You are on page 1of 4

„yuri daugdeT, aspinZis adgilis deda CurCulobs...

” ლადო ასათიანი

ასპინძის
2019 წელი, ივნისი ასპინძის სიახლენი 1

სიახლენი
aspinZis municipaliteti * ivnisi . 2019 * (4)51

დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა


ქართველი ერისათვის, საქართველოში ღონისძიების მონაწილეებმა ცოცხალი
მცხოვრები თითოეული ადამიანისათვის, ვის- ყვავილებითა და გვირგვინებით შეამკეს მე-
თვისაც ძვირფასია საქართველო, ეს დღე – 26 მორიალი. თავის მოკლე, მაგრამ ლაკონურად
მაისია, რომლის მოპოვებისთვის ბრძოლას სა- ნათქვამ სიტყვაში, საინტერესოდ ისაუბრა
უკუნეები დასჭირდა. XX საუკუნის მიწურულს მუნიციპალიტეტის მერმა როსტომ მაგრაქვე-
თვალნათლივ ვხედავდით, თუ რაოდენ მძიმე, ლიძემ და მანვე, მუნიციპალიტეტის მერიისა
მტკივნეული და ცრემლითა და სისხლით იყო და საკრებულოს სახელით თითოეულ ასპინ-
მოპოვებული ეს დღე. ძელს მიულოცა დიდი ეროვნული დღესასწა-
სწორედ ამიტომ, ქვეყნის ყველა რეგიონ- ული და დამოუკიდებლობის მოპოვებისათვის
სა თუ მუნიციპალურ ცენტრებში, ტრადიცი- ბრძოლებში დაცემულთა ოჯახის წევრებს და
ულად, ყოველწლიურად, საზეიმოდ აღინიშნება თითოეულ მონაწილეს, ფულადი საჩუქრები
ეს დღე და გამონაკლისი არც ასპინძა ყოფილა. გადასცა. მანვე დაანონსა, რომ ამ მიმართებით
კულტურისა და დასვენების პარკში დილი- მომავალში მნიშვნელოვნად გაიზრდება ამ მი-
დანვე შეიკრიბნენ ყველა თაობის ადამიანები მართებით მიზნობრივი ხარჯები.
და ღირსეული პატივი მიაგეს საქართველოს საზეიმო ცერემონიალის შემდეგ, საქართ- (ხელმძღ, მზია მარუაშვილი) და ფოლკლორუ-
დამოუკიდებლობისათვის შეწირულთა ნათელ ველოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლთა ლი ანსამბლი „წუნდა” (ხელმძღ. ბექა ზედგინი-
ხსოვნას, როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც საპატივსაცემოდ, კულტურის ცენტრში გა- ძე);
ღირსეულად აღნიშნეს ეროვნული დღესასწა- იმართა კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობდ- საქართველოს სამოუკიდებლობის დღეს
ული. საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ნენ მუნიციპალიტეტის მერიასთან არსებული მიეძღვნა ასევე მუნიციპალიტეტის კულტურის
დაღუპულთა მემორიალთან პარაკლისი აღავ- ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „სამცხე” სამსახურის ორგანიზებით გამართული სპორ-
ლინა ასპინძის წმ. გიორგის სახელობის ეკლე- (ხელმძღ. ჯაბა ასპანიძე), კულტურის ცენტრ- ტული ღონისძიება – ფეხბურთში მუნიციპალი-
სიის მოძღვარმა, მამა ზაქარიამ. თან არსებული ბავშვთა საესტრადო ჯგუფი ტეტის აიპ-ებსა ორგანიზაცია-დაწესებულე-
ბებს შორის შეჯიბრება, სადაც ფინალში იას-
პარეზეს ასპინძის სამაშველო (ხელმძღვანელი
ზურაბ ცინაძე) და „ენერგოპრო ჯორჯიას”
ასპინძის ფილიალის (ხელმძღვანელი თამაზ
თედორაძე) სამსახურების ფეხბურთელთა
თანამედროვე მსოფლიოს ყველა ქვეყანას
გუნდებმა. მუნიციპალიტეტის ჩემპიონის ტი-
თავისი გამორჩეული დღე აქვს, – არ არის სა-
ტული მოიპოვა სამაშველო სამსახურის გუნდ-
ხელმწიფო, გიგანტური იქნება თუ პატარა,
მა, რომელსაც გადაეცა ჩემპიონის თასი, ხოლო
მსოფლიო რუკაზე ახლად გამოჩენილი ჯუჯა
თითოეულ ფინალისტს – მედლები.
სახელმწიფოც კი, რომელიც თავის ეროვნულ
ავთანდილ მესხი
დღესასწაულს – ქვეყნის დამოუკიდებლობის
დღეს არ აღნიშნავდეს.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოში
8 მაისს, ასპინძის საკრებულოს თავმჯ- ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების ანგარიშის ასპინძის მუნიციპალიტეტში ამბულატორი(ებ) გაიმართა რიგგარეშე სხდომა
დომრის მამუკა მელიქიძის ხელმძღვანელო- განხილვის და შეფასების შესახებ; ის მშენებლობის და რეაბილიტაციის 24 მაისს ასპინძის საკრებულოს თავმჯ-
ბით, მუნიციპალიტეტში საკრებულოს მორიგი 4.ასპინძის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს პროექტ(ებ)ის მოწონების თაობაზე; დომრის მამუკა მელიქიძის ხელმძღვანელო-
სხდომა გაიმართა. მთის ფონდიდან განსახორციელებელი, დაბა დეპუტატებმა წარმოდგენილი საკითხები ბით გაიმართა მუნიციპალიტეტის საკრებუ-
საკრებულოს სხდომის ფარგლებში დეპუ- ასპინძაში შიდა ქუჩების რეაბილიტაციის, ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს. ლოს რიგგარეშე სხდომა. საკრებულოს სხდო-
ტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული პროექტის მოწონების თაობაზე; საკრებულოს თავმჯდომარემ მამუკა მე- მის ფარგლებში დეპუტატებმა განიხილეს
შემდეგი საკითხები განიხილეს. 5.ასპინძის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს ლიქიძემ სხდომა დახურულად გამოაცხადა. დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი
1.„ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტო- რეგიონული ფონდიდან განსახორციელებელი საკითხები:
რიაზე ადგილობრივი გადასახადების შემო- ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკუთრება-
ღებისა და გადასახადების განაკვეთების გან- ში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო და-
საზღვრის შესახებ” ასპინძის მუნიციპალი- ნიშნულების მიწის ნაკვეთის, საქართველოს
ტეტის საკრებულოს 2015 წლის 05 ივნისის სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადი-
№22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის დებლური ეკლესიისათვის უსასყიდლო იჯარა-
თაობაზე; აღნაგობის ფორმით გადასაცემად თანხმობის
2.ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტო- მიცემის შესახებ;
რიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების დეპუტატებმა წარმოდგენილი საკითხი
ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორი- ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს, რის შემ-
ალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექ- დეგაც სხდომა დახურულად გამოაცხადდა.
ტის განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ;
3.ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის მაკა ბერიძე

მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ვარძიაში


„ღამე მუზეუმში” – ღონისძიება გაიმართა
ვარძიის ისტორიულ-არქიტექ- ფენა-გაყიდვას დაეთმო. ლობრივი თვითმმართველობის წარ-
ტურული მუზეუმ-ნაკრძალი, ვიზი- ასპინძის მუნიციპალიტეტის მომადგენლებთან ერთად მესხური
ტორთა ცენტრი რომელიც მუნი- მერმა როსტომ მაგრაქველიძემ, ტერასების განაშენიანების პროცეს-
ციპალური განვითარების ფონდის ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის შიც მიიღო მონაწილეობა. მესხური
დაფინანსებით და საქართველოს მიტროპოლიტ მეუფე თეოდორეს- ტერასების განაშენიანებას, საფუძ-
კულტურული მემკვიდრეობის თან, მხარის რწმუნებულთან, სამ- ველი ჩაეყარა მუნიციპალური განვი-
დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხარეო ადმინისტრაციის და ადგი- თარების ფონდის და კულტურული
ხელშეწყობით აშენდა 2018 წელს, მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
ღონისძიებების ფარგლებში გაიხს- სააგენტოს ერთობლივად განხორ-
ნა, სადაც მოეწყო კლდეში ნაკვეთი ციელებული პროექტის ფარგლებში.
ქალაქების: ვარძიის, ვანის ქვაბე- ღონისძიება საქართველოს
ბის, უფლისციხის დადავით გარე- კულტურული მემკვიდრეობის
ჯის ამსახველი ფოტომასალისა და დაცვის ეროვნული სააგენტოსა და წარმომადგენლები, კულტურული მართველობის წარმომადგენლები
არქიტექტურული ქვების გამოფე- აშშ-ის საერთაშორისო განვითარე- მემკვიდრეობის დაცვის ეროვ- და მოწვეული სტუმრები.
ნა, ასევე ვირტუალური მუზეუმი ბის სააგენტოს (USAID) პროგრამა ნული სააგენტოს ხელმძღვანლი  „ღამე მუზეუმში” პროგრა-
შშმ პირებისათვის. „ზრდას” ორგანიზაციული და ფი- ნიკოლოზ ანთიძე, სამხარეო ადმი- მის მსვლელობაში მონაწილეობა
არქიტექტურული კომპლექსის ნანსური პარტნიორობის საფუძ- ნისტრაციის მხარის რწმუნებული მიიღო საბრძოლო ხელოვნების
ქვედა სივრცე არამატერიალური ველზე გაიმართა. ბესიკ ამირანაშვილი, რწმუნებუ- თეატრალიზებულმა გუნდმა.
კულტურული მემკვიდრეობის მი- ღონისძიებას ესწრებოდნენ სა- ლის მოადგილეები, ახალციხისა და საღამო მომღერალი სოფო
მართულებით მოღვაწე ხალხური ქართველოს განათლების, მეცნი- ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტი ხალვაშის, მის მუსიკალურ ბენდ-
რეწვის ოსტატების ნამუშევრებსა ერების, კულტურის და სპორტის მეუფე თეოდორე, ასპინძის მუნი- თან ერთად კონცერტითა და ფე-
და აგრო-სამრეწველო დარგში ჩარ- მინისტრის პირველი მოადგილე ციპალიტეტის მერი როსტომ მაგ- იერვეკით დასრულდა.
თული ფერმერების ნაწარმის გამო- მიხეილ გიორგაძე, სამინისტროს რაქველიძე, ადგილობრივი თვითმ-
2 ასპინძის სიახლენი 2019 წელი, ივნისი

ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღნიშნეს დავიწყეთ რწყვის სეზონისათვის მზადება


მცხოვრები მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანე-
ბი მოინახულეს, ფაშიზმზე გამარჯვების დღე
მიულოცეს, მისალოცი ბარათები გადასცეს
და ჯანმრთელობა და დიდხანს სიცოცხლე
უსურვეს. 
დღეისათვის ასპინძის მუნიციპალიტეტში
დარეგისტრირებულია მეორე მსოფლიო ომის
მხოლოდ ორი ვეტერანი – სოფელ ვარგავში
მცხოვრები ჟორა ლაზარაშვილი და სოფელ
ჭობარეთში მცხოვრები აკაკი ზედგინიძე. 
ვეტერანებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის
74 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც კაცობ-
მერიისაგან პირად ანგარიშზე ჩაერიცხათ
რიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი ომი დამ-
მათთვის განკუთვნილი ასპინძის მუნიციპა-
თავრდა და განადგურებული იქნა ფაშისტუ-
ლიტეტის 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯე-
რი გრერმანია. 1945 წლიდან მოყოლებული
ტის მიზნობრივი “მოქალაქეთა სოციალური
ცივილიზებული მსოფლიო ამ დღეს ყოველ-
და ჯანდაცვის პროგრამით” გათვალისწინე-
თვის აღნიშნავს. სწორედ ამიტომ იყო რომ
ბული ერთჯერადი ფულადი დახმარება თი-
წელსაც, როგორც სხვაგან, ასპინძის მუნი-
თოეულს 1000-1000 ლარის ოდენობით.
ციპალიტეტშიც აღინიშნა ეს დღეს, კერძოდ,
მერიის წარმომადგენლებმა და მოსახლე-
9 მაისს, მუნიციპალიტეტის მერმა როსტომ
ობამ ასევე ყვავილებით შეამკეს სოფელ და- ა (ა) იპ ასპინძის მელიორაციისა და სოფ- წმენდა როგორც დაბის, ასევე ხიზაბავრის
მაგრაქველიძემ, მერის მოადგილეებმა და ად-
მალაში მეორე მსოფლიო ომის დროს დაღუ- ლების სასმელი წყლის ცენტრი მომსახურე- წყალსაცავის ტარიტორიებზე. ნატანისაგან
გილობრივი თვითმმართველობის წარმომად-
პულთა მემორიალი. ბას უწევს საექსპოლოატაციოდ გადმოცე- გაიწმინდა და ფუნქციონირებს ნიჯგორის
გენლებმა მუნციპალიტეტის ტერიტორიაზე
მულ როგორც მელიორაციულ ობიექტებს, სარწყავი არხი.
ასევე სოფლად არსებულ სამელი წყლის დაბის ტერიტორიაზე გრავიტაციული
ასპინძელმა მოსწავლეებმაც საზეიმოდ აღნიშნეს ობიექტებს. ამ ეტაპზე ყურადღებას ვამახ- არხების საერთო სიგრძე 14 400 მეტრზე მე-
14 მაისს, ასპინძის საჯარო სკოლის სააქ- ვილებ მელიორაციულ ობიექტებზე, რომლე- ტია. ამ პერიოდისთვის გაწმენდილია ნატა-
ტო დარბაზში გაიმართა წმინდა მეფე თამა- ბიც საექსპლოატაციოდ მუნიციპალიტეტის ნის და ეკალ-ბარდისაგან დაბის ე.წ. ზედა,
რის ხსენების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძი- მერიიდან გვაქვს გადმოცემული, მათ შო- შუა და გაღმა პირველი არხის წმენდითი სა-
ება, – ასპინძის საჯარო სკოლას სტუმრობდა რისაა – დაბაში არსებული გრავიტაციული მუშაოები, მთლიანად გაიწმინდა 9200 მეტრი
არხები, კერძოდ – ე.წ. პირველი, მეორე, შუა, გრავიტაციული არხი.
თბილისის 147-ე საჯარო სკოლის მოსწავლე
ზედა და წისქვილის, სოფელ ნიჯგორის არხი, ჩვენი აქტიური მუშაობის შედეგად
ანანო ზავრაშვილი, რომელმაც წარმოადგინა
ხიზაბავრის წყალსაცავი, ასპინძის ვარნეთი- მწყობრში მოვიყვანეთ სატუმბი სადგურის
თავისი ლიტერატურული სპექტაკლი „რუს-
სა და რუსთავის სატუმბი სადგურები. ყველა აგრეგატი როგორც დაბაში, ასევე
თაველის ნაკვალევზე", ხოლო ასპინძის საჯა-
მიმდინარე წლის აპრილიდან ჩვენმა რუსთავში, აღვადგინეთ და განვაახლეთ
რო სკოლის მოსწავლეებმა „ვეფხისტყაოსა- ორგანიზაციამ რწყვის სეზონის დაწყებამ- ვარნეთის სადგურის სადერევაციო არხი.
ნიდან’’ წაიკითხეს ამონარიდები. დე თადარიგი დროულად დაიჭირა, ყველა სოფელ ხიზაბავრის წყალსაცავი მაქსი-
ღონისძიებას პედაგოგებთან ერთად ესწ- ობიექტზე აყვანილია საშტატო ნუსხით გათ- მალური შეტბორვის დონემდეა შევსებული,
რებოდნენ ასპინძის მუნიციპალიტეტის ად- ვალისწინებული მერუეები და სატუმბი სად- ამჟამად კი მიმდინარეობს ხიზაბავრის „ჭო-
გილობრივი თვითმმართველობის წარმომად- გურების მემანქანეები. ბაურის” არხის გაწმენდითი სამუშაოები.
გენლები. ასევე დროულად დავიწყეთ გრავიტა-
ციული არხების სამომხმარებლო არხების ჯიმშერ მჭედლიშვილი

