You are on page 1of 321

OPEL ASTRA

Ohjekirja
Sisältö Johdanto ........................................ 2
Käyttö lyhyesti ................................ 6
Avaimet, ovet ja ikkunat ............... 21
Istuimet, turvajärjestelmät ............ 38
Säilytys ........................................ 60
Mittarit ja käyttölaitteet ............... 100
Valaistus .................................... 138
Ilmastointi ................................... 151
Ajaminen ja käyttö ..................... 161
Auton hoito ................................. 221
Huolto ja ylläpito ........................ 280
Tekniset tiedot ........................... 283
Tietoa asiakkaalle ...................... 311
Hakemisto .................................. 314
2 Johdanto

Johdanto
Johdanto 3

Autokohtaiset tiedot Partnerin puoleen. Kaasukäyttöisten ■ Hakemiston avulla löydät tiedot no‐
autojen huoltamiseen suosittelemme peasti.
Merkitse autosi tiedot edelliselle si‐ valtuutettua Opel-korjaamoa.
vulle helposti saataville. Nämä tiedot ■ Tässä ohjekirjassa esitettävissä
löytyvät luvuista "Huolto ja kunnossa‐ Kaikki Opel Service Partnerit tarjoa‐ autoissa on ohjauspyörä vasem‐
pito" ja "Tekniset tiedot" sekä auton vat ensiluokkaisen huollon kohtuulli‐ malla puolella. Toiminnot autoissa,
tyyppikilvestä. seen hintaan. Kokeneet Opelin kou‐ joissa ohjauspyörä on oikealla puo‐
luttamat ammattihenkilöt työskentele‐ lella, ovat käytännössä samanlai‐
vät Opelin erityisohjeiden mukaisesti. set.
Johdanto
Kaikkia käyttöoppaita on säilytettävä ■ Ohjekirjassa käytetään sisäisiä
Autosi on edistyneen tekniikan, tur‐ autossa valmiina käyttöön. moottorien tyyppimerkintöjä. Vas‐
vallisuuden, ympäristöystävällisyy‐ taavat myynnissä käytettävät mer‐
den ja taloudellisuuden tarkkaan har‐
kittu yhdistelmä. Tämän käsikirjan käyttö kinnät ovat kappaleessa "Tekniset
tiedot".
Tästä ohjekirjasta saat kaikki tarvitta‐ ■ Tässä käsikirjassa selostetaan
kaikki tähän malliin saatavat lisäva‐ ■ Suuntatiedot, kuten vasemmalla,
vat tiedot, joiden avulla ajat autollasi
rusteet ja ominaisuudet. Joidenkin oikealla, edessä ja takana, ilmoitta‐
turvallisesti ja tehokkaasti.
toimintojen, mukaan lukien näyttö- vat aina tilanteen ajosuuntaan päin
Opasta myös matkustajiasi käyttä‐ ja valikkotoiminnot, selostukset katsottaessa.
mään auton varusteita oikein onnet‐ eivät ehkä sovellu autoosi malli- tai ■ Auton näytöt eivät ehkä tue omaa
tomuuksien ja henkilövahinkojen vält‐ maakohtaisten erojen, kieltäsi.
tämiseksi. erikoisvarusteiden tai ■ Näyttöilmoitukset ja sisätilan tarro‐
Sinun on aina noudatettava sen lisävarusteiden takia. jen tekstit on kirjoitettu lihavoiduin
maan lakeja ja määräyksiä, jossa ■ Luvussa "Käyttö lyhyesti" esitellään kirjaimin.
olet. Ne voivat poiketa tämän ohjekir‐ uuden autosi käytön pääkohdat.
jan tiedoista.
■ Ohjekirjan alussa ja yksittäisissä
Jos ohjekirjassa kehotetaan otta‐ kappaleissa olevien sisällysluette‐
maan yhteyttä korjaamoon, suositte‐ loiden avulla löydät etsimäsi tiedot.
lemme, että käännyt Opel Service
4 Johdanto

Vaara, Varoitus ja Huomio Symbolit


Sivuviittaukset on merkitty symbo‐
9 Vaara lilla 3. 3 tarkoittaa "katso sivu".
Monia miellyttäviä ajokokemuksia toi‐
Sanalla 9 Vaara merkityt tekstit
vottaa.
viittaavat mahdolliseen hengen‐
vaaraan. Selostusten huomiotta Adam Opel AG
jättäminen voi olla hengenvaaral‐
lista.

9 Varoitus
Sanalla 9 Varoitus merkityt tekstit
viittaavat mahdolliseen onnetto‐
muus- tai loukkaantumisvaaraan.
Selostusten huomiotta jättäminen
voi johtaa loukkaantumiseen.

Huomio
Sanalla Huomio merkityt tekstit
viittaavat mahdolliseen auton vau‐
rioitumiseen. Selostusten huo‐
miotta jättäminen voi johtaa auton
vaurioitumiseen.
Johdanto 5
6 Käyttö lyhyesti

Käyttö lyhyesti Auton lukituksen 5-ovinen viistoperä, Sports Tourer


avaaminen

Tärkeimmät tiedot
ensimmäistä ajoa
varten

Avaa takaluukku painamalla merkki‐


tunnuksen alapuolella olevaa koske‐
Avaa ovien ja tavaratilan lukitus pai‐ tuskytkintä.
namalla painiketta c. Avaa ovet vetä‐
mällä kahvasta.
Käyttö lyhyesti 7

3-ovinen viistoperä 4-ovinen porrasperä Istuimen säätö


Istuimen sijoitus

Avaa takaluukku painamalla alaosan Paina kauko-ohjaimen painiketta


merkkitunnusta. x vähintään 2 sekuntia, tavaratilan
Avaa takaluukun lukitus ja itse taka‐ kansi avautuu hieman. Vedä kahvasta, siirrä istuinta, va‐
luukku painamalla kauko-ohjaimen Kauko-ohjain 3 22, keskuslukitus pauta kahva.
painiketta x. Ovet pysyvät lukit‐ 3 23, tavaratila 3 26. Istuimen asento 3 40, istuimen
tuina. säätö 3 40.

9 Vaara
Istu vähintään 25 cm:n päässä oh‐
jauspyörästä, jotta turvatyyny voi
laueta turvallisesti.
8 Käyttö lyhyesti

Istuinten selkänojat Istuinkorkeus Istuimen kaltevuus

Vedä kahvasta, säädä kallistus ja va‐ Vivun pumppausliike Vivun pumppausliike


pauta kahva. Anna istuimen lukittua ylöspäin = istuin nousee ylöspäin = etupää nousee
kuuluvasti. alaspäin = istuin laskee alaspäin = etupää laskee
Istuimen asento 3 40, Istuimen
säätö 3 40, Istuimen kääntäminen Istuimen asento 3 40, istuimen Istuimen asento 3 40, istuimen
eteen 3 43. säätö 3 40. säätö 3 40.
Käyttö lyhyesti 9

Sähkötoimisen istuimen säätö Pääntuen säätö Turvavyö

Käytä kytkintä 1: Paina vapautuspainiketta, säädä kor‐ Vedä turvavyö ulos ja lukitse se vyö‐
eteenpäin/ = pituussäätö keus ja lukitse. lukkoon. Turvavyön tulee olla ilman
taaksepäin Pääntuet 3 38. kierteitä tiukasti vartalossa kiinni. Sel‐
ylöspäin/alas‐ = korkeussäätö känojia ei saa kallistaa liian paljon
päin taakse (enintään n. 25°).
ylöspäin/alas‐ = kallistuksen säätö Vyö avataan painamalla lukon pu‐
päin edessä naista nappia.
Käytä kytkintä 2: Istuimen asento 3 40, turvavyöt
eteenpäin/taak‐ = selkänojan säätö 3 47, turvatyynyjärjestelmä 3 50.
sepäin päältä
Sähkötoimisen istuimen säätö
3 44, istuimen selkänojan kääntä‐
minen eteen 3 43.
10 Käyttö lyhyesti

Peilin säätö Ulkopeilit Ohjauspyörän säätö


Sisätaustapeili

Valitse kyseinen ulkopeili ja säädä se. Vapauta vipu, säädä ohjauspyörä, lu‐
Kuperat ulkopeilit 3 31, Sähkötoi‐ kitse vipu ja varmista, että se lukittuu
Kun haluat vähentää häikäisyä, minen säätö 3 31, Taittuvat ulko‐ täysin.
säädä peilikotelon alapuolessa ole‐ peilit 3 31, Ulkopeilien lämmitys Säädä ohjauspyörän asento vain au‐
vaa vipua. 3 32. ton seistessä ja ohjauslukon ollessa
Sisätaustapeili 3 32, automaatti‐ vapautettuna.
sesti himmenevä sisätaustapeili Turvatyynyjärjestelmä 3 50, virtalu‐
3 32. kon asennot 3 162.
Käyttö lyhyesti 11

Kojelaudan osat
12 Käyttö lyhyesti

1 Sähkötoimiset ikkunat ........... 33 9 Tuulilasinpyyhin, tuulilasin Kehittynyt


2 Ulkopeilit ............................... 31 pesulaite, ajovalojen pysäköintiavustin ................ 198
pesulaite, takalasinpyyhin,
3 Vakionopeussäädin ........... 179 takalasin pesulaite .............. 102 Kaistavahti ......................... 207
Nopeudenrajoitin ................. 181 10 SPORT-toiminto ................. 177 Eco-painike Stop-Start-
järjestelmää varten .............. 163
Mukautuva Keskuslukitus ........................ 23
vakionopeussäädin ............. 182 Tavaratilan kannen
Polttoaineen valintapainike . 109 avauspainike ......................... 26
Etutörmäyksen varoitus ...... 189
Varoitusvilkut ...................... 145 16 Ilmastointiautomatiikka ........ 151
4 Sivutuuletussuulakkeet ....... 158
Turvatyynyn 17 AUX-liitäntä, USB-liitäntä,
5 Suunta- ja kaistanvaihto‐ SD-korttipaikka ...................... 11
vilkut, kaukovalovilkku, poiskytkennän merkkivalo .. 113
lähi- ja kaukovalot, 18 Virtapistoke ......................... 106
Etumatkustajan turvavyön
kaukovaloapu ...................... 145 merkkivalo .......................... 113 19 Valintavipu, käsivaihteisto ... 171
Poistumisvalot .................... 149 Mukavuusajotila ................. 177 Automaattivaihteisto .......... 168
Seisontavalot ...................... 146 11 Infonäyttö ........................... 124 20 Sähkötoiminen
seisontajarru ....................... 173
Kuljettajan tietokeskuksen 12 Murtohälytysjärjestelmän
tila-LED ................................ 28 21 Virtalukko ja ohjauslukko . . . 162
painikkeet ............................ 119
13 Keskituuletussuulakkeet .... 158 22 Äänitorvi ............................. 101
6 Mittaristo ............................ 108
7 Ohjauspyörän kauko- 14 Käsinelokero ........................ 60 Kuljettajan turvatyyny ........... 51
ohjaimet ............................. 100 15 Luistonestojärjestelmä ....... 174 23 Konepellin avauskahva ...... 223
8 Kuljettajan tietokeskus ........ 119 Elektroninen ajonvakau‐ 24 Säilytyslokero, sulakerasia . 251
tusjärjestelmä ..................... 175 25 Ohjauspyörän säätö ........... 100
Pysäköintitutka ................... 195
Käyttö lyhyesti 13

26 Ajovalokytkin ...................... 138 Ulkovalot


Ajovalojen kantaman säätö 140
Etusumuvalot ..................... 146
Takasumuvalo .................... 146
Mittaristovalot ..................... 147

Automaattinen valojen ohjaus


AUTO = Valoautomatiikka: ulkova‐
Kierrä ajovalokytkintä: lot kytkeytyvät automaatti‐
7 = Valot pois sesti päälle ja pois
8 = Sivuvalot m = Valoautomatiikan kytkemi‐
9 = Lähivalot nen päälle tai pois
8 = Sivuvalot
9 = Lähivalot
Sumuvalot
Paina ajovalokytkintä:
> = Etusumuvalot
r = Takasumuvalo
Valaistus 3 138.
14 Käyttö lyhyesti

Kaukovalovilkku, kauko- ja Suunta- ja kaistanvaihtovilkut Varoitusvilkut


lähivalot

Siirrä vipua = Oikea suuntavilkku Käyttö painikkeella ¨.


Kaukovalo‐ = Vedä vivusta ylöspäin Varoitusvilkut 3 145.
vilkku Siirrä vipua = Vasen suuntavilkku
Kaukovalot = Paina vipua alaspäin
Lähivalot = Paina tai vedä vi‐
Suunta- ja kaistanvaihtovilkut 3 145,
pua
seisontavalot 3 146.
Valoautomatiikka 3 139, Kaukovalot
3 139, Kaukovalovilkku 3 140, Mu‐
kautuvat ajovalot 3 141.
Käyttö lyhyesti 15

Äänitorvi Pyyhin- ja pesulaitteistot Tuulilasin ja ajovalojen


pesulaitteet
Tuulilasinpyyhkimet

Paina j.
Vedä vivusta.
2 = nopea
Tuulilasin ja ajovalojen pesulaite
1 = hidas
3 102, pesuneste 3 226.
P = taukopyyhintä tai automaatti‐
nen pyyhintä sadetunnisti‐
mella
§ = pois
Kertapyyhkäisy, kun tuulilasinpyyhki‐
met eivät ole päällä: paina vipua alas‐
päin.
Tuulilasinpyyhkimet 3 102, pyyhin‐
sulan vaihto 3 228.
16 Käyttö lyhyesti

Takalasin pyyhin Takalasin pesulaite Ilmastointi


Takalasin lämmitin, peilien
lämmitin

Käynnistä takalasin pyyhin paina‐ Paina vipua.


malla keinukytkintä: Takalasille suihkutetaan pesunes‐
kytkimen = jatkuva toiminta tettä ja pyyhin pyyhkäisee muutaman
yläosa kerran. Lämmitys kytketään painamalla
kytkimen = jaksottainen toi‐ Takalasin pyyhin/pesulaite 3 104. Ü‑painiketta.
alaosa minta Takalasin lämmitin 3 35.
keskiasento = pois
Käyttö lyhyesti 17

Ikkunoiden kuivaus ja sulatus Vaihteisto Automaattivaihteisto


Käsivaihteisto

Paina painiketta V. P = pysäköintiasento


Aseta lämpötilansäädin korkeimpaan R = peruutusvaihde
tasoon. Peruutusvaihde: kun auto seisoo pai‐ N = vapaa-asento
kallaan, odota 3 sekuntia kytkinpolki‐ D = ajoasento
Kytke jäähdytys n. men painamisen jälkeen, paina sitten
Takalasin lämmitin Ü päällä. valintavivun vapautuspainiketta ja Käsinvaihtotila: siirrä valitsinvipu
kytke vaihde. asennosta D vasemmalle.
Ilmastointijärjestelmä 3 151.
Jos vaihde ei mene päälle, aseta < = suurempi vaihde
vaihteisto vapaalle, nosta kytkinpol‐ ] = pienempi vaihde
jin, paina poljinta uudelleen ja yritä Vaihdevipu voidaan siirtää pois asen‐
kytkeä vaihde toistamiseen. nosta P vain, jos sytytysvirta on kyt‐
Käsivalintainen vaihteisto 3 171. ketty ja jarrupoljinta painetaan. Asen‐
non P tai R kytkemiseksi on painet‐
tava vapautuspainiketta.
18 Käyttö lyhyesti

Automaattivaihteisto 3 168. Liikkeellelähtö Moottorin käynnistäminen


Tarkista ennen liikkeellelähtöä
■ renkaiden paineet ja kunto 3 257,
3 302,
■ moottoriöljyn määrä ja nestemäärät
3 223,
■ että ikkunat, peilit, valaisimet ja tun‐
nuskilvet ovat puhtaat liasta, lu‐
mesta ja jäästä ja että ne toimivat,
■ peilien, istuimien ja turvavöiden
moitteeton toiminta 3 31, 3 40,
3 48,
■ jarrujärjestelmän toiminta alhai‐ ■ Käännä avain asentoon 1
sessa nopeudessa, erityisesti mä‐ ■ Liikuta ohjauspyörää hieman va‐
rillä jarruilla. pauttaaksesi ohjauslukon
■ Käytä kytkintä ja jarrua
■ Automaattivaihteisto P- tai N-
asennossa
■ Älä paina kaasupoljinta
■ Dieselmoottorit: käännä avain
asentoon 2 hehkutusta varten ja
odota, kunnes merkkivalo ! sam‐
muu
■ Käännä avain asentoon 3 ja va‐
pauta se
Käyttö lyhyesti 19

Moottorin käynnistäminen 3 162. Stop-start-järjestelmä Pysäköinti


■ Kytke aina seisontajarru. Kytke ma‐
nuaalinen seisontajarru painamatta
vapautuspainiketta. Kytke mahdol‐
lisimman tiukasti ylä- tai ala‐
mäessä. Paina jarrupoljinta sa‐
maan aikaan vähentääksesi käyt‐
tövoimaa.
Vedä sähkötoimisella seisontajar‐
rulla varustetussa autossa kytkintä
m noin yhden sekunnin ajan.
■ Sammuta moottori. Käännä virta-
avain asentoon 0 ja poista se.
Kun nopeus on alhainen tai auto on Käännä ohjauspyörää, kunnes tun‐
paikallaan ja tietyt ehdot täyttyvät, ota net ohjauslukon lukittuvan.
Autostop käyttöön seuraavasti: Automaattivaihteistolla varuste‐
■ Paina kytkinpoljinta tuissa autoissa avaimen voi vetää
■ Aseta vipu vapaa-asentoon pois vain valintavivun ollessa asen‐
nossa P.
■ Vapauta kytkinpoljin
■ Jos auto on tasaisella maalla tai
Kierroslukumittarin osoittimessa nä‐ ylämäessä, kytke ykkösvaihde tai
kyy Autostop, kun AUTOSTOP on toi‐ aseta valintavipu asentoon P en‐
minnassa. nen sytytysvirran katkaisua. Ylä‐
Käynnistä moottori uudelleen paina‐ mäessä käännä lisäksi etupyörät
malla kytkinpoljinta uudelleen. reunakiveyksestä poispäin.
Stop-start-järjestelmä 3 163. Jos auto on alamäessä, kytke pe‐
ruutusvaihde tai aseta valintavipu
20 Käyttö lyhyesti

asentoon P ennen sytytysvirran


katkaisua. Käännä lisäksi etupyörät
reunakiveystä kohti.
■ Lukitse auto kauko-ohjaimen pai‐
nikkeella e.
Aktivoi murtohälytinjärjestelmä
3 28.
■ Älä pysäköi autoa helposti sytty‐
välle alustalle. Alusta voi syttyä pa‐
lamaan pakoputkiston korkean
lämpötilan johdosta.
■ Sulje ikkunat ja kattoluukku.
■ Moottorin jäähdytyspuhaltimet voi‐
vat käydä myös moottorin sammut‐
tamisen jälkeen 3 222.
■ Ajettuasi suurilla käyntinopeuksilla
tai suurella moottorin kuormituk‐
sella anna moottorin käydä lyhyen
aikaa pienellä kuormituksella tai
joutokäyntiä n. 30 sekuntia ennen
sen sammuttamista, jotta turboah‐
din ei vaurioidu.
Avaimet, lukot 3 21, auton poista‐
minen käytöstä pitkähköksi ajaksi
3 221.
Avaimet, ovet ja ikkunat 21

Avaimet, ovet ja Avaimet, lukot Avain, jossa on taitettava


kieliosa
ikkunat Avaimet
Avaimen uusiminen
Avaimet, lukot .............................. 21 Avaimen numero on ilmoitettu auto‐
Ovet ............................................. 26 passissa tai irrotettavassa lipuk‐
keessa.
Auton suojaus .............................. 28
Avaimen numero on ilmoitettava tilat‐
Ulkopeilit ...................................... 31 taessa lisäavaimia, koska se on osa
Sisäpeilit ...................................... 32 ajonestojärjestelmää.
Ikkunat ......................................... 33 Lukot 3 277.
Katto ............................................ 36 Pyörien lukkomutterien avainsovitti‐
men koodinumero mainitaan kortilla.
Se on mainittava uutta avainsovitinta Käännä kieliosa ulos painamalla pai‐
tilattaessa. niketta. Käännä kieliosa sisään pai‐
Pyörän vaihto 3 265. namalla ensin painiketta.

Autopassi
Autopassi sisältää turvallisuuteen liit‐
tyviä auton tietoja, ja se on säilytet‐
tävä turvallisessa paikassa.
Korjaamon puoleen käännyttäessä
tiettyjen töiden suorittamiseen tarvi‐
taan näitä auton tietoja.
22 Avaimet, ovet ja ikkunat

Radiokauko-ohjain Käsittele kauko-ohjainta huolellisesti, Kauko-ohjaimen pariston vaihto


suojaa se kosteudelta ja korkeilta Vaihda paristo heti, kun
lämpötiloilta äläkä paina painikkeita kauko-ohjaimen toiminta alkaa hei‐
tarpeettomasti. kentyä.
Ohjeita häiriötilanteen varalta
Jos keskuslukitusta ei voi avata tai lu‐
kita kauko-ohjaimella, se voi johtua
seuraavista syistä:
■ Kantama on ylitetty
■ Pariston jännite on liian alhainen
Paristot eivät kuulu kotitalousjättei‐
■ Kauko-ohjainta on käytetty monta
siin. Ne on toimitettava kierrätettä‐
kertaa peräkkäin sen kantaman ul‐
viksi jättämällä ne asianmukaiseen
kopuolella, tämän takia kauko-oh‐
Ohjaa seuraavia: keräyspisteeseen.
jain on synkronoitava
■ Keskuslukitus ■ Keskuslukitusta on ylikuormitettu
■ Murtosuojauslukitus käyttämällä sitä useita kertoja pe‐
■ Murtohälytin räkkäin, jännitteensyöttö katkeaa
lyhyeksi ajaksi
■ Sähkötoimiset ikkunat
■ Toisen, tehokkaamman radiolähet‐
■ Kattoluukku timen aiheuttama häiriö
Kauko-ohjaimen kantama on n. Lukituksen avaus 3 23.
20 metriä. Ulkoiset tekijät voivat ly‐
hentää kantamaa. Varoitusvilkut vä‐ Perusasetukset
lähtävät merkkinä toiminnasta. Joitakin asetuksia voidaan muuttaa
infonäytön valikossa Asetukset. Au‐
ton räätälöinti 3 133.
Avaimet, ovet ja ikkunat 23

Avain, jossa on taitettava kieliosa Tallennetut asetukset Keskuslukitusjärjestelmä


Kun avain poistetaan virtalukosta, Avaa ja kytkee ovien, tavaratilan ja
avain muistaa automaattisesti seu‐ polttoainesäiliön luukun lukituksen.
raavat asetukset: Kukin ovi avataan lukituksesta vetä‐
■ Valaistus mällä sen sisäkahvasta. Kahvan ve‐
■ Infotainment-järjestelmä täminen uudelleen avaa oven.
■ Keskuslukitusjärjestelmä Huomautus
Jos turvatyynyt tai turvavöiden esi‐
■ Sport-toiminnon asetukset
kiristimet aktivoituvat törmäyksessä,
■ Mukavuusasetukset auton lukitus avautuu automaatti‐
Tallennetut asetukset otetaan auto‐ sesti.
maattisesti käyttöön, kun sama tal‐ Huomautus
lennettu avain laitetaan virtalukkoon Kun lukituksen avaamisesta kauko‐
Käännä avaimen kieliosa esiin ja ja käännetään asentoon 1 3 162. säätimellä on kulunut hetki, ovet lu‐
avaa kauko-ohjain. Vaihda paristo Edellytyksenä on, että Kuljettajan kitaan automaattisesti, jos mitään
(paristotyyppi CR 2032), huomioi pa‐ aset. personointi on aktivoitu henkilö‐ ovea ei ole avattu.
riston asento. Sulje kauko-ohjain ja kohtaisissa asetuksissa
synkronoi se. graafisessa tietonäytössä. Tämä on
Kauko-ohjaimen tahdistaminen tehtävä kunkin käytettävän avaimen
kohdalla. Värillisellä infonäytöllä va‐
Avaa oven lukitus pariston vaihdon
rustetuissa autoissa räätälöinti on jat‐
jälkeen asettamalla avain kuljettajan
kuvasti aktivoituna.
oven lukkoon. Radiokauko-ohjain
synkronoidaan kytkemällä sytytys‐ Auton räätälöinti 3 133.
virta.
24 Avaimet, ovet ja ikkunat

Lukituksen avaus Tämä asetus voidaan muuttaa Keskuslukituspainikkeet


infonäytön valikossa Asetukset. Au‐ Lukitsevat kaikki ovet, tavaratilan ja
ton personalisointi 3 133. polttoaineen täyttöaukon luukun ja
Asetus voidaan tallentaa käytettävän avaavat niiden lukituksen matkusta‐
avaimen osalta. Muistiin tallennetut mosta käsin.
asetukset 3 23.
Takaluukun lukituksen avaaminen ja
takaluukun avaaminen 3 26.

Lukitseminen
Sulje ovet, tavaratila ja polttoainesäi‐
liön luukku.

Paina painiketta c.
Kaksi asetusta on valittavissa:
■ Avaa vain kuljettajan ovi, tavarati‐
lan kansi ja polttoaineen täyttöau‐
kon kansi lukituksesta painamalla Lukitse painamalla painiketta e.
painiketta c kerran. Avaa kaikki Avaa lukitus painamalla painiketta c.
ovet lukituksesta painamalla paini‐
ketta c kahdesti
tai
■ paina painiketta c kerran avatak‐
sesi kaikki ovet, tavaratilan kannen Paina painiketta e.
ja polttoaineen täyttöaukon kannen
Jos kuljettajan ovea ei ole suljettu
lukituksen
kunnolla, keskuslukitus ei lukitu.
Avaimet, ovet ja ikkunat 25

Vika radiokauko- Vika keskuslukituksessa misen ja virta-avaimen poistamisen


ohjainjärjestelmässä jälkeen (käsivaihteisto) tai kun valin‐
Lukituksen avaus tavipu on siirretty P-asentoon (auto‐
Lukituksen avaus Avaa kuljettajan oven lukitus käsin maattivaihteisto).
kääntämällä avainta lukossa. Muut Asetuksia voidaan muuttaa
ovet voidaan avata vetämällä sisä‐ infonäytön valikossa Asetukset. Au‐
kahvasta kaksi kertaa. Tavaratilaa ja ton räätälöinti 3 133.
polttoainesäiliön täyttöaukon luukkua
ei voida avata. Murtosuojauslukitus Asetukset voidaan tallentaa käytettä‐
kytketään pois kytkemällä sytytysvirta vän avaimen osalta 3 23.
3 28.
Lapsilukot
Lukitseminen
Paina kaikkien ovien paitsi kuljettajan
oven sisälukitusnuppia. Sulje sitten
kuljettajan ovi ja lukitse se ulkopuo‐
lelta avaimella. Polttoainesäiliön täyt‐
Avaa kuljettajan oven lukitus käsin töaukon luukkua ja takaluukkua ei
kääntämällä avainta lukossa. Kytke voida lukita.
sytytysvirta ja paina keskuslukituspai‐
niketta c avataksesi kaikkien muiden Automaattinen lukitus
ovien, tavaratilan ja polttoainesäiliön
Tämä turvatoiminto voidaan määrit‐
täyttöaukon luukun lukituksen. Murto‐
tää lukitsemaan kaikki ovet, tavaratila
suojauslukitus poistetaan käytöstä,
ja polttoainesäiliön luukku automaat‐
kun sytytysvirta kytketään päälle.
tisesti heti tietyn nopeuden ylityttyä.
Lukitseminen Lisäksi se voidaan määrittää avaa‐
Lukitse kuljettajan ovi käsin kääntä‐ maan kuljettajan oven tai kaikkien
mällä avainta lukossa. ovien lukitus sytytysvirran katkaise‐
26 Avaimet, ovet ja ikkunat

9 Varoitus Ovet 3-ovinen viistoperä

Käytä lapsilukkoja aina, kun kulje‐ Tavaratila


tat lapsia takaistuimilla.
Takaluukku
Käännä takaoven lapsilukko avai‐
mella tai sopivalla ruuvitaltalla vaaka- Avaaminen
asentoon. Ovea ei voida avata sisältä 5-ovinen viistoperä
käsin.
Poista lapsilukko käytöstä kääntä‐
mällä se pystyasentoon.

Paina painiketta x kauko-ohjai‐


messa tai paina alaosan merkkitun‐
nusta takaluukun avaamiseksi.

Kun olet avannut lukituksen, paina


merkkitunnuksen alapuolella olevaa
kosketuskytkintä ja avaa takaluukku.
Avaimet, ovet ja ikkunat 27

Painikkeen x painaminen avaa ta‐ Sulkeminen


kaluukun, vaikka ovet olisivat lu‐
kossa.
Sports Tourer
Kun olet avannut lukituksen, paina ta‐
kaluukun listan alapuolella olevaa
kosketuskytkintä ja avaa takaluukku.
Keskuslukitusjärjestelmä 3 23.
4-ovinen porrasperä

Kun ovet on lukittu keskuslukituk‐


sella, tavaratilan kantta ei voi avata
keskikonsolin painikkeella x. Käytä jotakin sisäkahvoista.
Älä paina kosketuskytkintä tai merk‐
kitunnusta sulkemisen yhteydessä,
koska tällöin takaluukun lukitus avau‐
tuu uudelleen.
Keskuslukitusjärjestelmä 3 23.

Avaa tavaratilan kansi painamalla


kauko-ohjaimen painiketta x aina‐
kin 2 sekunnin ajan, tai avaa se sisä‐
puolelta painamalla keskikonsolin
painiketta x, jolloin takaluukku
avautuu hieman.
28 Avaimet, ovet ja ikkunat

Yleisiä vinkkejä takaluukun Auton suojaus Päällekytkentä


käytöstä
Murtosuojauslukitus
9 Vaara
9 Varoitus
Älä aja takaluukku auki tai raollaan
esimerkiksi pitkiä tavaroita kuljet‐ Älä kytke toimintaan, jos auton si‐
taessasi, koska tällöin auton si‐ sällä on ihmisiä! Murtosuojausta ei
sään voi päästä myrkyllisiä pako‐ voi avata sisäpuolelta.
kaasuja, joita ei voi nähdä eikä
haistaa. Seurauksena voi olla ta‐ Järjestelmä kytkee kaikki ovet taka‐
juttomuus ja jopa kuolema. lukkoon. Kaikkien ovien on oltava
kiinni, koska muuten järjestelmää ei
Huomio voida kytkeä toimintaan.
Paina radiokauko-ohjaimen paini‐
Jos sytytysvirta oli kytkettynä, on kul‐ ketta e kahdesti 15 sekunnin sisällä.
Ennen kuin avaat takaluukun, tar‐ jettajan ovi avattava ja suljettava ker‐
kista, onko sen yläpuolella esteitä, ran, jotta auto saadaan suojatuksi.
esimerkiksi autotallin ovi, jotta ta‐ Avattaessa auton lukitus mekaaninen Murtohälytinjärjestelmä
kaluukku ei vaurioidu. Tarkista murtosuojauslukitus kytkeytyy pois. Murtohälytin on yhdistetty murtosuo‐
aina liikealue takaluukun yläpuo‐ Tämä ei ole mahdollista keskusluki‐ jauslukituksen järjestelmään.
lella ja takana. tuspainikkeen avulla. Se valvoo:
Huomautus ■ Ovia, takaluukkua, konepeltiä
Jotkin takaluukkuun asennetut pai‐ ■ Matkustamoa siihen liittyvä tavara‐
navat lisävarusteet voivat saada ai‐ tila mukaan lukien
kaan sen, ettei luukku pysy enää ■ Auton kallistumaa esim. sitä nos‐
auki. tettaessa
■ Sytytystä
Avaimet, ovet ja ikkunat 29

Aktivointi Päällekytkentä sisätilan 3. Sulje ovet.


■ Aktivoituu itsestään 30 sekunnin valvonta ja auton kallistuman 4. Kytke murtohälytin valmiustilaan.
kuluttua auton lukitsemisesta (jär‐ valvonta poiskytkettyinä Tilaviesti näytetään kuljettajan tieto‐
jestelmän alustus) keskuksessa.
■ Suoraan painamalla radiokauko-
ohjaimen painiketta e vielä kerran Tila-LED
lukitsemisen jälkeen
Huomautus
Sisätilassa tehdyt muutokset, esim.
istuinpäällisten kiinnittäminen ja ik‐
kunoiden tai kattoluukun avaami‐
nen, voivat haitata sisätilan valvon‐
taa.

Kytke sisätilan ja auton kallistuman


valvonta pois päältä, kun autoon jäte‐
tään eläimiä, kovaäänisten ultraääni‐
signaalien tai hälytyksen laukaisevien Tila-LED on integroitu kojelaudan
liikkeiden takia. Kytke pois päältä päällä olevaan tunnistimeen.
myös auton ollessa lautassa tai ju‐
nassa.
1. Sulje takaluukku, konepelti, ikku‐
nat ja kattoluukku.
2. Paina painiketta o. Painikkeen
o LED syttyy enintään
10 minuutiksi.
30 Avaimet, ovet ja ikkunat

Tila ensimmäisten 30 sekunnin ai‐ vilkut vilkkuvat. Hälytysmerkkien Jos merkkivalo d vilkkuu sytytysvir‐
kana murtohälyttimen aktivoinnin jäl‐ määrä ja kesto on määritelty lainsää‐ ran ollessa kytkettynä, järjestelmässä
keen: dännössä. on häiriö. Moottoria ei voida käynnis‐
LED = testi, valmiustilan kyt‐ Hälytys voidaan katkaista painamalla tää. Katkaise sytytysvirta ja yritä
palaa kentäviive. jotakin kauko-ohjaimen painiketta tai käynnistystä uudelleen.
LED = ovia, takaluukkua tai kytkemällä sytytysvirta. Jos merkkivalo vilkkuu edelleen, yritä
vilkkuu konepeltiä ei ole sul‐ Murtohälytinjärjestelmä voidaan pois‐ käynnistää moottori vara-avaimella ja
nopeasti jettu kunnolla tai järjes‐ taa käytöstä vain painamalla paini‐ käänny korjaamon puoleen.
telmässä on vika. ketta c tai kytkemällä sytytysvirta. Huomautus
Tila järjestelmän valmiustilaan kytke‐ Lauennut hälytys, jota kuljettaja ei ole Ajonestin ei lukitse ovia. Lukitse
misen jälkeen: keskeyttänyt, ilmaistaan varoitusvil‐ auto ja kytke murtohälytin aina pois‐
kuilla. Ne vilkkuvat nopeasti kolme tuessasi auton luota 3 23, 3 28.
LED = järjestelmä on valmius‐
vilkkuu tilassa. kertaa, kun auton lukitus avataan Merkkivalo d 3 118.
hitaasti kauko-ohjaimella seuraavan kerran.
Lisäksi varoitusviesti tai varoituskoodi
Häiriötapauksissa käänny korjaamon näkyy kuljettajan tietokeskuksessa
puoleen. sytytysvirran kytkemisen jälkeen.
Auton viestit 3 126.
Poiskytkentä
Auton lukituksen avaaminen kytkee
murtohälytinjärjestelmän pois päältä. Ajonestin
Järjestelmä on osa virtalukkoa ja se
Hälytys tarkistaa, saako auton käynnistää
Hälytyksen lauettua erillisellä akku‐ käytettävällä avaimella.
varmistetulla hälytyssireenillä anne‐
taan äänimerkki ja samalla varoitus‐ Ajonestin aktivoidaan automaatti‐
sesti, kun avain on poistettu virtakyt‐
kimestä.
Avaimet, ovet ja ikkunat 31

Ulkopeilit Asennossa 0 mitään peiliä ei ole va‐


littu.
Sähkötoiminen kääntäminen

Kupera muoto
Kuperassa ulkopeilissä on asfäärinen Kääntyvät peilit
alue ja se vähentää kuolleita kohtia.
Peilin muodon johdosta kohteet vai‐
kuttavat pienemmiltä, joten etäisyyk‐
siä on vaikeampi arvioida.

Sähkötoiminen säätö

Käännä säädin asentoon 0 ja paina


säädin sitten alas. Molemmat ulko‐
peilit kääntyvät autoa vasten.
Jalankulkijoiden turvallisuuden pa‐ Paina säädin uudelleen alas –
rantamiseksi ovipeili kääntyy sivulle molemmat ulkopeilit palaavat alkupe‐
riittävän voimakkaasta iskusta. Pa‐ räiseen asentoonsa.
lauta peili alkuasentoonsa painamalla Jos autoa vasten sähkötoimisesti
peilikoteloa kevyesti. käännetty peili on käännetty käsin
ulos, niin painettaessa käyttösäädin
alas vain toinen peili kääntyy ulos
Valitse kyseinen ulkopeili kääntä‐ sähkötoimisesti.
mällä säädintä vasemmalle (L) tai oi‐
kealle (R). Käännä sitten säädintä
säätääksesi peiliä.
32 Avaimet, ovet ja ikkunat

Peilien lämmitys Sisäpeilit Automaattinen


häikäisynesto
Käsikäyttöinen häikäisyn
esto

Käytetään painamalla painiketta Ü.


Lämmitys toimii moottorin käydessä Perässä ajavien autojen aiheuttamaa
ja kytkeytyy automaattisesti pois toi‐ häikäisyä vähennetään automaatti‐
minnasta lyhyen ajan kuluttua. Kun haluat vähentää häikäisyä, sesti.
säädä peilikotelon alapuolessa ole‐
vaa vipua.
Avaimet, ovet ja ikkunat 33

Ikkunat maksuun tarkoitetut laitteet. Muussa


tapauksessa tietojen tallennuksessa
Tarkkaile ikkunoita sulkiessasi
niitä. Varmista, että ikkunoiden vä‐
voi esiintyä häiriöitä.
Tuulilasi liin ei jää mitään puristuksiin.
Tuulilasitarrat
Lämpöä heijastava tuulilasi Kytke sytytysvirta sähkötoimisten ik‐
Älä kiinnitä tiemaksutarroja tai vas‐
Lämpöä heijastavassa tuulilasissa on kunoiden käyttämiseksi. Viivästetty
taavia tuulilasiin sisäpeilin alueelle.
pinnoite, joka heijastaa auringon sä‐ virrankatkaisu 3 162.
Tämä saattaisi rajoittaa anturin ha‐
teilyn tuulilasista poispäin. Myös tie‐ vaintoaluetta ja peilikoteloon sijoite‐
tosignaalit esim. tiemaksupisteistä tun kameran kuvakenttää.
voivat heijastua takaisin tuulilasista.

Käsikäyttöiset ikkunat
Ovien ikkunoita voidaan käyttää käsi‐
kammilla.

Sähkötoimiset ikkunat
9 Varoitus
Ole varovainen käyttäessäsi säh‐ Avaa ikkuna painamalla ja sulje se
kötoimisia ikkunoita. Loukkaantu‐ vetämällä kyseisen ikkunan katkai‐
misvaara erityisesti lapsille. sinta.
Tuulilasin merkittyjä alueita ei ole Jos takaistuimilla on lapsia, kytke Painaminen tai vetäminen varovasti
päällystetty pinnoitteella. Näille alu‐ takaikkunoiden sähkötoiminen ensimmäiseen vasteeseen asti: ik‐
eille on kiinnitettävä tietojen elektro‐ lapsilukitus. kuna liikkuu ylös- tai alaspäin niin
niseen tallennukseen ja maksujen kauan kuin katkaisinta käytetään.
34 Avaimet, ovet ja ikkunat

Lujempi työntäminen tai vetäminen Takaikkunoiden lapsilukitus


toiseen vasteeseen asti ja vapautus:
ikkuna liikkuu automaattisesti ylös- tai
alaspäin turvatoiminnon ollessa käy‐
tössä. Pysäytä liike käyttämällä kat‐
kaisinta vielä kerran samaan suun‐
taan.

Turvatoiminto
Automaattinen nostotoiminto on var‐
mistettu turvatoiminnolla, joka py‐
säyttää ja avaa uudelleen yli puolivä‐
lin nousseen ikkunan, jos se osuu es‐
teeseen. Paina pitkään painiketta c avataksesi
ikkunat.
Poista takaovien sähkötoimiset ikku‐
Turvatoiminnon ohittaminen nat käytöstä painamalla katkaisinta Paina pitkään painiketta e sulkeak‐
Jos sulkemisessa ilmenee ongelmia z; LED palaa. Aktivoi painamalla uu‐ sesi ikkunat.
jäätymisen tai vastaavan syyn takia, Vapauta painike pysäyttääksesi ikku‐
delleen z.
kytke sytytysvirta ja vedä kytkin en‐ nan liikkeen.
simmäiseen asentoon ja pidä se Ikkunoiden käyttö ulkopuolelta
siinä. Ikkuna liikkuu ylöspäin ilman Jos ikkunat avataan tai suljetaan ko‐
Ikkunoita voidaan etäkäyttää auton konaan, varoitusvilkut vilkkuvat kah‐
käytössä olevaa turvatoimintoa. Kes‐ ulkopuolelta käsin.
keytä liike vapauttamalla katkaisin. desti.

Ylikuormitus
Jos ikkunoita käytetään toistuvasti ly‐
hyin aikavälein, niiden käyttö katkais‐
taan joksikin aikaa.
Avaimet, ovet ja ikkunat 35

Sähkötoimisten ikkunoiden Takalasin lämmitys Häikäisysuojan taustapuolella on li‐


alustaminen pukkeenpidin.
Jos ikkunoita ei voi sulkea automaat‐
tisesti (esimerkiksi akun irtikytkennän
jälkeen), kuljettajan tietokeskuksessa
näytetään varoitusviesti tai -koodi.
Auton viestit 3 126.
Aktivoi ikkunannostimet seuraavasti:
1. Sulje ovet.
2. Kytke sytytysvirta.
3. Vedä katkaisimesta, kunnes ik‐
kuna on kiinni, ja jatka vetämistä
vielä 2 sekuntia.
Käytetään painamalla painiketta Ü.
4. Toista kaikkien ikkunoiden koh‐
dalla. Lämmitys toimii moottorin käydessä
ja kytkeytyy automaattisesti pois toi‐
minnasta lyhyen ajan kuluttua.

Häikäisysuojat
Häikäisysuojat voidaan kääntää alas
tai sivulle suojaamaan sivuikkunasta
tulevalta häikäisyltä.
Jos häikäisysuojissa on peilit, niiden
suojusten on oltava kiinni ajon ai‐
kana.
36 Avaimet, ovet ja ikkunat

Katto Nosta tai sulje


Paina q tai r: kattoluukkua nos‐
Kattoluukku tetaan tai se suljetaan automaattisesti
turvatoiminnon ollessa toiminnassa.
9 Varoitus Jos kattoluukkua on nostettu, se voi‐
daan avata yhdessä vaiheessa pai‐
Ole varovainen käyttäessäsi kat‐ namalla p.
toluukkua. Loukkaantumisvaara
erityisesti lapsille. Aurinkosuojarullaverho
Tarkkaile liikkuvia osia tarkasti Aurinkosuojarullaverho on käsikäyt‐
käyttäessäsi niitä. Varmista, että töinen.
ikkunoiden väliin ei jää mitään pu‐ Sulje tai avaa aurinkosuojarullaverho
ristuksiin. Avaa tai sulje liu'uttamalla sitä. Kun kattoluukku on
Paina p tai r kevyesti ensimmäi‐ auki, aurinkosuojarullaverho on aina
Kytke sytytysvirta ja käytä kattoluuk‐ seen vasteeseen asti: kattoluukkua avoinna.
kua. avataan tai suljetaan turvatoiminnon
ollessa toiminnassa niin kauan kuin
Yleisiä vinkkejä
katkaisinta käytetään. Turvatoiminto
Paina p tai r lujasti toiseen vas‐ Jos kattoluukku kohtaa vastusta au‐
teeseen asti ja vapauta: kattoluukku tomaattisen sulkeutumisen aikana,
avataan tai suljetaan automaattisesti se pysäytetään heti ja avataan uudel‐
turvatoiminnon ollessa toiminnassa. leen.
Pysäytä liike käyttämällä katkaisinta
vielä kerran.
Avaimet, ovet ja ikkunat 37

Turvatoiminnon ohittaminen Alustus virtakatkoksen jälkeen


Jos esim. pakkanen aiheuttaa sulke‐ Virtakatkoksen jälkeen kattoluukkua
misvaikeuksia, pidä katkaisinta r voidaan ehkä avata vain rajallisesti.
painettuna toiseen pykälään asti. Kat‐ Pyydä korjaamoa alustamaan järjes‐
toluukku sulkeutuu turvatoiminnon ol‐ telmä.
lessa pois käytöstä. Keskeytä liike va‐
pauttamalla katkaisin.
Panoraamakatto
Kattoluukun sulkeminen ulkopuolelta
käsin
Kattoluukku voidaan sulkea auton ul‐
kopuolelta käsin kauko-ohjauksella.

Käännä kahvaa ja siirrä katon suojus


sopivaan asentoon.
Katon suojus lukkiutuu paikalleen
Paina pitkään painiketta e sulkeak‐ kahvan vapauttamisen jälkeen.
sesi kattoluukun. Huomautus
Vapauta painike pysäyttääksesi liik‐ Sulje häikäisysuojat ennen kattover‐
keen. houksen liu'uttamista.
38 Istuimet, turvajärjestelmät

Istuimet, Pääntuet Säätö


turvajärjestelmät Etuistuinten pääntuet
Asento

9 Varoitus
Pääntuet ...................................... 38
Etuistuimet ................................... 40 Aja ainoastaan pääntuen ollessa
Takaistuimet ................................ 47 oikein säädetty.
Turvavyöt ..................................... 47
Turvatyynyjärjestelmä .................. 50
Lasten turvaistuimet ..................... 54

Korkeuden säätö
Paina vapautuspainiketta, säädä kor‐
keus ja lukitse.

Pääntuen yläosan tulee olla pään


yläosan korkeudella. Ellei tämä ole
mahdollista, pitkälle henkilölle pään‐
tuki tulee asettaa ylimpään ja pieni‐
kokoiselle alimpaan asentoonsa.
Istuimet, turvajärjestelmät 39

Vaakasäätö Takaistuinten pääntuet Aktiiviset pääntuet


Aktiivisten pääntukien etuosat liikku‐
vat peräänajokolarissa hieman
eteenpäin. Näin päätä tuetaan siten,
että retkahdusvammojen riski piene‐
nee.
Huomautus
Hyväksyttyjä lisävarusteita saa kiin‐
nittää vain, jos istuin ei ole käytössä.

Voit säätää pääntukea vaakasuun‐ Korkeuden säätö


nassa vetämällä sitä eteenpäin. Se Vedä pääntukea ylöspäin tai vapauta
lukittuu eri asentoihin. pidätysjouset painamalla ja työnnä
Palauta se takimmaiseen asentoon pääntukea alaspäin.
vetämällä kokonaan eteen ja vapaut‐
tamalla. Irrotus
Paina molempia pidätysjousia, vedä
pääntukea ylöspäin ja irrota se.
40 Istuimet, turvajärjestelmät

Etuistuimet ■ Työnnä olkapäät mahdollisimman


syvälle selkänojaa vasten. Säädä
■ Säädä reisituki niin, että istuimen
reunan ja polvitaipeen väliin jää n.
selkänojan kallistuskulma siten, kahden sormen levyinen tila.
Istuimen asento että yletyt helposti ohjauspyörään ■ Säädä ristiselän tuki niin, että se tu‐
käsivarret hieman koukussa. Oh‐ kee selkärangan luonnollista muo‐
9 Varoitus jauspyörää pyöritettäessä olkapäi‐ toa.
den kosketuksen selkänojaan on
Aja ainoastaan istuinten ollessa säilyttävä. Selkänojaa ei saa kallis‐
oikein säädetyt. taa liian taakse. Suurin suositeltava Istuimen säätö
kallistuskulma on n. 25°.
■ Ohjauspyörän säätö 3 100. 9 Vaara
■ Säädä istuinkorkeus niin ylös kuin Istu vähintään 25 cm:n päässä oh‐
tarpeellista. Siten varmistat esteet‐ jauspyörästä, jotta turvatyyny voi
tömän näkyvyyden joka suuntaan laueta turvallisesti.
ja kaikkiin mittareihin. Pään ja kat‐
torungon väliin tulee jäädä vähin‐
tään käden leveyden verran va‐ 9 Varoitus
paata tilaa. Reisien tulee levätä is‐
tuimella ilman painetta. Älä milloinkaan säädä istuimia
■ Pääntukien säätö 3 38. ajon aikana. Ne saattavat silloin
liikkua hallitsemattomasti.
■ Turvavöiden korkeuden säätö
■ Työnnä takamus mahdollisimman 3 48.
syvälle selkänojaa vasten. Etäisyy‐
den polkimiin tulee olla sellainen,
että jalat ovat pienessä kulmassa
polkimia painettaessa. Siirrä etu‐
matkustajan istuin mahdollisimman
kauas taakse.
Istuimet, turvajärjestelmät 41

Istuinten selkänojat Istuinkorkeus


9 Varoitus
Älä koskaan säilytä mitään esi‐
neitä istuimien alla.

Aja vain istuimien ja selkänojien ol‐


lessa lukittuina paikoilleen.

Istuimen sijoitus

Vedä kahvasta, säädä kallistus ja va‐ Vivun pumppausliike


pauta kahva. Anna selkänojan lukit‐ ylöspäin = istuin nousee
tua kuuluvasti. alaspäin = istuin laskee

Vedä kahvasta, siirrä istuinta, va‐


pauta kahva.
42 Istuimet, turvajärjestelmät

Istuimen kaltevuus Ristiselän tuki Säädettävä reisituki

Vivun pumppausliike Säädä ristiselän tuki nelitoimikytki‐ Vedä vivusta ja siirrä reisitukea.
ylöspäin = etupää nousee mellä sinulle sopivaan asentoon.
alaspäin = etupää laskee Tuen siirtäminen ylös ja alas: työnnä
Sivutuki, OPC-versio
käyttökytkintä ylös- tai alaspäin.
Tuen lisääminen tai vähentäminen:
työnnä käyttökytkintä eteen- tai taak‐
sepäin.
Istuimet, turvajärjestelmät 43

Säädä istuimen ja selkänojan leveys Istuimen kääntäminen eteen Jos autossa on panoraamakatto: kal‐
kytkimillä henkilökohtaisten tarpeiden käsisäätöisissä istuimissa listaaksesi selkänojat eteenpäin
mukaan. paina pääntuet alas ja nosta häikäi‐
Käytä etummaista keinukytkintä istui‐ sysuojat ylös.
men leveyden säätämiseen.
Käytä taempaa keinukytkintä selkä‐
nojan leveyden säätämiseen.

Istuimen kääntäminen
eteen
Huomio
Kun istuin on ylimmässä asennos‐
saan, paina pääntuet alas ja nosta Nosta vapautusvipua ja käännä sel‐
häikäisysuojat ylös ennen selkä‐ känoja eteenpäin. Työnnä istuinta
eteenpäin. Kuvassa näkyy OPC-istuimen vapau‐
nojan taittamista eteenpäin.
tusvipu.
Palauta työntämällä istuinta taakse‐
päin. Siirrä selkänoja vastusta vasten
pystyasentoon ja lukitse paikalleen.
9 Vaara
Muistitoiminnon avulla istuin voidaan Siirrä selkänoja pystyasentoon
lukita alkuperäiseen asentoonsa. ennen sen kääntämistä loukkaan‐
Älä käytä selkänojan kallistusvipua tumisen välttämiseksi.
selkänojan ollessa kallistettuna
eteen.
44 Istuimet, turvajärjestelmät

Istuimen kääntäminen eteen Turvatoiminto Istuimen pituussäätö


sähkötoimisissa istuimissa Jos sähkösäätöinen istuin kohtaa
vastusta liukuessaan eteen- tai taak‐
sepäin, se pysähtyy välittömästi ja
palaa alkuasentoonsa.
Ylikuormitus
Jos istuimen kääntäminen eteen on
ylikuormittunut sähköisesti, virran‐
syöttö katkaistaan automaattisesti ly‐
hyeksi ajaksi.

Sähkötoimisen istuimen
säätö Siirrä käyttökytkintä eteen-/taakse‐
Nosta vapautusvipua ja käännä sel‐ päin.
känoja eteenpäin. Istuin liukuu auto‐ 9 Varoitus
maattisesti eteenpäin pysäyttimeen
asti. Sähkötoimisia istuimia käytet‐
täessä on oltava varovainen.
Palauta nostamalla selkänoja pysty‐ Loukkaantumisvaara, joka koskee
asentoon ja lukitsemalla. Istuin liukuu erityisesti lapsia. Esineitä saattaa
automaattisesti taaksepäin alkuperäi‐ jäädä väliin.
seen asentoon.
Tarkkaile istuimia tiukasti säätäes‐
Jos eteenpäin käännetyn selkänojan säsi niitä. Auton matkustajille on
pääntuki osuu tuulilasin yläkehyk‐ kerrottava asiasta.
seen, anna istuimen siirtyä hieman
taaksepäin ennen selkänojan nosta‐
mista ylös 3 44.
Istuimet, turvajärjestelmät 45

Istuinkorkeus Siirrä kytkimen etuosaa ylös-/alas‐ Ristiselän tuki


päin.

Istuinten selkänojat

Siirrä käyttökytkintä ylös-/alaspäin. Säädä ristiselän tuki nelitoimikytki‐


mellä sinulle sopivaan asentoon.
Istuimen kaltevuus Tuen siirtäminen ylös ja alas: työnnä
Käännä käyttökytkintä eteen-/taakse‐
päin. käyttökytkintä ylös- tai alaspäin.
Tuen lisääminen tai vähentäminen:
työnnä käyttökytkintä eteen- tai taak‐
sepäin.
46 Istuimet, turvajärjestelmät

Säädettävä reisituki Kyynärnoja Lämmitys

Vedä vivusta ja siirrä reisitukea. Kyynärnojaa voidaan siirtää 10 cm Paina kyseisen istuimen painiketta
eteenpäin. Kyynärnojan alla on säily‐ ß haluamasi lämmitystehon mukaan
Ylikuormitus tyslokero. yhden tai useamman kerran. Tilan il‐
Jos istuimen säätö on ylikuormittunut maisevat painikkeen merkkivalot.
sähköisesti, virransyöttö katkaistaan Kyynärnojan säilytyslokero 3 62.
automaattisesti lyhyeksi ajaksi. Jos jollakulla autossa olijoista on
herkkä iho, emme suosittele suurim‐
man lämmitystehon käyttöä jatku‐
vasti.
Istuinlämmitys toimii moottorin käy‐
dessä ja Autostop-toiminnon aikana.
Stop-start-järjestelmä 3 163.
Istuimet, turvajärjestelmät 47

Takaistuimet Turvavyöt 9 Varoitus


Kyynärnoja Kiinnitä turvavyö aina ennen ajoon
lähtöä.
Henkilöt, jotka eivät käytä turva‐
vyötä, vaarantavat paitsi oman,
myös muiden autossa olijoiden
turvallisuuden onnettomuustilan‐
teessa.

Turvavyöt on tarkoitettu vain yhden


henkilön käytettäviksi kerrallaan. Las‐
ten turvajärjestelmä 3 54.
Turvavyöjärjestelmän kaikki osat on
Turvavyöt lukkiutuvat auton voimak‐ tarkastettava ajoittain vaurioiden,
Käännä kyynärnoja alas. Kyynärnoja kaan kiihdytyksen tai jarrutuksen yh‐ epäpuhtauksien ja toiminnan suh‐
sisältää mukinpitimet ja säilytysloke‐ teydessä ja pitävät istuimilla istuvat teen.
ron. henkilöt paikallaan. Vammautumisen Vaurioituneet osat on vaihdatettava.
vaara pienenee näin olennaisesti. Kolarin jälkeen turvavyöt ja lauenneet
turvavöiden esikiristimet on vaihda‐
tettava korjaamolla.
48 Istuimet, turvajärjestelmät

9 Varoitus
Turvavöiden esikiristimet Kolmipisteturvavyö
Etuistuinten turvavyöt kiristetään etu-
OPC-istuimien selkänojissa olevia ja takatörmäyksissä tietystä törmäys‐ Kiinnitys
aukkoja ei ole tarkoitettu minkään‐ voimasta alkaen.
laisten lisäturvavöiden kiinnitystä
tai läpivientiä varten. 9 Varoitus

Huomautus Virheellinen käsittely (esim. vöi‐


Varmista, että kengät tai teräväreu‐ den irrotus tai asennus) saattaa
naiset esineet eivät ole vaurioitta‐ laukaista turvavöiden esikiristi‐
neet vöitä ja että ne eivät ole jääneet met.
puristuksiin. Turvavyökeloihin ei saa
päästä likaa. Turvavöiden esikiristinten lauettua
merkkivalo v palaa jatkuvasti 3 113.
Turvavyömuistutus Vaihdata lauenneet turvavöiden esi‐
Etuistuimet on varustettu turvavyö‐ kiristimet korjaamolla. Turvavöiden
muistuttimella, jonka ilmaisin kuljetta‐ esikiristimet laukeavat vain kerran. Vedä vyö kelalta, vie se kiertymättö‐
jan istuinta varten on merkkivalo X mänä vartalon yli ja työnnä lukkokie‐
kierroslukumittarissa 3 113 ja mat‐ Huomautus
leke vyölukkoon. Kiristä lantiovyötä
kustajan istuinta varten keskikonso‐ Älä kiinnitä tai asenna tarvikkeita,
ajon aikana usein vetämällä olka‐
lissa 3 111. jotka voivat häiritä turvavöiden esi‐
vyöstä.
kiristimien toimintaa. Turvavöiden
Turvavyön voiman rajoittimet esikiristimien komponentteihin ei
Etuistuimilla ne vähentävät kehoon saa tehdä muutoksia, koska muutoin
törmäyksessä kohdistuvaa kuormi‐ auton tyyppihyväksyntä mitätöityy.
tusta vaimentamalla vyön voimaa va‐
pautettaessa sitä asteittain.
Istuimet, turvajärjestelmät 49

Korkeuden säätö

Löysät ja paksut vaatteet haittaavat Säädä korkeus niin, että vyö kulkee
vyön tiukkaa kiinnittymistä. Älä jätä olkapään yli. Se ei saa kulkea kaulan
1. Vedä vyötä hieman ulospäin. eikä olkavarren yli.
mitään esineitä, esim. käsilaukkua tai
matkapuhelinta, vyön ja vartalon vä‐ 2. Paina painiketta. Turvavyötä ei saa säätää ajon ai‐
liin. 3. Säädä korkeus ja lukitse. kana.

9 Varoitus
Vyötä ei saa viedä vaatteiden tas‐
kuissa olevien kovien eikä rikkou‐
tuvien esineiden yli.

Turvavyömuistutin X 3 113.
50 Istuimet, turvajärjestelmät

Irrottaminen Turvavyön käyttö raskauden Turvatyynyjärjestelmä


aikana
Turvatyynyjärjestelmä koostuu
useista yksittäisistä järjestelmistä va‐
rusteiden kattavuudesta riippuen.
Turvatyynyt täyttyvät törmäystilan‐
teessa millisekunneissa. Se tyhjenee
myös niin nopeasti, että sitä ei onnet‐
tomuuden tapahtuessa usein havait‐
sekaan.

