You are on page 1of 7

Extindere și Modernizare Unitate de Abatorizare Păsări,

Pagina
1 din 7 Preparare și Procesare Păsări
Aleea Combinatului, nr. 486, Crevedia, Dâmbovița

Nr. Proiect / Project No. Apr./App. Înt./Iss. Cod / Code Fază / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date

1101/2012 AMP OMA CRV2 DT CSF 01 00 11.04.2012

CAIET DE SARCINI
Exigenţe de bază pentru execuţia lucrărilor de
FUNDAŢII

01 16.04.2012 A doua ediție Ing. Ana-Maria Popa


00 11.04.2012 Prima editie Ing. Ana-Maria Popa
REV. DATA MODIFICĂRI SEMNĂTURA
EMITENTULUI

Creat de / Created by DCTS Structuri/Document1


© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al DCTS STRUCTURI SRL
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of DCTS STRUCTURI SRL
Extindere și Modernizare Unitate de Abatorizare Păsări,
Pagina
2 din 7 Preparare și Procesare Păsări
Aleea Combinatului, nr. 486, Crevedia, Dâmbovița

Nr. Proiect / Project No. Apr./App. Înt./Iss. Cod / Code Fază / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date

1101/2012 AMP OMA CRV2 DT CSF 01 00 11.04.2012

CUPRINS

1. Prevederi generale
2. Lucrări de terasamente
3. Incinta de piloţi tangenţi

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Prezentul Caiet de sarcini se referă la condiţiile de execuţie a infrastructurii construcţiei


proiectate şi de monitorizare a acestor lucrări în vederea satisfacerii exigenţelor de rezistenţă,
stabilitate şi siguranţă în exploatare impuse în cadrul proiectului.

1.2. În Caietul de sarcini sunt nominalizate fazele determinante de execuţie, în conformitate cu


Procedura aprobată prin ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 octombrie 1995 (publicată în Buletinul
Construcţiilor nr. 4/1996), care sunt evidenţiate în text cu simbolul FD.
Pentru categoriile de lucrări a căror realizare depinde în mare măsură de tehnologiile şi de
utilajele de care dispune executantul se precizează numai exigenţele obligatorii (marcate în text
cu simbolul EO) precum şi recomandările de care va ţine seama constructorul; procedurile privind
execuţia acestor lucrări urmează a fi detaliate cu acordul comun al proiectantului şi al unităţii de
execuţie.

1.3. Prezentul document nu substituie documentul „Program de control al calităţii execuţiei în


FAZE DETERMINANTE” şi se va citi împreună cu acesta.

1.4. În Caietul de sarcini nu sunt incluse măsurile de monitorizare, pe durata execuţiei a lucrărilor
şi exploatării. Pentru acestea se vor cerceta specificaţiile din memoriul tehnic de structură şi din
expertiza tehnică.

1.5. Condiţiile generale referitoare la recepţia lucrărilor, la igiena şi protecţia muncii sunt cele din
prescripţiile legale în vigoare.

2. LUCRĂRI DE TERASAMENTE

2.1. OBIECT

Acest capitol se referă la lucrările de excavaţii generale, în interiorul incintei de piloţi tangenţi.

2.2. REGLEMENTARI TEHNICE DE REFERINŢĂ


Execuţia lucrărilor de excavaţii se va realiza cu respectarea reglementărilor enumerate mai jos, cu
precizările indicate la pct. 2.3.
 STAS 8924/1-87: "Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcţiilor
civile, industriale şi agrozootehnice";
 C16-79: "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de
construcţii şi a instalaţiilor aferente";
 C169-88: "Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru
realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale".

