You are on page 1of 3
ENOZH ETPATIOTIKON MEPIOEPEIAKHE, ENOTHTAZ XANION (EZNEEX) yon mpc cups vv sat 1ET2018 Bey ened Yor expan aesoveywiipeengt _ emalepeecanepoe gr MIPOE : xx. YEOA, ANYEOA Ap. mpwr: 048 = YMOIK (umn ANYTIOIK, x. F; Xoudapdxn) Xawid, 24 Mai 2019 KOIN. : - Bouneutés Xaviww = FOEE (Nepigepeiaxeés Evwooerc Expananiy) CEENEEX, GEMA : Ayraodon exidoua EUROCONTROL omy Floksuust| Azpomopia, EXET : a, N459012019 (@EK A’ 17, «Evbuvdjwon Avdrarou ZupSouXiou EmAoytis Mpcowmod (AE), evioxuan Kar avaBépion AnHécias Atoixnans Kat Ades Brander») B.N-460912019 (@EK A’ 67, «Pudpiocc Mépivag NpoowmKod Evomhwy ‘Auvéyewy, Frparokoyiag, Eipanumtjc Auxenoowvne Kal Ghaes Orardgerc ») y. N447210017 (EK A” 74, «Fuvratiobonkéc Siardée “AnuooIoU Kai rm v, 4387/2016, jovrie Tw Snuosiovouncy ui 1 /a91aKEe puOylosic, MeooMpé8EOVO FiAaloio AnvooOvOUIKAC FroGTH NK 2018-2021 ai Aornée BrardEC,» Imy Edda n Mapoxr Yanpecndy Efumnpernons Evatpias Kuxhowopiag [Air Traffic Service - (ATS). opoy Yimpcoudv AcpowavtKa Manpogopta (Aeronautical Information Service (AIS). apox4 Tov vesuY emkorundy, mAofynans Kat ‘emrfjpnong [Communication, Navigation and Surveillance (CNS)] Kai TéAog 1 Metewpodoyia (MET), arroTeAov Toug téaoEpig (4) Tuhtives yia THY CO@AAH dieEayYT tg Acpoveunliag. Zmv Eupiin, 0 Opyawiapss via mv AagaAca me AcpovautAias "EUROCONTROL* rou omoiow Kpdros-Hbhos eiva nar EAAGBa Efe ws oKOTS Thy Tpoaywyi mg AagdAciag Tww MijoEwy kal Ty BeATiwon mg Mapox"s Tw UTMPEOKIV wv avatépus Tudbwov, amodiSovras aToUus Tapéxous Tv uTMpeaKay aur, oF Lava Bion, éooba mov womparre: ané ra rEéAy Betaywyf uv MOCO Tw OATH ‘aepooxaguin. H E@vnh Metewpotoyacl Ymmpeoia (EMY) amoreAs tov arorksizmn6 mdpoxo TH Yirnpeoidv Mereupohoyiag (MET) omy EAAGEa. Ha my compan Tuy npeavagepGévtuy Ted upiovara npdBAEyn aoraaNs EBON AoyapIAa}ON, dUygUvG He To GpdpO 79 TOU {@) oyernod, yang avayxes ing EMY, crov onolo a morWvera! 10 woos MOU IC amgronel, aré ra Tékn SaBpopis Kat epuamic TepIoxs ou aTeBWovTa! ural ‘and 10 EUROCONTROL. 2 ex ToUrou Bewpcira: Gere Ket Bikain » TpoOBFKN TOU ‘otpamuKod TpoowrriKod (ins MIA) Trou Tapéxe1 uTIapEoles MeTowpohovias, oTNY ‘Tpopherréyevn errognpion rou EUROCONTROL nou SeouoGerfOnxe ue To dpbpo 42 100 (8) 6u010u, O70 oTF16-WpapAETETaTporeMoinaN TOU GPBPOU 127 TOU (y) oxETKOU. ronng 2016 Evoon Etparvoricov Hepipepsiaxis Everqrag Xaviov = Evoan Dipariorixdy Mepipepataeiis H Yimgpeota okme¢ Acporropiag (YMA) civar © TpoKOS ya roUS rpEIS (3) GMoug TuNives (ATS — AIS - CNS). [a tig uIMpeoies mou Tiapéxouy of awwtépw Ades, aM 10 1988 ugiorarar arognpiwon amr To EUROCONTROL oto mpoowmKs rng YMA uéow erdixiov Aoyapiaouiov, 6m mpoBAErTera pe ng Biavagu YoU N.2682/1999 kal ms 2/44611/A0024/1899 ows aTOpagn¢ Tuy Yrroupyiv CiKOvOWKKOV. Kal Merapopaov kai Emonavidv, Omg dures Yportororf@nKav Kat ioxdour, Uppuve He TO 6p8po 79 rou N.4580/2019 (nepoumvia roxd0s amr6 01/05/2019). ErGiéTepa onperdverat 6, ev Advis aonplawan KaTaBANACTON oTOUG EAeyrés Evaprac KuxAapopias me YTA, tag klunrpo BeAriwong Tuy TapExoLevuW a6 avTods ummmpeowy (ATS xa AIS), STG YO EKoUYXPOMIOHO, avérrTUsA Ka! AtToUpyIa TOU oUCTHpaTOS evaépIag