9 Varoitus
Järjestelmät voivat laueta odotta‐
Vyö avataan painamalla lukon pu‐ matta, jos niitä on käsitelty asian‐
naista nappia. tuntemattomasti.
9 Varoitus
Takaistuinten turvavyöt
Lantiovyön tulee kulkea lantion yli Huomautus
Takaistuimen keskipaikan turvavyö Keskikonsolin alueella sijaitsee tur‐
voidaan vetää ulos kelalta vain selkä‐ mahdollisimman alhaalla, jotta
alavatsaan ei kohdistu painetta. vatyynyjärjestelmän ja turvavöiden
nojan ollessa lukittuna pystyasen‐ esikiristimien ohjauselektroniikka.
toon. Sinne ei saa panna mitään mag‐
neettisia esineitä.
Älä kiinnitä mitään esineitä turvatyy‐
nyjen kansiin äläkä peitä niitä mil‐
lään muulla materiaalilla.
Istuimet, turvajärjestelmät 51

Kukin turvatyyny laukeaa vain ker‐


ran. Vaihdata lauenneet turvatyynyt
korjaamolla. Lisäksi on mahdolli‐
sesti vaihdatettava ohjauspyörä, ko‐
jelauta, paneloinnin osia, ovitiivis‐
teet, kahvat ja istuimet.
Turvatyynyjärjestelmään ei saa
tehdä muutoksia, koska muutoin au‐
ton tyyppihyväksyntä mitätöityy.
Kun turvatyynyt täyttyvät, poistuvat
kuumat kaasut voivat aiheuttaa palo‐
vammoja.
Lisäksi kojelaudan sivussa tai etu‐ Täyttyneet turvatyynyt vaimentavat
Turvatyynyjärjestelmän merkkivalo v
matkustajan häikäisysuojassa on va‐ törmäystä ja pienentävät etumatkus‐
3 113.
roituskilpi, joka näkyy etumatkustajan tajien ylävartalon ja pään vammautu‐
oven ollessa auki. misvaaraa huomattavasti.
Etuturvatyynyjen Etuturvatyynyjärjestelmä laukeaa tie‐
järjestelmä tyn asteisessa etutörmäyksessä. Sy‐ 9 Varoitus
tytysvirran on oltava kytkettynä.
Etuturvatyynyjärjestelmä käsittää yh‐
Suojaus on optimaalinen vain is‐
den turvatyynyn ohjauspyörässä ja
tuimen ollessa oikeassa asen‐
toisen kojelaudassa etumatkustajan
nossa.
puolella. Ne tunnistaa sanasta
AIRBAG. Istuimen asento 3 40.
Turvatyynyjen paisunta-alueella ei
saa olla ruumiinosia eikä esineitä.
52 Istuimet, turvajärjestelmät

Asenna turvavyö oikein ja lukitse Turvatyynyverhojen


pitävästi. Vain tällöin turvatyynyn järjestelmä
suojausvaikutus toimii.
Turvatyynyverhojärjestelmä käsittää
kattokehyksessä molemmilla puolilla
Sivuturvatyynyjen sijaitsevat turvatyynyt. Ne tunnistaa
järjestelmä kattopilarien sanasta AIRBAG.
Turvatyynyverhojärjestelmä laukeaa
tietyn asteisessa sivutörmäyksessä.
Sytytysvirran on oltava kytkettynä.

Täyttyneet turvatyynyt vaimentavat


törmäystä ja pienentävät ylävartalon
ja lantion vammautumisvaaraa sivu‐
törmäyksessä huomattavasti.

9 Varoitus
Turvatyynyjen paisunta-alueella ei
Sivuturvatyynyjärjestelmä koostuu saa olla ruumiinosia eikä esineitä.
molempien etuistuimien selkänojissa
sijaitsevista turvatyynyistä. Ne tunnis‐ Huomautus
taa sanasta AIRBAG. Käytä vain autoon hyväksyttyjä is‐ Täyttyneet turvatyynyt vaimentavat
Sivuturvatyynyjärjestelmä laukeaa tuinpäällisiä. Turvatyynyjä ei saa törmäystä ja pienentävät pään vam‐
tietyn asteisessa sivutörmäyksessä. peittää. mautumisvaaraa sivutörmäyksessä
Sytytysvirran on oltava kytkettynä. huomattavasti.
Istuimet, turvajärjestelmät 53

Valitse asento virta-avaimella:


9 Varoitus
*OFF = etumatkustajan turva‐
Turvatyynyjen paisunta-alueella ei tyyny on poissa käytöstä
saa olla ruumiinosia eikä esineitä. eikä laukea törmäyk‐
sessä. Merkkivalo *OFF
Kattokehyksen tartuntakahvoissa palaa jatkuvasti keskikon‐
oleviin koukkuihin saa ripustaa solissa. Lasten turvajär‐
vain kevyitä vaatteita ilman vaate‐ jestelmä voidaan asentaa
ripustimia. Koukkuihin ripustettu‐ taulukon Lastenistuimen
jen vaatteiden taskuissa ei saa asennuspaikat mukaisesti
olla mitään esineitä. 3 56. Aikuinen ei saa is‐
tua etumatkustajan istui‐
Turvatyynyjen Etumatkustajan turvatyynyjärjes‐ mella.
poiskytkentä telmä voidaan kytkeä pois päältä ko‐ VON = etumatkustajan turva‐
jelaudan oikealla puolella olevalla kyt‐ tyyny on käytössä. Lasten
Etumatkustajan turvatyynyjärjes‐ turvajärjestelmä ei saa
telmä täytyy kytkeä pois toiminnasta, kimellä.
olla asennettuna.
jos tälle istuimelle asennetaan lasten
turvaistuin. Sivuturvatyynyt ja turva‐
tyynyverhot, turvavöiden esikiristimet 9 Vaara
ja kaikki kuljettajan turvatyynyt pysy‐
vät käyttövalmiudessa. Lapsi on hengenvaarassa, jos las‐
tenistuinta käytetään etumatkus‐
tajan istuimella, jonka turvatyyny
on toimintavalmiudessa.
Aikuinen on hengenvaarassa, jos
hän istuu etumatkustajan istui‐
mella turvatyynyn ollessa pois toi‐
mintavalmiudesta.
54 Istuimet, turvajärjestelmät

Turvatyynyn poiskytkennän merkki‐


valo 3 113.
Lasten turvaistuimet
Lasten turvajärjestelmät
Suosittelemme Opelin lasten turva‐
järjestelmän käyttämistä, koska se on
nimenomaisesti räätälöity autoosi.
Käytettäessä lasten turvajärjestel‐
mää on huomioitava seuraavassa
luetellut ja järjestelmän mukana toi‐
mitetut käyttö- ja asennusohjeet.
Noudata aina paikallisia ja maakoh‐
Jos merkkivalo V syttyy noin 60 se‐ taisia määräyksiä. Monissa maissa
kunniksi sytytysvirran katkaisemisen on lasten turvajärjestelmien käyttö
jälkeen, etumatkustajan turvatyyny tietyillä istuimilla kiellettyä.
täyttyy törmäyksessä.
Jos molemmat merkkivalot palavat 9 Varoitus
samaan aikaan, järjestelmässä on
häiriö. Järjestelmän tila ei ole havait‐ Käytettäessä lasten turvajärjestel‐
tavissa, siksi kukaan ei saa istua etu‐ mää etumatkustajan istuimella ko.
matkustajan istuimella. Käänny välit‐ istuimen turvatyynyjärjestelmät on
tömästi korjaamon puoleen. poistettava käytöstä. Jos näin ei
tehdä, turvatyynyjen laukeaminen
Muuta tilaa vain auton ollessa pysäy‐ aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
tetty ja sytytysvirran katkaistu.
Tämä koskee etenkin etumatkus‐
Tila pysyy samana seuraavaan muu‐ tajan istuimelle selkä menosuun‐
tokseen asti. taan asennettuja lastenistuimia.
Istuimet, turvajärjestelmät 55

Turvatyynyn poistaminen käytöstä Lapset saavat nousta autoon ja pois‐


3 53. tua autosta vain siltä auton puolelta,
Turvatyynyn tarra 3 50. joka on poispäin liikenteestä.
Kun lasten turvajärjestelmää ei käy‐
Oikean järjestelmän valinta tetä, kiinnitä istuin turvavyöllä tai
Takaistuimet ovat kätevin paikka las‐ poista se autosta.
ten turvajärjestelmän kiinnittämistä Huomautus
varten. Älä kiinnitä mitään lasten turvaistui‐
Lapsia tulee kuljettaa autossa selkä miin äläkä peitä niitä millään muulla
menosuuntaan niin kauan kuin mah‐ materiaalilla.
dollista. Tämä varmistaa, että lapsen Kaikki onnettomuudessa rasituksen
edelleen hyvin heikko selkäranka ei alaisiksi joutuneet lasten turvaistui‐
joudu mahdollisessa onnettomuusti‐ met on vaihdettava.
lanteessa niin kovan rasituksen koh‐
teeksi.
Voimassa olevien UN ECE -sääntö‐
jen mukaisia turvajärjestelmiä voi
käyttää. Tarkista lasten turvaistui‐
mien pakollista käyttöä koskevat pai‐
kalliset lait ja säädökset.
Tarkista, että asennettava turvajär‐
jestelmä on yhteensopiva auton tyy‐
pin kanssa.
Varmista, että lasten turvajärjestelmä
on asennettu autoon oikealle paikalle,
katso seuraavat taulukot.
56 Istuimet, turvajärjestelmät

Lastenistuimen asennuspaikat
Sallitut lasten turvajärjestelmän kiinnitysmahdollisuudet
Etumatkustajan istuimella
turvatyyny toimintaval‐ turvatyyny ei toiminta‐ Takapenkin Takapenkin
Paino- tai ikäluokka miudessa valmiudessa ulkopaikoilla keskipaikalla
Ryhmä 0: enintään 10 kg X U1 U2 U
tai noin 10 kk
Ryhmä 0+: enintään 13 kg X U1 U U
tai noin 2 vuotta
Ryhmä I: 9–18 kg X U1 U U
tai noin 8 kk – 4 vuotta
Ryhmä II: 15–25 kg X X U U
tai noin 3–7 vuotta
Ryhmä III: 22–36 kg X X U U
tai noin 6–12 vuotta

1 = Kiinnitettäessä lasten turvajärjestelmää kolmipisteturvavyöllä istuimen korkeus on säädettävä ylimpään asentoon.


Varmista, että auton turvavyö kulkee yläkiinnityspisteen etupuolelta. Säädä selkänojan kallistus niin pitkälle pysty‐
asentoon kuin tarpeen varmistaaksesi, että vyö on lukon puolelta kireällä.
U = Yleiskelpoinen kolmipisteturvavyön yhteydessä.
X = Tässä painoluokassa ei saa käyttää lasten turvajärjestelmää.
Istuimet, turvajärjestelmät 57

Sallitut lasten turvajärjestelmän ISOFIX-kiinnitysmahdollisuudet


Etumatkustajan Takapenkin Takapenkin
Painoluokka Kokoluokka Kiinnitys istuimella ulkopaikoilla keskipaikalla
Ryhmä 0: enintään 10 kg E ISO/R1 X IL X
tai noin 10 kk
Ryhmä 0+: enintään 13 kg E ISO/R1 X IL X
tai noin 2 vuotta D ISO/R2 X IL X
C ISO/R3 X IL X
Ryhmä I: 9–18 kg D ISO/R2 X IL X
tai noin 8 kk – 4 vuotta C ISO/R3 X IL X
B ISO/F2 X IL, IUF X
B1 ISO/F2X X IL, IUF X
A ISO/F3 X IL, IUF X
Ryhmä II: 15–25 kg X IL X
tai noin 3–7 vuotta
Ryhmä III: 22–36 kg X IL X
tai noin 6–12 vuotta

IL = Soveltuu tietyille luokkien "autokohtaiset", "rajoitetut" tai "puoliksi yleismalliset" ISOFIX-kiinnitysjärjestelmille.


ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän on oltava hyväksytty kyseiseen autotyyppiin.
IUF = Soveltuu kasvot eteenpäin asennettaville yleiskelpoisille ISOFIX-turvaistuimille, jotka on hyväksytty käytettäviksi
tässä painoluokassa.
X = Tähän painoluokkaan ei ole saatavana hyväksyttyjä ISOFIX-turvajärjestelmiä.
58 Istuimet, turvajärjestelmät

ISOFIX-kokoluokka ja turvalaitteen kiinnitys


A - ISO/F3 = Kasvot menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä lapsille, jotka ovat painoluokan 9–18 kg ylä‐
päässä.
B - ISO/F2 = Kasvot menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienemmille lapsille painoluokassa 9–18 kg.
B1 - ISO/F2X = Kasvot menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienemmille lapsille painoluokassa 9–18 kg.
C - ISO/R3 = Selkä menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä lapsille, jotka ovat enintään 18 kg:n painoluo‐
kan yläpäässä.
D - ISO/R2 = Selkä menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienemmille lapsille enintään 18 kg:n paino‐
luokassa.
E - ISO/R1 = Selkä menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienille lapsille enintään 13 kg:n painoluo‐
kassa.
Istuimet, turvajärjestelmät 59

Lasten ISOFIX- Top-Tether-


turvajärjestelmät kiinnityssilmukat
Maakohtaisista varusteista riippuen
autossa voi olla kaksi tai kolme kiin‐
nityssilmukkaa.
Top-tether-kiinnityssilmukat on mer‐
kitty symbolilla : lasten turvaistuinta
varten.

Viistoperämallissa ja Sports Toure‐


rissa kiinnityssilmukat ovat takaistui‐
mien takapuolella.
Kiinnitä autoa varten hyväksytyt las‐ Kiinnitä ISOFIX-kiinnityksen lisäksi
ten ISOFIX-turvajärjestelmät ISOFIX- Top-Tether -hihna Top-Tether -kiinni‐
kiinnityskaariin. Erityiset lasten tyssilmukoihin. Sen vyön tulee tällöin
ISOFIX-turvajärjestelmien sijainnit on kulkea pääntuen johdetankojen vä‐
merkitty taulukkoon merkinnällä IL. listä.
ISOFIX-kiinnityskaaret on merkitty Yleiskelpoiset lasten ISOFIX-turva‐
selkänojaan kiinnitetyllä kilvellä. Avaa porrasperäisessä mallissa tar‐ järjestelmien sijainnit on merkitty tau‐
vittavan kiinnityspisteen suojus pään‐ lukkoon merkinnällä IUF.
tuen takaa, se on merkitty turvaistuin‐
symbolilla.
60 Säilytys

Säilytys Säilytystilat Käsinelokerossa on kynäteline, luot‐


tokorttiteline, kolikkoteline ja sovitin
lukkomuttereita varten.
9 Varoitus Käsinelokeron on oltava kiinni ajon ai‐
Säilytystilat ................................... 60 kana.
Tavaratila ..................................... 82 Älä säilytä raskaita tai teräviä esi‐
neitä säilytystiloissa. Muuten säi‐
Kattotelinejärjestelmä .................. 97
lytystilan kansi saattaa avautua
Mukinpitimet
Lastaustietoa ............................... 98 voimakkaan jarrutuksen, äkillisen
käännöksen tai onnettomuuden
yhteydessä ja auton matkustajat
voivat saada vammoja sinkoutu‐
vista esineistä.

Käsinelokero

Mukinpitimet sijaitsevat keskikonso‐


lissa.
Säilytys 61

Etusäilytyslokero

Versiosta riippuen mukinpitimet sijait‐ Lisämukinpitimet on sijoitettu taka‐


sevat keskikonsolissa kannen alla. kyynärnojaan. Käännä kyynärnoja
Liu'uta kantta taaksepäin. Pulloille on alas. Ohjauspyörän vieressä on säilytyslo‐
tilaa, kun välihylly on käännetty ylös kero.
3 63.
62 Säilytys

Säilytyslokero istuimen Kyynärnojan säilytystila Takakyynärnojan säilytystila


alla Säilytystila etukyynärnojan alla

Käännä kyynärnoja alas ja avaa


kansi.
Paina syvennyksessä olevaa paini‐ Käännä kyynärnoja ylös painamalla
ketta ja vedä laatikko ulos. Maksimi‐ Sulje kansi, ennen kuin käännät kyy‐
painiketta. Kyynärnojan on oltava ta‐ närnojan ylös.
kuormitus: 3 kg. Sulje painamalla kimmaisessa asennossaan.
kiinni ja lukitse paikalleen.
Takakuljetusjärjestelmällä 3 64 va‐
rustetuissa malleissa renkaankor‐
jaussarja sijaitsee vetolaatikossa.
Renkaanpaikkaussarja 3 262.
Säilytys 63

Keskikonsolin säilytystila Lisäsäilytystilaa on välihyllyn alla.


Käännä välihylly ylös ja kiinnitä se
Etukonsoli pystyasentoon. Mukinpitimen ke‐
hystä voidaan käyttää pullojen säily‐
tystä varten.

Takakonsoli

Irrota mukinpitimen kehys painamalla


painiketta. Kehys voidaan varastoida
käsinelokeroon.
Säilytyslokerossa voidaan säilyttää
pieniä esineitä.
Versiosta riippuen suojuksen alla on
säilytystila. Vedä laatikko ulos.
Liu'uta kantta taaksepäin.
Huomio
Älä käytä tuhkaa tai muita kuumia
esineitä varten.
64 Säilytys

Takakuljetusjärjestelmä Polkupyörän akseliväli ei saa ylittää


1,15 metriä. Muuten polkupyörää ei
Takakuljetusjärjestelmä voi kiinnittää turvallisesti.
kahdelle polkupyörälle Kun telinettä ei käytetä, se täytyy
työntää takaisin auton lattiaan.
Polkupyörissä ei saa olla esineitä,
jotka voivat irrota kuljetuksen aikana.

Huomio
Älä kiinnitä hiilikuituisilla poljin‐
kammilla varustettuja polkupyöriä
pyöräkannattimiin. Polkupyörät Vedä vapautusvipua ylöspäin. Järjes‐
voivat vahingoittua. telmän vapautuu lukituksesta ja siir‐
tyy nopeasti ulos puskurista.
Esille otto
Avaa takaluukku.
Takakuljetusjärjestelmä (Flex-Fix-jär‐
jestelmä) mahdollistaa polkupyörien 9 Varoitus
kiinnittämisen auton lattiaan asennet‐
tuun ulos vedettävään telineeseen. Takatelinejärjestelmän ojentumis‐
Muiden esineiden kuljettaminen ei ole alueella ei saa oleskella, louk‐
sallittua. kaantumisvaara.
Takakuljetusjärjestelmän enimmäis‐
kuormitus on 40 kg. Suurin kuorma
polkupyörää kohti on 20 kg.
Säilytys 65

Vedä takakuljetusjärjestelmä koko‐ Takavalojen asennus Avaa takavalon takana oleva lampun
naan ulos, kunnes kuulet sen lukittu‐ tuki kokonaan.
van.
Varmista, että takakuljetusjärjestel‐
mää ei voi työntää takaisin sisään ve‐
tämättä uudelleen vapautusvivusta.

9 Varoitus
Takaosan kuljetustelineeseen saa
kiinnittää esineitä vain, jos järjes‐
telmä on lukittu oikein. Jos taka‐
osan kuljetusteline ei lukitu oikein,
älä kiinnitä siihen esineitä, vaan
työnnä teline takaisin sisään. Irrota ensin takimmainen (1) ja sitten
Käänny korjaamon puoleen. etummainen (2) takavalo syvennyk‐ Työnnä kiristysvipu alas ja työnnä
sestä. lampun tukea kiinnittimeen, kunnes
se lukittuu.
Suorita tämä menettely molempien
takavalojen kohdalla.
66 Säilytys

Takakuljetusjärjestelmän
lukitseminen

Tarkista johtimet ja lamppujen asento Takakuljetusjärjestelmä on lukittu,


varmistaaksesi, että ne on oikein kun lukitusvipuja käännetään noin
asennettu ja kunnolla kiinnitetty. 50°. Muussa tapauksessa turvallista
Käännä oikeaa kiristysvipua (1) ensin
toimintaa ei voida taata.
ja käännä sitten vasenta kiristysvipua
(2), kunnes tunnet selkeän vastuk‐ Huomautus
sen. Sulje takaluukku.
Säilytys 67

Poljinvarsien syvennysten Takakuljetusjärjestelmän


avaaminen sovittaminen polkupyörää varten

Irrota poljinvarsien kiinnikkeet poljin‐


varsien syvennyksistä.
Käännä yksi tai kumpikin poljinvarren Paina vapautusvipua ja vedä auki
syvennys ylös siten, että vinotuki kiin‐ pyöräsyvennykset.
nittyy.
68 Säilytys

Paina hihnakiinnikkeen vapautusvi‐ Takimmaisen polkupyörän etupyörän


pua ja irrota hihnakiinnike. tulee olla suunnattuna oikealle.
Polkupyörän valmistelu kiinnitystä Polkupyörän kiinnittäminen
varten takakuljetusjärjestelmään

Jos polkupyörässä on kaarevat pol‐


jinvarret, ruuvaa poljinvarsiyksikkö
kokonaan kiinni (asento 1).

Huomautus Sovita poljinvarren syvennyksessä


Suurin poljinkammen leveys on olevan kiertosäätimen avulla säädet‐
38,3 mm ja suurin syvyys on tävä poljinvarsiyksikkö poljinvarteen.
14,4 mm. Jos pyörässä on suorat poljinvarret,
Käännä vasen poljin (ilman ketjuham‐ ruuvaa poljinvarsiyksikkö kokonaan
maspyörää) pystysuuntaan alaspäin. auki (asento 5).
Vasemman poljinvarren polkimen tu‐
lee olla vaaka-asennossa.
Etummaisen polkupyörän etupyörän
tulee olla suunnattuna vasemmalle.
Säilytys 69

Aseta polkupyörä paikalleen. Poljin‐ Aseta pyöräsyvennykset siten, että


varsi tulee asettaa poljinvarren sy‐ polkupyörä on suunnilleen vaaka-
vennykseen kuvan mukaisesti. asennossa. Tässä polkimien ja taka‐
luukun välisen etäisyyden tulee olla
Huomio ainakin 5 cm.
Molempien polkupyörän pyörien tulee
Varmista, että poljin ei kosketa ta‐ olla syvennyksissä.
kakuljetusjärjestelmän pintaa.
Muuten kampisarja voi vaurioitua Huomio
kuljetuksen aikana.
Vedä kumpikin pyöräsyvennys riit‐
tävän ulos, jotta polkupyörän kum‐
Kiinnitä poljinvarsi kiertämällä poljin‐ pikin rengas osuu syvennykseen.
varren kiinnikkeen kiinnitysruuvia. Muussa tapauksessa polkupyörän
vaakasuuntainen kiinnitys ei ole
varma. Huomiotta jättäminen
saattaa aiheuttaa polkupyörän
pyörien vahingoittumisen kuu‐
mista pakokaasuista.

Aseta poljinvarren kiinnike kumman‐


kin poljinvarren syvennyksen ulom‐
paan kiskoon yläpuolelta ja liu'uta sitä
alaspäin ainakin lovien alapuolelle.
70 Säilytys

Pyöräsyvennysten ja poljinvarren sy‐


vennyksen kiertosäätimen asetukset
tulee merkitä muistiin tallentaa kuta‐
kin pyörää varten. Oikeat esiasetuk‐
set helpottavat polkupyörän seuraa‐
vaa kiinnitystä.

Kohdista polkupyörä siten, että se on Kiristä poljinlaakerikotelon kiinnitys‐


auton mittojen sisäpuolelle: Löysää ruuvi maksimitiukkuuteen käsin.
hiukan poljinkiinnitystä. Kiinnitä polkupyörän molemmat pyö‐
Aseta polkupyörä pystyasentoon pol‐ rät kiinnityshihnoilla pyöräkiinnikkei‐
jinvarren syvennyksessä käyttäen siin.
kiertosäädintä. Varmista, että polkupyörä on hyvin
Jos kaksi polkupyörää osuu toisiinsa, kiinnitetty. On suositeltavaa kiinnittää varoitus‐
niiden keskinäistä asentoa voidaan merkki takimmaiseen polkupyörään
muuttaa säätämällä pyöräsyvennyk‐ Huomio havaittavuuden parantamiseksi.
siä ja poljinvarren syvennyksen kier‐
tosäädintä, kunnes polkupyörät eivät Varmista, että polkupyörän ja au‐
enää kosketa toisiaan. Varmista, että ton välissä on ainakin 5 cm tilaa.
etäisyys autosta on riittävän suuri. Löysää ohjaustankoa tarvittaessa
ja käännä se sivulle.
Säilytys 71

Polkupyörän irrottaminen takakulje‐ Takakuljetusjärjestelmän Laita hihnakiinnikkeet paikalleen ja


tusjärjestelmästä asettaminen takaisin paikalleen vedä alaspäin niin pitkälle kuin ne me‐
nevät.

Irrota hihnakiinnikkeet polkupyörän Paina poljinvarren pidikkeet poljinteli‐


molemmista renkaista. neen kanavaan kuvan mukaisesti. Paina vapautusvipua ja liu'uta pyörä‐
Pidä kiinni polkupyörästä, löysää pol‐ syvennykset sisään niin pitkälle kuin
jinlaakerikotelon kiinnitysruuvia ja ne menevät.
nosta sitten poljinlaakeria sen irrotta‐
miseksi.
72 Säilytys

Paina lukitusvipu alas ja vedä molem‐


mat lampuntuet ulos syvennyksistä.

Vapauta vinotuen lukitusvipu ja Käännä ensin vasenta (1) ja sitten oi‐


käännä molemmat poljinvarren sy‐ keaa lukitusvipua (2) taakse niin pit‐
vennykset alas. källe kuin ne menevät. Käännä takavalojen takana olevat
lamppujen tuet sisään.
9 Varoitus
Aseta ensin etummainen (1) ja sitten
Väliinjäämisvaara. takimmainen (2) takavalo syvennyk‐
seen ja paina alas niin pitkälle kuin ne
menevät. Paina johdot kokonaan oh‐
jaimiin niiden vaurioitumisen estämi‐
seksi.
Avaa takaluukku.
Säilytys 73

Takakuljetusjärjestelmä neljälle sähkökäyttöisten polkupyörien kiin‐


polkupyörälle nittämisen ulos vedettävään telinee‐
seen. Polkupyöräkohtainen maksimi‐
kuormitus sovittimessa on 20 kg.
Polkupyörän akseliväli ei saa ylittää
1,15 metriä. Muuten polkupyörää ei
voi kiinnittää turvallisesti.
Kun telinettä ei käytetä, se täytyy
työntää takaisin auton lattiaan.
Polkupyörissä ei saa olla esineitä,
jotka voivat irrota kuljetuksen aikana.
Työnnä vapautusvipua ylöspäin ja Huomio
pidä sitä paikallaan. Nosta järjestel‐
mää hieman ja työnnä sitä puskuriin Jos takakuljetusjärjestelmä on
päin, kunnes se lukkiutuu. Takakuljetusjärjestelmä (Flex-Fix-jär‐
laajennettuna ja auto on täysin
Vapautusvivun tulee palata alkupe‐ jestelmä) mahdollistaa kahden polku‐
kuormattu, korin maavara on pie‐
räiseen asentoon. pyörän kiinnittämisen auton lattiaan
nempi.
asennettuun ulos vedettävään teli‐
neeseen. Vielä kaksi polkupyörää Aja varovasti aina kun tiessä on
9 Varoitus voidaan kiinnittää sovittimeen. Mui‐ voimakas kallistus tai ajaessasi
den esineiden kuljettaminen ei ole rampin, töyssyn jne. yli.
Jos järjestelmää ei voida lukita oi‐
sallittua.
kein, käänny korjaamon puoleen.
Takakuljetusjärjestelmän maksimi‐
kuormitus on 80 kg sovittimen ollessa
kiinnitettynä ja 60 kg ilman kiinnitettyä
sovitinta. Polkupyöräkohtainen mak‐
simikuormitus ulos vedettävällä teli‐
neellä on 30 kg. Tämä mahdollistaa
74 Säilytys

Vedä vapautusvipua ylöspäin. Järjes‐ osan kuljetusteline ei lukitu oikein,


Huomio telmän vapautuu lukituksesta ja siir‐ älä kiinnitä siihen esineitä, vaan
tyy nopeasti ulos puskurista. työnnä teline takaisin sisään.
Kysy neuvoja polkupyörämyyjäl‐
täsi, ennen kuin kiinnität hiilikuitu‐ Käänny korjaamon puoleen.
runkoisia polkupyöriä. Polkupyö‐
rät voivat vahingoittua. Rekisterikilven pitimen kääntäminen
ylös
Esille otto
Avaa takaluukku.

9 Varoitus
Takatelinejärjestelmän ojentumis‐
alueella ei saa oleskella, louk‐
kaantumisvaara.
Vedä takakuljetusjärjestelmä koko‐
naan ulos, kunnes kuulet sen lukittu‐
van.
Varmista, että kuljetustelinettä ei
voida työntää sisään vetämättä uu‐ Nosta rekisterikilven pidintä ja
delleen vapautusvivusta. käännä se taaksepäin.

9 Varoitus
Takaosan kuljetustelineeseen saa
kiinnittää esineitä vain, jos järjes‐
telmä on lukittu oikein. Jos taka‐
Säilytys 75

Takavalojen kääntäminen ulos Takakuljetusjärjestelmän Pyöräsyvennysten kääntäminen ulos


lukitseminen

Käännä molemmat takavalot ulos. Käännä molemmat pyöräsyvennyk‐


Käännä molemmat pidinvivut sivulle set ulos.
niin pitkälle kuin ne menevät.
Muutoin turvallinen toiminta ei ole
taattu.
76 Säilytys

Polkupyörätelineen kokoaminen Ensimmäisen polkupyörän


kiinnittäminen

Paina telinettä alas (1) ja käännä kah‐


vaa (2) taaksepäin sen lukitsemi‐
Nosta telinettä takaa (1) ja vedä sitä 1. Käännä polkimet paikalleen (ku‐
seksi.
taaksepäin. van mukaisesti) ja aseta polku‐
Käännä teline ylös (2). pyörä etummaisiin pyöräsyven‐
nyksiin.
Varmista, että polkupyörä on ase‐
tettu pyöräsyvennysten keskelle.
Säilytys 77

3. Kiinnitä polkupyörän molemmat


pyörät kiinnityshihnoilla pyöräkiin‐
nikkeisiin.
4. Varmista, että polkupyörä on hy‐
vin kiinnitetty.

Huomio
Varmista, että polkupyörän ja au‐
ton välissä on ainakin 5 cm tilaa.
Löysää tarvittaessa ohjaustankoa
ja käännä se sivulle.
2. Kiinnitä lyhyt kiinnike polkupyörän 1. Aseta sovitin takakuljetusjärjes‐
runkoon. Käännä nuppia myötä‐ Sovittimen kiinnittäminen telmään kuvan mukaisesti.
päivään sen kiinnittämiseksi. Kuljetettaessa useampaa kuin kahta
polkupyörää sovitin on kiinnitettävä
ennen toisen polkupyörän kiinnittä‐
mistä.
78 Säilytys

2. Käännä vipua (1) eteenpäin ja 1. Ennen polkupyörän asettamista mäisen polkupyörän kohdalla.
pidä sitä paikallaan, laske sitten telineeseen käännä aina tarvit‐ Kiinnikkeet tulee kiinnittää rinnak‐
sovitinta (2) takaa. taessa pyöräsyvennykset auki kain.
3. Vapauta vipu ja tarkista, että so‐ seuraavaa polkupyörää varten. Käytä pitkää kiinnikettä kiinnit‐
vitin on hyvin kiinnittynyt. 2. Käännä aina polkimet oikeaan tääksesi toisen polkupyörän teli‐
asentoon ennen polkupyörän kiin‐ neeseen.
nittämistä. Käytä pidempää lisävarustekiinni‐
kettä kiinnittääksesi kolmannen
polkupyörän telineeseen.

4. Ohjaa sovittimeen kiinnitetty


hihna takakuljetusjärjestelmän
kääntövivun alta. Kiinnitä hihna. 3. Aseta polkupyörät takakuljetus‐
järjestelmään suunnattuina vuo‐
Useampien polkupyörien rotellen vasemmalle ja oikealle. Käytä lyhyttä lisävarustekiinni‐
kiinnittäminen kettä neljännen polkupyörän kiin‐
4. Kohdista polkupyörät edelliseen
Useampien polkupyörien kiinnittämi‐ kiinnitettyyn polkupyörään näh‐ nittämiseen. Kiinnike täytyy kiin‐
nen tapahtuu samalla tavalla kuin en‐ den. Polkupyörien pyörännavat nittää kolmannen ja neljännen
simmäisen polkupyörän. Lisäksi tulee eivät saa koskettaa toisiaan. polkupyörän runkojen väliin.
ottaa huomioon seuraavat seikat:
5. Kiinnitä polkupyörät kiinnikkeillä
ja hihnoilla samoin kuin ensim‐
Säilytys 79

On suositeltavaa kiinnittää varoitus‐


merkki takimmaiseen polkupyörään 9 Varoitus
havaittavuuden parantamiseksi.
Ole varovainen vapauttaessasi ta‐
Takakuljetusjärjestelmän kakuljetusjärjestelmää, koska se
kääntäminen taaksepäin kallistuu taaksepäin. Loukkaantu‐
Takakuljetusjärjestelmä voidaan misvaara.
kääntää taaksepäin haluttaessa
päästä tavaratilaan.
■ Ilman kiinnitettyä sovitinta:

6. Kiinnitä lisäksi neljännen polku‐


pyörän molemmat pyörät kiinni‐
tyshihnoilla pyöräkiinnikkeisiin.

Pidä takimmaisen polkupyörän run‐


gosta (1) kiinni yhdellä kädellä ja
vedä silmukasta (2) telineen va‐
Paina vapautusvipua (1) ja pidä sitä pauttamiseksi.
paikallaan.
Pidä takimmaisesta polkupyörästä
Vedä telinettä (2) taaksepäin taka‐ kiinni molemmin käsin ja käännä ta‐
kuljetusjärjestelmän kääntämi‐ kakuljetusjärjestelmä taaksepäin.
seksi.
■ Sovittimen ollessa kiinnitettynä:
80 Säilytys

Havaittavuuden parantamiseksi au‐ 3. Käännä vipua (1) eteenpäin ja


ton takavalot ovat päällä, kun taka‐ pidä sitä paikallaan.
kuljetusjärjestelmä on käännettynä 4. Nosta sovitinta (2) takaa ja irrota
taakse. se.

9 Varoitus Polkupyörätelineen purkaminen

Käännettäessä takakuljetusjärjes‐
telmää takaisin eteen on varmis‐
tettava, että järjestelmä lukkiutuu
kunnolla.

Polkupyörien irrottaminen 2. Avaa hihna.


Irrota hihnakiinnikkeet polkupyörän
molemmista renkaista.
Käännä nuppia vastapäivään ja irrota
kiinnikkeet.
Sovittimen irrottaminen
Irrota sovitin ennen kuin poistat vii‐ Aseta kiinnikkeet kuvan mukaisesti.
meisen polkupyörän takakuljetusjär‐ Käännä kahvaa (1) eteen vapautta‐
jestelmästä. mista varten ja nosta telinettä (2).
1. Käännä pyöräsyvennykset si‐
sään.
Säilytys 81

Takakuljetusjärjestelmän lukituksen
avaaminen

Käännä telinettä taaksepäin ja työnnä Aseta hihnapidikkeet oikein säilytysa‐


sitä sitten eteenpäin niin pitkälle kuin sentoon.
se menee (1).
Käännä molemmat pidinvivut sisään
Paina telinettä takaosasta alas‐ niin pitkälle kuin ne menevät.
päin (2).
Takavalojen kääntäminen sisään
Pyöräsyvennysten kääntäminen Käännä molemmat takavalot sisään.
sisään
Käännä molemmat pyöräsyvennyk‐ Rekisterikilven pitimen kääntäminen
set sisään. sisään
Nosta rekisterikilven pidintä ja
käännä sitä eteenpäin.
82 Säilytys

Takakuljetusjärjestelmän
asettaminen takaisin paikalleen
Vapautusvivun tulee palata alkupe‐
räiseen asentoon.
Tavaratila
Takaistuimen selkänoja on jaettu
Huomio 9 Varoitus kahteen osaan. Molemmat osat voi‐
daan kääntää alas.
Varmista, että kaikki kääntyvät Jos järjestelmää ei voida lukita oi‐
osat, kuten esim. pyöräsyvennyk‐ kein, käänny korjaamon puoleen. Tavaratilan laajennus, 3-ovinen
set ja kiinnikkeet, säilytetään oi‐ ja 5-ovinen viistoperä, 4-ovinen
kealla tavalla. Muuten takakulje‐
tusjärjestelmä voi vaurioitua, kun porrasperä
yrität asettaa sen takaisin. ■ Vain 3-ovinen ja 5-ovinen viisto‐
perä: irrota tavaratilan suojus tarvit‐
taessa.
■ Paina salpaa ja pidä sitä painettuna
painaaksesi pääntuet alas 3 38.
■ Käännä takakyynärnoja ylös.

Työnnä vapautusvipua ylöspäin ja


pidä sitä paikallaan. Nosta järjestel‐
mää hieman ja työnnä sitä puskuriin
päin, kunnes se lukkiutuu.
Säilytys 83

■ Ohjaa turvavyöt sivutukien läpi nii‐


den suojaamiseksi vaurioilta. Vedä
selkänojia taitettaessa turvavyöt
niiden mukana.
■ Vedä vapautusvivusta toisella tai
molemmilla puolilla ja käännä sel‐
känojat alas istuintyynyille.

Selkänojat on lukittu oikein vain sil‐ Keskipaikan turvavyö voi lukkiutua,


loin, kun punaiset merkinnät molem‐ jos selkänoja käännetään ylös liian
milla puolilla lähellä vapautusvipua ei‐ nopeasti. Avaa kelauslaitteen lukitus
vät ole enää näkyvissä. painamalla turvavyötä sisään tai ve‐
tämällä sitä ulos noin 20 mm ja irrot‐
9 Varoitus tamalla otteen.

Selkänojien ollessa ylös käännet‐ Tavaratilan laajennus, Sports


■ Irrota turvavyö selkänojan ohjai‐
mesta ja laita se pitimen taakse ku‐
tyinä varmista ennen liikkeelle läh‐ Tourer
temistä, että ne ovat lukkiutuneet
van mukaisesti. Takaselkänojien kääntäminen alas
hyvin paikalleen. Tämän noudat‐
Käännä ylös nostamalla selkänojia ja tamatta jättäminen voi johtaa hen‐ ■ Irrota tavaratilan suoja tarvittaessa.
ohjaamalla ne pystyasentoon, kun‐ kilövahinkoihin tai kuorman tai au‐ ■ Paina salpaa ja pidä sitä painettuna
nes ne lukittuvat kuuluvasti. ton vaurioitumiseen voimakkaan painaaksesi pääntuet alas 3 38.
Tarkista, että ulkopaikkojen turvavyöt jarrutuksen tai törmäyksen yhtey‐
■ Käännä takakyynärnoja ylös.
ovat vastaavissa vyöohjaimissa. dessä.
84 Säilytys

■ Ohjaa turvavyöt sivutukien läpi nii‐ Jos autoa kuormataan takaoven


■ Vedä tavaratilan vasemmalla tai oi‐
den suojaamiseksi vaurioilta. Vedä kautta, ota turvavyö pois selkäno‐
kealla seinällä olevaa kytkintä ta‐
selkänojia taitettaessa turvavyöt jan ohjaimesta ja aseta se pitimen
kaistuimen vastaavan osan kään‐
niiden mukana. taakse (kuvan mukaisesti).
tämiseksi eteen.
■ Vedä vapautusvivusta toisella tai ■ Käännä ylös nostamalla selkänojia
molemmilla puolilla ja käännä sel‐ 9 Varoitus ja ohjaamalla ne pystyasentoon,
känojat alas istuintyynyille. kunnes ne lukittuvat kuuluvasti.
Istuimien kääntäminen eteen sähkö‐ Toimi varovasti, kun käytät sähkö‐ Tarkista, että ulkopaikkojen turvavyöt
isesti isesti eteen kääntyviä takaistuimia ovat vastaavissa vyöohjaimissa.
Autoissa, joissa on sähköisesti eteen Takaistuimen selkänoja kääntyy
kääntyvät istuimet, takaistuimet voi‐ eteen varsin voimakkaasti. Louk‐
daan kääntää eteen myös tavarati‐ kaantumisvaara erityisesti lapsille.
lasta. Varmista, että takapenkille ei ole
kiinnitetty mitään tai istuintyynyllä
ei ole mitään.
Säilytys 85

Nosta istuintyyny ja käännä selkänoja


eteen

Selkänojat on lukittu oikein vain sil‐ Keskipaikan turvavyö voi lukkiutua,


loin, kun punaiset merkinnät molem‐ jos selkänoja käännetään ylös liian
milla puolilla lähellä vapautusvipua ei‐ nopeasti. Avaa kelauslaitteen lukitus ■ Vedä toisen tai kummankin istuin‐
vät ole enää näkyvissä. painamalla turvavyötä sisään tai ve‐ tyynyn hihnaa ja nosta tyynyn taka‐
tämällä sitä ulos noin 20 mm ja irrot‐ osaa eteenpäin.
9 Varoitus tamalla otteen. ■ Paina salpaa ja pidä sitä painettuna
painaaksesi pääntuet alas 3 38.
Aja autolla vain, jos selkänojat on
■ Saat tavaratilan tasaiseksi vetä‐
lukittu pitävästi paikoilleen.
mällä takaistuimen toisella tai kum‐
Muussa tapauksessa henkilöitä
mallakin puolella olevaa vapautus‐
saattaa loukkaantua tai kuorma tai
vipua ja kääntämällä selkänojan
auto vaurioitua voimakkaassa jar‐
eteen istuintyynylle.
rutuksessa tai törmäyksessä.
86 Säilytys

Istuintyynyn irrottaminen ■ Kiinnitä tyyny sovittamalla se ku‐


vassa esitetyllä tavalla ja lukitse‐
malla molemmat vivut.

Takaistuimen keskipaikan
suksiluukun avaaminen
■ Käännä takakyynärnoja alas.

Suljettu kansi voidaan lukita tavarati‐


■ Voit jatkaa tavaratilaa työntämällä lan puolelta. Käännä nuppia 90°:
kumpaakin vipua eteenpäin ja irrot‐ nuppi = kansi on lukittu eikä
tamalla istuintyynyn. vaakasuo‐ sitä voida avata sisäti‐
rassa lasta käsin
nuppi = kansi on lukitsematon
pystysuo‐
■ Vedä kahvasta ja avaa kansi. rassa
Soveltuu pitkien ja kapeiden esinei‐
den lastaamiseen. Takasäilytystila
Tarkista, että kansi lukittuu käännet‐ 3-ovinen viistoperä
tyäsi sen ylös.
Säilytys 87

3-ovinen ja 5-ovinen viistoperä Nosta suojusta takaa ja työnnä sitä


ylöspäin edestä.
Irrottaminen Irrota kansi.
Jos korkeussuunnassa säädettävä
suojus on asennettu keski- tai ylä‐
asentoon, tavaratilan suoja voidaan
varastoida sen alapuolelle.
Korkeussuunnassa säädettävä suo‐
jus 3 89.

Kiinnittäminen
Kiinnitä suoja sivuohjaimiin ja käännä
Paina molempia painikkeita ja alaspäin. Kiinnitä kiinnityshihnat taka‐
käännä suojus alas. luukkuun.
Suurin sallittu kuormitus: 0,5 kg.
Irrota kiinnityshihnat takaluukusta.
Sports Tourer
Tavaratilan suoja Suojan sulkeminen
Älä aseta esineitä suojan päälle. Vedä suojaa kahvan avulla takaosaa
kohti, kunnes se kiinnittyy sivukiinnik‐
keisiin.
88 Säilytys

Suojan avaaminen Suojus yläasennossa Suojan irrotus

Vedä suojuksen päässä olevaa kah‐ Paina suojan päässä oleva kahva Avaa tavaratilan suoja.
vaa taakse ja alaspäin. Se kelautuu alas. Suojuksen takaosa ohjataan au‐ Vedä oikealla puolella ylhäällä ole‐
automaattisesti. tomaattisesti ylöspäin. vasta vapautusvivusta ja pidä sitä
paikallaan. Nosta tavaratilan suojaa
ensin oikealta ja ota se pois kiinnitys‐
kohdistaan.
Säilytys 89

Tavaratilan lattian Huomio


suojalevy
Käytä koukkua vain takalattian
Takalattian suojus, 3-ovinen suojuksen ja korkeussuunnassa
viistoperä, 5-ovinen viistoperä säädettävän suojuksen ripustami‐
seen.

Korkeussäädettävä suojus,
3-ovinen viistoperä, 5-ovinen
viistoperä

Irrotettua suojusta voidaan säilyttää


takalattian suojuksen alla kuvassa
esitetyllä tavalla.
Tavaratilan lattian suojalevy 3 89.

Suojan asennus
Aseta tavaratilan suojan vasen puoli Tavaratilan lattian suojalevyä voi‐
kiinnityskohtaansa, vedä vapautusvi‐ daan nostaa. Kiinnitä silmukka tava‐
pua ylöspäin ja pidä sitä paikallaan, ratilan suojan alapuolella olevaan
aseta tavaratilan suojan oikea puoli koukkuun.
kiinnityskohtaansa ja lukitse.
90 Säilytys

Korkeussuunnassa säädettävä suo‐ Nostaaksesi suojuksen yläasentoon


jus voidaan asentaa kolmeen asen‐ vedä silmukkaa taaksepäin ja nosta Huomio
toon: suojuksen takareuna vastaaviin tu‐
kiin. Älä laske korkeussuunnassa sää‐
■ suoraan takalattian suojuksen ylä‐ dettävää suojusta asentoon 1 sub‐
puolelle (1), wooferilla varustetuissa autoissa.
Laskeminen
■ keskiasentoon (2), Subwoofer saattaisi vaurioitua.
■ yläasentoon (3).
Huomautus
Huomio ■ Jos se on asennettu asentoon 2
tai 3, tilaa takalattian suojuksen ja
Varmista, että korkeussuunnassa korkeussuunnassa säädettävän
säädettävän suojuksen etu- ja ta‐ suojuksen välillä voidaan käyttää
kaosa on kiinnitetty samalle kor‐ säilytystilana.
keudelle. ■ Korkeussuunnassa säädettävä
suojus voidaan nostaa ja kiinnittää
Nostaminen hihnalla sen ollessa asennossa 1
tai 2.
■ Jos se on asennettu asentoon 2,
Laskeaksesi suojusta alaspäin vedä saadaan lähes tasainen tavaratila
hihnaa taaksepäin ja paina samalla taittamalla takaistuimien selkäno‐
suojuksen etuosan keskikohtaa alas‐ jat eteen.
päin.
■ Sivusuojusten avaaminen (esim.
vaihdettaessa takavalopoltti‐
moita) on mahdollista vain kor‐
keussuunnassa säädettävän suo‐
juksen ollessa asennossa 1 tai 2.
Säilytys 91

Huomio Kiinnityssilmukat
Korkeussuunnassa säädettävä
suojus kestää enintään 100 kg:n
kuorman.

Tavaratilan lattian suojalevy,


Sports Tourer

Työnnä tanko sivuseinien syvennyk‐


siin.
Kuormankiinnityslenkkien avulla es‐
Huomio tetään esineiden liukuminen. Kuor‐
mankiinnityslenkkeihin kiinnitetään
Työnnä tanko kauimmaiseen sy‐ esim. kiinnityshihnat tai tavaraverkko.
vennykseen, kun kuljetat tavarati‐
lassa painavia esineitä. Muussa Tavaratilan
tapauksessa takalattian suojus
saattaa vahingoittua. kiinnitysjärjestelmä
Nosta takalattian suojus vetämällä
kahvasta. Käännä suojus ja aseta se FlexOrganizer on joustava järjes‐
takaistuinten taakse. telmä tavaratilan jakamiseksi osiin.
Tavaratilan lattian suojalevyn alapuo‐ Järjestelmään sisältyy:
lella oleva varastotila voidaan jakaa ■ sovittimet,
tangolla. ■ verkkotaskut,
92 Säilytys

■ koukut, Muunneltava tavaraverkko Verkkotasku


■ huoltolaatikko,
■ hihnasarja.
Komponentit asennetaan sivusei‐
nissä sijaitseviin kahteen kiskoon so‐
vittimia ja hakasia käyttämällä.

Sovittimien asennus kiskoihin

Työnnä sovittimet oikeisiin paikkoihin Työnnä sovittimet oikeisiin paikkoihin


kiskoille. Kiinnitä verkkotankojen puo‐ kiskoille. Verkkotasku voidaan ripus‐
likkaat yhteen. taa sovittimiin.
Asenna työntämällä tankoja hiukan
yhteen ja aseta ne soveltuviin sovitti‐
mien aukkoihin.
Irrota painamalla verkkotankoja yh‐
Käännä tartuntalevy auki, aseta sovi‐ teen ja irrota ne sovittimista.
tin kiskon ylä- ja alauraan ja siirrä se
oikeaan kohtaan. Käännä tartunta‐
levy ylös, jotta sovitin lukittuu paikal‐
leen. Irrota kääntämällä tartuntalevyä
alaspäin ja siirtämällä se pois kis‐
kosta.
Säilytys 93

Koukkujen asennus kiskoihin Huoltolaatikko

Voit myös asentaa molemmat koukut


alakiskoon. Työnnä laatikon alakan‐
Työnnä koukku halutussa kohdassa Asenna kaksi koukkua yläkiskoon. nattimet ylhäältä päin alakoukkuihin.
ensin kiskon yläuraan ja paina se sit‐ Työnnä laatikon yläkannattimet yl‐
ten alauraan. Irrota vetämällä ensin häältä päin koukkuihin.
pois yläurasta.
94 Säilytys

Hihnasarja Henkilöiden kuljettaminen turvaver‐ Etuistuinten takana


kon takana on kielletty.

Asennus
Takaistuinten takana

Työnnä hihnasarjan sovittimet kis‐ Kiinnitä hihna takaistuimen tyynyn


koon. Varmista, että hihna ei ole kier‐ alla oleviin silmukoihin.
tynyt. Käännä selkänojat eteen.
Hihnasarjassa on kaksi avattavaa Saat tasaisen tavaratilan kääntämällä
lukkoa. Kiinnitä alempi koukku aukko taakse‐ istuintyynyn ennen turvaverkon kiin‐
Hihna voidaan kiristää. päin suunnattuna lattian oikealla ja nittämistä. Siirrä etuistuimia eteen‐
vasemmalla puolella oleviin silmukoi‐ päin tarvittaessa verkon löysäämi‐
hin. Voit säätää turvaverkon hihnan seksi.
Turvaverkko pituutta kiinnittämällä ylemmän kou‐
Sports Toureriin on saatavana turva‐ kun hihnan silmukoihin. Pidä hihna ki‐
verkko, joka voidaan asentaa takais‐ reällä tangon asennuksen aikana.
tuinten taakse tai etuistuinten taakse,
jos takaistuimet ovat eteen käännet‐
tyinä ja istuintyynyt nostettuina.
Säilytys 95

Tangon asennus Varoituskolmio Sports Tourer


3-ovinen viistoperä, 5-ovinen
viistoperä

Kattokehyksessä on kaksi asennus‐ Taita hihnat alas. Säilytä varoituskol‐


aukkoa: ripusta ja lukitse verkon miota hihnojen takana olevassa ti‐
tanko toiselle puolelle, purista tankoa lassa takaluukun sisäpuolella.
ja ripusta ja lukitse se toiselle puo‐ Säilytä varoituskolmiota hihnan ta‐
lelle. kana olevassa tilassa tavaratilan oi‐
Tavaratila 3 82. kealla puolella.
Irrotus
Irrota turvaverkon tangot kattokehyk‐
sen kannattimista. Irrota hihnat silmu‐
koista. Rullaa verkko ylös ja kiinnitä
se hihnalla.
Irrotettua turvaverkkoa voi säilyttää
takalattian suojuksen alla 3 89.
96 Säilytys

4-ovinen porrasperä Ensiapupakkaus 3-ovinen viistoperä


5-ovinen viistoperä

Säilytä varoituskolmiota tavaratilan Säilytä ensiapupakkaus säilytysti‐


vasemmalla puolella olevassa syven‐ lassa varoituskolmion takana.
nyksessä. Säilytä ensiapupakkaus säilytysti‐ Käytä syvennyksiä suojuksen alas‐
lassa varoituskolmion takana. kääntämiseen.
Paina ennen ensimmäistä käyttöä si‐ Varustelusta riippuen ensiapupak‐
säverhoilun yläosaa ja rei'ityksen si‐ kaus voidaan säilyttää takasäilytysti‐
vuja. Käännä sitten verhoilu ulospäin, lassa 3 86.
jotta voit käyttää säilytystilaa.
Säilytys 97

Sports Tourer 4-ovinen porrasperä Kattotelinejärjestelmä


Kattoteline
Turvallisuussyistä ja kattovaurioiden
välttämiseksi suosittelemme auto‐
malliin hyväksytyn kattotelineen käyt‐
töä. Ota lisätietoja varten yhteys kor‐
jaamoon.
Noudata kattotelineen käyttöohjetta.
Poista kattoteline, kun sitä ei tarvita.

Kattotelineen kiinnittäminen
Irrota suojus kustakin asennuskoh‐
Taita hihna alas. Säilytä ensiapupak‐ Säilytä ensiapupakkausta verkon ta‐ dasta kolikon avulla.
kausta takaluukun sisäpuolella hih‐ kana tavaratilan oikealla puolella.
nalla kiinnitettynä.
98 Säilytys

5-ovinen viistoperä, 4-ovinen


porrasperä
Sports Tourer varustettuna
kattokaiteilla
Lastaustietoa

3-ovinen viistoperä Kiinnitä kattoteline reikien alueelle ku‐ ■ Raskaat esineet tulee asettaa tava‐
vassa olevien nuolien mukaisesti. ratilassa takaistuinten selkänojien
taakse. Varmista, että selkänojat
on lukittu pitävästi. Jos teet kuor‐
masta pinon, aseta raskaat esineet
pinon alimmaisiksi.
■ Kiinnitä tavarat kuormankiinnitys‐
lenkkeihin sidotuilla kiinnityshih‐
noilla 3 91. Kiinnitä korkeussuun‐
nassa säädettävä suojus alimpaan
asentoon (1) 3 89.
Säilytys 99

■ Ripusta ostoskassit tavaratilan si‐ ■ Älä aseta mitään esineitä tavarati‐ EY-omamassa sisältää kuljettajan
vuseinien neljään koukkuun. Enim‐ lan suojan tai kojelaudan päälle (68 kg), matkatavaran (7 kg) ja
mäiskuormitus: 5 kg /koukku. äläkä peitä kojelaudan yläosassa kaikkien nesteiden (säiliön 90 %:n
olevaa tunnistinta. täyttöaste) painon.
■ Kuorma ei saa estää polkimien, sei‐ Erikois- ja lisävarusteet nostavat
sontajarrun eikä vaihdevivun käyt‐ omamassaa.
töä eikä estää kuljettajan liikkeitä. ■ Kattokuorma lisää herkkyyttä sivu‐
Sisätilassa ei saa säilyttää irrallisia tuulelle ja heikentää
esineitä. ajo-ominaisuuksia painopisteen
■ Älä aja takaluukun ollessa auki. siirtyessä ylemmäksi. Jaa kuorma
tasaisesti ja kiinnitä se hihnoilla si‐
9 Varoitus ten, ettei se pääse liikkumaan. So‐
vita rengaspaineet ja ajonopeus
Varmista aina, että auton kuorma kuormitukseen. Tarkasta kiinnityk‐
on kiinnitetty turvallisesti. Muussa sen pitävyys usein ja kiristä tarvit‐
■ Sports Tourer: Ripusta ostoskassit tapauksessa esineitä voi sinkoilla taessa.
tavaratilan sivuseinien koukkuihin. auton sisätiloissa aiheuttaen vam‐ Suurin sallittu ajonopeus on
Käännä koukku esiin painamalla moja tai kuorman tai auton vauri‐ 120 km/h.
sitä. oitumisen.
Suurin sallittu kattokuorma on
■ Irralliset esineet tulee aina kiinnit‐ ■ Kantavuus on auton sallitun koko‐ 75 kg 3-ovisen / 5-ovisen viistope‐
tää paikalleen, jotta ne eivät liiku ta‐ naismassan (ks. tyyppikilpi 3 283) rän ja 4-ovisen porrasperän koh‐
varatilassa. ja EY-normin mukaisen omamas‐ dalla ja 100 kg Sports Tourerin koh‐
■ Kun kuljetat esineitä tavaratilassa, san erotus. dalla. Kattokuorma muodostuu kat‐
takaistuinten selkänojat eivät saa totelineen ja kuorman yhteenlaske‐
Laske kantavuus kirjoittamalla au‐ tusta painosta.
olla eteenpäin kallistettuina. tosi paino tämän käyttöoppaan
■ Kuorman korkeus ei saa ylittää sel‐ alussa olevaan Painot-taulukkoon.
känojien yläreunaa.
100 Mittarit ja käyttölaitteet

Mittarit ja käyttölaitteet Käyttölaitteet Ohjauspyörän


kauko-ohjaus
Ohjauspyörän säätö
Käyttölaitteet .............................. 100
Varoitusvalot, mittarit ja ilmaisi‐
met ............................................. 108
Tietonäytöt ................................. 119
Auton viestit ............................... 126
Ajotietokone ............................... 130
Auton räätälöinti ......................... 133

Infotainment-järjestelmää, vakiono‐
Vapauta vipu, säädä ohjauspyörä, lu‐ peussäädintä ja kytkettyä matkapu‐
kitse vipu ja varmista, että se lukittuu helinta voidaan käyttää ohjauspyörän
täysin. säätimillä.
Säädä ohjauspyörän asento vain au‐ Lisäohjeita on Infotainment-
ton seistessä ja ohjauslukon ollessa järjestelmän ohjekirjassa.
vapautettuna.
Kuljettajan apujärjestelmät 3 179.
Mittarit ja käyttölaitteet 101

Lämmitettävä ohjauspyörä Äänitorvi

Ohjauspyörän suositeltavat tarttuma‐


kohdat lämmitetään nopeammin ja
Lämmitys kytketään painamalla korkeampaan lämpötilaan kuin muut Paina j.
*‑painiketta. Aktivointi osoitetaan alueet.
painikkeessa olevalla LED-valolla. Lämmitys toimii moottorin käydessä
ja Autostop-toiminnon aikana.
Stop-start-järjestelmä 3 163.
102 Mittarit ja käyttölaitteet

Tuulilasin Säädettävä pyyhintäväli Pyyhinautomatiikka


sadetunnistimella
pyyhin-/pesulaite
Tuulilasinpyyhkimet

Pyyhinvipu asennossa P.
Säädä haluamasi pyyhintäväli säätö‐ P = Pyyhinautomatiikka sadetun‐
pyörällä: nistimella
2 = nopea lyhyt = käännä säätöpyörää Sadetunnistin havaitsee tuulilasilla
1 = hidas väli ylöspäin olevan veden määrän ja ohjaa auto‐
P = tihkupyyhintä pitkä = käännä säätöpyörää maattisesti tuulilasinpyyhkimien taa‐
§ = pois väli alaspäin juutta.
Kertapyyhkäisy, kun tuulilasinpyyhki‐ Jos pyyhkimien taajuus on yli
met eivät ole päällä: paina vipua alas‐ 20 sekuntia, pyyhkimen varsi siirtyy
päin. hieman alaspäin lepoasentoon.
Älä kytke päälle lasin ollessa jäässä.
Kytke pois pesulinjoilla.
Mittarit ja käyttölaitteet 103

Sadetunnistimen säädettävä Tuulilasin ja ajovalojen


herkkyys pesulaitteet

Pidä tunnistin puhtaana pölystä,


liasta ja jäästä.
Säädä herkkyys säätöpyörällä: Vedä vivusta. Tuulilasille suihkute‐
pieni = käännä säätöpyörää taan pesunestettä ja pyyhin pyyhkäi‐
herk‐ alaspäin see muutaman kerran.
kyys Jos ajovalot ovat päällä, pesunestettä
suuri = käännä säätöpyörää suihkuaa myös ajovaloille, edellyt‐
herk‐ ylöspäin täen että vipu on vedettynä riittävän
kyys pitkälle. Sen jälkeen ajovalojen pesu‐
järjestelmä on toimimatta 5 pesujak‐
son ajan kunnes moottori tai ajovalot
on sammutettu ja kytketty päälle uu‐
delleen.
104 Mittarit ja käyttölaitteet

Takalasin pyyhin/pesulaite Takalasin pesulaite poistetaan käy‐


töstä, kun neste on vähissä.

