Note ,~

Book

E. J. LIJ..LY;JIf'J t:o/"'fI~

Name. ---.. - ------ ------

.

7'fl!W (p. s .j

,

.

Age .-~- ------- ___ ...

....

Sch 001 -- - - _. - - - - - . - - - - - - _. - - _. - . - - - - - . ., -

• t­

o

Grade .--- -- . --- -- -----­

Room ._-

Town ----.'- ------ _. -_..

Province -- -- --------- --..

-0

---

-

--

_

.....

Teacher---- ---- ---- ---- --~- ---- __ e.

..

i

7<D :

tYLfJ . ~.

/.

____

.~~

~~
~

~

~

· ""

,

----'-­

tL~~

~~

f/L.. 'CA..-

~ ~
~I

__ -#

~ ~

'I

~~

IT[

+v~~~~ ~~
~<~

t7 ~.4.AA.

~<U-. ~.~/

~a-y:'{ _ .

MA ~,. ~ ~~J ~

~

c:LJ.vi-.....

t<--­

o.....--J ~~~ ~

~~ ~ cvJ.,~ o...:yL#.--- ~ ~ _~:

'

3

/).er/~ .4E

I
I

£:

ve;

/Ie.

;::.:.

F

1.$-

f

7r o
S

z;
.~

co
40

.E

;:c
L.

V6

t'

\!

/0

r-

IO

//1"­

~

L..

/

0

J

..so

.,

I
2.

c

v

7

<"'

\Ie,

"2

7
6

~l":'.

It} ::.~

0"

10 -.

00

10 (';

Ihe

.5 Yr

If! (.)

19'')..(.,

-srr

7

Clu

'10

19'1'

19""

,3
£.

10

£::
V'G

I~

/6 (.

C

T OJ)') , f ~.t.V
('II.

~-

1

g

I/£hJ)~~e7ERS

u....·u

$~ ~ r..-..c..."':" ~ Fa....-

IfS"
s&-- AG-v

,

:1
... :~

.fe~

r~.<

it ~:.

e

'.t­

( ,"

_
"in:! ~/ P J .

s: L-i-,·eJ· .3~~~ ~

.~ ,/1
r

t ..

:::r

1.­

~~

10

I

(V(

/l"

fd

9'~~

.E"-r
~20,1'1+2...

.. 2.

,(s... R.:dc~ .
v

/J

~.CbI.4( ~ s-~ ~.

/.

~.

a4-

,~

.>k~/:; ~~7~~~~~.(...~s~
~of- ~
~ *~ ~ ~c.4. ~ <1.'t.L A44""
~:,..

/Z..A+i-·nv;l

t

j

L

44

~ e.----

/ ..

:

____ __________ _ ___ . . ____

Pd..;,~(Phd...p~ S~)
f~~ rJ~
'2. .

~

f.A

~

,~
-

~jJ~~ ;~~

fk l',~ ~~/'

