You are on page 1of 21

Tartalom

Köszönetnyilvánítás 4
A szerzőkről 5
Hasznos szakkifejezések 6
Előszó 7
Bevezető 8

1. A kiképzés alapelvei
Az első rész az alapvető anatómiai tudnivalókra és a lókiképzés anatómiai
szempontjaira fókuszál, vizsgálja a testtartás jelentőségét, betekintést nyújt az
aszimmetria következményeibe, és bemutatja a kompenzációs mintákat.

1. Az anatómia alapjai 10
2. A csontozat érettsége 22
3. A testtartás alapismeretei 28
4. A kiképzés alapelvei 46
5. A lovaglás hatásai 60
6. Aszimmetria 79
7. A jármódok 86

2. A teljesítmény fokozása
Javaslatok a ló körvonalának, jármódjainak, testtartásának, rugalmasságának,
stabilitásának és váz- izomrendszeri egészségének fejlesztéséhez, javításához.
8. Fej- és nyaktartás 100
9. Talajviszonyok 111
10. Az összeszedettség fokozása 116
11. Hosszhajlító gyakorlatok 127
12. Oldalra léptető gyakorlatok 135
13. Gyakorlatok járóiskolán 147
14. Gimnasztikai ugrógyakorlatok 156
A SZERZŐK 5

A szerzőkről
GILLIAN HIGGINS ló és humán sport- és gyógy- rendszeresen tart anatómia- és biomechanika-kurzu-
terapeuta, A Brit Lovas Szövetség (British Horse sokat, és boncolásokat szervez terapeutáknak. A ló-
Society, BHS) oktatója, military lovas, a lóanatómia tulajdonosok körében igen kedvelt a lómasszázs és a
szakértője és az anatómia művészi ábrázolásának szen- ló-„stretching” , valamint az egyetemeken és főisko-
vedélyes művelője. Szakterületének kiemelkedő alak- lákon tartott előadások és a nagyközönségnek szánt
jaként a HORSES INSIDE OUT szervezet alapítója. esti bemutatók sora. Számos könyvet, valamint két
Az egyedülálló vállalkozás rendkívül érdekes bete- DVD-t jelentetett meg eddig.
kintést nyújt a lókiképzés, a lótartás és a ló jóllétének
témaköreibe. A lovasok, edzők, egyetemi hallgatók STEPHANIE MARTIN gyerekkora óta foglalkozik
és gyógyterapeuták így könnyebben megérthetik a lovakkal, legfőképp a lójólléti kérdések foglalkoztatják.
lovak anatómiáját, fiziológiáját és biomechanikáját. Lelkes irodalomrajongó, számos cikk írójaként e
Lebilincselő előadói stílusával és „életszagú” példáival könyv szövegének szerkesztésében is fontos szerepet
világszerte nagy népszerűségnek örvend. Gillian vállalt.

A lovak festése
A könyvben látható lovakat Gillian Higgins festette, az ábrázolásokat ő tervezte. Az anatómiai rendszer
komplexitásától függően egy-egy ló befestése négy-hat órát vesz igénybe. A felhasznált festék vízbázisú, nem
toxikus, tökéletesen ártalmatlan.
További információ: www.HorsesInsideOut.com
8 BEVEZETŐ

