You are on page 1of 22

วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562

วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 1]

องค์การอนามัยโลก พยาบาลบังกลาเทศ แนะ 'วิศวกร' ต้องมี บทบาทของสหภาพ


ยอมรับ 'ความเหนื่อยล้า ประท้วง เหตุเพื่อนร่วม ใบอนุญาตประกอบ แรงงานในการ
ในการทางาน' เป็นอาการ วิชาชีพเจอความรุนแรง วิชาชีพถูกต้องตาม แก้ปัญหาช่องว่าง
เจ็บป่วย [หน้า 10] ทางเพศจนเสียชีวิต พ.ร.บ.โรงงาน ใหม่ ค่าจ้างระหว่างเพศ
[หน้า 13] [หน้า 15] [หน้า 17]
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 2]

รอบโลกแรงงาน
สายการบิน SAS ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มหลัง ที่มา: VOA, 1/5/2019
นักบินผละงานประท้ วง
กระทรวงแรงงานไต้ หวันมอบหมายให้ ศึกษา
สายการบินสแกดิเนเวียน SAS ยกเลิกเทีย่ วบิน หาแหล่ งนาเข้ าแรงงานต่ างชาติเพิ่ม
เพิ่มกว่า 500 เที่ยวบินเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2019 นักวิชาการเสนออินเดียเหมาะสมที่สุด
กระทบกับผู้โดยสารอีกราว 47,000 คน หลังจาก
ท่ามกลางภาวะความต้ องการด้ านแรงงานใน
ที่นกั บินของสายการบินผละงานประท้ วงต่อเป็ น
ไต้ หวันยังอยูใ่ นระดับสูง ประกอบกับมีประเทศ
วันที่ 5 โดยไม่มีทา่ ทีวา่ การหารื อระหว่างทีม
คูแ่ ข่งเพิ่มมากขึ ้น อาทิ ญี่ปนและเกาหลี
ุ่ เป็ นต้ น
ผู้บริ หารสายการบิน สหภาพ และนักบินจะ
รวมถึงกฎหมายไต้ หวันมีการจากัดแรงงาน
เกิดขึ ้นในเร็ววันนี ้
ต่างชาติทางานได้ เพียง 12 ปี ส่งผลให้ แรงงาน
ผู้โดยสารมากกว่า 300,000 คน ได้ รับผลกระทบ ต่างชาติที่จะเดินทางมาทางานทีไ่ ต้ หวันมี
จากการประท้ วงของนักบินสายการบิน SAS ที่ แนวโน้ มลดลง กระทรวงแรงงานไต้ หวันจึง
ผละงานประท้ วงขอขึ ้นเงินเดือนตังแต่้ ปลาย มอบหมายหน่วยงานวิชาการศึกษาความเป็ นไป
เดือน เม.ย. 2019 กระทบกับเที่ยวบินร้ อยละ 70 ได้ ที่จะนาเข้ าแรงงานต่างชาติแหล่งใหม่เพิ่มเติม
ของสายการบิน ซึง่ นักวิเคราะห์ประเมินว่า การ
หน่วยงานวิชาการที่ได้ รับมอบหมายดังกล่าว
ประท้ วงครัง้ นี ้สร้ างความเสียหายต่อสายการบิน
ได้ แก่ มูลนิธิวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจื ้อเฉียง
เฉลีย่ 10.5 ล้ านดอลลาร์ ตอ่ วัน
(Tze Chiang Foundation) เพื่อศึกษาแนวโน้ ม
ทังนี
้ ้ สายการบิน SAS ที่มีรัฐบาลสวีเดน นอร์ เวย์ และนโยบายการส่งออกแรงงานของกลุม่ ประเทศ
และเดนมาร์ ก ร่วมถือหุ้นอยู่ ถูกสหภาพนักบิน ผู้สง่ ออกแรงงานและมาตรการการรับมือ
SAS Pilot Group ประท้ วงขอขึ ้นเงินเดือนร้ อยละ กระทรวงแรงงานกล่าวว่า รายงานการศึกษา
13 จากเดิมที่นกั บินมีเงินเดือนเฉลีย่ 93,000 โค ดังกล่าว จะนามาประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับ
รนสวีเดนต่อเดือน และความชัดเจนเรื่ องการ นโยบายการนาเข้ าแรงงานต่างชาติในอนาคต
จัดสรรชัว่ โมงการทางานของนักบินที่โปร่งใสและ
แหล่งข่าวเปิ ดเผยว่านักวิชาการได้ เสนอเพิ่มการ
เป็ นระบบมากขึ ้น
นาเข้ าแรงงานจากแหล่งใหม่ ได้ แก่ พม่า กัมพูชา
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 3]