Creat de / Created by DCTS Structuri/Document1


© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al DCTS STRUCTURI SRL
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of DCTS STRUCTURI SRL
Extindere și Modernizare Unitate de Abatorizare Păsări,
Pagina
3 din 7 Preparare și Procesare Păsări
Aleea Combinatului, nr. 486, Crevedia, Dâmbovița

Nr. Proiect / Project No. Apr./App. Înt./Iss. Cod / Code Fază / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date

1101/2012 AMP OMA CRV2 DT CSF 01 00 11.04.2012

2.3. EXECUTIA EXCAVATIILOR

2.3.1. Toate cotele prezentate în prezentul document se raportează la cota ± 0.00m a


construcţiei, şi a terenului natural(-0,15m).
2.3.2. Excavaţiile se vor realiza în sistem deschis (obişnuit).
2.3.3. Se excavează local pentru başă.
2.3.4. (EO). Execuţia excavaţiilor va începe numai după obţinerea autorizaţiilor necesare
dezafectării instalaţiilor subterane care sunt în evidenţa unităţilor de profil. Apariţia unor instalaţii
nesemnalate anterior va fi notificată imediat proiectantului şi beneficiarului.
2.3.5. Evacuarea din săpătură a pământului excavat, transportul cu basculante şi depozitarea se
vor realiza numai în locurile pentru care s-au obţinut avizele legale.
2.3.6. Semnalarea neconformităţilor (EO)
În timpul execuţiei excavaţiei în incinta alcătuită din piloţi tangenţi se vor semnala proiectantului
toate neconformităţile observate faţă de caracteristicile şi de alternanţa straturilor figurate pe
planşele de execuţie. De asemenea, executantul va semnala proiectantului eventualele defecţiuni
(discontinuităţi, devieri vizibile) în peretele de sprijin.
Se vor completa prezentele specificaţii tehnice cu precizările particulare din memoriul tehnic
de structură şi expertiza tehnică.

3. INCINTA DIN PILOŢI TANGENŢI

3.1 Caracteristici piloţi

3.1.1. Piloţii au un diametru de 400 mm şi sunt poziţionaţi la o distanţă interax de 50cm, conform
planului de săpătură(Rf 100 – rev 02). Ei se vor executa prin forare sub protecţia noroiului
bentonitic.
3.1.2. Piloţii armaţi se vor executa din beton C20/25 / T4 / AS 32.5R / A/Cmax=0.55 / SORT
AGREGATE 0..16 mm.
3.1.3. Piloţii se vor executa de la cota terenului natural -0.20, conform planşelor de execuţie. (Rf
300). Cota finală a lor va fii la -6.20m.

3.1.4 Principalele faze de execuţie vor fii:


3.1.4.1. Principalele faze la executarea piloţilor:
 trasarea pe teren a poziţiei piloţilor
 trasarea si executarea grinzilor de ghidaj
 instalarea utilajului pe poziţie
 săparea găurii
 curăţirea fundului găurii
 introducerea carcasei de armătură
 betonarea

3.2. Norme tehnice


Execuţia piloţilor va respecta “NP 113-04 Normativ privind proiectarea, execuţia,
monitorizarea şi recepţia pereţilor îngropaţi”, “SR EN 1536 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale.
Piloţi foraţi”, „GE-029-97 Ghid practic privind tehnologia de execuţie a piloţilor pentru fundaţii”.

3.3. Unitatea de execuţie


Execuţia piloţilor se realizează prin unităţi specializate, care dispun de personal şi utilaje
specializate.
Executantul va asigura controlul permanent al calităţii lucrărilor pe şantier.

Creat de / Created by DCTS Structuri/Document1


© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al DCTS STRUCTURI SRL
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of DCTS STRUCTURI SRL
Extindere și Modernizare Unitate de Abatorizare Păsări,
Pagina
4 din 7 Preparare și Procesare Păsări
Aleea Combinatului, nr. 486, Crevedia, Dâmbovița

Nr. Proiect / Project No. Apr./App. Înt./Iss. Cod / Code Fază / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date

1101/2012 AMP OMA CRV2 DT CSF 01 00 11.04.2012

Obligatoriu executantul va elabora procedura tehnică care ţine seama de utilajul cu care
este dotat şi de tehnologia proprie.

3.4. Beneficiarul
Beneficiarul va delega un cadru tehnic care să urmărească permanent lucrările pe şantier.

3.5. Armături
Armarea piloţilor se realizează din carcase de armătură din PC 52, în cazul barelor
longitudinale, iar freta se va executa din OB 37.