Bevezető

E kötet szemléletmódja üdítően újszerű! Feltárja Az idomítási skála hat lépcsője a következő:
hogy az anatómia, a biomechanika megértésével, a ló • ütem, a lépések egyenletessége;
működésének és a kiképzés alapelveinek anatómiai • elengedettség, nyugodtság, a mozgás ruganyossága;
alapokra épülő megismerésével hogyan lehet meg- • támaszkodás, a zabla és a segítségek elfogadása;
alapozott döntéseket hozni a lovaglással, a lókikép- • lendület;
zéssel és a lóval való bánásmóddal kapcsolatban. • egyenesség, egyforma támaszkodás mindkét száron;
A megszerzett tudás alkalmazásával maximálisan ki- • összeszedettség, fokozott alálépés és jobb egyensúlyi
aknázhatják lovuk képességeit és a sajátjaikat, ügye- helyzet.
sebbé válhatnak, elérhetik a céljaikat, így még több
siker, elégedettség és öröm lehet a jutalmuk. A szintek szorosan összefüggenek egymással, s
A Testre szabott lókiképzés az anatómia tükrében bár minden szintet jól meg kell alapozni, mielőtt a
útmutatást ad a lovasoknak: úgy tekintsenek ma- következő szintre továbblépünk, a hat lépcsőfokot egy
gukra, mint személyi edzőre, aki figyel a ló izomzatá- egészként kell tekinteni. A Testre szabott lókiképzés
ra, számításba veszi az állat jóllétének minden aspek- az anatómia tükrében összefüggései egy látványosan
tusát, és tanulmányozza a ló testtartását. Bemutatja, illusztrált könyv, amely lépésenként, az olvasó szá-
hogyan kell empátiával, érzékenyen és mindig a ló mára könnyen emészthető formában tárgyal egy-egy
érdekeit szem előtt tartva képezni a lovat. témát.
Ma már a ló is „sportoló”. Folyamatosan a fizikai Ez az egyedi, a kérdést új megvilágításba helyező
korlátait feszegetjük. Mind magasabbra emeljük kötet nem kifejezetten oktatásra szánt kiadvány, in-
az akadályt – átvitt értelemben is. Elvárjuk, hogy kább gondolkodásra serkent, az anatómia és a ló-
gyorsabban fusson, magasabbra ugorjon, egyre ne- kiképzés biomechanikai alapelveibe nyújt betekintést.
hezebb mozdulatokat hajtson végre szinte elképzel- Mindannyiunkat arra ösztönöz, hogy a fejlődjünk, és
hetetlen ügyességgel, erővel és egyensúllyal, ráadásul a lehető legtöbbet nyújtsuk a lovunknak.
lovasával a hátán. Mindehhez fittnek, fürgének,
elengedettnek, erősnek és mentálisan felkészültnek
kell lennie. Mi, lovasok gyakran edzünk teremben.
A ló edzőtermét a pálya, a legelő, a hegyek és a völgyek
jelentik.
A világszerte elfogadott német kiképzési skála
olyan kipróbált és bizonyított rendszer, amelynek az a
célja, hogy elérhessük a ló természetes, fizikai és men-
tális képességeinek maximumát. A kiképzési skála
alapelveinek követésével és a ló anatómiájának, illetve
biomechanikájának alapos megértésével a lovas egy
jól képzett, engedelmes, elengedett és kényelmes lovat
kap jutalmul, amely minden helyzetben készségesen
együttműködik a lovasával. Ez minden lóra érvényes,
szakágtól és fajtától függetlenül.
G I M N A S Z T I K A I U G R Ó G YA KO R L ATO K 9

RÉSZ
A kiképzés
alapelvei
Az 1. fejezet az alapvető anatómiai
tudnivalókra és a lókiképzés
anatómiai szempontjaira fókuszál,
vizsgálja a testtartás jelentőségét,
betekintést nyújt az aszimmetria
következményeibe, és bemutatja
a kompenzációs mintákat.
1 Az anatómia alapjai

Az anatómia a testrészek szerkezetének és azok egy- jó lovassá, edzővé, terapeutává, patkolókováccsá vagy
máshoz való viszonyának leíró tudománya. Az ana- nyeregkészítővé váljon. Ezek az ismeretek rendkívül
tómiai ismeretek nélkülözhetetlenek minden lovas, fontosak ahhoz, hogy ki tudjuk aknázni és megértsük
edző és lovas szakember számára, mert általuk ért- a ló teljesítőképességét és ennek határait.
hetjük meg a mozgásmechanizmust. Anatómiai is- Az 1. fejezetben feltárjuk az axiális és appendi-
mereteink arra ösztönöznek, hogy engedjük a lovat kuláris csontozat közötti alapösszefüggéseket, bemu-
szabadon mozogni anélkül, hogy felesleges terhe- tatjuk a pólyák tapadását, az izmok működését és
lésnek tennénk ki az ízületeket, inakat, szalagokat az izomláncok jelentőségét, mindezt a mozgással
vagy izmokat. Abban is sokat segítenek, hogy valaki összefüggésben.
A Z A N ATÓ M I A A L A PJ A I 11

A gerinc
A gerinc csigolyákból, porckorongokból, erős szala- jellemzőkkel írhatók le, de a gerincszakaszok közti
gokból és ízületekből felépülő összetett szerkezet. ízesüléseknél minden esetben eltérő az alakjuk. Min-
Az elülső és hátulsó végtagok között alkot hidat, to- den csigolyához izmok és inak kapcsolódnak, és
vábbítja a hátulsó végtagokból eredő tolóerőt, meg- mindegyik csigolya közepén áthalad a gerinccsatorna,
tartja az emésztőrendszer és a lovas súlyát. Öt részre amelyben a gerincvelő fut. A gerincvelő közvetíti az
osztható. A csigolyák a gerinc teljes hosszában azonos üzeneteket az agy és a test egyéb részei között.