~

._

~o

- . -­

2...s-~

2o~

__ •• ____ - - . - . . -­

~~ U-fJ.,<~

~~~~

~

~

~~ -""'~~~~J'4~ .~#~
~

~ ~ ~ ee ' "coL

I~~'
,
~

3. &..c.­

j")~4?Q ~

J~

,.

~ ~~ T

/

/

13,

~

-A

~ ~

/

L._~ 19¥-/ .

~~ ~J~

..s- /9+2­

r~ P~~~r
"'-t~ ~ I'L'" ~,J. ~ ~ ~ j i j .

~

.Il4C!.h.. ,,"/i~ ~.

~

~~
\
~I

~

-h.u-o,.L.. , .

TG~

J'?,,-c-~/2 77¥ ~R:

(Sf")

1-1. Sea../s

~"""""'.i...

­

j

.

(!<v-!

C~L.. 1'7 ­ SEA~

C

~
t9-n e.-I(

''';

~.p~
\

!

I

A-. G . .:!J:y­
G~~/..

a..~ e-p.<,.

~.

~

£::1)"1<//..,2)

JJ.~( )}v
oJ. .to1L-L-Y, JR . .

CIl/or,e/r Sf!!> h.,-f"ar..47 '(P. S".}

r;;

!t

1

I

~

~

-----

1/

? ... ~

.

e~~

"2..-.......

.of.~

~~rc-.. F'~v ''of"

....

....

.

I

7.. I "3·7 if­
50 . ..1-0

()

,-~

1'1 .....

#lr.J!~k

I
lo,oC)

~'+ ....

(1'l'2.

,l"I_

"33.' SO

"2... .

J ~L, ::~J
)

~I

51',1

~%
I

t...u .

I, ,'­

tt'

or t

') I'"

"L3

-

"". {(.. /
l<.lI •.

I

Ct·;

\fll ) \ I

r.

9l'j-

It'

~

,f?"
,.

"7

(: () Ie.......

(J b'l~

...- ­

~~

o~

__
04NC:E~

__

..:'.f
~:

.

t

" ~"
<>, :.

.U"o;."'{4IA.r

"

'G

Co/iYlJ...

TJ&RAIn:.Ry

OCI:AN

.;,.."

.. .,........

-,A'-..

,
cl...

.:Jfl

1

-,.

-t

s;~

kL­

.

-+

I

,

n

I0 I

,

(..., S-"'l'.

S

S
,\.tf,

S • .Jlvn cd 0
.,.'h. \

c.l.,

,.

150'00.-'

-!.b

,.

.~

J.~..".:~

u

:(e... ,

I~,~ •• n

~AOl ~J...t. .. &.
II

,..

.

cl'jr,

('(.H<tJ
~~~. ,

..' -

t~:1.1 ••

.::t~,,~.'1 t.~'/I'\.la.~

..

n ...... ,..

t1,2.JJ-''',o
1(,

tnl.1

~~.&(O

O.,:t 0"'­

SI'

~o<·," .~,

We,..."

t.('.

..II

- IAKle."

,;;­
77"1-7' ;;;;<
..

I ,,"

1'1 IllS
f j IS

0

P,

. r"

l-toC.

CO ShoYeI.

y (,.

,'- II

.~IJ., )

j

A., •

"

{".

.

""'_"''A.·~o

;./

...

':"

"

SO,.~

.,~

~c;.~!

':!f>.

............ :;;~ ...
,
"

:;50,""

"r

tc"14W~

f'..m p i

ff""t''''''

(4",-_

E.~ .. !"­

T
f 01 0

Ii.

\;If'", v~ ....

., R I

I~V

,

,)0.. Ifl'!~.

,,-C ~I"

.

l-;Jfy

,Co.,...,. _

- '-~

,.~.,~

...,.

,~

' ,l-1.o."

-

•d,.:;u.

I-

-r­

, ... u

....

. I

,

....
.~

q

... '.,
....

'-t­

V

eh (I "-'It i

I· .....

e..ro..a.1

p....

,";'i.....

-"::1

n......

u.....

,tiOSln

CA-\ep

~1.('1I.

_j ~~,;~: ~o.ro ~~!Ih~ ?,_'

_

rYot\t"< ..n

(,

t- ...... , "'"

.. .

-t o
~-

.,

'J f!," o..-wu...t

%

<~"'(J~ • .,J..I;

'.

?i;'W
r.. ,

,'~

,t~

""':t~.,

"'~ T

.J..~

> CO{..
rJ, .. ...J """

-

-~

"

I

'):.

.~

~i

• T<-t

)<l

,,~

'!oo

1>1'00_

o.J...,~

,

Ii. • I ".l..

,

Fc...r­

..,~,

• _ .... ~

~",u.
.

<;:l.

~"

" AI

t....,... .....

b

- ~-4

-,•••(t.,

tr--e-l

5-

r

h·d..·_~

A<A......... -L

.\.',~ .. ~ "w ........ ·I~~.o ~~
~,

"'l... 6~

"""_ ­

~ t~V-

.m"

~,

",-,,-,)..L I>~"""

hw......

UN

V l.....c:.

.~cl...: ~-

1'u.

~il

~

.........J

f "'~ "'3

o.}-..i.. ~

0""\'" L

....... ~

..: +t ' -,. ~
?f/.......
­ S .... ~ i .... /'Lo ........ "'0."
J~.. A<''' . -t.1 ..... .... - ~
'­ (!;'"",,~... , i,""""'- t...,.' i - .. <>
'n..
_
-':'#" \J

r-.G--:,......: i'~

~..(

,I

~

m:,)

I

JL~()~. ~ ..