บังคลาเทศและอินเดีย โดยในจานวนนี ้ มีเพียง ยกตัวอย่างเช่น ตาแหน่งผู้อนุบาลในประเทศไทย


อินเดีย ซึง่ แรงงานส่วนใหญ่พดู ภาษาอังกฤษได้ มีคา่ จ้ างสูงพอๆ กับในไต้ หวัน สาหรับเวียดนามมี
ง่ายต่อการสือ่ สาร ขณะนี ้กระทรวงการ โอกาสทางานเพิม่ มากขึ ้น จากการลงทุนของนัก
ต่างประเทศไต้ หวันกาลังอยูร่ ะหว่างประสาน ธุรกิจต่างชาติทเี่ พิ่มมากขึ ้น ส่วนอินโดนีเซียได้
ติดต่อกับอินเดียเกี่ยวกับเรื่ องการจัดส่งแรงงาน หยุดการส่งออกผู้อนุบาลไปทางานในแถบ
มาทางานที่ไต้ หวัน ส่วนพม่าและบังคลาเทศ ตะวันออกกลางแล้ วตังแต่ ้ ปี 2560 ที่ผา่ นมา และ
ติดขัดที่ปัญหาไม่สามารถตังส ้ านักงานตัวแทน จะทยอยลดการส่งออกไปยังประเทศเอเชียอื่นๆ
ของไต้ หวันได้ ทาให้ ขาดหน่วยงานที่จะดูแลเรื่ อง เช่น ไต้ หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ และมา
การออกวีซา่ เข้ าเมืองให้ กบั แรงงานจาก 2 เก๊ าเป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม หากนายจ้ างไต้ หวัน
ประเทศนี ้ได้ ด้ านกัมพูชา เนื่องจากมี สามารถรับประกันเงื่อนไขการจ้ างของฝ่ าย
ความสัมพันธ์กบั จีนแผ่นดินใหญ่ ไม่มีนโยบาย อินโดนีเซียได้ เช่นค่าจ้ าง ชัว่ โมงการทางานและที่
จะจัดส่งแรงงานมาทางานที่ไต้ หวัน พักเป็ นต้ น กระทรวงแรงงานอินโดนีเซียยังคงจะ
อนุญาตให้ สง่ ออกแรงงานของตนมาทางานที่
รายงานการศึกษาฉบับนี ้กล่าวว่า สาหรับ
ไต้ หวันได้ ตอ่ ไป ด้ านฟิ ลปิ ปิ นส์ เนื่องจากปั จจัย
สถานการณ์ของประเทศผู้สง่ ออกแรงงาน
ด้ านศาสนา การสือ่ สารด้ านภาษา รวมถึง
ต่างชาติในปัจจุบนั ทัง้ 4 ประเทศ ซึง่ อยูใ่ น
สวัสดิการเป็ นต้ น แรงงานฟิ ลปิ ปิ นส์สว่ นใหญ่ มี
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2560 ที่
แนวโน้ มต้ องการไปทางานที่ประเทศตะวันตก
ผ่านมา อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
โดยเฉพาะแคนาดา
ในประเทศ หรื อ GDP ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 4.9% โดยประเทศ รายงานยังกล่าวว่า ประเทศที่มีโอกาสกลายเป็ น
ไทยมีอตั ราการเติบโตพอๆ กับไต้ หวัน แต่ ผู้สง่ ออกแรงงานมายังไต้ หวันมากที่สดุ ประเทศ
อินโดนีเซีย เวียดนามและฟิ ลปิ ปิ นส์ 6% พม่าสูง หนึง่ ได้ แก่อินเดีย ซึง่ มีประชากรสูงถึง 1,300
ถึง 8% ประเทศเหล่านี ้ มีเศรษฐกิจดีขึ ้น ล้ านคน และมีกาลังแรงงานจานวนมากซึง่ มีอายุ
ประชาชนมีรายรับรายจ่ายสูงขึ ้น และมีความ โดยเฉลีย่ เพียง 26 ปี เท่านัน้ ประชากรยังมีโอกาส
ต้ องการแรงงานภายในประเทศสูงขึ ้น จึงมี เติบโตอีก 50 ปี และไม่มีปัญหาแรงกดดันด้ าน
แนวโน้ มไม่สง่ เสริ มการส่งออกแรงงานไปทางาน การทูต เป็ นเขตพื ้นที่ที่ไต้ หวันควรพิจารณา
ต่างประเทศอีกต่อไป นาเข้ าแรงงานเป็ นอันดับแรก โดยเฉพาะ 6 รัฐ
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 4]

