You are on page 1of 8

Extindere și Modernizare Unitate de Abatorizare Păsări,

Pagina
1 din 8 Preparare și Procesare Păsări
Aleea Combinatului, nr. 486, Crevedia, Dâmbovița

Nr. Proiect / Project No. Apr./App. Înt./Iss. Cod / Code Fază / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date

1101/2012 AMP OMA CRV2 DT EXP 01 00 11.04.2012

EXPERTIZĂ TEHNICĂ
PENTRU DETERMINAREA IMPACTULUI
CONSTRUIRII UNUI NOU IMOBIL ASUPRA
CONSTRUCŢIILOR ÎNVECINATE

01 16.04.2012 A doua ediție Ing. Ana-Maria Popa


00 11.04.2012 Prima editie Ing. Ana-Maria Popa
REV. DATA MODIFICĂRI SEMNĂTURA
EMITENTULUI

Creat de / Created by DCTS Structuri/Document1


© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al DCTS STRUCTURI SRL
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of DCTS STRUCTURI SRL
Extindere și Modernizare Unitate de Abatorizare Păsări,
Pagina
2 din 8 Preparare și Procesare Păsări
Aleea Combinatului, nr. 486, Crevedia, Dâmbovița

Nr. Proiect / Project No. Apr./App. Înt./Iss. Cod / Code Fază / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date

1101/2012 AMP OMA CRV2 DT EXP 01 00 11.04.2012

MEMORIU DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

1.INTRODUCERE

Pe strada G-ral Alexandru Cernat, nr. 16, sector 1, Bucureşti, urmează a se realiza un
imobil de locuinţe al cărui regim de înălţime este S+P+4E. Clădirea are dimensiunile în
plan de cca. 5.80X16.75m şi o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 573,22m2. Subsolul
este parţial, are o suprafaţă de cca. 51m 2 şi se extinde până la calcanele clădirilor
învecinate pe o lungime de 8,90m.

În memoriul tehnic se prezintă structura de rezistenţă şi sistemul de fundare al


imobilului. (Documentul DCT-CNT-MEM-04-r00-25.08.2008.doc)

Înălţimile de nivel sunt:

- pentru subsol
2,75
m
- pentru parter
3,10
m
- pentru etajele 1-4
3,10
m

Proiectul de structură s-a întocmit pe baza partiului propus de SC Graphic Studio SRL
(arh. Dragoş Perju), proiectantul general al acestui imobil.

Terenul a fost cercetat printr-un studiu geotehnic realizat de către ing. Liviu Trifan şi
verificat de dl. Ing. Romeo Stoica, verificator tehnic atestat pentru cerinţa Af, în luna
mai a anului 2008.
Cotele indicate în studiul geotehnic sunt raportate la nivelul terenului, deci acestea
trebuie citite şi interpretate raportat la cotele proiectate. Pe întreg parcursul
proiectului, noi ne vom raporta la cota ± 0.00 m a construcţiei (cota finisajului
parterului), cota terenului natural fiind de -0,15m.

În esenţă, terenul este alcătuit din straturi argiloase alternate cu nisip şi pietriş mic.
Apa subterană nu a fost interceptată în foraj.

2. CONSTRUCŢIILE ÎNVECINATE

Imobilul din str. G-ral Al. Cernat, nr. 16 nu este fundat la limita de proprietate, el este
retras de la aceasta cu minim 15 cm, ajungând în unele zone la 7,80 m. Piloţii se vor realiza la
15cm de limita de proprietate, iar grinda de coronament va ieşii 5 cm în afara piloţilor pentru a
prelua eventualele abateri de verticalitate ale piloţilor.

Creat de / Created by DCTS Structuri/Document1


© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al DCTS STRUCTURI SRL
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of DCTS STRUCTURI SRL
Extindere și Modernizare Unitate de Abatorizare Păsări,
Pagina
3 din 8 Preparare și Procesare Păsări
Aleea Combinatului, nr. 486, Crevedia, Dâmbovița

Nr. Proiect / Project No. Apr./App. Înt./Iss. Cod / Code Fază / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date

1101/2012 AMP OMA CRV2 DT EXP 01 00 11.04.2012

În suprastructură rostul se păstrează, imobilul fiind configurat cu suficientă rigiditate la


deplasări laterale pentru a avea un rost între case cât mai mic, respectiv 15cm.