სარემონტო კულტურა თამარობა


სამუშაოები ლიტიკური თუ სოციალური მდგომარეობა,
რომ იმ დროს საქართველოს საზღვრები
გადაჭიმული იყო ნიკოფსიიდან დარუბან-
ინტენსიურად დამდე, ღონისძიების მონაწილენი მაყურებ-
ლის წინაშე წარსდგნენ ცნობილი ქართველი
მიმდინარეობს პოეტების ლექსებით, თამარ მეფეზე თქმუ-
ლი გამონათქვამებით. მათ მიერ შესრულებუ-
ლი ქართული ხალხური სიმღერებით ლამაზ
ფონს ქმნიდნენ, მსმენელსა და მაყურებელს
ხალისიან განწყობას უქმნიდნენ.
საღამოს ესწრებოდნენ და მონაწილე-
ობას იღებდნენ ასპინძის საშუალო სკოლის
პედაგოგები და მოსწავლეები, სახელოვნე-
ბო სკოლის მოსწავლეები და პედაგოგები,
მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, მკითხ-
ველები, დაინტერესებული პირები. ბიბლი-
14 მაისს ასპინძის მთავარმა ბიბლი- ნუნუ ბუჩუკურმა მიმოიხილა თამარის მე- ოთეკამ ამ დღეს შეიძინა 19 ახალი მკითხ-
ოთეკამ ჩაატარა ლიტერატურული საღამო ფობის პერიოდი, საქართველოს აყვავებისა ველი.
თემაზე – ,,თამარს ვაქებდეთ მეფესა”. ღო- და აღზევების ხანა. საინტერესოდ გად- ნინო ბერიძე,
ნისძიების ორგანიზატორმა და წამყვანმა მოსცა საქართველოს იმდროინდელი პო- ბიბლიოთეკის დირექტორი

უფასო კონსულტაციები
20 მაისს, ასპინძის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ შენობაში არტერიული ჰი-
პერტენზიის სკრინინგის მსოფლიო კამპანიის
ფარგლებში ა(ა)იპ ასპინძის საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენ-
ტრის მიერ აქცია-სკრინინგი გაიმართა.
„მაისი – გაზომვების თვე 2019’’-ს ფარგ-
ლებში ნებისმიერ მსურველს საშუალება ჰქონ-
და გაეზომა წნევა და მიეღო უფასო კონსულ-
ტაცია მაღალკვალიფიციური სპეციალისტე-
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ბისგან.
კარგადაა ცნობილი რომ უკანასკნელი წლე- საქართველო 90 ქვეყანასთან ერთად,
ბია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არაერ- წელს უკვე მესამედ უერთდება არტერიული
თი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ჰიპერტენზიის სკრინინგის მსოფლიო კამპა-
პროექტები ხორციელდება, რამაც მთლი- ნიას. კამპანია ინიცირებულია ჰიპერტენზიის
ანად შეუცვალა სახე როგორც დაბის, ასევე საერთაშორისო საზოგადოების მიერ და მისი
სოფლების ერთ ნაწილსაც. განსაკუთრე- მიზანია მაღალი არტერიული წნევის გამოვლე-
ნა და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება.
ბული ყურადღება ამ ეტაპზე გადატანილია
დაბის როგორც შიდა გზების მოვლა-პატრო-

ოშორლებს კეთილმოწყობილი გზა ექნებათ


ნობაზე, ასევე სოფლად დარჩენილი გზების
მოწყობასა და დაზიანებული ადგილების მო-
წესრიგებაზე. ამ მიზნით ბიუჯეტიდან გამო-
ყოფილია სოლიდური თანხა, რაც ამ საქმეს რამდენიმე წლის წინ დაიწყო სოფელ
ხმარდება და ამა წლის შემოდგომამდე თით- ოშორაში მისასვლელი გზის სარეაბილიტა-
ქმის ყველგან დამთავრდება სატენდერო ციო სამუშაოები, თუმცა გარკვეული პერი-
ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სა- ოდი დარჩენილი მონაკვეთის მშენებლობის
მუშაოები. ამჟამად ინტენსიურად მიმდინა- გაგრძელება სხვადასხვა ობიექტური თუ სუ-
რეობს ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბიექტური მიზეზების გამო შეჩერებული იქნა.
თოკისა და ვარგავის საავტომობილო გზაზე ახლახან კი ინტენსიურად დაიწყო დარჩენილი
სანიაღვრე არხების გაწმენდით სამუშაოები, გზის მონაკვეთზე სარეაბილიტაციო სამუშა-
რომელსაც შპს „N2 საგზაო სამშენებლო ოები, რომელსაც აწარმოებს
სამმართველო” აწარმოებს. ტენდერში გამარჯვებული სამშენებლო
აღნიშნული კომპანია ასევე ხელშეკრუ- კომპანია „არალი”.
ლების ფარგლებში აწარმოებს დაბა ასპინ- პროექტის ფარგლებში მოეწყობა 1 100
ძის შესაბამისი ქუჩებისა და სოფლებში მი- მეტრი სიგრძის ასფალტის საფარი. 
სასვლელი გზების სარემონტო სამუშაოებს. სახელშეკრულებო ღირებულება შეად-
გენს 423 000 ლარს.
2019 წელი, ივნისი ასპინძის სიახლენი 3