~.

!".I,,'
I,.

,t

~'w.... W-4. !.........J • cJ.» J.... (
QJ.), ~ .-I.,
r~-_oI-") <~ ~~ ___

"

0.

S~

I (' 1<

A,

t-."~t

~

loV-$

"1...

,."
-""
·t;.

~~-~

.

-

01

L '

-i'~

)fU.lCdSI.o
o'K'e

~~~C:.

.c ~ ((oJl ..... -)
Co
~ f CN'\~

D·'·"-"

no"

l·!, I ''nr.:l.otl. t

o :.~~.

~

#...,.

j~'N

;

>VI

S 0 ~;..,s
Q,.? I,"- ~~_IW.. """ 1
S ~..
(.
toY't.J)..\
o-~"~t
J.a.'''.,.
-1A . '" ;;J",-'" ..., C71'\...L...

"

ttl.

,~I

(

r ..... <II' -4 2­

No I

... SOl,

(

.

"

,

"

~.,

""'1'1'..

'$u '>

' N•

- ~hA."

" 1......>~

H

"FI ~lON

. 2'~'

~,,_

......

-l-­

\.1)':'

S,oP

" , ;ta,) .
I

:n~fi,,"'-

4

1 ,

)-1;5 (I~"'II'"
$cor-e: wo­ h,ihu. I(""uwa 'rfll.
J,
IJr....... ~<;.} ...
ldo "H~1 l.o.t-ld '-r.f-.;, ....~. WAlo.._~u$ .. , W(l
~~,.,., . \~....,~
It~ bow
~ -,,", I, '1 KM W
~,I . . . • "
'"'
i •.
_..,.-f:&~-e

-

"

I '"

t';.

I~rn." __""""

:,..

N

~

-t~

1

G{·I--;:;-··~

/'­

I!"

;'" ,'-'

I

L~ti!.;... \

~

I.

-:h
t

(~

"3-,," - ;:; ..

<

+\1l
tIc

J.~ I'~'...J·" •

"'~ ... 1• . , ••
.'V~~

,.'n
p.

k' f\.A tc.c.(,.

, G- "'­

~

If -, =-,:;-­

~.~-

'",',1.

1< v. ShA'-­ J<t'

,;­

~. - ) V 7~?

".
:..

~~.~

J

"'"

Ilv>v / il

..

if

~~~~.~~,O'~,,""~f

,

r. :~," ... ,' . ~.r_

<

...

-

n-..lr....

Yrio.7i

'>

~

"Pl,-~( . . .C'~ ... tf,v "c......­

NI"l6 ,

r.c..l

.....

,

.::­

tt... 1.- d~1'. "',~, ..

•u.. .. I.

£' I¥ " ....

<0,_

,

-c,

V

.~

~Hru

~p.... -'I.

".'

,

...
"l

'~<

I"~r;

I?'-" -

. .L

wI '.-",

,

~

d./:.':'~

',<0',

."

k'ul>AI"o

-

~'n<',

. . . . J ...' ,

,0>

'

,,~,

-

";,r .i.

!n'f'l~"'"

k.

~tLJ ,..... 4 SCt 'I'" •
yh ....

'l~'v

llll'l~'

I, H..I
r ,.k

t.."O

'H$n

tC.h-,f

I

(-din

i,i,.,J'o 1(1

>101<1

;c. ('

...

b.>-vv-

<l

)
M

.A.v. U

~~ ';i<.1­

.

C.,.~

-;;

1

A

'"

"
..

s~ ~ of
~,

~

<L>

~«~

.

'''. ­

~

'"

tc~...I.t'

,~,

A

'(.

..... <I'll'\......

·'0 ,
~,

.~

<

L,t: t

..,.

.~

"

ri" ~ .(.

~~

/0

I",

(

••

• I
"

47/t.(~

c

~/<.v_

'Y""'~ '-t

I

ttus...f-' ~
1

• ...-vo~....,.~....,

s~

j>

tot­

7g,oi~

~

'~

l', "a

.L..A_"'­

N(I(

u~.f..~

',-/-'-/1

.

(J}Kl~

/1,II/l/'

~-------------------------------------------------------

I r.

