You are on page 1of 1

I Don't Know Why 37

q = 102, BigBandBallad Turk & Ahlert

# cA m7
œœœœœœœ w j
D7 G G6 E7

&

œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ ˙
I don't know why I love you like I do.

B bdim
#B m7 D7 D
j
& œ œ

œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ. œ
I don't know why I just do. I don't know why you

# D m7
‰ # œj
D7 G6

& œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ

˙.
thrill me like you do. I don't know why you just do. You

# . G7 j j
& . œ # œ œ œ œJ œ ˙ j œ œ œ œ œj œ
E7 A7 D7 E m7 A7

#œ œ. œ œ
nev - er seem to want my ro - man - cing, The on - ly time you hold me is

#
j
D7 G6 E7

& œ
 

œ œ bœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ ˙
when we're dan - cing. I don't know why I love you like I do,

#A m7 j
& œ œ œ œ œ œ ‰ # œ .. ˙ . Œ
D7 G G
œ ˙.
1  2 

I don't know why I just do. You do.

1933