7 nyakcsigolya 6 ágyékcsigolya 18-22 farokcsigolya

első nyaki második nyaki nyak-háti hát-ágyéki ágyék-keresztcsonti


csigolya csigolya ízület ízület ízület

tövisnyúlványok

nyakszirti ízület

18 hátcsigolya

keresztcsont-
farokcsonti ízület

5 összenőtt keresztcsigolya
12 1. RÉSZ • A KIKÉPZÉS ALAPELVEI

A gerinc szokatlan, de rendkívül A hátcsigolyákhoz – az egymással


érzékletes és gondolkodásra szomszédos csigolyák közötti borda-
késztető ábrázolása ízületi árokban – 18 pár borda ízesül.
A bordák alátámasztják a hátat,
ezen a területen lehet meghajlítani
a lovat oldalirányba. Kétféle bordát
ismerünk:
• 8 valódi, közvetlenül a szegy-
csonthoz csatlakozó borda, ezek
a támasztó bordák
• 10 álborda, melyek szalagos és
porcos összeköttetés révén kap-
csolódnak a szegycsonthoz. Mi-
vel ez a rész rugalmasabb, „légző
bordáknak” is nevezzük őket.

Az ágyéki szakasz 6 ágyékcsigolyá-


ból áll, melyekre hosszú és széles
harántnyúlványok jellemzőek. Az
ágyéki szakasz feladata az alatta lévő
a tövisnyúlványok szervek védelme, izmok tapadási
teteje
hátcsigolyák helyéül szolgál, növeli a stabilitást.
Mivel az ágyékcsigolyákhoz nem
csatlakoznak az alátámasztásban
fontos szerepet játszó bordák, fon-
tos, hogy a nyereg, ezáltal a lovas
súlya a bordák felé kerüljön. Az
ágyéki szakasz hát-ágyéki ízülete
első
nagyon merev, minimális előre- és
ágyékcsigolya
hátrahajlásra képes, oldalirányú haj-
lékonysága és tengely körüli csavar-
ágyékcsigolya hatósága behatárolt.
harántnyúlványa

külső külső csípőszöglet


csípőszöglet

medence (pelvis)
belső
csípőszöglet
belső
csípőszöglet
keresztcsont
(sacrum)

ülőgumó ülőgumó

farokcsigolyák
A Z A N ATÓ M I A A L A PJ A I 13

lapocka (scapula) lapockaporc


Az elülső végtagok
Az elülső láb lényegében egy füg-
gőleges csontoszlop, amely nem
ízülettel, hanem izomkötegekből és
lágyrészből álló mellkasi hevederen
keresztül kapcsolódik a gerinchez.
Az elülső végtag teszi lehetővé,
hogy a ló irányt tudjon váltani.
Emellett lengéscsillapítóként mű-
ködik, főképp az ugrást követő ta-
felkarcsont lajfogás fázisában. Az elülső láb
singcsont (humerus)
legfontosabb feladata a tömeg alátá-
(ulna)
masztása, ezenfelül szerepe van az
orsócsont
(radius)
egyensúlyozásban, a fordulásban és
lábtőcsontok a fékezésben.

kapocscsont

lábközépcsont

egyenlítőcsont
medence
csüdcsont

pártcsont patacsont

combcsont
A hátulsó végtagok (femur)