• t..J

,

,

H•.

I£-,

, ! .-"

, 1'4-

•.u;

'" o:-t

~ IM.Y"Q..

D r,.

o~

1~CL¥e-'
"

0
( 1l..t'''',,1' 4 ''Z.- J....~
rt.A-vU< c.K.­ C. f~, ~ ' '-t'~-

-I '-n)

I'"

n

~(l4

C.

"d; t'

"-4­

fi o
l.

I

I
L ,?,

~

,

J
7

~i

y ~" u

t:, .-' I

~

.al­
?

"
,(21 .S:
;

. 'C~

'7

-

"
3 ./0

' ~'1"S

, • .l

.

.
,1.. 1

7.vo

'.f"LI.$"1

s

'J'1 to ~;; dJ...n.. ... ~~ .
'of 4.
.....,
.J
f'l , " ; . . ..

fjb

Jt

'f

0.

-t

~£ 'U

~{: LE CTfON 'r11R1I-C: ~

(~Q" lU..h,"\""'~ ( to

-y,.

h."I d.)~-,

"-0»1'

"l-no.~n~, 'I ......

J"!'-, ?-E"

3

1

8o.'-lS

Co(.,...

(,.~~)

t""1 fltlt .;.( ~

-

/ p-r-J~ ,

)

CONTR-,?CT J.3..eI:lJGE

(N(J>Ie.tI~C.,p.t.~~ .' ~~_~~)
~ ,ra-<,e.K..-> ( ~ V~)
2

!J s -

2.-r

Av<;

1+

II -

/(VI07..s­

I

:D ­

/-{v
;f't~-I

-

ckv.....
~-Ix. ......

s~

10

GJ 1 0 "

Q >< .,..-.) Gl)(

~

d....£-:; ~

s-

H ­

~

I>­

c­ k~ "7
T,......:.c-. ~ ~e-a~'7

-r­

~.~

~ .t-fHT

u.....

~~ ~ d,. '.e..p ""z...1b3 ~

~..,.h.C.~""':-' ~ .

~~ ~ ~_---..I- ~~

"'-'l..LL~~vv~~~~.

1''''

:

p~ ~

'1-

~

I\(o/~

~~.

,

£..r."

........."

~J..f'~""/7-T ~IV.T.~

;

I

S

S -

(L~~ l i T
~ 73

ff­

~~~

Z> ­

.Ij <!i) -]

T

17.....
1/'1­

~~~ . ~~
~

_ ~ esv...h ...:....

oel . Me......

, .$-G;!7S
/7 - 3
:!> - J"7oS +'"2-

2.)

q

<-f ~ '"l-

~

K J

g <:;.

/0

EI '"

.J~<I-

.3

'"l­

/0

1<.

b

10

~-

3)