În poza alăturată se pot observa poziţiile construcţiilor vecine faţă de imobilul propus a se
construi pe amplasament.
Imobil str. G-ral Al. Cernat nr. 18

Imobil str. G-ral Al. Cernat nr. 14

Construcţiile vecine ce intră în zona de influenţă a imobilului propus spre construire sunt:

- Imobil str. G-ral Al. Cernat nr. 18;


- Imobil str. G-ral Al. Cernat nr. 14.

Creat de / Created by DCTS Structuri/Document1


© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al DCTS STRUCTURI SRL
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of DCTS STRUCTURI SRL
Extindere și Modernizare Unitate de Abatorizare Păsări,
Pagina
4 din 8 Preparare și Procesare Păsări
Aleea Combinatului, nr. 486, Crevedia, Dâmbovița

Nr. Proiect / Project No. Apr./App. Înt./Iss. Cod / Code Fază / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date

1101/2012 AMP OMA CRV2 DT EXP 01 00 11.04.2012

În cazul realizării noului imobil nu vor exista acţiuni nefavorabile asupra imobilelor vecine.

Înainte de începerea lucrărilor beneficiarul va aviza în scris proprietarii clădirilor învecinate


cu privire la necesitatea şi obligaţiile (vezi NP 120/06) de a se monitoriza construcţiile invecinate.

Expertul consideră necesară investigarea tuturor construcţiilor vecine şi realizarea unui


releveu de degradări/fisuri ale acestora, pentru a fii cunoscută starea imobilelor vecine înainte de
demolare.

În primul rând se vor marca toate fisurile de pe calcanele învecinate şi se vor consemna
într-un releveu (dimensiuni si deschideri); recomandăm trecerea în revistă a tuturor fisurilor
existente, aceasta implicând îndepărtarea locală a tencuielilor de pe casele de la calcan. Apoi se
vor monta martori în zona fisurilor şi evoluţia deschiderii acestor fisuri va fi ţinută sub observaţie
prin măsurători la fiecare fază a execuţiei incintei şi infrastructurii, dar minim două lunar în
perioada de execuţie a lucrărilor şi lunar în primul an după terminarea lucrărilor.

3. DATE GENERALE PRIVIND IMOBILUL CE URMEAZĂ A SE CONSTRUI PE AMPLASAMENT

Structura de rezistenţă este realizată din pereţi de beton armat dispuşi pe două direcţii ortogonale
şi planşee dală.

Pereţii transversali au grosimea de 40cm, iar cei longitudinali de 30 cm. Pereţii sunt de tip
lamă şi L, necuplaţi.

Planşeele sunt de tip dală cu grosimea de 22cm cele de suprastructură şi de 25cm cel de
cotă -0,10m.

Pe conturul casei sunt dispuse grinzi 40x60cm pe direcţia transversală şi 30x50 pe direcţia
longitudinală.

Scările sunt realizate cu rampe din beton armat de 15cm grosime.

Sistemul de fundare este alcătuit astfel încât să nu existe efecte nefavorabile asupra
imobilelor vecine.
Pentru identificarea cotelor de fundare ale imobilelor vecine s-au realizat dezveliri la
fundaţii şi s-a identificat o cotă de fundare de 1,20m pentru imobilul de la nr. 18 şi de 2,20m
pentru imobilul de la nr. 14.
Întrucât cota finală a săpăturii pentru realizarea noului imobil este de 3,20 faţă de cota
terenului natural s-a dispus realizarea unui incinte din piloţi tangenţi de diametru 400mm. Piloţii
sunt dispuşi pe cele două laturi de calcan şi pe latura dinspre stradă. Întrucât nu a fost
interceptată în foraj apa subterană nu a fost necesară realizarea unei incinte etanşe, astfel că pe
latura opusă străzii săpătura se poate realiza în taluz cu panta 1:1.
La partea superioară piloţii sunt legaţi printr-o grindă de coronament de 65x80cm.
Pentru a limita deplasările peretelui din piloţi tangenţi au fost montate la partea
superioară două şpraiţuri din ţeavă rotundă TV 406,4x10 OL37. Şpraiţurile se vor demonta după
turnarea radierului şi a pereţilor de subsol.
Sistemul de fundare este alcătuit dintr-un radier de 40cm grosime pe zona cu subsol şi din
grinzi de fundare 65x145 şi 80x145 pe zona fără subsol.
Creat de / Created by DCTS Structuri/Document1
© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al DCTS STRUCTURI SRL
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of DCTS STRUCTURI SRL
Extindere și Modernizare Unitate de Abatorizare Păsări,
Pagina
5 din 8 Preparare și Procesare Păsări
Aleea Combinatului, nr. 486, Crevedia, Dâmbovița