A hátulsó lábak a medencén és a keresztcsonti


ízületen keresztül kapcsolódnak a gerinchez. szárkapocscsont
Csontjaik nagyok, erősek és ellenállóak, ha- (fibula)
talmas erőt tudnak létrehozni. Az erőteljes
sípcsont
hátulsó lábak elsődleges funkciója a súly- (tibia)
eltolás. A csontok egymáshoz viszonyított
szöge és helyzete, valamint a csontok hossza
hatással van a rugalmasságra, az előretoló csigacsont
képességre, a mozgástartományra, így végső (trochlea) sarokgumó
soron meghatározza, hogy mennyire atleti- hátulsó (calcaneus)
kus a ló mozgása. Minél élesebbek a szögek, lábtőcsontok
lábközépcsont kapocscsont
annál jobban hajlik az ízület, tehát annál al-
kalmasabb a ló a versenyszerű ugratásra vagy
a magas szintű díjlovaglásra. Az egyenesebb, csüdcsont
nyitottabb ízületek kevésbé ruganyosak, ke-
pártacsont
vésbé hatékony lengéscsillapítók. egyenítőcsont
patacsont
14 1. RÉSZ • A KIKÉPZÉS ALAPELVEI

Az izmok
A ló testében több százra tehető a vázizmok száma. Egymással ellentétesen működő izmok
Izmok hozzák létre a mozgást azáltal, hogy az Az izmok párokban működnek. Amikor az egyik
inakon keresztül erőt közvetítenek a csontok felé, így összehúzódik, ellentétes párja, az antagonista izom
megmozdítják az ízületeket. Az izom hossza, ereje és megnyúlik. Ez a működés izomkötegekre és izomlán-
feszessége dönti el, hogy az adott izom milyen erősen cokra is igaz.
tartja meg a csontokat.

Az izmok összehúzódása összehúzódás elernyedés/részleges összehúzódás

Az izom úgynevezett izomkötegekből


épül fel, ilyen például a vörös hús vagy
a baromfihús. Minden izomköteg
több tízezernyi – összehúzódásra,
elernyedésre és megnyúlásra képes –
fonalszerű izomrostból, azaz mio- aktin miozin
nyújtás
fibrillumból épül fel. Az izomrostok
mikroszkopikus méretű szarkomer
fonalakból állnak, amelyek alkotó-
Az aktin- és a miozinszálak
eleme két, egymást fedő, összehúzó- elrendeződése egyetlen
dásra képes vastag és vékony fehérje, szarkomeren belül, nyújtott,
az aktin és a miozin. elernyedt és összehúzott
szarkomer állapotban
A Z A N ATÓ M I A A L A PJ A I 15

Izomtónus-növelés és nyújtás
Rövidebb és feszesebb a hasizmuk azoknak, akik rend-
szeresen végeznek felüléseket. Ha egy izmot gyakorta
összehúzódásra késztetünk, idővel azzal reagál,
hogy eltávolít néhány szarkomert, ezáltal csökkenti
az izomrost tényleges hosszát. Így válik az erősítés
hatására egyre feszesebbé az izom. Ellenkező esetben,
ha egy izmot sokszor nyújtunk, újabb szarkomerek
épülnek be az izomrostba, vagyis hosszabbá válik az
izomszövet. Ez a lovaknál is ugyanígy működik.

Izomrostok aktiválása
Az egyes izomrostok csak egyféleképpen, egyforma
mértékben tudnak összehúzódni. Az összehúzódás A rendszeres felülések rövidebb, feszesebb hasizmokat
ereje attól függ, hogy hány izomrost kap ingerületet eredményeznek
a központi idegrendszerből. Minél több izomrost
aktiválódik, annál erősebb az összehúzódás.
A kifáradás, az elhúzódó izomterhelés és az izom- például túlzott megterhelés miatt, addig nem hasz-
károsodás elkerülése miatt az izomrostok felváltva nálja őket az izom, amíg helyre nem jönnek. Fontos,
dolgoznak és pihennek. Olyan ez, mint a több mű- hogy az új vagy megerőltető feladatok után legyen
szakos beosztás a gyárakban. Ha néhány rost sérül, elég ideje az izomzatnak pihenni és felépülni.

Az izom-összehúzódás típusai Izometrikus összehúzódás


Az izom-összehúzódás két típusa: izometrikus és izo- Ez történik, amikor az izom statikusan dolgozik
tronikus. Segít a ló hatékonyabb kiképzésében, ha a testtartás megtartásán. Ha fogunk valami nehéz
megértjük a kettő közti különbséget. dolgot kinyújtott karral, vagy amikor a lótól azt kér-
jük, hogy ívelt nyakkal, megemelve tartsa meg a fejét.
Az ilyen terhelés kifáraszthatja az izmokat. A kifáradás
ellen úgy tudjuk védeni a lovat, ha engedjük, hogy
rendszeresen leengedje a fejét és pihenjen.