Ulkolämpötila

Paina vipua. Takalasille suihkutetaan


pesunestettä ja pyyhin pyyhkäisee
Käynnistä takalasin pyyhin paina‐ muutaman kerran.
malla keinukytkintä: Älä kytke päälle takalasin ollessa
yläasento = jatkuva toiminta jäässä.
ala-asento = jaksottainen toiminta Lämpötilan lasku näkyy heti, lämpöti‐
Kytke pois pesulinjoilla.
keskiasento = poissa lan nousu viiveen jälkeen.
Takalasin pyyhin kytkeytyy automaat‐
tisesti päälle, kun tuulilasinpyyhkimet
ovat kytkettyinä ja peruutusvaihde
kytketään.
Tämän toiminnon päälle- tai poiskyt‐
kentää voidaan muuttaa infonäytön
valikossa Asetukset.
Auton räätälöinti 3 133.
Mittarit ja käyttölaitteet 105

Ajan ja päivämäärän asetukset ■ Aseta päivämäärä näyttö: Muuttaa


CD 300/CD 400/CD400plus päivämäärän näytön välillä KK/PP/
VVVV ja PP.KK.VVVV.
Paina CONFIG-painiketta. Valikko
Asetukset avautuu näyttöön. ■ Näyttökello: Kytkee ajan näytön
päälle/pois.
Valitse Aika Päiväys.
■ RDS-kellon synkronointi: Useim‐
pien VHF-lähettimien RDS-signaali
asettaa ajan automaattisesti. RDS-
ajan synkronointi saattaa kestää
joitakin minuutteja. Jotkin lähetti‐
met eivät lähetä oikeaa aikasignaa‐
lia. Silloin suosittelemme auto‐
Jos ulkolämpötila laskee 3 °C:een, maattisen aikasynkronoinnin pois‐
kuljettajan tietokeskuksessa tamista käytöstä.
ylemmän tason näytössä tai ylemmän Auton räätälöinti 3 133.
tason yhdistelmänäytössä näkyy va‐
roitusviesti. Ajan ja päivämäärän asetukset
CD 600/Navi 650/Navi 950
9 Varoitus Valittavissa olevat asetusvalinnat: Paina Config -painiketta ja avaa sitten
■ Aseta aika:: Muuttaa näytössä nä‐ kyseinen alavalikko valitsemalla va‐
Jo lämpötilan ollessa näytön mu‐ likkokohta Kellonaika ja päivämäärä.
kaan muutamia asteita 0 °C:n ylä‐ kyvän ajan.
puolella tien pinta voi olla jäässä. ■ Aseta päiväys:: Muuttaa näytössä
näkyvän päivämäärän.
Kello ■ Aseta aika näyttö: Muuttaa tuntien
näytön välillä 12 h ja 24 h.
Kellonaika ja päivämäärä esitetään
infonäytössä.
106 Mittarit ja käyttölaitteet

Tee kaikki asetukset. Virtapistokkeet


Set date (Aseta päivämäärä)
Säädä aika-asetuksia valitsemalla
valikkokohta Aseta päiväys. Käännä
monitoimisäädintä säätääksesi en‐
simmäistä asetusta.
Paina monitoimisäädintä vahvistaak‐
sesi syöttämäsi tiedon. Värillinen
tausta siirtyy seuraavan asetuksen
kohdalle.
Tee kaikki asetukset.
Huomautus
Jos RDS-kellon synkronointi on käy‐ Ajan näyttömuoto
tössä, järjestelmä asettaa ajan ja Valitse haluamasi ajan näyttömuoto 12 voltin virtapistoke sijaitsee etukon‐
päivämäärän automaattisesti. valitsemalla Aseta aikaformaatti. Ota solissa.
käyttöön 12 tuntia tai 24 tuntia.
Katso lisätietoa Infotainment-
järjestelmän ohjekirjasta. Auton räätälöinti 3 133.
Aseta aika
Säädä aika-asetuksia valitsemalla
valikkokohta Aseta aika. Käännä mo‐
nitoimisäädintä säätääksesi ensim‐
mäistä asetusta.
Paina monitoimisäädintä vahvistaak‐
sesi syöttämäsi tiedon. Värillinen
tausta siirtyy seuraavan asetuksen
kohdalle.
Mittarit ja käyttölaitteet 107

Toinen 12 voltin virtapistoke sijaitsee Savukkeensytytin


takakonsolissa. Käännä kansi alas‐
päin.
Sports Tourer: 12 voltin virtapistoke
sijaitsee tavaratilan vasemmassa si‐
vuseinässä.
Suurin tehonkulutus saa olla enintään
120 wattia.
Kun sytytysvirta on katkaistu, virtapis‐
tokkeet ovat poissa käytöstä. Lisäksi
virtapistokkeet poistetaan käytöstä,
mikäli auton akkujännite on alhainen.
Siirrettävä tuhkakuppi voidaan sijoit‐
Pistorasioihin kytkettävien laitteiden
taa mukinpitimiin.
tulee täyttää sähkömagneettista yh‐ Savukkeensytytin sijaitsee etukonso‐
teensopivuutta koskevan normin lissa.
DIN VDE 40 839 vaatimukset.
Paina savukkeensytytin pohjaan. Se
Pistorasioihin ei saa kytkeä mitään kytkeytyy automaattisesti pois päältä
virtaa antavaa laitetta, kuten laturia käyttövalmiiksi kuumennuttuaan.
tai akkua. Vedä sytytin ulos.
Vääräntyyppiset pistokkeet voivat
vaurioittaa pistorasiaa.
Tuhkakupit
Stop-start-järjestelmä 3 163.
Huomio
Vain tuhkaa varten - ei palaville
jätteille.
108 Mittarit ja käyttölaitteet

Varoitusvalot, mittarit ja Matkamittari Joissakin versioissa on nollausnuppi


nopeusmittarin ja kuljettajan tietokes‐
ilmaisimet kuksen välissä: nollaa painamalla
painiketta muutaman sekunnin ajan
Mittaristo sytytysvirran ollessa kytkettynä.
Joissakin malleissa mittarien neulat Osamatkamittari laskee etäisyyden
heilahtavat lyhyesti näytön toiseen enintään 2000 km:iin saakka ja aloit‐
reunaan, kun sytytysvirta kytketään. taa sitten nollasta.

Nopeusmittari Kierroslukumittari

Näyttää autolla ajetun kokonaismat‐


kan alarivillä kilometreinä.

Osamatkamittari
Näyttää nollauksen jälkeen tallenne‐
tun etäisyyden ylärivillä.
Nollaa painamalla painiketta
SET/CLR suuntavilkkuvivussa muu‐
Ilmoittaa ajonopeuden. taman sekunnin ajan 3 119. Näyttää moottorin kierrosluvun.
Käytä kaikilla vaihteilla mahdollisuuk‐
sien mukaan alhaista käyntinopeutta.
Mittarit ja käyttölaitteet 109

Nestekaasukäytön aikana järjes‐ Paina painiketta LPG vaihtaaksesi


Huomio telmä vaihtaa automaattisesti bensii‐ bensiini- ja nestekaasukäytön välillä.
nikäyttöön kaasusäiliöiden tyhjen‐ LEDin 1 tila näyttää kulloisenkin toi‐
Neulan ollessa punaisessa varoi‐ tyessä 3 109. mintatavan.
tuskentässä on suurin sallittu
käyntinopeus ylitetty. Moottori on Älä aja säiliötä tyhjäksi. 1 pois = bensiinikäyttö
vaarassa. Säiliössä olevan polttoaineen takia 1 palaa = nestekaasukäyttö
koko polttoainesäiliön tilavuuden mu‐ 1 vilkkuu = vaihtaminen ei ole
mahdollista, yksi polt‐
Polttoainemittari kaista määrää ei ehkä voida tankata.
toainetyyppi on loppu‐
nut
Polttoaineen
valintapainike Kun nestekaasusäiliö on tyhjä, järjes‐
telmä kytkeytyy automaattisesti ben‐
siinikäyttöön sytytysvirran katkaise‐
miseen asti.
Nestekaasukäytön polttoaine 3 209.

Näyttää polttoaineen tai kaasun mää‐


rän säiliössä käyttötavasta riippuen.
Merkkivalo i palaa, jos polttoaineen
määrä säiliössä on alhainen. Tank‐
kaa välittömästi, jos merkkivalo vilk‐
kuu.
110 Mittarit ja käyttölaitteet

Moottorin Huomio
Ylemmän tason näytössä tai ylem‐
män tason yhdistelmänäytössä jäl‐
jäähdytysnesteen jellä oleva öljyn käyttöikä näytetään
lämpömittari Jos moottorin jäähdytysnesteen valikossa Asetukset.
lämpötila on liian korkea, pysäytä
auto ja sammuta moottori. Moot‐ Vaakanäytössä näytetään moottoriöl‐
tori on vaarassa. Tarkasta jäähdy‐ jyn jäljellä oleva käyttöikä merkkiva‐
tysnesteen määrä. lon I avulla, tällöin sytytysvirran tu‐
lee olla kytkettynä mutta moottorin
sammutettuna.
Huoltonäyttö Valikko ja toiminto voidaan valita
Moottoriöljyn valvontajärjestelmä il‐ suuntavilkkuvivun painikkeilla.
moittaa, koska moottoriöljy ja suoda‐
tin on vaihdettava. Ajo-olosuhteista Öljyn jäljellä olevan käyttöiän näyttö:
riippuen öljyn ja suodattimen vaihto‐
väli voi vaihdella huomattavastikin.

Näyttää jäähdytysnesteen lämpöti‐


lan.
vasen alue = moottori ei ole vielä
toimintalämpötilassa
keskialue = normaali toiminta‐
lämpötila
oikeanpuo‐ = lämpötila liian korkea
leinen alue
Paina MENU-painiketta valitaksesi
vaihtoehdon Asetukset.
Mittarit ja käyttölaitteet 111

Valitse Öljyn jäljellä oleva käyttöikä Kun sytytysvirta on kytketty, useim‐


kääntämällä säätöpyörää. mat merkkivalot palavat hetken ajan
Järjestelmä on nollattava aina moot‐ toimintatestinä.
toriöljyn vaihdon yhteydessä, jotta se Merkkivalojen värit merkitsevät seu‐
toimii oikein. Käänny korjaamon puo‐ raavaa:
leen. Punainen = Vaara, tärkeä muistu‐
Nollaa painamalla SET/CLR- tus
painiketta. Tällöin sytytysvirran tulee Keltainen = Varoitus, ohje, häiriö
olla kytkettynä mutta moottorin sam‐ Vihreä = Päällekytkennän vah‐
mutettuna. vistus
Kun järjestelmä on laskenut mootto‐ Sininen = Päällekytkennän vah‐
riöljyn käyttöiän lyhentyneen, kuljet‐ vistus
tajan tietokeskukseen tulee Vaihda Valkoinen = Päällekytkennän vah‐
moottorin öljy tai varoituskoodi. Vaih‐ vistus
data moottoriöljy ja suodatin korjaa‐
molla viikon sisällä tai enintään
500 km:n jälkeen (sen mukaan kumpi
ensin täyttyy).
Kuljettajan tietokeskus 3 119.
Huoltotiedot 3 280.

Merkkivalot
Kuvattuja merkkivaloja ei ole kaikissa
autoissa. Kuvaus koskee kaikkia mit‐
taristoversioita. Merkkivalojen sijainti
saattaa vaihdella laitteiston mukaan.
112 Mittarit ja käyttölaitteet

Mittariston merkkivalot
Mittarit ja käyttölaitteet 113

Keskikonsolin merkkivalot Lampun vaihto 3 229, sulakkeet Kun sytytysvirta kytketään, merkki‐
3 248. valo palaa noin 4 sekuntia. Jos se ei
Suuntavalot 3 145. syty, sammu 4 sekunnin kuluttua tai
jos se syttyy ajon aikana, turvatyyny‐
järjestelmässä on toimintahäiriö.
Turvavyömuistutin Käänny korjaamon puoleen. Turva‐
tyynyt ja turvavöiden esikiristimet ei‐
Etuistuinten turvavyömuistutus vät ehkä laukea onnettomuudessa.
Kuljettajan istuimen symboli X palaa Turvavöiden esikiristimien tai turva‐
tai vilkkuu punaisena. tyynyjen lauettua v palaa jatkuvasti.
Etumatkustajan istuimen symboli k
palaa tai vilkkuu punaisena, kun istuin 9 Varoitus
on käytössä.
Korjauta häiriön syy viipymättä
Palaa korjaamolla.
Suuntavilkku Sytytysvirran kytkemisen jälkeen
kunnes turvavyö on kiinnitetty. Turvavöiden esikiristimet, turvatyyny‐
O palaa tai vilkkuu vihreänä.
järjestelmä 3 47, 3 50.
Merkkivalo vilkkuu
Syttyy hetkeksi
Moottorin käynnistämisen jälkeen
Seisontavalot ovat käytössä. enintään 100 sekunnin ajan, ennen Turvatyynyn poistaminen
Merkkivalo vilkkuu kuin turvavyö on kiinnitetty. käytöstä
Suuntavilkku tai varoitusvilkut ovat V palaa keltaisena.
käytössä. Turvatyynyt ja Palaa sytytysvirran kytkemisen jäl‐
Nopea vilkkuminen: suuntavilkku tai turvavyönkiristimet keen noin 60 sekuntia. Etumatkusta‐
sen sulake on viallinen, perävaunun v palaa punaisena. jan turvatyyny on aktivoituna.
suuntavilkku ei toimi.
* palaa keltaisena.
114 Mittarit ja käyttölaitteet

Etumatkustajan turvatyyny on pois‐ Toimintavian merkkivalo Jarru- ja kytkinjärjestelmä


kytketty 3 53.
Z palaa tai vilkkuu keltaisena. R palaa punaisena.
9 Vaara Syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja Jarru- ja kytkinnesteen taso on liian
sammuu pian moottorin käynnistyt‐ alhainen 3 226.
Lapsen kuolemaan johtavan hen‐ tyä.
kilövahingon vaara, jos lasten tur‐ 9 Varoitus
valaitetta käytetään etuistuimella Palaa moottorin käydessä
etumatkustajan turvatyynyn ol‐ Häiriö päästöjenhallinnan järjestel‐ Pysäytä. Keskeytä matkanteko
lessa aktivoituna. mässä. Sallitut päästöarvot voivat ylit‐ välittömästi. Käänny korjaamon
tyä. Käänny välittömästi korjaamon puoleen.
Aikuisen kuolemaan johtavan
puoleen.
henkilövahingon vaara istuttaessa
etuistuimella etumatkustajan tur‐ Se palaa sytytysvirran kytkemisen jäl‐
Vilkkuu moottorin käydessä keen, kun käsikäyttöinen seisonta‐
vatyynyn ollessa poiskytkettynä.
Häiriö, joka voi johtaa katalysaattorin jarru on kytketty 3 173.
vaurioitumiseen. Vähennä kaasua,
Latausjärjestelmä kunnes vilkkuminen lakkaa. Käänny
p palaa punaisena. välittömästi korjaamon puoleen. Käytä poljinta
Syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja - palaa tai vilkkuu keltaisena.
sammuu pian moottorin käynnistyt‐ Huolla auto pian Palaa
tyä. g palaa keltaisena. Jarrupoljinta on painettava sähkötoi‐
Palaa moottorin käydessä Lisäksi saattaa näkyä varoitusviesti misen seisontajarrun vapauttami‐
Pysäytä, sammuta moottori. Auton tai -koodi. seksi 3 173.
akku ei lataudu. Moottorin jäähdytys Auto on huollettava. Kytkinpoljinta tulee painaa moottorin
saattaa olla keskeytynyt. Jarrutehos‐ Käänny korjaamon puoleen. käynnistämiseksi Autostop-tilassa.
tin voi lakata vaikuttamasta. Käänny Stop-start-järjestelmä 3 163.
korjaamon puoleen. Auton viestit 3 126.
Mittarit ja käyttölaitteet 115

Merkkivalo vilkkuu Sähkötoimisen Jos merkkivalo ei sammu muutaman


Kytkinpoljinta tulee painaa moottorin sekunnin kuluttua tai jos se palaa ajon
käynnistystä varten 3 18, 3 162.
seisontajarrun vika aikana, ABS-järjestelmässä on häiriö.
j palaa tai vilkkuu keltaisena. Jarrujärjestelmä toimii edelleen,
Joissakin versioissa polkimen käyttöä mutta lukkiutumisenesto on kytkeyty‐
koskeva viesti näkyy kuljettajan tieto‐ Palaa nyt pois.
keskuksen näytössä 3 126.
Sähkötoimisen seisontajarrun toimin‐ Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
takyky on huonontunut 3 173. 3 172.
Sähkötoiminen
Merkkivalo vilkkuu
seisontajarru Sähkötoiminen seisontajarru on huol‐ Vaihto ylös
m palaa tai vilkkuu punaisena. totilassa. Pysäytä auto, kytke sähkö‐ [ syttyy vihreänä merkkivalona tai
toiminen seisontajarru ja vapauta se näkyy symbolina ylemmän tason näy‐
Palaa sitten nollataksesi. töllä tai ylemmän tason yhdistelmä‐
Sähkötoiminen seisontajarru on kyt‐ näytöllä varustetussa kuljettajan tie‐
ketty 3 173. 9 Varoitus tokeskuksessa, kun vaihtaminen
ylöspäin on suositeltavaa polttoai‐
Merkkivalo vilkkuu Korjauta häiriön syy viipymättä neen säästämiseksi.
Sähkötoimista seisontajarrua ei ole korjaamolla.
kytketty tai vapautettu täysin. Kytke Joissakin versioissa vaihtamista kos‐
sytytysvirta, paina jarrupoljin pohjaan keva ilmoitus näkyy kokonaisena
ja yritä nollata järjestelmä ensin va‐ Lukkiutumaton ponnahdussivuna kuljettajan tieto‐
pauttamalla ja sitten kytkemällä säh‐ jarrujärjestelmä (ABS) keskuksessa.
kötoiminen seisontajarru. Jos m vilk‐ u palaa keltaisena. EcoFlex-ajoavustaja 3 130.
kuu edelleen, älä jatka matkaa, vaan
käänny korjaamon puoleen. Palaa sytytysvirran kytkemisen jäl‐
keen muutamia sekunteja. Järjes‐ Ohjaustehostin
telmä on toimintavalmiudessa, kun c palaa keltaisena.
merkkivalo sammuu.
116 Mittarit ja käyttölaitteet

Syttyy, kun ohjaustehostusta on Häiriö järjestelmässä Palaa


vähennetty tai Järjestelmässä on vika. Ajoa voidaan
Ohjaustehostusta vähennetään jär‐ Häiriö, joka johtuu anturien peittymi‐ jatkaa. Ajovakavuus voi kuitenkin
jestelmän ylikuumenemisen vuoksi. sestä likaan, jäähän tai lumeen huonontua ajotien laadusta riippuen.
Merkkivalo sammuu, kun järjestelmä Korjauta häiriön syy korjaamolla.
tai
on jäähtynyt.
Ulkopuolisen ultraäänilähteen aiheut‐ Merkkivalo vilkkuu
Stop-start-järjestelmä 3 163.
tamat häiriöt. Järjestelmä toimii nor‐ Järjestelmä on aktiivisesti toimin‐
Syttyy, kun ohjaustehostus on maalisti, kun häiriön lähde poistetaan. nassa. Moottorin teho voi heikentyä ja
poistettu käytöstä Korjauta järjestelmän häiriön syy kor‐ auto voi hieman jarruttaa automaatti‐
Ohjaustehostusjärjestelmän vika. jaamolla. sesti.
Käänny korjaamon puoleen. Ultraäänipysäköintitutka 3 195. Elektroninen ajovakauden hallintajär‐
jestelmä 3 175, luistonestojärjes‐
telmä 3 174.
Kaistavahti Elektroninen ajovakauden
) palaa vihreänä tai vilkkuu keltai‐ hallintajärjestelmä pois
Luistonestojärjestelmä
sena. päältä
pois päältä
Palaa vihreänä n palaa keltaisena.
k palaa keltaisena.
Järjestelmä on käytössä ja toiminta‐ Järjestelmä on pois toiminnasta.
valmis. Järjestelmä on pois toiminnasta.

Vilkkuu keltaisena Elektroninen ajovakauden


Hehkutus
Järjestelmä havaitsee tahattoman hallintajärjestelmä ja
kaistanvaihdon. ! palaa keltaisena.
luistonestojärjestelmä Hehkutus on toiminnassa. Se kytkey‐
b palaa tai vilkkuu keltaisena. tyy päälle ainoastaan matalissa läm‐
Ultraäänipysäköintitutka pötiloissa.
r palaa keltaisena.
Mittarit ja käyttölaitteet 117

Dieselhiukkassuodatin Palaa 1. Paina kytkinpoljin pohjaan.


% palaa tai vilkkuu keltaisena. Rengaspaineiden aleneminen. Py‐ 2. Kytke vaihteisto vapaalle, aseta
sähdy heti ja tarkasta rengaspaineet. valintavipu asentoon N.
Dieselhiukkassuodatin on puhdistet‐
3. Aja mahdollisimman nopeasti
tava. Merkkivalo vilkkuu pois liikennevirrasta häiritsemättä
Jatka ajamista kunnes % sammuu. Häiriö järjestelmässä tai on asennettu muuta liikennettä.
Mikäli mahdollista, älä anna moottorin pyörä, jossa ei ole paineanturia
(esim. varapyörä). Merkkivalo palaa 4. Katkaise sytytysvirta.
käyntinopeuden laskea alle
2000 r/min. jatkuvasti 60 - 90 sekunnin kuluttua.
Käänny korjaamon puoleen. 9 Varoitus
Palaa
Dieselhiukkassuodatin on täynnä. Jarruttaminen ja ohjaaminen vaa‐
Käynnistä puhdistusmenettely ensi ti‐
Moottorin öljynpaine tivat huomattavasti enemmän voi‐
lassa. I palaa punaisena. maa moottorin ollessa sammutet‐
Syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja tuna. Autostop-toiminnon aikana
Merkkivalo vilkkuu sammuu pian moottorin käynnistyt‐ jarrutehostin toimii normaalisti.
Suodattimen suurin täyttöaste on tyä. Älä poista avainta ennen kuin auto
saavutettu. Käynnistä puhdistusme‐ on paikallaan, muuten ohjaus‐
nettely välittömästi moottorin vaurioi‐ Palaa moottorin käydessä lukko voi lukkiutua odottamatto‐
tumisen estämiseksi. masti.
Dieselhiukkassuodatin 3 166, Stop- Huomio
start-järjestelmä 3 163. Tarkista öljymäärä, ennen kuin kään‐
Moottorin voitelu saattaa olla kes‐ nyt korjaamon puoleen 3 223.
keytynyt. Moottori voi vaurioitua ja
Rengaspaineiden leikata kiinni, jolloin vetävät pyörät
Polttoaine vähissä
valvontajärjestelmä lukkiutuvat.
i palaa tai vilkkuu keltaisena.
w palaa tai vilkkuu keltaisena.
118 Mittarit ja käyttölaitteet

Palaa Kaukovalot Merkkivalon f vilkkuminen


Polttoainesäiliössä on liian vähän noin 4 sekunnin ajan sytytysvirran
C palaa sinisenä. kytkemisen jälkeen muistuttaa siitä,
polttoainetta.
Syttyy kaukovalojen ollessa päällä, että järjestelmä on aktivoitu 3 141.
Merkkivalo vilkkuu kaukovalovilkun käytön yhteydessä Automaattinen valojen ohjaus 3 139.
Polttoainevarat on käytetty. Tankkaa 3 139 tai kun kaukovalot ja kaukova‐
välittömästi. Älä aja säiliötä tyhjäksi. loapu tai älykäs ajovalojen korkeuden
Katalysaattori 3 167.
säätötoiminto ovat käytössä 3 141. Sumuvalot
> palaa vihreänä.
Ilman poisto dieselpolttoainejärjestel‐
mästä 3 228. Kaukovaloapu Etusumuvalot ovat käytössä 3 146.
l palaa vihreänä.
Ajonestin Kaukovaloapu tai älykäs ajovalojen Takasumuvalo
kantaman säätötoiminto on aktivoi‐ r palaa keltaisena.
d vilkkuu keltaisena.
tuna 3 139, 3 141.
Häiriö ajonestinjärjestelmässä. Moot‐ Takasumuvalo on päällä 3 146.
toria ei voida käynnistää.
Kääntyvät ajovalot Alhainen pesunestetaso
Alennettu moottorin teho f palaa tai vilkkuu keltaisena.
G palaa keltaisena.
# palaa keltaisena. Palaa Pesunesteen määrä on alhainen.
Moottorin teho on rajoitettu. Käänny Häiriö järjestelmässä. Pesuneste 3 226.
korjaamon puoleen. Käänny korjaamon puoleen.

Merkkivalo vilkkuu Vakionopeussäädin


Ulkovalot Järjestelmä on kytketty symmetrisille m syttyy valkoisena tai vihreänä.
8 palaa vihreänä. lähivaloille.
Ulkovalot ovat päällä 3 138. Syttyy valkoisena
Järjestelmä on päällä.
Mittarit ja käyttölaitteet 119

Palaa vihreänä Ovi auki Tietonäytöt


Vakionopeussäädin on käytössä. h palaa punaisena.
Vakionopeussäädin 3 179.
Ovi tai takaluukku on auki.
Kuljettajan tietokeskus
Kuljettajan tietokeskus (DIC) sijaitsee
Mukautuva mittaristossa nopeusmittarin ja käyn‐
tinopeusmittarin välissä. Se on saa‐
vakionopeussäädin tavana sekä keskitason, ylemmän ta‐
m syttyy valkoisena tai vihreänä. son että ylemmän tason yhdistelmä‐
näyttöä varten.
Syttyy valkoisena
Järjestelmä on päällä.

Palaa vihreänä
Mukautuva vakionopeussäädin on
aktiivinen.
Mukautuva vakionopeussäädin
3 182.

Auto havaittu edessä


A palaa vihreänä.
Edessä on havaittu auto samalla
kaistalla. Keskitason näytössä näkyvät seuraa‐
vat:
Mukautuva vakionopeussäädin
3 182, Etutörmäyksen varoitus ■ matkamittari
3 189. ■ osamatkamittari
■ joitakin merkkivaloja
120 Mittarit ja käyttölaitteet

■ auton tiedot Valikoiden ja toimintojen valinta


■ ajotietokone Valikot ja toiminnot voidaan valita
■ auton viestit, näytetään koodinu‐ suuntavilkkuvivun painikkeilla.
meroina 3 126.

Ylemmän tason yhdistelmänäytössä


valikkosivuja voidaan valita paina‐
malla painiketta MENU, valikkosym‐
bolit näkyvät näytön ylärivillä:
Paina MENU-painiketta vaihtaaksesi
■ X Asetukset valikoiden välillä tai palataksesi ala‐
Ylemmän tason näytössä voidaan va‐
■ W Ajotietokone valikosta yhden valikkotason ylös‐
lita seuraavat päävalikot MENU-pai‐
nikkeella: ■ s ECO-tietovalikko päin.
■ Asetukset ■ C Kilpailu
■ Ajotietokone Jotkut näytetyistä toiminnoista ovat
■ Kilpailu erilaisia ajossa ja auton ollessa pai‐
kallaan. Jotkut toiminnoista ovat käy‐
tettävissä vain ajon aikana.
Auton räätälöinti 3 133. Muistiin tal‐
lennetut asetukset 3 23.
Mittarit ja käyttölaitteet 121

Paina SET/CLR-painiketta valitak‐


sesi toiminnon tai vahvistaaksesi
viestin.

Asetukset
Paina MENU-painiketta valitaksesi
Asetukset, tai valitse ylemmän tason
yhdistelmänäytössä X.
Valitse alavalikko kääntämällä säätö‐
pyörää. Vahvista painamalla
SET/CLR-painiketta.
Noudata alavalikoissa annettuja oh‐
Korosta valikkovaihtoehto tai aseta jeita. ■ Öljyn jäljel. oleva käytt.: ilmaisee,
numeroarvo kääntämällä säätöpyö‐ Mahdollisia alavalikoita voivat olla milloin moottoriöljy ja suodatin on
rää. versiosta riippuen: vaihdettava 3 110
■ Yksikkö: näytettävät yksiköt voi‐
daan vaihtaa
■ Rengaspaine: kaikkien pyörien ren‐
gaspaineen tarkistus ajon aikana
3 258
■ Renk. Kuorma: valitse rengaspai‐
neluokka kulloisenkin rengaspai‐
neen mukaan 3 258
122 Mittarit ja käyttölaitteet

■ Nopeusvaroitus: jos ennalta ase‐ Ajotietokone Nollaa osamatkamittari painamalla


tettu nopeus ylittyy, kuuluu varoi‐ Paina MENU-painiketta valitaksesi painiketta SET/CLR suuntavilkkuvi‐
tusääni Ajotietokone tai valitse W ylemmän vussa muutaman sekunnin ajan tai
■ Traffic Sign Assistant tason yhdistelmänäytössä. painamalla nollauspainiketta nopeus‐
(liikennemerkkien tunnistus): näyt‐ mittarin ja kuljettajan tietokeskuksen
Valitse alavalikko kääntämällä säätö‐ välissä sytytysvirran ollessa kytket‐
tää havaitut liikennemerkit nykyi‐ pyörää. Vahvista painamalla
sellä reittiosiolla 3 204 tynä.
SET/CLR-painiketta.
■ Etäisyys seuranta: näyttää etäisyy‐ Ajotietokoneella varustetuissa au‐
den edellä ajavaan autoon 3 193 toissa on käytettävänä enemmän ala‐
valikoita.
Valinta ja näyttö voivat olla erilaisia
keskitason, ylemmän tason ja ylem‐
män tason yhdistelmänäytöissä.
Ajotietokone 3 130.

ECO-tietovalikko
Paina MENU-painiketta valitaksesi
s ylemmän tason yhdistelmänäy‐
tön yläriviltä.
Valitse alavalikko kääntämällä säätö‐
■ Osamatkamittari 1 pyörää. Vahvista painamalla
Valinta ja näyttö voivat olla erilaisia ■ Osamatkamittari 2 SET/CLR-painiketta.
keskitason, ylemmän tason ja ylem‐ ■ Digitaalinen nopeus
män tason yhdistelmänäytöissä.
Osamatkamittari 2 ja digitaalinen no‐
peus ovat saatavana vain ylemmän
tason näytöllä tai ylemmän tason yh‐
distelmänäytöllä varustetuissa au‐
toissa.
Mittarit ja käyttölaitteet 123

Alavalikot ovat: tehon kuluttajista ilman kuljettajan


suorittamaa aktivointia.

■ Suurkuluttajat: Esillä on laskevassa


■ Vaihteenvaihdon ilmaisin: Nykyi‐ järjestyksessä luettelo eniten kulu‐
nen vaihde näkyy nuolen sisällä. tusta lisäävistä mukavuusominai‐ ■ Eco-suuntaus: Näyttää keskimää‐
Yläpuolella näkyvä kuva on osoitus suuksista, jotka ovat tällä hetkellä räisen kulutuksen kehityksen
ylösvaihtosuosituksesta polttoai‐ käytössä. Näytössä näkyy potenti‐ 50 km:n ajomatkalla. Täytetyt seg‐
neen säästämiseksi. aalinen polttoainesäästö. Jos jokin mentit näyttävät polttoaineenkulu‐
sähkönkuluttaja kytketään pois tuksen 5 km:n jaksoissa ja auttavat
Eco-hakemistonäyttö: Nykyinen päältä, se poistuu luettelosta ja ku‐
polttoaineenkulutus näkyy seg‐ siten ajamaan taloudellisemmin.
lutusarvo päivitetään.
menttinäytössä. Mukauta ajotyylisi
siten, että täytetyt segmentit pysy‐ Joissakin ajoittaisissa ajo-olosuh‐
vät Eco-alueella. Mitä enemmän teissa moottori aktivoi takalasin
segmenttejä on täytettynä, sitä suu‐ lämmityksen automaattisesti moot‐
rempi on auton polttoaineenkulu‐ torin kuormituksen lisäämiseksi.
tus. Nykyinen kulutusarvo näkyy Tällöin takaikkunan lämmityksen il‐
näytössä samanaikaisesti. moitetaan olevan yksi suurimmista
124 Mittarit ja käyttölaitteet

Kilpailu ■ Jääh.neste lämpö.: Jäähdytysnes‐ Infotainment-järjestelmästä riippuen


teen lämpötilan näyttö. graafinen infonäyttö on saatavana
■ Akun jännite: Auton akkujännitteen kahtena versiona.
näyttö.

Graafinen infonäyttö,
värillinen infonäyttö
Auton kokoonpanosta riippuen au‐
tossa on
graafinen tai värillinen infonäyttö.
Infonäyttö sijaitsee kojelaudassa In‐
fotainment-järjestelmän yläpuolella.

Paina MENU-painiketta valitaksesi Graafinen infonäyttö


Kilpailu tai valitse C ylemmän ta‐
son yhdistelmänäytössä. Graafinen infonäyttö näyttää:
Valitse alavalikko kääntämällä säätö‐ ■ ajan 3 105
pyörää. Vahvista painamalla ■ ulkolämpötilan 3 104
SET/CLR-painiketta. ■ päivämäärän 3 105
Alavalikot ovat:
■ Infotainment-järjestelmän, katso
■ Kiihtyvyys: Hetkellisen kiihtyvyy‐ kuvaus Infotainment-järjestelmän
den näyttö kaikkiin suuntiin. käyttöoppaasta
■ Kierros ajastin: Kierrosaikojen, ■ auton räätälöinnin asetukset
huippunopeuden, keskinopeuden 3 133
ja keskimääräisen ajan näyttö.
Noudata alavalikossa annettuja oh‐
jeita.
Mittarit ja käyttölaitteet 125

Värillinen infonäyttö ■ auton viestit 3 126 Valinta Infotainment-järjestelmällä


■ auton räätälöinnin asetukset
3 133
Näytettävät tiedot ja niiden esitystapa
riippuvat ajoneuvon varustelusta ja
asetuksista.

Valikoiden ja asetusten valinta


Valikoihin ja asetuksiin pääsee näy‐
tön kautta.

Värillinen infonäyttö näyttää värilli‐ Valitse toiminto Infotainment-järjes‐


senä: telmän painikkeiden avulla. Valitun
toiminnon valikko tulee näyttöön.
■ ajan 3 105
Monitoimisäätimellä valitaan jokin
■ ulkolämpötilan 3 104 kohta ja vahvistetaan valinta.
■ päivämäärän 3 105
■ Infotainment-järjestelmän, katso Monitoimisäädin
kuvaus Infotainment-järjestelmän Monitoimisäädin on keskeisin valikoi‐
käyttöoppaasta den ohjainlaite:
■ navigointi, katso kuvaus Infotain‐ Valinnat tehdään: Käännä
ment-järjestelmän käyttöoppaasta ■ valikoista ■ Merkitse valikkovalinta
■ järjestelmän asetukset ■ toimintopainikkeilla ja Infotainment- ■ Aseta numeerinen arvo tai näytä
järjestelmän monitoimisäätimellä valikkovalinta
126 Mittarit ja käyttölaitteet

Paina (ulompi rengas) Älypuhelimen Auton viestit


■ Valitse tai aktivoi merkitty valinta ohjausyksikkö
■ Vahvista asetettu arvo Viestit näytetään pääosin kuljettajan
Älypuhelimen ohjausyksikön avulla
■ Kytke järjestelmän toiminto päälle/ tietokeskuksessa (DIC), joissakin ta‐
auton tietoja voidaan käyttää puheli‐
pois pauksissa yhdessä varoituksen ja ää‐
men kautta WLAN- tai Bluetooth-yh‐ nimerkin kanssa.
BACK-painike teyden avulla. Näitä tietoja voidaan
sitten näyttää ja analysoida älypuhe‐
Paina painiketta:
limessa.
■ poistuaksesi valikosta muuttamatta
asetuksia
■ palataksesi alavalikosta ylemmälle
valikkotasolle
■ poistaa merkkijonon viimeisen mer‐
kin
Paina painiketta muutaman sekunnin
ajan poistaaksesi kaikki kohtaan syö‐
tetyt tiedot.
Auton räätälöinti 3 133.
Paina painiketta SET/CLR tai MENU
Muistiin tallennetut asetukset 3 23. tai käännä säätöpyörää viestin vah‐
vistamiseksi.
Mittarit ja käyttölaitteet 127

Auton viestit keskitason Nro Auton viesti Nro Auton viesti


näytössä 6 Paina jarrupoljinta vapauttaak‐ 26 Vasen takasuuntavilkku ei toimi
sesi sähkötoimisen seisonta‐ 27 Oikea etusuuntavilkku ei toimi
jarrun
28 Oikea takasuuntavilkku ei toimi
7 Käännä ohjauspyörää, katkaise
sytytysvirta ja kytke se 29 Tarkista perävaunun jarruvalo
9 Käännä ohjauspyörää, käyn‐ 30 Tarkista perävaunun peruutus‐
nistä moottori uudelleen valo
12 Auto ylikuormitettu 31 Tarkista perävaunun vasen
suuntavilkku
13 Kompressori ylikuumentunut
32 Tarkista perävaunun oikea
15 Lisäjarruvalo ei toimi suuntavilkku
16 Jarruvalot eivät toimi 33 Tarkista perävaunun takasu‐
Auton viestit näytetään koodinume‐ 17 Ajovalojen korkeudensäädön muvalo
roina. toimintavika 34 Tarkista perävaunun takavalo
Nro Auton viesti 18 Vasen lähivalo ei toimi 35 Vaihda radiokauko-ohjaimen
2 Radiokauko-ohjainta ei ole 19 Oikea sumuvalo ei toimi paristo
havaittu, paina kytkinpoljinta 20 Oikea lähivalo ei toimi 48 Puhdista kuolleen kulman häly‐
käynnistääksesi uudelleen tysjärjestelmä
21 Vasemman sivuvalon vika
3 Moottorin jäähdytysneste 49 Kaistavahti ei käytettävissä
vähissä 22 Oikean sivuvalon vika
23 Peruutusvalo ei toimi 53 Kiristä kaasukorkki
4 Ilmastointi pois päältä
24 Rekisterikilven valo ei toimi 54 Vettä dieselpolttoaineen
5 Ohjauspyörä on lukittu suodattimessa
25 Vasen etusuuntavilkku ei toimi
128 Mittarit ja käyttölaitteet

Nro Auton viesti Nro Auton viesti Nro Auton viesti


55 Dieselhiukkassuodatin on 70 Huolla korkeudensäätöjärjes‐ 136 Huolla pysäköintitutka
täynnä 3 166 telmä 145 Tarkista lasinpesunesteen
56 Rengaspaineet epätasapai‐ 71 Huolla taka-akseli määrä
nossa etuakselilla 74 Huolla AFL 174 Auton akkujännite alhainen
57 Rengaspaineet epätasapai‐ 75 Huolla ilmastointilaite 258 Pysäköintitutka pois päältä
nossa taka-akselilla
76 Huolla kuolleen kulman hälytys‐
58 Havaittu renkaat, joissa ei ole järjestelmä Auton viestit ylemmän tason
TPMS-antureita näytössä tai ylemmän tason
77 Huolla kaistavahti
59 Avaa ja sulje sitten kuljettajan yhdistelmänäytössä
ikkuna 79 Lisää moottoriöljyä
60 Avaa ja sulje sitten etumatkus‐ 81 Huolla vaihteisto
tajan ikkuna 82 Vaihda moottoriöljy pian
61 Avaa ja sulje sitten vasen taka‐ 83 Huolla sopeutuva vakionopeus‐
ikkuna säädin
62 Avaa ja sulje sitten oikea taka‐ 84 Moottorin teho on alentunut
ikkuna
89 Huoltokehotus
65 Varkausyritys
94 Vaihda P-asentoon ennen pois‐
66 Huolla murtohälytin tumista
67 Huolla ohjauslukko 95 Huolla turvatyyny
68 Huolla ohjaustehostin 128 Konepelti auki Auton viestit näytetään tekstinä. Nou‐
69 Huolla jousitusjärjestelmä 134 Pysäköintitutkan vika, puhdista data viesteissä annettuja ohjeita.
puskuri
Mittarit ja käyttölaitteet 129

Järjestelmä näyttää viestejä seuraa‐ Auton viestit värillisessä ■ Jos pysäköintitutka havaitsee es‐
vista aiheista: infonäytössä teen.
■ Nestemääriä Jotkut tärkeät viestit näkyvät lisäksi ■ Jos tapahtuu tarkoittamaton kais‐
■ Murtohälytin värillisessä infonäytössä. Paina mo‐ tanvaihto.
nitoimisäädintä vahvistaaksesi vies‐ ■ Jos peruutusvaihde on kytketty ja
■ Jarrut
tin. Jotkut viestit näkyvät vain muuta‐ takakuljetusteline ojennettu.
■ Vetojärjestelmät man sekunnin ajan.
■ Jos dieselhiukkassuodattimen
■ Ajojärjestelmät maksimitaso on saavutettu.
■ Vakionopeussäädin Varoitusäänet
■ Esteiden havaitsemisjärjestelmät Kun auto pysäköidään ja/tai
Moottorin käynnistämisen kuljettajan ovi avataan
■ Valaistus, polttimon vaihto
yhteydessä tai ajon aikana ■ Virta-avaimen ollessa virtalukossa.
■ Pyyhin-/pesulaitejärjestelmä Vain yksi varoitusääni kuuluu kerral‐ ■ Ulkovalojen palaessa.
■ Ovet, ikkunat laan.
■ Radiokauko-ohjaimella Kiinnittämättömien turvavöiden varoi‐ Autostopin aikana
■ Turvavyöt tusäänellä on etusija suhteessa kaik‐ ■ Jos kuljettajan ovi avataan.
kiin muihin varoitusääniin.
■ Turvatyynyjärjestelmät
■ Moottori ja vaihteisto
■ Jos turvavyötä ei ole kiinnitetty. Pariston jännite
■ Jos jokin ovi tai takaluukku ei ole Kun auton akkujännite on alhainen,
■ Rengaspaine
kunnolla kiinni liikkeelle lähdet‐ varoitusviesti tai varoitus koodi 174
■ Dieselmoottorin hiukkassuodatin täessä. tulee näkyviin kuljettajan tietokeskuk‐
■ Auton akun tila ■ Jos seisontajarru on kytkettynä sessa.
määrätyn nopeuden ylittyessä.
■ Jos ohjelmoitu nopeus ylitetään.
■ Jos kuljettajan tietokeskukseen il‐
mestyy varoitusviesti tai-koodi.
130 Mittarit ja käyttölaitteet

1. Sammuta heti sähköä kuluttavat


laitteet, joita ei tarvita turvallista
Ajotietokone
ajoa varten, esim. istuinlämmitys,
Valikot ja toiminnot voidaan valita
takaikkunan lämmitys ja muut tär‐
suuntavilkkuvivun painikkeilla 3 119.
keimmät sähkön kuluttajat.
2. Lataa auton akkua ajamalla jatku‐
vasti jonkin aikaa tai käyttämällä
latauslaitetta.
Varoitusviesti tai varoituskoodi pois‐
tuu näytöstä, kun moottori on käyn‐
nistetty kaksi kertaa peräkkäin ilman
jännitteen alenemista.
Jos auton akkua ei voi ladata, kor‐ Ajotietokone ylemmän tason
jauta syyn aiheuttaja korjaamolla. näytössä
Valitse jokin alavalikoista kääntä‐
mällä säätöpyörää:
Paina MENU-painiketta valitaksesi
Ajotietokone tai valitse W ylemmän
tason yhdistelmänäytössä.
Mittarit ja käyttölaitteet 131

■ Osamatkamittari 2
■ Keskikulutus 2
■ Keskinopeus 2

■ Osamatkamittari 1 ■ Osamatkamittari 1
■ Osamatkamittari 2 ■ Keskikulutus 1
■ Toimintasäde ■ Keskinopeus 1
■ Keskikulutus ■ Digitaalinen nopeus
■ Hetkellinen kulutus ■ Toimintasäde
■ Keskinopeus ■ Hetkellinen kulutus
■ Digitaalinen nopeus ■ Kohdeopastus
■ Liikennemerkkiapu Ajotietokone 1 ja 2
■ Kohdeopastus Kummankin ajotietokoneen tiedot
Ajotietokone ylemmän tason voidaan nollata erikseen matkamitta‐
yhdistelmänäytössä rin, keskikulutuksen ja keskinopeu‐
Valitse alavalikoita kääntämällä sää‐ den osalta painamalla painiketta
töpyörää: SET/CLR, näin on mahdollista näyt‐
tää kuljettajakohtaisia ajotietoja.
132 Mittarit ja käyttölaitteet

Tankkauksen jälkeen toimintasäde Keskinopeus


päivittyy hetken kuluttua automaatti‐ Keskinopeuden näyttö. Mittaus voi‐
sesti. daan käynnistää uudelleen milloin ta‐
Jos säiliössä on vähän polttoainetta, hansa.
näyttöön tulee viesti ylemmän tason Nollaa painamalla muutama sekunti
näytöllä tai ylemmän tason yhdistel‐ SET/CLR-painiketta.
mänäytöllä varustetuissa autoissa.
Kun auto on tankattava välittömästi, Digitaalinen nopeus
keskitason ja ylemmän tason näytöllä Hetkellisen nopeuden digitaalinen
tai ylemmän tason yhdistelmänäytöllä näyttö.
varustetuissa autoissa näkyy varoi‐
tuskoodi tai varoitusviesti. Liikennemerkkiapu
Osamatkamittari Lisäksi polttoainemittarin merkkivalo Näyttää havaitut liikennemerkit nykyi‐
i palaa tai vilkkuu 3 117. sen reittiosuuden varrella 3 204.
Osamatkamittari näyttää edellisen
nollauksen jälkeen tallennetun mat‐ Kohdeopastus
kan. Keskikulutus
Värillisen infonäytön navigointitieto‐
Osamatkamittari laskee etäisyyden Keskikulutuksen näyttö. Mittaus voi‐
jen lisäksi reittiopastus näytetään kul‐
enintään 2000 km:iin saakka ja aloit‐ daan nollata milloin tahansa ja aloit‐
jettajan tietokeskuksessa.
taa sitten nollasta. taa alusta oletusarvosta.
Nollaa painamalla muutama sekunti Nollaa painamalla muutama sekunti
SET/CLR-painiketta. SET/CLR-painiketta.

Toimintasäde Hetkellinen kulutus


Toimintasäde lasketaan säiliössä ole‐ Hetkellisen kulutuksen näyttö.
van hetkellisen polttoainemäärän ja
hetkellisen kulutuksen perusteella.
Näyttö perustuu keskiarvoihin.
Mittarit ja käyttölaitteet 133

Auton räätälöinti Seuraavat asetukset voidaan valita


kiertämällä ja painamalla monitoimi‐
säädintä:
Auton toimintoja voidaan personoida
muuttamalla infonäytön asetuksia. ■ Urheilutilan asetukset
Jotkut eri kuljettajien henkilökohtai‐ ■ Kielet (Languages)
sista asetuksista voidaan tallentaa ■ Aika Päiväys
yksilöllisesti kuhunkin auton avai‐ ■ Radioasetukset
meen. Muistiin tallennetut asetukset
3 23. ■ Puhelinasetukset
Auton varustelusta ja maakohtaisista ■ Ajoneuvoasetukset
määräyksistä riippuen jotkut alla ole‐ Vastaavissa alavalikoissa voidaan
vista toiminnoista eivät ehkä ole käy‐ muuttaa seuraavia asetuksia:
Paina CONFIG-painiketta. Valikko
tettävissä.
Asetukset avautuu näyttöön. Urheilutilan asetukset
Jotkut toiminnot ovat näkyvissä tai ak‐
tiivisia vain moottorin käydessä. Kuljettaja voi valita toiminnot, jotka
aktivoidaan Sport-tilassa 3 177.
Henkilökohtaiset asetukset ■ Urheilullinen ripustus: Vaimennus
graafisessa infonäytössä muuttuu jäykemmäksi.
CD 300/CD 400/CD400plus ■ Urheilul. voimansiirron
suorituskyky: Kaasupolkimen ja
vaihteensiirron toiminta muuttuu
paremmin reagoivaksi.
■ Urheilullinen ohjaus: Ohjausta te‐
hostetaan vähemmän.
■ Vaihda päämittariston taustavaloa:
Vaihtaa mittaristovalaistuksen vä‐
riä.
134 Mittarit ja käyttölaitteet

Kielet (Languages) ■ Ilmastoinnin ja ilman laatu ■ Mukavuusasetukset


Halutun kielen valinta. Autom. tuulettimen nopeus: Muut‐ Äänimerkin voimakkuus: Varoitus‐
taa ohjaamon ilmastoinnin ilmavir‐ äänien äänenvoimakkuuden muut‐
Aika Päiväys taa automaattisessa tilassa. taminen.
Katso Kello 3 105.
Ilmastointi: Ohjaa jäähdytyskom‐ Kuljettajan aset. personointi: Rää‐
Radioasetukset pressorin toimintaa auton käynnis‐ tälöintitoiminnon käyttöönotto tai
Katso lisätietoa Infotainment-järjes‐ tyksen aikana. Edellinen asetus käytöstä poistaminen.
telmän ohjekirjasta. (suositeltu) tai auton käynnistyksen Auton takal. pyyh. taaksep.: Taka‐
aikaan aina PÄÄLLÄ tai aina POIS. lasinpyyhkimen automaattisen
Puhelinasetukset Autom. takalasin huurteenp.: Auto‐ käynnistyksen käyttöönotto tai käy‐
Katso lisätietoa Infotainment-järjes‐ maattisen takalasin lämmityksen töstä poistaminen kytkettäessä pe‐
telmän ohjekirjasta. käyttöönotto. ruutusvaihde.
Ajoneuvoasetukset ■ Pysäköintiapu/törmäystunnistin
Pysäköintiavustaja: Ultraäänipysä‐
köintitutkan käyttöönotto tai poista‐
minen käytöstä.
Törmäyksen valmistelu: Ottaa au‐
tomaattisen jarrutustoiminnon käyt‐
töön tai poistaa sen käytöstä, jos
auto on välittömän törmäyksen
vaarassa. Seuraavat ovat valitta‐
vissa: järjestelmä ottaa jarrut hallin‐
taansa, vain varoitus äänimerkein
tai pois päältä.
Kuolleen sivukulman hälytys: Kuol‐
leen kulman varoitusjärjestelmän
asetusten muuttaminen.
Mittarit ja käyttölaitteet 135

■ Lähestymisvalot otto tai käytöstä poistaminen luki‐


Kesto ajoneuvosta poist.: Poistu‐ tuksen avauksen yhteydessä.
misvalaistuksen käyttöönotto tai Ovien avaus kauko-ohj.: Konfigu‐
poistaminen käytöstä ja sen keston raation muuttaminen siten, että
muuttaminen. joko vain kuljettajan oven tai koko
Lähestymisvalojen aktivointi: Lä‐ auton lukitus avautuu.
hestymisvalojen käyttöönotto tai Ovien autom. uudelleenluk.: Auto‐
poistaminen käytöstä. maattisen uudelleenlukituksen
■ Ovien keskuslukitus käyttöönotto tai käytöstä poistami‐
nen lukituksen avauksen jälkeen,
Ovien keskuslukitus: Ovien lukituk‐ kun ovia ei avata.
sen automaattisen avauksen käyt‐
töönotto tai poistaminen käytöstä ■ Palauta tehdasasetukset
■ Urheilutilan profiili
sytytysvirran katkaisun jälkeen. Palauta tehdasasetukset: Kaikkien
Ovien automaattisen lukituksen toimintojen palautus lähtöasetuk‐ ■ Kielet (Languages)
käyttöönotto tai poistaminen käy‐ siin. ■ Kellonaika ja päivämäärä
töstä liikkeellelähdön jälkeen. ■ Radioasetukset
Estä avoimen oven lukitus: Ovien
Asetukset värillisessä
infonäytössä ■ Puhelinasetus
automaattisen lukituksen käyttöön‐
otto tai poistaminen käytöstä jonkin CD 600/Navi 650/Navi 950 ■ Navigointiasetukset
oven ollessa auki. Siirry konfiguraatiovalikkoon paina‐ ■ Näyttöasetukset
Ovien viiv. keskuslukitus: Viiväste‐ malla Infotainment-järjestelmän etu‐ ■ Ajoneuvoasetukset
tyn ovien lukituksen käyttöönotto tai levyn painiketta CONFIG. Vastaavissa alavalikoissa voidaan
poistaminen käytöstä. Selaa luetteloa ylös- ja alaspäin muuttaa seuraavia asetuksia:
■ Etälukitus, avaus, käynnistys kääntämällä monitoimipainiketta. Va‐
litse jokin valikkokohta painamalla
Kaukoavauksen ilmaisin: Varoitus‐
monitoimisäädintä (Navi 950 /
vilkkujen välähtämisen käyttöön‐
Navi 650: paina ulompaa kehää).
136 Mittarit ja käyttölaitteet

Urheilutilan profiili Navigointiasetukset tysvirran kytkemisen yhteydessä


■ Moottorin Sport-toiminto: Katso lisätietoa Infotainment- tai viimeksi valitun asetuksen
Kaasupolkimen ja vaihteensiirron järjestelmän ohjekirjasta. käyttö.
toiminta muuttuu paremmin reagoi‐ Automaat. huurteenpoisto: Ottaa
Näyttöasetukset automaattisen huurteenpoiston
vaksi.
■ Kotisivun valikko: käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
■ Vaihda päämittariston taustavaloa:
Katso lisätietoa Infotainment- Autom. takalasin huurteenp.: Auto‐
Vaihtaa mittaristovalaistuksen vä‐ järjestelmän ohjekirjasta.
riä. maattisen takalasin lämmityksen
■ Takakameran valinta: käyttöönotto.
■ Urheilullinen ripustus: Vaimennus
muuttuu jäykemmäksi. Säädä takakameran asetuksia pai‐ ■ Mukavuusasetukset
namalla tätä 3 203. Äänimerkin voimakkuus: Varoitus‐
■ Urheilullinen ohjaus: Ohjausta te‐
hostetaan vähemmän. ■ Näyttö pois päältä: äänien äänenvoimakkuuden muut‐
Katso lisätietoa Infotainment- taminen.
Kielet (Languages) järjestelmän ohjekirjasta. Kuljettajan aset. personointi: Rää‐
Halutun kielen valinta. ■ Kartta-asetukset: tälöintitoiminnon käyttöönotto tai
käytöstä poistaminen.
Kellonaika ja päivämäärä Katso lisätietoa Infotainment-
järjestelmän ohjekirjasta. Autom. takal. pyyh. peruut.: Taka‐
Katso lisätietoa Infotainment- lasinpyyhkimen automaattisen
järjestelmän ohjekirjasta. käynnistyksen käyttöönotto tai käy‐
Ajoneuvoasetukset
Radioasetukset ■ Ilmastoinnin ja ilman laatu töstä poistaminen kytkettäessä pe‐
ruutusvaihde.
Katso lisätietoa Infotainment- Autom. tuulettimen nopeus: Muut‐
järjestelmän ohjekirjasta. taa puhaltimen ohjausta. Muutettu ■ Pysäköintiapu/törmäystunnistin
asetus on käytössä sen jälkeen, Pysäköintiavustaja: Ottaa ultraää‐
Puhelinasetus kun sytytysvirta kytketään pois ja nitunnistimet käyttöön tai poistaa
Katso lisätietoa Infotainment- uudelleen päälle. ne käytöstä.
järjestelmän ohjekirjasta. Ilmastointi: Jäähdytysjärjestelmän Törmäyksen valmistelu: Ottaa au‐
päälle- tai poiskytkentä aina syty‐ tomaattisen jarrutustoiminnon
Mittarit ja käyttölaitteet 137

käyttöön tai poistaa sen käytöstä, Ovien automaattisen lukituksen poistaminen lukituksen avauksen
jos auto on välittömän törmäyksen käyttöönotto tai poistaminen käy‐ jälkeen, kun ovia ei avata.
vaarassa. Seuraavat ovat valitta‐ töstä liikkeellelähdön jälkeen. ■ Palauta tehdasasetukset?: Kaik‐
vissa: järjestelmä ottaa jarrut hallin‐ Ovien lukitusviive: Viivästetyn kien toimintojen palautus lähtöase‐
taansa, vain varoitus äänimerkein ovien lukituksen käyttöönotto tai tuksiin.
tai kokonaan pois päältä. poistaminen käytöstä.
Kuolleen sivukulman hälytys: Ottaa ■ Etälukitus, avaus, käynnistys
kuolleen kulman varoitusjärjestel‐
män käyttöön tai poistaa sen käy‐ Kaukolukituksen ilmaisin: Varoitus‐
töstä. vilkkujen välähtämisen käyttöön‐
otto tai käytöstä poistaminen luki‐
■ Lähestymisvalot tuksen yhteydessä.
Lähestymisvalojen aktivointi: Ottaa Ovien avaus kauko-ohj.: Varoitus‐
sisääntulovalot käyttöön tai poistaa vilkkujen välähtämisen käyttöön‐
ne käytöstä. otto tai käytöstä poistaminen luki‐
Kesto ajoneuvosta poist.: Poistu‐ tuksen avauksen yhteydessä.
misvalaistuksen käyttöönotto tai Ovilukituksen avaus
poistaminen käytöstä ja sen keston kaukosäätimellä: Konfiguraation
muuttaminen. muuttaminen siten, että joko vain
■ Ovien keskuslukitus kuljettajan oven tai koko auton luki‐
Uloslukituksen esto: Ovien auto‐ tus avautuu.
maattisen lukituksen käyttöönotto Automaattinen ovien uudelleenluki‐
tai poistaminen käytöstä jonkin tus: Automaattisen uudelleenluki‐
oven ollessa auki. tuksen käyttöönotto tai käytöstä
Ovien keskuslukitus: Ovien lukituk‐
sen automaattisen avauksen käyt‐
töönotto tai poistaminen käytöstä
sytytysvirran katkaisun jälkeen.
138 Valaistus

Valaistus Ulkovalot Valokytkin valoautomatiikalla

Valokytkin
Ulkovalot .................................... 138
Sisävalot .................................... 147
Valaistusominaisuudet ............... 149

Kierrä ajovalokytkintä:
AUTO = Valoautomatiikka: lähiva‐
Kierrä ajovalokytkintä: lot kytkeytyvät päälle ja
pois automaattisesti ulko‐
7 = Valot pois valaistusolosuhteista riip‐
8 = Sivuvalot puen.
9 = Lähivalot m = Valoautomatiikan kytkemi‐
Merkkivalo 8 3 118. nen päälle tai pois. Kytkin
palaa asentoon AUTO.
8 = Sivuvalot
9 = Lähivalot
Valaistus 139

Kuljettajan tietokeskuksessa ylem‐ Kun valoautomatiikka on kytketty Kaukovalot


män tason näytössä tai ylemmän ta‐ päälle ja moottori on käynnissä, jär‐
son yhdistelmänäytössä näytetään jestelmä vaihtaa päiväajovalojen ja
senhetkinen kulloinenkin tila. tavallisten ajovalojen välillä auto‐
Kun sytytysvirta kytketään, valoauto‐ maattisesti ulkovalon määrästä ja sa‐
matiikka on aktiivinen. detunnistinjärjestelmän antamista tie‐
doista riippuen.
Kun lähivalot ovat päällä, 8 palaa.
Merkkivalo 8 3 118. Päiväajovalot 3 141.