Nr. Proiect / Project No. Apr./App. Înt./Iss. Cod / Code Fază / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date

1101/2012 AMP OMA CRV2 DT EXP 01 00 11.04.2012

Săpătura se va executa sub protecţia incintei de piloţi tangenţi şi în taluz cu panta 1:1 pe
latura opusă străzii. Dupa realizarea pereţilor de subsol se va realiza o umputură din pământ
compactat, Dr=95%, şi apoi se vor realiza săpăturile pentru tălpile continue de la cota -1,65m.

Ultimii 20cm se vor săpa imediat înainte de turnarea betonului de egalizare.

4. ESTIMAREA INFLUENŢEI REALIZĂRII NOULUI IMOBIL ASUPRA CLĂDIRILOR


ÎNVECINATE

Sursele de risc asociate realizării incintelor excavate :

a) surse de risc generate de pozitia amplasamentului excavatiei :


in apropierea incintei nu se află monumente istorice

in imediata vecinătate se regăsesc reţele subterane

incinta nu se găseşte în proximitatea căilor şi mijloacelor de transport urban

pe limita incintei există supraîncărcări generate de clădirile invecinate; aceste
incărcări au fost luate in calcul la proiectarea incintei şi a elementelor de sprijin
a acesteia.(Imobil str. G-ral Al. Cernat nr. 14 şi nr.18)
 forma parcelei, care este impusă de spaţiul disponibil
b) surse de risc generate de caracteristicile geometrice ale incintei


forma şi dimensiunile în plan pot prezenta surse de risc; în cazul incintei din str.
G-ral Al. Cernat, nr. 18 conturul este regulat, rezultând astfel un sistem de
sustinere a excavaţiei simplu din punct de vedere geometric;
 adâncimea excavaţiei, -3,20m faţă de cota terenului(imobilul va avea un singur
subsol parţial)
c) surse de risc generate de terenul de fundare :


stratificaţia nu prezintă încrucişări ale straturilor, apa subterană se află sub cota
excavaţiei; ţinând cont de studiul geotehnic considerăm că riscul generat de
terenul de fundare este mic.
d) surse de risc ce pot să apară la executarea excavaţiei:

 prin respectarea indicatiilor din proiect si a normelor in vigoare privind


executarea lucrarilor de acest gen, a celor de protectie a muncii precum si
alegerea unui executant cu experienta in domeniu consideram ca realizarea
incintei se va realiza fara riscul de a afecta cladirile invecinate.

Zona de influenţă a excavaţiei :

Zona de influenţă a excavaţiei din str. G-ral Al. Cernat, nr.16 s-a stabilit pe baza
normativului NP 074/2002; aceasta este definită drept „volumul din teren în care se
resimte influenţa construcţiei respective sau în care pot avea loc fenomene care
să influenţeze acea construcţie”; Prin realizarea incintei din piloţi tangenţi şi a
sistemului de sprijinire zona de influenţă se păstrează în interiorul limitei de proprietate.

Creat de / Created by DCTS Structuri/Document1


© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al DCTS STRUCTURI SRL
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of DCTS STRUCTURI SRL
Extindere și Modernizare Unitate de Abatorizare Păsări,
Pagina
6 din 8 Preparare și Procesare Păsări
Aleea Combinatului, nr. 486, Crevedia, Dâmbovița

Nr. Proiect / Project No. Apr./App. Înt./Iss. Cod / Code Fază / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date

1101/2012 AMP OMA CRV2 DT EXP 01 00 11.04.2012

Etapele realizării exacavaţiei şi datele necesare pentru realizarea acesteia :

a) terenul de fundare si condiţiile meteo-climatice :


- Terenul a fost cercetat printr-un studiu geotehnic realizat de către
ing. Liviu Trifan şi verificat de dl. Ing. Romeo Stoica, verificator tehnic atestat pentru
cerinţa Af, în luna mai a anului 2008 şi este ataşat materialului;

b) amplasamentul si vecinătăţile :
- au fost materializate in releveul întocmit de proiectantul general;

c) starea construcţiilor din zona de influenţă


- a fost descrisă în memoriul de expertiză tehnică întocmit pentru obţinerea
autorizaţiei de demolare a imobilului existent pe amplasamnent, documentul
DCT-CNT-EXP-01-r00-05.08.2008.doc;

d) monitorizarea lucrărilor incintei şi a construcţiilor aflate in zona de influenţă :