Izotonikus összehúzódás
Mozgáshoz köthető összehúzódás, melynek további
két altípusa van:
• Koncentrikus összehúzódás akkor jön létre, ami-
kor az izom aktívan rövidül. Az előretolás megkez-
désekor, elugráskor, emelkedőn felfelé mozgáskor,
gyorsuláskor és a kádencia állapotában jellemző.
• Excentrikus összehúzódás az izom aktív nyúlása-
kor jön létre. Fékezéskor, a lépés terheléses szaka-
szában, az ugrást követő talajfogás fázisában, lej-
tőn lefelé mozgáskor jellemző.

Ez a ló izometrikusan használja a nyakizmait


28

3 Alapismeretek a testtartásról

FENT A jó testtartás megőrzése, mely a ló


kényelmét és egészségét szolgálja, a jó lovas
fontos jellemzője

A testtartás az a testhelyzet, amelyben


a ló megtartja a saját testét. Dinamikus
kapcsolat a mozgásszervek közt, melyet
az izomzat és a csontozat harmonikus
egyensúlya tart fenn: minden ízület a
helyén van, minden izom hatékonyan és
helyesen dolgozik. A testtartás mozgás
közben a ló önhordásával és egyensúlyával
jellemezhető. Jó egyensúly nélkül képtelen
arra, hogy kényelmesen, kecsesen és
hatékonyan hordja a saját súlyát.
JOBBRA Amikor a ló négy lábon áll, súlyát egyen-
letesen osztja el a súlypontja körül, akár oldalról,
akár hátulról nézzük
A L A P I S M E R E T E K A T E S T TA R TÁ S R Ó L 29

Miért olyan fontos a testtartás? A jó testtartás előnyei


A jó testtartás életbe vágóan fontos minden hátasló A jó testtartás jó egészséget sugall. Esztétikailag kel-
számára. Az edzés befolyásolhatja a testtartást, amely lemes látvány, anatómiailag pedig a test hatékony
a test működésére is hatással van. A jó lovas alapvető működése miatt fontos. A jó testtartás:
tulajdonságai közé tartozik, hogy képes megőrizni • megfelelő helyzetben tartja a csontokat és az ízüle-
a ló helyes testtartását. A jó testtartás hozzájárul a teket, lehetővé teszi a váz- és izomrendszer helyes
kényelemhez és az egészséghez, lehetővé teszi, hogy a működését minden súlyhordással kapcsolatos te-
ló könnyedén, hatékonyan és energikusan mozogjon, vékenység közben;
ruganyosak legyenek a léptei, és minél tovább tudjon • minimalizálja az ízületi felszínek abnormális
dolgozni. Enélkül fizikailag nem lehet igazán jó kopását, amely korai meszesedéshez vezethet;
állapotban, és a képességeit sem lehet kiaknázni teljes • csökkenti a szalagok, az inak és a faszcia terhelését;
mértékben. • megelőzi a hát beesését;
• biztosítja, hogy az izmok hatékonyan és eredmé-
Testtartás kontra testfelépítés nyesen működjenek;
A testfelépítésen nem lehet változtatni, hiszen megha- • csökkenti az elhasználódást, a kopást;
tározza a csontozat, a fajtára jellemző felépítés, a • lehetővé teszi a belső szervek optimális működését;
genetika, az adottságok. Ha a ló hosszú háttal, dőlt • lehetővé teszi, hogy az idegrendszer optimális ha-
lapockával vagy rövid csüddel született, az élete tékonysággal működjön.
végéig úgy marad. Néha úgy tűnhet, hogy változik a
testfelépítés, például más képet mutat, ha izmosodik a A rossz testtartás
ló háta vagy a felső vonala, de az anatómiai felépítése Rossz testtartásnak nevezünk minden olyan tartást,
ettől még ugyanolyan marad. amely eltér az optimálistól. A néhány pillanatig tartó
Minden szakágnak megvan a saját követelménye erőltetett tartás önmagában még nem jelent gondot.
a testtartást illetően, de a fajtától, testfelépítéstől, tí- A hatások összeadódása a veszélyes, mert ha ez hosszú
pustól függetlenül helyes testtartással hozható ki a ideig áll fenn, károsíthatja a lágyrészeket. Ilyenkor
legtöbb a ló felépítéséből. A mi felelősségünk, hogy még a legalapvetőbb mozdulatok is fárasztóvá és ké-
úgy tekintsünk magunkra, mint lovunk személyi tré- nyelmetlenné válnak. Mindez akár a viselkedést és a
nerére. Idetartozik, hogy általánosságban is figyeljünk magatartást is befolyásolhatja, amelynek következ-
jóllétének minden aspektusára, különösen tekintettel tében a lovas nem képes a lóval kellő haladást elérni,
a testtartására. ettől pedig frusztrált lesz.

