You are on page 1of 1

Consens [i confruntare între domn [i boieri — exemplul domniei lui Constantin Brâncoveanu A.

Însc\unarea ca domn prezentat\ de Letopise]ul cantacuzinesc (1688) Plinindu-se […] octombrie 29 de


zile, cursul anilor 7197, luni diminea]a la dou\ ceasuri din zi, prist\vitu-s-au {erban vod\1, dându-[i
fericitul suflet în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu s\-l pomeneasc\! Deci întâmplându-se la prist\virea
lui p\rintele mitropolitul Theodosie [i frate-s\u Constantin Cantacuzino, ce-au fost mare stolnic, [i
to]i boierii, numaidecât merser\ la sfânta mitropolie [i poruncir\ de se strânser\ to]i c\pitanii de pe la
toate cetele [i mul]ime de boieri mari [i mici din ]ar\ [i to]i negu]\torii. Atunci aduser\ pe un capugi
ba[a2 turc, Hamet aga, care era venit aici cu trebi împ\r\te[ti [i mai erau [i al]i agalari turci; aduser\ [i
pe p\rintele Dionisie, patriarhul }arigradului, [i a[a cu to]ii merser\ înaintea acelui ag\ turc de-i
spuser\ de moartea lui {erban vod\ [i-l întrebar\ de sfat, s\-i înve]e cum vor face. Atunci acel ag\ turc
împreun\ cu alal]i deter\ r\spuns întru auzul tuturor boierilor [i a tuturor slujitorilor la mari [i la mici
ca f\r\ z\bav\ s\-[i ridice domn din ]ar\ s\ nu care cumva s\ se prinz\ vreo sminteal\ […]. Deci
boierimea [i cu al]i cu to]i nu avur\ cum face într-alt chip, ci cu to]ii f\cur\ sfat [i aleser\ dintre dân[ii
pe un boier anume jupan Constantin Brâncoveanu, marele logof\t, de-l ridicar\ s\ le fie domn, c\-l
[tiau c\ este în]elept [i se tr\gea din odrasl\ domneasc\. Atunci cu to]ii se închinar\ lui cu mare
bucurie [i to]i cu un glas bun, ziser\: Într-un ceas bun s\ ne fii m\ria ta domn pân\ la adânci b\trâne]i.
{i îndat\-l duser\ în sfânta mitropolie cu mare cinste, luându-l de mân\ p\rintele Theodosie
mitropolitul, pân\ l-au b\gat în sfântul altar, pe poarta cea mare împ\r\teasc\ [i acolo l-au purtat
împrejurul sfântului pristol, s\rutând masa cea sfânt\ [i evanghelia cea dumnezeiasc\ [i cinstita cruce.
{i închinându-se, au îngenunchiat înaintea pristolului, de i-au citit deasupra capului molitvele de
domnie patriarhul Dionisie [i l-au blagoslovit. {i a[a ie[ind de acolo, l-au pus în scaun domnesc pân\ i-
au cântat mnoga leta [mul]i ani tr\iasc\], mergând