K. "} 7
10

3

.s­

K

:r
I-r> PaAA _

~ ~

~ !-oTtUGe. &eJ- ~

""-

~-

-1-0 ~ .tAA~

~~~ ~

_

r:

&Jt.. ~ ~ 1u1/u.-v ~ ~

~

I

'9 7
J

a

..s­

Jb
K7"!"­

2. .S3Cj

l i n ;.
I en-, -=
I

: 3~ 3

c,d- .".

'?n_

. 9/4f'<0

/ -{7

I~

-:;.

~.

,;.,.
?no

3<'1.37/n "'"
/ . 09?> yet .
3.0.479 c.- .

. bZ-1 ~
(o..rr-~ ~7$')

IS. '+

/

0

I

z.

o"z.

(o.v )

(-f-rD

:::

r. (.

""J..~'?>'+'7'j?n:::'

tt..:::.

4~7 . ..s-:l"'"

3/ . 10

, c en-.

I_os

r.

111_

"2.q.~7

/ 0 , 0 0 <:>

~t!..~

s1' ,.,., .

~

. "1- A...a..~

..

-

!
t

, _..-L-~~~~~~~-.,...----t-------------- I
'

..

,.

.

<I. ~ "2 ' + L.

<+ ~ L

I 'S'rH

P ttD

-

/f._ ~

d

~/6tt

,

I

- ....

0-::'

9'~

~~ , -

~"~
.

<.(.

-,.

-'3

r

A,.,..,'veJ.

!?rrTtsh ®th~

«17)

Ce.;' •

.])u.-fM <Wt.~

J. /B. ENJ'V&E-rl

kJ-Gen
~.Gen

."

II

. '~

6'i-

.s,.

fVJ.13./3ecxl'Vf #. ~ Sm-i.tt..®

/3riq. ..... /' I} ·0. Cu.rf"'s ./
...7 E..N.H. I3ac.J<;.1r 0'-<.5 e •

... r

N. o . .Lo.y

../

~

Crawford. ./

.'

"

~
Goodma-'l ./

E. R(..lsl,er

" ..,.. £, w.
7' ../ Q, .c.l3 cJ/en-hne
• '?

H. C. Sen/a. e..-<;;

01'

"'/, G. c. Eve/~A ./
... ? 'l-X. rv'e';' h/4 voin.:l v
....? N· RoSe/Or V'
- 7 6 . S cha.-l/e.v.
..... !,C. /-I. R" cJ.t arcLs y
0.,/

.. 'l' W. A. l -rcrIf- ./
AI r Cbn,' d-.or~ • C. o . F.. I"? Od-I n

If

wcc.k

t9

-

® D "e cL (I(~)

-

,.

- IN

U>/.

~

"'T~

V

. (~/.

4

Pelo

(3,.;f,sJ,

• Pvf..) w.Wa.//_

I

h /

S'1'~

f'r'}e.r.. (2J

( I)

MO-IK lIVe. II

k~ ~f1~ J

to

PJ

,;'-:, l

v W A.~';""

.-).

.

','
J3/;"~h'sA ($')

SIr . Pc:rcr /"t/~ Iwalhe v
eh I ~ ,jusl-rea S-A~ Se/lten,~

Slr . /-ftv-,.. r

Gd'3h~

~.~ 5)t

~

• l:!

7P'....

;'__

........

,,'

\.

'Or

'""I rus.fe~J(

Ch,.~~~ ,t-r~ r~V'h ~

1(

1 ~V

.~(

'.

....-
'J

~

~·<usfy. ;;;;....../. ~

.

, >.

"

e~/. 1'11&-> <.">.)

Ov ill CV?> s, I '!)

Cn I. LOH? eli ez~

• ,t../CtJI.. Cooper4ft I*Gu..nner Nrl:;hT - ~(

13~~ .l)oJln~

-S.F. V Go sen~~ "
.srt
807:-£.c..1Va.. ( !Va.;;r)..,s/

I

0,/

Pvf .• Se.e 1+ (Newr)

'Pvf: Nt/I/OAfMS
/...on c; sh (U<{

'-46

('i

Aut;fr.a.I•.;....... ~'o:.>v-

..5-z-

"G. G.

--?-7
-.50

J\/~ (~'f) .

I

/3,..;fisA elff~

~ro . lf~eNc

3 "1S"2..

en II $-1eJ:l

R. 7Ji, (?)ve;. a..x. I it. e..r

J);t-<-'fer, k

"'7-"'L.

!3Nd..c; eo '
J. 0ral, a h1

frt'for.sh.

t""?a.IA V• SWA..5
In~·~ . R.el ~

n~a...a.

Ma}S:Genera-/ (R-eI'd)

• S tr·,shen-fe..n Merrna.,<:;<: ,/G~v. Sl'hqa....l'J~p.
leL/e /ferri4e
4fJ "SqT. Ca..:tAera...I/
SIr- 0 fr').p.-r--I\ Y~ ,:I ;'" G G-Y. ./Io-nJ V /f,c9-r.j
-50 -SC;f. ~: => ~~ro <..Yn r. J,./~ I'1"--Nrl!il'.U'nl
, :. !'.. )
.
~u sf-r.a-l, %
(i )
,Gunn-er
Chesler
.s,.OhaJma.-n
"
'
h
I
e
S'2..
13a..I(
t11,... 1<.. $ -. P'I.' eb;; '"
j. Lfc.
4~ ~ ,Pyf. Poole