Takavalot Automaattisten ajovalojen


Takavalot syttyvät yhdessä lähi/kau‐ aktivointi
kovalojen ja sivuvalojen kanssa. Huonoissa valaistusolosuhteissa ajo‐
valot kytkeytyvät päälle.
Valoautomatiikka Lisäksi ajovalot sytytetään, jos tuuli‐
lasinpyyhkimet ovat pyyhkäisseet Vaihda lähivaloilta kaukovaloille pai‐
useamman kerran. namalla vipua.
Vaihda lähivaloille painamalla vipua
Tunnelin tunnistus uudelleen tai vetämällä.
Ajettaessa tunneliin ajovalot kytkey‐
tyvät välittömästi päälle.
Mukautuvat ajovalot 3 141.
Kaukovaloapu
Halogeeniajovaloilla varustetun ver‐
sion kuvaus. Kaukovaloapu ja kään‐
tyvät ajovalot 3 141.
Tämä toiminto sallii kaukovalojen
käytön pääajovaloina yöllä ja ajono‐
peuden ollessa yli 40 km/h.
140 Valaistus

Se vaihtaa lähivaloille, kun: Vihreä merkkivalo l palaa jatku‐ Ajovalojen kantaman


■ tunnistin havaitsee vastaantulevan vasti, kun apujärjestelmä aktivoidaan,
tai edellä ajavan auton valot sininen 7 syttyy, kun kaukovalot säätö
ovat käytössä.
■ auton nopeus on alle 20 km/h Ajovalojen kantaman säätö
Merkkivalo l 3 118. käsin
■ on sumuista tai lumista
■ ajetaan taajamissa Poiskytkentä
Jos esteitä ei havaita, järjestelmä Paina suuntavilkkuvipua kerran. Se
vaihtaa takaisin kaukovaloille. kytkeytyy pois käytöstä myös, kun
etusumuvalot kytketään päälle.
Aktivointi Jos kaukovalovilkku aktivoidaan kau‐
kovalojen ollessa päällä, kaukova‐
loapu aktivoituu.
Jos kaukovalovilkku aktivoidaan kau‐
kovalojen ollessa poissa päältä, kau‐
kovaloapu pysyy aktivoituna.
Kaukovaloavun viimeisin asetus py‐
syy käytössä, kun sytytysvirta kytke‐
tään uudelleen. Ajovalojen kantaman sovittaminen
auton kuormitukseen häikäistymisen
estämiseksi: käännä säätöpyörä ?
Kaukovalovilkku oikeaan asentoon.
Kaukovalovilkkua käytetään vetä‐ 0 = matkustajat etuistuimilla
Kaukovaloapu aktivoidaan paina‐ mällä vipua. 1 = matkustajat kaikilla istuimilla
malla suuntavilkkuvipua kahdesti au‐ 2 = matkustajat kaikilla istuimilla ja
ton nopeuden ollessa yli 40 km/h. täysi tavaratila
3 = kuljettaja istuimellaan ja täysi
tavaratila
Valaistus 141

Dynaaminen automaattinen ajovalo‐ Ksenonvaloilla varustetut autot Poista käytöstä samalla menettelyta‐
jen korkeussäätö 3 141. valla kuin yllä on kuvattu. f ei vilku,
kun toiminto poistetaan käytöstä.
Ajovalot ajettaessa
ulkomailla Päiväajovalot
Epäsymmetriset ajovalot valaisevat Päiväajovalot parantavat auton näky‐
tien oikeaa reunaa kauemmaksi kuin vyyttä päivänvalossa.
vasenta. Ne kytkeytyvät päälle automaatti‐
Maissa, joissa on vasemmanpuolei‐ sesti, kun sytytysvirta on kytkettynä.
nen liikenne, ajovalot on säädettävä Jos autossa on valoautomatiikka, jär‐
vastaantulevan liikenteen häikäisty‐ jestelmä vaihtaa automaattisesti päi‐
misen estämiseksi. väajovalojen ja lähi-/kaukovalojen vä‐
lillä valaistusolosuhteista ja sadetun‐
Halogeenivaloilla varustetut 1. Avain virtalukossa. nistinjärjestelmän antamista tiedoista
autot 2. Vedä suuntavilkkuvipua ja pidä riippuen. Automaattinen valojen oh‐
Ajovaloja ei tarvitse säätää. sitä vedettynä (kaukovalovilkku). jaus 3 139.
3. Kytke sytytysvirta.
4. Noin 5 sekunnin kuluttua merkki‐ Mukautuvat ajovalot
valo f alkaa vilkkua ja kuuluu ää‐ Mukautuvat ajovalot ovat saatavina
nimerkki. vain bi-ksenon-ajovalojen yhtey‐
Merkkivalo f 3 118. dessä. Valojen kantama, jakautumi‐
nen ja voimakkuus muuttuvat valais‐
Aina kun sytytysvirta kytketään, tusolosuhteiden, sään ja tien tyypin
f vilkkuu muistutuksena n. 4 sekun‐ mukaan.
tia.
Kun valokatkaisin on asennossa
AUTO, kaikki valaistustoiminnot ovat
käytettävissä.
142 Valaistus

Seuraavat toiminnot ovat myös käy‐ Moottoritievalot Kulmavalot


tettävissä valokytkimen ollessa asen‐ Aktivoituvat automaattisesti yli n.
nossa 9: 115 km/h nopeuksilla, kun ohjauspyö‐
■ Dynaamiset kaarrevalot rää käännetään hyvin vähän. Ne kyt‐
■ Kaarrevalo keytyvät päälle viiveellä tai suoraan,
kun nopeutta kiihdytetään voimak‐
■ Peruutustoiminto kaasti. Valokeila on pitempi ja kirk‐
■ Dynaaminen automaattinen ajova‐ kaampi.
lojen korkeussäätö Tiukoissa mutkissa tai käännyttäessä
Huonon sään valot kytkeytyy, ohjauskulmasta tai suunta‐
Pihakatuvalot Aktivoituvat automaattisesti n. vilkusta riippuen, päälle vasen tai oi‐
Aktivoituvat automaattisesti alhai‐ 70 km/h nopeuteen asti, kun sadetun‐ kea lisävalo, joka valaisee tietä oi‐
sella, enintään noin 30 km/h:n ajono‐ nistin havaitsee kosteutta tai pyyhki‐ keassa kulmassa ajosuuntaan näh‐
peudella. Valokeila kääntyy 8° kul‐ met toimivat jatkuvasti. Valon kanta‐ den. Se on aktivoituna enintään
massa tien reunaa kohti. maa, jakautumista ja voimakkuutta 40 km/h nopeuteen asti.
säädetään näkyvyydestä riippuen.
Kaupunkivalot Merkkivalo f 3 118.
Aktivoituvat automaattisesti ajono‐ Dynaamiset kaarrevalot
Peruutustoiminto
peusalueella n. 40 - 55 km/h ja kun
valotunnistin havaitsee katuvaloja. Jos ajovalot ovat päällä ja peruutus‐
Valon jakaminen laajemmalle vähen‐ vaihde kytketään, molemmat kulma‐
tää valojen kantamaa. valot kytkeytyvät päälle. Ne palavat
vielä 20 sekuntia peruutusvaihteen
Maaseutuvalot poiskytkemisen jälkeen tai kunnes
Aktivoituvat automaattisesti ajono‐ eteenpäinajovaihteella ajetaan no‐
peusalueella n. 55 - 115 km/h. Valo‐ peammin kuin 17 km/h.
Valokeila kääntyy ohjauspyörän kul‐
keila ja kirkkaus ovat erilaiset vasem‐ man ja nopeuden mukaan parantaen
malla ja oikealla puolella. valaistusta kaarteissa.
Merkkivalo f 3 118.
Valaistus 143

Kaukovaloapu Kaukovaloapu aktivoidaan paina‐ Älykäs ajovalojen kantaman


Tämä toiminto sallii kaukovalojen malla suuntavilkkuvipua kahdesti au‐ säätötoiminto automaattisella
käytön pääajovaloina yöllä ja ajono‐ ton nopeuden ollessa yli 40 km/h. kaukovalojen aktivoinnilla
peuden ollessa yli 40 km/h. Vihreä merkkivalo l palaa jatku‐ Älykäs ajovalojen kantaman säätötoi‐
Se vaihtaa lähivaloille, kun: vasti, kun apujärjestelmä aktivoidaan, minto käyttää bi-ksenonajovalojen
sininen 7 syttyy, kun kaukovalot ominaisuuksia pidentääkseen lähiva‐
■ tuulilasin kamera havaitsee vas‐
ovat käytössä. lojen kantamaa enintään 400 metriin
taantulevien tai edellä ajavien au‐
tojen valot Merkkivalo l 3 118. ja aktivoi lisäksi kaukovalot automaat‐
tisesti häikäisemättä tai häiritsemättä
■ auton nopeus on alle 20 km/h Poiskytkentä vastaantulevaa tai edellä ajavaa lii‐
■ on sumuista tai lumista Paina suuntavilkkuvipua kerran. Se kennettä.
■ ajetaan taajamissa kytkeytyy pois käytöstä myös, kun Kaukovalot kytketään pois päältä ja
Jos esteitä ei havaita, järjestelmä etusumuvalot kytketään päälle. lähivalojen kantama säädetään häi‐
vaihtaa takaisin kaukovaloille. Jos kaukovalovilkku aktivoidaan kau‐ käisyn poistavaksi, kun tuulilasin etu‐
kovalojen ollessa päällä, kaukova‐ kamera havaitsee seuraavat rajoituk‐
Aktivointi loapu aktivoituu. set:
Jos kaukovalovilkku aktivoidaan kau‐ ■ edellä ajava auto havaitaan,
kovalojen ollessa poissa päältä, kau‐ ■ vastaantuleva auto havaitaan,
kovaloapu pysyy aktivoituna.
■ saavutaan kaupunkialueelle,
Kaukovaloapu on aina aktiivinen sy‐
tytysvirran kytkemisen jälkeen. ■ on sumuista tai sataa lunta.
Jos esteitä ei havaita, järjestelmä
vaihtaa takaisin kaukovaloille.
144 Valaistus

Kun järjestelmä on aktiivinen, etuka‐ Järjestelmä säätää valojen korkeutta ajovalojen kantaman säätötoiminto
mera valvoo auton edessä olevaa varmistaen edellä olevan tien opti‐ on toiminnassa yli 55 km/h nopeuk‐
aluetta ja varmistaa optimaalisen va‐ maalisen valaistuksen ilman häi‐ silla.
lonjakauman kuljettajan näkökyvyn käisyä. Vihreä merkkivalo l palaa jatku‐
maksimoimiseksi lähes kaikissa olo‐ vasti, kun toiminto on aktivoituna, si‐
suhteissa. Aktivointi
ninen 7 syttyy, kun kaukovalot kyt‐
Älykäs ajovalojen kantaman säätötoi‐ keytyvät automaattisesti päälle.
minto automaattisella kaukovalojen
aktivoinnilla pienentää näin eroa ta‐ Poiskytkentä
vallisten lähi- ja kaukovalojen välillä Paina suuntavilkkuvipua kerran. Se
ilman merkittäviä valojen kantaman, kytkeytyy pois käytöstä myös, kun
jakauman ja kirkkauden muutoksia. etusumuvalot kytketään päälle.

Dynaaminen automaattinen
ajovalojen korkeussäätö
Jotta vastaantuleva liikenne ei häi‐
käisty, ajovalojen korkeutta sääde‐
tään automaattisesti etu- ja taka-
akselilta mitattujen kallistustietojen,
Älykäs ajovalojen kantaman säätötoi‐ kiihdytyksen tai hidastuksen sekä ajo‐
minto ja automaattinen kaukovalojen nopeuden perusteella.
aktivointi kytketään päälle painamalla
suuntavilkkuvipua kahdesti. Ne voi‐
daan kytkeä päälle sytytysvirran ol‐
lessa kytkettynä.
Erityinen topografinen arviointitoi‐ Automaattinen kaukovalojen akti‐
minto havaitsee edellä ajavat autot vointi on toiminnassa yli 40 km/h no‐
mäissä tai kaltevilla pinnoilla tunnis‐ peuksilla ja se kytkeytyy pois päältä
tamalla edessä liikkuvat takavalot. alle 20 km/h:n nopeudessa. Älykäs
Valaistus 145

Vika mukautuvien ajovalojen Turvatyynyn täyttyessä onnetto‐ Jos vipu siirretään vastuksen ohi,
järjestelmässä muustilanteessa varoitusvilkut akti‐ suuntavilkku kytkeytyy kestotoimin‐
Kun järjestelmä havaitsee vian mu‐ voituvat automaattisesti. taan. Ohjauspyörän palautuessa
kautuvissa ajovaloissa, se siirtyy esi‐ suuntavilkku kytkeytyy automaatti‐
sesti pois päältä.
ohjelmoituun asentoon välttääkseen Suunta- ja
häikäisemästä vastaantulevaa liiken‐ Vilkkuminen kolme kertaa esim. kais‐
nettä. Jos tämä ei ole mahdollista,
kaistanvaihtovilkut taa vaihdettaessa: paina vipu tuntu‐
viallinen ajovalo kytketään automaat‐ vaan vastukseen asti ja vapauta se.
tisesti pois päältä. Joka tapauksessa Kun perävaunu on kytketty, suunta‐
yksi ajovalo palaa edelleen. Kuljetta‐ vilkut vilkkuvat kuusi kertaa, kun pai‐
jan tietokeskuksessa näytetään va‐ nat vipua vastukseen asti ja sitten va‐
roitus. pautat vivun.
Pidempikestoista suuntavilkutusta
Varoitusvilkut varten paina vipua tuntuvan vastuk‐
sen yli.
Kytke suuntavilkku käsin pois päältä
siirtämällä vipu alkuperäiseen asen‐
toonsa.

Siirrä vipua = Oikea suuntavilkku


ylöspäin
Siirrä vipua = Vasen suuntavilkku
alaspäin

Käyttö painikkeella ¨.
146 Valaistus

Etusumuvalot Takasumuvalot Seisontavalot

Käyttö painikkeella >. Käyttö painikkeella r. Pysäköitäessä auto voidaan kytkeä


Valokytkin asennossa AUTO: etusu‐ Valokytkin asennossa AUTO: takasu‐ toisen puolen seisontavalo:
muvalojen sytyttäminen kytkee ajova‐ muvalon sytyttäminen kytkee ajovalot 1. Katkaise sytytysvirta.
lot automaattisesti päälle. automaattisesti päälle. 2. Suuntavalovipu ylimpään (oikea
Valokytkin asennossa 8: takasumu‐ pysäköintivalo) tai alimpaan (va‐
valo voidaan kytkeä päälle vain etu‐ sen pysäköintivalo) asentoon.
sumuvalojen kanssa. Vahvistuksena kuuluu äänimerkki ja
Auton takasumuvalot kytkeytyvät kytkeytyy päälle ko. suunnan suunta‐
pois käytöstä perävaunua vedet‐ valon merkkivalo.
täessä.
Valaistus 147

Peruutusvalot Sisävalot Autoissa, joissa on valoanturi, kirk‐


kautta voidaan säätää ainoastaan,
Peruutusvalot palavat, kun sytytys‐ kun ulkovalot ovat päällä ja valoanturi
virta on kytketty ja peruutusvaihde va‐ Kojelaudan valaistuksen havaitsee yöolosuhteet.
littu. säätö
Sisävalot
Huurtuneet lamppujen
Etu- ja takasisävalot syttyvät sisään ja
suojukset ulos astuttaessa automaattisesti ja
Valokotelon sisäpinta voi huurtua ly‐ sammuvat viivästetysti.
hyeksi ajaksi epäsuotuisessa kyl‐ Huomautus
mänkosteassa säässä, kovalla sa‐ Turvatyynyjen täyttyessä onnetto‐
teella ja auton pesun jälkeen. Kos‐ muustilanteessa sisävalot syttyvät
teus haihtuu hetken päästä itsestään. automaattisesti.
Voit auttaa haihtumista kytkemällä
valot päälle. Etumainen sisävalo

Seuraavien valojen kirkkautta voi‐


daan säätää ulkovalojen palaessa:
■ Kojelaudan valaistus
■ Infonäyttö
■ Valaistut kytkimet ja käyttölaitteet.
Käännä säätöpyörää A ja pidä pai‐
kallaan, kunnes kirkkaus on halua‐
mallasi tasolla.
148 Valaistus

Keinukytkimen käyttö: Takasisävalot Lukuvalot


w = automaattinen päälle-
ja poiskytkentä.
paina u = päälle.
paina v = pois.

Sisävalo panoraamakatossa

Palaa yhdessä etusisävalon kanssa Käytetään painikkeilla s ja t etu- ja


keinukytkimen asennosta riippuen. takasisävaloissa.
Paina s tai t kytkeäksesi valon
päälle käsin. Häikäisysuojien valot
Palavat, kun suojus avataan.
Vasen ja oikea valo voidaan kytkeä
erikseen.
Keinukytkimien käyttö:
keskiasento = automaattinen
päälle- ja poiskyt‐
kentä.
paina I = päälle.
paina 0 = pois.
Valaistus 149

Valaistusominaisuudet Tämän toiminnon päälle- tai poiskyt‐


kentää voidaan muuttaa infonäytön
Ajovalot, takavalot ja rekisterikilven
valot valaisevat ympäröivää aluetta
valikossa Asetukset. Auton räätälöinti säädettävän pituisen ajan autosta
Keskikonsolin valaistus 3 133. poistumisen jälkeen.
Sisävaloihin yhdistetty kohdevalo syt‐ Asetukset voidaan tallentaa käytettä‐
tyy, kun ajovalot kytketään päälle. vän avaimen osalta 3 23.
Päällekytkentä
Myös seuraavat valot syttyvät, kun
Sisääntulovalot kuljettajan ovi avataan:
Tervetuliaisvalot ■ kaikki käyttökytkimet
Seuraavat valot syttyvät hetkeksi, kun ■ Kuljettajan tietokeskus
auton lukitus avataan kauko-ohjai‐ ■ ovitaskujen valot
mella: ■ konsolin valot
■ ajovalot,
■ takavalot, Poistumisvalot
■ rekisterikilven valot, Seuraavat valot syttyvät, jos avain
■ kojelaudan valot, poistetaan virtalukosta:
■ sisävalot, ■ Sisävalot 1. Katkaise sytytysvirta.
■ ovien ja konsolin valot, ■ Kojelaudan valo (vain pimeällä) 2. Poista virta-avain lukosta.
■ lätäkkövalot. ■ Ovien ja konsolin valot 3. Avaa kuljettajan ovi.
Jotkut toiminnot toimivat vain pi‐ ■ Lätäkkövalot 4. Vedä suuntavilkkuvivusta.
meällä ja auttavat auton paikallista‐ Ne sammuvat automaattisesti viiveen 5. Sulje kuljettajan ovi.
misessa. jälkeen ja syttyvät uudelleen, jos kul‐ Jos kuljettajan ovea ei suljeta, valot
Valot sammuvat heti, kun virta-avain jettajan ovi avataan. sammuvat kahden minuutin kuluttua.
käännetään asentoon 1 3 162.
150 Valaistus

Jos suuntavalovivusta vedetään kul‐ Toisessa vaiheessa kuljettajan tieto‐


jettajan oven ollessa auki, poistumis‐ keskuksessa näytetään viesti, joka
valot sammuvat heti. vahvistaa auton akun purkautumisen
Tämän toiminnon aktivointia, käy‐ eston aktivoinnin.
töstä poistamista ja kestoa voidaan
muuttaa infonäytön valikossa
Sähkövalojen poiskytkentä
Asetukset. Auton räätälöinti 3 133. Jotta auton akku ei purkaudu, kun sy‐
tytysvirta on katkaistu, jotkut sisävalot
Asetukset voidaan tallentaa käytettä‐ sammutetaan automaattisesti jonkin
vän avaimen osalta 3 23. ajan kuluttua.

Akun purkautumisen esto


Auton akun lataustason toiminto
Toiminto takaa auton akun pisimmän
mahdollisen käyttöiän säädettävällä
antoteholla varustetun laturin ja opti‐
moidun tehonjaon ansiosta.
Jotta auton akku ei purkaudu ajet‐
taessa, seuraavien järjestelmien toi‐
mintaa vähennetään automaattisesti
kahdessa vaiheessa, kunnes ne kyt‐
ketään pois päältä:
■ Lisälämmitin
■ Takalasin ja peilien lämmitys
■ Istuinlämmitys
■ Puhallin
Ilmastointi 151

Ilmastointi Ilmastointijärjestelmät Lämmitysteho on täysin käytettävissä


vasta moottorin ollessa normaalissa
käyntilämpötilassaan.
Lämmitys- ja
Ilmastointijärjestelmät ................ 151 tuuletusjärjestelmä Ilman suuntaus
s = tuulilasiin ja etusivuikkunoihin
Tuuletussuulakkeet .................... 158
M = pään korkeudelle säädettävien
Ylläpito ....................................... 159 tuuletussuulakkeiden kautta
K = jalkatilaan
Kaikki yhdistelmät ovat mahdollisia.

Puhaltimen nopeus
Säädä ilman virtausta kytkemällä pu‐
hallin haluamallesi nopeudelle.

Säätimet seuraaville:
■ Lämpötila
■ Ilman suuntaus
■ Puhaltimen nopeus
■ Kuivaus ja sulatus
Takalasin lämmitin Ü 3 35.

Lämpötila
Punainen = Lämmintä
Sininen = Kylmää
152 Ilmastointi

Kuivaus ja sulatus Ilmastointilaite Jäähdytys n

■ Paina painiketta V: puhallin kyt‐ Lämmitys- ja tuuletusjärjestelmän li‐ Kytke jäähdytys päälle painamalla n-
keytyy automaattisesti suurem‐ säksi ilmastointilaitteessa on sääti‐ painiketta. Aktivointi osoitetaan pai‐
malle nopeudelle, ilma suunnataan met seuraavia toimintoja varten: nikkeessa olevalla LED-valolla. Jääh‐
tuulilasille. dytys on toiminnassa vain moottorin
n = jäähdytys
■ Aseta lämpötila korkeimmilleen. käydessä ja ilmastoinnin puhaltimen
4 = sisäkierto
ollessa toiminnassa.
■ Kytke takalasin lämmitin Ü toimin‐
taan. Istuinlämmitys ß 3 46, Lämmitettävä Kytke jäähdytys pois päältä paina‐
ohjauspyörä * 3 101. malla n-painiketta uudelleen.
■ Avaa sivusuulakkeet ja suuntaa ne
sivuikkunoihin. Ilmastointilaite jäähdyttää ja kuivaa il‐
maa heti, kun ulkolämpötila on hie‐
man jäätymispisteen yläpuolella.
Siksi ilmasta saattaa tiivistyä kon‐
denssivettä, joka vuotaa auton alle.
Ilmastointi 153

Kun viilennystä tai kuivausta ei tar‐ Tehokkain jäähdytys


vita, säästä polttoainetta poistamalla 9 Varoitus
ilmastointi käytöstä. Toiminnassa
oleva jäähdytys voi estää moottorin Sisäkiertojärjestelmä vähentää
Autostop-sammutuksen. päälle kytkettynä ilman pääsyä au‐
toon. Kun jäähdytystä ei käytetä,
Sisäkierto 4 ilman kosteus kasvaa ja ikkunat
voivat huurtua sisäpuolelta. Sisäi‐
lman laatu heikkenee ajan myötä,
mikä voi aiheuttaa väsymystä mat‐
kustajille.

Lämpimissä ja hyvin kosteissa il‐


masto-olosuhteissa tuulilasi voi huu‐
rustua ulkopuolelta, kun siihen suun‐
nataan kylmää ilmaa. Jos tuulilasi Avaa ikkunat lyhyeksi ajaksi, jotta
huurustuu ulkopuolelta, aktivoi tuuli‐ kuuma ilma pääsee poistumaan no‐
lasinpyyhkimet ja kytke pois s. peasti.
■ Kytke jäähdytys n päälle.
■ Kytke sisäkierto 4 päälle.
Käynnistä sisäkiertotila painamalla ■ Paina ilmanjakopainiketta M.
painiketta 4. Aktivointi osoitetaan
■ Aseta lämpötila alimmilleen.
painikkeessa olevalla LED-valolla.
■ Aseta puhallin suurimmalle nopeu‐
Poista sisäkiertotila käytöstä paina‐
delle.
malla painiketta 4.
■ Avaa kaikki suulakkeet.
154 Ilmastointi

Ikkunoiden kuivaus ja Huomautus


sulatus V Jos V-painiketta painetaan moot‐
torin käydessä, Autostop-toiminto
on estettynä kunnes V-painiketta
painetaan uudelleen.
Jos V-painiketta painetaan moot‐
torin ollessa Autostop-tilassa, moot‐
tori käynnistyy uudelleen automaat‐
tisesti.
Stop-start-järjestelmä 3 163.

Elektroninen ilmastointiau‐ Säätimet seuraaville:


tomatiikka ■ Lämpötila kuljettajan puolella
Kaksivyöhykkeinen ilmastointi mah‐ ■ Ilman suuntaus
■ Paina painiketta V: puhallin kyt‐
dollistaa eri lämpötilasäädöt kuljetta‐
keytyy automaattisesti suurem‐ ■ Puhaltimen nopeus
jan ja etumatkustajan puolella.
malle nopeudelle, ilma suunnataan ■ Lämpötila etumatkustajan puolella
tuulilasille. Automaattisessa tilassa lämpötilaa,
puhaltimen nopeutta ja ilman jakoa n = jäähdytys
■ Kytke jäähdytys n päälle. AUTO = automaattitoiminta
säädetään automaattisesti.
■ Aseta lämpötila korkeimmilleen. 4 = käsivalintainen ilman sisä‐
■ Kytke takalasin lämmitin Ü toimin‐ kierto
taan. V = kuivaus ja sulatus
■ Avaa sivusuulakkeet ja suuntaa ne Takalasin lämmitys Ü 3 35, Istuin‐
sivuikkunoihin. lämmitys ß 3 46, Lämmitettävä oh‐
jauspyörä * 3 101.
Ilmastointi 155

Automaattitoiminta AUTO ■ Paina n kytkeäksesi päälle opti‐


maalisen jäähdytyksen ja kuivauk‐
sen. Aktivointi osoitetaan painik‐
keessa olevalla LED-valolla.
■ Aseta kuljettajan ja etumatkustajan
esivalitut lämpötilat vasemmalla ja
oikealla kiertosäätimellä. Suositeltu
lämpötila on 22 °C.
Puhaltimen nopeuden säätöä auto‐
maattitilassa voidaan muuttaa vali‐
kossa Asetukset.
Auton räätälöinti 3 133.
Jokainen asetuksiin tehty muutos
näytetään muutaman sekunnin ajan Lämpötilan esivalinta
infonäytössä. Perussäätö parhaimman mukavuu‐
Aseta lämpötilat haluttuun arvoon.
den saamiseksi:
Elektroninen ilmastointiautomatiikka
on toimintavalmiina vain moottorin ■ Paina AUTO-painiketta, ilman‐
käydessä. suuntaus ja puhaltimen nopeus
säätyvät automaattisesti.
■ Avaa kaikki tuuletussuulakkeet il‐
man jaon optimoimiseksi auto‐
maattisessa tilassa.
156 Ilmastointi

Jos minimilämpötila Lo on asetettu, il‐ ■ Paina painiketta V. Aktivointi osoi‐ Stop-start-järjestelmä 3 163.
mastointijärjestelmä toimii suurim‐ tetaan painikkeessa olevalla LED-
malla jäähdytysteholla, jos jäähdytys valolla. Manuaaliset asetukset
n kytketään päälle. ■ Paina jäähdytyspainiketta n. Akti‐ Ilmastointilaitteen asetuksia voidaan
Jos enimmäislämpötila Hi asetetaan, vointi osoitetaan painikkeessa ole‐ muuttaa käyttämällä painikkeita ja
ilmastointilaite käy suurimmalla läm‐ valla LED-valolla. kiertosäätimiä seuraavasti. Asetuk‐
mitysteholla. sen muuttaminen poistaa automaatti‐
■ Lämpötila ja ilman suuntaus sääty‐ tilan käytöstä.
Huomautus vät automaattisesti ja puhallin toimii
Jos n on käytössä, ohjaamoon ase‐ suurella nopeudella. Puhaltimen nopeus Z
tetun lämpötilan alentaminen voi ai‐ ■ Kytke takalasin lämmitin Ü toimin‐
heuttaa moottorin käynnistymisen taan.
Autostop-tilasta tai estää Autostop-
■ Edelliseen tilaan palaaminen:
toiminnon.
paina V, automaattitoimintaan pa‐
Ikkunoiden kuivaus ja laaminen: paina AUTO.
sulatus V Takalasin automaattisen lämmityk‐
sen asetusta voidaan muuttaa
infonäytön valikossa Asetukset. Au‐
ton räätälöinti 3 133.
Huomautus
Jos V-painiketta painetaan moot‐
torin käydessä, Autostop-toiminto
on estettynä kunnes V-painiketta Voit pienentää puhaltimen nopeutta
painetaan uudelleen. painamalla alempaa painiketta tai
Jos V-painiketta painetaan moot‐ suurentaa nopeutta painamalla ylem‐
torin ollessa Autostop-tilassa, moot‐ pää painiketta kuvassa esitetyllä ta‐
tori käynnistyy uudelleen automaat‐ valla. Puhaltimen nopeus osoitetaan
tisesti. näytössä olevien lohkojen määrällä.
Ilmastointi 157

Alemman painikkeen pitkä painallus: s = tuulilasiin ja etusivuikkunoihin. Kytke jäähdytys pois päältä paina‐
puhallin ja jäähdytys kytkeytyvät pois M = pään korkeudelle säädettävien malla n-painiketta uudelleen.
päältä. tuuletussuulakkeiden kautta Ilmastointilaite jäähdyttää ilmaa ja
Ylemmän painikkeen pitkä painallus: K = jalkatilaan. poistaa siitä kosteutta tietystä ulko‐
puhallin toimii enimmäisnopeudella. Kaikki yhdistelmät ovat mahdollisia. lämpötilasta alkaen. Siksi ilmasta
Palaaminen automaattitoimintaan: saattaa tiivistyä kondenssivettä, joka
Paluu automaattiseen ilman suun‐ vuotaa auton alle.
Paina painiketta AUTO. taukseen: paina painiketta AUTO.
Kun viilennystä tai kuivausta ei tar‐
Ilman suuntaus s, M, K Jäähdytys n vita, säästä polttoainetta poistamalla
ilmastointi käytöstä. Kun jäähdytys on
kytketty pois, lämmityksen ja ilmas‐
toinnin ohjausjärjestelmä ei pyydä
käynnistämään moottoria uudestaan
Autostop-toiminnon aikana. Poik‐
keus: jos huurteenpoistojärjestelmä
on aktivoitu ja ulkolämpötila yli 0 °C,
järjestelmä pyytää uudelleenkäynnis‐
tyksen.
Näytössä näkyy ACON jäähdytyksen
ollessa toiminnassa tai ACOFF jääh‐
dytyksen ollessa poissa päältä.
Jäähdytyksen päälle- tai poiskytken‐
Paina soveltuvaa painiketta haluttua Kytke jäähdytys päälle painamalla n- tää moottorin käynnistämisen jälkeen
säätöä varten. Aktivointi osoitetaan painiketta. Aktivointi osoitetaan pai‐ voidaan muuttaa infonäytön vali‐
painikkeessa olevalla LED-valolla. nikkeessa olevalla LED-valolla. Jääh‐ kossa Asetukset. Auton räätälöinti
dytys on toiminnassa vain moottorin 3 133.
käydessä ja ilmastoinnin puhaltimen
ollessa toiminnassa.
158 Ilmastointi

Ilman sisäkiertotila 4 lman laatu heikkenee ajan myötä, Tuuletussuulakkeet


mikä voi aiheuttaa väsymystä mat‐
kustajille. Säädettävät
Lämpimissä ja hyvin kosteissa il‐
tuuletussuulakkeet
masto-olosuhteissa tuulilasi voi huu‐ Ainakin yhden tuuletussuulakkeen tu‐
rustua ulkopuolelta, kun siihen suun‐ lee olla auki jäähdytyksen ollessa
nataan kylmää ilmaa. Jos tuulilasi käytössä.
huurustuu ulkopuolelta, aktivoi tuuli‐
lasinpyyhkimet ja kytke pois s.

Perusasetukset
Joitakin asetuksia voidaan muuttaa
infonäytön valikossa Asetukset. Au‐
Käynnistä sisäkiertotila painamalla ton räätälöinti 3 133.
painiketta 4. Aktivointi osoitetaan
painikkeessa olevalla LED-valolla.
Lisälämmitin
Poista sisäkiertotila käytöstä paina‐
malla painiketta 4. Ilman lämmitin
Quickheat on sähkötoiminen lisäil‐
9 Varoitus manlämmitin, joka lämmittää auton Avaa suulake kääntämällä säätöpyö‐
sisätilat automaattisesti nopeammin. rää kohti suurempaa W-symbolia.
Sisäkiertojärjestelmä vähentää
päälle kytkettynä ilman pääsyä au‐ Säädä suulakkeesta tulevan ilman
toon. Kun jäähdytystä ei käytetä, määrää kääntämällä säätöpyörää.
ilman kosteus kasvaa ja ikkunat
voivat huurtua sisäpuolelta. Sisäi‐
Ilmastointi 159

Kiinteät Ylläpito
tuuletussuulakkeet
Lisää tuuletussuulakkeita on tuulila‐
Ilmanotto
sin ja sivuikkunoiden alapuolella sekä
jalkatilassa.

Säädä ilman virtaussuunta kallista‐


malla ja kääntämällä suulakkeen lius‐
koja.
Sulje suulake kääntämällä säätöpyö‐
rää kohti pienempää W-symbolia. Pidä tuulilasin edessä moottoritilassa
sijaitseva ilmanottoritilä puhtaana.
9 Varoitus Poista mahdolliset lehdet, lika tai
lumi.
Älä kiinnitä mitään esineitä tuule‐
tussuuttimien liuskoihin. Onnetto‐ Matkustamon
muudessa on vaurioiden ja louk‐
kaantumisen vaara. ilmansuodatin
Matkustamon ilmansuodatin poistaa
tuuletussuuttimista sisään tulevasta
ilmasta pölyn, noen, siitepölyn ja itiöt.
160 Ilmastointi

Ilmastointilaitteen
säännöllinen käyttö
Jotta jäähdytyksen moitteeton toi‐
minta taataan, se on kytkettävä kuu‐
kausittain toimintaan muutamaksi mi‐
nuutiksi säätilasta ja vuodenajasta
riippumatta. Jäähdytystä ei voida
käyttää, jos ulkolämpötila on liian al‐
hainen.

Huolto
Jäähdytystehon optimoimiseksi il‐
mastointilaite suositellaan tarkistetta‐
vaksi vuosittain, alkaen kolme vuotta
auton ensirekisteröinnin jälkeen, mu‐
kaan lukien:
■ toiminta- ja painekoe,
■ lämmityksen toiminta,
■ tiiviyskoe,
■ käyttöhihnan tarkastus,
■ lauhduttimen ja höyrystimen ve‐
denpoistoteiden puhdistus,
■ tehon tarkastus.
Ajaminen ja käyttö 161

Ajaminen ja käyttö Ajo-ohjeita Polkimet


Polkimien vapaan liikeradan varmis‐
Auton hallinta tamiseksi polkimien alueella ei saa
olla mattoja.
Ajo-ohjeita .................................. 161 Älä koskaan aja vaihde
Käynnistys ja käyttö ................... 162 vapaalla, jos moottori ei käy Ohjaus
Moottorin pakokaasu ................. 166 (paitsi Autostop-toiminnon Jos ohjaustehostus menetetään
Automaattivaihteisto .................. 168 aikana) moottorin sammumisen tai järjestel‐
Käsivaihteisto ............................. 171 Monet järjestelmät eivät toimi tässä män toimintavian takia, autoa voi‐
tilanteessa (esim. jarru- ja ohjauste‐ daan ohjata, mutta siihen voidaan tar‐
Jarrut .......................................... 172 hostin). Ajaminen tällä tavalla on vaa‐ vita enemmän voimaa.
Alustanohjausjärjestelmät .......... 174 raksi itsellesi ja muille. Kaikki järjes‐ Merkkivalo c 3 115.
Kuljettajan apujärjestelmät ........ 179 telmät ovat käytössä Autostop-toi‐
minnan aikana, mutta ohjaustehos‐
Polttoaine ................................... 208 Huomio
tuksen teho voi olla hallitusti alen‐
Perävaunun vetokoukku ............ 215 nettu ja auton nopeus laskettu.
Hydraulisella ohjaustehostimella
Stop-start-järjestelmä 3 163. varustetut autot:
Nopea joutokäynti Jos ohjauspyörä käännetään niin
Jos akun tila edellyttää akun lataa‐ pitkälle kuin se menee ja pidetään
mista, laturin tehoa on suurennettava. siinä asennossa yli 15 sekuntia,
Tämä saavutetaan nopealla jouto‐ ohjaustehostinjärjestelmä saattaa
käynnillä, joka saattaa aiheuttaa vaurioitua ja ohjauksen tehostus
ääntä. huonontua.
Autoissa, joissa on ylemmän tason
näyttö tai ylemmän tason yhdistelmä‐
näyttö, kuljettajan tietokeskukseen
tulee viesti.
162 Ajaminen ja käyttö

Käynnistys ja käyttö Virtalukon asennot ■ Sähkötoimiset ikkunat


■ Kattoluukku
Uuden auton totutuskäyttö ■ Virtapistokkeet
Vältä tarpeettomia täysjarrutuksia en‐ Virransyöttö Infotainment-järjestel‐
simmäisten ajomatkojen aikana. mään jatkuu 30 minuuttia tai kunnes
Ensimmäisen ajon aikana pakoput‐ avain poistetaan virtalukosta, riippu‐
kistossa voi syntyä savua vahan ja öl‐ matta siitä avataanko mitään ovea.
jyn höyrystyessä. Ensimmäisen ajon
jälkeen auton on annettava seistä ul‐ Moottorin käynnistäminen
koilmassa jonkin aikaa. Höyryjen
hengittämistä on vältettävä.
Totutuskäytön aikana polttoaineen ja
moottoriöljyn kulutus voi olla kohon‐
nut ja dieselhiukkassuodattimen puh‐ 0 = Sytytysvirta pois
distus voi tapahtua useammin. Autos‐ 1 = Ohjaus vapaa, sytytysvirta pois
top-toiminto saattaa olla estettynä 2 = Sytytysvirta kytketty, diesel‐
akun latausta varten. moottori: hehkutus
Dieselmoottorin hiukkassuodatin 3 = Käynnistäminen
3 166.
Jatkuva virran sammutus
Seuraavat elektroniset järjestelmät
voivat edelleen toimia, kunnes kuljet‐ Käsivaihteisto: käytä kytkintä.
tajan ovi avataan tai enintään
Automaattivaihteisto: käytä jarrua ja
10 minuuttia sen jälkeen, kun sytytys‐
siirrä valintavipu asentoon P tai N.
virta on katkaistu:
Älä paina kaasupoljinta.
Ajaminen ja käyttö 163

Dieselmoottori: käännä avain asen‐ Automaattinen käynnistimen Polttoaineensyötön


toon 2 hehkutusta varten ja odota, ohjaus
kunnes merkkivalo ! sammuu. katkaisu moottorijarrutuk‐
Tämä toiminto ohjaa moottorin käyn‐
Käännä avain hetkeksi asentoon 3 ja nistymistä. Kuljettajan ei tarvitse pitää sessa
vapauta se: automaattinen toiminto avainta asennossa 3. Kun avainta on Moottorijarrutuksen aikana, eli kun
käyttää käynnistintä lyhyellä viiveellä kerran käännetty, järjestelmä käyn‐ ajetaan vaihde kytkettynä kaasua pai‐
kunnes moottori käy, katso Auto‐ nistää automaattisesti, kunnes moot‐ namatta, polttoaineen syöttö katkais‐
maattinen käynnistimen ohjaus. tori käy. Tarkistustoimenpiteen takia taan automaattisesti.
Käännä avain takaisin asentoon 0 en‐ moottori käynnistyy pienellä viiveellä.
nen uutta käynnistyskertaa tai moot‐ Mahdollisia syitä moottorin käynnisty‐ Stop-Start-järjestelmä
torin sammuttamiseksi. mättömyyteen:
Stop-start-järjestelmä auttaa säästä‐
Autostop-toiminnon aikana moottori ■ Kytkinpoljinta ei käytetä (käsivaih‐ mään polttoainetta ja vähentämään
voidaan käynnistää painamalla kyt‐ teisto) pakokaasupäästöjä. Tilanteen sal‐
kinpoljinta. ■ Jarrupoljinta ei käytetä tai valinta‐ liessa se sammuttaa moottorin heti,
Auton käynnistäminen vipu ei ole P- tai N-asennossa (au‐ kun auton nopeus hidastuu tai se py‐
tomaattivaihteisto) sähtyy, esim. liikennevalojen tai ruuh‐
matalissa lämpötiloissa kan takia. Se käynnistää moottorin
Moottorin voi käynnistää ilman lisä‐ ■ Tapahtui aikakatkaisu
automaattisesti heti kun kytkintä pai‐
lämmittimiä aina -25 °С lämpötilaan Turbo-moottorin lämmittäminen netaan. Akun anturi varmistaa, että
(dieselmoottorit) ja -30 °С lämpötilaan Autostop toimii vain, jos auton akun
Heti käynnistyksen jälkeen moottorin
(bensiinimoottorit) asti. Tämä edellyt‐ varaus on riittävä uudelleen käynnis‐
vääntömomentti voi olla rajoitettu het‐
tää viskositeetiltaan oikeaa moottori‐ tystä varten.
ken aikaa, erityisesti moottorin ol‐
öljyä, oikeaa polttoainetta, suoritet‐
lessa kylmä. Rajoituksen tarkoituk‐
tuja huoltoja ja riittävästi ladattua ak‐
sena on varmistaa, että voitelujärjes‐ Aktivointi
kua. Kun lämpötila on alle -30 °С, au‐ Stop-start-järjestelmä on käytettä‐
telmä ehtii suojata moottorin täydelli‐
tomaattivaihteistoa on lämmitettävä vissä heti, kun moottori on käynnis‐
sesti.
noin 5 minuuttia. Valintavivun on ol‐ tetty, auto lähtee liikkeelle ja tässä
tava asennossa P. osiossa alla kuvatut ehdot täyttyvät.
164 Ajaminen ja käyttö

Poiskytkentä Autostop-toiminnon ehdot


Stop-start-järjestelmä tarkistaa, täyt‐
tyykö jokainen seuraavista ehdoista:
■ Stop-start-järjestelmää ei ole kyt‐
ketty käsin pois toiminnasta
■ konepelti on täysin suljettu
■ kuljettajan ovi on suljettu tai kuljet‐
tajan turvavyö on kiinnitetty
■ auton akun varaus on riittävä ja sen
kunto on hyvä
■ moottori on käyttölämmin
Kierroslukumittarin osoittimessa nä‐ ■ moottorin jäähdytysnesteen lämpö‐
kyy Autostop, kun AUTOSTOP on toi‐ tila ei ole liian korkea
Kytke Stop-start-järjestelmä pois kä‐ minnassa.
sin painamalla eco-painiketta. Pois‐ ■ moottorin pakokaasujen lämpötila
kytkennän osoituksena painikkeessa Autostop-toiminnon ollessa aktivoi‐ ei ole liian korkea, esim. moottorin
oleva LED-valo sammuu. tuna lämmitys- ja jarrujärjestelmän voimakkaan ajokuormituksen jäl‐
suorituskyky säilyy ennallaan. keen
Autostop ■ ulkolämpötila on yli -5 °C
Kun nopeus on alhainen tai auto on Huomio
■ ilmastointijärjestelmä sallii Autos‐
paikallaan, ota Autostop käyttöön
Ohjaustehostus voi olla heikom‐ top-toiminnon
seuraavasti:
paa Autostop-toiminnon aikana. ■ jarrujen alipaine on riittävä
■ Paina kytkinpoljinta
■ dieselhiukkassuodattimen itsepuh‐
■ aseta vaihdevipu vapaa-asentoon
distustoiminto ei ole aktiivinen
■ vapauta kytkinpoljin
■ autolla on ajettu ainakin kävely‐
Moottori sammuu mutta sytytysvirta vauhtia edellisen Autostopin jäl‐
pysyy kytkettynä. keen
Ajaminen ja käyttö 165

Muussa tapauksessa Autostop-toi‐ Moottorin käynnistys uudelleen ■ kuljettajan istuimen turvavyö irrote‐
minto estetään. kuljettajan toimesta taan ja kuljettajan ovi avataan
Tietyt ilmastointijärjestelmän asetuk‐ Paina kytkinpoljinta käynnistääksesi ■ moottorin lämpötila on liian alhai‐
set voivat estää Autostop-toiminnon. moottorin uudelleen. nen
Katso lisätietoja ilmastointia koske‐ Kierroslukumittarin osoittimen siirty‐ ■ auton akun varaustaso on määrite‐
vasta luvusta 3 154. minen joutokäyntiasentoon osoittaa tyn tason alapuolella
Välittömästi moottoritiellä ajon jäl‐ moottorin käynnistymisen. ■ jarrujen alipaine ei ole riittävä
keen Autostop-toiminto voi olla estet‐ Jos valintavipu siirretään pois vapaa-
tynä. ■ autolla ajetaan ainakin kävelyvauh‐
asennosta ennen kuin kytkintä paine‐ tia
Uuden auton totutuskäyttö 3 162. taan, merkkivalo - syttyy tai näkyy
■ ilmastointiautomatiikka vaatii moot‐
symbolina kuljettajan tietokeskuk‐ torin käynnistämistä
Auton akun purkautumisen esto sessa.
Moottorin luotettavan uudelleen ■ ilmastointilaite on kytketty manuaa‐
Merkkivalo - 3 114. lisesti toimintaan
käynnistymisen varmistamiseksi
Stop-start-järjestelmään on kehitetty Moottorin käynnistys uudelleen Jos konepelti ei ole täysin suljettuna,
useita akun purkautumista estäviä kuljettajan tietokeskuksessa näyte‐
ominaisuuksia. Stop-start-järjestelmän
tään varoitusviesti.
toimesta
Virtaa säästävät toimenpiteet Valintavivun on oltava vapaalla, jotta Jos sähkötoiminen lisävaruste, esim.
Autostop-toiminnon aikana monet automaattinen uudelleen käynnistys kannettava CD-soitin, on kytkettynä
sähkölaitteet, esim. sähkötoiminen li‐ voi tapahtua. pistorasiaan, saattaa uudelleenkäyn‐
sälämmitin tai takalasin lämmitin nistyksen yhteydessä olla havaitta‐
Jos jokin seuraavista tilanteista esiin‐ vissa pieni virran lasku.
poistetaan käytöstä tai kytketään vir‐ tyy Autostop-toiminnon aikana, Stop-
ransäästötilaan. Ilmastointijärjestel‐ start-järjestelmä käynnistää mootto‐
män puhaltimen nopeutta vähenne‐ rin automaattisesti uudelleen:
tään virran säästämiseksi.
■ Stop-start-järjestelmä kytketään
käsin pois toiminnasta
■ konepelti avataan
166 Ajaminen ja käyttö

Pysäköinti ran katkaisua. Käännä lisäksi etu‐


pyörät reunakiveystä kohti.
Moottorin pakokaasu
■ Älä pysäköi autoa helposti sytty‐
välle alustalle. Alusta voi syttyä pa‐ ■ Lukitse auto ja aktivoi murtohälytin‐
lamaan pakoputkiston korkean järjestelmä. 9 Vaara
lämpötilan johdosta. Huomautus
Moottorin pakokaasu sisältää myr‐
■ Kytke aina seisontajarru. Kytke kä‐ Jos tapahtuu onnettomuus ja turva‐
kyllistä, hajutonta ja väritöntä hiili‐
sikäyttöinen seisontajarru paina‐ tyyny laukeaa, moottori sammute‐
monoksidia. Hengitettynä se ai‐
matta vapautuspainiketta. Kytke taan automaattisesti, jos auto py‐
heuttaa hengenvaaran.
mahdollisimman tiukasti ylä- tai ala‐ sähtyy tietyn ajan sisällä.
mäessä. Paina jarrupoljinta sa‐ Jos auton sisätilaan pääsee pako‐
maan aikaan vähentääksesi käyt‐ kaasua, avaa ikkunat. Korjauta
tövoimaa. häiriön syy korjaamolla.
Kytke sähkötoiminen seisontajarru Vältä ajamasta takaluukku
vetämällä kytkintä m noin avoinna, koska pakokaasut voivat
yhden sekunnin ajan. tällöin päästä sisään auton mat‐
kustamoon.
■ Sammuta moottori ja katkaise syty‐
tysvirta. Käännä ohjauspyörää,
kunnes ohjauslukko lukittuu. Dieselmoottorin
■ Jos auto seisoo tasaisella maalla hiukkassuodatin
tai ylämäessä, kytke ykkösvaihde Dieselmoottorin hiukkassuodatin
tai aseta valintavipu asentoon P en‐ suodattaa moottorin pakokaasusta
nen sytytysvirran katkaisua. Ylä‐ haitalliset nokihiukkaset pois. Järjes‐
mäessä käännä lisäksi etupyörät telmässä on itsepuhdistustoiminto,
reunakiveyksestä poispäin. joka toimii ajon aikana automaatti‐
Jos auto seisoo alamäessä, kytke sesti ilman mitään tiedotusta. Suoda‐
peruutusvaihde tai aseta valinta‐ tin puhdistetaan säännöllisesti poltta‐
vipu asentoon P ennen sytytysvir‐ malla kiinni jääneet nokihiukkaset
Ajaminen ja käyttö 167

korkeassa lämpötilassa. Tämä tapah‐ Jos suodatin on puhdistettava, ei‐


tuu automaattisesti tietyissä ajo-olo‐ vätkä aiemmat ajo-olosuhteet ole Huomio
suhteissa ja voi kestää enintään mahdollistaneet puhdistusta, tämä il‐
25 minuuttia. Normaalisti se kestää maistaan merkkivalolla %. Samanai‐ Jos puhdistusmenettely keskeyte‐
7 - 12 minuuttia. Autostop-toiminto ei kaisesti Dieselhiukkassuod. on tään, moottori saattaa vaurioitua
ole käytettävissä ja polttoaineenkulu‐ täynnä, jatka ajamista tai vakavasti.
tus saattaa olla tämän jakson aikana varoituskoodi 55 näkyy kuljettajan tie‐
normaalia korkeampi. Hajun ja savun tokeskuksessa. Puhdistus tapahtuu nopeimmin moot‐
muodostuminen prosessin aikana on torin suurilla käyntinopeuksilla ja suu‐
% syttyy kun dieselhiukkassuodatin rella kuormituksella.
normaalia. on täynnä. Käynnistä puhdistusme‐
nettely ensi tilassa. Merkkivalo % sammuu heti, kun itse‐
puhdistustoiminto on suoritettu lop‐
% vilkkuu, kun dieselhiukkassuodat‐ puun.
timen maksimitaso on saavutettu.
Käynnistä puhdistusmenettely välittö‐
mästi moottorin vaurioitumisen estä‐ Katalysaattori
miseksi. Katalysaattori vähentää pakokaasun
haitallisia aineita.
Puhdistusmenettely
Aktivoi puhdistusmenettely jatka‐
malla ajamista ja pitämällä moottorin
käyntinopeutena yli 2000 r/min.
Vaihda tarvittaessa pienemmälle
vaihteelle. Dieselmoottorin hiukkas‐
Tietyissä ajo-olosuhteissa, esim. ly‐
suodattimen puhdistus käynnistyy.
hyitä matkoja ajettaessa, järjestelmä
ei voi puhdistaa itseään automaatti‐ Jos g syttyy myös, puhdistus ei ole
sesti. mahdollista. Ota yhteyttä korjaa‐
moon.
168 Ajaminen ja käyttö

Huomio Automaattivaihteisto Valintavipu


Muut kuin sivuilla 3 208, 3 288 Automaattivaihteisto sallii automaat‐
mainitut polttoainelaadut voivat tisen vaihtamisen (automaattitoi‐
vahingoittaa katalysaattoria ja minto) tai manuaalisen vaihtamisen
elektroniikkakomponentteja. (käsivalintatoiminto).
Palamaton bensiini voi aiheuttaa
katalysaattorin ylikuumenemisen Vaihteistonäyttö
ja vaurioitumisen. Siksi on varot‐
tava tarpeettoman pitkää
käynnistimen käyttöä, polttoaine‐
säiliön ajamista tyhjäksi ja mootto‐
rin käynnistämistä työntämällä tai
hinaamalla.
P = pysäköintiasento, pyörät on lu‐
kittu, kytke vain auton ollessa
Jos moottorissa esiintyy sytytyshäiri‐
paikallaan ja seisontajarrun kyt‐
öitä, se käy epätasaisesti, moottorin
ketty
teho alenee selvästi tai esiintyy muita
R = peruutusvaihde, kytke vain au‐
epätavallisia toimintahäiriöitä, kor‐
ton ollessa paikallaan
jauta häiriön syy korjaamolla mahdol‐
N = vapaa-asento
lisimman pian. Hätätapauksessa au‐
D = automaattitoiminto kaikilla vaih‐
tolla voidaan ajaa lyhyen aikaa alhai‐ Toiminto tai valittu ajoalue näytetään teilla
sella nopeudella ja moottorin alhai‐ vaihteistonäytössä.
sella käyntinopeudella. Valintavipu on lukittu asennossa P ja
sitä voidaan siirtää vain sytytysvirran
ollessa kytketty ja jarrupoljinta painet‐
taessa.
Ajaminen ja käyttö 169

Kun ajoalue on valittu ja jarrupoljin Manuaalinen tila


vapautetaan, auto lähtee hitaasti liik‐
keelle.

Moottorijarrutus
Käyttääksesi moottorijarrutusta ala‐
mäessä vaihda ajoissa pienemmälle
vaihteelle, katso käsivalintatoiminto.

Kiinnijuuttuneen auton irti


heiluttaminen
Vain jos auto on juuttunut hiekkaan,
mutaan, lumeen tai kuoppaan, se
Jos jarrupoljinta ei paineta, merkki‐
saadaan heiluttaa irti. Siirrä valintavi‐
valo j palaa.
pua edestakaisin asentojen D ja R vä‐
Jos valintavipu ei ole P-asennossa Siirrä valintavipu D-asennosta va‐
lillä. Älä nosta moottorin käyntino‐
katkaistaessa sytytysvirta, merkkiva‐ semmalle ja sitten eteen- tai taakse‐
peutta äkillisesti, vältä nykivää kaa‐
lot j ja P vilkkuvat. päin.
sutusta.
Asennon P tai R kytkemiseksi on pai‐ < = Vaihto suuremmalle vaihteelle
nettava vapautuspainiketta. Pysäköinti
] = Vaihto pienemmälle vaihteelle
Kytke seisontajarru ja P.
Moottori voidaan käynnistää vain vi‐
vun ollessa asennossa P tai N. Kun Virta-avain voidaan poistaa lukosta Jos valitaan ajonopeuteen nähden
asento N on valittu, paina jarrupoljinta vain valintavivun ollessa P- liian suuri tai liian pieni vaihde, vaih‐
tai kytke seisontajarru ennen käyn‐ asennossa. toa ei tapahdu. Tämä saattaa aiheut‐
nistämistä. taa kuljettajan infonäyttöön viestin.
Älä paina kaasua valintavipua siir‐ Käsivalintatoiminnossa suurilla moot‐
täessäsi. Jarrua ja kaasua ei milloin‐ torin kierrosluvuilla automaattista
kaan saa painaa samanaikaisesti. vaihtoa suuremmalle ajoalueelle ei
tapahdu.
170 Ajaminen ja käyttö

Elektroniset ajo-ohjelmat Pakkovaihto Jos auton akku on tyhjä, käynnistä


Jos kaasupoljin painetaan pohjaan käynnistyskaapeleita käyttäen
■ Lämmityskäyttöohjelma nopeuttaa 3 273.
kylmäkäynnistyksen jälkeen kataly‐ automaattitilassa, vaihteisto vaihtaa
saattorin lämpenemistä normaaliin pienemmälle vaihteelle moottorin Jos auton akku ei ole vian syy, va‐
käyttölämpötilaan moottorin käynti‐ kierrosluvusta riippuen. pauta valintavipu.
nopeutta nostamalla. 1. Kytke seisontajarru.
■ Automaattinen vapaa-asennon kyt‐ Vika
kentä kytkee automaattisesti jouto‐ Häiriötilanteessa palaa g. Lisäksi
käynnin, kun auto pysäytetään ajo‐ kuljettajan tietokeskuksessa näyte‐
vaihteen ollessa käytössä ja jarru‐ tään koodinumero tai auton viesti. Au‐
poljinta painetaan. ton viestit 3 126.
■ SPORT-toiminnon ollessa kytket‐ Vaihteisto ei vaihda enää automaatti‐
tynä vaihto tapahtuu suuremmilla sesti. Ajamista voidaan jatkaa ma‐
käyntinopeuksilla (paitsi jos vakion‐ nuaalisesti vaihtaen.
opeudensäädin on kytketty toimin‐
Vain suurin vaihde on valittavissa.
taan). SPORT-toiminto 3 177.
Käsivalintatoiminnossa saattaa häi‐
■ Erikoisohjelmat mukauttavat vaih‐ riöstä riippuen olla käytettävissä
tamispisteet automaattisesti ajet‐ myös 2. vaihde. Vaihda vain auton ol‐
taessa ylä- tai alamäkeen. lessa paikallaan. 2. Vapauta valintavivun verhous
keskikonsolin etuosasta, taita se
■ Lähdettäessä liikkeelle lumisissa Korjauta häiriön syy korjaamolla. ylös ja käännä se vasemmalle.
tai jäisissä olosuhteissa tai muulla
liukkaalla alustalla elektroninen
vaihteiston ohjaus valitsee auto‐ Virransyötön
maattisesti suuremman vaihteen. keskeyttäminen
Virtakatkos estää valintavivun siirtä‐
misen pois P-asennosta. Virta-
avainta ei voida poistaa virtalukosta.
Ajaminen ja käyttö 171

Käsivaihteisto Huomio
Emme suosittele ajamaan pitäen
kättä vaihdevivulla.

