You are on page 1of 2
ROMANIA NESECRET MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Bucuresti cy Nr. 437.438/SCO/DF/I Ex. 12 INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIE] ROMANE DIRECTIA DE ORDINE PUBLICA Catre SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILOR $I VAMESILOR — PRO LEX Bucuresti, str. Mendeleev, nr. 36 — 38, et. 8, cam. 86, sector | -in atenjia domnului presedinte Vasile Lincu- Urmare a. solicitirii dumneavoastré. cu numérul 89,090/28.07.2015, _privind oportunitatea realizarii la nivelul unitailor de poligie teritoriale de patrule mixte cu politia locala, in contextul aplicdrii Ordinului M.A.1. nr. 60/2010 privind organizarea $i executarea activitajilor de menfinere a ordinii si siguranjei publice, cu modificarile si completarile ulterioare, va comunicdm urmatoarele: Modul de cooperare intre structurile Politiei Romane gi cele ale politiei locale, in domeniul mentinerii ordinii publice, este reglementat la art. 24 din ordin. Astfel, atunci cand situatia operativa o impune, in activitatea de mentinere a ordinii si sigurantei publice pot fi angrenate, in condifiile legit’, structuri de politie locald. Integrarea efectivelor politiei locale in dispozitivul de mentinere a ordinii si sigurantei publice se face avand in vedere prevederile Planului unic de ordine si siguranja publica si ale Planului de ordine si siguranya publicé al politie: locale, in baza unor protocoale de cooperare incheiate intre inspectoratele de politie judejene/Directia General de Politie a Municipiului Bucuresti si autoritatea administratiei publice locale. Protocoalele previzute mai sus vor cuprinde detalii privind modul concret de realizare a activitatii de patrulare si de utilizare a resurselor logistice. Evaluarea eficienfei activititilor desfasurate de Politia Romana in comun cu polifia locala se realizeaz cel putin trimestrial de catre sefii politiilor municipale/oragenesti/sectiilor de politi, concluziile fiind inaintate sefului inspectoratului de politie judejean/Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. in cadrul Planului Unic de Ordine si Siguran{i Publica, ca document operativ? de lucru prin care se organizeazi anual activitatea pentru mentinerea ordinii si siguranjei publice pe teritoriul unui judey/municipiului Bucuresti sunt previzute locurile/perimetrele delimitate unde actioneazi efectivele politici locale, misiunile specifice ale acestor structuri, precum gi misiunile comune desfigurate cu structurile Politie Romane. " in temeiul art. 2 alin. (3) ~ (5) din Legea nr. 155/2010 privind politia locala, cu modificirile si completarle ulterioare. Astfel, in cadrul protocoalelor de cooperate sunt detaliate modalitatile prin care, in limitele competengelor legale ale fiecarei structur, acestea igi oferd sprijn in indeplinirea activitgilor sau a misiunilor specific. ? claborat conform prevederilor Ordinului M.A.L. nr. 184/2007 privind Planul unic de ordine si siguranya publica Bucuresti B-dul George Costus 8 Bosctor 5, TelFax O2UB351859, ema cainsbiso@ poli a Suplimentar, conform Ordinului M.A.I. nr, 92/2011, anual sau ori de cate ori survin modificari in evolutia situatiei operative sau cu privire la efectivele de politie locala participante la activititile de mentinere a ordinii si sigurantei publice, se elaboreazi un plan de ordine si siguran{a publica al politiei locale. Acesta este documentul prin care se organizeazi anual activitatea structurilor de politie local pentru mentinerea ordinii si siguranei publice pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale. Astfel, conform art. 4 din ordin, planul de ordine si sigurant publica al politiei locale gi hotararea consiliului local de aprobare a acestuia se inainteaz, in copie, structurii Politiei Romane competente teritorial, in vederea asigurarii unui management integrat al misiunilor i actiunilor desfasurate in scopul mentinerii ordinii si siguranfei publice de ciitre toate institufiile cu atributii in domeniul de referinga. in contextul aspectelor prezentate, modul de organizare a dispozitivului de mentinere a ordinii publice este particularizat de elementele situatiei operative si efectivele aflate la dispozitie, reprezentand atributul factorilor de conducere de pe plan local ai structurilor Politiei Romane. Cu stima, —__ ‘Bucur B-dul George Cosbuesn 83" 88 Seer 5, Te Fax O21/3351899, e-mail = oninepublic polis ro 2