Minden szakágnak megvan a saját követelménye a testtartást illetően


30 1. RÉSZ • A KIKÉPZÉS ALAPELVEI

Rossz testtartást előidéző tényezők:


• elhízás;
• rossz paták;
• fogászati problémák;
• rossz egyensúlyú vagy ügyetlen lovas;
• túl nehéz lovas cipelése hosszú időn keresztül;
• kondicionális hiányosságok;
• az életkornak és a képzettségnek nem megfelelő
keretbe kényszerítés;
• mentális feszültség, ellenállás, ellenkezés;
• mozgásszegény életmód, a ló túl sokat van
Amint a lovas ráül a ló hátára, a gravitációs erő miatt nyúlik a ló
istállóban, és nincs elég helye a mozgáshoz; háta. A képen látható lónak a lovas terhével és saját túlsúlyával
• magas szénarácsból etetés folyamatosan; is meg kell küzdenie. Ilyen esetben rendkívül fontos, hogy a lovas
• fájdalom. mindent megtegyen annak érdekében, hogy óvja a ló gerincét

A gerinc görbületei
A testtartás egyik fontos indikátora a gerinc
görbületeinek szabályossága. A görbületek a
ló gerincének természetes ívei. A görbületeket
minden esetben a csigolyatestek szintjén,
nem a felsővonal szintjén írjuk le, hiszen a
felsővonalat az izmoltság is befolyásolja.
1
1. A gerinc nyaki szakasza S formájú, emiatt a
nyak teleszkópszerűen tud hosszabbodni és
rövidülni. Ezáltal a fej és a nyak helyzetének
változtatása befolyásolni tudja a testtartást.
A nyak felső részén a gerinc nyaki része
felfelé görbül (dorzálisan konkáv). A nyak
közepétől irányt vált a görbület és dorzálisan
konvexszé válik. Az ágyék-keresztcsonti
szakasznak egyenesnek vagy enyhén felfelé
2
íveltnek kell lennie (dorzálisan konkáv).
2. Amikor a felső ív domborul (hajlik), az alsó
ív homorúvá válik (nyúlik), a nyak rövidül.
3. A nyak hosszabbodása során az alsó és a
felső görbületek kiegyenesednek.

3
A L A P I S M E R E T E K A T E S T TA R TÁ S R Ó L 31

ágyék-keresztcsonti ízület hát-ágyéki ízület koponya-nyaki ízület

keresztcsont-farok
ízület

nyak-háti ízület

A képen látható ló alap testtartása megfelelő, szabályos gerincgörbületekkel

A gerincízületek jelentősége a testtartásban


A gerincízületek a gerinc egyes szakaszait kötik össze. (előretolódik a nyak-háti ízület). A testtartás ké-
Az ízületek hatékony működése alapvető jelentőségű nyelmetlenné válik a lónak, megerőlteti a gerinc
a jó testtartás szempontjából. Minden ízületnél vál- és a hátulsó lábak ízületeit, súlya az elülső lábaira
tozik a mozgás mechanikája, az anatómiai felépítés és tolódik. Még súlyosabb a helyzet, ha fiatal lóról van
a csigolyák mozgási képessége. szó, amelynél a gerinc növekedési lemezei még nem
A gerincgörbületeket a következő tényezők be- csontosodtak el.
folyásolják:
• gravitáció,
• az izomzat fejlettsége, edzettsége és tónusa,
• a lovas tömege,
• az emésztőszervek tömege,
• életkor.
A jó testtartás fenntartásához használt négy me-
chanizmus (lásd 36. oldal) a gerinc optimális görbü-
leteinek fenntartásához is szükséges.
Az egyik leggyakoribb tartási hiba a hát-ágyéki
rész túlhajlottsága. A káros hatású testtartás, melyet
remekül illusztrál a jobb oldali kép, együtt jár a nyaktő
és az ágyék-keresztcsonti rész túlzott nyújtásával
32 1. RÉSZ • A KIKÉPZÉS ALAPELVEI