3. Työnnä ruuvitaltta aukkoon vas‐


teeseen asti ja siirrä valintavipu
pois P- tai N-asennosta. Jos P tai
N kytketään uudelleen, valinta‐ Peruutusvaihteen kytkeminen kun
vipu lukittuu jälleen paikalleen. auto seisoo paikallaan, odota
Korjauta virtakatkoksen syy kor‐ 3 sekuntia kytkinpolkimen painami‐
jaamolla. sen jälkeen, paina sitten valintavivun
vapautuspainiketta ja kytke vaihde.
4. Asenna valintavivun verhous kes‐
kikonsoliin ja kiinnitä paikalleen. Jos vaihde ei mene päälle, aseta
vaihteisto vapaalle, nosta kytkinpol‐
jin, paina poljinta uudelleen ja yritä
kytkeä vaihde toistamiseen.
Älä luistata kytkintä tarpeettomasti.
Kytkintä käyttäessäsi paina poljin ai‐
van pohjaan. Älä lepuuta jalkaasi pol‐
kimella.
172 Ajaminen ja käyttö

Jarrut Heti kun jokin pyöristä pyrkii lukkiutu‐


maan, ABS vähentää sen jarrutuste‐
Ohjeita häiriötilanteen varalta
hoa. Ohjattavuus säilyy myös täysjar‐ 9 Varoitus
Jarrujärjestelmä on jaettu kahteen toi‐
rutuksissa.
sistaan riippumattomaan jarrupiiriin.
ABS:n suorittaman jarrujen säädön Jos ABS-järjestelmään tulee toi‐
Jos toinen jarrupiiri menee epäkun‐ mintahäiriö, pyörät saattavat luk‐
tuntee jarrupolkimen tärinästä ja kuu‐
toon, autoa voidaan edelleen jarrut‐ kiutua voimakkaassa jarrutuk‐
lee laitteiston äänestä.
taa toisella jarrupiirillä. Jarrutusteho sessa. ABS-järjestelmän edut ei‐
saavutetaan kuitenkin vain painet‐ Optimaalisen jarrutustehon saami‐
seksi paina jarrupoljinta koko jarru‐ vät tällöin ole käytettävissä. Auto
taessa jarrupoljinta lujasti. Tähän tar‐ ei ole täysjarrutuksissa enää oh‐
vitaan huomattavasti enemmän voi‐ tustapahtuman ajan pohjaan sen tä‐
rinästä huolimatta. Älä vähennä pol‐ jattavissa, ja se voi joutua luisuun.
maa. Jarrutusmatka pitenee. Käänny
korjaamon puoleen, ennen kuin jatkat jinvoimaa.
Korjauta häiriön syy korjaamolla.
matkaa. Liikkeellelähdön jälkeen järjestelmä
Moottorin ollessa sammutettuna jar‐ suorittaa itsetestin, jonka yhteydessä
rutehostimen vaikutus riittää yhteen voi kuulua ääntä.
tai kahteen jarrupolkimen painalluk‐ Merkkivalo u 3 115.
seen. Jarrutusteho ei kuitenkaan vä‐
hene, mutta jarruttamiseen tarvitaan Sopeutuvat jarruvalot
huomattavasti enemmän voimaa. Täysjarrutuksen aikana vilkkuvat
Huomioi tämä erityisesti hinauksessa kaikki kolme jarruvaloa ABS-säädön
ollessasi. ajan.
Merkkivalo R 3 114.

Lukkiutumaton
jarrujärjestelmä
ABS estää pyörien lukkiutumisen.
Ajaminen ja käyttö 173

Seisontajarru Sähkötoiminen seisontajarru Älä käytä sähkötoimista seisontajar‐


rua liian usein moottorin ollessa sam‐
Manuaalinen seisontajarru mutettuna, koska tällöin auton akku
purkautuu.
Ennen kuin poistut autosta, tarkista
sähkötoimisen seisontajarrun tila.
Merkkivalo m 3 115.

Vapauttaminen
Kytke sytytysvirta. Pidä jarrupoljinta
painettuna ja paina sitten käyttökyt‐
kintä m.

Liikkeellelähtötoiminto
Kytkeminen auton ollessa paikallaan Kun kytkinpoljinta painetaan (käsi‐
vaihteisto) tai ajovaihde kytketään
Vedä kytkintä m noin yhden sekunnin
Kytke seisontajarru aina tiukasti pai‐ (automaattivaihteisto) ja tämän jäl‐
ajan; sähkötoiminen seisontajarru toi‐
namatta vapautuspainiketta, ylä- tai keen kaasupoljinta painetaan, sähkö‐
mii automaattisesti riittävällä voi‐
alamäessä niin tiukasti kuin mahdol‐ toiminen seisontajarru vapautuu au‐
malla. Kytkeytymisvoima maksimoi‐
lista. tomaattisesti. Tämä ei ole mahdol‐
daan esim. pysäköitäessä perävau‐
lista, jos samalla vedetään katkaisi‐
Vapauta seisontajarru seuraavasti nun kanssa tai mäkeen vetämällä kyt‐
mesta.
vedä vipua hieman ylöspäin, paina kimestä m kaksi kertaa.
vapautusnuppia ja laske vipu täysin Tämä toiminto helpottaa myös liik‐
Sähkötoiminen seisontajarru on kyt‐
alas. keellelähtöä mäessä.
kettynä, kun merkkivalo m palaa
Paina samaan aikaan jarrupoljinta 3 115. Aggressiivinen ajotapa voi lyhentää
seisontajarrun käyttöön tarvittavien kuluvien osien käyttöikää.
Sähkötoiminen seisontajarru voidaan
voimien pienentämiseksi. aina aktivoida, myös sytytysvirran ol‐
Merkkivalo R 3 114. lessa katkaistuna.
174 Ajaminen ja käyttö

Dynaaminen jarrutus auton liikkuessa


Kun auto on liikkeellä ja käyttökytki‐
Merkkivalo m vilkkuu: sähkötoimista
seisontajarrua ei ole kytketty tai va‐
Alustanohjausjärjestel‐
mestä m vedetään, sähkötoiminen pautettu täysin. Kun se vilkkuu jatku‐ mät
seisontajarru hidastaa auton no‐ vasti, vapauta sähkötoiminen seison‐
peutta, mutta ei kytkeydy pysyvästi. tajarru ja yritä kytkeä se uudelleen. Luistonestojärjestelmä
Kun käyttökytkin m vapautetaan, dy‐ Luistonestojärjestelmä (Traction
naaminen jarrutus loppuu. Jarrutusapu Control system, TC) on osa elektro‐
nista ajonvakautusjärjestelmää
Ohjeita häiriötilanteen varalta Kun jarrupoljinta painetaan nopeasti (ESC) 3 175.
ja voimakkaasti, jarrutusvoima on au‐
Sähkötoimisen seisontajarrun vikatila TC parantaa tarvittaessa ajovakautta
tomaattisesti suurimmillaan (täysjar‐
ilmoitetaan merkkivalolla j ja koodi‐ tienpinnan tyypistä tai renkaiden pi‐
rutus).
numerolla tai auton viestinä kuljetta‐ dosta riippumatta estämällä vetävien
jan tietokeskuksessa. Auton viestit Paina jarrupoljinta tasaisesti koko pyörien luistamisen.
3 126. täysjarrutuksen ajan. Kun jarrupoljin
vapautetaan, jarrutusvoima vähenee. Heti kun vetävät pyörät alkavat luis‐
Kytke sähkötoiminen seisontajarru: taa, moottorin tehoa alennetaan ja
vedä käyttökytkimestä m yli eniten luistavaa pyörää jarrutetaan
5 sekunnin ajan. Jos merkkivalo m Mäkilähtöapu erikseen. Tämä parantaa auton ajo‐
palaa, sähkötoiminen seisontajarru Järjestelmä auttaa estämään auton vakavuutta huomattavasti myös liuk‐
on kytketty. tahattoman liikkumisen lähdettäessä kaalla tienpinnalla.
Vapauta sähkötoiminen seisonta‐ liikkeelle mäestä. TC on toiminnassa käynnistyksen jäl‐
jarru: paina käyttökytkintä m yli Kun jarrupoljin vapautetaan mäkeen keen, kun merkkivalo b sammuu.
2 sekunnin ajan. Jos merkkivalo m pysähtymisen jälkeen, jarrut jäävät Kun TC on toiminnassa, b vilkkuu.
sammuu, sähkötoiminen seisonta‐ päälle vielä kahdeksi sekunniksi. Jar‐
jarru on vapautettu. rut vapautuvat automaattisesti, kun
auton nopeus alkaa kasvaa.
Mäkilähtöapu ei ole aktiivinen Autos‐
top-toiminnon aikana.
Ajaminen ja käyttö 175

paina painiketta b hetkellisesti TC:n ESC toimii käynnistyksen jälkeen,


9 Varoitus poiskytkemiseksi, k syttyy. Poiskyt‐ kun merkkivalo b sammuu.
kentä näkyy tilaviestinä kuljettajan tie‐ Kun ESC on toiminnassa, b vilkkuu.
Älä omaksu riskejä ottavaa ajota‐
tokeskuksessa.
paa tästä turvallisuusjärjestel‐
mästä huolimatta. TC aktivoidaan uudelleen painamalla 9 Varoitus
uudelleen painiketta b.
Sovita nopeus tieolosuhteiden
TC aktivoituu uudelleen myös seu‐ Älä omaksu riskejä ottavaa ajota‐
mukaan.
raavan sytytysvirran kytkennän yh‐ paa tästä turvallisuusjärjestel‐
teydessä. mästä huolimatta.
Merkkivalo b 3 116.
Sovita nopeus tieolosuhteiden
Poiskytkentä Elektroninen ajonvakau‐ mukaan.

tusjärjestelmä Merkkivalo b 3 116.


Elektroninen ajonvakautusjärjes‐
telmä (ESC) parantaa ajovakavuutta Poiskytkentä
tarvittaessa tieolosuhteista ja renkai‐
den pidosta riippumatta. Se estää
myös pyöriä luistamasta. ESC toimii
yhdessä luistonestojärjestelmän (TC)
kanssa 3 174.
Havaittaessa auton poikkeavan kul‐
jettajan haluamasta suunnasta (ali-
tai yliohjautuminen) moottorin tehoa
alennetaan ja pyöriä jarrutetaan erik‐
TC voidaan kytkeä pois päältä, jos seen. Tämä parantaa auton ajovaka‐
vetävien pyörien luistaminen on tar‐ vuutta huomattavasti myös liukkaalla
peen: tienpinnalla.
176 Ajaminen ja käyttö

Urheilullisempaa ajokäytöstä varten Poiskytkentä, OPC-versio ■ paina painiketta b hetkellisesti kah‐


ESC ja TC voidaan kytkeä erikseen desti 2 sekunnin sisällä: TC on pois
pois päältä: päältä, ESC toimii ilman moottorin
■ paina painiketta b hetkellisesti: tehon alentamista, k ja n syttyvät
vain luistonestojärjestelmä on pois ■ paina painiketta b vähintään
päältä, ESC pysyy toiminnassa, k 5 sekunnin ajan: TC ja ESC kytkey‐
syttyy tyvät kokonaan pois päältä, k ja n
■ paina painiketta b vähintään syttyvät.
5 sekunnin ajan: TC ja ESC kytkey‐ Valittu tila näkyy lisäksi tilaviestinä
tyvät pois päältä, k ja n syttyvät. kuljettajan tietokeskuksessa.
Valittu tila näkyy lisäksi tilaviestinä OPC-versiossa TC ja ESC pysyvät
kuljettajan tietokeskuksessa. pois päältä, vaikka auto joutuisi luis‐
Jos auto joutuu luiston rajatilantee‐ ton rajatilanteeseen ja ajo olisi epä‐
seen ESP:n ollessa poiskytkettynä, Haluttaessa ajaa urheilullisesti, ESC vakaata.
järjestelmä aktivoi ESP:n uudelleen ja TC voidaan kytkeä erikseen pois ESC aktivoidaan uudelleen paina‐
rajatilanteen ajaksi, kun jarrupoljinta päältä. Seuraavat tilat ovat valitta‐ malla uudelleen painiketta b. Jos TC-
painetaan kerran. vissa: järjestelmä poistettiin aiemmin käy‐
ESC aktivoidaan uudelleen paina‐ ■ paina painiketta b hetkellisesti: töstä, sekä TC että ESC aktivoidaan
malla uudelleen painiketta b. Jos TC- vain luistonestojärjestelmä on pois uudelleen.
järjestelmä poistettiin aiemmin käy‐ päältä, ESC pysyy toiminnassa, k ESC aktivoituu uudelleen myös seu‐
töstä, sekä TC että ESC aktivoidaan syttyy raavan sytytysvirran kytkennän yh‐
uudelleen. teydessä.
ESC aktivoituu uudelleen myös seu‐
raavan sytytysvirran kytkennän yh‐
teydessä.
Ajaminen ja käyttö 177

Interaktiivinen ■ Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ■ Automaattivaihteiston vaihteensiir‐


(ABS) ja kaarrejarrutuksen hallinta rot tapahtuvat myöhemmin.
ajojärjestelmä (CBC). ■ Kun SPORT-tila on aktivoitu, mitta‐
Flex Ride ■ Automaattivaihteisto. riston valaistus muuttuu valkoi‐
Flex Ride-ajojärjestelmän ansiosta sesta punaiseksi.
kuljettaja voi valita kolmesta eri ajota‐ TOUR-tila
vasta.
Järjestelmien asetukset mukautetaan
■ SPORT-tila: paina painiketta mukavuusajotapaan:
SPORT, LED syttyy.
■ Iskunvaimentimien vaimennus rea‐
■ TOUR-tila: paina painiketta TOUR, goi pehmeämmin.
LED syttyy.
■ Kaasupoljin reagoi vakioasetuk‐
■ NORMAL-tila: painikkeita SPORT silla.
ja TOUR ei paineta, LEDit eivät
■ Ohjauksen tehostus on vakioti‐
pala.
lassa.
Poista SPORT- ja TOUR-tilat käy‐
■ Automaattivaihteiston vaihteensiir‐
töstä painamalla kyseistä painiketta
SPORT-toiminto rot tapahtuvat mukavuustilassa.
uudelleen.
Järjestelmien asetukset mukautetaan ■ Mittariston valaistus on valkoinen.
Kummassakin ajotilassa Flex Ride
verkottaa seuraavat elektroniset jär‐ urheilullisempaan ajotapaan:
NORMAL-tila
jestelmät: ■ Iskunvaimentimien vaimennus toi‐ Kaikki järjestelmien asetukset sopeu‐
■ Elektroninen iskunvaimenninten mii jäykemmin, jotta kosketus tien‐ tetaan vakioarvoihin.
säätö. pintaan paranee.
■ Kaasupolkimen ohjaus. ■ Moottori reagoi nopeammin kaasu‐ Ajotilan valinta
polkimeen. Jokaisessa käsin valitussa ajotilassa:
■ Ohjauksen ohjaus. SPORT, TOUR tai NORMAL, ajotilan
■ Ohjausta tehostetaan vähemmän.
■ Elektroninen ajonvakautusjärjes‐ valinta (DMC) havaitsee ja analysoi
telmä (ESC).
178 Ajaminen ja käyttö

jatkuvasti todellisia ajo-ominaisuuk‐ Sport-tilan kuljettajakohtaiset ■ OPC-tila: paina painiketta OPC,


sia, kuljettajan reaktioita ja auton ak‐ asetukset LED syttyy.
tiivista dynaamista tilaa. Tarvittaessa Kuljettaja voi valita SPORT-tilan toi‐ ■ SPORT-tila: paina painiketta
DMC:n ohjausyksikkö muuttaa auto‐ minnot painamalla SPORT-paini‐ SPORT, LED syttyy.
maattisesti asetuksia valitussa ajoti‐ ketta. Näitä asetuksia voidaan muut‐
lassa tai jos se tunnistaa suurempia ■ NORMAL-tila: ei SPORT- eikä
taa infonäytön valikossa Asetukset. OPC-painike ole painettuna, mi‐
vaihteluita, ajotilaa vaihdetaan vaih‐ Auton räätälöinti 3 133.
telun ajaksi. kään LED ei pala.
Jos esim. NORMAL-tila on valittu ja Flex Ride - OPC-versio Poista SPORT- ja OPC-tilat käytöstä
DMC havaitsee urheilullisen ajota‐ painamalla kyseistä painiketta uudel‐
Flex Ride -järjestelmän OPC-versio
van, DMC muuttaa useat normaaliti‐ leen.
toimii kuten vakio Flex Ride -järjes‐
lan asetukset urheilullisiksi asetuk‐ telmä sillä erolla, että toiminnoilla on Kummassakin ajotilassa
siksi. DMC vaihtaa SPORT-tilaan urheilullisempi luonne. OPC Flex Ride verkottaa seuraavat
ajettaessa erittäin urheilullisesti. elektroniset järjestelmät:
Jos esimerkiksi TOUR-tila on valittu ja ■ Elektroninen iskunvaimenninten
ajettaessa kiemurtelevalla tiellä on säätö.
äkkiä jarrutettava voimakkaasti, DMC ■ Kaasupolkimen ohjaus.
havaitsee auton dynaamisen olotilan
■ Ohjauksen ohjaus.
ja muuttaa jousituksen SPORT-tilaan
lisätäkseen auton ajovakautta. ■ Elektroninen ajonvakautusjärjes‐
telmä (ESC).
Kun ajo-ominaisuudet tai auton dy‐
naaminen tila palaa aikaisempaan ti‐ ■ Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
laan, DMC vaihtaa esivalitun ajotavan (ABS) ja kaarrejarrutuksen hallinta
asetuksiin. (CBC).

OPC Flex Ride-ajojärjestelmän ansi‐


osta kuljettaja voi valita kolmesta eri
ajotavasta.
Ajaminen ja käyttö 179

NORMAL-tila
NORMAL-tilassa, kun ei SPORT-
Kuljettajan
eikä OPC-painike ole painettuna, apujärjestelmät
kaikki järjestelmän asetukset mukau‐
tetaan vakioarvoihin.
9 Varoitus
SPORT-toiminto
Järjestelmien asetukset mukautetaan Kuljettajan apujärjestelmät on ke‐
urheilullisempaan ajotapaan. hitetty kuljettajan tueksi, ei korvaa‐
maan kuljettajan tarkkaavaisuutta.
OPC-tila Kuljettajalla on autoa ajaessaan
Ajon dynaamiset ominaisuudet mu‐ täysi vastuu.
kautetaan korkean suorituskyvyn Vallitsevat liikenneolosuhteet on
asetuksiin. Älä käytä vakionopeudensäädintä,
aina huomioitava kuljettajan apu‐ jos tasaisen nopeuden ylläpito ei ole
Tässä tilassa mittariston valaistus järjestelmiä käytettäessä. suositeltavaa.
muuttuu punaiseksi.
Automaattivaihteistolla varustetuissa
OPC-tilan kuljettajakohtaiset Vakionopeussäädin autoissa vakionopeudensäätimen voi
asetukset Vakionopeudensäädin voi tallentaa ja aktivoida vain automaattitilassa.
Kuljettaja voi valita OPC-tilan toimin‐ ylläpitää n. 30 - 200 km/h nopeuksia. Merkkivalo m 3 118.
not painamalla OPC-painiketta. Näitä Tallennetuista nopeuksista voidaan
asetuksia voidaan muuttaa poiketa ajettaessa ylä- tai alamäkeen. Päällekytkentä
infonäytön valikossa Asetukset. Au‐ Turvallisuussyistä vakionopeuden‐ Paina painiketta m, merkkivalo m mit‐
ton räätälöinti 3 133. säädin voidaan aktivoida vasta, kun taristossa syttyy valkoisena.
jarrupoljinta on painettu kerran. Akti‐
vointi ykkösvaihteella ei ole mahdol‐ Aktivointi
lista. Kiihdytä haluamaasi nopeuteen ja
käännä säätöpyörä asentoon SET/-,
senhetkinen nopeus tallennetaan ja
180 Ajaminen ja käyttö

sitä ylläpidetään. Merkkivalo m mitta‐ Automaattinen pois kytkeytyminen:


ristossa syttyy vihreänä. Kaasupoljin ■ ajonopeus alle n. 30 km/h,
voidaan vapauttaa.
■ ajonopeus yli n. 200 km/h,
Ajonopeutta voidaan nostaa paina‐
malla kaasua. Päästettäessä kaasu‐ ■ jarrupoljinta painettaessa,
poljin vapaaksi vakionopeudensää‐ ■ painettaessa kytkinpoljinta muuta‐
din palauttaa aiemmin asetetun no‐ man sekunnin ajan,
peuden. ■ valintavipu on asennossa N,
Vakionopeussäädin pysyy toimin‐ ■ moottorin käyntinopeus on hyvin al‐
nassa vaihteiden vaihtamisen aikana. hainen,
Nopeuden lisääminen ■ luistonestojärjestelmä tai elektroni‐
nen ajonvakautusjärjestelmä toimii.
Kun vakionopeussäädin on aktiivi‐ Nopeuden vähentäminen
nen, pidä säätöpyörää asennossa Palaaminen tallennettuun
Kun vakionopeussäädin on aktiivi‐
RES/+ tai käännä sitä toistuvasti
asentoon RES/+: nopeus kasvaa jat‐
nen, pidä säätöpyörää asennossa nopeuteen
SET/- tai käännä sitä toistuvasti asen‐ Käännä säätöpyörää kohti RES/+ yli
kuvasti tai askeleittain.
toon SET/-: nopeus laskee jatkuvasti 30 km/h nopeudella. Tallennettu no‐
Voit myös kiihdyttää haluamaasi no‐ tai askeleittain. peus otetaan käyttöön.
peuteen ja tallentaa sen kääntämällä
asentoon SET/-. Poiskytkentä Poiskytkentä
Paina painiketta y, merkkivalo m Paina painiketta m, merkkivalo m mit‐
mittaristossa syttyy valkoisena. Vaki‐ taristossa sammuu. Tallennettu no‐
onopeussäädin on poissa käytöstä. peus poistetaan.
Viimeksi käytetty asetus tallennetaan Painikkeen L painaminen nopeusra‐
muistiin, jotta siihen voidaan myö‐
joittimen aktivoimiseksi tai sytytysvir‐
hemmin palata.
ran kytkeminen pois päältä kytkee
Ajaminen ja käyttö 181

myös vakionopeussäätimen pois Aktivointi Nopeusrajoituksen asetus


päältä ja poistaa tallennetun nopeu‐
den.

Nopeusrajoitin
Nopeusrajoitin estää autoa ylittä‐
mästä esiasetettua maksiminopeutta.
Maksiminopeudeksi voidaan asettaa
yli 25 km/h nopeus.
Kuljettaja voi kiihdyttää vain esiase‐
tettuun nopeuteen asti. Rajoitetusta
nopeudesta saatetaan poiketa ajet‐
taessa alamäkeen.
Asetettu nopeusrajoitus näkyy myös Paina painiketta L. Jos vakionopeus‐ Pidä nopeusrajoittimen ollessa aktii‐
kuljettajan tietokeskuksen ylärivillä säädin tai mukautuva vakionopeus‐ vinen säätöpyörää asennossa
järjestelmän ollessa aktiivinen. säädin on aktivoitu aiemmin, se kyt‐ RES/+ tai käännä se toistuvasti asen‐
keytyy pois päältä, kun nopeusrajoitin toon RES/+, kunnes haluttu maksimi‐
aktivoidaan ja merkkivalo m sammuu. nopeus näkyy kuljettajan tietokeskuk‐
sessa.
Vaihtoehtoisesti kiihdytä haluamaasi
nopeuteen ja käännä säätöpyörä het‐
kellisesti asentoon SET/-: nykyinen
nopeus tallennetaan maksiminopeu‐
deksi. Nopeusrajoitus näkyy kuljetta‐
jan tietokeskuksessa.
182 Ajaminen ja käyttö

Kun kaasupoljin vapautetaan, nopeu‐ onopeussäätimen tai mukautuvan va‐


denrajoitustoiminto aktivoituu uudel‐ kionopeussäätimen aktivoimiseksi tai
leen, kun nopeus laskee asetetun ra‐ kytkettäessä sytytysvirta pois päältä.
jan alapuolelle.

Poiskytkentä Mukautuva
Paina painiketta y: nopeusrajoitin vakionopeussäädin
kytkeytyy pois päältä ja autolla voi‐ Mukautuva vakionopeussäädin on
daan ajaa ilman nopeusrajoitusta. kehittyneempi versio perinteisestä
Nopeusrajoitus tallennetaan ja vas‐ vakionopeussäätimestä, se säilyttää
taava viesti näkyy kuljettajan tietokes‐ määrätyn etäisyyden edessä ajavaan
kuksessa. autoon.
Nopeusrajoituksen Mukautuva vakionopeussäädin hi‐
Rajoitettuun nopeuteen dastaa automaattisesti autoa, kun
muuttaminen palaaminen edessä havaitaan hitaampi auto. Se
Käännä nopeusrajoittimen ollessa Käännä säätöpyörä asentoon RES/+. säätää sitten auton nopeuden edellä
aktiivinen säätöpyörä asentoon Tallennettuun rajoitusnopeuteen siir‐ ajavan auton mukaan säilyttäen vali‐
RES/+ maksiminopeuden nostami‐ rytään. tun etäisyyden. Auton nopeus nousee
seksi tai asentoon SET/- sen alenta‐ tai laskee edellä ajavan auton mu‐
miseksi. Poiskytkentä kaan, mutta se ei ylitä asetettua no‐
Paina painiketta L, nopeusrajoituk‐ peutta. Järjestelmä voi käyttää jarruja
Nopeusrajoituksen ylittäminen sen ilmaisin kuljettajan tietokeskuk‐ rajoitetusti, tällöin jarruvalot aktivoitu‐
Hätätilanteessa nopeusrajoitus voi‐ sessa sammuu. Tallennettu nopeus vat.
daan ylittää painamalla kaasupoljinta poistetaan.
voimakkaasti ohi vastuskohdan. Mukautuva vakionopeussäädin voi
Nopeusrajoitin kytketään pois päältä tallentaa ja ylläpitää yli n. 50 km/h no‐
Nopeusrajoitus vilkkuu kuljettajan tie‐ ja tallennettu nopeus poistetaan peuksia ja se jarruttaa automaatti‐
tokeskuksessa ja joissakin autoissa myös painettaessa painiketta m vaki‐ sesti edessä ajavan auton nopeuden
myös merkkiääni kuuluu tänä aikana. mukaan 30 km/h miniminopeuteen.
Ajaminen ja käyttö 183

Paina painiketta C kytkeäksesi mu‐


9 Varoitus kautuvan vakionopeussäätimen
päälle. Merkkivalo m syttyy valkoi‐
Kuljettajan tulee aina keskittyä sena.
täysin ajamiseen käytettäessä
mukautuvaa vakionopeussää‐ Aktivointi asettamalla nopeus
dintä. Auto pysyy täysin kuljettajan Mukautuva vakionopeussäädin voi‐
Mukautuva vakionopeussäädin käyt‐ hallinnassa, koska jarrupolki‐ daan aktivoida nopeuksilla 50 km/h -
tää tutkatunnistinta edessä olevien mella, kaasupolkimella ja peruu‐ 180 km/h.
autojen havaitsemiseen. Jos edessä tuskytkimellä on etusija mukautu‐
ei ole autoa, mukautuva vakiono‐ van vakionopeussäätimen toimin‐ Kiihdytä haluamaasi nopeuteen ja
peussäädin toimii kuten tavallinen va‐ taan nähden. käännä säätöpyörä asentoon SET/-,
kionopeussäädin. senhetkinen nopeus tallennetaan ja
sitä ylläpidetään. Merkkivalo m syttyy
Turvallisuussyistä järjestelmää ei Päällekytkentä
vihreänä.
voida aktivoida, ennen kuin jarrupol‐
jinta on painettu kerran sytytysvirran
kytkemisen jälkeen. Aktivointi ykkös‐
vaihteella ei ole mahdollista.
Mukautuvaa vakionopeussäädintä
suositellaan käytettäväksi lähinnä pit‐
killä suorilla teillä, kuten moottori- ja
maanteillä, joilla liikenne on tasaista.
Älä käytä järjestelmää, jos tasaisen
nopeuden ylläpito ei ole suositelta‐
vaa.
Merkkivalo A 3 119, m 3 118.
184 Ajaminen ja käyttö

Mukautuvan vakionopeussäätimen tään varoituksena ponnahdusik‐ Jos autolla ajetaan huomattavasti


symboli, etäisyysasetus ja asetettu kunassa kuljettajan tietokeskuk‐ asetettua nopeutta pienemmällä no‐
nopeus näkyvät kuljettajan tietokes‐ sessa. peudella mukautuvan vakionopeus‐
kuksen ylärivillä. säätimen ollessa aktiivinen, esim.
Kaasupoljin voidaan vapauttaa. Mu‐ koska edellä ajaa hitaampi ajoneuvo,
Nopeuden lisääminen nykyinen nopeus voidaan tallentaa ja
kautuva vakionopeussäädin pysyy Pidä säätöpyörä asennossa RES/+
aktivoituna vaihteenvaihdon aikana. pitää kääntämällä säätöpyörä asen‐
mukautuvan vakionopeussäätimen toon SET/-.
ollessa aktiivinen: nopeus nousee jat‐
Asetetun nopeuden ohittaminen
Nopeutta voidaan aina lisätä asetet‐
kuvasti suurin askelin. Tai aktivoi Palaaminen tallennettuun
RES/+ toistuvasti: nopeus nousee nopeuteen
tua suuremmaksi painamalla kaasu‐ pienin askelin.
poljinta. Kun kaasupoljin vapaute‐ Jos järjestelmä on päällä mutta ei ak‐
taan, auto palaa asetetulle etäisyy‐ Jos autolla ajetaan huomattavasti tiivinen, käännä säätöpyörä asentoon
delle, jos edessä on hitaampi auto. asetettua nopeutta suuremmalla no‐ RES/+ yli 50 km/h:n nopeudella pala‐
Muuten se palaa asetettuun nopeu‐ peudella mukautuvan vakionopeus‐ taksesi tallennettuun nopeuteen.
teen. säätimen ollessa aktiivinen, esim.
kaasupolkimen painamisen yhtey‐ Etäisyyden asettaminen edellä
Kun järjestelmä on aktiivinen, mukau‐
tuva vakionopeussäädin hidastaa tai
dessä, nykyinen nopeus voidaan tal‐ ajavaan autoon
lentaa ja pitää kääntämällä säätö‐ Kun mukautuva vakionopeussäädin
jarruttaa havaitessaan edessä hi‐ pyörä asentoon SET/-.
taamman tai asetettua etäisyyttä lä‐ havaitsee hitaammin liikkuvan auton
hempänä olevan auton. ajosuunnassa, se säätää auton no‐
Nopeuden vähentäminen peutta kuljettajan valitseman etäisyy‐
Pidä säätöpyörä asennossa SET/- den säilyttämiseksi edellä ajavaan
9 Varoitus mukautuvan vakionopeussäätimen autoon.
ollessa aktiivinen: nopeus laskee jat‐
Kuljettajan jarruttaessa automaat‐ kuvasti suurin askelin. Tai aktivoi Etäisyydeksi edellä ajavaan autoon
tinen jarrutus järjestelmän toi‐ SET/- toistuvasti: nopeus laskee pie‐ voidaan valita lähietäisyys, keskipit‐
mesta passivoituu. Tämä näyte‐ nin askelin. kän etäisyys tai pitkä etäisyys.
Ajaminen ja käyttö 185

9 Varoitus
Riittävän etäisyyden pitäminen
edellä ajavaan autoon liikenneti‐
lanteen, sääolosuhteiden ja näky‐
vyyden edellyttämällä tavalla on
ainoastaan kuljettajan vastuulla.
Riittävä etäisyys on säädettävä tai
järjestelmä on poistettava käy‐
töstä, kun olosuhteet edellyttävät
sitä.

Paina painiketta E; nykyinen asetus Valittu etäisyys ilmaistaan etäisyys‐ Edessä olevan auton
näkyy kuljettajan tietokeskuksessa. palkeilla mukautuvan vakionopeus‐ havaitseminen
Paina painiketta E uudelleen etäi‐ säätimen sivulla.
syyden vaihtamiseksi. Asetus näkyy Huomaa, että etäisyysasetus on yh‐
myös kuljettajan tietokeskuksen ylä‐ teinen etutörmäyksen varoituksen
rivillä. herkkyysasetuksen kanssa.
Esimerkki: Jos asetus 3 (pitkä) on va‐
littuna, kuljettajaa varoitetaan aikai‐
semmin mahdollisesta törmäyksestä
myös silloin, kun mukautuva vakion‐
opeussäädin ei ole aktiivinen tai on
pois päältä.
186 Ajaminen ja käyttö

Edessä havaittu auto -merkkivalo A ■ moneen minuuttiin ei ole liikennettä


syttyy vihreänä nopeusmittarissa, eikä mitään havaita tien reunassa.
kun järjestelmä havaitsee ajosuun‐ Tässä tilanteessa tutkakaikuja ei
nassa olevan auton. ole ja tunnistin saattaa ilmoittaa
Jos tämä symboli ei näy tai näkyy vain olevansa tukossa,
lyhyesti, mukautuva vakionopeus‐ ■ törmäystä edeltävä jarrutustoiminto
säädin ei reagoi edessä oleviin autoi‐ käyttää jarruja,
hin. ■ tutkan tunnistin on jään tai vesikal‐
von peitossa,
Poiskytkentä
Kuljettaja kytkee mukautuvan vakion‐ ■ tutkassa, moottorissa tai jarrujär‐
opeussäätimen pois päältä, kun: jestelmässä havaitaan häiriö.
■ painiketta y painetaan, Kun mukautuva vakionopeussäädin
Tallennettu nopeus ylläpidetään.
kytketään automaattisesti pois
■ jarrupoljinta painetaan, päältä, merkkivalo m syttyy valkoi‐
■ kytkinpoljinta painetaan yli sena ja varoitussymboli näkyy pon‐ 9 Varoitus
neljän sekunnin ajan, nahdusikkunassa kuljettajan tieto‐
Kun mukautuva vakionopeussää‐
■ automaattivaihteiston valintavipu keskuksessa.
din on poiskytkettynä, kuljettajan
siirretään asentoon N. täytyy hoitaa jarruttaminen ja
Järjestelmä kytkeytyy myös auto‐ moottorin ohjaus yksin.
maattisesti pois päältä, kun:
■ auton nopeus laskee alle 45 km/h Poiskytkentä
tai nousee yli 190 km/h, Paina painiketta C kytkeäksesi mu‐
■ Luistonestojärjestelmä on toimin‐ kautuvan vakionopeussäätimen pois
nassa yli 20 sekunnin ajan, päältä. Merkkivalo m sammuu. Tal‐
lennettu nopeus poistetaan.
■ Elektroninen ajonvakautusjärjes‐
telmä on toiminnassa,
Ajaminen ja käyttö 187

Sytytysvirran kytkeminen pois päältä Järjestelmän rajoitukset taa huomioon senhetkisen mutkan
kytkee myös mukautuvan vakiono‐ ■ Järjestelmän automaattinen jarru‐ ominaisuudet, mutta se ei voi enna‐
peussäätimen pois päältä ja poistaa tusteho ei mahdollista voimakkaita koida mutkan tulevaa suuntaa. Jär‐
tallennetun nopeuden. jarrutuksia eikä jarrutusteho välttä‐ jestelmä saattaa kadottaa edessä
mättä riitä törmäyksen estämiseen. olevan auton tai huomioida toisen au‐
Kuljettajan keskittyminen ton joka ei ole reitillä. Näin voi tapah‐
ajamiseen ■ Äkillisen kaistanvaihdon jälkeen tua ajettaessa mutkaan, poistut‐
järjestelmä tarvitsee jonkin verran taessa mutkasta tai mutkan muut‐
■ Käytä mukautuvaa vakionopeus‐ aikaa seuraavan edessä olevan au‐
säädintä varovasti ajaessasi mut‐ tuessa jyrkemmäksi tai loivemmaksi.
ton havaitsemiseen. Joten jos uusi Jos järjestelmä ei enää havaitse au‐
kaisilla tai mäkisillä teillä, koska jär‐ auto havaitaan, järjestelmä voi li‐
jestelmä voi kadottaa edessä ole‐ toa edessä, merkkivalo A sammuu.
sätä nopeutta jarruttamisen sijaan.
van auton ja tarvita aikaa sen uu‐ Jos keskipakovoima on mutkassa
delleen havaitsemiseen. ■ Mukautuva vakionopeussäädin ei
liian suuri, järjestelmä hidastaa autoa
huomioi vastaantulevaa liikennettä.
■ Älä käytä järjestelmää liukkailla hieman. Tätä jarrutustehoa ei ole
teillä, koska se voi saada aikaan ■ Mukautuva vakionopeussäädin ei suunniteltu estämään luisumista ulos
nopeita muutoksia renkaiden pi‐ jarruta pysähtyneiden autojen, ja‐ mutkassa. Kuljettaja on vastuussa
dossa (pyörien luistaminen) ja voi‐ lankulkijoiden tai eläimien kohdalla. nopeuden alentamisesta ennen mut‐
sit menettää auton hallinnan. kaan ajamista ja yleisesti nopeuden
Mutkat sovittamisesta tieolosuhteiden ja no‐
■ Älä käytä mukautuvaa vakiono‐
peussäädintä sateessa, lumessa peusrajoitusten mukaiseksi.
tai likaisissa olosuhteissa, koska
tutkan tunnistin voi peittyä vesikal‐
voon, pölyyn, jäähän tai lumeen.
Tämä alentaa näkyvyyttä tai estää
sen kokonaan. Jos tunnistin tuk‐
keutuu, puhdista sen suojus.
Mukautuva vakionopeussäädin las‐
kee ennakoidun reitin keskipakovoi‐
man avulla. Tämä ennakoitu reitti ot‐
188 Ajaminen ja käyttö

Moottoritiet Auton suunnanmuutokset edessä olevaa autoa ajettaessa


Mukauta moottoriteillä asetettu no‐ mäessä. Jyrkässä mäessä sinun täy‐
peus tilanteen ja sään mukaan. Ota tyy ehkä käyttää kaasupoljinta auton
aina huomioon, että mukautuvan va‐ nopeuden ylläpitämiseen. Ajaessasi
kionopeussäätimen kantama on rajoi‐ alamäkeen, erityisesti vetäessäsi pe‐
tettu ja jarrutusteho rajallinen ja että rävaunua, sinun täytyy ehkä jarruttaa
reitillä olevan auton havaitsemiseen nopeuden ylläpitämiseksi tai alenta‐
menee jonkin verran aikaa. Mukau‐ miseksi.
tuva vakionopeussäädin ei ehkä ky‐ Jos toinen auto siirtyy ajoreitillesi, mu‐ Huomaa, että jarruttaminen kytkee
kene jarruttamaan autoa ajoissa tör‐ kautuva vakionopeussäädin ottaa järjestelmän pois päältä. Mukautuvan
mäyksen välttämiseksi huomattavasti sen huomioon sen siirtyessä koko‐ vakionopeussäätimen käyttämistä ei
hitaamman auton kanssa tai kaistan‐ naan eteesi. Ole valmis toimenpitei‐ suositella ajettaessa jyrkissä mäissä
vaihdon jälkeen. Näin on erityisesti siin ja painamaan jarrupoljinta, jos tai vedettäessä perävaunua.
ajettaessa suurella nopeudella tai nä‐ tarvitaan nopeampaa jarrutusta.
kyvyyden ollessa huono sääolosuh‐ Tutkayksikkö
teiden takia. Ajaminen mäissä ja perävaunun
Saavuttaessa moottoritielle tai pois‐ vetäminen
tuttaessa moottoritieltä mukautuva
vakionopeussäädin voi kadottaa
edessä olevan auton ja kiihdyttää
asetettuun nopeuteen. Alenna tästä
syystä asetettua nopeutta ennen
moottoritielle saapumista tai mootto‐
ritieltä poistumista.
Järjestelmän toiminta ajettaessa
mäissä ja vedettäessä perävaunua
riippuu auton nopeudesta, kuormituk‐
sesta, liikenneolosuhteista ja tien kal‐
tevuudesta. Se ei ehkä havaitse
Ajaminen ja käyttö 189

Tutkayksikkö sijaitsee jäähdyttimen


säleikön takana merkkilogon alla.

9 Varoitus
Tutkayksikkö on kohdistettu huo‐
lellisesti tehtaalla. Tästä syystä älä
käytä järjestelmää etutörmäyksen
jälkeen. Etupuskuri saattaa vaikut‐
taa ehjältä, mutta sen takana
oleva tunnistin voi olla poissa pai‐
kaltaan ja reagoida virheellisesti.
Anna onnettomuuden jälkeen kor‐
Auton viestit 3 126. Edessä olevasta autosta ilmaistaan
jaamon tarkistaa ja korjata mukau‐
merkkivalolla A.
tuvan vakionopeussäätimen tun‐
nistimen asento. Etutörmäyksen varoitus
Etutörmäyksen varoitus voi auttaa
Asetukset välttämään etutörmäyksen tai pie‐
Asetuksia voidaan muuttaa auton nentämään sen vakavuutta.
räätälöinnin Törmäyksen valmistelu -
valikossa, 3 133.

Ohjeita häiriötilanteen varalta


Jos mukautuva vakionopeussäädin ei
toimi tilapäisten ongelmien johdosta
(esim. jään tukkima) tai järjestel‐
mässä ilmenee pysyvä vika, viesti nä‐
kyy kuljettajan tietokeskuksessa.
190 Ajaminen ja käyttö

Jos auto lähestyy liian nopeasti edellä Tutkajärjestelmään perustuva


ajavaa autoa, kuuluu varoitusääni ja etutörmäyksen varoitus
kuljettajan tietokeskuksessa näkyy Järjestelmä käyttää jäähdyttimen sä‐
hälytys. leikön takana olevaa tutkatunnistinta
Edellytyksenä on se, että etutörmäyk‐ havaitakseen suoraan edessä ajo‐
sen varoitus on aktivoitu auton räätä‐ suunnassa olevan auton enintään
löintivalikossa 3 133 eikä sitä ole pas‐ 150 metrin etäisyydeltä.
sivoitu painikkeella V (järjestelmästä
riippuen, katso seuraava). Aktivointi
Auton varusteista riippuen etutör‐ Etutörmäyksen varoitus toimii auto‐
mäyksen varoitusjärjestelmä on saa‐ maattisesti auton nopeuden ylit‐
tavana kahtena eri versiona: täessä kävelyvauhdin, edellyttäen,
että Törmäyksen valmistelu -asetusta Paina painiketta E; nykyinen asetus
■ Tutkajärjestelmään perustuva ei ole passivoitu auton räätälöintivali‐
etutörmäyksen varoitus näkyy kuljettajan tietokeskuksessa.
kossa 3 133. Paina painiketta E uudelleen häly‐
mukautuvalla vakionopeussääti‐
Hälytysherkkyyden valinta tysherkkyyden vaihtamiseksi. Asetus
mellä varustetuissa autoissa
näkyy myös kuljettajan tietokeskuk‐
3 182. Hälytysherkkyydeksi voidaan valita
sen ylärivillä.
■ Etukamerajärjestelmään perustuva lähietäisyys, keskipitkä etäisyys tai
etutörmäyksen varoitus pitkä etäisyys.
perinteisellä vakionopeussääti‐
mellä varustetuissa autoissa tai au‐
toissa ilman vakionopeussäädintä
3 179.
Ajaminen ja käyttö 191

Kuljettajan hälyttäminen Asetukset


Asetuksia voidaan muuttaa auton
räätälöinnin Törmäyksen valmistelu -
valikossa 3 133.

Etukamerajärjestelmään
perustuva etutörmäyksen
varoitus
Etutörmäyksen varoitus käyttää au‐
ton tuulilasin etukamerajärjestelmää
havaitakseen suoraan edessä ajo‐
suunnassa olevan auton noin
Huomaa, että hälytyksen herkkyysa‐ 60 metrin etäisyydeltä.
setus on yhteinen mukautuvan vaki‐
onopeussäätimen etäisyysasetuksen Edessä havaittu auto -merkivalo A Aktivointi
kanssa. Hälytysherkkyysasetuksen syttyy vihreänä mittaristossa, kun jär‐ Etutörmäyksen varoitus toimii auto‐
muuttaminen muuttaa siis myös mu‐ jestelmä on havainnut ajosuunnassa maattisesti auton nopeuden ylit‐
kautuvan vakionopeussäätimen etäi‐ olevan auton. Kun etäisyys edessä täessä 40 km/h, jos sitä ei ole passi‐
syysasetusta. olevaan liikkuvaan autoon on liian voitu painikkeella V, katso alla.
pieni tai toista autoa lähestytään liian
nopeasti ja tästä aiheutuu törmäys‐ Hälytysherkkyyden valinta
vaara, törmäysvaroitussymboli näkyy Hälytysherkkyydeksi voidaan valita
kuljettajan tietokeskuksessa. Saman‐ lähietäisyys, keskipitkä etäisyys tai
aikaisesti kuuluu varoitusääni. pitkä etäisyys.
Paina jarrupoljinta tilanteen niin vaa‐
tiessa.
192 Ajaminen ja käyttö

Kuljettajan hälyttäminen Poiskytkentä


Edessä havaittu auto -merkivalo A Järjestelmän voi kytkeä pois päältä.
syttyy vihreänä mittaristossa, kun jär‐ Paina painiketta V toistuvasti, kun‐
jestelmä on havainnut ajosuunnassa nes seuraava viesti näkyy kuljettajan
olevan auton. tietokeskuksessa.

Paina painiketta V; nykyinen asetus


näkyy kuljettajan tietokeskuksessa.
Paina painiketta V uudelleen häly‐
tysherkkyyden vaihtamiseksi.

Kun etäisyys edessä olevaan liikku‐


vaan autoon on liian pieni tai toista
autoa lähestytään liian nopeasti ja
tästä aiheutuu törmäysvaara, tör‐
mäysvaroitussymboli näkyy kuljetta‐
jan tietokeskuksessa.
Samanaikaisesti kuuluu varoitusääni.
Paina jarrupoljinta tilanteen niin vaa‐
tiessa.
Ajaminen ja käyttö 193

Yleisiä tietoja etutörmäyksen Seuraavissa tapauksissa etutör‐ vussa valitaksesi Asetukset X ja


varoituksen molemmista mäyksen varoitus ei ehkä havaitse käännä säätöpyörää valitaksesi seu‐
versioista edessä olevaa autoa tai tunnistimen raavan etäisyysnäyttösivun.
toimintakyky on rajoitettu:
9 Varoitus ■ ajettaessa mutkaisilla teillä,
■ sään rajoittaessa näkyvyyttä,
Etutörmäyksen varoitus on vain esim. sumu, sade tai lumi,
varoitusjärjestelmä eikä se käytä ■ jos tunnistin on peittynyt lumeen,
jarruja. Lähestyttäessä edellä ole‐ jäähän, mutaan, loskaan tai likaan
vaa autoa liian nopeasti se ei ehkä tai tuulilasi on vaurioitunut.
anna sinulle riittävästi aikaa tör‐
mäyksen välttämiseen.
Riittävän etäisyyden pitäminen Etäisyyden osoitus edessä
edellä ajavaan autoon liikenneti‐ olevaan kohteeseen
lanteen, sääolosuhteiden ja näky‐ Etäisyyden osoitus edessä olevaan
vyyden edellyttämällä tavalla on kohteeseen näyttää etäisyyden Pienin näytetty etäisyys on 0,5 s.
ainoastaan kuljettajan vastuulla. edessä ajavaan autoon. Järjestelmä Jos edessä ei ole autoa tai edessä
Kuljettajan tulee aina keskittyä käyttää auton varustuksesta riippuen oleva auto on kantaman ulkopuolella,
täysin ajamiseen. Kuljettajan on joko jäähdyttimen säleikön takana näytössä näkyy kaksi viivaa: -.- s.
aina oltava valmiina toimimaan ja olevaa tutkaa tai tuulilasin etukame‐
jarruttamaan. raa tunnistaakseen etäisyyden suo‐
raan edessä olevaan autoon. Se on Aktiivinen hätäjarrutus
Järjestelmän rajoitukset aktiivinen yli 40 km/h nopeudella. Aktiivinen hätäjarrutus voi auttaa pie‐
Järjestelmä on suunniteltu varoitta‐ Kun edessä ajava auto havaitaan, nentämään vaurioita törmättäessä
maan vain autoista, mutta se voi rea‐ etäisyys näytetään sekunteina kuljet‐ suoraan edessä olevaan autoon tai
goida myös muihin metalliesineisiin. tajan tietokeskuksessa 3 119. Paina esteeseen, kun törmäystä ei voi enää
MENU-painiketta suuntavilkkuvi‐ estää manuaalisella jarrutuksella tai
ohjaamalla. Ennen kuin aktiivinen
194 Ajaminen ja käyttö

hätäjarrutus aktivoituu, etutörmäyk‐ toiminnoksi. Kuljettajan tulee pai‐ luksella saadaan välittömästi aikaan
sen varoitus varoittaa kuljettajaa naa jarrupoljinta niin pitkään kuin voimakas jarrutus. Tämä toiminto aut‐
3 189. liikennetilanne edellyttää. taa kuljettajaa jarruttamaan nopeam‐
Toiminto käyttää eri kanavia (esim. min ja voimakkaammin ennen tör‐
tutkatunnistin, jarrupaine, auton no‐ mäystä.
Jarrujen valmiusjärjestelmä
peus) etutörmäyksen todennäköisyy‐ Lähestyttäessä edessä olevaa autoa
den laskemiseen. 9 Varoitus
niin nopeasti, että törmäys on toden‐
Aktiivinen hätäjarrutus toimii auto‐ näköinen, jarrujen valmiusjärjestelmä Aktiivista hätäjarrutusta ei ole
maattisesti auton nopeuden ylit‐ paineistaa jarruja hiukan. Tämä pie‐ suunniteltu jarruttamaan itsenäi‐
täessä kävelyvauhdin, edellyttäen nentää vasteaikaa tarvittaessa ma‐ sesti tai välttämään törmäystä au‐
että Törmäyksen valmistelu -asetusta nuaalista tai automaattista jarrutusta. tomaattisesti. Se on suunniteltu
ei ole passivoitu auton räätälöintivali‐ Jarrujärjestelmä on valmiina, jolloin alentamaan auton nopeutta ennen
kossa 3 133. jarrutus tapahtuu nopeammin. törmäystä. Se ei ehkä reagoi pai‐
Järjestelmään kuuluu: kallaan oleviin autoihin, jalankulki‐
■ Jarrujen valmiusjärjestelmä Automaattinen hätäjarrutus joihin tai eläimiin. Äkillisen kaistan‐
Jarrujen valmiustilaan asettamisen vaihdon jälkeen järjestelmä tarvit‐
■ Automaattinen hätäjarrutus jälkeen ja juuri ennen törmäystä tämä see määrätyn ajan seuraavan
■ Eteenpäin suuntautunut toiminto jarruttaa automaattisesti ra‐ edessä olevan auton havaitsemi‐
jarrutusapu joitetulla teholla törmäysnopeuden seen.
alentamiseksi. Kuljettajan tulee aina keskittyä
9 Varoitus täysin ajamiseen. Kuljettajan tulee
Eteenpäin suuntautunut
olla aina valmiina toimimaan, jar‐
Järjestelmää ei ole tarkoitettu kor‐ jarrutusapu ruttamaan ja ohjaamaan törmäyk‐
vaamaan kuljettajan vastuuta aja‐ Jarrujen valmiusjärjestelmän ja auto‐ sen välttämiseksi. Järjestelmä on
misesta ja liikenteen seuraami‐ maattisen hätäjarrutuksen lisäksi suunniteltu toiminaan kaikkien au‐
sesta. Se on tarkoitettu vain tuki‐ eteenpäin suuntautunut jarrutusapu tossa matkustavien käyttäessä
tekee jarrutusavusta herkemmän. turvavöitä.
Näin kevyellä jarrupolkimen painal‐
Ajaminen ja käyttö 195

Järjestelmän rajoitukset Pysäköintitutka


Aktiivinen hätäjarrutus toimii rajoite‐
tusti tai ei lainkaan sateessa, lumessa
tai hyvin likaisissa olosuhteissa,
koska tutkan tunnistin voi peittyä ve‐
sikalvoon, pölyyn, jäähän tai lumeen.
Jos tunnistin tukkeutuu, puhdista sen
suojus.
Joissakin harvinaisissa tapauksissa
aktiivinen hätäjarrutus voi jarruttaa ly‐
hyesti tilanteissa, joissa se on tarpee‐
tonta, esimerkiksi kaarteessa olevien
liikennemerkkien tai toisella kaistalla Jos järjestelmä ei toimi niin kuin sen
olevien autojen takia. Tämä on nor‐ pitäisi, auton viestit näytetään kuljet‐
maalia toimintaa eikä auto ole huollon tajan tietokeskuksessa. Pysäköintitutka helpottaa pysäköintiä
tarpeessa. Paina kaasupoljinta voi‐ mittaamalla auton ja esteiden välisen
makkaasti ohittaaksesi automaatti‐ Auton viestit 3 126.
etäisyyden ja antamalla äänimerk‐
sen jarrutuksen. kejä. Vastuu pysäköinnistä on kuiten‐
kin täysin kuljettajalla.
Asetukset
Järjestelmään kuuluu neljä takapus‐
Asetuksia voidaan muuttaa auton
kurin ultraäänipysäköintitunnistinta.
räätälöinnin Törmäyksen valmistelu -
Jos auto on varustettu etupysäköinti‐
valikossa, 3 133.
tutkalla, järjestelmään kuuluu neljä
Ohjeita häiriötilanteen varalta ultraäänianturia etupuskurissa.
Jos järjestelmä on huollon tarpeessa, Järjestelmä käyttää kahta eri taa‐
kuljettajan tietokeskuksessa näkyy juutta etu- ja taka-antureille, kullakin
viesti. on eri ääni.
Merkkivalo r 3 116.
196 Ajaminen ja käyttö

Painike r tai D Jos toinen järjestelmä on aktiivinen, Äänimerkki


järjestelmien välillä voidaan vaihtaa Järjestelmä varoittaa kuljettajaa ääni‐
painamalla painiketta lyhyesti tai pi‐ merkeillä auton edessä tai takana
dempään. olevista esteistä. Riippuen siitä mikä
anturi on lähempänä estettä, kuulet
Aktivointi kyseisen anturin äänimerkin. Ääni‐
merkkien väli lyhenee etäisyyden ly‐
hentyessä. Etäisyyden ollessa alle
30 cm äänimerkki on jatkuva.
Lisäksi etäisyys esteisiin saattaa nä‐
kyä kuljettajan tietokeskuksessa
3 119.

Pysäköintitutka kytketään päälle ja


pois painamalla pysäköintitutkan pai‐
niketta r. Jos autossa on myös ke‐
hittynyt pysäköintiavustin 3 198, py‐
säköintitutkassa on painike D.
Kun peruutusvaihde kytketään, jär‐
Tässä tapauksessa molempia järjes‐
jestelmä aktivoituu automaattisesti.
telmiä käytetään painikkeella D.
Alhaisella nopeudella etupysäköinti‐
Kytke pysäköintitutka päälle tai pois
tutka voidaan kytkeä päälle myös pai‐
päältä painamalla painiketta r tai namalla pysäköintitutkan painiketta
D kerran lyhyesti. Paina painiketta
r tai D lyhyesti.
r tai D noin sekunnin ajan kehit‐
tyneen pysäköintiavustimen kytkemi‐ Pysäköintitutkan painikkeessa pa‐ Ylemmän tason näytöllä varuste‐
seksi päälle tai pois. lava LED ilmoittaa järjestelmän ole‐ tuissa versioissa etäisyys edessä ole‐
van toimintavalmiudessa. vaan esteeseen näytetään muuttu‐
vien segmenttien avulla.
Ajaminen ja käyttö 197

Painikkeen LED sammuu ja kuljetta‐


jan tietokeskuksessa näkyy 9 Varoitus
Pysäköintitutka pois päältä.
Tietyissä olosuhteissa, heijasta‐
Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti vien pintojen tai vaatteiden sekä
pois toiminnasta määrätyn nopeuden ulkopuolisten äänilähteiden lä‐
ylittyessä. hellä, järjestelmä ei ehkä tunnista
Jos r- tai D-painiketta painetaan estettä.
kerran sytytysjakson aikana, etupy‐ Erityistä huomiota tulee kiinnittää
säköintitutka kytkeytyy aina uudel‐ mataliin esteisiin, jotka voivat vau‐
leen päälle, kun auton nopeus alittaa rioittaa puskurin alaosaa.
tietyn arvon.

Ylemmän tason yhdistelmänäytöllä Ohjeita häiriötilanteen varalta Huomio


varustetuissa versioissa etäisyys Jos järjestelmässä on vika, r palaa
edessä ja takana olevaan esteeseen tai kuljettajan tietokeskuksessa näy‐ Anturin, joka on esim. jään tai lu‐
näytetään auton ympärillä olevilla tetään viesti. men peitossa, toiminta voi olla
muuttuvilla etäisyysviivoilla. Jos järjestelmä ei toimi tilapäisten on‐ huonontunut.
Näytössä näkyvä etäisyys voi poistua gelmien, kuten lumen peittämien tun‐ Raskas kuormitus voi huonontaa
näkyvistä, jos esiin tulee tärkeämpi nistimien takia, r palaa tai kuljetta‐ pysäköintitutkajärjestelmän toi‐
viesti. Kun auton viesti on ohittanut jan tietokeskuksessa näytetään mintaa.
etäisyysosoituksen, etäisyyttä ei viesti. Korkeat ajoneuvot (esim. maasto‐
enää näytetä ennen kuin pysäköinti‐ Auton viestit 3 126. autot, minipakettiautot, pakettiau‐
tutka aktivoidaan uudelleen. tot jne.) ovat erikoistapauksia. Es‐
teiden havaitsemista näiden auto‐
Poiskytkentä jen yläosassa ei voida taata.
Kytke järjestelmä pois päältä paina‐
malla pysäköintitutkan painiketta
r tai D lyhyesti.
198 Ajaminen ja käyttö

Järjestelmä ei ehkä havaitse esi‐ nimerkin. Poista pysäköintitutka Järjestelmä käyttää pysäköintitutkan
neitä, joiden heijastava poikki‐ käytöstä painamalla lyhyesti r tunnistimia ja kahta lisätunnistinta
pinta-ala on hyvin pieni, kuten ka‐ tai D. etupuskurin ja takapuskurin molem‐
peita esineitä tai pehmeitä materi‐ milla puolilla.
aaleja.
Kehittynyt
pysäköintiavustin Painike D
Pysäköintitutka ei tunnista havain‐ Kehittynyttä pysäköintiavustinta ja
toalueensa ulkopuolella olevia es‐ pysäköintitutkaa 3 195 käytetään sa‐
teitä. malla painikkeella. Paina painiketta
kerran lyhyesti pysäköintitutkan kyt‐
Huomautus kemiseksi päälle tai pois. Paina pai‐
Pysäköintitutkajärjestelmä havait‐ niketta D noin sekunnin ajan kehit‐
see automaattisesti tehdasasenne‐ tyneen pysäköintiavustimen kytkemi‐
tut vetolaitteet. Se on pois käytöstä, seksi päälle tai pois.
kun liitin on kytkettynä.
Jos toinen järjestelmä on aktiivinen,
Anturi saattaa virheellisesti havaita järjestelmien välillä voidaan vaihtaa
esteen (kaikuhäiriö) ulkoisten akus‐ painamalla painiketta lyhyesti tai pi‐
tisten tai mekaanisten häiriöiden vai‐ dempään.
kutuksesta.
Huomautus Kehittynyt pysäköintiavustin ohjaa
Jos jokin eteenpäinajovaihde kytke‐ kuljettajan pysäköintipaikkaan anta‐
tään ja tietty nopeus ylitetään, taka‐ malla ohjeita kuljettajan tietokeskuk‐
pysäköintitutka poistuu toiminnasta, sessa sekä äänimerkkejä. Kuljetta‐
kun takakuljetusjärjestelmä on ojen‐ jalla on kuitenkin täysi vastuu pysä‐
nettuna. köinnistä järjestelmän ehdottamaan
Jos kytketään ensin peruutus‐ paikkaan sekä pysäköinnin ohjaus‐
vaihde, pysäköintitutka havaitsee ta‐ liikkeistä.
kakuljetusjärjestelmän ja antaa ää‐
Ajaminen ja käyttö 199

Aktivointi Huomautus
Ennen kuin kehittynyttä pysäköintia‐
vustinta käytetään ensimmäistä ker‐
taa, autolla tulee ajaa ainakin 40 km
järjestelmän kalibroimiseksi.
Toiminta

Järjestelmän ehdotus pysäköintipai‐


kaksi hyväksytään, kun kuljettaja py‐
Etsittäessä pysäköintipaikkaa järjes‐ säyttää auton 10 metrin päähän koh‐
telmä on aktivoitava painamalla pai‐ dasta, jossa ilmoitus annettiin. Järjes‐
niketta D noin sekunnin ajan. telmä laskee parhaan reitin pysäköin‐
Järjestelmä voidaan aktivoida enin‐ tipaikkaan. Sitten se ohjaa kuljettajan
tään 30 km/h nopeudella ja järjes‐ paikkaan antamalla tarkkoja ohjeita.
telmä etsii pysäköintipaikkaa enin‐ Kun autolla ajetaan pysäköityjen au‐
tään 30 km/h nopeudella. tojen rivin ohi ja järjestelmä on toimin‐
Suurin sallittu etäisyys auton kyljen ja nassa, kehittynyt pysäköintiavustin
pysäköityjen autojen rivin välillä on alkaa etsiä sopivaa pysäköintipaik‐
1,8 metriä. kaa. Kun soveltuva pysäköintipaikka
löytyy, kuljettajan tietokeskuksessa
näkyy visuaalinen palaute ja kuuluu
äänisignaali.
200 Ajaminen ja käyttö

auton viestit 3 126, näytetään. Kun


viesti on hyväksytty painamalla paini‐
ketta SET/CLR, pysäköintiavun vies‐
tit palaavat näyttöön ja pysäköintiä
voidaan jatkaa.