ზველელი ზედგინიძეების გვარის ისტორია პროფესორი


წარმოგიდგენთ სოფელ ზველში –ტროფიმე – ტროფიენი (მას ბეგე- გიორგი
მცხოვრები ზედგინიძეების გვა- ბის ბაღი დარჩა და ამიტომ ჰქვია
რის ისტორიას, რომელიც ჩავი- ტროფინიენთ ბაღი). მღვდელმა საფლავის ქვა, რომელიც თათრებმა ტივაძე
წერე 2016 წელს ამავე სოფელში ბეგების მიერ გადმოცემული ბა- კარაბინით დახვრიტეს (1904-1969)
მცხოვრები 76 წლის ალიოშა ზედ- ღის გვერდზე ახალი მიწა აითვისა,
გინიძისაგან (მას აღნიშნული დაახლოებით 10 ჰექტარი და იქაც
ისტორია გაგებული აქვს თავისი ბაღი გააშენა, ამ ბაღის ნაწილს პროფესორ გიორგი ტივაძის
მამის – პავლე ზედგინიძისა და დღეს ჩვენი და ბეჟან ზედგინიძის მშობლები ასპინძის რაიონის სო-
ბიძის – ილიკო ინასარიძისაგან. ოჯახები ფლობენ. ფელ ერკოტიდან იყვნენ. თვითონ
მანვე მთხოვა, ჩანაწერში, შესაძ- მღვდელ გიორგი ზედგინიძეს გიორგი კი ახალციხეში დაიბადა
ლებლობის ფარგლებში, დამეცვა ის ნადირობა ჰყვარებია და ხშირად 1904 წელს. დაამთავრა სამოქალა-
დიალექტი, რომლითაც ამ სოფლის დადიოდა კიდეც სანადიროდ. იმ ქო სასწავლებელი. იმის გამო, რომ
მცხოვებლები ლაპარაკობენ. მის დროს სოფელი ზველი ტყით ყოფი- მისი ოჯახი ხელმოკლედ ცხოვრობ-
თხოვნას ნაწილობრივ ვასრულებთ. ლა დაფარული და თანაც დაუსახ- და, მას არ მიეცა საშუალება დაემ-
ფაქტების დაზუსტების მიზნით ჩა- ლებელი. მღვდელმა ნადირობისას თავრებინა ახალციხის გიმნაზია,
წერილი მასალა გავაცანი საქმეში ზველთან ახლოს ნახა ერთი წყარო ამიტომ იძულებული გახდა მამი-
კარგად ჩახედულ მის თანასოფლე- და წყალს ისე ვერ დალევდა თურმე, სეულ სოფელში – ერკოტაში დაბ-
ლებს – ზაურ, ვიქტორ და მანუჩარ თუ არ დაემხობოდა, ამიტომ ამ წყა- რუნებულიყო და მუშაობა დაეწყო
ზედგინიძეებს, რომლებმაც ასევე როს „სანხობელა” დაარქვა და დღე- ამავე სოფლის სკოლის დირექტო-
გაიზიარეს მონათხრობში აღწერი- საც ეს სახელი ჰქვია. ნადირობის რად.
ლი ფაქტები, თუმცა სრული ჭეშმა- დროს დღევანდელი ზველის ტერი-
მოგვიანებით, 1928 წელს, 24
რიტებისაგან პრეტენზია არ გვაქვს. ტორიაზე მღვდელმა შემთხვევით
წლის ასაკში, იგი ექსტერნის წესით
ნახა კარგათ შენახული ძველი ეკ-
სოფელ ზველის ძირძველი გვა- ლესია და ნასახლარები. როცა დაბ- სიმწიფის ატესტატის მისაღებად
რის წარმომადგენლები ზედგინი- რუნდა ღობიეთში, ბეგების დედას გამოცდებს აბარებს, ხოლო 1929-
ძეები არიან. სავარაუდოდ, სადაც სთხოვა, ზედა ველზე ეკლესია ვნა- 1932 წლებში სწავლას აგრძელებს
კი სახლობენ, ყველა ზველიდან ხეო და კარგი იქნება თუ მამცემ, თბილისის სახელმწიფო უნივერ-
ყოფილა წარმოშობილნი და თურქ- რომ დავსახლდეო, რაზეც ბეგების სიტეტის ისტორიის ფაკულტეტ-
თა ხანგრძლივი შემოსევების გამო დედა დათანხმებულა. ეს ბეგები ზე, რომლის დამთავრების შემდეგ
არაერთხელ მიუტოვებიათ ეს ად- მღვდელს დაეხმარნენ და ზველში თბილისის ერთ-ერთი სკოლის დი-
გილები. გადმოცემით ზედგინი- გააშენებინეს ოდა-დარბაზები, შე- რექტორია და პარალელურად სწავ-
ძეთა წინაპრები ცხოვრობდნენ გო- საბამისად, მღვდელი თავის შვი- ლობს ასპირანტურაში (1933-1936),
რის რაიონის სოფელ ხიდისთავში. ლებთან ერთად გადმოსახლდა მეორე მსოფლიო ომის პერიოდ-
ყოფილა ვინმე მღვდელი, სახელად ზველში. გავიდა დრო და ნელ- ნელა ში იგი პარტიულ სამუშაოზეა, იყო
გიორგი ზედგინიძე, რომელსაც სოფელს შეემატნენ ახაშენიდან – ორწლიანი პარტიული სკოლის დი-
რექტორი, ცეკას ინსტრუქტორი,
განყოფილების გამგის მოადგილე,
შემდეგ, სიცოცხლის უკანასკნელ
წუთებამდე, მეცნიერულ და პედა-
გოგიურ მუშაობას ეწევა.
1940-1942 წლებში იგი ასრუ-
ლებდა სსრ-ის მეცნიერებათა აკა-
მაო, მაგრამ გზის გაგრძელება ვე- სჯიდნენ, სიკვდილის დასჯას გა- დემიის სწავლული მდივნის მოვა-
ღარ შევძელით, რადგან უკვე საში- დაურჩებოდა მხოლოდ იმ შემთხვე- ლეობას. აქვე იყო ისტორიის ინსტი-
ში იყო და უკან გამოვბრუნდითო. ვაში, თუ მამადიანობას მიიღენდა, ტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი.
ჩემი მამა-ბიძებისაგან და ჩემი უფ- ხალხმა ვითომ გამოსავალი ნახა და შემდეგ თბილისის სახელმწიფო
როსი ძმისგან – შალვა ზედგინიძის- ნაწილი გაფრანგებულა, ნაწილმა
უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულ-
განაც გამიგონია, რომ სოფლის მოჩვენებითი მამადიანობა მიიღო
ტეტის შუა საუკუნეების კათედრის
მღვდლები ყოველთვის იყვნენ ჩვე- და დაიწყო თათრულად ლოცვა,
ნები – მათიენიო. სოფლის მმართ- მაგრამ მათ შვილებს, ალბათ, მო- დოცენტი და არჩეული იქნა კათედ-
ველები – მღვდლის შვილის – ეწონათ კარგი ცხოვრება და შემდ- რის გამგედ.
გიორგი ზედგინიძის ჩამომავლები გომში მთლიანად გამამადიანდნენ. 1942 წელს წარმატებით იცავს
სავარაუდოდ ამ საფლავის ქვის ქვეშ – გლავიენი და დიაკვნები – ჯვარი- მამაჩემი იტყოდა, რომ იმ დროს გა- საკანდიდატო დისერტაციას თე-
ძეებიო. დროთა განმავლობაში თათრებულა ასპინძის რაიონის მაზე: „ოსმალეთის დევრიშობა და
განისვენებს ასპინძის ომის მონაწილე ხალხი გამრავლებულა და დიდი სო- სოფლები – ახაშენი, ინდუსა, ლაში- გლეხთა აჯანყებები მე-16 საუკუ-
ფელი გამხდარა. მცირე შემოსევები ხევი, იდუმალა, ყამზა, ოთა, ოშორა ნეში”.
რომ არ ჩავთვალოთ, ერთი პერი- და ზედა ოშორაო. მე მახსოვსო, რო 1952 წელს დაიცვა სადოქტო-
ადგილობრივ მმართველთან ჩხუბი ჯვარიძეები, დადეშიდან – ივანიძე- ოდი, ძირითადად, სიმშვიდე ყოფი- ამ სოფლის ხალხი ისე გვიან გათათ- რო დისერტაცია თემაზე: „სამცხე-
მოსვლია და აყრილა საკუთარი მა- ები, ანდრიაწმინდიდან – ინასარი- ლა, – თურქებს წესრიგი დაუმყარე- რებულა, რომ ყამზელებმა და საათაბაგო თურქ დამპყრობთა ბა-
მულიდან და მესხეთში გადმოსულა, ძეები, ასევე – დიასამიძები, ხოლო ბიათ და თუ ვინმე დანაშაულს ჩა- ოშორლებმა თათრული ლაპარაკი ტონობის ქვეშ და რუსეთის როლი
თავდაპირველად სოფელ აწყურში, ჯავახეთიდან სხვა ზედგინიძეები – იდენდა, ყადები ასამართლებდნენ არ იცოდნენო და ქართულად ლაპა-
ხოლო შემდეგ ტყემლანას გავლით კერძოდ: კიკოლიენი, ყარანდვრი- მისი გათავისუფლების საქმეში”.
და სჯიდნენო. მე მამა გიორგის შემ- რაკობდნენო, მაგრამ სულით თურ- 1966 წელს გიორგი ტივაძეს მი-
სოფელ ღობიეთში გადმოსულა. ენი, რომელთა განაყრები ბარაგანი- დეგი მღვდლების სახელები არ მახ- ქები იყვნენო. თათრები ზველში
მესხეთში იმ დროს თურქები ბატო- ენი ჭობარეთში დღესაც ცხოვრო- ენიჭა მეცნიერების დამსახურებუ-
სოვს, მაგრამ, გაგებული მაქვს, განსაკუთრებით ჯვარიძიებს გადა- ლი მოღვაწის წოდება.
ნობდნენ და ამ მხარეს მართავდნენ ბენ და სხვები, მათთან ჩვენ მხო- მეფე ერეკლე როცა ჯარით შემო- კიდებიან და მოსვენებას არ აძლევ-
თურქეთის მიერ ხელდასმული გა- ლოდ გვარი გვაკავშირებს, სისხ- პროფ. გ. ტივაძე ავტორია
სულა მესხეთში და იდუმალას დამ- დნენო. ბოლოს იმდენად გასჭივრე-
თათრებული ახალციხელი ფაშები ლით ნათესაობა კი არა გვაქვს. ფუნდამენტური გამოკვლევებისა
დგარა, ბევრი ადგილობრივი ქართ- ბიათო, რომ აღარ იცოდნენ, რა ექ-
და ბეგები. გადმოცემით, იმ დროს, სოფელში იმ დროს არსებობდა ორი საქართველოს ისტორიის დარგში.
ველი, მეფეს მიმხრობია და მასთან ნათო. მღვდელი პავლე ზედგინიძე,