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างรัฐอัสสัมเป็ น นอกจากนี ้คนขับมีสถานะเป็ นเพียงคูท่ าสัญญา


ต้ น แทนที่จะเป็ นพนักงานบริษัท ทาให้ คนขับของ
Uber ไม่มีสทิ ธิได้ รับสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ เช่น
ส่วนประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
การได้ รับค่าจ้ างขันต
้ า่ และสวัสดิการสังคม
เอเชียใต้ เช่น พม่า กัมพูชา ลาวและศรี ลงั กา
ประเทศที่นาเข้ าแรงงานอย่างญี่ปนและเกาหลี
ุ่ ที่มา: cnn.com, 8/5/2019
ยังไม่ได้ ตดิ ต่อนาเข้ าแรงงานจากประเทศเหล่านี ้
เวียดนามเริ่มมีแรงงานน้ อยกว่ าจานวนงาน
จึงเป็ นเขตพื ้นที่ที่มศี กั ยภาพค่อนข้ างสูงสาหรับ
รายงานเน้ นว่า นโยบายแรงงานต่างชาติ ไม่ควร บริ ษัทขายปลีกจากต่างประเทศต่างเข้ าไปเปิ ด
จะมองในด้ านเดียวเท่านัน้ ควรจะพิจารณา กิจการเพื่อเเย่งส่วนเเบ่งในตลาดผู้บริ โภคของ
พร้ อมกับความต้ องการด้ านกาลังแรงงานของ เวียดนาม มีโรงงานเเละบริษัทจานวนหนึง่ ที่ย้าย
ประเทศโดยรวม ตลอดจนต้ องสอดคล้ องกับ ฐานจากจีนเข้ าไปยังเวียดนาม ตลอดจนผู้วา่ จ้ าง
นโยบายด้ านอุตสาหกรรมและระบบการดูแล งานต้ องการพนักงานที่มีฝีมือทางเทคนิคเพิ่ม
ผู้สงู อายุระยะยาว มากขึ ้น

ที่มา: Radio Taiwan International, 3/5/2019 บริ ษัท Navigos Group ที่ให้ บริ การด้ านการ
ว่าจ้ างพนักงานที่ใหญ่ที่สดุ ในเวียดนาม ที่ชื่อว่า
คนขับ Uber และ Lyft เตรียมผละงาน
ประท้ วง ก่ อนที่ Uber เตรียมเสนอขายหุ้น VietnamWorks ชี ้ว่า การเปลีย่ นแปลงทังสาม ้
ต่ อสาธารณชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ที่ตลาด ด้ านนี ้ทาให้ เกิดความต้ องการเเรงงานทีม่ ี
หุ้นนิวยอร์ ก ความสามารถเพิ่มขึ ้นอย่างทันทีทนั ใด ในขณะที่
แรงงานเหล่านี ้มีอยูใ่ นจานวนจากัดเท่านัน้
8 พ.ค. 2019 คนขับ Uber และ Lyft เตรียมผละ
งานประท้ วง ก่อนที่ Uber เตรี ยมเสนอขายหุ้นต่อ บริ ษัท Navigos Group เปิ ดเผยในรายงานรอบ
สาธารณชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ที่ตลาดหุ้น ไตรมาสเเรกของปี นี ้เมื่อเดือน เม.ย. 2019 ที่ผา่ น
นิวยอร์ กในที่ 10 พ.ค. 2019 ซึง่ อาจทาให้ ทาง มาว่า บริ ษัทต่างๆ ที่ย้ายฐานการผลิตจากจีน
บริ ษัทมีมลู ค่าตลาดสูงถึง 9.15 หมื่นล้ าน มายังเวียดนามเพิ่มจานวนขึ ้นอย่างมาก
ดอลลาร์ สหรัฐฯ เพื่อประท้ วงต่อสภาพการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสนับสนุนเเละ
ทางาน และการจ่ายค่าตอบแทนของทางบริ ษัท โรงงานผลิตเครื่ องเรื อนไม้
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 5]