Poiskytkentä
Järjestelmä kytketään pois toimin‐
nasta:
■ painamalla painiketta D noin
sekunnin ajan
■ pysäköinnin päättyessä onnistu‐
Ohjeissa näytetään: Jos kuljettaja ei pysäytä autoa neesti
■ huomautus ajettaessa yli 30 km/h 10 metrin sisällä ehdotetusta pysä‐ ■ ajettaessa yli 30 km/h nopeudella
nopeudella, köintipaikasta, järjestelmä alkaa etsiä
toista sopivaa pysäköintipaikkaa. ■ katkaistaessa sytytysvirta
■ käsky pysäyttää auto, kun pysä‐ Jos kuljettaja tai järjestelmä katkaisee
köintipaikka havaitaan, Pysäköinnin puolen vaihto käytön pysäköinnin aikana, asiasta il‐
■ ajosuunta pysäköinnin aikana, Järjestelmä on ohjelmoitu havaitse‐ moitetaan kuljettajan tietokeskuk‐
■ ohjauspyörän asento pysäköinnin maan pysäköintipaikat matkustajan sessa viestillä Pysäköinti lopetettu.
aikana, puolella. Etsiäksesi pysäköintipaik‐
kaa kuljettajan puolelta, kytke kuljet‐ Ohjeita häiriötilanteen varalta
■ joidenkin ohjeiden yhteydessä näy‐ tajan puoleinen suuntavilkku. Kuljettajan tietokeskukseen tulee
tetään edistymisestä kertova viesti, kun:
palkki. Näytön esitysjärjestys ■ järjestelmässä on vika
Onnistunut pysäköinti ilmoitetaan val‐ Kehittyneen pysäköintiavustimen ak‐
mis-symbolilla. tivoinnin jälkeen kuljettajan tietokes‐ ■ kuljettaja ei tehnyt pysäköintiä on‐
kukseen tulee viesti. Tärkeysjärjes‐ nistuneesti loppuun
tyksen kärjessä olevat viestit, kuten ■ järjestelmä ei toimi
Ajaminen ja käyttö 201

Jos pysäköintiohjeita annettaessa Anturi saattaa ulkoisen akustisen tai


havaitaan este, kuljettajan tietokes‐ Huomio mekaanisen häiriön johdosta ha‐
kukseen tulee viesti Pysähdy. Esteen vaita olemattoman kohteen (kaiku‐
poistaminen palauttaa pysäköintitoi‐ Anturin, joka on esim. jään tai lu‐ häiriö).
minnon. Jos estettä ei poisteta, jär‐ men peitossa, toiminta voi olla
huonontunut. Pysäköintiapujärjestelmä ei ehkä
jestelmä poistuu toiminnasta. Aktivoi reagoi pysäköintipaikassa tapahtu‐
järjestelmä uuden pysäköintipaikan Raskas kuormitus voi huonontaa viin muutoksiin aloitettuaan ensim‐
etsimistä varten painamalla paini‐ pysäköintitutkajärjestelmän toi‐ mäisen pysäköintiliikkeen.
ketta D noin sekunnin ajan. mintaa.
Korkeat ajoneuvot (esim. maasto‐ Kuolleen kulman varoitus
Tärkeitä ohjeita autot, minipakettiautot, pakettiau‐ Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä
pysäköintiapujärjestelmien tot jne.) ovat erikoistapauksia. Es‐ havaitsee ja ilmaisee kohteet auton
käytöstä teiden havaitsemista näiden auto‐ kummallakin puolella "kuolleen kul‐
jen yläosassa ei voida taata. man" alueella. Järjestelmä hälyttää
9 Varoitus Järjestelmä ei ehkä havaitse esi‐ visuaalisesti molemmissa ulkopei‐
neitä, joiden heijastava poikki‐ leissä, kun se havaitsee kohteita,
Tietyissä olosuhteissa, heijasta‐ pinta-ala on hyvin pieni, kuten ka‐ jotka eivät ehkä näy sisä- tai ulkopei‐
vien pintojen tai vaatteiden sekä peita esineitä tai pehmeitä materi‐ leissä.
ulkopuolisten äänilähteiden lä‐ aaleja. Järjestelmän tunnistimet sijaitsevat
hellä, järjestelmä ei ehkä tunnista puskurissa auton vasemmalla ja oi‐
Pysäköintitutka ei tunnista havain‐
estettä. kealla puolella.
toalueensa ulkopuolella olevia es‐
Erityistä huomiota tulee kiinnittää teitä.
mataliin esteisiin, jotka voivat vau‐
rioittaa puskurin alaosaa. Huomautus
Pysäköintitutkajärjestelmä havait‐
see automaattisesti tehdasasenne‐
tut vetolaitteet. Se on pois käytöstä,
kun liitin on kytkettynä.
202 Ajaminen ja käyttö

Järjestelmä voidaan kytkeä päälle tai


9 Varoitus pois infonäytön valikossa Asetukset,
auton räätälöinti 3 133.
Kuolleen kulman varoitus ei kor‐
vaa kuljettajan tarkkaavaisuutta. Käytöstä poistaminen ilmoitetaan
viestillä kuljettajan tietokeskuksessa.
Järjestelmä ei havaitse:
■ Nopeasti lähestyviä autoja kuol‐ Havaintovyöhykkeet
leen kulman ulkopuolisella alu‐ Järjestelmän tunnistimet kattavat
eella. noin 3 metrin alueen auton molem‐
■ Jalankulkijoita, pyöräilijöitä tai milla puolilla. Tämä vyöhyke alkaa
eläimiä. molemmista ulkopeileistä ja ulottuu
taaksepäin noin 3 metriä. Vyöhyk‐
Tarkista tilanne aina ennen kais‐ keen korkeus on noin 0,5 metrin ja
tan vaihtamista kaikista peileistä ja Kuolleen kulman varoitus on toimin‐
nassa 10 km/h - 140 km/h nopeuk‐ 2 metrin välillä maasta mitattuna.
katsomalla olan yli ja käytä suun‐
tavilkkua. silla. Ajaminen yli 140 km/h:n nopeu‐ Järjestelmä poistetaan käytöstä, jos
della kytkee järjestelmän pois päältä, autolla vedetään perävaunua.
Kun järjestelmä havaitsee auton kuol‐ himmeät varoitussymbolit B ilmaise‐ Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä
leen kulman alueella ajettaessa vat tämän molemmissa ulkopeileissä. on suunniteltu jättämään huomiotta
eteenpäin joko autoa ohitettaessa tai Nopeuden alentaminen takaisin tä‐ paikallaan olevat kohteet, kuten kai‐
oltaessa itse ohitettavana, oranssi va‐ män rajan alapuolelle sammuttaa va‐ teet, tolpat, reunakivet, seinät ja pal‐
roitussymboli B syttyy vastaavassa roitussymbolit. Jos sen jälkeen havai‐ kit. Pysäköityjä tai vastaantulevia au‐
ulkopeilissä. Jos kuljettaja sitten akti‐ taan auto kuolleen kulman alueella, toja ei tunnisteta.
voi suuntavilkun, varoitussymboli B varoitussymbolit B syttyvät normaa‐
alkaa vilkkua oranssina varoituksena listi vastaavalla puolella. Ohjeita häiriötilanteen varalta
siitä, ettei kaistaa pidä vaihtaa. Kun auto käynnistetään, molempien Joitakin hälytyksiä voi jäädä väliin
ulkopeilien näytöt syttyvät hetkeksi normaaliolosuhteissa.
osoituksena siitä, että järjestelmä on
toiminnassa.
Ajaminen ja käyttö 203

Kuolleen kulman varoitus ei toimi, jos Älä peruuta autoa ainoastaan in‐
takapuskurin vasen tai oikea kulma fonäytön varassa, vaan tarkista ti‐
on mudan, lian, lumen, jään tai loskan lanne auton takana ja ympärillä
peitossa. Puhdistusohjeet 3 277. aina ennen peruuttamista.
Jos järjestelmässä ilmenee häiriö tai
järjestelmä ei toimi tilapäisistä olo‐ Aktivointi
suhteista johtuen, kuljettajan tieto‐ Takakamera aktivoituu automaatti‐
keskuksessa näkyy viesti. Käänny sesti, kun peruutusvaihde kytketään.
korjaamon puoleen.
Toiminta
Takakamera
Takakamera auttaa kuljettajaa peruu‐ Kameran korkeasta sijainnista joh‐
tettaessa näyttämällä kuvan auton ta‐ tuen näytössä näkyy takapuskuri, jota
kana olevasta alueesta. voidaan käyttää ohjausapuna.
Kameran kuva näkyy värillisessä in‐ Kameran näyttämä alue on rajoitettu.
fonäytössä. Kuvassa näkyvä etäisyys poikkeaa
todellisesta etäisyydestä.
9 Varoitus
Varoitussymbolit
Takakamera ei korvaa kuljettajan Varoitussymbolit ilmaistaan kol‐
tarkkaavaisuutta. Huomaa, että mioina 9 kuvassa, ne osoittavat ke‐
kameran ja kehittyneen pysäköin‐ hittyneen pysäköintiavustimen taka‐
tiavustimen tunnistimien havainto‐ Kamera on asennettu takaluukun tunnistimien havaitsemat esteet.
alueen ulkopuolella olevia esi‐ kahvaan ja sen katselukulma on
neitä, esim. puskurin alapuolella 130°.
tai auton alla, ei näytetä.
204 Ajaminen ja käyttö

Näyttöasetukset Ohjeita häiriötilanteen varalta


Vikaviestit näkyvät symbolin 9
kanssa infonäytössä ylärivillä.
Takakamera ei ehkä toimi oikein, kun:
■ ympärillä on pimeää,
■ aurinko tai ajovalot osuvat suoraan
kameran linssiin,
■ jää, lumi, muta tai jokin muu peittää
kameran linssin. Puhdista linssi,
huuhtele se vedellä ja pyyhi se peh‐
meällä kankaalla,
■ takaluukkua ei ole suljettu oikein, Liikennemerkit, jotka tunnistetaan,
ovat:
Kirkkaus voidaan säätää monitoimi‐ ■ auton takaosaan on kohdistunut
säätimen ylös/alas-painikkeilla. törmäys, Rajoitus- ja ohituskieltomerkit
■ nopeusrajoitus
Kontrasti voidaan säätää monitoimi‐ ■ tapahtuu äärimmäisiä lämpötilan
säätimen vasen/oikea-painikkeilla. vaihteluita. ■ ohituskielto
■ nopeusrajoituksen päättyminen
Poiskytkentä
Kamera kytkeytyy pois päältä määrä‐
Liikennemerkkien ■ ohituskiellon päättyminen
tyn nopeuden ylittyessä eteenpäin tunnistus Liikennemerkit
ajossa tai jos peruutusvaihde ei ole Seuraavien alkaminen ja päättymi‐
kytkettynä noin 10 sekuntiin. Toiminta nen:
Takakameran päälle- tai poiskytken‐ Liikennemerkkiapu havaitsee tietyt lii‐ ■ moottoritiet
tää voidaan muuttaa infonäytön vali‐ kennemerkit etukameran avulla ja
■ A-tiet
kossa Asetukset. Auton räätälöinti näyttää ne kuljettajan tietokeskuk‐
sessa. ■ pihakadut
3 133.
Ajaminen ja käyttö 205

Lisäkilvet Näyttöilmoitus
■ lisäohjeita koskien liikennemerk‐
kejä
■ perävaunun vetämistä koskevat ra‐
joitukset
■ kosteusvaroitus
■ jäävaroitus
■ suuntanuolet
Nopeusrajoitusmerkit näkyvät kuljet‐
tajan tietokeskuksessa, kunnes seu‐
raava nopeusrajoitusmerkki tai no‐
peusrajoituksen päättyminen havai‐ Ruudussa oleva huutomerkki osoit‐
taan tai kun määrätty aika on kulunut. taa, että on havaittu lisämerkki, jota
järjestelmä ei pysty tunnistamaan. Liikennemerkit näytetään sivulla
Liikennemerkkien tunnistus kuljetta‐
Järjestelmä on aktiivinen nopeuteen jan tietokeskuksessa, valitaan suun‐
200 km/h asti valaistusolosuhteista tavilkkuvivun säätöpyörällä 3 119.
riippuen. Yöllä järjestelmä on aktiivi‐
nen 160 km/h nopeuteen asti. Kun jokin muu toiminto kuljettajan tie‐
tokeskuksen valikosta on ollut valit‐
Kun nopeus laskee 55 km/h:n alapuo‐ tuna ja Liikennemerkkien tunnistus -
lelle, näyttö nollataan ja liikennemerk‐ sivu valitaan uudelleen, viimeksi tun‐
kisivun sisältö poistetaan. Seuraava nistettu liikennemerkki näytetään.
tunnistettu nopeusrajoitus näkyy näy‐
tössä. Kun järjestelmä on tyhjentänyt liiken‐
nemerkkisivun, seuraava symboli
näytetään:
Useampia merkkejä voi näkyä näy‐
tössä yhtä aikaa.
206 Ajaminen ja käyttö

Ponnahdustoiminto
Nopeusrajoitukset ja ohituskieltomer‐
kit näytetään ponnahdusikkunoina
kullakin kuljettajan tietokeskuksen si‐
vulla.

Liikennemerkkisivu voidaan tyhjen‐ Kun asetussivu näkyy, valitse Pois


tää myös ajettaessa painamalla kytkeäksesi pois ponnahdustoimin‐
suuntavilkkuvivun painiketta non. Aktivoidaan uudelleen valitse‐
SET/CLR pidempään. malla Päällä. Kun sytytysvirta kytke‐
tään, ponnahdustoiminto on poiskyt‐
kettynä.
Ponnahdustoiminto voidaan kytkeä
Ponnahdusilmoitus näkyy noin
pois toiminnasta liikennemerkkisi‐
8 sekunnin ajan kuljettajan tietokes‐
vulla painamalla SET/CLR-painiketta
kuksessa.
suuntavilkkuvivussa.
Ajaminen ja käyttö 207

Ohjeita häiriötilanteen varalta merkit. Älä jätä huomioimatta lii‐ Edellytykset tahattoman kaistanvaih‐
Liikennemerkkiapu ei ehkä toimi oi‐ kennemerkkejä, joita järjestelmä don havaitsemiselle ovat:
kein, kun: ei näytä. ■ suuntavilkkuja ei käytetä
■ tuulilasin alue, jolla etukamera si‐ Järjestelmä ei erota mitään muita ■ jarrupoljinta ei paineta
jaitsee, ei ole puhdas kuin tavalliset liikennemerkit, jotka ■ kaasupoljinta ei paineta eikä ajono‐
■ liikennemerkit ovat kokonaan tai saattavat aloittaa tai lopettaa no‐ peutta kiihdytetä
osittain peitossa tai vaikeita havaita peusrajoituksen.
■ ohjausliikkeitä ei tehdä
■ ympäristön olosuhteet ovat epä‐ Älä omaksu riskejä ottavaa ajota‐
Jos kuljettaja tekee toimenpiteitä, va‐
edulliset, esim. rankkasade, lumi‐ paa tästä erityistoiminnosta huoli‐
roitusta ei anneta.
sade, suora auringonvalo tai varjot. matta.
Tässä tapauksessa näytössä on Sopeuta ajonopeus aina tieolo‐ Aktivointi
viesti Ei liikennemerkki havaintoa. suhteisiin.
Johtuen säästä Kuljettajan apujärjestelmät eivät
■ liikennemerkit on asennettu väärin vapauta kuljettajaa tämän täy‐
tai ne ovat vaurioituneet destä vastuusta auton käsitte‐
■ liikennemerkit eivät vastaa Wienin lyssä.
liikennemerkkejä koskevaa sopi‐
musta (Wiener Übereinkommen Kaistavahti
über Straßenverkehrszeichen)
Kaistavahtijärjestelmä tarkkailee etu‐
kameralla kaistamerkintöjä, joiden
Huomio välissä auto kulkee. Järjestelmä ha‐
vaitsee kaistanvaihdot ja varoittaa
Järjestelmän tarkoitus on auttaa
kuljettajaa tahattomasta kaistanvaih‐
kuljettajaa määritetyllä nopeusalu‐
dosta näkyvällä varoituksella ja ääni‐
eella erottamaan tietyt liikenne‐
merkillä.
208 Ajaminen ja käyttö

Kaistavahti aktivoidaan paina‐


malla )-painiketta. Painikkeessa pa‐
Poiskytkentä Polttoaine
Järjestelmä kytketään pois päältä pai‐
lava LED on merkki siitä, että järjes‐
telmä on toiminnassa. Kun mittariston
namalla painiketta ), painikkeen LED Bensiinimoottorien
sammuu.
merkkivalo ) palaa vihreänä, järjes‐ polttoaine
Alle 56 km/h:n nopeuksilla järjestel‐
telmä on toimintavalmiudessa. Käytä vain lyijytöntä polttoainetta,
mää ei voida käyttää.
Järjestelmää voidaan käyttää vain yli joka täyttää eurooppalaisen standar‐
56 km/h:n ajonopeuksilla kaistamer‐ Ohjeita häiriötilanteen varalta din EN 228 tai E DIN 51626-1 vaati‐
kintöjen ollessa havaittavissa. Kaistavahtijärjestelmä ei ehkä toimi mukset tai vastaavaa.
Kun järjestelmä havaitsee tahatto‐ oikein, kun: Moottorissasi voidaan käyttää E10-
man kaistanvaihdon, merkkivalo ) ■ tuulilasi ei ole puhdas polttoainetta, joka täyttää näiden
vaihtuu keltaiseksi ja vilkkuu. Samalla standardien vaatimukset. E10-poltto‐
■ ympäristön olosuhteet ovat epä‐ aine sisältää enintään 10 % bioeta‐
kuuluu äänimerkki. edulliset, esim. rankkasade, lumi‐ nolia.
sade, suora auringonvalo tai varjot
Käytä suositellun oktaaniluvun poltto‐
Järjestelmä ei voi toimia, jos kaista‐ ainetta 3 288. Alhaisemman oktaa‐
merkintöjä ei havaita. niluvun polttoaineen käyttö voi hei‐
kentää moottorin tehoa ja vääntömo‐
menttia ja nostaa hieman polttoai‐
neenkulutusta.

Huomio
Älä käytä polttoaineita tai polttoai‐
neen lisäaineita, jotka sisältävät
metalliyhdisteitä, esimerkiksi
Ajaminen ja käyttö 209

mangaanipohjaisia lisäaineita. Se Euroopan Unionin ulkopuolisissa Nestekaasu koostuu lähinnä propaa‐


saattaisi aiheuttaa maissa tulee käyttää Euro-Dieseliä, nista ja butaanista. Oktaaniluku on
moottorivaurioita. jonka rikkipitoisuus on alle 50 ppm. välillä 105 ja 115, riippuen butaanio‐
suudesta. Nestekaasu säilytetään
Huomio nestemäisenä noin 5 - 10 baarin pai‐
Huomio neessa.
Jos käytetään muuta kuin EN 590 Kiehumispiste riippuu paineesta ja
Jos käytetään muuta kuin EN 228- -standardin mukaista tai vastaa‐ seossuhteesta. Ympäristön pai‐
tai E DIN 51626-1 -standardin mu‐ vaa polttoainetta, seurauksena voi neessa se on välillä -42 °C (puhdas
kaista tai vastaavaa polttoainetta, olla moottorin tehon heikkenemi‐ propaani) ja -0,5 °C (puhdas butaani).
seurauksena voi olla karstoittumi‐ nen, lisääntynyt kuluminen tai
nen tai moottorivaurio ja se voi vai‐ moottorivaurio ja se voi vaikuttaa Huomio
kuttaa takuuseen. takuuseen.
Järjestelmä toimii noin -8 °C -
Älä käytä meridieselöljyjä, lämmitys‐ 100 °C ulkolämpötiloissa.
Huomio öljyjä, Aquazolea tai muita vastaavia
dieselöljy-vesiemulsioita. Bensiini‐ Nestekaasujärjestelmän täysi toi‐
Liian matalaoktaaninen polttoaine moottorien polttoaineita ja dieselpolt‐
voi aiheuttaa hallitsemattoman pa‐ minta voidaan taata vain nestekaa‐
toaineita ei saa sekoittaa keskenään. sulla, joka täyttää DIN EN 589 mini‐
lamisen ja moottorin vaurioitumi‐
sen. mivaatimukset.
Polttoaine
Dieselmoottorien nestekaasukäytössä
polttoaine Nestekaasusta käytetään lyhennettä
Käytä vain normin EN 590 mukaisia LPG (Liquefied Petroleum Gas) tai
dieselpolttoaineita. ranskalaista nimikettä GPL (Gaz de
Pétrole Liquéfié). Nestekaasu tunne‐
taan myös nimellä Autogas.
210 Ajaminen ja käyttö

Polttoaineen valintapainike 1 pois = bensiinikäyttö Äärimmäisistä lämpötiloista ja kaa‐


1 palaa = nestekaasukäyttö sun koostumuksesta johtuen saattaa
1 vilkkuu = vaihtaminen ei ole kestää hieman pidempään, ennen
mahdollista, yksi polt‐ kuin järjestelmä vaihtaa bensiinikäy‐
toainetyyppi on loppu‐ töstä kaasukäyttöön.
nut Äärimmäisissä olosuhteissa järjes‐
Kun nestekaasusäiliöt ovat tyhjät, jär‐ telmä saattaa myös vaihtaa takaisin
jestelmä kytkeytyy automaattisesti bensiinitoimintoon, jos minimivaati‐
bensiinikäyttöön sytytysvirran katkai‐ mukset eivät täyty.
semiseen asti. Käänny kaikissa muissa häiriöta‐
Bensiinisäiliö on ajettava pauksissa korjaamon puoleen.
kuuden kuukauden välein tyhjäksi
niin, että merkkivalo i syttyy, ja tan‐ Huomio
LPG-painikkeen painaminen vaihtaa kattava sitten uudelleen. Tämä auttaa
ylläpitämään polttoaineen laadun ja Nestekaasujärjestelmän turvalli‐
bensiini- ja nestekaasukäytön välillä suuden ja takuun säilyttämiseksi
heti, kun vaaditut parametrit (jäähdy‐ järjestelmän toiminnan bensiinikäy‐
tössä. vain koulutetut asiantuntijat saa‐
tysnesteen lämpötila, kaasun lämpö‐ vat tehdä järjestelmään korjaus- ja
tila ja moottorin minimikäyntinopeus) Auto on tankattava säännöllisin välia‐ säätötöitä.
on saavutettu. Vaatimukset täyttyvät join täyteen, jotta säiliö ei syövy.
yleensä noin 60 sekunnissa (riippuen Nestekaasulla on ominainen haju
ulkolämpötilasta) ja ensimmäisen voi‐ Viat ja korjaustoimenpiteet
(hajuste), jotta vuodot voidaan ha‐
makkaamman kaasupolkimen paina‐ Jos kaasukäyttö ei ole mahdollista, vaita helposti.
misen jälkeen. LEDin tila näyttää kul‐ tarkista seuraavat:
loisenkin toimintatavan. ■ Onko kaasua riittävästi?
■ Onko bensiiniä riittävästi käynnis‐
tystä varten?
Ajaminen ja käyttö 211

9 Varoitus
Jos kaasun hajua ei enää ole havait‐ Tankkaaminen
tavissa, kun manuaalinen sulkuvent‐
tiili on kiinni, autoa voidaan käyttää
Jos havaitset kaasun hajua au‐ bensiinitilassa. Jos kaasun hajua il‐
tossa tai sen lähellä, vaihda välit‐ menee edelleen, älä käynnistä moot‐
tömästi bensiinikäyttöön. Tupa‐ toria. Korjauta häiriön syy korjaa‐
kointi on kielletty. Ei avotulta tai molla.
syttyviä materiaaleja.
Maanalaisissa pysäköintilaitoksissa
Jos mahdollista, sulje moniventtiilin tulee noudattaa pysäköintilaitoksen
manuaalinen sulkuventtiili. Monivent‐ ylläpitäjän ohjeita ja paikallista lain‐
tiili sijaitsee nestekaasusäiliössä ta‐ säädäntöä.
varatilassa, takalattian suojuksen Huomautus
alla. Kytke onnettomuustilanteessa syty‐
tysvirta pois ja sammuta valot. Sulje
moniventtiilin manuaalinen sulku‐ 9 Vaara
venttiili.
Ennen kuin tankkaat, sammuta
moottori ja mahdolliset palotilalla
varustetut lisälämmittimet. Kat‐
kaise matkapuhelimista virta.
Noudata tankatessasi tankkaus‐
paikan käyttö- ja turvallisuusoh‐
jeita.

Käännä säätöpyörää myötäpäivään.


212 Ajaminen ja käyttö

9 Vaara
Polttoaine on syttyvää ja räjähdys‐
altista. Tupakointi on kielletty.
Avotulta ei saa sytyttää eikä kipi‐
nöitä saa muodostua.
Jos auton sisällä haisee poltto‐
aine, korjauta syy välittömästi kor‐
jaamolla.

Huomio
Polttoainesäiliön täyttöaukon luukun Täyttöaukon korkki voidaan kiinnittää
Jos olet tankannut väärää poltto‐ saa auki vain auton lukituksen ollessa täyttöaukon luukussa olevaan pidik‐
ainetta, älä kytke sytytysvirtaa. avattu. Vapauta polttoaineen täyttö‐ keeseen.
aukon luukku painamalla sitä. Laita pumpun suutin kokonaan täyt‐
Polttoainesäiliön täyttöaukko sijait‐ Avataan kiertämällä korkkia hitaasti töaukkoon ja kytke se päälle tank‐
see takana auton oikealla puolella. vasemmalle. kausta varten.
Automaattisen katkaisun jälkeen voi‐
daan lisätä enintään kaksi annosta
polttoainetta.

Huomio
Huuhdo yli valunut polttoaine heti
pois korin pinnalta.
Ajaminen ja käyttö 213

Suljetaan kiertämällä polttoaineen ACME-sovitin: Ruuvaa täyttösuutti‐


täyttöaukon korkkia oikealle, kunnes men mutteri sovittimeen. Paina täyt‐
se naksahtaa. tösuuttimen lukitusvipu alas.
Sulje luukku ja varmista sen lukkiutu‐ DISH-täyttöaukko (Italia): Aseta täyt‐
minen. tösuutin sovittimeen. Paina täyttö‐
suuttimen lukitusvipu alas.
Nestekaasun tankkaaminen Bajonettitäyttöaukko: Aseta täyttö‐
Noudata tankatessasi tankkauspai‐ suutin sovittimeen ja käännä neljän‐
kan käyttö- ja turvallisuusohjeita. neskierrosta vasemmalle tai oikealle.
Nestekaasun täyttöventtiili sijaitsee Vedä täyttösuuttimen lukitusvipua.
polttoaineen täyttöaukon luukun ta‐ EURO-täyttöaukko: Paina täyttösuu‐
kana. tinta sovittimeen kunnes se lukkiutuu.
Kiinnitä tarvittava sovitin käsitiukkuu‐
teen täyttöaukkoon. Paina nestekaasun syöttöpisteen pai‐
niketta. Täyttöjärjestelmä pysähtyy
tai siirtyy hitaaseen toimintoon, kun
säiliöstä on 80 % täynnä (maksimi
täyttötaso).
Vapauta täyttöjärjestelmän painike,
jolloin täyttöprosessi lakkaa. Vapauta
lukitusvipu ja irrota täyttösuutin. Pieni
määrä nestekaasua saattaa vuotaa
ulos.
Irrota sovitin ja säilytä se autossa.
Kiinnitä suojakorkki estääksesi vierai‐
Irrota suojakorkki täyttöaukosta. den esineiden pääsyn täyttöaukkoon
ja järjestelmään.
214 Ajaminen ja käyttö

9 Varoitus
Järjestelmän rakenteesta johtuen
lukitusvivun vapautumisen jälkeen
kaasua vuotaa aina jonkin verran.
Vältä sen hengittämistä.

9 Varoitus
Nestekaasusäiliön voi turvalli‐
suussyistä täyttää vain 80 %:iin
sen vetoisuudesta. ACME-sovitin: Belgia, Saksa, Irlanti, EURO-sovitin: Espanja
Luxemburg, Sveitsi
Nestekaasusäiliön moniventtiili rajoit‐
taa automaattisesti täyttömäärää. Jos
lisätään suurempi määrä, suositte‐
lemme ettei autoa pidetä auringossa
ennen kuin ylimenevä määrä on käy‐
tetty.
Täyttösovitin
Koska täyttöjärjestelmiä ei ole stan‐
dardoitu, on käytettävä erilaisia sovit‐
timia, joita on saatavana Opel Part‐
nereilta ja Opel Service Partnereilta.

Bajonettisovitin: Alankomaat, Norja,


Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta
Ajaminen ja käyttö 215

DISH-sovitin (Italia): Bosnia-Hertse‐


govina, Bulgaria, Tanska, Viro,
Yleisiä tietoja Perävaunun
Viralliset polttoaineenkulutustiedot ja
Ranska, Kreikka, Italia, Kroatia, Lat‐ CO2-päästöarvot koskevat EU-perus‐
vetokoukku
via, Liettua, Makedonia, Itävalta, mallia vakiovarusteilla.
Puola, Portugali, Romania, Ruotsi, Yleisiä tietoja
Sveitsi, Serbia, Slovakia, Slovenia, Polttoaineenkulutustiedot ja CO2-
Käytä vain autoon hyväksyttyä perä‐
Tsekin tasavalta, Turkki, Ukraina, Un‐ päästötiedot määritetään säädöksen vaunun vetolaitetta. Anna vetolait‐
kari R (EC) nro 715/2007 mukaisesti (vii‐ teen jälkiasennus korjaamon tehtä‐
meisimmän soveltuvan version mu‐ väksi. Autoon on mahdollisesti teh‐
Polttoainesäiliön täyttöaukon kaan), ottaen huomioon auton paino tävä jäähdytysjärjestelmään, lämpö‐
korkki käyttökunnossa säädöksen mukai‐ kilpiin tai muihin laitteisiin kohdistuvia
Käytä vain alkuperäisiä täyttöaukon sesti. muutoksia.
korkkeja. Dieselmoottorilla varuste‐ Ilmoitetut luvut on tarkoitettu vain eri Perävaunun jarruvalojen polttimoiden
tuissa autoissa on erityismallinen mallien vertailuun eikä niitä pidä pitää sähkökatkosten tunnistustoiminto ei
täyttöaukon korkki. takuuna tietyn auton todellisesta ku‐ voi havaita osittaista sähkökatkosta,
lutuksesta. Lisävarusteet voivat lisätä esim. 4 x 5 W:n tapauksessa se ha‐
polttoaineenkulutusta ja CO2-pääs‐
Polttoaineenkulutus – vaitsee katkoksen vain, jos vain yksi
töjä jonkin verran ilmoitetuista ar‐ 5 W:n lamppu palaa tai yksikään
CO2-päästöt voista. Polttoaineenkulutus riippuu lamppu ei pala.
Opel Astran polttoaineenkulutus (yh‐ hyvin paljon henkilökohtaisesta ajota‐
vasta sekä tie- ja liikenneolosuh‐ Vetolaitteen asennus saattaa peittää
distetty) on 8,1 – 3,7 l/100 km. hinaussilmukan aukon. Käytä tällöin
teista.
CO2-päästöt (yhdistetty) ovat alueella kuulatankokytkentää perävaunun ve‐
189 – 99 g/km. tämiseen. Pidä vetolaitteen kuula‐
Katso omaa autoasi koskevat arvot tanko aina mukana autossa.
auton mukana toimitetusta ETY:n yh‐
denmukaisuusvakuutuksesta tai
muista kansallisista rekisteröintiasia‐
kirjoista.
216 Ajaminen ja käyttö

Ajo-ominaisuudet ja Perävaunun vetäminen Suurinta sallittua yhdistelmämassaa


ei saa ylittää. Suurin sallittu yhdistel‐
perävaunun veto-ohjeita Perävaunun massa mämassa on merkitty auton tyyppikil‐
Voitele kuula ennen perävaunun kyt‐ Sallitut perävaunumassat ovat auto- peen 3 283.
kemistä. Paitsi käytettäessä kuulaan ja moottorikohtaisia enimmäisarvoja,
vaikuttavaa vakainta, joka vaimentaa joita ei saa ylittää. Todellinen perä‐
Aisakuorma
perävaunun sivuttaisliikettä. vaunumassa on perävaunun todelli‐ Aisakuorma on voima, joka kohdistuu
Jos perävaunun ajovakaus on huono sen kokonaismassan ja todellisen ai‐ perävaunusta vetokuulaan. Sitä voi‐
tai perävaunun suurin sallittu koko‐ sakuorman välinen erotus perävau‐ daan muuttaa siirtämällä kuormaa
naismassa on yli 1.300 kg (Sports nun ollessa kytkettynä. perävaunussa.
tourer: 1.200 kg), vakaimen käyttöä Auton sallitut perävaunumassat on Vetoauton suurin sallittu aisakuorma
suositellaan ehdottomasti ajettaessa merkitty auton asiapapereihin. Ylei‐ (75 kg) on ilmoitettu vetolaitteen tyyp‐
yli 80 km/h nopeudella. sesti ottaen ne pätevät enintään pikilvessä ja auton asiapapereissa.
Jos perävaunu alkaa heilahdella voi‐ 12 %:n nousuihin asti. Aina tulee pyrkiä vetoauton sallittuun
makkaasti, hidasta nopeutta, älä suo‐ aisakuormaan, varsinkin perävaunun
Autosi sallitut perävaunumassat pä‐ ollessa raskas. Aisakuorma ei saa
rita vastaohjausliikkeitä, hätätilan‐ tevät enintään ilmoitettuun nousuun
teessa jarruta voimakkaasti. koskaan alittaa 25 kg:aa.
asti ja enintään 1000 m merenpinnan
Käytä alamäkeen ajaessasi samaa yläpuolelle. Koska moottorin teho las‐ Taka-akselikuormitus
vaihdetta kuin ylämäkeen ajaessasi kee ilman tiheyden pienentyessä kor‐ Perävaunun ollessa kytkettynä ja ve‐
ja aja suunnilleen samalla nopeu‐ keuden kasvun vuoksi ja näin ollen toauton täysin kuormattuna suurim‐
della. myös auton nousukyky huononee, man sallitun taka-akselikuormituksen
Säädä rengaspaineet täyden kuor‐ niin sallittu yhdistelmän kokonais‐ (katso tiedot tyyppikilvestä tai auton
man arvoon 3 302. massa pienenee 10 % jokaista aloi‐ asiapapereista) saa ylittää 60 kg:lla,
tettua 1000 metrin korkeudenlisäystä suurimman sallitun kokonaismassan
kohden. Ajettaessa teillä, joissa ei ole saa ylittää 60 kg:lla. Jos suurin sallittu
suuria nousuja (alle 8 %, esim. moot‐ taka-akselikuormitus ylitetään, suurin
toritie), ei ajoneuvoyhdistelmän koko‐ sallittu nopeus on 100 km/h.
naismassaa tarvitse alentaa.
Ajaminen ja käyttö 217

Hinauslaitteisto Kuulatangon kiinnittäminen

Huomio
Kun autolla ei vedetä perävaunua,
on kuulatanko irrotettava.

Kuulatangon säilytys

Vapauta ja taita pistoke alas. Irrota tii‐


vistetulppa kuulatangon aukosta ja
Kaikki versiot paitsi 3-ovinen viistope‐ laita se säilytykseen.
rämalli: Paina kiinnikkeitä sisään ja
käännä suojusta edestä alaspäin. Ir‐
rota kansi.

Kuulatangon säilytyspussi sijaitsee


takasäilytystilassa lattiassa.
Laita hihna kiinnityslenkin läpi, kierrä
kaksi kertaa ympäri ja kiristä hihna
pussin kiinnittämiseksi paikalleen.
218 Ajaminen ja käyttö

Kuulatangon kiristyksen Kuulatangon asettaminen paikalleen


tarkistaminen

■ Vedä kääntönuppi ulos ja käännä


sitä myötäpäivään niin pitkälle kuin
se menee. Aseta kiristetty kuulatanko aukkoon ja
■ Kääntönupin punaisen merkinnän työnnä ylöspäin kunnes kuulet sen lu‐
tulee osoittaa kohti kuulatangon kittuvan paikalleen.
vihreää merkintää. Kääntökahva napsahtaa takaisin al‐
■ Kääntönupin ja kuulatangon väli‐ kuperäiseen asentoonsa aivan kuu‐
sen välin on oltava noin 6 mm. latankoa vasten siten, ettei niiden vä‐
■ Avaimen tulee olla asennossa c. lillä ole välystä.
Muuten kuulatanko tulee kiristää en‐
nen paikalleen asettamista:
■ Avaa kuulatangon lukitus kääntä‐
mällä avain asentoon c.
Ajaminen ja käyttö 219

Tarkista, että kuulatanko on oikein Kuulatangon irrottaminen


9 Varoitus asennettu
■ Kääntönupin vihreän merkinnän tu‐
Älä koske kiertokahvaan sen pai‐ lee osoittaa kohti kuulatangon vih‐
kalleen asetuksen aikana. reää merkintää.
Lukitse kuulatanko kääntämällä avain ■ Kääntökahvan ja kuulatangon vä‐
asentoon e. Irrota avain ja sulje suo‐ lillä ei saa olla rakoa.
jaläppä. ■ Kuulatangon tulee olla hyvin kiinni
aukossa.
Varmistusvaijerin silmukka
■ Kuulatangon tulee olla lukittu ja
avaimen irrotettu.

9 Varoitus
Avaa suojaläppä ja käännä avain
Perävaunua saa vetää vain oikein asentoon c kuulatangon lukituksen
asennetun kuulatangon kanssa. avaamiseksi.
Jos kuulatankoa ei saa asennet‐
Vedä kääntökahva ulos ja käännä
tua oikein, käänny korjaamon puo‐
sitä myötäpäivään niin pitkälle kuin se
leen.
menee. Vedä kuulatanko alaspäin
pois paikaltaan.
Asenna tiivistetulppa aukkoon.
Käännä pistoke sisään.
Kiinnitä jarrujen varmistusvaijeri sil‐
mukkaan. Kaikki versiot paitsi 3-ovinen viistope‐
rämalli: Kiinnitä suojuksen takasivu
puskurin syvennykseen ja taita etu‐
puoli ylös.
220 Ajaminen ja käyttö

Paina kiinnikkeitä ulospäin.

Perävaunun
vakautusjärjestelmä
Jos järjestelmä havaitsee heiluntaliik‐
keen, moottorin tehoa alennetaan ja
yhdistelmää jarrutetaan tavoitteelli‐
sesti, kunnes heiluntaliike lakkaa.
Järjestelmän toimiessa ohjauspyörä
on pidettävä mahdollisimman tiukasti
paikallaan.
Perävaunun vakautusjärjestelmä
(TSA) on elektronisen ajonvakautus‐
järjestelmän 3 175 toiminto.
Auton hoito 221

Auton hoito Yleistä tietoa Auton poistaminen


käytöstä
Lisävarusteet ja autoon
tehdyt muutokset Auton poistaminen käytöstä
Yleistä tietoa .............................. 221
Suosittelemme alkuperäisosien ja li‐
pitkähköksi ajaksi
Auton tarkistukset ...................... 222 Jos auto poistetaan käytöstä useaksi
sävarusteiden sekä autotyypille ni‐
Polttimon vaihto ......................... 229 kuukaudeksi:
menomaisesti hyväksyttyjen osien
Sähköjärjestelmä ....................... 248 käyttöä. Muiden osien luotettavuutta ■ Auton pesu ja vahaus.
Auton työkalut ............................ 255 emme voi - vaikka niillä olisi viran‐ ■ Moottoritilan ja alustan vahauksen
Vanteet ja renkaat ..................... 257 omaisen antama tai muu hyväksyntä tarkastus.
- arvioida emmekä vastata niiden so‐
Käynnistys apukaapeleilla ......... 273 ■ Tiivistekumien puhdistus ja voitelu.
pivuudesta.
Vetäminen .................................. 275 ■ Täytä polttoainesäiliö kokonaan.
Sähköjärjestelmään ei saa tehdä
Ulkopintojen hoito ...................... 277 muutoksia, esim. kajota elektronisiin ■ Moottoriöljyn vaihto.
ohjainlaitteisiin (ns. lastuviritys). ■ Lasinpesunestesäiliön tyhjennys.
■ Jäähdytysnesteen jäätymis- ja kor‐
Huomio roosiosuojan tarkastus.
Kun autoa kuljetetaan junassa tai ■ Säädä rengaspaineet täyden kuor‐
hinausajoneuvossa, roiskeläpät man arvoon.
voivat vaurioitua. ■ Pysäköi auto kuivaan ja hyvin tuu‐
letettuun tilaan. Kytke ykkös- tai pe‐
ruutusvaihde tai siirrä valintavipu
asentoon P. Aseta pyörien eteen
kiilat, jotta auto ei lähde liikkeelle.
■ Älä kytke seisontajarrua.
222 Auton hoito

■ Avaa konepelti, sulje kaikki ovet ja


lukitse auto.
Kaasuautojen kierrätys on annettava
siihen valtuutetun huoltokeskuksen
Auton tarkistukset
tehtäväksi.
■ Irrota kaapelikenkä akun miinusna‐ Töiden tekeminen
vasta. Huomaa, että kaikki järjes‐
telmät, esim. murtohälytin, eivät ole
toimintavalmiudessa.

Auton palauttaminen käyttöön


Kun auto otetaan uudelleen käyttöön:
■ Kaapelikengän kiinnitys akun mii‐
nusnapaan. Sähkökäyttöisten ikku‐
nannostimien aktivointi.
■ Rengaspaineiden tarkastus.
■ Lasinpesunestesäiliön täyttö.
■ Moottoriöljyn määrän tarkastus.
■ Jäähdytysnesteen määrän tarkas‐
tus. 9 Varoitus
■ Kiinnitä tarvittaessa rekisterikilpi. Moottoritilassa tehtävät tarkastuk‐
set saa tehdä vain sytytysvirran ol‐
Auton romutus ja kierrätys lessa katkaistuna.
Tietoa autojen romutuspisteistä ja Jäähdytyspuhallin voi käynnistyä
kierrätyksestä löytyy www-sivustol‐ myös sytytysvirran ollessa kat‐
tamme lainsäädännön tätä edellyt‐ kaistuna.
täessä. Anna auton romutus aina val‐
tuutetun kierrätyskeskuksen tehtä‐
väksi.
Auton hoito 223

Tue konepelti.
9 Vaara
Jos konepelti avataan Autostop-toi‐
Sytytysjärjestelmässä ja ksenon‐ minnon aikana, moottori käynnistyy
valoissa on erittäin korkea jännite. automaattisesti uudelleen turvalli‐
Älä koske niihin. suussyistä.

Sulkeminen
Konepelti Paina tuki pitimeensä ennen konepel‐
lin sulkemista.
Avaaminen
Laske konepelti alas ja anna sen pu‐
dota salpaan matalalta (20-25 cm).
Tarkista lukkiutuminen.
Siirrä tuulisalpaa sivusuunnassa au‐
ton vasemmalle puolelle ja avaa ko‐ Huomio
nepelti.
Älä paina konepeltiä salpaan, jotta
siihen ei tule lommoja.

Moottoriöljy
Tarkista moottoriöljyn määrä sään‐
nöllisesti itse, jotta moottori ei vauri‐
oidu. Käytä oikeantyyppistä öljyä.
Vedä vapautuskahvasta ja palauta se Neste- ja voiteluainesuositukset
alkuasentoonsa. 3 281.
Tarkastus pitää tehdä auton ollessa
vaakasuoralla alustalla. Moottorin on
oltava käyttölämpötilassa ja vähin‐
tään 5 minuuttia pysäytettynä.
224 Auton hoito

Vedä öljynmittatikku ulos, pyyhi se, Suosittelemme saman moottoriöljy‐


aseta se sisään varressa olevaan luokan käyttämistä kuin viimeisessä
vastekohtaansa asti, vedä se uudel‐ öljynvaihdossa käytettiin.
leen ulos ja lue moottoriöljyn määrä. Moottorin öljymäärä ei saa ylittää mit‐
Työnnä mittatikku varressa olevaan tatikun MAX-merkkiä.
vastekohtaan asti ja käännä puoli
kierrosta. Huomio
Liika moottoriöljy on valutettava tai
imettävä pois.

Täyttötilavuudet 3 301.
Lisää öljyä, jos öljymäärä on MIN- Aseta korkki paikalleen suoraan ja
merkin alapuolella. kierrä se kiinni.

Moottorin jäähdytysneste
Jäähdytysneste suojaa pakkaselta
noin -28 °C:een saakka. Pohjoisissa
maissa, joissa on hyvin kylmää, teh‐
Öljynmittatikut ovat erilaisia mootto‐ taalla täytetty jäähdytysneste suojaa
rista riippuen. pakkaselta noin -37 °C:een saakka.

Huomio
Käytä vain hyväksyttyä pakkas‐
nestettä.
Auton hoito 225

Jäähdytysnesteen määrä
9 Varoitus
Huomio Anna moottorin jäähtyä ennen kor‐
kin avaamista. Avaa korkki varo‐
Liian vähäisestä jäähdytysnes‐ vasti, jotta ylipaine purkautuu hi‐
teen määrästä voi seurata moot‐ taasti.
torin vaurioituminen.
Täytä 1:1 seoksella jäähdytysneste‐
tiivistettä ja puhdasta hanavettä. Jos
jäähdytysnestetiivistettä ei ole saata‐
vana, käytä puhdasta hanavettä.
Asenna korkki tiukasti. Tarkastuta
jäähdytysnesteen pakkaskestävyys Ohjaustehostimen nestemäärää ei
ja korjauta jäähdytysnestehäviön syy tarvitse normaalisti tarkistaa. Jos oh‐
korjaamolla. jattaessa kuuluu poikkeavaa ääntä tai
ohjaustehostin toimii normaalista
poikkeavalla tavalla, käänny korjaa‐
Ohjaustehostimen neste mon puoleen.
Huomio
Jäähdytysjärjestelmän ollessa kylmä
Erittäin pienet likahiukkaset voivat
pitää jäähdytysnesteen pinnan olla
aiheuttaa ohjausjärjestelmälle va‐
säiliössä hieman täyttöviivamerkin‐
hinkoa ja estää sen oikean toimin‐
nän yläpuolella. Jos määrä on vähäi‐
nan. Estä lian pääsy säiliön korkin/
sempi, nestettä on lisättävä.
mittatikun öljypuolelle ja säiliöön.
226 Auton hoito

Pesulaitteen neste Jarrut


Kun jarrupalat ovat kuluneet minimi‐
paksuuteen, jarrutuksen aikana kuu‐
luu kitisevää ääntä.
Ajamista voidaan jatkaa, mutta jarru‐
palat on vaihdatettava mahdollisim‐
man pian.
Kun uudet jarrupalat on asennettu,
vältä tarpeettomia täysjarrutuksia en‐
simmäisten ajomatkojen aikana.

Jarruneste Jarrunesteen pinnan on oltava merk‐


kien MIN ja MAX välissä.
Täytä puhtaalla vedellä ja jäätymisen‐
9 Varoitus Jos nestetaso on MIN-merkin alapuo‐
estoainetta sisältävällä pesunes‐ lella, käänny korjaamon puoleen.
teellä. Jarruneste on myrkyllistä ja syö‐ Jarru- ja kytkinneste 3 281.
vyttävää. Älä päästä nestettä
Huomio iholle, silmiin, kankaille äläkä maa‐
lipinnoille. Auton akku
Vain riittävästi jäätymisenestoai‐
Ilman Stop-Start-järjestelmää ole‐
netta sisältävä pesulaitteen neste
vissa autoissa on lyijyakku. Stop-
suojaa alhaisilta lämpötiloilta ja
Start-järjestelmällä varustetuissa au‐
äkillisiltä lämpötilan laskuilta.
toissa on AGM-akku, joka ei ole lyi‐
jyakku.
Auton akku ei vaadi huoltoa, jos ajo‐
profiili mahdollistaa akun riittävän la‐
tauksen. Lyhyiden etäisyyksien ajo ja
Auton hoito 227

toistuvat moottorin käynnistykset voi‐ Auton akkua vaihdettaessa on var‐ AGM-akku voidaan tunnistaa akussa
vat tyhjentää akun. Vältä tarpeetto‐ mistettava, että plusnavan läheisyy‐ olevasta tarrasta. Suosittelemme al‐
mien sähkönkuluttajien käyttöä. dessä ei ole avattuja tuuletusreikiä. kuperäisen Opel-akun käyttöä.
Jos avattuja tuuletusreikiä on, ne on Huomautus
suljettava umpikannella ja miinusna‐ Jos käytetään alkuperäisestä Opel-
van läheisyydessä oleva tuuletus‐ akusta poikkeavaa AGM-akkua,
reikä on avattava. Stop-start-järjestelmän suorituskyky
Käytä vain sellaisia auton akkuja, joi‐ voi huonontua.
den yläpuolelle voidaan asentaa su‐
lakerasia. Suosittelemme, että vaihdatat auton
Paristot eivät kuulu kotitalousjättei‐ akun korjaamolla.
Jos autossa on Stop-Start-järjes‐
siin. Ne on toimitettava kierrätettä‐ Stop-start-järjestelmä 3 163.
telmä, varmista, että AGM (Absorp‐
viksi jättämällä ne asianmukaiseen
tive Glass Mat) -akun tilalle vaihde‐
keräyspisteeseen. Auton akun lataaminen
taan toinen AGM -akku.
Jos auto jätetään seisomaan yli
4 viikoksi, akku voi purkautua. Irrota 9 Varoitus
kaapelikenkä akun miinusnavasta.
Stop-Start-järjestelmällä varuste‐
Akun saa kytkeä ja irrottaa vain syty‐
tuissa autoissa on varmistettava,
tysvirran ollessa katkaistu.
että latauspotentiaali ei ole yli
Auton akun purkautumisen esto 14,6 volttia käytettäessä akkulatu‐
3 150. ria. Muuten auton akku voi vauri‐
oitua.
Auton akun vaihto
Huomautus Käynnistys apukaapeleilla 3 273.
Jos jotakin tässä osiossa annettuja
ohjeita ei noudateta, Stop-start-jär‐
jestelmä voi kytkeytyä tilapäisesti
pois toiminnasta.
228 Auton hoito

Varoitustarra ■ Katso ohjekirjasta lisätietoa. Pyyhkimen sulan vaihto


■ Auton akun läheisyydessä saattaa
olla räjähdysherkkää kaasua.

Dieselpolttoainejärjestel‐
män ilmaus
Jos säiliö on ajettu tyhjäksi, diesel‐
polttoainejärjestelmä on ilmattava.
Kytke sytytysvirta kolmesti 15 sekun‐
niksi kerrallaan. Käynnistä moottoria
enintään 40 sekuntia. Toista tämä
menettely aikaisintaan 5 sekunnin ku‐
luttua. Jos moottori ei käynnisty,
Symbolien merkitys: käänny korjaamon puoleen. Nosta pyyhkimen varsi ylösnostet‐
■ Kipinät, avotuli ja tupakointi kiel‐ tuun asentoon, paina painiketta irrot‐
letty. taaksesi pyyhkimen sulan ja poista
■ Suojaa aina silmät. Räjähdysherkät se.
kaasut voivat aiheuttaa sokeutumi‐ Kiinnitä pyyhkimen sulka hieman vi‐
sen tai loukkaantumisen. nosti pyyhkimen varteen ja työnnä
■ Säilytä auton akku lasten ulottu‐ sitä, kunnes se lukittuu.
mattomissa. Laske pyyhkijän varsi varovasti alas.
■ Auton akku sisältää rikkihappoa,
joka voi aiheuttaa sokeutumisen tai
vakavia palovammoja.
Auton hoito 229

Takalasinpyyhkimen sulka Polttimon vaihto Halogeeniajovalot


Katkaise sytytysvirta ja kytke vas‐ 5-ovinen viistoperä, 4-ovinen
taava kytkin pois tai sulje ovet. porrasperä, Sports Tourer
Tartu uuteen lamppuun vain kan‐
nasta. Älä koske lampun lasiin paljain
käsin.
Vaihda vanha lamppu aina saman‐
tyyppiseen uuteen lamppuun.
Vaihda ajovalojen polttimot moottori‐
tilasta käsin.

Polttimoiden tarkastus
Nosta pyyhkimen vartta. Irrota pyyh‐ Kytke polttimon vaihdon jälkeen syty‐
kimen sulka kuvan mukaisesti. tysvirta ja tarkista valojen toiminta.
Kiinnitä pyyhkimen sulka hieman vi‐
nosti pyyhkimen varteen ja työnnä Halogeeniajovalot erillisillä lähi- ja
sitä, kunnes se lukittuu. kaukovalopolttimoilla.
Laske pyyhkijän varsi varovasti alas. Lähivalo (1) ulompi polttimo.
Kaukovalo (2) sisempi polttimo.
Sivuvalot/päiväajovalot (3).
230 Auton hoito

Lähivalo (1) 2. Vapauta polttimon pidin kiertä‐ Kaukovalo (2)


mällä sitä vastapäivään. Irrota
lampun kanta heijastimesta.

1. Käännä suojusta (1) vastapäi‐ 1. Käännä suojusta (2) vastapäi‐


vään ja irrota se. vään ja irrota se.
3. Irrota polttimo pitimestä ja vaihda 2. Vapauta polttimon pidin kiertä‐
se. mällä sitä vastapäivään. Irrota
4. Aseta lampun kanta heijastimeen lampun kanta heijastimesta.
siten, että kannan pykälät osuvat 3. Irrota polttimo pitimestä ja vaihda
heijastimen uriin, ja kiinnitä kier‐ se.
tämällä myötäpäivään. 4. Aseta lampun kanta heijastimeen
5. Asenna suojus ja kierrä myötäpäi‐ siten, että kannan pykälät osuvat
vään. heijastimen uriin, ja kiinnitä kier‐
tämällä myötäpäivään.
5. Asenna suojus ja kierrä myötäpäi‐
vään.
Auton hoito 231

Sivuvalot/päiväajovalot (3) 2. Paina salpoja yhteen ja vedä polt‐ 3-ovinen viistoperä


timon pidin pois heijastimesta.

1. Käännä suojusta (3) vastapäi‐


vään ja irrota se. Käytä ruuvitalt‐ Kaksoishalogeeniajovalot (1) yhdellä
3. Irrota polttimo kannasta ja vaihda
taa suojuksen kiertämiseen. lähivalo- ja yhdellä kaukovalopoltti‐
se.
molla.
4. Laita polttimon pidin heijastimeen.
Sivuvalot/päiväajovalot (2).
Asenna suojus ja kierrä myötäpäi‐
vään.
232 Auton hoito

Lähi/kaukovalo (1) 2. Vapauta polttimon pidin kiertä‐ Sivuvalot/päiväajovalot (2)


mällä sitä vastapäivään. Irrota
lampun kanta heijastimesta.

1. Käännä suojusta (1) vastapäi‐ 1. Kierrä polttimon kantaa (2) vasta‐


vään ja irrota se. päivään vapauttaaksesi sen. Ir‐
3. Irrota polttimon pidin johtoliitti‐ rota polttimon kanta heijasti‐
mestä painamalla pidinkielekettä. mesta.
4. Vaihda polttimo ja kytke polttimon
pidin johtoliittimeen.
5. Aseta lampun kanta heijastimeen
siten, että kannan pykälät osuvat
heijastimen uriin, ja kiinnitä kier‐
tämällä myötäpäivään.
6. Asenna suojus ja kierrä myötäpäi‐
vään.
Auton hoito 233

Kääntyvät ajovalot 1. Käännä suojusta vastapäivään ja


irrota se.
9 Vaara
Kääntyvissä ajovaloissa käyte‐
tään ksenon-ajovaloja.
Ksenonvaloissa on erittäin korkea
jännite. Älä koske niihin. Vaihdata
lamput korjaamolla.

Sivuvalot/päiväajovalot ovat LED-va‐


loja eikä niitä voi vaihtaa.
2. Irrota polttimo kannasta vetä‐
mällä. Kulmavalojen polttimot voidaan vaih‐
taa.
3. Vaihda polttimo, aseta uusi polt‐ 2. Vapauta polttimon pidin kiertä‐
timo kantaan. Kulmavalot mällä sitä vastapäivään. Irrota
4. Työnnä polttimon kanta heijasti‐ lampun kanta heijastimesta.
meen ja kierrä myötäpäivään.
234 Auton hoito

Sumuvalot
5-ovinen viistoperä, 4-ovinen
porrasperä, Sports Tourer

3. Irrota polttimo johtoliittimestä ve‐ 2. Irrota molemmat ruuvit ja irrota


tämällä. suuntavilkkuasennelma pusku‐
4. Vaihda polttimo ja kytke polttimon rista.
pidin johtoliittimeen.
5. Aseta lampun kanta heijastimeen 1. Vapauta molemmat kuvut ruuvi‐
siten, että kannan pykälät osuvat taltalla merkityltä alueelta.
heijastimen uriin, ja kiinnitä kier‐
tämällä myötäpäivään.
6. Asenna suojus ja kierrä myötäpäi‐
vään.
Auton hoito 235

3. Irrota kolme ruuvia ja irrota sumu‐ 8. Kiinnitä suuntavilkkuasennelma


valoasennelma puskurista. puskuriin ja kiinnitä molemmat
ruuvit.
9. Kiinnitä molemmat kuvut.