როდესაც მღვდელი გიორგი ზედგი- ციხესიმაგრე და ღობიეთის მხარეს ჩასულა, მათ შორის ჩვენი სოფლი- რომელიც ქრისტესია მღვდლის აქედან აღსანიშნავია ოთხტომე-
ნიძე მესხეთში მოსულა, თურქები – 8 მეტრის სიმაღლის ქვის სახრჩო- დანაც წასულან ახალგაზრდები შვილი იყო, ჯვარიძეებს ძალიან ეხ- ული, რომელსაც 1960 წელს საუნი-
შედარებით კეთილგანწყობილები ბელა. სახლები იყო მიწური, ყველა მღვდელ ქრისტესია ზედგინიძეს- მარებოდაო, მათი წილი რელიგიის ვერსიტეტო პრემია მიენიჭა. მის
ყოფილან ქართველების მიმართ – სახლს ჰქონდა მხოლოდ ერთი კარე- თან ერთად, ეს ქრისტესია მღვდე- გადასახადი ორჯერ თვითონ გა- მიერ დაწერილი „შუა საუკუნეების
ნაკლებად ავიწროვებდნენ, ძალით ბი, საიდანაც შედიოდა საქონელი, ლი ყოფილა ამჟამად ზველის ეკლე- დაუხდია. ჭობარეთის ტერიტორი- ისტორიის” სახელმძღვანელოს
არ ხდებოდა ქართველების გათათ- შეჰქონდათ ჭირნახული და ამავე სიაში დაკრძალული ქრისტესია აზე, ტყეში, ნინო წყაროებთან, პირველი ტომი 1968 წელს გამო-
რება, თუმცა თუ ვინმე ისლამს მი- კარებიდან მოძრაობდნენ ადამი- მღვდლის პაპა. ამ მღვდელმა აკურ- არის ადგილი, რომელსაც „მონათ- დის, ხოლო მომდევნო წელს სხვა
იღებდა, მათ ჯამაგირს უნიშნავდ- ანები. ერთ შენობაში იყო მოქცე- თხა ქართველები ასპინძის ომში. ლულებს” ეძახიან. მღვდელი ვირზე ტომები. აღნიშნული ტომები ძირი-
ნენ და პრივილეგიებს ანიჭებდნენ, ული ბოსელი, საბძელი, მარცვლე- იგი ადგილობრივ ქართველებს ეუბ- დააკრავდა საჭირო ხელსაწყოებ, თადი სახელმძღვანელოები გახდა
მხოლოდ ქრისტიანებს ჰქონდათ ულის შესანახი ორმოები, ოდა-დარ- ნეოდა – ომიდან არ გაიქცეთ, ნუ ასევე ვირებზე შესვენდნენ ბავშვებ- იმ პერიოდის ყველა უმაღლესი სას-
მიწაზე გადასახადი, რომელიც მო- ბაზები და აშ. თითოეული სახლის გეშინიათო. ხედავთ, ესენი საქართ- სა და კაცების ფორმაში ჩაცმულ წავლებლის ისტორიის ფაკულტე-
სავლის მეათედს შეადგენდა და ქვეშ ჰქონდათ გვირაბები, ე.წ ველოდან ჩამოვიდნენ, არ ეშინიათ ახალ გათხოვილ გოგვიებ და გაუშ-
ამის მეტი გადასახადის გადახდევი- ,,დარნები”, რომლითაც უკავშირ- ტების სტუდენტებისათვის.
და თქვენ თქვენს სახლში ხართ და ვებდნენო. ვირები მიჩვეულები იყვ- გიორგი ტივაძე ავტორია მრა-
ნების უფლება არავის არ ჰქონდა, დებოდნენ ერთმანეთის სახლებს, რისა გეშინიათო. ამ შეგონებას კარ- ნენ და მიდიოდნენ ნინო წყაროებ-
რაც ბევრად განსხვავდებოდა ქარ- ციხესიმაგრეებს, აქედან ამოჰქონ- ვალი მეცნიერული შრომისა და
გი შედეგი გამოუღია. მეფე ერეკ- თან, მერე მღვდელი და დაინტერე- წერილებისა, განსაკუთრებით აღ-
თველ ქრისტიანთათვის დაწესებუ- დათ წყალი. ზველიდან გვირაბით ლემ თურქებზე გაიმარჯვა, მაგრამ სებული კაცები, ვითომ ვირების სა-
ლი გადასახადებისაგან. ღობიეთში მტკვარზეც ჩადიოდნენ. სანიშნავია მისი წერილები – „სამც-
მესხეთში აღარ დარჩენილა. ამის ძებნელათ წავიდოდნენ, ადიოდნენ
გიორგი ზედგინიძე თავის დარნებში, მიწის ქვეშ, გამოჭრილი ხე-საათაბაგო გურჯისტანის ვილა-
გამო, თურქები ძალიან გამძვინვა- ტყეში „მონათლულებში” და მღვდე-
ოჯახთან ერთად მისულა ღობიეთ- იყო დიდი დარბაზები და საკნები, იეთის დიდი დავთრის მიხედვით”,
რებულან და ქართველების ბედი ლი ბავშვებს ნათლენდა, ასევე
ში, ადგილობრივი მმართველის, სადაც უსაფრთხოების ყველა წესი უკუღმა დატრიალებულა, თუ მა- ჯვარს სწერენდა ჩოხებში კაცის „სამცხე-საათაბაგოს პოლიტიკური
გამუსლიმანებული ქართველის, ას- იყო დაცული. შემოსევების პე- ნამდე თათრები გადასახადის 1/10- ფორმაში გამოწყობილ გოგვიევ და ვითარება მე-16 საუკუნეში” და ა.შ.
ლან ბეგის ოჯახში. მას კიდევ ორი რიოდში მოსახლეობა მიწის ამ სა- ს იღებდნენ, ახლა უკვე რელიგიის ბიჭევ. პავლე მღვდელის გარდაცვა- იგი აქტიურ მონაწილეობას
ძმა და დედა ჰყოლია. მას ბეგის მალავებში იმალებოდნენ, თავთა- გადასახადი შემოუღიათ, რომელიც ლების შემდეგ ძალიან გაუჭირდათ ღებულობდა უნივერსიტეტში თუშ-
დედისთვის უთქვამს: „ შენ დედა და ვიანთი დოვლათ-სანოვაგით. ვინა- ძალიან დიდი ყოფილა და მოსახლე- ქართველებ, ყველა გვარიდან ფშავ-ხევსურ, ინგილოთა და მესხი
მე შვილიო” და დაწვრილებით უამ- იდან იმ დროს ჯარების სურსათით ობა ვერ აუდიოდა. თუ ამ გადასა- თითო ძმამ მოჩვენებითი მამადი- ახალგაზრდების მოზიდვის საქმე-
ბია მისთვის თავისი გასაჭირი. ამის მომარაგება ძნელი იყო, ამიტომ შე- ხადს ვერ გადაიხდიდნენ, ყადები ანობა მიიღო და დროებით გამოსა- ში.
შემდეგ მოხუც ქალბატონს უთქ- მოსეული მტერი დიდხანს ერთ ად- მიწას უყიდდნენ, გადასახადის და- ვალი ნახეს, მათ შორის ჯვარიძი- გიორგი ტივაძე დაჯილდო-
ვამს, – მე სამი ვაჟი მყავს და შენც გილზე ვერ ჩერდებოდა და მალევე საფარავად. უმიწოთ დარჩენილი ების ერთმა ძმამ, რომელიც მჭედე- ებული იყო მრავალი სახელმწიფო
მეოთხე იქნებიო, შემდეგ ბეგებს უკან ბრუნდებოდნენ და მოსახლე- ქართველი ანდა გაქცეულიყო, ანდა ლი იყო და მის ჩამომავლებს მჭედ- ჯილდოთი.
მღვდლისთვის ღობიეთში 14 ჰექ- ობაც მაშინღა გამოდიოდა დარნე- მშიერინა მომკვდარიყო, გადასახა- ლიეენთ ეძახდნენ. ასეთი რამე გა- აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ
ტარი ბაღი უჩუქებიათ, ამ ბაღებს ბიდან და მშვიდობიან ცხოვრებას დისაგან განთავისუფლებული ყო- მიგია: მჭედელი, რომ გარდაცვლი-
ახლა „ტროფინიენთ” ბაღს უწოდე- უბრუნდებოდა. ციხესიმაგრეები და მამის გზას გაჰყვა და ცნობილი
ფილან ფრანგის სარწმუნოების ლა და დაუკრძალიათ, საფლავიდან მეცნიერი გახდა მისი ქალიშვილი,
ბენ. ამ ბაღში დღემდე შემორჩენი- სახრჩობელა კომუნისტებმა დაანგ- მქონე ხალხი (კათოლიკები), ხოლო სინათლე ამოსულა, თათრების მო-
ლია წყარო და მას „მღვდლის წყა- რიეს და ის ქვა ფერმების მშენებ- ისტორიის მეცნიერებათა დოქტო-
ვინც მამადის რჯულს მიიღებდა, ის ლას უთქვამს: ნახეთ, რაგორ მოგ- რი თამარ ტივაძე, ხოლო საქართ-
როს” ეძახიან, მღვდელს ექვსი ვაჟი ლობაში გამოიყენეს. ერთ-ერთი გადასახადისაგან მთლიანად თავი- ვატყვიილა მჭედელმა, ბოლომდე
ჰყოლოა: მათე, რომლის ჩამომავ- გვირაბი, რომელიც ქორეთისკენ ველოს ტელევიზიის ერთ-ერთი
სუფალი იყო. ის ვინც წინააღმდე- ქრისტიანად დარჩენილაო, ასევე
ლები ჩვენ, მათიენი ვართ, გიორგი, მიდის, დღესაც არსებობს მისი ჩა- წამყვანი დიქტორი იყო მისი ვაჟი
გობას გასწევდა, სიკვდილით სჯიდ- დიასამიძის ძმამ – ალმასხანამ.
რომლის ჩამომავლებს გლავიენთ სავლელი ქუმელიეენთ პალეს სახ- ომარ ტივაძე, რომელმაც ქართული
ნენ, ის ვინც თათარის მოლას დას- როცა ეს კაცი გარდაიცვალა, თათ-
ეძახიან, იორდანე – იორდანიენი, ლიდან, მამაჩემისაგან გამიგონია, ცინენდა, იმასაც სიკვდილით სჯიდ- რებმა არ მისცეს უფლება თავიანთ ტელევიზიის განვითარებაში განსა-
მაყვლო – მაყვლიენი, თომა – თო- რომ 16 ახალგაზრდა ჩავედით ამ ნენ, ქართველი თუ მუსლუმანს სასაფლაოზე რომ დიემარხათ, რად- კუთრებული წვლილი შეიტანა.
მიენი (ისინი ამჟამად სოფელ ჭობა- გვირაბში და ორი საათის სიარულის ლოცვის დროს დასცინენდა, ან უხე- გან იძახდნენ, მაგამაც მოგვატყუა
რეთში ცხოვრობენ) და სულ პატარა შემდეგ წყლის ჩხრიალი შემოგვეს- შად მოეპყრობოდა, სიკვდილით რობერტ ბერიძე
გაგრძელება გვ 4.
4 ასპინძის სიახლენი 2019 წელი, ივნისი