รายงานของชี ้ว่า มีหลายบริษัททีเ่ ข้ ามาเปิ ด วันหยุดงานที่ได้ รับค่าจ้ างจนถึงระเบียบควบคุม


โรงงานเเห่งใหม่ๆ ในเวียดนาม ซึง่ ทาให้ ต้องการ เรื่ องการไล่ออก
พนักงานเพิ่มขึ ้นเท่าตัวหรื อสามเท่าตัวในปี นี ้
นอกจากนี ้ เเรงงานโดยเฉพาะหนุม่ สาว มักเลือก
โดยเฉพาะทางด้ านการผลิตชิ ้นส่วน
ที่จะเปลีย่ นงานหลังจากทางานในตาเเหน่งนัน้
อิเลคทรอนิคส์ชนดีั ้ เยี่ยม
นานอย่างน้ อย 3 ปี ซึง่ แปลความได้ สองนัยยะ
รายงานของธนาคารเพื่อการลงทุน Natixis เมื่อ ด้ วยกัน นัยยะเเรก นี่อาจเป็ นสัญญาณที่ดี
เดือน ธ.ค. 2019 ชี ้ว่าเวียดนามจัดอยูใ่ นอันดับที่ ว่าเเรงงานไม่ร้ ูสกึ ว่าต้ องยึดติดกับงานเดิมไป
1 ในบรรดาประเทศเอเชีย 6 ชาติที่บริ ษัทผู้ผลิต ตลอดชีวติ เพื่อรักษาประกันสุขภาพหรื อ
สินค้ าจะย้ ายฐานจากจีนเข้ าไปดาเนินการ สวัสดิการอื่นๆ เเละมีอิสรภาพในการเปลีย่ นงาน
รายงานนี ้วิเคราะห์ปัจจัย 4 อย่าง คือ แนวโน้ ม มากขึ ้น
ทางด้ านลักษณะประชากร ค้ าลงทุน ระบบ
เเละอีกนัยยะหนึง่ ผู้จ้างงานไม่ต้องการเสีย
โครงสร้ างพื ้นฐานเเละส่วนแบ่งของการผลิตของ
ค่าใช้ จา่ ยไปกับการฝึ กฝนแรงงานใหม่ๆ ทุกสอง
ต่างประเทศ
สามปี เเละการมีบริษัทเข้ าไปลงทุนในประเทศ
เมื่อมีการลงทุนหลัง่ ไหลเข้ าไปในเวียดนาม มากขึ ้น ก็จะยิง่ ทาให้ ขาดเเคลนเเรงงานเพิ่มขึ ้น
ความสมดุลด้ านอุปสงค์เเละอุปทานต่อเเรงงาน
Gaku Echizenya ซีอีโอของบริ ษัท Navigos
ได้ เปลีย่ นแปลงตามไปด้ วย เพราะมีอปุ สงค์ตอ่
Group กล่าวว่า การว่าจ้ างเเรงงานในเวียดนาม
เเรงงานใหม่เพิ่มขึ ้น เเต่เวียดนามยังมีอปุ ทาน
มีสสี นั เเละเเข่งขันกันสูงขึ ้น เนื่องจากการลงทุน
ด้ านเเรงงานที่ตา่ มานานหลายปี เเล้ ว ซึง่ เกิดจาก
โดยตรงจากต่างประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรม
สาเหตุหลายประการด้ วยกัน
ด้ านไอที ที่ระดับความสามารถของเเรงงานไม่ทนั
เวียดนามมีประชากร 100 ล้ านคน เเละมีอตั รา ต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ปั ญญาประดิษฐ์ เเละ
การว่างงานต่าที่ราวร้ อยละ 2 ดังนันคนส่
้ วนมาก อินเตอร์ ของทุกสรรพสิง่
ที่ต้องการงานมีงานทาอยูเ่ เล้ ว รัฐบาล
Echizenya กล่าวว่า ความต้ องการว่าจ้ าง
คอมมิวนิสต์ของเวียดนามยังรับประกันความ
ทรัพยากรบุคคลด้ าน IT กาลังเพิม่ สูงขึ ้นในยุคดิ
มัน่ คงหลายอย่างเเก่แรงงานอีกด้ วย รวมทัง้
จิตลั ซึง่ นาไปสูค่ วามท้ าทายหลายอย่างในการ
ดึงดูดเเรงงานที่มีความสามารถเเละคงให้ อยูก่ บั
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 6]