;;Jr-i rh~ V- A4~,cJlcv;,, ' KeJJ ~~ ~ .
.P€ho
b er-'k:n, It -4'&-> barcki;- at!en
~ ·L/Je
.;:]J u..--fc.JA (-J
~ 1 ~ 6unner NaIf-ers • Gl.U)n&- Jien:sh.uv
·A~
T. ,<::111 ;-rfs • $<!:W: SU-+rJ a:-~
f1r.


I
I
A.ftsk
e;I.
PVf.
ifoNaNi
.Lh.

/ ( - (0-4 ....

<5"2.

50
4-C:,

• pvi:

+7 "

.J)re.;v

-15 ttJa:,.Ge.n~
5"2.

131V'j

C.A Ca...!! Q,4h a--n /
/-I. /..3. /
G-Y' ,

a.;'1

- J./-I. 7nyar v
· 2)_C.Plj~ ". ,' ,
• N.s Ken c,IfWJ/u..4

.ss

A,r ("a7l""''ir.J~.Q.

Co/f~ ~ . ( 1)

<- . )

.~ .P. 2> erh~ v

60

,4USIra./I

a:..-.

.5")..

~(tV(Wo./)

..51

1.....,. Ge.n .

S7

l'1a;; o~~ ..

I3N , .Ge.n .

SO

.

.

-PvI. :J) e.r-h a,..,n
Ra..r a -t1/ C-<::
~ .. "
~

~c /"frL/1

-

-~-

~c:-

1

'1-~

..s

~@
-,

-

1"'2....

Nf:4ris
h~04

-

,"y""cil-dj
.-

.'

-

""2-

-47

O'\l'r'I/~
is-, ( li'1en .

.

b

.50

Eh//S-/-.e,) Me-, (1-)

.

---

I

-:>."
8~a.dIe,..~ 4::$'Cc I CT71 e..( .$ :;:~"=. 12..6'1') IS

"'1-S'

~U#?n,ey- 8eo#on

-

nh£r

US ~f-~-~
Is;,.

,<see f'7S

~.
.

-'

-

,

-,
S

a
"

- 7'

,6"

~
7q

J~'21

3

"2.....
~

­f

'41-

27~

\

,

0,0

R. er~

o;;I-lo/N>~

~

_

t~~':L.l

/ /

~ Inc./~ 2. ~s
fAu-s
U . S . A-t-r.-.

11ft

r_.

3'
;3

o

C'

2....

'':r~~

7

311o(!}'

~

.
:!I

T",fs/ G-fth~tt1l
V 'S

,,,.

p';nJ~

3 /"1

~ ' I- 'O - L.f- ~

u S MC.

'J .

"H'.

'"'

~,~

?

If-

® I'-1Oc, 6.,....131~_~

-~'.t~',';

!'I

Y'1}ti~ ~ 1X(j).4­
+r, .f ~Otn.e..n 1Ca") .L-- 0-8 ec:t.. ­

/

1"1-

,

~..-H'

/

+f/

7~i

/0

,,:,,~

f';!:" Ja;(~ ~ 7

r~r,· · ~

'9

1

-

~

:t

4J

....

:~~o-I-t-~
f:1(11~ 'P.ftist!fn~ 0/ W~

{ an

• £:. R. wh,"-fe. v '

4-5

4(.

I- GIL~ner Hh;fn?4M·e. -

.

t3 u. s h-a./I a-h

fa ~/.
RRF
oI
5-,..

(R./V) v
R,P. CAapn?aA? (Rt\'. v
• ffJJ .Ltrq k. hG:-l'-T- .,/
~/.
• 11. 1/ Na,.d/e. v
• A.N..t...Hal'r/s&n ."
• tf., tv), M i ieA e./I •
R.$.L. Gf'b/lh v

CO-/.)-r- • M

-

$ 1

v

I

K~

9 "l- '2.

I

0

" Z S,ms:,e,..,.., ./
../.~/t.

• R.. P.

.5b

R. S. /'C') 0;,,' ./
-'" F/f Fraser , ~,

~.

·C. H~

.qg

47 • S q-f. Cro c.fi:. e:Jt

T.I{Masse:._l3eres~ v

.... v. 6.

4-,

49
""IS

. . ::>

Ifl

Slf

• If. V. t4lf oress

;""

4 b

R . .L.. Roper
4$ ­
Gfu.,.J:.
£.13.
RI ' ~ (Gp .C~f. R.,..qP)
-<f8

"7 G.G.R.N; I/icu-ns
• > G.w. /-1. Pain+-er ./
.. ", c. 1.... 8 . ..J)~ "
• 7 V· S. 70rrcvnGD ../
.... - C. Ii- S-I-N n Cj er
... :>

• -G.

:J).

v

PeQ...I<.JL

4{,

$"2.

" 7 f).{N· G.Ni/de.y '/
.. >/1. F. ~o. CO-S .,/

I'

• FR. Grfh?IVOod

~ 1/

"'1-::3)

,

.s-,

IU.G-en.· I/-.J ci'rrem €.ry
....
Hea..~
67 J.-t'e. J G--. .•,L . M .

4.5

!

"

~§ \5£1'21 -'

.0"2-

. 8.N./(ey

As.'- .L

tv. P. !3

Or., /. -

eo

>C

~

• AE.P€/"~·vaJ
_ FI1 .S;""Jr> ~S

;:ilo....

-:;/1 .71 •~"!i'Q;OO>
6<i,t1! • ,lih='l:) e:,...,
tSO

a-<tt~J"""

uu..:J:d....

"

.

4""~~