უკვდავებაში გადასული პოეტი წერილებყაყაჩოს „ღვინო სალხინო”
როგორ არ შესვას ანამა?!
ჟუჟუნა წვიმა მოვიდა, დიდი მინდორი
დანამა”.
როგორ
ანას სულის სიფაქიზეს, მის ქალურ სინაზე-
სა და კდემამოსილებას ერთნაირად ითავისებს
ღონისძიების თითოეული მომნაწილე, მათაც უყ-
გადამიხადეს
ვართ საქართველოს მობიბინე მინდორ-ველები,
ჩვენი სამშობლო...
„ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყო-
დაბადების დღე
ველმან,
წყალობა ჰყავით... საავადმყოფოში
საქართველოს ყოვლის მპყრობელმან...” 2019 წლის 29 აპრილია, დღის პირვე-
ბავშვები ისეთი ემოციით ჰყვებიან, გიჩნდება ლი საათი, ვიმყოფები ახალციხის შპს „იმე-
განცდა, რომ იმ წუთში თითოეული მათგანი მზა- დი L-ის” რეანიმაციულ განყოფილებაში.
დაა თავი გასწიროს სამშობლოსათვის. უცებ სიმღერის ხმა შემომესმა. გავიხედე
უსმენ მათ და გეიმედება, რომ ასეთი ნიჭიერი და ვხედავ განყოფილების მუშაკები ჩემს-
თაობა მოდის, ასე სტკივათ, ასე უყვართ და ასე კენ მოდიან, თანაც დაბადების დღის სიმ-
2019 წლის 22 მაისი. უჩვეულო განწყობაა მონაწილეები – საბავშვო ბიბლიოთეკის აქტიური ეფიქრებიან თითოეულ სიტყვას, ლექსს – პო- ღერას მღერიან. ერთ-ერთ მათგანს ხელში
ასპინძის სამუსიკო სკოლის დარბაზში. სცენა მკითხველები – ნიკა ბერიძე, ამირან კალანდაძე, ეზიას! უშველებელი ტორტი უკავია ანთებული
ყვავილებითაა მოჩითული შესაბამისი დეკორა- თამთა გიორგაძე, მარიამ დევნოსაძე, ნათია მა- ღონისძიება გაამრავალფეროვნა ვიდეო და სანთლებით და მეუბნებიან – ჩააქრე და
ციით. ისმის ბავშვების ჟრიამული. დღეს ასპინძის ზაშვილი, სოფო ნათენაძე, ჯარჯი, ლუკა, ლევან აუდიო მასალებმა, რომელიც ღონისძიებას მთელი ჩვენთან ერთად იმღერეო. მეც ავყევი. ამ
მთავარი ბიბლიოთეკის საბავშვო განყოფილება მაგრაქველიძეები, დემეტრე გელაშვილი, საინტე- მსვლელობის განმავლობაში თან სდევდა. ფაქტმა ძალიან გამახარა და ავადმყოფო-
ღონისძიებას ატარებს. პროგრამაშია ლიტერა- რესოდ გვაცნობენ ანა კალანდაძის ცხოვრების საბავშვო ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარის ბა სულ დამავიწყა. არ ვიცი, ამ ადამიანებს
ტურულ-მუსიკალური კომპოზიცია „საქართველო დეტალებს, მის მოგონებებს, ამონარიდებს ცნო- ცირა საქიძის და ანსამბლ „წუნდას” ხელმძღვანე- ასეთი პატივისცემა როგორ გადავუხადო.
ლამაზო! – ანა კალანდაძე”. ბილი ადამიანების მოგონებებიდან. ლის ბექა ზედგინიძის მიერ მაღალ დონეზე იქნა ისიც მიკვირს, როგორ გაიგეს ეს ამბავი.
ღონისძიებას ხსნის საბავშვო ბიბლიოთეკის ემოციას იწვევს წმინდა ნინოს მიერ ვაზის შესრულებული ანა კალანდაძის ლექსებზე შექმნი- მარტო ამით არ გამოიხატება ჩემი სიყვა-
ბიბლიოთეკარი ნელი გოგოლაძე: „არ მეგულება ჯვრის შემოტანის სცენა: ლი სიმღერები. განსაკუთრებით უნდა გამოვყოთ რული მათდამი. ამ განყოფილებაში და,
ამ დარბაზში არცერთი პიროვნება, რომელიც „მოდიოდა, ნინო მთებით მოდიოდა ყველაზე პატარა, საბავშვო ბიბლიოთეკის სკო- საერთოდ, აღნიშნულ საავადმყოფოში
არ იცნოდეს ანა კალანდაძის შემოქმედებას, არ და მოჰქონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი....” ლამდელი ასაკის მკითხველის ემილი ასპანიძის იდეალური წესრიგი და მკურნალობის სა-
წაუკითხავს მისი პოეზია, თუნდაც ერთი ლექსი რომელიც მშვენივრად გაასცენარეს ბავშვებ- მიერ ანა კალანდაძის ლექსზე შექმნილი სიმღერა უკეთესო პირობებია, რაც იმის გარანტი-
მაინც არ იცოდეს ზეპირად. ანა კალანდაძე ჭეშ- მა, მას თან ერთვოდა შესაბამისი ვიდეო მასალა. „პაწაწინა რტო ვარ”. აა, რომ ავადმყოფი ადამიანების სიცოცხ-
მარიტად პოეზიის დედოფალია. მიმდინარე წელი ზედმიწევნით მხატვრულად კარგად კითხუ- დასასრულს ქალბატონმა ნელი გოგოლაძემ ლე საიმედო მედიკოსების ხელშია.
ქართველი ხალხის საყვარელი პოეტის საიუბი- ლობდნენ დიდი პოეტის ლექსებს თამარ ცინაძე, მადლობა გადაუხადა დამსწრე საზოგადოებას პატივცემულო რედაქციავ, მინდა ვი-
ლეო წელია, – მას დეკემბერში დაბადებიდან 95 თინათინ ბირჩაძე, ხატია გელაშვილი, გვანცა თე- მობრძანებისათვის, მანვე მადლობა გადაუხადა სარგებლო თქვენი გაზეთის საშუალებით
წელი შეუსრულდებოდა. დორაძე და შენც მათთან ერთად მოგზაურობ ანას ოთარ ცინაძეს – ტექნიკური დახმარებისათვის; და დიდი მადლობა გადავუხადო ახალცი-
დამეთანხმებით, რომ მისი შემოქმედება ძა- სამყაროში: მარეხ დათაშვილს – მხატვრული გაფორმები- ხის კლინიკა „მედის” სამედიცინო პერ-
ლიან დიდი და საინტერესოა. ძნელია ანას პო- „თქვი არჯაკელა ხვიარა, სათვის; ნელი ბერიძეს – დეკორაციისათვის და სონალს, მათ შორის – მარინა მარტინენ-
ეზიის ერთ პატარა ღონისძიებაში თავმოყრა და ქსანზე ვინ ჩამოარა? ღონისძიებაში მონაწილე ბავშვებს იმისათვის, კოს, ნინო გრიგალაშვილს, რუსუდან ყურ-
გაანალიზება. ყოველივე, რაზეც პოეტი წერს, გა- – რა ვი, ღრუბლებზე ვფიქრობდი რომ ასეთი აქტიურები იყვნენ. აქვე აღინიშნა, რომ მაშვილს, თამარ ნათენაძეს, ლალი ათოშ-
მორჩეული და დიდად საყვარელია, მაგრამ ამჯე- და არა გამოგია რა... ღონისძიება მიეძღვნა საბიბლიოთეკო კვირეულს. ვილს, ლია ხვედელიძეს, ელზა დევაძეს და
რად გესაუბრებით ამ დიდებული პოეტის სულიერ – მეც სხვათაშორის ვიკითხე, ამიტომ ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკის დირექ- სხვებს, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს
სიწმინდეზე, სინაზეზე, სათნოებაზე და იმ დიდ, სალაპარაკოდ კი არა...” ციამ მიიღო გადაწყვეტილება და ყველა მონაწილე იმისათვის, რომ ჩემთვის, როგორც მძიმე
ძლიერ და განუზომელ გრძნობებზე, რომელსაც „ჯეჯილში ჩაიშრიალა თვალგახელილმა დაასაჩუქრა ანა კალანდაძის ლექსების კრებული- ავადმყოფისათვის, ყველა ღონე ეხმარათ,
საქართველოს, ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სამშობლოს ყანამა, თა და ძმები გრიმების ზღაპრებით. რომ ფეხზე დავმდგარიყავი და მაქსიმა-
სიყვარული ჰქვია. ანას ლექსები ხომ სავსეა ადა- მთით მობერილმა ნიავმა, ნარგიზის ღონისძიებას ესწრებოდნენ მუნიციპალიტე- ლურად აღმდგარიყო ჩემი შერყეული ჯან-
მიანების, ქვეყნიერების სიყვარულით, მათ შორის იავნანამა... ტის მერიისა და საკრებულოს პასუხისმგებელი მრთელობა.
მრავალი შედევრია, რომლებშიც მადლიც ბევრია ერთი პაწია ჩიორა მუხიდან მომესალამა... მუშაკები. ვლადიმერ აბულაძე,
და ტკივილიც”. ია განგებამ დახატა, თუ ფიროსმანის პენსიონერი პედაგოგი.
სცენაზე ერთმანეთს ცვლიან ღონისძიების ყალამმა? ნინო ბერიძე, სოფელი იდუმალა
მთავარი ბიბლოთეკის დირექტორი
სასაფლაოს გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სპორტი