3-ovinen viistoperä

2. Irrota molemmat ruuvit ja irrota


4. Kierrä polttimon kantaa vastapäi‐ valoasennelma puskurista.
vään ja irrota se heijastimesta.
5. Irrota polttimon kanta johtoliitti‐
mestä painamalla pidinkielekettä.
6. Vaihda polttimo ja laita polttimon 1. Irrota kansi ruuvitaltalla syvennyk‐
kanta heijastimeen, kierrä kantaa sestä ja ota se pois paikaltaan.
myötäpäivään ja kiinnitä johtolii‐
tin.
7. Kiinnitä sumuvaloasennelma pus‐
kuriin ja kiinnitä kolmella ruuvilla.
236 Auton hoito

3. Kierrä polttimon kantaa vastapäi‐ Etusuuntavilkut


vään ja irrota se heijastimesta.
4. Irrota polttimon kanta johtoliitti‐ 5-ovinen viistoperä, 4-ovinen
mestä painamalla pidinkielekettä. porrasperä, Sports Tourer
5. Irrota ja vaihda polttimon kanta ja
polttimo ja kiinnitä johtoliitin.
6. Asenna polttimon kanta heijasti‐
meen kiertämällä myötäpäivään
ja lukitse paikalleen.
7. Kiinnitä valoasennelma kiristä‐
mällä molemmat ruuvit.
8. Laita kansi paikalleen ja lukitse 2. Irrota molemmat ruuvit ja irrota
se. valoasennelma puskurista.

1. Vapauta molemmat kuvut ruuvi‐


taltalla merkityltä alueelta.
Auton hoito 237

3. Irrota polttimon pidin heijasti‐ 5-ovinen viistoperä, 4-ovinen


mesta painamalla molempia pi‐ porrasperä, Sports Tourer Sport/GSi-
dinkielekkeitä. etupuskurilla
Polttimoihin pääsee käsiksi auton alta
käsin.

3. Irrota polttimon kanta johtoliitti‐


mestä painamalla pidinkielekettä.
4. Irrota ja vaihda polttimon pidin ja
4. Irrota johtoliitin polttimon piti‐ polttimo.
mestä painamalla pidinkielekettä. 5. Kiinnitä johtoliitin.
5. Irrota ja vaihda polttimon pidin ja 1. Irrota jousipidin ja käännä sitä sit‐
6. Laita polttimon pidin heijastimeen.
polttimo. ten taaksepäin.
7. Käännä jousipidintä eteenpäin ja
6. Aseta polttimon pidin heijasti‐ 2. Vedä polttimon pidin ja polttimo
lukitse.
meen ja kiinnitä johtoliitin. ulos heijastimesta.
7. Kiinnitä valoasennelma puskuriin
ja kiinnitä molemmat ruuvit.
8. Kiinnitä molemmat kuvut.
238 Auton hoito

3-ovinen viistoperä 2. Kierrä polttimon pidintä vastapäi‐ Takavalot


vään sen irrottamiseksi ja vedä se
pois heijastimesta. 5-ovinen viistoperä

1. Käännä suojusta (1) vastapäi‐


vään ja irrota se.
3. Irrota polttimo kannasta kiertä‐
1. Vapauta suojus kyseiseltä sivulta
mällä vastapäivään.
ja poista se.
4. Vaihda polttimo, aseta uusi polt‐
timo kantaan kiertämällä myötä‐
päivään.
5. Työnnä polttimon kanta heijasti‐
meen ja kierrä myötäpäivään.
6. Asenna suojus ja kierrä myötäpäi‐
vään.
Auton hoito 239

3. Vedä takavaloasennelma varo‐


vasti syvennyksistä ja irrota se.
Varmista, että johtokanava jää
paikalleen.
4. Irrota johto pitimestä.
5. Irrota johtoliitin polttimon kannat‐
timesta.

2. Ruuvaa muovinen kiinnitysmutteri 7. Irrota polttimo vetämällä ja aseta


sisäpuolelta käsin irti. uusi polttimo paikalleen paina‐
malla se pitimeen ja kiertämällä
vastapäivään:
Takavalo (1)
Jarruvalo (2)
Suuntavilkun lamppu (3)
6. Irrota kolme ruuvia ruuvitaltalla ja 8. Työnnä polttimon kannatin taka‐
irrota polttimon pidin valoasennel‐ valoon ja ruuvaa paikalleen.
masta. Kytke johtopistoke ja paina johto
pitimeen. Kiinnitä valoasennelma
pitimillä auton korissa oleviin sy‐
vennyksiin ja kiristä kiinnitysmut‐
teri tavaratilan sisäpuolelta käsin.
Sulje ja lukitse kansi.
240 Auton hoito

Valokokonaisuus takaluukussa 5. Irrota polttimo vetämällä ja aseta


uusi polttimo paikalleen paina‐
malla se pitimeen ja kiertämällä
vastapäivään:
Takavalo (1)
Takasumuvalo/peruutusvalo (2),
riippuen puolesta.
6. Asenna polttimon kannatin taka‐
valoasennelmaan. Asenna valoa‐
sennelma takaluukkuun ja kiristä
ruuvit sisäpuolelta. Kiinnitä kaikki
kannet.
4. Paina pidinkielekettä ja irrota polt‐
1. Avaa takaluukku ja irrota suojus ja timon kannatin valoasennel‐ 4-ovinen porrasperä
molemmat peitelevyt kyseiseltä masta.
puolelta.
2. Irrota kolme ruuvia.
3. Irrota valoasennelma. Varmista,
että johtokanava jää paikalleen.

1. Irrota suojus kyseiseltä puolelta.


Auton hoito 241

3. Vedä takavaloasennelma syven‐ vennyksiin ja kiristä kiinnitysmut‐


nyksistä ja irrota se. Varmista, terit tavaratilan sisäpuolelta käsin.
että johtokanava jää paikalleen. Kiinnitä suojus.
4. Irrota johtoliitin polttimon kannat‐
Valokokonaisuus takaluukussa
timesta.

2. Ruuvaa kaksi muovista kiinnitys‐


mutteria sisäpuolelta käsin irti.

1. Avaa takaluukku ja irrota suojus


5. Irrota polttimon pidin kiertämällä kyseiseltä puolelta.
ja aseta uusi polttimo paikalleen
painamalla se pitimeen ja kiertä‐
mällä vastapäivään:
Takavalon/jarruvalon lamppu (1)
Suuntavilkun lamppu (2)
6. Aseta polttimon pidin paikalleen ja
käännä sitä myötäpäivään. Liitä
johtopistoke. Kiinnitä valoase‐
nnelma pitimillä auton korin sy‐
242 Auton hoito

Sports Tourer 2. Irrota suojus kyseiseltä puolelta.

2. Irrota polttimon pidin kiertämällä


ja aseta uusi polttimo paikalleen 3. Ruuvaa kaksi muovista kiinnitys‐
painamalla se pitimeen ja kiertä‐ 1. Käännä vasemmalla puolella
peite alas ja irrota. mutteria sisäpuolelta käsin irti.
mällä vastapäivään:
Takavalo (1)
Takasumuvalo/peruutusvalo (2),
riippuen puolesta.
3. Aseta polttimon pidin paikalleen ja
käännä sitä myötäpäivään. Kiin‐
nitä suojus.
Auton hoito 243

4. Vedä takavaloasennelma syven‐ pitimillä auton korin syvennyksiin Valokokonaisuus takaluukussa


nyksistä ja irrota se. Varmista, ja kiristä kiinnitysmutterit tavarati‐
että johtokanava jää paikalleen. lan sisäpuolelta käsin. Kiinnitä
5. Irrota johtoliitin polttimon kannat‐ suojus.
timesta.

1. Avaa takaluukku ja irrota peitele‐


vyt kyseiseltä puolelta.
2. Irrota ruuvit.
Paina peitelevy asennuksen yh‐
teydessä vasemmalta puolelta lä‐ 3. Irrota takavaloasennelma ja irrota
6. Irrota polttimon pidin kiertämällä pivientikumeihin saadaksesi täy‐ johtopistoke polttimon kannatti‐
vastapäivään ja aseta uusi polt‐ den pidätysvoiman. mesta.
timo paikalleen painamalla se pi‐
timeen ja kiertämällä vastapäi‐
vään:
Takavalot (1 + 2)
Suuntavilkun lamppu (3)
Jarruvalo (4)
7. Kytke johtopistoke ja paina johto
pitimeen. Kiinnitä valoasennelma
244 Auton hoito

4. Irrota polttimon pidin kiertämällä Takasumuvalon tai peruutusvalon (2) 3-ovinen viistoperä
vastapäivään ja aseta uusi polt‐ kohdalle, riippuen puolesta, voidaan
timo paikalleen painamalla se pi‐ asettaa suojus takaluukkuun irrotta‐
timeen ja kiertämällä vastapäi‐ matta valoasennelmaa: irrota suojus,
vään: käännä polttimon pidintä ja vaihda
Takavalo (1) polttimo kiertämällä vastapäivään.
Takasumuvalo/peruutusvalo (2),
riippuen puolesta.
5. Asenna valoasennelma takaluuk‐
kuun ja kiristä ruuvit sisäpuolelta.
Kiinnitä kaikki kannet.

1. Vapauta suojus kyseiseltä sivulta


ja poista se.
Auton hoito 245

4. Irrota johtoliitin polttimon kannat‐ nnelma pitimillä auton korin sy‐


timesta. vennyksiin ja kiristä kiinnitysmut‐
terit tavaratilan sisäpuolelta käsin.
Sulje ja lukitse kansi.
Valokokonaisuus takaluukussa

2. Kierrä molemmat muoviset kiinni‐


tysmutterit sisäpuolelta käsin irti.
5. Irrota polttimon pidin kiertämällä
ja aseta uusi polttimo paikalleen
painamalla se pitimeen ja kiertä‐
mällä vastapäivään:
1. Avaa takaluukku ja irrota suojuk‐
Takavalon/jarruvalon lamppu (1) set kyseiseltä puolelta.
Suuntavilkun lamppu (2) 2. Irrota kolme ruuvia.
LED-valolla varustettu versio 3. Irrota takavaloasennelma taka‐
Vain suuntavilkun lamppu (2) voi‐ luukusta.
daan vaihtaa. 4. Irrota polttimon pidin kiertämällä
6. Asenna polttimon pidin takavalo‐ ja aseta uusi polttimo paikalleen
asennelmaan ja kierrä vastapäi‐ painamalla se pitimeen ja kiertä‐
3. Vedä takavaloasennelma syven‐ vään. Kytke johtopistoke valoase‐ mällä vastapäivään:
nyksistä ja irrota se. nnelmaan. Kiinnitä valoase‐
246 Auton hoito

Kylkisuuntavilkut
3-ovinen viistoperä
Jos polttimo on vaihdettava, irrota
lamppukotelo:

Takavalo (1) 2. Käännä polttimon pidintä vasta‐


Takasumuvalo/peruutusvalo (2), päivään ja poista se kotelosta.
riippuen puolesta.
(2) (vain toinen puoli)
LED-valolla varustettu versio
Vain takasumuvalo tai peruutus‐ 1. Liu'uta lamppua vasemmalle ja ir‐
valo (2), riippuen puolesta, voi‐ rota se oikeasta päästä.
daan vaihtaa.
5. Asenna polttimon pidin takavalo‐
asennelmaan ja kierrä vastapäi‐
vään. Asenna takavaloase‐
nnelma takaluukkuun ja kiristä
ruuvit. Kiinnitä kaikki kannet.
3. Vedä polttimo pitimestään ja
vaihda se.
Auton hoito 247

4. Aseta polttimon pidin paikalleen ja 4. Aseta polttimon pidin paikalleen ja


käännä sitä myötäpäivään. käännä sitä myötäpäivään.
5. Aseta lampun vasen pää paikal‐ 5. Aseta lampun vasen pää paikal‐
leen, liu'uta vasemmalla ja aseta leen, liu'uta vasemmalla ja aseta
oikeanpuoleinen pää paikalleen. oikeanpuoleinen pää paikalleen.

5-ovinen viistoperä, 4-ovinen


porrasperä, Sports Tourer Rekisterikilven valo
Jos polttimo on vaihdettava, irrota
lamppukotelo:

2. Käännä polttimon pidintä vasta‐


päivään ja poista se kotelosta.

1. Laita ruuvitaltta suojuksen syven‐


nykseen, paina sivulle ja vapauta
1. Liu'uta lamppua vasemmalle ja ir‐ jousi.
rota se oikeasta päästä.

3. Vedä polttimo pitimestään ja


vaihda se.
248 Auton hoito

4. Vedä polttimo pitimestään ja


vaihda se.
Sähköjärjestelmä
5. Työnnä polttimon pidin lamppuko‐ Sulakkeet
teloon ja käännä myötäpäivään.
Varmista, että uuden sulakkeen tiedot
6. Työnnä lamppu puskuriin ja anna vastaavat viallisen sulakkeen tietoja.
sen lukittua.
Autossa on kolme sulakerasiaa:
■ moottoritilassa vasemmalla
Sisävalot edessä,
Sisävalo, lukuvalot ■ vasemmalta ohjattavissa autoissa
Vaihdata lamput korjaamolla. sisätilassa säilytyslokeron takana,
tai oikealta ohjattavissa autoissa
2. Ota lamppu alakautta pois, älä käsinelokeron takana,
vedä johdosta.
Tavaratilan valo
Vaihdata lamput korjaamolla. ■ tavaratilan vasemmalla puolella
suojuksen takana.
Kojelaudan valaistus Ennen sulakkeen vaihtoa katkaise sy‐
tytysvirta ja kytke vastaava katkaisin
Vaihdata lamput korjaamolla. pois päältä.
Viallisen sulakkeen tunnistaa poikki
palaneesta langasta. Vaihda uusi su‐
lake vasta, kun häiriön syy on pois‐
tettu.
Jotkut toiminnot on voitu suojata
useammalla sulakkeella.
Sulakkeita saattaa olla sulakera‐
3. Irrota lampun pidin lamppukot‐ siassa, vaikka niillä ei ole toimintaa.
elosta kääntämällä vastapäivään.
Auton hoito 249

Moottoritilan sulakerasia

Sulakerasia on moottoritilassa
edessä vasemmalla.
Irrota kansi ja käännä sitä ylös niin
pitkälle kuin se menee. Irrota kansi
pystysuoraan ylöspäin.

Sulakkeen irrotin Aseta sulakkeen irrotin ylhäältä tai si‐


Moottoritilan sulakerasiassa voi olla vulta päin sulakkeen päälle ja vedä
sulakkeen irrotin. sulake pois.
250 Auton hoito

Nro Virtapiiri Nro Virtapiiri


1 Moottorin ohjausyksikkö 15 Moottorin ohjausyksikkö
2 Lambdatunnistin 16 Käynnistin
3 Polttoaineenruiskutus, sytytys‐ 17 Vaihteiston ohjausyksikkö
järjestelmä 18 Takalasin lämmitin
4 Polttoaineenruiskutus, sytytys‐ 19 Sähkötoimisten etusivuikku‐
järjestelmä noiden ikkunannostimet
5 – 20 Sähkötoimisten takasivuikku‐
6 Peilien lämmitys, murtohälytin‐ noiden ikkunannostimet
järjestelmä 21 Takaosan sähkökeskus
7 Puhaltimen ohjaus, moottorin 22 Vasen kaukovalo (halogeeni)
ohjausyksikkö, vaihteiston
ohjausyksikkö 23 Ajovalojen pesulaite
8 Lambdatunnistin, moottorin 24 Oikea lähivalo (Xenon)
jäähdytys 25 Vasen lähivalo (Xenon)
9 Takaikkunan anturi 26 Etusumuvalot
10 Auton akun anturi 27 Dieselpolttoaineen lämmitin
11 Takaluukun vapautus 28 Start-stop-järjestelmä
12 Kääntyvät ajovalot, valoauto‐ 29 Sähkötoiminen seisontajarru
matiikka
30 ABS
13 ABS
31 Mukautuva vakionopeussäädin
14 Takalasin pyyhin
32 Turvatyyny
Auton hoito 251

Nro Virtapiiri Nro Virtapiiri Kojelaudan sulakerasia


33 Kääntyvät ajovalot, valoauto‐ 51 Ilmaläppä
matiikka 52 Dieselmoottorin lisälämmitin
34 Pakokaasun kierrätys 53 Vaihteiston ohjausyksikkö,
35 Ulkopeili, sadetunnistin moottorin ohjausyksikkö
36 Lämmitys ja tuuletus 54 Alipainepumppu, mittaristo,
37 Hiilisäiliön tuuletussolenoidi lämmitysilmanvaihto, ilmastoin‐
tijärjestelmä
38 Alipainepumppu
39 Keskiosan ohjausyksikkö Kun vialliset sulakkeet on vaihdettu,
sulje sulakerasian kansi ja paina sitä,
40 Tuulilasin pesin, takalasin pesin kunnes se lukittuu.
41 Oikea kaukovalo (halogeeni) Jos sulakerasian kantta ei ole suljettu
42 Jäähdytyspuhallin oikein, seurauksena saattaa olla toi‐
mintahäiriö.
43 Tuulilasinpyyhkimet
Vasemmalta ohjattavissa autoissa
44 Tuulilasinpyyhkimet sulakerasia on kojelaudan säilytysti‐
45 Jäähdytyspuhallin lan takana.
46 – Avaa säilytystila ja paina vasemmalle
sen avaamiseksi. Käännä säilytyslo‐
47 Äänitorvi kero alas ja poista se.
48 Jäähdytyspuhallin
49 Polttoainepumppu
50 Ajovalojen korkeussäätö, kään‐
tyvät ajovalot
252 Auton hoito

Nro Virtapiiri Nro Virtapiiri


1 Näytöt 16 Virtapistoke
2 Ulkovalot, korielektroniikan 17 Ilmastointilaite
ohjausyksikkö 18 Logistiikka
3 Ulkovalot, korielektroniikan 19 Korielektroniikan ohjausyksikkö
ohjausyksikkö
20 Korielektroniikan ohjausyksikkö
4 Infotainment-järjestelmä
21 Mittaristo, murtohälytinjärjes‐
5 Infotainment-järjestelmä, telmä
mittarit
22 Sytytystunnistin
6 Virtapistoke, savukkeensytytin
Oikealta ohjattavissa autoissa sula‐ 23 Korielektroniikan ohjausyksikkö
7 Virtapistoke
kerasia sijaitsee kannen takana käsi‐ 24 Korielektroniikan ohjausyksikkö
nelokerossa. Avaa hansikaslokero, 8 Vasen lähivalo, korielektro‐
avaa sitten kansi ja käännä se alas. niikan ohjausyksikkö 25 -
9 Oikea lähivalo, korielektroniikan 26 Tavaratilan pistorasia (jos ei
ohjausyksikkö, turvatyynymo‐ tavaratilan sulakerasiaa) (vain
duuli Sports Tourer)
10 Ovilukot, korielektroniikan
ohjausyksikkö Tavaratilan sulakerasia
11 Sisätilan puhallin
3-ovinen viistoperä, 5-ovinen
12 - viistoperä
13 - Sulakerasia sijaitsee tavaratilan va‐
14 Vianmääritysliitin semmalla puolella kannen takana.
15 Turvatyyny
Auton hoito 253

Sulakkeet

Irrota kansi. Käännä peite alas ja irrota se.


Sports Tourer
Sulakerasia sijaitsee tavaratilan va‐
semmalla puolella kannen takana.

Irrota kansi.
254 Auton hoito

Nro Virtapiiri Nro Virtapiiri


1 - 18 -
2 Perävaunun ulostulo 19 Ohjauspyörän lämmitys
3 Pysäköintitutka 20 Kattoluukku
4 - 21 Lämmitetyt etuistuimet
5 - 22 -
6 - 23 -
7 Sähkötoiminen istuin 24 -
8 - 25 -
9 - 26 - Paina peite asennuksessa kumiläpi‐
vienteihin saadaksesi täyden pidätys‐
10 - 27 - voiman.
11 Perävaunumoduuli, perä‐ 28 -
vaunun pistoke 29 -
12 Perävaunumoduuli 30 -
13 Perävaunun ulostulo 31 Vahvistin, subwoofer
14 Takaistuin, sähkötoimisesti 32 Aktiivinen iskunvaimennus,
eteenpäin kääntyvä kaistavahti
15 -
16 Sisätaustapeili, peruutuska‐
mera
17 Virtapistoke
Auton hoito 255

Auton työkalut Sports Tourer ja 4-ovinen viistoperä Varapyörällä varustetut autot


Versio 1a: 3-ovinen ja 5-ovinen viis‐
Työkalut toperä jäykän pyöränmutteriavaimen
kanssa
Renkaankorjaussarjalla
varustetut autot
Jotkin työkalut ja hinaussilmukka ovat
yhdessä renkaankorjaussarjan
kanssa työkalulaatikossa tavaratilan
lattiasuojuksen alla.
3-ovinen ja 5-ovinen viistoperä

Takakuljetusjärjestelmällä 3 64 va‐
rustetuissa versioissa renkaankor‐
jaussarja, ruuvitaltta ja hinaussil‐
mukka ovat vetolaatikossa etumat‐ Nosturi, työkalut ja hihna vaurioitu‐
kustajan istuimen alla 3 62. neen pyörän kiinnittämistä varten
ovat varapyörän alla tavaratilassa
olevassa työkalulaatikossa. Pyörän‐
mutteriavain ja hinaussilmukka ovat
työkalupussissa varapyörätilassa lä‐
hellä työkalulaatikkoa. Varapyörä
3 269.
256 Auton hoito

Versio 1b: 3-ovinen ja 5-ovinen viis‐ Versio 2: Sports Tourer Versio 3: 4-ovinen porrasperä
toperä taittuvan pyöränmutteriavai‐
men kanssa

Nosturi, työkalut ja hinaussilmukka Nosturi ja työkalut ovat työkalulaati‐


ovat työkalulaatikossa tavaratilassa kossa tavaratilassa varapyörän alla.
Sama sisältö kuin versiossa 1a, mutta varapyörän alla. Pyöränmutteriavain Pyöränmutteriavain, hinaussilmukka
taittuvan pyöränmutteriavaimen ja jatkopultti vaurioituneen pyörän ja jatkopultti vaurioituneen pyörän
kanssa työkalupussissa olevan jäy‐ kiinnittämistä varten (vain tilapäisellä kiinnittämistä varten (vain tilapäisellä
kän pyöränmutteriavaimen sijaan. varapyörällä varustetut autot) ovat varapyörällä varustetut autot) ovat
työkalupussissa varapyörätilassa lä‐ työkalupussissa varapyörätilassa lä‐
hellä työkalulaatikkoa. Varapyörä hellä työkalulaatikkoa. Varapyörä
3 269. 3 269.
Auton hoito 257

Vanteet ja renkaat Rengasmerkinnät koskee myös rengaspaineiden val‐


vontajärjestelmällä varustettuja au‐
Esim. 215/60 R 16 95 H toja.
Renkaiden ja vanteiden kunto 215 = Renkaan leveys, mm Kierrä venttiilin suojus irti.
Ylitä reunakivi hitaasti ja mahdollisim‐ 60 = Renkaan profiili (renkaan
man kohtisuorassa. Terävien reuno‐ korkeuden suhde renkaan le‐
jen yli ajaminen voi aiheuttaa vauri‐ veyteen, %)
oita renkaisiin ja vanteisiin. Älä jätä R = Vyörakenne: Vyörengas
rengasta puristukseen reunakiveä RF = Rakenne: RunFlat, turvara‐
vasten. kenne
16 = Vanteen halkaisija, tuumaa
Tarkasta säännöllisesti, onko ren‐
95 = Kantavuusindeksi, esim. 95
kaissa vaurioita. Jos vaurioita tai epä‐
vastaa 690 kg:aa
tavallista kulumista esiintyy, käänny
H = Nopeusluokan merkintä
korjaamon puoleen.
Nopeusluokkien merkinnät:
Talvirenkaat Q = enintään 160 km/h
Talvirenkaat parantavat ajoturvalli‐ S = enintään 180 km/h
T = enintään 190 km/h Rengaspaine 3 302 ja vasemman-
suutta alle 7 °C :n lämpötiloissa ja ne tai oikeanpuoleisen oven kehyksessä
on siksi asennettava kaikkiin pyöriin. H = enintään 210 km/h
V = enintään 240 km/h olevassa kilvessä.
Nopeustarra on kiinnitettävä maakoh‐ W = enintään 270 km/h Rengaspainearvot koskevat kylmiä
taisten määräysten mukaan kuljetta‐ renkaita. Ne ovat voimassa kesä- ja
jan näkökenttään. talvirenkaille.
OPC-versio: Rengaskoko 235/45
Rengaspaine
Pidä vararenkaassa aina täyden
R18 on sallittu vain talvirenkaaksi. Tarkasta rengaspaine kylmistä ren‐ kuorman rengaspaine.
kaista vähintään kahden viikon välein
ja aina ennen pitkälle ajomatkalle läh‐ ECO-rengaspaineen tarkoituksena
töä. Muista myös varapyörä. Tämä on mahdollisimman pienen polttoai‐
neenkulutuksen saavuttaminen.
258 Auton hoito

Virheellinen rengaspaine vaikuttaa


turvallisuuteen, auton ajo-ominai‐ 9 Varoitus Huomio
suuksiin, mukavuuteen ja polttoai‐
neenkulutukseen sekä lisää renkaan Liian alhainen paine aiheuttaa ren‐ Rengaspaineiden valvontajärjes‐
kulumista. kaan lämpenemistä ja sisäisiä telmä varoittaa vain alhaisesta
vaurioita, mikä voi johtaa kulutus‐ rengaspaineesta. Se ei korvaa
Rengaspaineet vaihtelevat eri vaihto‐ pinnan irtoamiseen ja jopa ren‐ kuljettajan tekemää säännöllistä
ehtojen mukaan. Varmista oikea ren‐ kaan räjähtämiseen suuremmilla rengashuoltoa.
gaspaine alla olevan menettelyn ajonopeuksilla.
avulla: Kaikissa pyörissä on oltava painean‐
1. Määritä korityyppi. Jos rengaspainetta on vähennettävä turit ja renkaissa on oltava ohjeiden
2. Määritä moottorin tunnistekoodi. tai lisättävä rengaspaineiden valvon‐ mukainen rengaspaine.
Moottoritiedot 3 288. tajärjestelmällä varustetussa au‐
Huomautus
tossa, katkaise sytytysvirta.
3. Määritä kyseessä oleva rengas. Maissa, joissa lainsäädäntö edellyt‐
Rengaspainetaulukoissa alla näkyvät tää rengaspaineiden valvontajärjes‐
kaikki mahdolliset rengasyhdistelmät Rengaspaineiden telmän käyttöä, auton tyyppihyväk‐
syntä on voimassa vain käytet‐
3 302. valvontajärjestelmä täessä paineantureilla varustettuja
Katso autosi mukana toimitetusta Rengaspaineiden valvontajärjes‐ vanteita.
ETY vaatimustenmukaisuustodistuk‐ telmä valvoo tietystä ajonopeudesta
sesta tai muista kansallisista rekiste‐ alkaen kaikkien neljän pyörän pai‐ Senhetkiset rengaspaineet voidaan
riasiakirjoista omaa autoasi varten netta kerran minuutissa. näyttää kuljettajan tietokeskuksen va‐
hyväksyttyjä renkaita koskevat arvot. likossa Asetukset.
Kuljettaja vastaa rengaspaineiden oi‐ Valikko voidaan valita suuntavilkkuvi‐
keasta säädöstä. vun painikkeilla.
Auton hoito 259

Käännä säätöpyörää valitaksesi ren‐ Jos w palaa alhaisissa lämpötiloissa


gaspaineiden valvontajärjestelmän. ja sammuu, kun autolla on ajettu jon‐
Järjestelmän tila ja painevaroitukset kun matkaa, se voi olla merkki pai‐
näytetään viestinä ja kyseisen ren‐ neen alenemisesta. Rengaspainei‐
kaan vilkkumisena kuljettajan tieto‐ den tarkastus.
keskuksessa. Auton viestit 3 126.
Jos rengaspainetta on vähennettävä
tai lisättävä, katkaise sytytysvirta.
Asenna vain painetunnistimilla varus‐
tettuja renkaita, muutoin rengaspai‐
netta ei näytetä ja w palaa jatkuvasti.
Paina MENU-painiketta valitaksesi Varapyörässä tai tilapäisessä vara‐
vaihtoehdon AsetuksetX. pyörässä ei ole painetunnistimia.
Rengaspaineiden valvontajärjes‐
telmä ei ole toiminnassa näiden pyö‐
rien osalta. Merkkivalo w palaa. Kol‐
men muun pyörän kohdalla järjes‐
telmä pysyy toimintavalmiudessa.
Havaitusta alhaisesta rengaspai‐ Nestemäisten korjaussarjojen käyttö
neesta ilmoittaa merkkivalo w 3 117. saattaa haitata järjestelmän toimin‐
Jos w syttyy, pysäytä auto mahdolli‐ taa. Tehtaan hyväksymiä korjaussar‐
simman pian ja täytä renkaat ohjepai‐ joja voidaan käyttää.
neeseen 3 302. Ulkoiset suuritehoiset radiolaitteet
Renkaiden täytön jälkeen autolla on voivat häiritä rengaspaineiden val‐
ehkä ajettava rengaspainearvojen vontajärjestelmän toimintaa.
päivittämiseksi kuljettajan tietokes‐
kuksessa. Tänä aikana w voi syttyä.
260 Auton hoito

Aina kun renkaat vaihdetaan, rengas‐ Valitse: Kuljettajan tietokeskuksessa näytetty


paineiden valvontajärjestelmän antu‐ ■ Kevyt, jotta rengaspaineet ovat mu‐ rengaspainearvo ilmoittaa todellisen
rit on irrotettava ja huollettava. Ruu‐ kavimmillaan enintään 3 henkilölle rengaspaineen. Siksi rengaspaine on
vattava anturi: vaihda venttiilin sisä‐ tärkeää tarkistaa kylmistä renkaista.
osa ja tiivisterengas. Paikalleen pai‐ ■ Eco, jotta rengaspaineet ovat ym‐
nettava anturi: vaihda koko venttiilin‐ päristöystävälliset autossa, jossa
varsi. matkustaa enintään 3 henkilöä Kuviourien syvyys
■ Maksimi enimmäiskuormitusta var‐ Tarkasta kuviourien syvyys säännöl‐
Auton kuormitustila ten lisesti.
Säädä rengaspaineet kuormituksen Turvallisuussyistä renkaat on uusit‐
mukaisesti rengastietotarran tai ren‐ Automaattinen oppimistoiminto tava kuviourien syvyyden ollessa
gaspainetaulukon mukaisesti 3 302 Pyörien vaihtamisen jälkeen auton on 2-3 mm (talvirenkaissa 4 mm).
ja valitse oikea asetus valikosta oltava paikallaan n. 20 minuuttia, en‐
nen kuin järjestelmä tekee uuden las‐ Turvallisuussyistä suositellaan, että
Renk. Kuorma kuljettajan tietokes‐
kutoimituksen. Seuraavaan uudellee‐ saman akselin renkaiden kuviourien
kuksessa, Asetukset 3 119.
noppimisprosessiin tarvitaan enin‐ syvyydessä ei olisi yli 2 mm eroja.
tään 10 minuutin ajomatka vähintään
20 km/h:n ajonopeudella. Tässä ta‐
pauksessa kuljettajan tietokeskuk‐
sessa voi näkyä $ tai painearvot voi‐
vat vaihtua.
Jos uudelleenoppimisen aikana esiin‐
tyy ongelmia, kuljettajan tietokeskuk‐
sessa näytetään varoitusviesti.

Riippuvuus lämpötilasta
Rengaspaine riippuu renkaan lämpö‐
tilasta. Ajon aikana renkaan lämpötila
ja paine kasvavat.
Auton hoito 261

Kuviopinnan sallittu vähimmäissy‐ Teräsvanteilla varustetut autot: Luk‐


vyys (1,6 mm) on saavutettu, kun 9 Varoitus komuttereiden käytön yhteydessä pö‐
pinta on kulunut kulumisvaroittimen lykapseleita ei ehkä kiinnitetä teräs‐
(TWI = Tread Wear Indicator) tasolle. Väärä rengas- tai vannetyyppi voi vanteisiin.
Niiden sijainti on merkitty renkaan si‐ aiheuttaa onnettomuuden ja mitä‐
vuun. töidä auton tyyppihyväksynnän.
Lumiketjut
Jos eturenkaat ovat kuluneemmat
kuin takarenkaat, kierrätä etu- ja ta‐ Pölykapselit
karenkaita säännöllisin välein akse‐ Autossa on käytettävä tehtaan kulloi‐
leiden välillä. Tarkista, että pyörät sellekin ajoneuvolle hyväksymiä pö‐
pyörivät samaan suuntaan kuin aikai‐ lykapseleita ja renkaita, ja kaikkien
semmin. vanteen ja renkaan yhdistelmää kos‐
Renkaat vanhenevat, vaikka niillä ei kevien vaatimusten on täytyttävä.
ajettaisikaan. Suosittelemme renkai‐ Jos käytetään muita kuin tehtaan hy‐
den vaihtoa 6 vuoden välein. väksymiä pölykapseleita ja renkaita,
renkaissa ei saa olla vanteen suoja‐
reunaa.
Rengas- ja pyöräkoon
Pölykapselit eivät saa haitata jarrujen
muuttaminen jäähdytystä.
Jos käytetään muita kuin tehtaalla Käytä lumiketjuja vain etupyörissä.
asennettujen renkaiden kokoja, no‐ 9 Varoitus
peusmittari ja renkaiden nimellis‐ 9 Varoitus
paine on mahdollisesti ohjelmoitava Väärä rengas- tai pölykapseli‐
uudelleen ja autoon on ehkä tehtävä tyyppi voi aiheuttaa rengaspai‐ Vaurio voi johtaa renkaan räjähtä‐
muita muutoksia. neen äkillisen laskun ja sitä kautta miseen.
Kun jälkiasennetaan toisen rengas‐ onnettomuuden.
koon renkaat, rengaspainetarra on
vaihdatettava.
262 Auton hoito

5-ovinen viistoperä, 4-ovinen porras‐ nema lukkoineen renkaan kulutuspin‐ Rengasrikon sattuessa:
perä, Sports Tourer nalla ja sisäsivulla on enintään Kytke seisontajarru ja ykkös- tai pe‐
Käytä aina ketjuja, joissa on pienet 10 mm. ruutusvaihde tai siirrä valintavipu
silmukat, jotka eivät lisää renkaan ku‐ Yleistä asentoon P.
lutuspinnan ja sisäsivun mittoja Lumiketjuja ei saa käyttää tilapäi‐
enempää kuin 10 mm (mukaan lukien Renkaankorjaussarja on säilytysti‐
sessä varapyörässä. lassa tavaratilan lattiasuojuksen alla
ketjulukko).
tai takakuljetusjärjestelmällä varuste‐
Lumiketjuja saa käyttää vain koon tuissa autoissa laatikossa matkusta‐
205/60 R 16 ja 215/50 R17 renkaissa. Renkaankorjaussarja jan istuimen alla 3 62.
3-ovinen viistoperä Renkaan kulutuspinnan pienet vau‐
Lumiketjuja saa käyttää rengaskoon riot voidaan korjata renkaankorjaus‐
225/55 R 17 renkaissa. Käytä aina sarjan avulla.
pienilenkkisiä lumiketjuja, joiden ulko‐ Älä poista vierasta esinettä ren‐
nema lukkoineen renkaan kulutuspin‐ kaasta.
nalla ja sisäsivulla on enintään Rengasvaurioita, jotka ovat yli
10 mm. 4 mm:n suuruisia tai sijaitsevat ren‐
Lumiketjuja saa käyttää myös ren‐ kaan sivuseinässä, ei voida korjata
gaskoon 245/45 R 18 renkaissa. renkaankorjaussarjalla.
Käytä aina pienilenkkisiä lumiketjuja,
joiden ulkonema lukkoineen renkaan 9 Varoitus
kulutuspinnalla ja sisäsivulla on enin‐
tään 7 mm. Suurin sallittu ajonopeus on
80 km/h. Kuvissa näkyvät eri versiot.
OPC-versio
Lumiketjuja saa käyttää rengaskoon Tämä ei ole pitkäaikainen rat‐
235/45 R 18 renkaissa. Käytä aina kaisu.
pienilenkkisiä lumiketjuja, joiden ulko‐ Ohjattavuus ja ajo-ominaisuudet
voivat huonontua.
Auton hoito 263

3. Poista sähköjohto ja ilmaletku


kompressorin alapinnalla olevista
säilytyslokeroista.

1. Ota renkaankorjaussarja loke‐ 6. Avaa viallisen renkaan venttiili‐


rosta. hattu.
2. Poista kompressori. 7. Ruuvaa täyttöletku rengasventtii‐
4. Ruuvaa kompressorin ilmaletku liin.
tiivisteainepullon liitäntään. 8. Kompressorin kytkin on asetet‐
5. Asenna tiivisteainepullo kompres‐ tava asentoon J.
sorissa olevaan pitimeen. 9. Liitä kompressorin pistoke pisto‐
Aseta kompressori renkaan lä‐ rasiaan tai savukkeensytyttimen
helle siten, että tiivisteainepullo liitäntään.
on pystyssä. Suosittelemme antamaan moot‐
torin käydä, jotta akku ei purkau‐
tuisi.
264 Auton hoito

14. Irrota renkaankorjaussarja. Paina


pitimessä olevaa lukitussakaraa
ja vedä tiivistysainepullo pois piti‐
mestä. Ruuvaa renkaantäyttö‐
letku tiivistysainepullon vapaa‐
seen liitäntään. Silloin tiivistysaine
ei vuoda ulos. Aseta renkaankor‐
jaussarja paikalleen tavaratilaan.
15. Pyyhi pois mahdollisesti ulos va‐
lunut tiivistysaine kankaalla.
16. Kiinnitä tiivistysainepullon mu‐
kana tuleva tarra, johon on mer‐
10. Aseta kompressorin keinukytkin Jos ohjeen mukaista rengaspai‐ kitty suurin sallittu nopeus, kuljet‐
asentoon I. Rengas täytetään tii‐ netta ei saavuteta 10 minuutin ku‐ tajan näkökenttään.
visteaineella. luessa, irrota renkaankorjaus‐
sarja. Siirrä autoa renkaan yhden 17. Jatka ajoa välittömästi, jotta tiivis‐
11. Kompressorin painemittari näyt‐ kierroksen verran. Kytke renkaan‐ tysaine jakautuu renkaaseen ta‐
tää lyhyesti enintään 6 baaria tii‐ korjaussarja uudelleen ja jatka saisesti. Pysähdy noin 10 km:n
vistysainepullon tyhjentyessä täyttöä 10 minuuttia. Jos ohjeen (mutta korkeintaan 10 minuutin)
(noin 30 sekuntia). Sitten paine al‐ mukaista rengaspainetta ei edel‐ ajomatkan jälkeen ja tarkasta ren‐
kaa laskea. leenkään saavuteta, rengas on gaspaineet. Ruuvaa ilmaletku
12. Kaikki tiivistysaine pumpataan vaurioitunut liian pahasti. Käänny suoraan renkaan venttiiliin ja
renkaaseen. Rengas täytetään il‐ korjaamon puoleen. kompressoriin.
malla. Poista liika rengaspaine painemit‐
13. Säädetty rengaspaineen ohjearvo tarin yläpuolella olevalla painik‐
on saavutettava 10 minuutin si‐ keella.
sällä. Rengaspaine 3 302. Kun Älä käytä kompressoria
paine on oikea, kytke kompressori 10 minuuttia kauempaa.
pois päältä.
Auton hoito 265

Jos kompressorista kuuluu epänor‐ Tee seuraavat valmistelut ja noudata


maalia ääntä tai jos se kuumenee seuraavia ohjeita:
voimakkaasti, se on kytkettävä pois ■ Pysäköi auto vaakasuoralle ja pitä‐
päältä vähintään 30 minuutiksi. välle alustalle. Aseta etupyörät suo‐
Sisäänrakennettu ylipaineventtiili raanajoasentoon.
avautuu 7 baarin kohdalla. ■ Kytke seisontajarru ja ykkös- tai pe‐
Huomaa korjaussarjan parasta en‐ ruutusvaihde tai siirrä valintavipu
nen-päiväys. Tämän päivämäärän asentoon P.
jälkeen tiivistyskyky ei ole enää ■ Ota varapyörä esiin 3 269.
taattu. Huomioi tiivistysainepullossa
olevat säilytystiedot. ■ Vaihda aina vain yksi pyörä kerral‐
laan.
Jos rengaspaine on yli Vaihda käytetty tiivisteainepullo uu‐
teen. Hävitä pullo voimassa olevien ■ Käytä tunkkia vain pyörän vaihta‐
1,3 baaria, korjaa ohjearvoon. miseen rengasrikkotapauksessa,
Toista toimenpidettä, kunnes pai‐ määräysten mukaisesti.
älä talvi- tai kesärenkaiden vaih‐
nehäviötä ei enää ilmene. Kompressoria ja tiivisteainetta voi‐ toon.
Jos rengaspaine on laskenut alle daan käyttää n. -30 °C lämpötilasta
lähtien. ■ Pehmeällä alustalla aseta nosturin
1,3 baariin, autoa ei saa enää alle tukeva lauta (enintään 1 cm
käyttää. Käänny korjaamon puo‐ Mukana olevia sovittimia voidaan paksu).
leen. käyttää esim. rantapallojen, ilmapat‐
jojen, kumiveneiden ym. täyttöön. ■ Ota raskaat esineet pois auton si‐
18. Aseta renkaankorjaussarja säily‐ sältä, ennen kuin nostat autoa nos‐
tyspaikkaansa tavaratilaan. Ne sijaitsevat kompressorin alapin‐
nalla. Poista ne ruuvaamalla komp‐ turilla.
Huomautus ressorin ilmaletku paikalleen ja pois‐ ■ Nosturin varassa olevassa autossa
Korjatun renkaan ajo-ominaisuudet tamalla sovitin. ei saa olla ihmisiä tai eläimiä.
ovat voimakkaasti huonontuneet, ■ Älä ryömi nosturin varassa olevan
rengas on siksi vaihdettava. Pyörän vaihto auton alle.
Varapyörän sijasta varusteena voi
olla renkaankorjaussarja 3 262.
266 Auton hoito

■ Älä käynnistä moottoria auton ol‐ Kevytmetallivanteet: Vapauta


lessa nosturin varassa. pyöränmutterien suojukset ruuvi‐
■ Puhdista pyöränmutterit ja kierteet taltalla ja poista ne. Pane vanteen
puhtaalla kankaalla ennen pyörän ja ruuvitaltan väliin suojaksi peh‐
asentamista. meä riepu.

9 Varoitus
Älä rasvaa pyöränpultteja, pyörän‐
muttereita tai kartiomuttereita.

Aseta pyöränavain varmistaen,


että se asettuu lujasti paikalleen,
ja löysää jokaista pyöränmutteria
puoli kierrosta.
Versiot 1b, 2 ja 3 taittuvan
Alumiinivanteet keskiösuojuk‐ pyöränmutteriavaimen kanssa:
sella: Irrota keskiösuojus laitta‐
malla irrotustyökalu merkkitun‐
nuksen syvennykseen ja vetä‐
mällä, auton työkalut 3 255.
2. Autossa on versiosta riippuen
1. Vapauta pyöränmutterien suojuk‐ jompikumpi kahdesta nosturi- ja
set ruuvitaltalla ja poista ne. Irrota pyöränmutteriavaintyypistä, au‐
pölykapseli koukulla. Auton työka‐ ton työkalut 3 255.
lut 3 255. Versio 1a jäykän
pyöränmutteriavaimen kanssa:
Auton hoito 267

Joissakin versioissa on kynnyslis‐


tapaneloinnit, joissa on peitetyt
nostokohdat: vedä ensin suojus
irti kyseisestä nostokohdasta.
4. 3-ovinen / 5-ovinen viistoperä ja
4-ovinen porrasperä,
nosturiversiot 1a, 1b ja 3, 3 255:

Käännä pyöränavain ulos ja 3. Varmista, että nosturi on oikein si‐


asenna se varmistaen, että se joitettu soveltuvan nostokohdan
asettuu lujasti paikalleen, ja löy‐ alle.
sää jokaista pyöränmutteria puoli
kierrosta.
Pyörät on saatettu suojata lukko‐
muttereilla. Näiden erikoismutte‐
reiden löysäämiseksi on mutterin
Aseta nosturi tarvittavalle korkeu‐
kantaan ensin kiinnitettävä avain‐
delle. Aseta se suoraan nostokoh‐
sovitin ennen pyöränmutteriavai‐
dan alapuolelle siten, että se ei
men asentamista. Avainsovitin si‐
luiskahda paikaltaan.
jaitsee käsinelokerossa.
268 Auton hoito

Kiinnitä pyöränmutterin avain, tar‐


kista, että nosturi on kohtisuo‐
rassa, ja kierrä pyöränmutterin
avainta, kunnes pyörä on irti
maasta.
5. Kierrä pyöränmutterit irti.
6. Vaihda pyörä. Varapyörä 3 269.
7. Kierrä pyöränmutterit paikoilleen.
8. Laske auto alas ja irrota nosturi.
9. Aseta pyöränavain varmistaen,
että se asettuu lujasti paikalleen ja
Kiinnitä nosturin kampi, tarkista, Aseta nosturi tarvittavalle korkeu‐ kiristä mutterit ristikkäin. Kiristys‐
että nosturi on kohtisuorassa, ja delle. Aseta se suoraan nostokoh‐ momentti on 140 Nm.
kierrä kammesta, kunnes pyörä dan alapuolelle siten, että se ei
on irti maasta. luiskahda paikaltaan. 10. Pölykapselissa oleva venttiilin
reikä on kohdistettava renkaan
Sports Tourer, nosturiversio 2, venttiilin kohdalle ennen asen‐
3 255: nusta.
Asenna pyöränmutterien suojuk‐
set.
Asenna keskiösuojus alumiini‐
vanteisiin.
11. Asenna auton nostokohdan suo‐
jus paikalleen kynnyslistan pa‐
neelilla varustetuissa versioissa.
Auton hoito 269

12. Aseta vaihdettu pyörä 3 269, au‐


ton työkalut 3 255 ja avainsovitin Huomio
3 60 takaisin paikoilleen.
Jos asennettu varapyörä on pie‐
13. Tarkista autoon asennetun pyö‐ nempi kuin auton muut pyörät tai
rän rengaspaine ja pyöränmutte‐ jos muissa pyörissä on talviren‐
rien kiristysmomentti mahdolli‐ kaat, auton ajo-ominaisuudet
simman pian. saattavat muuttua. Vaihdata vialli‐
Vaihdata tai korjauta viallinen rengas nen rengas mahdollisimman pian.
mahdollisimman pian.

Nostokohdat nostoalustaa
varten
Nostoalustan etummainen varsi alus‐
taan.

Varapyörä
Varapyörän sijasta varusteena voi
olla renkaankorjaussarja.
Jos asennetaan muista pyöristä poik‐
keava varapyörä, tämä pyörä saate‐
taan luokitella tilapäisvarapyöräksi,
jolloin sitä koskevat vastaavat no‐ Varapyörä sijaitsee tavaratilassa lat‐
peusrajoitukset, vaikka tämä ei il‐ tian peitteen alla. Se on kiinnitetty sii‐
mene mistään merkinnästä. Käänny pimutterilla.
Nostoalustan takimmainen varsi ala‐ korjaamon puoleen soveltuvan no‐ Irrottaminen:
palkin syvennyksen kohdalle. peusrajoituksen tarkistamiseksi. 1. Avaa lattian suojus.
Varapyörässä on aina teräsvanne.
270 Auton hoito

Vaurioituneen täysikokoisen 3. Kiinnitä hihnan koukulla varus‐


varapyörän säilytys tettu pää silmukkaan ja vedä siitä,
tavaratilassa, 3-ovinen ja kunnes hihna on hyvin kiinnitetty
kiinnityslenkkiin.
5-ovinen viistoperä
Varapyöräsyvennystä ei ole suunni‐
teltu muun kokoisille pyörille kuin va‐
rapyörälle. Vaurioitunut täysikokoi‐
nen pyörä tulee säilyttää tavaratilassa
ja kiinnittää hihnalla. Auton työkalut
3 255. Pyörän kiinnittäminen:
1. Sijoita pyörä lähelle tavaratilan
2. Vain 3-ovinen viistoperä: irrota ta‐ toista sivuseinää ulkopuoli ylös‐
kasäilytystila painamalla molem‐ päin.
pia painikkeita. Taita suojus alas
ja laajenna säilytystilaa ylöspäin.
3. Varapyörä on kiinnitetty siipimut‐ 4. Laita hihna pyörän puolien välitse
terilla. Irrota mutteri, poista kartio kuvan mukaisesti.
(vain 3-ovinen viistoperä) vara‐ 5. Asenna koukku takakiinnityslenk‐
pyörän irrottamiseksi. kiin.
Varapyörän alla on laatikko, jossa 6. Kiristä hihna ja kiinnitä se soljella.
ovat auton työkalut.
4. Kun varapyörätilassa ei pyörän
vaihtamisen jälkeen ole pyörää,
kiinnitä työkalulaatikko siipimutte‐
rilla ja sulje lattian suojus. 2. Kiinnitä hihnan silmukalla varus‐
tettu pää kyseisen puolen etukiin‐
nityslenkkiin.
Auton hoito 271

Vaurioitunut täysikokoinen pyörä tu‐ 1. Asenna pyöränmutteriavaimen


9 Vaara lee säilyttää varapyörätilassa ulko‐ kuusioavain ja varmista, että se
puoli ylöspäin ja kiinnittää siipimutte‐ osuu turvallisesti pulttiin.
Pidä aina ajaessasi takaistuimien rilla.
selkänojat yläasennossa ja hyvin 2. Löysää pultti kääntämällä pyörän‐
lukittuina paikalleen, kun kuljetat Lattian suojus voidaan asettaa ulko‐ mutteriavainta vastapäivään. Ir‐
vaurioitunutta täysikokoista nevan pyörän päälle. rota pultti.
pyörää tavaratilassa. Tilapäisellä varapyörällä varustetut 3. Ota jatkopultti työkalupussista
autot: 3 255 ja kierrä se käsitiukkuuteen
Vaurioituneen täysikokoisen Kiinnitä vaurioitunut täysikokoinen kuusikulmaisella pyöränmutteria‐
varapyörän säilytys varapyörä siipimutterilla varapyöräti‐ vaimella.
tavaratilassa, Sports Tourer ja laan ulkopuoli ylöspäin vaihdettuasi 4. Säilytä työkalulaatikko ja vaurioi‐
kierrepultin jatkopulttiin, joka sijaitsee tunut pyörä varapyörätilassa ulko‐
4-ovinen porrasperä työkalupussissa 3 255. Pultin vaihto: puoli ylöspäin ja kiinnitä se kiertä‐
Täysikokoisella varapyörällä varuste‐
mällä siipimutteri pulttiin myötä‐
tut autot:
päivään.
Lattian suojus voidaan asettaa ulko‐
nevan pyörän päälle.
Vaihda jatkopultti lyhyeen pulttiin en‐
nen kuin laitat tilapäisen varapyörän
varapyörätilaan, kun olet vaihtanut tai
korjannut viallisen pyörän.

Varapyörän säilytys
tavaratilassa vaurioituneen
pyörän vaihtamisen jälkeen
1. Avaa lattian suojus ja irrota siipi‐
mutteri.
272 Auton hoito

Vain 3-ovinen viistoperä: avaa lat‐ Säilytä tunkkia ja työkaluja aina


tian suojus, irrota takasäilytystila, omissa säilytyslokeroissaan ja
avaa siipimutteri ja poista se sekä kiinnitä ne pitävästi.
kartio.
Tavaratilaan asetettu vaurioitunut
pyörä tulee aina kiinnittää hihnalla.

Tilapäisvarapyörä

Huomio
Jos asennettu varapyörä on pie‐
Vain 3-ovinen viistoperä: aseta nempi kuin auton muut pyörät tai
kartio varapyörän syvennykseen jos muissa pyörissä on talviren‐
ennen kuin kiinnität siipimutterin. kaat, auton ajo-ominaisuudet
5. Sulje lattian suojus ja kiinnitä ta‐ saattavat muuttua. Vaihdata vialli‐
kasäilytystila (vain 3-ovinen viis‐ nen rengas mahdollisimman pian.
2. Vain Sports tourer ja 4-ovinen
porrasperä, joissa on tilapäinen toperä).
Käytä vain yhtä tilapäisvarapyörää.
varapyörä: vaihda jatkopultti ly‐ Suurin sallittu ajonopeus on 80 km/h.
hyeen pulttiin käyttämällä kuusi‐ 9 Varoitus Aja kaarteisiin alhaisella nopeudella.
kulmaista pyöränmutteriavainta. Älä käytä tilapäisvarapyörää pitkään.
Tunkin, pyörän tai muun laitteen
3. Laita työkalut työkalulaatikkoon säilyttäminen tavaratilassa voi ai‐ Jos auton takarengas tyhjenee, kun
tai -pussiin 3 255. heuttaa loukkaantumisia, jos niitä hinaat toista autoa, kiinnitä tilapäisva‐
4. Laita varapyörä varapyörätilaan ei kiinnitetä kunnolla. Äkkinäi‐ rapyörä eteen ja täysikokoinen pyörä
ulkopuoli ylöspäin ja kiinnitä se sii‐ sessä pysähdyksessä tai törmäyk‐ taakse.
pimutterilla. sessä irtoesineet saattavat osua Lumiketjut 3 261.
ihmisiin.
Auton hoito 273

Pyörimissuunnan merkinnällä Käynnistys ■ Auton akun lähellä ei saa käsitellä


avotulta tai kipinöitä.
varustetut renkaat apukaapeleilla
Jos renkaisiin on merkitty pyörimis‐ ■ Tyhjentynyt auton akku voi jäätyä jo
suunta, merkin on osoitettava ajo‐ 0 °C:n lämpötilassa. Jäätynyt akku
Älä käynnistä pikalatauslaitteen on sulatettava, ennen kuin käynnis‐
suuntaan. Pyörimissuunnan osoittaa
avulla. tyskaapelit kytketään.
renkaan sivuun merkitty symboli
(esim. nuoli). Jos auton akku on purkautunut, auto ■ Työskennellessäsi akun parissa
voidaan käynnistää toisen auton käytä suojalaseja ja suojavaate‐
Jos pyörä asennetaan pyörimissuun‐
akulla käynnistyskaapeleita käyttäen. tusta.
nan vastaisesti, on huomioitava seu‐
raava: ■ Käytä apuakkua, jolla on sama jän‐
9 Varoitus
■ Auton ajo-ominaisuudet voivat nite (12 V). Sen kapasiteetti (Ah) ei
muuttua. Vaihdata tai korjauta vial‐ Käynnistyskaapelien avulla käyn‐ saa olla paljoa alhaisempi kuin pur‐
linen rengas mahdollisimman pian. nistettäessä on noudatettava ää‐ kautuneen akun.
■ Aja erityisen varovasti kostealla rimmäistä varovaisuutta. Seuraa‐ ■ Käytä käynnistyskaapeleita, joissa
säällä ja lumikelillä. vasta ohjeesta poikkeamisesta voi on eristetyt kaapelikengät ja joiden
seurata akkujen räjähdys ja siten läpimitta on vähintään 16 mm2 (die‐
vammoja ja vaurioita tai kumman‐ selmoottoreissa 25 mm2).
kin auton sähkölaitteiden vioittu‐ ■ Älä irrota tyhjentynyttä auton akkua
minen. sähköjärjestelmästä.
■ Kytke pois tarpeettomat virranku‐
9 Varoitus luttajat.
■ Älä kumarru akun päälle apukaa‐
Vältä akkunesteen pääsyä silmiin, peleilla käynnistyksen aikana.
iholle, vaatteille ja maalipinnoille.
■ Kaapeleiden kaapelikengät eivät
Neste sisältää rikkihappoa, joka
saa koskettaa toisiaan.
voi aiheuttaa vammoja ja vaurioita
suorassa kosketuksessa.
274 Auton hoito

■ Autot eivät saa käynnistyskaape‐ 3. Liitä musta kaapeli avustavan au‐ 4. Kytke käynnistettävässä autossa
leilla käynnistettäessä koskettaa ton akun negatiiviseen napaan. jokin sähkölaite (esim. ajovalot tai
toisiaan. 4. Liitä mustan kaapelin toinen pää takalasin lämmitin) päälle.
■ Kytke seisontajarru. Käsivalintai‐ käynnistettävän auton maadoitus‐ 5. Irrota kaapelit täsmälleen päin‐
nen vaihteisto joutokäynnillä, auto‐ pisteeseen, esim. sylinteriryh‐ vastaisessa järjestyksessä kuin
maattivaihteisto asennossa P. mään tai moottorin kannattimen ne edellä kiinnitettiin.
■ Avaa molempien autojen akkujen ruuviin. Kytke niin kauas tyhjenty‐
plusnapojen suojukset. neestä auton akusta kuin mahdol‐
lista, vähintään 60 cm:n etäisyy‐
delle.
Aseta kaapelit siten, että ne eivät voi
koskettaa moottorin liikkuviin osiin.
Moottorin käynnistäminen:
1. Käynnistä avustavan auton moot‐
tori.
2. Käynnistä toinen moottori
5 minuutin kuluttua. Älä käynnistä
kauemmin kuin 15 sekuntia ker‐
rallaan ja pidä käynnistysten vä‐
lillä vähintään 1 minuutin tauko.
Kytke kaapelit seuraavassa järjestyk‐ 3. Anna molempien moottoreiden
sessä: käydä joutokäyntiä noin
1. Liitä punainen kaapeli avustavan 3 minuuttia kaapelit kytkettyinä.
auton akun positiiviseen napaan.
2. Liitä punaisen kaapelin toinen pää
tyhjentyneen akun positiiviseen
napaan.
Auton hoito 275

Vetäminen Huomio
Auton hinaaminen Aja hitaasti. Varo nykäyksiä. Rajut
nykäykset hinauksessa voivat va‐
hingoittaa autoa.

Jarruttaminen ja ohjaaminen vaativat


huomattavasti enemmän voimaa, kun
moottori ei ole käynnissä.
Kytke ilman sisäkierto ja sulje ikkunat,
etteivät hinaavan auton pakokaasut
pääse tunkeutumaan autoon sisään.
Kierrä hinaussilmukka rajoittimeen
asti kiinni vaakasuoraan asentoon. Autot automaattivaihteistolla: Autoa
saa hinata eteenpäin enintään
Kiinnitä hinausköysi, tai mieluummin 80 km/h nopeudella enintään
hinauspuomi, hinaussilmukkaan. 100 km. Kaikissa muissa tapauksissa
Työnnä ruuvitaltta kuvun alaosan ko‐ Hinaussilmukkaa saa käyttää vain hi‐ ja vaihteiston ollessa viallinen etuak‐
loon. Vapauta kupu liikuttamalla va‐ naamiseen, ei muuhun vetämiseen. seli on nostettava irti maasta.
roen ruuvitalttaa alaspäin.
Kytke sytytysvirta, jotta ohjauslukko Käänny korjaamon puoleen.
Hinaussilmukka on auton työkaluissa vapautuu ja voit tarvittaessa käyttää
3 255. Kierrä hinaussilmukka irti hinauksen
jarruvaloja, äänitorvea ja tuulilasin‐ jälkeen.
pyyhkimiä.
Aseta kupu paikalleen ylhäältä alas‐
Vaihteisto vapaa-asennossa. päin ja lukitse se.
276 Auton hoito

Toisen ajoneuvon Kierrä hinaussilmukka irti hinauksen


jälkeen.
hinaaminen Aseta kupu paikalleen ylhäältä alas‐
päin ja lukitse se.

Kierrä hinaussilmukka rajoittimeen


asti kiinni vaakasuoraan asentoon.
Silmukkaa auton alla takana ei saa
Työnnä ruuvitaltta kuvun alataitteen missään tapauksessa käyttää hi‐
koloon. Vapauta kupu liikuttamalla naussilmukkana.
varoen ruuvitalttaa alaspäin. Kiinnitä hinausköysi, tai mieluummin
Hinaussilmukka on auton työkaluissa hinaustanko, hinaussilmukkaan.
3 255. Hinaussilmukkaa saa käyttää vain hi‐
naamiseen, ei muuhun vetämiseen.