3.6. Prevederi generale

3.6.1 Inainte de începerea execuţiei, executantul trebuie să aibă acordul scris al


beneficiarului privind eliberarea amplasamentului de toate reţelele subterane.
3.6.2 Pentru fiecare pilot în parte se întocmeşte fişa de forare-betonare a pilotului.
3.6.3 Principalele faze la executarea piloţilor foraţi sunt: trasarea pe teren a poziţiei
piloţilor, instalarea utilajului pe poziţie, săparea găurii, curăţirea fundului găurii,
introducerea carcasei de armătură, betonarea, pregătirea capului pilotului
pentru înglobarea în grinda de coronament.
3.6.4 Forarea
Stabilitatea pereţilor găurii în cursul săpării se asigură prin folosirea unui noroi de foraj
(suspensie de apă cu bentonită) de calitate corespunzătoare.
Noroiul se recomandă să aibă următoarele caracteristici înainte de betonare:
- densitatea <1.15 g/ cm3 ;
- vâscozitatea (determinate cu pâlnia Marsh) 32….50 s;
- conţinutul în nisip mai mic de 4%.
Forarea sub noroi a unui pilot a cărui axă este situată la mai puţin de 3 d de peretele
pilotului vecin, nu poate începe decât după ce betonul din pilotul executat anterior a făcut priză.
Nivelul noroiului trebuie să se menţină în permanenţă, cu cel puţin 1.0 m deasupra
nivelului hidrostatic. Este indicat ca pereţii găurii la partea superioară să fie protejaţi cu tuburi
metalice, pe o adâncime de cel puţin 1.5 m.
Intervalul de timp între terminarea forării şi betonare trebuie să nu fie mai mare de 8 ore.

3.6.5 Curăţirea tălpii forajului (EO)


Curăţirea tălpii forajului se face, obligatoriu, înainte de a se introduce carcasa de armătură
şi de betonare, indiferent de procedeul de forare utilizat.
In cazul forării sub noroi, curăţirea tălpii forajului se face cu cel mult trei ore înaintea
începerii betonării. In nisipuri sau pământuri slab coezive, se interzice curăţirea fundului forajului
prin vehicularea noroiului cu ajutorul aerului comprimat (pompe Mammut).

3.6.6 Introducerea carcasei de armătură


Carcasa de armătură, după introducerea în gaura forată, se suspendă la faţa superioară a
găurii. In cazul în care carcasa de armătură se realizează din mai multe tronsoane, în cursul
operaţiei de înnădire tronsoanele coborâte anterior se suspendă la faţa superioară a găurii.
După terminarea înnădirilor, se interzice lăsarea carcasei pe fundul găurii.
După ce se aduce pe poziţie, trebuie să se ia măsuri care să împiedice ridicarea şi
dezaxarea carcasei în timpul betonării.
3.6.7 Betonarea
Betonarea sub noroi se efectuează cu metoda pâlniei fixe ridicătoare (Contractor), pentru
a

Creat de / Created by DCTS Structuri/Document1


© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al DCTS STRUCTURI SRL
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of DCTS STRUCTURI SRL
Extindere și Modernizare Unitate de Abatorizare Păsări,
Pagina
5 din 7 Preparare și Procesare Păsări
Aleea Combinatului, nr. 486, Crevedia, Dâmbovița

Nr. Proiect / Project No. Apr./App. Înt./Iss. Cod / Code Fază / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date

1101/2012 AMP OMA CRV2 DT CSF 01 00 11.04.2012

evita contactul între masa betonului turnat şi apă (noroi).


Diametrul tubului de betonare se alege în funcţie de dimensiunile agregatelor betonului şi
de diametrul pilotului:
- 0,35 ori diametrul pilotului sau diametrul interior al tubulaturii;
- 0,60 ori diametrul interior al carcasei de armătură a piloţilor circulari;
- 0,80 ori lăţimea interioară a carcasei de armătură pentru barete.

Betonarea sub noroi se organizează ca o operaţie continuă care se efectuează într-o


singură repriză, la un debit de betonare stabilit prin caietul de sarcini, în funcţie de diametrul şi
lungimea pilotului, care să fie de cel puţin 4 m3/ oră. La prima şarjă trebuie să se asigure
separarea betonului de apă (noroi); cantitatea de beton se stabileşte astfel încât tubul de
betonare să fie amorsat.
Baza tubului de betonare trebuie să se găsească, în permanenţă, cu cel puţin 2 m sub
nivelul betonului, dar nu mai mult de 4 m.

