You are on page 1of 3

IES VILA-ROJA ALMASSORA MATEMÀTIQUES 1er ESO 2016/2017 EXAMEN EXTRAORDINÀRIA

NOM I COGNOMS:.................................................................................NOTA:...................

EXERCICI 1.(0,5p)- Ordena de menor a major els següents nombres enters i representa'ls en al
recta numèrica:-

9 +2 0 +6 -3 5 -4

EXERCICI 2.(2,1P) Calcula el resultat de les següents operacions combinades de nombres


enters, tin en compte les prioritats en les operacions combinades:

a) 3·(16 – 7·2) – 6 =

b) 5-7+3-4+2 =

c) ( +5 )-( +3 )-( -7) +( -2)=

d) (1-7-5)-(6-3+2-4)=

e) 2·(-7)- 5·(8-6)=

f) 20-2·(4-13+5)=

g) (-6)·(+3)-[3·(-4-2)-(-3+5)]·(-2)=

EXERCICI 3. (0,9P) Escriu en forma d'una sola potencia aplicant les propietats de les potencies.

( 5 )5⋅( 5 )3= (3) 8 : (3) 5 

(15 2 153 ) : 155  75  7 2  73 

43  40  4  1015 : 108 
IES VILA-ROJA ALMASSORA MATEMÀTIQUES 1er ESO 2016/2017 EXAMEN EXTRAORDINÀRIA

EXERCICI 4. (0,75P) Realitza les següents operacions amb nombres decimals:


a) 56,25 + 32,18·7,25

b) 25,75:5

EXERCICI 5. (1,5P) Realitza les següents operacions amb fraccions, redueix el resultat fins la
fracció irreductible si es possible:
5 1 11
b)   
3 2 12

1 5
a) 3     
2 6

4 2 3 1 2 1
c)     : 
3 5 4 5 3 6

EXERCICI 6.(0,7p) Un camioner ha descarregat les tres cinquenes parts de la càrrega del seu
camió. Si el pes total de la càrrega era de 5.500 Kg, quin per ha descarregat?

EXERCICI 7. (0,7p)El 20% dels alumnes de 1er ESO no han fet els deures. Si a la classe hi ha en
total 30 alumnes. Quants alumnes no han fet els deures? Quin percentatge si els ha fet?

EXERCICI 8. (0,7p)Una màquina fabrica 35 peces en una hora. Quantes peces fabricarà en set
hores? Quant tardarà a fabricar 105 peces? ( Fes us de la proporcionalitat per a resoldre el
problema)
IES VILA-ROJA ALMASSORA MATEMÀTIQUES 1er ESO 2016/2017 EXAMEN EXTRAORDINÀRIA

EXERCICI 9.(0,8p)
6.1. Redueix al màxim les següents sumes I restes de monomis:
a) 9b+7a-6b-3a-2a-2b=

b) 3m3·(-5m2)=

c)(4x2y) : (xy)

6.2. tradueix els següents enunciats al llenguatge algebraic:


El doble d'un nombre més dues unitats:
Si la meva edat actual és x, la meva edat fa 5 anys era:

EXERCICI 10 (1,35p). Calcula

a) 2  6 x  36 x  5

b) 19  12 x  7  ( 8 x  7 )

c) 10 x  7  15  4 ( x  20 )