დაიწყო
ხიზაბავრის „ხიზა” გამარჯვებულია
მიმდინარე წლის 14 მაისს, ასპინძის მუ-
ნიციპალიტეტის ცენტრალურ სტადიონზე
გაიმართა საქართველოს „მოყვარულთა
თასი 2019-ის” ფინალი ფეხბურთში.
ფინალში ერთმანეთს დაუპირისპირ-
დნენ ძველის „ქორები” და ხიზაბავრის
„ხიზა,”.
„მოყვარულთა თასი-2019-ის” გამარჯ-
ვებული გუნდი გახდა ხიზაბავრის „ხიზა”
და მეტოქე დაამარცხა ანგარიშით 2:1.
 თამაშის დასრულების შემდეგ ასპინ-
ამ დღეებში დაიწყო დაბა ასპინ- შენებლო სამმართველო N2”. ძის მუნიციპალიტეტის მერმა როსტომ
ძის სასაფლაოს გზის სარეაბილიტა- პროექტის ფარგლებში დაიგება მაგრაქველიძემ და საკრებულოს თავმჯ-
ციო სამუშაოები. ბეტონის საფარი და მოეწყობა პარ- დომარემ მამუკა მელიქიძემ ორივე გუნდი
გზის სარეაბილიტაციო სამუშა- კირება. სამახსოვრო თასებით და მედლებით და-
ოებს ასრულებს ტენდერში გამარჯ- სახელშეკრულებო ღირებულება აჯილდოვეს.
ვებული კომპანია შპს „საგზაო სამ- შეადგენს 278 300 ლარს.