บริ ษัทต่อไป และทางแก้ อย่างหนึง่ เเก่ช่องว่าง งานวิจัยพบแรงงานต่ างชาติ 11.9% ถูก


ทางความสามารถของเเรงงาน คือการฝึ ก บริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่ าต่ อสัญญาใหม่
พนักงานทีม่ ีอยูเ่ เล้ วให้ มีความสามารถเพิ่มขึ ้น และแรงงานอินโดนีเซียได้ รับการต่ อสัญญา
ทางไอที ใหม่ ในไต้ หวันมากสุด

กระทรวงแรงงานของไต้ หวันได้ มอบหมายให้


Alice Pham ผู้อานวยการ CUTS International
นักวิชาการวิจยั และประเมินผลจากการยกเลิก
แห่งเวียดนาม กล่าวว่า บริ ษัทต่างๆ ยังเปิ ดกว้ าง
กฎหมายการจ้ างงานมาตรา 52 เพื่อศึกษา
มากขึ ้นด้ วยการว่าจ้ างพนักงงานที่มีผา่ นการ
ผลกระทบจากการยกเลิกข้ อบังคับให้ แรงงาน
ฝึ กฝนความสามารถผ่านทางชันเรี ้ ยนทาง
ต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้ อย 1
ออนไลน์
วัน เมื่อทางานครบสัญญา 3 ปี รายงานฉบับนี ้
เธอชี ้ว่า หากผู้วา่ จ้ างหรื อบริ ษัท recruiters ไม่ ออกมาแล้ ว สรุปผลกระทบโดยรวมเป็ นไปในเชิง
ยอมรับประกาศนียบัตรที่ได้ จากการเรี ยนทาง บวกต่อการบริ หารของฝ่ ายนายจ้ างและช่วยลด
ออนไลน์ หรื อ การฝึ กอบรมความสามารถทาง ภาระหนี ้สินของแรงงานต่างชาติได้ จริ ง นายจ้ าง
ออนไลน์ เพราะมองว่าด้ อยกว่าคนที่เรี ยนจบจาก และบริ ษัทจัดหางานส่วนใหญ่พงึ พอใจกับ
สถาบันการศึกษา เเรงจูงใจของผู้เรี ยนก็จะได้ รับ ขันตอนการยื
้ ่นขอต่อสัญญาใหม่ที่ง่ายและ
ผลกระทบทางลบเเละการเรียนทางออนไลน์ก็จะ สะดวก และไม่วา่ จะเป็ นแรงงานต่างชาติในภาค
ไม่ได้ รับความนิยมในที่สดุ การผลิตหรื อภาคสวัสดิการสังคม การยื่นขอต่อ
สัญญาใหม่และการเปลีย่ นนายจ้ าง ส่วนใหญ่
บริ ษัทในเวียดนามมักเลือกจ้ างเเรงงานทีจ่ บจาก
ยังคงยื่นขอผ่านบริษัทจัดหางาน ซึง่ อาจเป็ น
สถาบันการศึกษาหรื อมหาวิทยาลัยมากกว่าคนที่
ช่องทางให้ บริษัทจัดหางานบางราย มีการเรี ยก
มีประสบการณ์การทางานหลายปี เเต่เมื่อ
เก็บค่าต่อสัญญาใหม่ในสัดส่วน 11.9%
ประเทศกาลังขาดเเคลน กาลเวลาเปลีย่ นไป การ
เลือกจ้ างเเรงงานตามคุณสมบัตเิ ดิมอาจต้ อง รายงานฉบับนี ้กล่าวว่า นับตังแต่
้ สภานิติบญั ญัติ
เปลีย่ นแปลงตามไปด้ วย ของไต้ หวัน ผ่านการแก้ ไขกฎหมายการจ้ างงาน
มาตรา 52 ยกเลิกข้ อบังคับให้ แรงงานต่างชาติ
ที่มา: VOA, 13/5/2019
จะต้ องเดินทางกลับประเทศอย่างน้ อย 1 วัน หลัง
ทางานครบ 3 ปี โดยอนุญาตให้ ตอ่ สัญญาใหม่ที่
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 7]