3.6.8 Betonul care se va utiliza va fi cel indicat în planşele de execuţie.

3.6.9 Pregătirea capului pilotului


Betonarea capului pilotului se execută la o cota superioară cu cca. 40 cm cotei capului
pilotului înglobat în grinda de coronament.
La terminarea betonării se îndepărtează betonul pe întreaga înălţime pe care se constată că
este necorespunzător, completându-se după caz pentru a asigura înălţimea minimă de încastrare
în grinda de coronament.

3.7. Abateri limită


3.7.1. Abaterea limită admisă la înclinarea axei pilotului faţă de cea prevăzută în proiect este de
2%.
3.7.2. Abateri limită la dimensiuni:
-pentru diametrul pilotului – 2 cm;
3.7.3. Abateri limită admise la cote faţă de cele prevăzute în proiect:
-pentru cota bazei pilotului ±20 cm;
-pentru cota capului pilotului ±5 cm.

3.8 CONTROLUL CALITATII

3.8.1 Controlul calităţii pe parcursul execuţiei


3.8.1.1 Controlul calităţii trebuie să se facă pe faze, pe tot parcursul realizării piloţilor
3.8.1.2 In cazul forării sub noroi, trebuie să se verifice, prin laboratorul de şantier, calitatea
noroiului pe tot timpul excavaţiei, pe probe luate de la staţia de preparare a lui şi din gaura de
foraj.
In cazul în care noroiul din gaura de foraj este necorespunzător, acesta se recirculă
până prezintă caracteristicile menţionate în caietul de sarcini.

3.8.1.3 Toate prelevările şi încercările betonului proaspăt trebuie să respecte ENV 206 şi
prevederile din paragrafele următoare.

3.8.1.4 Numărul minim de cilindri sau de cuburi într-o prelevare este de patru.

3.8.1.5 Prelevarea probelor de beton pe teren pentru încercarea de rezistenţă la compresiune,


trebuie să se efectueze după cum urmează:

Creat de / Created by DCTS Structuri/Document1


© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al DCTS STRUCTURI SRL
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of DCTS STRUCTURI SRL
Extindere și Modernizare Unitate de Abatorizare Păsări,
Pagina
6 din 7 Preparare și Procesare Păsări
Aleea Combinatului, nr. 486, Crevedia, Dâmbovița

Nr. Proiect / Project No. Apr./App. Înt./Iss. Cod / Code Fază / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date

1101/2012 AMP OMA CRV2 DT CSF 01 00 11.04.2012

- O prelevare pentru fiecare din primii trei piloţi de pe şantier;


- O prelevare pentru fiecare al cincilea pilot, din următorii (15 piloţi dacă volumul de
beton al unui pilot este mai mic sau egal cu 4m 3);
- Două prelevări în plus după întreruperea lucrărilor mai mult de 7 zile;
- O prelevare pentru fiecare 75 m3 de beton turnat în aceaşi zi;
- Cel puţin o prelevare pentru fiecare pilot turnat în care eforturile din beton necesită
clase de beton de C35/45 şi mai mari.
3.8.1.6 Frecvenţa de încercare a consistenţei, temperaturii betonului şi a timpului de
lucrabilitate trebuie să fie conform SR EN 1536:2004.

3.9. (EO). La execuţia piloţilor se vor respecta exigenţele prevăzute în SR EN 1536:2004 şi


indicaţiile din planşe, precum şi următoarele condiţii:
a. După introducerea carcasei de armătură în tranşeea excavată se trece la betonarea
pilotului.
b. Betonarea se va realiza până la o cotă superioară cu cca 70 cm celei din proiect
pentru a permite înlăturarea ulterioară a stratului contaminat cu noroi bentonitic.
c. După priza betonului (la cel puţin 12 ore de la terminarea betonării) se va trece la
umplerea volumului nebetonat al tranşeei cu balast (nisip şi pietriş având dimensiunea
maximă a granulei de 20 mm), concomitent cu recuperarea noroiului bentonitic.
Umplerea cu balast se va face cu ajutorul unor tuburi cu pâlnie (similare celor pentru
betonare).