Huomio
Aja hitaasti. Varo nykäyksiä. Rajut
nykäykset hinauksessa voivat va‐
hingoittaa autoa.
Auton hoito 277

Ulkopintojen hoito pois päältä. Irrota antenni ja ulkoiset


lisävarusteet, kuten kattotelineet
Huuhtele ja kuivaa auto säämiskällä
huolellisesti. Huuhdo säämiskä
yms. usein. Käytä eri säämiskää ikkuna- ja
Ulkopinnan hoito maalipinnoille: vahajäänteet laseissa
Pestessäsi auton käsin huuhtele pyö‐
Lukot ränkoteloiden sisäpuolet huolellisesti. heikentävät näkyvyyttä.
Lukot on tehtaalla voideltu korkealaa‐ Avaa ovet ja konepelti ja pese myös Älä hankaa pikitahroja kovilla esi‐
tuisella lukkosylinterirasvalla. Käytä niiden sisäreunat ja taitteet sekä nii‐ neillä. Käytä maalipintoihin pienpois‐
jäänpoistoainetta vain, jos se on eh‐ den peittämät korin osat. tosumutetta.
dottoman välttämätöntä, koska se
poistaa rasvaa ja haittaa lukkojen toi‐ Ulkopuoliset valot
Huomio
mintaa. Jäänpoistoaineiden käytön Ajo- ja muiden valojen suojukset ovat
jälkeen lukot on voideltava korjaa‐ Käytä aina puhdistusainetta, jonka muovia. Älä käytä hankaavia äläkä
molla uudelleen. pH-arvo on 4 - 9. syövyttäviä aineita. Älä hankaa pin‐
toja kuivana äläkä jääraapalla.
Pesu Älä käytä puhdistusaineita kuu‐
Maalipinta on jatkuvasti alttiina ympä‐
mille pinnoille. Kiillotus ja vahaus
ristörasituksille. Pese ja vahaa auto Vahaa auto säännöllisesti (viimeis‐
Rasvauta kaikkien ovien saranat kor‐ tään, kun vesi ei enää helmeile auton
siksi säännöllisesti. Valitse automaat‐
jaamolla. pinnalla). Muutoin maalipinta kuivuu.
tipesussa ohjelma, joka sisältää va‐
hauksen. Älä pese moottoritilaa höyry- tai pai‐ Kiillotus on tarpeen vain, jos maali‐
nepesurilla. pinta on himmeä ja kiilloton tai siihen
Puhdista lintujen ulosteet, kuolleet
hyönteiset, pihka, siitepöly jne. no‐ Merkkitunnuksen kosketuskytkimellä on tarttunut likahiukkasia.
peasti pois, sillä ne sisältävät maali‐ varustetut autot: pestäessä painepe‐ Silikonipitoinen kiilloke muodostaa
pintaa syövyttäviä aineita. surilla etäisyyden tulee olla vähintään suojakalvon, jonka jälkeen autoa ei
30 cm, kun työskennellään takaluu‐ tarvitse vahata.
Noudata automaattipesussa pesuko‐
kun ympäristössä, tahattoman luki‐
neen valmistajan ohjeita. Kytke tuuli‐ Älä käsittele korin muoviosia vahoilla
tuksen avaamisen estämiseksi.
lasinpyyhkimet ja takalasin pyyhin äläkä kiillotusaineilla.
278 Auton hoito

Ikkunat ja tuulilasinpyyhkimet Panoraamakatto Alusta


Käytä pehmeää, nukkaamatonta lii‐ Älä milloinkaan käytä puhdistukseen Alusta on osittain suojattu PVC-
naa tai säämiskää ja ikkunanpesuai‐ liuottimia, hankausaineita, polttoai‐ alustansuojausaineella, ja muut kriit‐
netta sekä hyönteistenpoistoainetta. neita, syövyttäviä aineita (esim. la‐ tiset alueet on kestosuojattu vahaker‐
Kun puhdistat takalasia sisäpuolelta, kanpoistoaineita, asetonipitoisia roksella.
pyyhi aina lämmitinelementtien suun‐ liuoksia tms.), happoa sisältäviä tai Alusta on tarkastettava alustanpesun
taisesti vaurioiden välttämiseksi. voimakkaasti emäksisiä aineita äläkä jälkeen ja vahaus uusittava tarvit‐
hankaussieniä. Älä levitä panoraa‐ taessa.
Poista jää teräväreunaisella jääkaa‐ makattoon vahaa tai kiillotusaineita.
pimella. Paina kaavin tiukasti lasia Bitumikautsumateriaalit voivat vahin‐
vasten, jotta likaa ei pääse kaapimen Renkaat ja vanteet goittaa PVC-suojakerrosta. Alustan
alle eikä lasi naarmuunnu. Älä käytä minkäänlaiseen puhdistuk‐ suojaustyöt on teetettävä korjaa‐
Puhdista likaantuneet pyyhkimien su‐ seen painepesuria. molla.
lat pesunesteeseen kastetulla peh‐ Käytä vanteiden puhdistukseen Auton alusta on hyvä pestä ennen ja
meällä liinalla. pH-neutraalia puhdistusainetta. jälkeen talven. Tarkastuta suojavaha‐
kerros.
Kattoluukku Vanteet ovat maalattuja, ja niihin voi‐
Älä milloinkaan käytä puhdistukseen daan käyttää samoja puhdistus- ja Nestekaasujärjestelmä
liuottimia, hankausaineita, polttoai‐ kiillotusaineita kuin koriin.
neita, syövyttäviä aineita (esim. la‐ 9 Vaara
kanpoistoaineita, asetonipitoisia
Maalivauriot
liuoksia tms.), happoa sisältäviä tai Korjaa pienet maalivauriot maaliky‐ Nestekaasu on ilmaa raskaampaa
voimakkaasti emäksisiä aineita äläkä nällä, ennen kuin ruostetta muodos‐ ja sitä voi kerääntyä matalla oleviin
hankaussieniä. Älä levitä kattoluu‐ tuu. Korjauta suuremmat maalivauriot kohtiin.
kulle vahaa tai kiillotusaineita. ja ruostevauriot korjaamolla.
Ole varovainen tehdessäsi alusta‐
töitä huoltosyvennyksessä.
Auton hoito 279

Nestekaasusäiliö tulee irrottaa maa‐ Sisätilojen hoito Huomio


laustöitä varten ja jos kuivaustilassa
käytetään yli 60 °C:n lämpötiloja. Sisätilat ja verhoukset Sulje vaatteiden tarranauhakiinni‐
Älä tee mitään muutoksia nestekaa‐ Matkustamon, kojetaulu ja verhoilut tykset, koska ne saattavat vauri‐
sujärjestelmään. mukaan luettuina, puhdistukseen saa oittaa istuinverhoilua.
käyttää vain kuivaa kangasta tai sisä‐
Hinauslaitteisto puhdistusainetta. Sama koskee vaatteita, joissa on
Älä pese kuulatankoa höyry- tai pai‐ teräväreunaisia osia, kuten veto‐
Puhdista nahkaverhous puhtaalla ve‐ ketjuja, vöitä tai farkkujen koriste‐
nepesurilla. dellä ja pehmeällä liinalla. Jos siinä niittejä.
on hyvin likainen, käytä nahanhoito‐
Takakuljetusjärjestelmä
ainetta.
Puhdista takakuljetusjärjestelmä höy‐ Muovi- ja kumiosat
rysuihkulla tai painepesurilla vähin‐ Puhdista mittaristo ja näytöt ainoas‐ Muovi- ja kumiosien puhdistukseen
tään kerran vuodessa. taan kostealla, pehmeällä kankaalla. voidaan käyttää samoja aineita kuin
Käytä tarvittaessa mietoa saippua‐ korin puhdistukseen. Käytä tarvit‐
Käytä takakuljetusjärjestelmää ajoit‐ liuosta.
tain, jos sitä ei käytetä säännöllisesti, taessa sisäpuhdistusainetta. Älä
erityisesti talvella. Puhdista kangasverhoilu pölynimu‐ käytä muita aineita. Erityisesti liuotti‐
rilla ja harjalla. Poista tahrat verhoilun mia ja polttoaineita ei saa käyttää. Älä
Ilmaläppä tahranpoistoaineella. käytä minkäänlaiseen puhdistukseen
Puhdista etupuskurin suljinjärjes‐ Kangasverhoilu ei ehkä ole värinpi‐ painepesuria.
telmä sen oikean toiminnan varmista‐ tävä. Tämä saattaa aiheuttaa näkyviä
miseksi. värimuutoksia, erityisesti vaaleaan
verhoiluun. Poistettavissa olevat tah‐
rat ja värjäytymät tulee puhdistaa ensi
tilassa.
Puhdista turvavyöt haalealla vedellä
tai sisäpuhdistusaineella.
280 Huolto ja ylläpito

Huolto ja ylläpito Yleistä tietoa mania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slova‐


kia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska,
Tsekin tasavalta, Unkari, Viro.
Huoltotiedot
Huoltonäyttö 3 110.
Yleistä tietoa .............................. 280 Auton käyttö- ja liikenneturvallisuu‐
den, taloudellisuuden sekä arvon säi‐ Kansainväliset huoltovälit
Neste-, voiteluaine- ja varaosa‐ lymisen vuoksi on tärkeää, että kaikki
suositukset ................................. 281 Auto on huollettava aina
huoltotyöt tehdään suositelluin välein. 15.000 km:n tai 1 vuoden jälkeen, sen
Yksityiskohtainen, ajan tasalla oleva mukaan kumpi täyttyy ensin, ellei
huolto-ohjelma autoasi varten on saa‐ huoltonäytössä toisin neuvota.
tavana korjaamosta. Kansainvälisiä huoltovälejä sovelle‐
Huoltonäyttö 3 110. taan maissa, joita ei ole lueteltu eu‐
rooppalaisten huoltovälien kohdalla.
Eurooppalaiset huoltovälit
Huoltonäyttö 3 110.
Auto on huollettava aina
30.000 km:n tai 1 vuoden jälkeen, sen Huoltotöiden kirjaaminen
mukaan kumpi täyttyy ensin, ellei Huollot kirjataan huolto- ja takuuvih‐
huoltonäytössä toisin neuvota. koon. Päivämäärän ja kilometrimää‐
Eurooppalaiset huoltovälit ovat voi‐ rän lisäksi merkitään huoltavan kor‐
massa seuraavissa maissa: jaamon leima ja allekirjoitus.
Alankomaat, Andorra, Belgia, Bos‐ Tarkista, että huolto- ja takuuvihko
nia-Herzegovina, Bulgaria, Espanja, täytetään oikein, koska se on todiste
Grönlanti, Iso-Britannia, Islanti, Ir‐ tehdyistä huolloista ja oleellinen esi‐
lanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, tettäessä takuuvaatimuksia tai good‐
Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, will-pyyntöjä. Siitä on hyötyä myös
Makedonia, Malta, Montenegro, autoa myytäessä.
Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ro‐
Huolto ja ylläpito 281

Huoltoväli ja jäljellä oleva Neste-, voiteluaine- ja Dexos on uusin moottoriöljylaatu,


joka antaa parhaan suojan bensiini-
moottoriöljyn käyttöikä varaosasuositukset
Huoltoväli perustuu useisiin käytöstä ja dieselmoottoreille. Jos sitä ei ole
riippuviin parametreihin. saatavana, on käytettävä muiden lue‐
Neste- ja voiteluainesuosi‐ teltujen laatujen moottoriöljyjä. Ben‐
Huoltonäytöstä näet, koska moottori‐
öljy on vaihdettava. tukset siinimoottoreita koskevat suositukset
pätevät myös maakaasua (CNG),
Huoltonäyttö 3 110. Käytä vain suositeltuja erittelyjä vas‐ nestekaasua (LPG) ja etanolia (E85)
taavia tuotteita. Takuu ei kata näistä käyttävien moottorien kohdalla.
erittelyistä poikkeavien tuotteiden
käytöstä aiheutuneita vahinkoja. Valitse oikea moottoriöljy laadun ja
alimman ulkolämpötilan perusteella
3 285.
9 Varoitus
Moottoriöljyn lisääminen
Käyttömateriaalit ovat vaarallisia
Eri valmistajien ja erimerkkisiä moot‐
ja mahdollisesti myrkyllisiä. Käsit‐
toriöljyjä voidaan sekoittaa keske‐
tele niitä varoen. Huomioi pak‐
nään, jos ne ovat laatuvaatimuksen
kauksissa olevat tiedot.
mukaisia laadun ja viskositeetin puo‐
lesta.
Moottoriöljy
Pelkän ACEA A1/B1- tai A5/B5-laa‐
Moottoriöljyt luokitellaan niiden laa‐
dun mukaisen moottoriöljyn käyttö on
dun ja viskositeetin mukaan. Laatu on
ehdottomasti kielletty, koska se voi ai‐
viskositeettia tärkeämpää valittaessa
heuttaa pitkällä aikavälillä tietyissä
käytettävää moottoriöljyä. Öljyn laatu
olosuhteissa moottorivaurioita.
varmistaa esim. moottorin puhtau‐
den, kulumissuojan ja öljyn ikäänty‐ Valitse oikea moottoriöljy laadun ja
misen valvonnan, kun taas viskosi‐ alimman ulkolämpötilan perusteella
teettiluokka antaa tietoa öljyn paksuu‐ 3 285.
desta tietyllä lämpötila-alueella.
282 Huolto ja ylläpito

Moottoriöljyn lisäaineet joisissa maissa, joissa on hyvin kyl‐


Moottoriöljyn lisäaineiden käyttö voi mää, tehtaalla täytetty jäähdytys‐
aiheuttaa vaurioita ja mitätöidä ta‐ neste suojaa pakkaselta noin
kuun. -37 °C:een saakka. Tämä pitoisuus
on syytä säilyttää vuoden ympäri.
Moottoriöljyn viskositeettiluokat Jäähdytysnesteen lisäaineiden, jotka
SAE-viskositeettiluokka kertoo öljyn on tarkoitettu antamaan parempi kor‐
paksuudesta. roosiosuojaus tai tiivistämään pienet
Moniasteöljyn viskositeetti ilmaistaan vuodot, käyttö voi aiheuttaa toiminta‐
kahdella luvulla, esim. SAE 5W-30. ongelmia. Auton valmistaja ei ole vas‐
Ensimmäinen luku, jonka perässä on tuussa jäähdytysnesteen lisäainei‐
W, ilmoittaa viskositeetin alhaisessa den käytöstä aiheutuvista seurauk‐
lämpötilassa ja toinen luku ilmoittaa sista.
viskositeetin korkeassa lämpötilassa.
Jarru- ja kytkinneste
Valitse soveltuva viskositeettiaste Ajan myötä jarruneste imee kos‐
alimman ulkolämpötilan mukaan teutta, jolloin jarrutusteho pienenee.
3 285. Jarruneste on siksi vaihdettava mää‐
Kaikki suositellut viskositeettiluokat rätyin väliajoin.
sopivat korkeisiin ulkolämpötiloihin.

Jäähdytysneste ja pakkasneste
Käytä vain autoa varten hyväksyttyä
Long Life -jäähdytysnestettä (LLC).
Käänny korjaamon puoleen.
Järjestelmä on täytetty tehtaalla erin‐
omaisen korroosiosuojan antavalla
jäähdytysnesteellä, joka suojaa pak‐
kaselta noin -28 °C:een saakka. Poh‐
Tekniset tiedot 283

Tekniset tiedot Auton tunnistus Tyyppikilpi


Auton tunnistenumero
Auton tunnistus .......................... 283
Auton tiedot ............................... 285

Tyyppikilpi on kiinnitetty vasemman


etuoven kehykseen.
Auton tunnistenumero näkyy tuulila‐
sin läpi.
284 Tekniset tiedot

Tyyppikilven tiedot: Moottorin tunniste


1 = Valmistaja Teknisten tietojen taulukoista ilme‐
2 = Tyyppihyväksyntänumero nee moottorin tunnistekoodi. Mootto‐
3 = Auton tunnistenumero ritiedot 3 288.
4 = Suurin sallittu kokonaismassa
kg Katso moottorin tyyppi autosi mukana
5 = Suurin sallittu yhdistelmämassa toimitetusta ETY-vaatimustenmukai‐
kg suusvakuutuksesta tai muista kansal‐
6 = Suurin sallittu etuakselin kuor‐ lisista rekisteriasiakirjoista.
mitus kg
7 = Suurin sallittu taka-akselin kuor‐
mitus kg
8 = Auto- tai maakohtaiset tiedot
Etu- ja taka-akselikuormitukset eivät
yhteenlaskettuna saa ylittää auton
suurinta sallittua kokonaismassaa.
Esim. jos etuakselikuormitus on suu‐
rin sallittu, taka-akselia ei saa kuor‐
mittaa niin paljon, että suurin sallittu
kokonaismassa ylittyy.
Auton tekniset tiedot on määritelty
EY-normien mukaisesti. Valmistaja
pidättää oikeuden tehdä muutoksia.
Auton asiapaperien tiedot pätevät en‐
sisijaisesti ohjekirjaan nähden.
Tekniset tiedot 285

Auton tiedot
Neste- ja voiteluainesuositukset
Eurooppalainen huolto-ohjelma
Moottoriöljyn laatuvaatimus
Kaikki Euroopan maat
(paitsi Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Turkki) Vain Israel
Moottoriöljyn laatu Bensiinimoottorit Dieselmoottorit Bensiinimoottorit Dieselmoottorit
(mukaan lukien CNG, LPG, E85) (mukaan lukien CNG, LPG, E85)
dexos 1 – – ✔ –
dexos 2 ✔ ✔ – ✔

Jos Dexos-laatua ei ole saatavana, voidaan käyttää enintään 1 litra ACEA C3 -luokituksen mukaista öljyä kerran kunkin
öljynvaihdon välillä.
Moottoriöljyn viskositeettiluokat
Kaikki Euroopan maat ja Israel
(paitsi Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Turkki)
Ulkolämpötila Bensiini- ja dieselmoottorit
enintään -25 °C SAE 5W-30 tai SAE 5W-40
enintään -25 °C SAE 0W-30 tai SAE 0W-40
286 Tekniset tiedot

Kansainvälinen huolto-ohjelma
Moottoriöljyn laatuvaatimus
Kaikki Euroopan ulkopuoliset maat
paitsi Israel Vain Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Turkki
Moottoriöljyn laatu Bensiinimoottorit Dieselmoottorit Bensiinimoottorit Dieselmoottorit
(mukaan lukien CNG, LPG, E85) (mukaan lukien CNG, LPG, E85)
dexos 1 ✔ – – –
dexos 2 – ✔ ✔ ✔

Jos Dexos-laatua ei ole saatavana, voidaan käyttää alla lueteltuja öljylaatuja:


Kaikki Euroopan ulkopuoliset maat
paitsi Israel Vain Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Turkki
Moottoriöljyn laatu Bensiinimoottorit Dieselmoottorit Bensiinimoottorit Dieselmoottorit
(mukaan lukien CNG, LPG, E85) (mukaan lukien CNG, LPG, E85)
GM-LL-A-025 ✔ – ✔ –
GM-LL-B-025 – ✔ – ✔
Tekniset tiedot 287

Kaikki Euroopan ulkopuoliset maat


paitsi Israel Vain Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Turkki
Moottoriöljyn laatu Bensiinimoottorit Dieselmoottorit Bensiinimoottorit Dieselmoottorit
(mukaan lukien CNG, LPG, E85) (mukaan lukien CNG, LPG,
E85)
ACEA A3/B3 ✔ – ✔ –
ACEA A3/B4 ✔ ✔ ✔ ✔
ACEA C3 ✔ ✔ ✔ ✔
API SM ✔ – ✔ –
API SN resource ✔ – ✔ –
conserving
(polttoaineen säästö)

Moottoriöljyn viskositeettiluokat
Kaikki Euroopan ulkopuoliset maat (paitsi Israel),
mukaan lukien Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Turkki
Ulkolämpötila Bensiini- ja dieselmoottorit
enintään -25 °C SAE 5W-30 tai SAE 5W-40
enintään -25 °C SAE 0W-30 tai SAE 0W-40
enintään -20 °C SAE 10W-301) tai SAE 10W-401)
1) Sallittu, mutta SAE 5W-30 tai SAE 5W-40 ja Dexos-laatu on suositeltava.
288 Tekniset tiedot

Moottorin tiedot
Tyyppimerkintä 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
A14XEL A14XER A14NEL A14NET A16XER A16LET A16XHT
Moottorin tyyppimerkintä LPG
Sylinteriluku 4 4 4 4 4 4 4
Iskutilavuus [cm3] 1398 1398 1364 1364 1598 1598 1598
Moottorin teho [kW] 64 74 88 103 85 132 125
käyntinopeudella 6000 6000 4200-6000 4900-6000 6000 5500 6000
Vääntömomentti [Nm] 130 130 200 200 155 230 260
käyntinopeudella 4000 4000 1850-4200 1850-4900 4000 2200 1650-3200
Polttoainelaji Bensiini Bensiini Bensiini Bensiini/nestekaasu Bensiini Bensiini Bensiini
Oktaaniluku (RON)
suositeltu 95 95 95 95 95 95 98
mahdollinen 98 98 98 98 98 98 95
mahdollinen 91 91 91 91 91 91 91
Kaasu – – – LPG – – –
Moottorin öljynkulutus [l/1.000 km]2) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

2) Maksimiarvo.
Tekniset tiedot 289

Tyyppimerkintä 1.6 1.8 2.0 OPC 1.3 1.6 1.7 1.7


Moottorin tyyppimerkintä A16SHT A18XER A20NFT A13DTE B16DTH A17DTN A17DTC
Sylinteriluku 4 4 4 4 4 4 4
Iskutilavuus [cm3] 1598 1796 1998 1248 1598 1686 1686
Moottorin teho [kW] 147 103 206 70 100 74 81
käyntinopeudella 5500 6300 5300 4000 3500-4000 4000 4000
Vääntömomentti [Nm] 280 175 400 190 320 260 280
käyntinopeudella 1650-3500 3800 2400-4800 1750-3250 2000 1750-2500 1750-2500
Polttoainelaji Bensiini Bensiini Bensiini Diesel Diesel Diesel Diesel
Oktaaniluku (RON)
suositeltu 98 95 98
mahdollinen 95 98 95
mahdollinen 91 91 91
Moottorin öljynkulutus [l/1.000 km]3) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

3) Maksimiarvo.
290 Tekniset tiedot

Tyyppimerkintä 1.7 1.7 1.7 2.0 Turbo 2.0 Turbo


Moottorin tyyppimerkintä A17DTE A17DTF A17DTS A20DTH A20DTR
Sylinteriluku 4 4 4 4 4
Iskutilavuus [cm3] 1686 1686 1686 1956 1956
Moottorin teho [kW] 81 96 96 121 143
käyntinopeudella 4000 4000 4000 4000 4000
Vääntömomentti [Nm] 280 300 300 350 400
käyntinopeudella 1750-2500 2000-2500 2000-2500 1750-2500 1750-2500
Polttoainelaji Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Moottorin öljynkulutus [l/1.000 km]2) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

2) Maksimiarvo.
Tekniset tiedot 291

Suorituskyky
3-ovinen viistoperä
Moottori A14XER A14NEL A14NET A16LET A16XHT A16SHT
Huippunopeus4) [km/h]
Käsivalintainen vaihteisto 1785) 192 201 220 219 230
Automaattivaihteisto – – 200 – 210 –
4) Ilmoitettu huippunopeus on saavutettavissa omamassalla (ilman kuljettajaa) plus 200 kg:n lisäkuormalla. Erikoisvarusteet voivat pienentää ilmoitettua
huippunopeutta.
5) 4. vaihde

Moottori A18XER A20NFT A17DTE A17DTC A17DTF


Huippunopeus4) [km/h]
Käsivalintainen vaihteisto 200 250 183 182 197
Automaattivaihteisto – – – – –
4) Ilmoitettu huippunopeus on saavutettavissa omamassalla (ilman kuljettajaa) plus 200 kg:n lisäkuormalla. Erikoisvarusteet voivat pienentää ilmoitettua
huippunopeutta.
292 Tekniset tiedot

Moottori A17DTS A20DTH A20DTR


Huippunopeus4) [km/h]
Käsivalintainen vaihteisto 196 210 225
Automaattivaihteisto – 207 –
4) Ilmoitettu huippunopeus on saavutettavissa omamassalla (ilman kuljettajaa) plus 200 kg:n lisäkuormalla. Erikoisvarusteet voivat pienentää ilmoitettua
huippunopeutta.

5-ovinen viistoperä
Moottori A14XEL A14XER A14NEL A14NET A16LET A16XER
Huippunopeus4) [km/h]
Käsivalintainen vaihteisto 1685) 1785) 192 202 221 188
Automaattivaihteisto – – – 200 211 182
4) Ilmoitettu huippunopeus on saavutettavissa omamassalla (ilman kuljettajaa) plus 200 kg:n lisäkuormalla. Erikoisvarusteet voivat pienentää ilmoitettua
huippunopeutta.
5) 4. vaihde

Moottori A16XHT A13DTE B16DTH A17DTE A17DTC A17DTF


Huippunopeus4) [km/h]
Käsivalintainen vaihteisto 220 175 200 188 186 201
Automaattivaihteisto 212 – – – – –
4) Ilmoitettu huippunopeus on saavutettavissa omamassalla (ilman kuljettajaa) plus 200 kg:n lisäkuormalla. Erikoisvarusteet voivat pienentää ilmoitettua
huippunopeutta.
Tekniset tiedot 293

Moottori A17DTS A20DTH A20DTR


Huippunopeus4) [km/h]
Käsivalintainen vaihteisto 198 215 226
Automaattivaihteisto – 209 –
4) Ilmoitettu huippunopeus on saavutettavissa omamassalla (ilman kuljettajaa) plus 200 kg:n lisäkuormalla. Erikoisvarusteet voivat pienentää ilmoitettua
huippunopeutta.

4-ovinen porrasperä
Moottori A14XER A14NET A16LET A16XER A16XHT
Huippunopeus4) [km/h]
Käsivalintainen vaihteisto 1835) 207 223 193 222
Automaattivaihteisto – 205 213 185 215
4) Ilmoitettu huippunopeus on saavutettavissa omamassalla (ilman kuljettajaa) plus 200 kg:n lisäkuormalla. Erikoisvarusteet voivat pienentää ilmoitettua
huippunopeutta.
5) 4. vaihde

Moottori A13DTE B16DTH A17DTE A17DTC A17DTF


Huippunopeus4) [km/h]
Käsivalintainen vaihteisto 180 205 191 188 206
Automaattivaihteisto – – – – –
4) Ilmoitettu huippunopeus on saavutettavissa omamassalla (ilman kuljettajaa) plus 200 kg:n lisäkuormalla. Erikoisvarusteet voivat pienentää ilmoitettua
huippunopeutta.
294 Tekniset tiedot

Moottori A17DTS A20DTH


Huippunopeus4) [km/h]
Käsivalintainen vaihteisto 203 215
Automaattivaihteisto – 209
4) Ilmoitettu huippunopeus on saavutettavissa omamassalla (ilman kuljettajaa) plus 200 kg:n lisäkuormalla. Erikoisvarusteet voivat pienentää ilmoitettua
huippunopeutta.

Sports Tourer
Moottori A14XER A14NEL A14NET A16LET A16XER A16XHT
Huippunopeus [km/h]4)
Käsivalintainen vaihteisto 175 190 200 220 185 220
Automaattivaihteisto – – 198 210 180 211
4) Ilmoitettu huippunopeus on saavutettavissa omamassalla (ilman kuljettajaa) plus 200 kg:n lisäkuormalla. Erikoisvarusteet voivat pienentää ilmoitettua
huippunopeutta.

Moottori A13DTE B16DTH A17DTN A17DTE A17DTF


Huippunopeus 4)[km/h]

Käsivalintainen vaihteisto 174 200 182 186 198


Automaattivaihteisto – – – – –
4) Ilmoitettu huippunopeus on saavutettavissa omamassalla (ilman kuljettajaa) plus 200 kg:n lisäkuormalla. Erikoisvarusteet voivat pienentää ilmoitettua
huippunopeutta.
Tekniset tiedot 295

Moottori A17DTC A17DTS A20DTH A20DTR


Huippunopeus 4)[km/h]
Käsivalintainen vaihteisto 184 195 212 224
Automaattivaihteisto – – 207 –
4) Ilmoitettu huippunopeus on saavutettavissa omamassalla (ilman kuljettajaa) plus 200 kg:n lisäkuormalla. Erikoisvarusteet voivat pienentää ilmoitettua
huippunopeutta.
296 Tekniset tiedot

Auton paino
Omapaino, perusmalli ilman lisävarusteita
3-ovinen viistoperä Moottori Käsivalintainen vaihteisto Automaattivaihteisto
ilmastointilaitteella A14XER 1393 –
[kg] A14NEL 1437 –
A14NET 1437 1471
A16LET 1471 –
A16XHT 1503 1503
A16SHT 1503 –
A18XER 1437 –
A20NFT 1550 –
A17DTE 1503 –
A17DTS 1503 –
ilmastointilaitteella A17DTC 1503 –
[kg] A17DTF 1503 –
A20DTH 1550 1571
A20DTR 1571 –
Tekniset tiedot 297

Omapaino, perusmalli ilman lisävarusteita


5-ovinen viistoperä Moottori Käsivalintainen vaihteisto Automaattivaihteisto
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella A14XEL 1373/1388 –
[kg] A14XER 1373/1388 –
A14NEL 1393/1408 –
A14NET 1393/1408 –/1453
A14NET LPG 1503/1518 –
A16LET –/1490 –/1503
A16XER 1393/1408 –/1443
A16XHT –/1503 –/1503
A13DTE 1393/1408 –
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella B16DTH –/1503 –
[kg] A17DTC 1503/1518 –
A17DTE 1503/1518 –
A17DTF 1503/1518 –
A17DTS 1503/1518 –
A20DTH 1503/1518 –/1590
A20DTR 1571 –
298 Tekniset tiedot

Omapaino, perusmalli ilman lisävarusteita


4-ovinen porrasperä Moottori Käsivalintainen vaihteisto Automaattivaihteisto
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella A14XER 1393/1405 –
[kg] A14NET 1437/1449 1483
A16LET –/1471 1503
A16XER 1393/1405 1449
A16XHT –/1503 1503
A13DTE 1471/1483 –
B16DTH –/1503 –
A17DTE 1503/1515 –
A17DTC 1503/1515 –
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella A17DTF 1503/1515 –
[kg] A17DTS 1503/1515 –
Tekniset tiedot 299

Omapaino, perusmalli ilman lisävarusteita


Sports Tourer Moottori Käsivalintainen vaihteisto Automaattivaihteisto
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella A14XER 1393/1408 –
[kg] A14NEL 1437/1452 –
A14NET 1437/1452 –/1503
A14NET LPG 1503/1518 –
A16LET –/1503 –/1550
A16XER 1437/1452 –/1503
A16XHT –/1550 –/1571
A13DTE 1471/1486 –
B16DTH 1503/1518 –
A17DTE 1550/1565 –
A17DTN 1550/1565 –
A17DTF 1550/1565 –
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella A17DTC 1550/1565 –
[kg] A17DTS 1550/1565 –
A20DTH 1550/1565 –/1613
A20DTR –/1613 –

Erikois- ja lisävarusteet nostavat omamassaa.


Lastaustietoa 3 98.
300 Tekniset tiedot

Auton mitat
3-ovinen viistoperä 5-ovinen viistoperä 4-ovinen porrasperä Sports Tourer
Pituus [mm] 4466 4419 4658 4698
Leveys ilman ulkopeilejä [mm] 1840 1814 1814 1814
Leveys kahden ulkopeilin kanssa [mm] 2020 2013 2013 2013
Korkeus (ilman antennia) [mm] 1482 1510 1500 1535
Tavaratilan pituus lattiassa [mm] 855 836 1084 1069
Tavaratilan pituus takaistuinten ollessa 1617 1549 1778 1835
käännettyinä eteen [mm]
Tavaratilan leveys [mm] 980 1027 976 1026
Tavaratilan korkeus [mm] 512 554 546 721
Akseliväli [mm] 2695 2685 2685 2685
Kääntöympyrän halkaisija [m] 11,4 11,5 11,5 11,5
Tekniset tiedot 301

Täyttötilavuudet
Moottoriöljy
Moottori A14XEL, A14NEL, A16LET, A16XHT A18XER A20NFT
A14XER A14NET A16XER
sis. suodattimen [I] 4,0 4,0 4,5 5,5 4,5 6,0
merkkien MIN ja MAX välissä [l] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Moottori A13DTE B16DTH A17DTE, A17DTF, A20DTH,


ecoFlex A17DTC A17DTS A20DTR
sis. suodattimen [I] 3,5 5,4 5,4 4,5
merkkien MIN ja MAX välissä [l] 1,0 1,0 1,0 1,0

Polttoainesäiliö
Bensiini/diesel, täyttömäärä [l] 566)
LPG, täyttömäärä [l] 347)
6) A13 DTE -dieselmoottori stop-start-järjestelmällä, pienennetty täyttömäärä: 46 litraa.
7) Sports Tourer: 33 litraa.
302 Tekniset tiedot

Rengaspaineet
Rengaspaineet vaihtelevat malliversion mukaan. Lueteltujen automallien järjestys on seuraava:
■ 3-ovinen viistoperä
■ 5-ovinen viistoperä, 4-ovinen porrasperä, Sports Tourer
Katso taulukon otsikosta oikea rengaspaine malliasi varten.
Comfort enintään ECO enintään Täyskuormalla
3-ovinen viistoperä 3 hengen kuormalla 3 hengen kuormalla
Moottori Renkaat edessä takana edessä takana edessä takana
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
A14XER, 225/55 R17, 210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)
A18XER 235/45 R19,
235/50 R18,
235/55 R17,
245/45 R18
A14NEL, 225/55 R17, 210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)
A14NET 235/45 R19,
235/50 R18,
235/55 R17,
245/40 R20,
245/45 R18
Tekniset tiedot 303

Comfort enintään ECO enintään Täyskuormalla


3-ovinen viistoperä 3 hengen kuormalla 3 hengen kuormalla
Moottori Renkaat edessä takana edessä takana edessä takana
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
A16LET 225/55 R17, 210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)
235/45 R19,
235/50 R18,
235/55 R17,
245/40 R20,
245/45 R18
A17DTE 225/55 R17, 210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)
245/45 R18
A17DTF, 225/55 R17, 210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 260/2,6 (38) 260/2,6 (38) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)
A17DTS, 235/45 R19,
A17DTC 235/50 R18,
235/55 R17,
245/40 R20,
245/45 R18
304 Tekniset tiedot

Comfort enintään ECO enintään Täyskuormalla


3-ovinen viistoperä 3 hengen kuormalla 3 hengen kuormalla
Moottori Renkaat edessä takana edessä takana edessä takana
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
A16XHT, 225/55 R17, 230/2,3 (33) 230/2,3 (33) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 240/2,4 (35) 280/2,8 (41)
A16SHT, 235/45 R19,
A20DTH, 235/50 R18,
A20DTR 235/55 R17,
245/40 R20,
245/45 R18
A20NFT 235/45 R18, 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) – – 260/2,6 (38) 300/3,0 (43)
245/40 R19,
245/35 R20 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) – – 280/2,8 (41) 310/3,1 (44)
Kaikki Tilapäisvarapyörä 420/4,2 (61) 420/4,2 (61) – – 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)
Tekniset tiedot 305

5-ovinen viistoperä, 4-ovinen porrasperä, Sports Comfort enintään ECO enintään Täyskuormalla
Tourer 3 hengen kuormalla 3 hengen kuormalla
Moottori Renkaat edessä takana edessä takana edessä takana
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
A14XER, 205/55 R16, 220/2,2 220/2,2 270/2,7 270/2,7 230/2,3 270/2,7
A14XEL (32) (32) (39) (39) (33) (39)
205/60 R16,
215/50 R17,
215/60R16,
225/45 R17
A14NET, 205/55 R16, 220/2,2 220/2,2 270/2,7 270/2,7 230/2,3 270/2,7
A14NET LPG, (32) (32) (39) (39) (33) (39)
A14NEL, 205/60 R16,
A16XER 215/50 R17,
215/60R16,
225/45 R17,
225/45 R18,
235/40 R19
306 Tekniset tiedot

5-ovinen viistoperä, 4-ovinen porrasperä, Sports Comfort enintään ECO enintään Täyskuormalla
Tourer 3 hengen kuormalla 3 hengen kuormalla
Moottori Renkaat edessä takana edessä takana edessä takana
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
A16LET 205/65 R16, 230/2,3 230/2,3 270/2,7 270/2,7 240/2,4 280/2,8
(33) (33) (39) (39) (35) (41)
215/60 R16,
215/50 R17
225/50 R17,
235/45 R18
235/40 R19 240/2,4 220/2,2 – – 250/2,5 290/2,9
(35) (32) (36) (42)
205/60 R16, 250/2,5 230/2,3 270/2,7 270/2,7 260/2,6 300/3,0
(36) (33) (39) (39) (38) (43)
A13DTE 205/60 R16, 220/2,2 220/2,2 270/2,7 270/2,7 230/2,3 270/2,7
(32) (32) (39) (39) (33) (39)
215/50 R17,
215/60 R16
Tekniset tiedot 307

5-ovinen viistoperä, 4-ovinen porrasperä, Sports Comfort enintään ECO enintään Täyskuormalla
Tourer 3 hengen kuormalla 3 hengen kuormalla
Moottori Renkaat edessä takana edessä takana edessä takana
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
B16DTH 205/60 R16, 230/2,3 230/2,3 270/2,7 270/2,7 240/2,4 280/2,8
215/50 R17, (33) (33) (39) (39) (35) (41)

215/60 R16,
225/50 R17,
235/40 R19,
235/45 R18
308 Tekniset tiedot

5-ovinen viistoperä, 4-ovinen porrasperä, Sports Comfort enintään ECO enintään Täyskuormalla
Tourer 3 hengen kuormalla 3 hengen kuormalla
Moottori Renkaat edessä takana edessä takana edessä takana
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
A17DTC, 205/65 R16, 230/2,3 230/2,3 270/2,7 270/2,7 240/2,4 280/2,8
A17DTS (33) (33) (39) (39) (35) (41)
215/60 R16,
215/50 R17,
225/50 R17,
225/45 R17,
235/45 R18
205/55 R16, 240/2,4 220/2,2 270/2,7 270/2,7 250/2,5 290/2,9
(35) (32) (39) (39) (36) (42)
235/40 R19
205/60 R16 250/2,5 230/2,3 270/2,7 270/2,7 260/2,6 300/3,0
(36) (33) (39) (39) (38) (43)
Tekniset tiedot 309

5-ovinen viistoperä, 4-ovinen porrasperä, Sports Comfort enintään ECO enintään Täyskuormalla
Tourer 3 hengen kuormalla 3 hengen kuormalla
Moottori Renkaat edessä takana edessä takana edessä takana
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
A16XHT, 205/65 R16, 230/2,3 230/2,3 270/2,7 270/2,7 240/2,4 280/2,8
A17DTE, (33) (33) (39) (39) (35) (41)
A17DTF, 215/60 R16,
A17DTN 225/45 R17,
215/50 R17,
225/50 R17,
235/45 R18
205/55 R16, 240/2,4 220/2,2 270/2,7 270/2,7 250/2,5 290/2,9
(35) (32) (39) (39) (36) (42)
235/40 R19
205/60 R16 250/2,5 230/2,3 270/2,7 270/2,7 260/2,6 300/3,0
(36) (33) (39) (39) (38) (43)
310 Tekniset tiedot

5-ovinen viistoperä, 4-ovinen porrasperä, Sports Comfort enintään ECO enintään Täyskuormalla
Tourer 3 hengen kuormalla 3 hengen kuormalla
Moottori Renkaat edessä takana edessä takana edessä takana
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
A20DTH 205/65 R16, 230/2,3 230/2,3 270/2,7 270/2,7 240/2,4 280/2,8
(33) (33) (39) (39) (35) (41)
215/60 R16,
215/50 R17,
225/50 R17,
235/45 R18
235/40 R19 240/2,4 220/2,2 – – 250/2,5 290/2,9
(35) (32) (36) (42)
205/60 R16, 250/2,5 230/2,3 270/2,7 270/2,7 260/2,6 300/3,0
(36) (33) (39) (39) (38) (43)
A20DTR 215/50 R17, 250/2,5 230/2,3 270/2,7 270/2,7 260/2,6 290/2,9
(36) (33) (39) (39) (38) (42)
235/45 R18
235/40 R19 270/2,7 250/2,5 – – 280/2,8 300/3,0
(39) (36) (41) (43)
Kaikki Tilapäisvarapyörä 420/4,2 420/4,2 – – 420/4,2 420/4,2
(61) (61) (61) (61)
Tietoa asiakkaalle 311

Tietoa asiakkaalle Tietoa asiakkaalle


Vaatimustenmukaisuusva‐
Tietoa asiakkaalle ...................... 311 kuutus
Auton tietojen merkitseminen Tässä autossa on järjestelmiä, jotka
muistiin ja tietosuoja .................. 313 lähettävät ja/tai vastaanottavat radio‐
aaltoja direktiivin 1999/5/EY mukai‐
sesti. Nämä järjestelmät täyttävät
direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaa‐
timukset. Kopioita alkuperäisistä vaa‐
timustenmukaisuusvakuutuksista
saa verkkosivuiltamme.

Tutkajärjestelmät
Maakohtaiset vaatimustenmukai‐
suusvakuutukset tutkajärjestelmille
ovat seuraavalla sivulla:
312 Tietoa asiakkaalle
Tietoa asiakkaalle 313

Auton tietojen ■ Auton reaktiot määrätyissä ajotilan‐


teissa (esim. turvatyynyn täyttymi‐
todistajanlausunnot jne.) liittyvät tek‐
niset tiedot voidaan yhdistää tiettyyn
merkitseminen muistiin nen, auton vakaudenhallintajärjes‐ henkilöön - mahdollisesti asiantunti‐
ja tietosuoja telmän aktivoituminen) jan avustuksella.
■ Ympäristön olosuhteet (esim. läm‐ Asiakkaan kanssa sovitut lisätoimin‐
Tapahtumamuistit pötila) not (esim. auton paikannus hätätilan‐
Nämä tiedot ovat yksinomaan tekni‐ teissa) mahdollistavat määrättyjen
Auton tiedontallennusyksiköt siä ja ne auttavat tunnistamaan ja kor‐ tietojen siirtämisen autosta.
Monet autosi elektronisista kompo‐ jaamaan vikoja ja optimoimaan auton
nenteista sisältävät tiedontallennu‐
syksikön, joka tallentaa väliaikaisesti
toimintoja. Radiotaajuinen tunnistus
tai pysyvästi teknisiä tietoja auton ti‐ Näiden tietojen perusteella ei voida (RFID, Radio Frequency
luoda liikkumisprofiileja, joista voisi
lasta, tapahtumista ja vioista. Ylei‐
tunnistaa ajoreitit. Identification)
sesti nämä tekniset tiedot dokumen‐
toivat osien, yksiköiden, järjestelmien Palveluita käytettäessä (esim. kor‐ RFID-teknologiaa käytetään joissakin
tai ympäristön tilan: jaustyöt, huoltotoimenpiteet, takuuta‐ autoissa tietyissä toiminnoissa kuten
paukset, laadunvarmistus) palvelu‐ rengaspaineiden valvonnassa ja sy‐
■ Järjestelmän komponenttien toi‐ tytysjärjestelmän toiminnan varmista‐
mintaolosuhteet (esim. täyttötasot) verkoston työntekijät (mukaan lukien
valmistaja) voivat lukea nämä tekni‐ misessa. Sitä käytetään myös muka‐
■ Auton ja sen yksittäisten kompo‐ set tiedot tiedontallennusyksiköistä vuustoiminnoissa kuten ovien lukituk‐
nenttien tilaviestit (esim. pyörän erityisillä diagnoosityökaluilla. Saat sen/lukituksen avauksen kauko-oh‐
kierrosluku / pyörintänopeus, hi‐ tästä tarvittaessa lisätietoja näistä jauksessa ja käynnistyksessä ja au‐
dastuminen, sivuttaiskiihtyvyys) korjaamoista. Kun vika on korjattu, tossa olevien autotallin ovenavaajien
■ Tärkeiden järjestelmäkomponent‐ nämä tiedot poistetaan tiedontallen‐ lähettimissä. RFID-teknologia ei
tien toimintahäiriöt ja viat nusyksiköstä tai niiden päälle kirjoite‐ Opel-autoissa käytä tai tallenna hen‐
taan jatkuvasti uutta tietoa. kilötietoja tai ole kytkettynä mihinkään
muuhun henkilötietoja sisältävään
Autoa käytettäessä saattaa syntyä ti‐ Opel-järjestelmään.
lanteita, joissa nämä muihin tietoihin
(onnettomuusraportti, auton vauriot,
314

Hakemisto A
Ajaminen..................................... 161
Auton räätälöinti ........................ 133
Auton tietojen merkitseminen
Ajojärjestelmät............................ 174 muistiin ja tietosuoja................ 313
Ajonestin .............................. 30, 118 Auton tunkki................................ 255
Ajo-ominaisuudet ja Auton tunnistenumero ............... 283
perävaunun veto-ohjeita ........ 216 Auton turvalukitus......................... 28
Ajotietokone ............................... 130 Auton työkalut............................. 255
Ajovalojen kantaman säätö ....... 140 Auton viestit ............................... 126
Ajovalot....................................... 138 Autopassi ..................................... 21
Ajovalot ajettaessa ulkomailla . . . 141 Autorikko..................................... 275
Aktiivinen hätäjarrutus................ 193 Autotiedot................................... 285
Aktiiviset pääntuet ....................... 39 Avaimet ........................................ 21
Akun purkautumisen esto .......... 150 Avaimet, lukot............................... 21
Alennettu moottorin teho............ 118 Avain, tallennetut asetukset......... 23
Alhainen pesunestetaso ............ 118
Auto havaittu edessä.................. 119
B
Autokohtaiset tiedot ....................... 3 Bensiinimoottorien polttoaine .... 208
Autolle tehtävät tarkastukset...... 222 D
Automaattinen häikäisynesto ...... 32 Dieselhiukkassuodatin................ 117
Automaattinen lukitus .................. 25 Dieselmoottorien polttoaine ....... 209
Automaattivaihteisto .................. 168 Dieselmoottorin
Auton akku ................................. 226 hiukkassuodatin ..................... 166
Auton hallinta ............................. 161 Dieselpolttoainejärjestelmän
Auton hinaaminen ..................... 275 ilmaus ..................................... 228
Auton lukituksen avaaminen ......... 6
Auton mitat ................................ 300
Auton paino ............................... 296
Auton poistaminen käytöstä....... 221
Auton romutus ja kierrätys ......... 222
315

E H Istuimen kääntäminen eteen ....... 43


Elektroninen ajonvakautusjär‐ Hallintalaitteet............................. 100 Istuimen säätö ......................... 7, 40
jestelmä................................... 175 Halogeeniajovalot ...................... 229
Elektroninen ajovakauden Hehkutus ................................... 116
J
hallintajärjestelmä ja Hinaaminen........................ 215, 275 Jarru- ja kytkinjärjestelmä .......... 114
luistonestojärjestelmä............. 116 Hinauslaitteisto .......................... 217 Jarru- ja kytkinneste................... 281
Elektroninen ajovakauden Hinauspuomi............................... 215 Jarruneste .................................. 226
hallintajärjestelmä pois päältä 116 Hiukkassuodatin......................... 166 Jarrut ................................. 172, 226
Elektroninen ilmastointiautoma‐ Huolla auto pian ........................ 114 Jarrutusapu ................................ 174
tiikka ....................................... 154 Huolto ................................ 160, 280 Jatkuva virran sammutus ........... 162
Elektroniset ajo-ohjelmat ........... 170 Huoltonäyttö .............................. 110 Johdanto ........................................ 3
Ensiapu......................................... 96 Huoltotiedot ............................... 280 Jäähdytysneste ja pakkasneste. 281
Ensiapupakkaus .......................... 96 Huurtuneet lamppujen suojukset 147 K
Esteiden havaitsemisjärjestel‐ Häikäisysuojat ............................. 35 Kaarrevalot................................. 141
mät.......................................... 195 Häikäisysuojien valot ................. 148 Kaistavahti.......................... 116, 207
Etuistuimet.................................... 40 Katalysaattori ............................. 167
Etusumuvalot ............................. 146 I
Ikkunat.......................................... 33 Katto............................................. 36
Etusuuntavilkut .......................... 236 Kattokuorma................................. 98
Etusäilytyslokero........................... 61 Ilmaisimet................................... 108
Ilmanotto .................................... 159 Kattoluukku .................................. 36
Etuturvatyynyjen järjestelmä ........ 51 Kattoteline .................................... 97
Etutörmäyksen varoitus.............. 189 Ilmastointi .................................... 16
Ilmastointijärjestelmät................. 151 Kaukovaloapu..................... 118, 139
Etäisyyden osoitus edessä Kaukovalot ......................... 118, 139
olevaan kohteeseen................ 193 Ilmastointilaite ............................ 152
Ilmastointilaitteen säännöllinen Kaukovalovilkku ......................... 140
F käyttö ...................................... 160 Kehittynyt pysäköintiavustin....... 198
Flex-Fix-järjestelmä...................... 64 Info-näytöt................................... 119 Kello............................................ 105
Interaktiivinen ajojärjestelmä...... 177 Keskikonsolin säilytystila ............. 63
G Istuimen asento ........................... 40 Keskikonsolin valaistus .............. 149
Graafinen infonäyttö, värillinen Keskuslukitusjärjestelmä ............. 23
infonäyttö ................................ 124 Kierroslukumittari ....................... 108
316

Kiinnityssilmukat .......................... 91 L Merkkivalot................................. 111


Kiinteät tuuletussuulakkeet ........ 159 Lapsilukot .................................... 25 Mittaristo .................................... 108
Kojelaudan osat ........................... 11 Lastaustietoa ............................... 98 Mittarit......................................... 108
Kojelaudan sulakerasia ............. 251 Lasten ISOFIX-turvajärjestelmät . 59 Moottorin jäähdytysneste .......... 224
Kojelaudan valaistuksen säätö . . 147 Lastenistuimen asennuspaikat .... 56 Moottorin jäähdytysnesteen
Kojelaudan valaistus ................. 248 Lasten turvaistuimet..................... 54 lämpömittari ............................ 110
Kolmipisteturvavyö ...................... 48 Lasten turvajärjestelmät .............. 54 Moottorin käynnistäminen ......... 162
Konepelti .................................... 223 Latausjärjestelmä ...................... 114 Moottorin pakokaasu ................. 166
Koodi.......................................... 126 Liikennemerkkien tunnistus........ 204 Moottorin tiedot .......................... 288
Korkeussuunnassa säädettävä Liikkeellelähtö .............................. 18 Moottorin tunniste....................... 284
takalattian suojus...................... 89 Lisälämmitin................................ 158 Moottorin öljynpaine .................. 117
Kuljettajan apujärjestelmät......... 179 Lisävarusteet ja autoon tehdyt Moottoritilan sulakerasia ............ 249
Kuljettajan tietokeskus................ 119 muutokset ............................... 221 Moottoriöljy ................ 223, 281, 285
Kuolleen kulman varoitus........... 201 Luistonestojärjestelmä ............... 174 Mukautuvat ajovalot .................. 141
Kupera muoto .............................. 31 Luistonestojärjestelmä pois Mukautuva vakionopeussäädin.
Kuviourien syvyys ...................... 260 päältä ..................................... 116 ........................................ 119, 182
Kylkisuuntavilkut ........................ 246 Lukkiutumaton jarrujärjestelmä . 172 Mukinpitimet ................................ 60
Kyynärnoja ............................. 46, 47 Lukkiutumaton jarrujärjestelmä Murtohälytinjärjestelmä ................ 28
Kyynärnojan säilytystila ............... 62 (ABS) ...................................... 115 Murtosuojauslukitus ..................... 28
Käsikäyttöinen häikäisyn esto ..... 32 Lukuvalot ................................... 148 Mäkilähtöapu ............................. 174
Käsikäyttöiset ikkunat .................. 33 Lumiketjut .................................. 261
Käsinelokero ................................ 60 Lämmitettävä ohjauspyörä ........ 101
N
Käsivaihteisto ............................ 171 Lämmitys ..................................... 46 Neste- ja voiteluainesuosituk‐
Käynnistys apukaapeleilla ......... 273 Lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä 151 set .................................. 281, 285
Käynnistäminen ja toiminta........ 162 Nopeusmittari ............................ 108
Käytä poljinta.............................. 114 M Nopeusrajoitin............................. 181
Kääntyvät ajovalot ............. 118, 233 Manuaalinen tila ........................ 169
Matkamittari ............................... 108
O
Kääntyvät peilit ............................ 31 Ohjaus........................................ 161
Matkustamon ilmansuodatin ...... 159
Ohjauspyörän kauko-ohjaus....... 100
317

Ohjauspyörän säätö ............ 10, 100 Pysäköinti ............................ 19, 166 S


Ohjaustehostimen neste............. 225 Pysäköintitutka .......................... 195 Savukkeensytytin ....................... 107
Ohjaustehostin............................ 115 Pyyhin- ja pesulaitteistot .............. 15 Seisontajarru...................... 172, 173
Osamatkamittari ........................ 108 Pyyhkimen sulan vaihto ............. 228 Seisontavalot ............................. 146
Ovet.............................................. 26 Pyörän vaihto ............................. 265 Sisätaustapeilit............................. 32
Ovi auki ...................................... 119 Päiväajovalot ............................. 141 Sisätilojen hoito ......................... 279
Pääntuen säätö ............................. 9 Sisävalot............................. 147, 248
P Pääntuet ...................................... 38 Sisääntulovalot .......................... 149
Panoraamakatto .......................... 37 Pölykapselit ............................... 261 Sivuturvatyynyjen järjestelmä ...... 52
Pariston jännite .......................... 129 Sivuvalot..................................... 138
Peilien lämmitys ........................... 32 Q Stop-Start-järjestelmä................. 163
Peilin säätö .................................. 10 Quickheat................................... 158 Sulakkeet ................................... 248
Peruutusvalot ............................. 147 Sumuvalot .......................... 118, 234
Perävaunun kytkentä.................. 215 R
Radiokauko-ohjain ....................... 22 Suorituskyky .............................. 291
Perävaunun Suunta- ja kaistanvaihtovilkut .... 145
vakautusjärjestelmä ............... 220 Radiotaajuinen tunnistus (RFID,
Radio Frequency Suuntavilkku .............................. 113
Perävaunun vetäminen ............. 216 Symbolit ......................................... 4
Pesulaitteen neste ..................... 226 Identification) .......................... 313
Rekisterikilven valo .................... 247 Sähköjärjestelmä........................ 248
Poistumisvalot ........................... 149 Sähkötoiminen seisontajarru.....
Polkupyöräteline........................... 64 Rengas- ja pyöräkoon
muuttaminen .......................... 261 ........................................ 115, 173
Polttimon vaihto ......................... 229 Sähkötoiminen säätö ................... 31
Polttoaine.................................... 208 Rengasmerkinnät ...................... 257
Rengaspaine ............................. 257 Sähkötoimisen istuimen säätö ..... 44
Polttoaineenkulutus – CO2- Sähkötoimisen seisontajarrun
päästöt ................................... 215 Rengaspaineet .......................... 302
Rengaspaineiden vika.......................................... 115
Polttoaineensyötön katkaisu Sähkötoimiset ikkunat .................. 33
moottorijarrutuksessa ............. 163 valvontajärjestelmä ........ 117, 258
Rengasrikko................................ 265 Säilytyslokero istuimen alla ......... 62
Polttoaineen valintapainike ........ 109 Säilytyslokerot.............................. 60
Polttoainemittari ......................... 109 Renkaankorjaussarja ................. 262
Säilytystilat.................................... 60
Polttoaine nestekaasukäytössä. . 209 Säädettävät tuuletussuulakkeet 158
Polttoaine vähissä ..................... 117
318

T Turvatyynyverhojen järjestelmä ... 52 Vakionopeussäädin ........... 118, 179


Takaistuimet................................. 47 Turvaverkko ................................. 94 Valintavipu ................................. 168
Takakamera ............................... 203 Turvavyö ........................................ 9 Valoautomatiikka ....................... 139
Takakuljetusjärjestelmä................ 64 Turvavyömuistutin ..................... 113 Valojen toiminnot........................ 149
Takalasin lämmitys ...................... 35 Turvavyöt ..................................... 47 Valokytkin .................................. 138
Takalasin pyyhin/pesulaite ........ 104 Tuuletus...................................... 151 Vanteet ja renkaat ..................... 257
Takasumuvalo ........................... 118 Tuuletussuulakkeet.................... 158 Varapyörä .................................. 269
Takasumuvalot .......................... 146 Tuulilasi........................................ 33 Varoituskolmio ............................. 95
Takasäilytystila............................. 86 Tuulilasin pyyhin-/pesulaite........ 102 Varoitusvalot............................... 108
Takavalot ................................... 238 Tyyppikilpi .................................. 283 Varoitusvilkut ............................. 145
Tallennetut asetukset................... 23 Työkalut ..................................... 255 Varoitusäänet ............................ 129
Talvirenkaat ............................... 257 Tämän käsikirjan käyttö ................. 3 Verhoilu...................................... 279
Tankkaaminen ........................... 211 Täyttötilavuudet ......................... 301 Vika ............................................ 170
Tapahtumamuistit....................... 313 Töiden tekeminen ...................... 222 Virransyötön keskeyttäminen .... 170
Tavaratila ............................... 26, 82 Virtalukon asennot ..................... 162
Tavaratilan kiinnitysjärjestelmä..... 91
U Virtapistokkeet ........................... 106
Tavaratilan lattian suojalevy ........ 89 Ulkoasun hoito............................ 277 Vyöt.............................................. 47
Tavaratilan sulakerasia .............. 252 Ulkolämpötila ............................. 104
Tavaratilan suoja ......................... 87 Ulkopeilit....................................... 31 Y
Toimintavian merkkivalo ............ 114 Ulkopinnan hoito ........................ 277 Yleisiä tietoja ............................. 215
Toisen ajoneuvon hinaaminen . . 276 Ulkovalot ...................... 13, 118, 138
Ultraäänipysäköintitutka .... 116, 195 Ä
Top-Tether-kiinnityssilmukat ........ 59 Älypuhelimen ohjausyksikkö...... 126
Tuhkakupit ................................. 107 Uuden auton totutuskäyttö ........ 162
Äänitorvi ............................... 15, 101
Turvatyynyjen poiskytkentä ......... 53 V
Turvatyynyjärjestelmä .................. 50 Vaara, Varoitus ja Huomio ............. 4 Ö
Turvatyynyn poistaminen Vaatimustenmukaisuusvakuutus 311 Öljy, moottori...................... 281, 285
käytöstä .................................. 113 Vaihteisto ..................................... 17
Turvatyynyt ja Vaihteistonäyttö ......................... 168
turvavyönkiristimet ................. 113 Vaihto ylös.................................. 115
Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.
Tässä julkaisussa olevat tiedot vastaavat tilannetta alla mainittuna painatuksen ajankohtana. Adam Opel AG pidättää itselleen oikeuden autojen tekniikkaa, varustelua ja muotoilua
koskeviin muutoksiin suhteessa tämän julkaisun tietoihin ja kuviin, sekä myös julkaisun sisällön muutoksiin.
Painos: tammikuu 2014, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.
Painettu ilman klooria valkaistulle paperille.

KTA-2685/9-fi 01/2014

*KTA-2685/9-FI*