si 96)”. 3