3.10. (EO). Controlul execuţiei piloţilor se va face în două faze determinante (FD), după cum
urmează:
a. În prima fază determinantă, după terminarea execuţiei piloţilor, se va efectua
verificarea următoarelor date şi documente:
 fişele tehnice de excavare şi de betonare a piloţilor;
 rezultatele încercărilor pe epruvetele de beton (disponibile la data
respectivă);
b. În a doua fază determinantă, după realizarea excavaţiei generale în incintă la cota
finală (-3.35m) se vor verifica următoarele:
 poziţia în plan a piloţilor la cota -3.35;
 rezultatele finale ale încercărilor pe epruvetele de beton recoltate la turnarea
piloţilor;
 rezultatele încercărilor de control nedistructiv sau ale carotelor extrase din
corpul piloţilor la execuţia cărora s-au constatat neconformităţi importante .

3.11. (EO). Abaterile maxime admise faţă de poziţia din proiect, care vor fi verificate atât în
timpul execuţiei, cât şi la recepţiile parţiale şi finale ale lucrărilor, sunt următoarele:
 abaterea centrului cadrului de ghidaj (situat la intersecţia axelor principale
orizontale): 20 mm;
 abaterea centrului pilotului la cota -3.35 (după excavare): 50 mm;
 abaterea carcasei de armătură în sens orizontal, la cota -3.35:
50 mm.
Dimensiunile în plan ale secţiunii orizontale a pilotului la cota -3.35 nu vor fi mai mici cu
mai mult de 50 mm faţă de dimensiunile din proiect.

Creat de / Created by DCTS Structuri/Document1


© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al DCTS STRUCTURI SRL
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of DCTS STRUCTURI SRL
Extindere și Modernizare Unitate de Abatorizare Păsări,
Pagina
7 din 7 Preparare și Procesare Păsări
Aleea Combinatului, nr. 486, Crevedia, Dâmbovița

Nr. Proiect / Project No. Apr./App. Înt./Iss. Cod / Code Fază / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date

1101/2012 AMP OMA CRV2 DT CSF 01 00 11.04.2012

3.12. SEMNALAREA NECONFORMITATILOR LA EXECUTIA PILOŢILOR. (EO)

3.12.1. Toate neconformităţile care se precizează în continuare vor fi consemnate în documentele


de execuţie şi vor fi aduse imediat la cunoştinţa proiectantului:
a. abateri de la geometria din proiect care depăşesc valorile indicate la pct.
3.11;
b. diferenţe faţă de alternanţa şi caracteristicile straturilor excavate, în raport
cu cele prevăzute în proiect;
c. incidente la asamblarea şi la coborârea carcasei de armătură;
d. opriri şi discontinuităţi în betonare;
e. rezultate necorespunzătoare ale încercărilor pe epruvete de beton recoltate
în timpul betonării.
4.12.2. La piloţii la care încercarea epruvetelor de beton recoltate conform prevederilor SR EN
1536:2004 nu a indicat rezultatele corespunzătoare clasei de beton prescrise în proiect sau la
care s-au produs deficienţe în execuţie care pot afecta calitatea betonului, se va dispune - cu
acordul proiectantului - efectuarea controlului continuităţii corpului prin:
 metode nedistructive, sau
 extragere de carote.

Orice neconcordanţă între normativele, STAS-urile, Ordonanţele de Guvern indicate în


prezenta documentaţie şi cele în vigoare la data începerii execuţiei vor fi transmise proiectantului
de rezistenţă care, la rândul său, are obligaţia să reactualizeze în cel mai scurt timp posibil
capitolul cu deficienţe din caietul de sarcini.

Întocmit,

Ing. Ana-Maria Popa

Ing. Olimpia Marchelov

SC DCTS Structuri SRL

Creat de / Created by DCTS Structuri/Document1


© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al DCTS STRUCTURI SRL
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of DCTS STRUCTURI SRL