You are on page 1of 5

TalaanngIspesipikasyon

Ika-apatnamarkahan
Ika-apatnaPagsusulitsa Mother Tongue

MgaLayunin Bilang BilangngAyt Kaalam Prose Pang Produk KinalalagyanngBil


NgAra em an so - to ang
w unaw
a
1. Nakatutukoy 7 3 3 1,2, 3
angmgasalitangnaglalarawansatao,
bagay, at lugar
2. Nakikilalaang pang-abaysapangungusap 9 5 5 4,5, 6, 7, 8
3. Natutukoyangmagkasingkahulugannasalit 5 3 1 2 9, 18,20
a
4. Nakakasulatngtambalangsalita 7 5 5 11,12,13,14,
15
5. Natutukoyangmagkasalungatnasalita 4 3 3 16,17,19
6. Nagagamitsapangungusapangmga pang- 8 5 5 21,22,23,24,
abay 25
7. Nasasagotangmgatanongbataysakuwento 5 5 5 26,27,28,29,
ngbinasa 30
8. Natutukoyangsanhi at bunga 5 1 1 10

KabuuangBilang 50 30 10 10 10 30
Talaan ng Ispesipikasyon
Ika-apat na markahan
Ika-apat na Pagsusulit sa Filipino

MgaLayunin Bilang BilangngAytem Kaalaman Proseso Pang- Produkto KinalalagyanngBilang


NgAraw unawa

1. Natutukoy ang mga uri ng 7 1 1 1


pangungusap.
2. Naisusulat kung anong uri 10 11 1 10 2,11,12,13,14,
ng pangungusap ang ibinigay 15,16,17,18,19, 20
na pangungusap
3. Nakabubuo ng 5 1 1 3
pangungusap na patanong
4. Natutukoy ang 5 1 2 4,10
pangungusap na pasalaysay
5. Natutukoy ang tamang 5 2 2 5,7
bantas sa pangungusap
6. Naisusulat sa di 8 11 1 10 6,21,22,23,24,
karaniwang anyo ang 25,26,27,28,29, 30
pangungusap
7. Natutukoy ang 5 1 1 8
pangungusap na tama ang
pagkakasulat.
8. Natutukoy kung 5 1 1 9
anong anyo ang
pangungusap

KabuuangBilang 50 30 10 10 10 30
Table of Specification
Fourth Grading Period
Fourth Evaluation Test in English

Objectives Number Number Knowledge Process Understanding Number Place


of Days of Item

1.Using polite 5 4 4 1,2,3,4


expression
2.Recognize the use 5 2 2 5,6
of He and She in
sentence
3.Use the pronoun I 5 2 2 7,8
and You in a
sentence
4.Recognize the use 5 1 1 9
of This is and That is
5. Recognize the use 5 1 1 10
of These are and
Those are
6.Identify effects 5 5 5 11,12,13,14,15
7. Arrange the 5 5 5 16,17,18,19,20
pictures according to
the beginning,middle
and end
8.Nothing details 5 4 4 21,22,23,24
9.Answering Wh- 5 3 3 25,26,27
questions
10.Predicting 5 3 3 28,29,30
outcome of a given
event and making
inferences

Total Number 50 30 10 10 10 30
Table of Specification
Fourth Grading Period
Fourth Evaluation Test in Mathematics

Objectives Number Number Knowledge Process Understanding Number Place


of Days of Item

1.Tell the number of 2 1 1 1


days in a week
2.Names and tells the 3 3 3 2,3,4
days of the week
3.Tells the number of 2 1 1 5
months in a year
4.Names and tells the 5 2 2 6,7
months of the year in
right order
5. Uses a calendar to 5 3 3 8,9,10
tell the day of dates
of a given day
6.Tells and writes the 5 5 5 21,22,23,24,25
time by an hour, half
hour, and quarter
hour
7. Compares long 5 1 1 12
and short objects
8.Compares light and 3 2 2 13,15
heavy objects
9.Comparing heights 5 2 2 11,14
using tall and high
10.Measures lengths 5 4 4 16,17,18,19
using non-standard
units of linear
measurement
11.Measure the 5 1 1 20
mass/weight of
objects using non-
standard units
12.Represents data 5 5 5 26,27,28,29,30
using pictograph
Total Number 50 30 10 10 10 30
Table of Specification
ESP

No. of No. of
No. of Test
Learning Competencies Recitation Calendar
Item Placement
Days Days

1.Nakasusunod s utos ng magulang at


nakatatanda.
5 55 2 1, 19

2.Nakapagpapakitan ng paggalang sa
paniniwala ng kapawa. 5 55 3 4, 6, 10

3. Nakakasunod sa mga gawaing 2, 5, 9, 20-


5 55 14
panrelihiyon. 30

4. Nakapagdarasal ng mataimtim.
5 55 11 3, 7-8, 11-18