ízületi nyúlványok tövisnyúlványok


1

2 tövisnyúlványok közötti
rések

Egy előrehajlított, helyes elrendeződésű


gerincoszlop
csigolyaközti lyukak

A tövisnyúlványokat a tövisnyúlványok
közti szalag kapcsolja össze a nyúlványok
tetején futó tövis feletti szalaggal. Normális,
3 teljesen megfeszített hát-ágyéki csigolyánál
(1., 2. kép) a tövisnyúlványok közti távolság
nagyjából 1 és 7 mm közötti sávban mozog.
Amikor a gerinc hátra hajlik, a nyúlványok
közti távolság csökken, nagyobb nyomás éri
a tövisnyúlványok közti szalagot, és a súly
a tövisnyúlványokra terhelődik (3., 4. kép).
Idővel ez oda vezethet, hogy a tövisnyúlványok
összeérnek

ízületi nyúlványok
4 tövisnyúlványok

A tövisnyúlványok a hátranyújtott rossz tartás porckorongok elhelyezkedése


következtésben összeérnek
5 A lovaglás hatásai

Amint teher kerül a ló hátára, az befolyásolja a ló


testtartását, kényelemérzetét, egyensúlyát és önbi-
A lovas helyzete és testtartása
zalmát. A lovak testfelépítése olyan, hogy nagy súly Ahhoz, hogy a ló képes legyen teher alatt is egyen-
cipelésére legyen képes – ez azonban nem a lovas, súlyban mozogni, a lovasnak jól időzített, pontos,
hanem a merev gerinc alatt felfüggesztett bélrendszer független segítségeket kell adnia, közben folyama-
tömege. A gerinc merevsége hidat hoz létre a hátulsó tosan figyelnie kell a lóra, nyugodt egyensúlyi hely-
és az elülső végtagok közt, ez az a tulajdonság, ami zetben kell követnie az állat mozgását. Mivel a ló
miatt a lovak lovagolhatók. Lovaglás során elsődleges súlypontjának helyzete változik, a lovasnak állandóan
célkitűzésünk legyen, hogy megkönnyítsük a ló a súlypontváltozáshoz kell igazítania testhelyzetét.
számára a többletsúly viselését. Ahhoz, hogy ezt Könnyebben el lehet érni a kívánatos nyugodt egyen-
elérjük, fontos a hát emelésének elősegítése, ezt pedig súlyi helyzetet, ha valaki segít a földről, vagy tükröt,
jó egyensúlyi helyzetben ülő lovassal lehet támogatni. filmfelvételt használunk segítségképpen.
A LO VAG L Á S H ATÁ S A I 61

kulcscsont
A terhelés
csökkentése kéztőcsontok singcsont
lapocka

orsócsont
A lovas egyensúlyi helyzete felkarcsont
csökkenti a ló terhelését. Ami- csípőcsont
kor a lovas lába közvetlenül a combcsont
súlypontja alatt van, létrejön a szárkapocscsont
függőlegesen helyes fül – váll
– csípő – sarok vonal. Ha a ló
eltűnne a lovas alól, a lovas töké-
letes egyensúlyban érne földet.
térdkalács
sípcsont

lábtőcsontok

lapocka
hátcsigolyák

felkarcsont
bordák
orsócsont

ágyékcsigolyák csípőcsont

combcsont

sípcsont
szárkapocs-
csont
FENT Ez a lovas nagyobb megterhelést jelent a ló számá-
ra. A mellkas beesett, a gerinc ahelyett, hogy függőlege-
sen felegyenesedne, előrehajlik. A fül – váll – csípő – sarok lábtő-
nincs egy vonalban. E gyakori tartáshiba okai között le- csontok
het a számítógép előtti vagy autóvezetés közbeni hanyag
tartás, a karok előrenyúlása és a fej előrebillenése. Ha a ló
eltűnne a lovas alól, a lovas képtelen lenne megőrizni az
egyensúlyát a talajon
JOBBRA A lovas testhelyzetét több szögből is vizsgálni kell.
Itt azt látjuk, hogy a lovas gerincének függőleges vonala
és csípőjének vízszintes vonala megfelelő, párhuzamos
a lóéval
62 1. RÉSZ • A KIKÉPZÉS ALAPELVEI