,

4-

""-0

rEt

I

,,-,.{'

2..0'1
( ISO )

,J,

( ljfl)
{

..,j

( ... J

!:

I

, 2 09

7

t.~

S CJlfi~

~_,/ ;~~ k tlJRE/'(f1l'\6
S'f1/l--I-. -:Li I 1~'1. .

Grilk Serv

S

~~ ~

13..-n
LItMA.e.

J

Mrs. 1i'a.1f, "-'7, %cvp
H~trn-. Mo.

~os,

p Va~

~ \0,$0' " ..

&' 30·93

S .c .

MfS. J . P. Vq<!Jo.,...., .

'h ).,,' J~;

/04

Cha...-/.e. t"....,

. 11000

M'IGI I

HoTel

1-7.3-117 NestbrHoOK
e.

ru

..::.J:..8 ra

7- 7.0-'10

iii <4v

C"""""'....nJ ,
N.

arl'1C

Bra.-, a-d,

.

Slob b-2'f--/i9

IZ-,q~'T~'

CheYeN1"'<'.·
It" o.

~(.L.f"-'-<-ll>-,"""·

~

1'-);"",.

/-I - !l3 lo-5f. .$ ~L

13,Cb4/e

.s f!A.I~

J(J.eJCSO'">'­
~I- fJ., #11 ,, '

I/~ c,.)

G,f {)Jc. 70 3 7

T~.

/3;/o""/~

. 7313 10-'1-'1s

l'7/ss
f3elo/T

'f'17S

f1rs. W. 1+. f31"O.~u(',
f/l(o t!> If , /IV /5 .
5f1'3

L/ilin ',,""""
Il:I'f.t'(

I e..v..

ail

NT'S. f?> H ~44~
3'f'f .J"-f{e..-s""", 'Dr.,
P"~b

1/- "-8-7.!>

AtIS.

I')e.r.""-¥'
1'<)0

1"2-S7'f 3"3--10

/h

1\)0 .

1-"'2.0-ii'
~rs. I' .c.. Sc..o..--~,
.Lrv,;" C ICd. ,
Le~,n:J"-I-o-"', Ky

/7'1; J vv "TA~ "'"

/.sD~, 'PVL •

L"""-J

1'7,.". 4.'1': ""~/.$<n-o
FO-I" "'h~ rfct-v,
Sf..J..~,I'-1~.

f3osfa....... .

lftl3

g· /Hz

~ ~Ibo 11:7.7-,/5

I~

MMS.

&5/-P"....+­

Re.e:a.p<::hJ..Ja:I-;&>-, 0;/ PA-;scrro~ ¥

l'te..

as

\Dec.

Na...r I

/S, 194"2­

us
.s
18'1-1

W

12>

'-"?'o-g{,

Ny

Pen., Yo./O-o
11 581 '1-'2..7-%

/Vy

t"

2..

10

12. ~ I

N{l.f&-fo...J.

2.b
M~.JN.,q.E,...<Y.s

%Ft".Sa.-..-,~..,c..,, 7r9

S~~oT4 '
"~(VaAACSVh. Sf,/
.J)e-..ve..r, Colo.
/'J J . G,il-<:s .

Air CO'n'> n-. 0 dtn..&­
C:.I~4!1 ~!~:'f

cart:
J...f-

dfi-~ Iv~ ... y

Col

11'3 .1t.N- Ff'tsse/I
. A/~a.

t...A..

CCuLd-R.lfiIS~ ';r

We:d...p~

J\Cy
f'l rs. N.:!J.kil!--.

lVo... re;.~·eJtL

ye. '

h..-s. c. H .I'1C./..~.
')...sEt.K ~~

S

y .... ~

Sf ,

,.~.y.

J

12.6 3
b

,

I

IS

I

/

3

-3
(/so"1

..... ~

7o h "'i G-.. L13 .,,"':"'e.r

F

2.,

I

CIV'I(( ctns

.',

Nt)

( 7)
I

( If)

'!P'~

En/. /'J~n
(Tc,../u'/ C'r ___ .-1-£ J'<') •

7/ .;'

.z..(.}

ell ) ~

-'+

(-3 1)

( 3)

G~nd. To-/-"./

2'2.. / ~"
""

(.0)

79

12­

7

I'f- I '~

-Ave

I3e...Ch, ~'F

Pc:... .

h

'

/t:~ T~.,..,...,
~

.

,

~

.

I,

-

.--

.

t,

..., h' ,.

'

7'

Qo.s.+eH ~ ~~ ~ 'Pr'is ~
OJI

e

!.J . G~ .

No-«y

M '. Gi0Y\.

USMC. ")..

Pre

4-

A6D

"'.2-

CP.rC

14(,

C£:

4-

IA

(}y ' . G~~

c,..

I

n

I G.!)

J A-6:!)

t'/C

o . . tt.

She..

~.

FD

Iv.+-

/0°

~, V S It(£>

Cc.-",

c..ws

A-

40

,- ,

?..-z...;c;

,

'2-

""~

USN

IJ.,~. V 5{7$

-,

SI') C

4-

ve+-

I

f(d-

J {ifl6D

&

...,

:0

$'

M 'ef

Us r{i9

3
i2q®(f)

&1c.

s-

1"2..8®

~

3

I - PC
,

4-PS

~!

'2-RA

1-DR.e

I - RA

2-oRC

e,

".

\

2:-NG

/0

I-z..S" 12

.

1.3

14-

..s

(vr

i

'¥-

Wa.¥"