- se vor face prin grija beneficiarului în a cărui obligaţie intră;

e) alegerea dimensiunilor în plan şi a adâncimii excavaţiei:

- acestea au fost stabilite prin tema de proiectare înaintată de proiectantul general


(S.C. Graphic Studio S.R.L. prin arh. Dragoş Perju) şi acceptate în urma analizării
terenului (stratificaţie, nivel apă subterană, etc...);

În general o dată cu creşterea adâncimii excavaţiei creşte riscul umflării


fundului săpăturii, ca urmare a scăderii presiunii geologice, tendinţa de umflare
crescând odată cu mărirea dimensiunilor în plan ale excavaţiei.
În cazul terenului din str. G-ral Al. Cernat dar şi din practică ( cazul altor lucrări
similare din punct de vedere al condiţiilor), fenomenul de decomprimare a
terenului (umflare) nu se produce în materiale granulare şi spaţii reduse;

f) excavaţia va fi de tip vertical sprijinită de pereţi îngropaţi din piloţi tangenţi;

g) deoarece în imediata apropiere a peretelui incintei se află imobile şi se coboară


cu 2,00m respectiv 1,00m sub cota lor de fundare s-a decis alegerea soluţiei de
perete îngropat din piloţi tangenţi pentru că asigură o stabilitate sporită a
tranşeii pe timpul execuţiei.

h) în interiorul incintei se vor monta două şpraituri Tv 406,4x10 la cot -0.50 pentru
asigurarea stabilităţii şi poziţiei pereţilor de incintă; după realizarea radierului şi
a pereţilor de subsol şpraiţurile se vor demonta.

Inainte de inceperea lucrarilor beneficiarul va aviza în scris proprietarii clădirilor învecinate


cu privire la necesitatea şi obligaţiile (vezi NP 120/06) de a se monitoriza construcţiile invecinate.

În primul rând se vor marca toate fisurile de pe calcanele învecinate şi se vor consemna
într-un releveu (dimensiuni si deschideri); recomandăm trecerea în revistă a tuturor fisurilor
existente, aceasta implicând îndepărtarea locală a tencuielilor de pe casele de la calcan. Apoi se

Creat de / Created by DCTS Structuri/Document1


© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al DCTS STRUCTURI SRL
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of DCTS STRUCTURI SRL
Extindere și Modernizare Unitate de Abatorizare Păsări,
Pagina
7 din 8 Preparare și Procesare Păsări
Aleea Combinatului, nr. 486, Crevedia, Dâmbovița

Nr. Proiect / Project No. Apr./App. Înt./Iss. Cod / Code Fază / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date

1101/2012 AMP OMA CRV2 DT EXP 01 00 11.04.2012

vor monta martori în zona fisurilor şi evoluţia deschiderii acestor fisuri va fi ţinută sub observaţie
prin măsurători la fiecare fază a execuţiei incintei şi infrastructurii, dar minim două lunar în
perioada de execuţie a lucrărilor şi lunar în primul an după terminarea lucrărilor.

5. BAZA NORMATIVĂ PENTRU EFECTUAREA EXPERTIZEI

Acest material a fost conceput pe baza legilor, normelor şi standardelor în vigoare, dintre
care amintim:

- Legea 10/1995, modificată în anul 2001, privind calitatea lucrărilor de construcţii;


