You are on page 1of 15
h EAAHNIKH AHMOKPATIA YNMOYPFOE OIKONOMIKON NOMIKO EYMBOYAIO TOY KPATOYE Api8uds FywpoSérnons 209/2018 TO NOMIKO EYMBOYAIO TOY KPATOYE TMHMA A’ Euvedpiaon ms 19" AexepBpiou 2018 Zuveeon : TipéeBpog : XpucagovAa Auyepivou,, Aviimpdedpo N.E.K. MéAn: Mavaynotng = Mavayiwrouvaxos, AvtimpdedpogN.E.K., Fetpyiog KaveAnérrounos, Aikatepivn Tpnyopiou, Evatpariog Euvoikns, Mavayiwotng Nammas kai ABavdciog Gcoxdpns, NouiKoi Z4pBouAo! tou Kpdrous. E1onyrirpia: Awa Aiov. Kavrvia, Mépe6po¢ N.E.K. Api®uds Epwripatos : To éyypago pe api@ud mur. .952/5/24213/E.4340/14-3- 2018 tov Yroupyeiou E8vixig Ayuvas / TeviKhg AleUGuvong OiKovopIKoU Txediaopou & Yrrooripiéng / Alevuven¢g OiKovopikod / TpHyatos OrKovopiKri¢ Mépiyvag & Aoyioikou TepiAnyn epwrhpatos: Epwrdrai a) av, yia ty avayviipion Tg TpoUTMPEGIAS orpariwtikwy TrpoAevans EMY - EM, we peroxiKiig oxéons He TOUS EI6iKoUG Aoyapiacpous AAAnAoBonGeIas (E.AO.A.), rATo1 aT Thy KaraTAgA TOUS EW KAI THY nuEpopNvia SnHogievans tou v. 2936/2001 (25-7-2001), arraireitar omwodiTroTE OXETiKF Gimon Tw evdiagepoLEvw FN avayvwPION aUTH aTopacieral auterrayyéATus, XwpIs oXenKi aimon, He aTOpAON tng AloiKoGAs Emrporrg Tou oikeiou E.AO.A. B) Ee Tepirwon Tou ato Taparrdvw epdtnya n arraévinan eivat ori amarreirar omwodfrore OXENKH Giman via THY avayvwpION tng TOUTMpEDIAS ws peToxiKiig oXéons UE TOUS E.AO.A., vopiporroreira: va KaTaBéce! ia TéTOIa aitT}on téws HETOXOG, MpoéAeuans EMY - EMO, o orroiog éxe! On aTrooTpaTEUBE! Kalo oTroiog eire éxe! On AGBe! To avaAoyouv egdrrag Bor@nya (BNAGBA yia Th HETOXIKA Tou oxgon am 25-7-2001 Kal evrev@ev) cite éxe! Adel Tricw droKa Tig E1ogopes TOU; Boe Ero Mo Tévw Epdatna, To NoyiKs ZuyBoUNo rou Kpdtous (Tyra A’), yrwpodomoe ws eB: lotopixé Ero MopaTrdvw Eyypago epwrnya mg UTTPEGIAG Kal OTA GTOIXE!a Tou gaKEAOU TrOU To Guvodevouv, exTieTa! To aKéAUBO TrpaypaTKé: 1. To Ymoupyeio E@vixrig Auuvac, yéow twv Fevixi Emiredciwv, éxer yivel amrodEKTNG avagoPwY OTPaTIWTIKOY TPOGWMIKOU, TPOEAEUaNS EGeAovTi MaKpdc Onreiag (EMO) kai E8eAovri Mevtacrous Yrnpeciag (EMMY), KaGug Kai emiotohwv Tou MlaveAdjviou ZuAA6you Atroorpatwvy EMO, oXeriké ye Thy avayvwpIon tS mipotmmpeciag ms ev Adyw KaTHYopiag orpaTIWTIKON TpOGWMKON (EMO), yia Thy meviactia Tou ummpérnoav wo OMY - EMY, xarémv kataBodig tev TPOBAETOHEVWV elagopiv KAI Thy Kar’ ErTéKTAGN KaTABOAA TOU SikaloUyevou egamrag Bon@hyaros. 2. O1 ENY ~ EMO, avefdprnta amé To xpbvo KaTéraghs Tous, avayvwwpigouv To CUVOAIKO xXpévO OTPaTIWTIKHS UTTNPEGIAg ATS THY KaTaTAgA TOUS YExpI THY EvapEN loxdog Tou v. 2936/2001 w¢ xpévo LETOXIKKG oXEoNS He Tous EISIKOUG Aoyapiacpous Twv Tpltiv Fevixiov EmteAeiwy (E.AO.A.E., E.AO.AN. Kal E.AO.AA.) kai emiBapbvovral Le TAY TrP6GBETN KpamHaN 2% [Ovo Via To XpoviKd SidotnyA TH Tevraeriag, Tou urmperovcav we ENY, amd To cUVOAKS xpdvo oTpaTIWTIKG ummpediag yia tov orroio eixav emBapuveei ye taV Kpdton 4% Kai Sev tous eixe emBAnGei mpdaBern Kpatnan 3. Eupqwva pe hv mapdypag 3 Tou dpOpou 10 Tou v.d, 398/1974, n avayvwpion TS Tapandvw peToyiKris oXéons yiveTar Ye aTpaEn TOU oIKEioU AloIKNTIKOU ZupBoudiou [An AtoKovcag Emporis, ovppwva YE To dpepo 28 Tou v. 3648/2008 (A’ 38)}, Bdce! Twv aTratroupevw SiKaIOAOYNTIKUV Ka LE THY KaTaBOAR mTpda8erg [Nvioiag KPdTnONs, TOU UTTOAYi