~~~~ ,-'~"'-C.., ~~c(
c:... o...1rt
a .1<

P.;:
G.,..,..( /"1'1/'

,
2.7qt?

m
R!t
4<:RA
1ft:.
S.

1/

""

~o

1"2..

",

,,st

c".

RPr

04.

Col. 12A
Inf

Ps

cnc.
14-

G~

- ...
n
q
b-6,'"f1

j~ ~~~~~~~.~M
~~
~~h~~
~
II ~H~·~
~~~~~~~____________~~~r,uLr__
E

'1

I

I

~
~

.

-----------­

.1'
']1

~

18

.-J.1
JoorQ.J, w.

So

'!.C.

.,

yef.

G,{

Rn
QmC

3-"J. b -'f'V ~ 'I.(

t t '

7ft! GO-{brcU~ N I~ I (
V

v

1'l "3S

C. ,,·.. ,t

r.

tn

'~,

81

I

."

=-f/l~

ro

RA

~)

~

h

D.

Cite.

~1.

....

~ertJ-k> ~" ..~

Cor.

':',11)

I~ B~ 'P~ .t~el~c:nJI'

I t;io N. N e-va.k. <; t:

If.,

Gr.

c

u .

"83. M

s

he;

~..;;;;.L ~ 1(frf~ _ _ ..-:.-

'+

-

1-,(",0,., ~ PJ
Jfl' 's
'+- s->tv _ _,..."..._

Mv ~ i V~/ ./" ~Y~

----,q- v"""'·-­

.,../.Yl. - - - -....

/g'i7 ' 5 -1-g,

P<?S tM ,l1 t'eJ.v

10.53'1-

Nilki", s Ate

W./...cs

~

-'

J

FrXTRA

Made in P. I .

.
.

~

. . . .:"