- Ordonanţa guvernului nr. 20/1994, privind punerea în siguranţă a fondului construit;
- HG nr. 26/1994- Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile
în timp şi post-utilizare a construcţiilor;
- Ordinul 77/N/1996 al MLPAT – Îndrumător de aplicare a prevederilor Regulamentului
de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor şi execuţiei lucrărilor de
construcţii;
- Normativul P100-92 - Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de
locuinţe, social culturale, agrozootehnice şi industriale;
- Ordinul 77/N/1996 – Completarea şi modificarea cap. 11 şi 12 din normativul P100.
- P100-1/2006 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe,
social culturale, agrozootehnice şi industriale.
- STAS 10101/1-87 Acţiuni în construcţii, greutăţi tehnice şi încărcări pemanente;
- STAS 10101/2A1-87 Acţiuni în construcţii, încărcări tehnologice din exploatarea pentru
construcţii civile şi industriale;
- CR1-1-3-2005 Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor;
- CR0-2005 Bazele proiectării structurilor în construcţii;
- STAS 10107/0-90 Calculul elementelor structurale din beton, beton armat şi beton
precomprimat;
- NP007-1997 Normativ pentru proiectarea structurilor în cadre din beton armat;
- CR2-1-1.1 Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat;
- NE012-2007 Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton, beton armat şi
beton precomprimat;
- C169-88 Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea
fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale;
- STAS 8924/1-87 Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcţiilor civile,
industriale şi agrozootehnice;
- STAS 2561/4-90 Teren de fundare. Piloţi foraţi de diametru mare. Prescripţii generale
de proiectare, execuţie şi recepţie;
- NP112-04 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă;
- NP113-04 Normativ privind proiectarea, execuţia, monitorizarea, şi recepţia pereţilor
îngropaţi;
- STAS 1242/1-89 Teren de fundare. Principii generale de cercetare;
- STAS 2745-90 Teren de fundare. Urmărirea tasării construcţiilor prin metode
topometrice;
- P133-99 Instrucţiuni tehnice pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor;
- NP-082-04 Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiuni supra construcţiilo. Acţiunea
vântului.
- STAS 767/0 - 88 Construcţii civile, industriale si agricole. Construcţii din oţel. Condiţii
tehnice generale de calitate.
Creat de / Created by DCTS Structuri/Document1
© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al DCTS STRUCTURI SRL
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of DCTS STRUCTURI SRL
Extindere și Modernizare Unitate de Abatorizare Păsări,
Pagina
8 din 8 Preparare și Procesare Păsări
Aleea Combinatului, nr. 486, Crevedia, Dâmbovița

Nr. Proiect / Project No. Apr./App. Înt./Iss. Cod / Code Fază / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date

1101/2012 AMP OMA CRV2 DT EXP 01 00 11.04.2012

- STAS 767/2 – 88 Construcţii civile, industriale şi agricole. Îmbinări nituite şi îmbinări


cu şuruburi de construcţii din oţel. Prescripţii de execuţie.
- STAS 500/1 – 89 Oţeluri de uz general pentru construcţii. Condiţii generale tehnice de
calitate;
- C 150-99 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile,
industriale şi agricole;
- SR EN 25817/93 Îmbinări sudate cu arc electric din oţel. Ghid pentru nivelurile de
acceptare a defectelor;
- C 56 – 85 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente.
- NP 120-06 Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în
zone urbane.

6. CONCLUZII

Imobilul ce urmează a se realiza pe amplasament, nu va afecta rezistenţa şi stabilitatea


construcţiilor învecinate. Prin soluţia adoptată, incintă piloţi tangenţi şpraiţuiţi, zona afectată se
păstrează în limitele proprietăţii.
Construirea noului imobil nu implică intervenţii asupra construcţiilor aflate în vecinătate.
Structura de rezistenţă a imobilului de locuinţe vizat a se construi în str. G-ral Al. Cernat,
nr. 16, a fost concepută, calculată şi proiectată în conformitate cu normele şi normativele în
vigoare. S-au avut în vedere metode de calcul şi analiză moderne, analiza statică echivalentă,
analiza spectrală. La abordarea calcului antiseismic s-a utilizat noul normativ de calcul antiseismic
P100-1-2006, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007.
Au fost luate în analiză recomandări şi încadrări ale construcţiei în acord cu prevederile din
normative, iar calculele s-au efectuat în raport cu acestea.
Orice neconcordanţe între proiect şi realizarea propriu-zisă vor fi aduse imediat la
cunoştinţa proiectantului de structură care va lua măsurile ce se impun. Toate măsurătorile,
testele şi releveele vor fi puse la dispoziţia proiectantului în cel mai scurt timp şi cu ritmicitatea
cerută.
Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor de protecţie şi securitate a muncii.
O atenţie deosebită se va acorda monitorizării construcţiilor învecinate.

Întocmit, Expert si Verificator Tehnic Atestat M.D.L.T,

Ing. Ana-Maria Popa

Ing. Olimpia Marchelov

SC DCTS Structuri SRL

Creat de / Created by DCTS Structuri/Document1


© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al DCTS STRUCTURI SRL
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of DCTS STRUCTURI SRL