A képen látható lovas Habár a lovak a saját testsúlyuk 20%-át is képesek A lovaglástanulás elején ügyességünk
ferdesége a ló egyenességére cipelni, a terhelésük csökkentése érdekében fontos, fejlesztéséhez előnyös, ha előbb „mű-
és egyensúlyára is kihat hogy lóháton és a földön egyaránt eddzünk, lovon” ismerkedünk az érzéssel, mi-
figyeljünk saját fizikai állapotunkra, testsúlyunkra, előtt igazi lóra ülnénk. A tökéletes
testtartásunkra és egyensúlyunkra egyensúly egyrészt gyakorlással ala-
kul, és azzal a képességgel, hogy előre
meg tudjuk jósolni, milyen mozdulat
várható a lótól

BALRA Egy
jó erősítő és SOROZAT LENT Kiváló mellkasnyitó
egyensúlyfejlesztő gyakorlat, nyújtja a mellizmokat,
gyakorlat javítja a lovas testtartását. Földön
lovasoknak és lóháton egyaránt végezhetjük
A LO VAG L Á S H ATÁ S A I 63

FENT Pilatesszel kiválóan fejleszthető a lovas testtartása,


egyensúlya és törzsizmainak erőssége
BALRA Jót tesz hajlékonyságunknak és lazaságunknak, ha
odafigyelünk saját mozgásszervi rendszerünk karbantartására

tésre képes izom beburkolja a törzset, és lenyúlik a


A befolyásra érzékeny területek lábakon a lábtő magasságáig. Hogy elhajtsa a legyet a
Az érzékeny, intuitív lovagláshoz meg kell értenünk nyakáról vagy a lábszáráról, a ló megrázza a fejét, vagy
azon struktúrák működését, amelyeken ülünk, hogy dobbant. Ha a légy bőrizommal fedett területre száll,
képesek legyünk segítségeinket a ló bordáinak mozgá- a ló egyszerűen összerántja a bőrizmát, így szabadul
sával és izom-összehúzódásaival összhangban adni. meg tőle. Mivel a bőrizom idegekkel sűrűn ellátott,
érzékeny testrész, fontos, hogy a csizmasegítségeket
Bőrizmok finoman adjuk. A túl szorosra húzott heveder, az erős
A bőrizmok a szervezet legnagyobb felszínű szerve, rugdosás vagy a túlzott sarkantyúzás kisebesedést, a
a bőr és a felületi izmok között helyezkednek el. bőr alatti rétegek megvastagodását, érzéketlenné vá-
A bőrizomzat a hevedertájon a legvastagabb, a széle lását okozhatja. A bőrizomzat egyben lengéscsillapító,
felé elvékonyodik, izompólyában végződik. A reszke- folyadéktároló és szigetelő is.

Bőrizom (m. panniculus carnosus)


válltájék bőrizma
bőrizompólya

nyaktájék bőrizma

Ered: felületes törzspólya


Tapad: a váll felületes része
a felkarcsont mediális része törzs bőrizma
64 1. RÉSZ • A KIKÉPZÉS ALAPELVEI

3. lapocka és lapockaporc 2. széles hátizom 1. hátágyéki pólya 4. hosszú hátizom

5. csípőborda-izom

6. bordák

felkarcsont 7. külső ferde hasizom

8. alsó fűrészizom egyenes


mellkasi része hasizom

9. mély szegyizom külső bordaizmok

A nyereg, a heveder és a lovas ülése közvetlen


kapcsolatban van a fenti izmokkal és anatómiai
képletekkel

1. Hátágyéki izompólya
A hátágyéki pólya, mely fontos szerepet játszik a közül sok éppen itt ered –, közvetlenül a nyereg alatt
megtámasztásban és a mozgási energia közvetítésé- helyezkedik el. Fontos, hogy rugalmas és hidratált
ben, és amely hatással van a hát, a mellkas, a nyak, maradjon, ne gátolja működését egy instabil, nehéz
a farok, az elülső és hátulsó végtagok izmaira – ezek lovas vagy egy rosszul illeszkedő nyereg.

széles hátizom középső farizom

hátágyéki izompólya kétfejű combizom


csuklyásizom

félig inas izom