ზველელი ზედგინიძეების გვარის ისტორია


დასაწყისი გვ. 2 რები ჩატარებულა, ჯვარიძიებს შორის უთან- დიდი უბედურება დატრიალებულა, ქვეყანა ცალ მუხლზე დავეციო, ხელის აკვრა იყო და
ხმოება დაწყებულა მიწებთან დაკავშირები- არეულა. მამაჩემი ამბობდა – ახალციხეში თოფიც გავარდაო, დავიწყეთ ჭიდაობაო. ის
და ქრისტიანათ მოკვდაო, მაგრამ არც ქართ- თო, ბოლოს საკითხი ასე გადაწყვეტილა: – მართალია ქართული ჯარი მდგარა, მაკაევის იყო მოვახერხე ხანჯალის ამოღება, რომ თა-
ველებმა არ მისცეს უფლება, ეს კაცი თა- ზველში არსებული მიწების დიდი ნაწილი მეთაურობით (ჩემი აზრით მაკაევი 1918- თარისათვის მკერდში ჩამერტყაო, რომ ექვსი
ვიანთ სასაფლაოზე დიემარხათ, რადგან მჭედლიენთ დარჩენიათ, ხოლო ჭობარეთში 1921 წლებში ახალციხის მაშინდელი გენე- თათარი თავზე დამადგაო. ხანჯალი წამართ-
იძახდნენ – გამამადიანდაო, ბოლოს ეს კაცი არსებული მიწები – ჯვარიძიებ, ამის გამო რალ-გუბერნატორი ალექსანდრე მაყაშვილი ვეს და თოფის ლულები შუბლზე დამადესო.
ქართველებისა და თათრების სასაფლაოს ჯვარიძიები ჭობარეთში გადასულან, ერთი უნდა იყოს, მაგ კაცს ახლა ტელევიზორს რომ მერე ერთმა თათარმა თქვაო, – მოიცა, ეს
გამყოფ გალავანში დაუმარხიათ – თავით ოჯახის გარდა, რომელიც ზველში მღვდელი ვუყურებთ, თვალებისთვის და ყურებისთ- მოსე ბიძას შვილი არ არიო, ღობიეთში წითელ
ქართველებისკენ, ფეხებით თათრებისკენ. ყოფილა და ამის გამო, ხოლო მჭედლიენი, ვის ვერ დამიჯერებია, გმირათ აცხადებენ, ვაშლებ რო გვაჭმევდაო და გამიშვეს ხელი და
ბოლოს, ამ თხუთმეტი წლის წინ, ალმასხანას ზველში დარჩენილან, ამ გაყოფის გამო მჭედ- მაგრამ რეალურათ სხვა რამ მომხდარა), აღარ მამკლესო. მაშინ გამახსენდა მამაჩემის
შთამომავალმა სასაფლაოს გალავანი გადა- ლიენი ძალიან განაწყინებულან და როცა გვარდიას, თათრების შიშით, ქალაქის გარეთ ნათქვამი: პურ-მარილი არ გატყდება, პურ-მა-
აწევინა თათრების სასაფლაოს მხარეს და რუსი ხელისუფალი მისულა მათთან, რომ ჩა- ცხვირის გამოყოფა არ შეეძლოთო, მანამ- რილი არ გაწყდება, პურ-მარილი ზღვაში ხი-
ალმასხანაი საბოლოოდ ქართველების სასაფ- ეწერათ მათი სახელები და გვარები, მჭედ- დე თუ თათრები (ე.წ.თურქი-მესხები) ჩვენს დად გაიდებაო. ბედი მქონდაო, კიდევ კარგი,
ლაოზე აღმოჩნდა. ერეკლე მეფის წასვლიდან ლიენთმა თავიანთი ჯიშის სახლიდან მჭედე- ხალხთან მეგობრობდნენ და ნათლიობაც ის ექვსი თათარი მალე მოვიდაო, თორემ ამ
სამი თაობა გაზრდილა და ბოლოს ამ უბედუ- ლიდან გამომდინარე გვარი ჩააწერინეს ჭედ- ჰქონდათ, უცბათ დაუძინებელ მტრებათ იქც- თათარ ხანჯალით მოვკლენდი და ის თათრე-
რებას და ქართველების გაჭირვებას მეხივით ლიძე. ნენო, მათ დაიწყეს ქართველების უმიზეზოდ ბი მერე მე მამკლენდნენო. ასე გადავრჩიო.
წერტილი დაუსვა რუსმა გენერალმა პასკე- ჩვენ მათიენთ დიდი მამულები გვქონია, ხოცვა-ჟლეტაო, მამაჩემი ამბობდა, არეულო- ასეთი შემთხვევები ბევრი იყოო. ახლანდელი
ვიჩმა, რომელმაც აიღო ახალციხე და მესხე- როგორც ზველში, ისე ჭობარეთში. ზველში, ბა როცა დაწყებულა, შემოდგომა ყოფილა მუსხის ხიდთან რო წისქვილია, მაშინაც ყო-
თი გამოჰგლიჯა თათრებს და ხალხმაც დაის- მორევაში, 9 ჰექტარი მიწა გვქონია, ჩარდა- და ჟანგირაზე ყანებს ვხნავდითო. ბიძაჩემი ფილა და ტაბიკაშვილების წისქვილებ უძახ-
ვენა, მოჩვენებით გამამადიანებული ქართვე- ღას ქვევით, ასევე ჭობარეთის საზღვარზე – გაბრიელ ზედგინიძე მამაჩემს გაუგზავნია დნენო, აქ იენგიქვეველ თათრებ საფქვავი
ლების ნაწილი ისევ დაუბრუნდა ქრისტიანო- დღესაც მათიეენთ ყანევ უძახიან, იქ 8 ჰექტა- – ჩადი, ფიქლურში და დაიძინეო, თითონ ჰქონიათ, იმათ შეხვედრიათ ორი ზველელი,
ბას, მაგრამ ნაწილმა აღარ მოინდომა ძველ რი სახნავი მიწა გვქონია, ჭობარეთში, ვერა- ჟანგირაზე დარჩენილა ხარებთან და საღამო მგონი, გლავიეენთ სტეფანეი (ღაჯაჯაი) და
რწმენაზე დაბრუნება და დარჩა მამადიანად. ნის ეკლესიასთან, 7 ჰექტარი, ჟანგირაზე – 8 პირი იყოო და თივის ბუნულში ვიჯექი დასა- პალეი, მოუვიდათ ჩხუბი. მოასწრეს ზველე-
მამაჩემი ამბობდა, რომ რუსებ მესხეთში მო- ჰექტარი მიწა, ასევე ღობიეთში –10 ჰექტარი ძინებლათო, მოულოდნელად, ჩემგან 4-5 მეტ- ლებმა და გრძელი ხმლებით თათრებ თავი
სახლეობა აუღწერიათ, კვამლებათ დაუყვიათ ბაღი, საიდანაც 40 ტონაზე მეტი ხილი ამოგ- რის იქით, რაღაცა გაინძრაო, თოფი არ მქონ- გააგდებინესო.
და საკომლო წიგნები შეუდგენიათ, რომლე- ვქონდაო. გვყოლია 400 სული ცხვარი, ასევე და და მარტო ხმალი და ხანჯალი მქონდაო,
ბიც სოფლის მამასახლისებისთვის და მდივ- გვყოლია ბევრი მოჯამაგირე. რუსების პე- მართალია სახლში ექვსი თოფი გვქონდა, მთხრობელი ალიოშა ზედგინიძე,
ნებისთვის ჩაუბრიათ, ასევე აუღწერიათ მა- რიოდში სიმშვიდე და წესრიგი ყოფილა, ხალ- მაგრამ წამოღება დამეზარაო, ამიტომ ძაღლს ჩაიწერა გიორგი ჯვარიძემ
მულები და დოკუმენტალურად დაუკანონე- ხი კიდევ უფრო გამრავლებულა და წელში დაუძახეო, იქიდან მამესმა თათარის ხმა, – შე 2016 წელს
ბიათ. ოჯახებისთვის ასევე გაუყვიათ საბა- გასწორებულა, ჩვენებისგან გამიგია ჩათების მამაძაღლო, ვინა ხარო. მოვიდა თათარი და
ტონო და სახელმწიფო მიწები. მამაჩემი ამ- შემოსევა, მაგრამ აღარ მახსოვს, როდის მოხ- თოფის ლულა გულზე დამადოო. ვეუბნევი, გაგრძელება იქნება
ბობდა, პაპასგან გამიგიაო, რომ ჯვარიძიები და და ვინ იყვნენ. – რატომ მკლავ, რა დაგიშავეო, ის მეუბნევა
ჩვენს მეზობლათ ცხოვრობდნენ და მათიენი ეს სიმშვიდე დიდხანს გაგრძელებულა, – გვირჯი ხაარ და იმიტომო, იმან თოფის ჩახ-
მაგრამ მას შემდეგ რაც რუსეთში რევოლუ- მახი გადასწია და სიკვდილმა თვალებში გამი-
– მათი ნათლიები ვიყავითო და გვქონდა მათ-
თან კარგი დამოკიდებულებაო. როცა აღწე- ცია მოხდა და ნიკოლოზი ჩამოაგდეს, ჩვენთან არაო. მე ლულაზე მარჯვენა ხელი აუკარი და redkolegia