ไต้ หวันได้ และให้ มีผลตังแต่


้ วนั ที่ 5 พ.ย. 2016 พบว่า แรงงานอินโดนีเซียมักจะนิยมลากลับบ้ าน
เป็ นต้ นมา จนถึงสิ ้นเดือน มิ.ย. 2018 มีแรงงาน ในช่วงเทศกาลถือศีลอดหรื อช่วงเดือนรอมฎอน
ต่างชาติได้ รับการต่อสัญญาใหม่และเปลีย่ น ประมาณเดือน มิ.ย.-ก.ค. คนงานฟิ ลปิ ปิ นส์จะลา
นายจ้ างใหม่แล้ ว 121,630 คน ในจานวนนี ้ ได้ รับ ในช่วงเทศกาลคริ สต์มาสและปี ใหม่สากล ส่วน
การต่อสัญญาใหม่จานวน 116,273 คน ครอง แรงงานเวียดนามและไทย นิยมลากลับบ้ าน
สัดส่วน 95.6% ส่วนการเปลีย่ นนายจ้ างใหม่มี ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเสียเป็ นส่วนใหญ่
จานวน 5,357 คน ครองสัดส่วนเพียง 4.4%
รายงานกล่าวว่า ผลจากการแก้ กฎหมายการจ้ าง
แรงงานต่างชาติที่ได้ รับการต่อสัญญาใหม่และ
งาน อนุญาตให้ แรงงานต่างชาติตอ่ สัญญาใหม่ที่
เปลีย่ นนายจ้ างใหม่ ส่วนใหญ่เป็ นแรงงาน
ไต้ หวันได้ แรงงานเวียดนามสามารถประหยัดเงิน
อินโดนีเซีย ทางานในภาคการผลิต อายุงาน
ได้ คนละ 45,000-90,000 เหรี ยญไต้ หวัน ส่วน
ระหว่าง 6-9 ปี นอกจากนี ้ ขณะทาการสัมภาษณ์
แรงงานไทยประหยัดได้ คนละ 15,000-20,000
แรงงานต่างชาติพบว่า มีแรงงานต่างชาติ 11.9%
เหรี ยญไต้ หวัน
ถูกบริ ษัทจัดหางานเรี ยกเก็บค่าต่อสัญญาใหม่
และ 2 ใน 3 ของจานวนนี ้กล่าวว่า ถูกเรียกเก็บ รายงานฉบับนี ้ ได้ เสนอกระทรวงแรงงานจัดทา
ค่าต่อสัญญาใหม่เพิ่ม 10,000-20,000 เหรี ยญ สัญญามาตรฐานระหว่างนายจ้ างและแรงงาน
ไต้ หวัน ต่างชาติที่ประสงค์ตอ่ สัญญาใหม่ และปรับปรุง
ระบบการรายงานให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อลดข้ อ
รายงานกล่าวว่า หลังอนุญาตให้ ตอ่ สัญญาใหม่ที่
พิพาทให้ น้อยลง ในด้ านการประชาสัมพันธ์และ
ไต้ หวันได้ แล้ ว ปั ญหาการขาดช่วงของบุคลากรที่
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย แนะให้ กระทรวง
นายจ้ างเคยประสบก่อนการแก้ กฎหมายยังคงมี
แรงงานจะต้ องดาเนินการลงโทษบริ ษัทจัดหา
อยูเ่ หมือนเดิม แต่แรงงานต่างชาติมีสทิ ธิ์ในการ
งานที่มกี ารเรียกเก็บค่าใช้ จา่ ยในการต่อสัญญา
ลากลับบ้ านไปเยี่ยมครอบครัวและมีความ
กับแรงงานต่างชาติให้ หนักและเอาจริ งเอาจัง
ยืดหยุน่ ในการวางแผนวันลาของตนมากขึ ้น โดย
มากขึ ้น นอกจากนี ้ กองแรงงานท้ องที่ควรจัดคอร์
ช่วงการลาแตกต่างไปตามแรงงานแต่ละชาติ
สสอนภาษาอาเซียนให้ กบั นายจ้ างหรื อผู้บริ หาร
และมีแนวโน้ มจะกระจุกตัวอยูใ่ นช่วงเวลา
ระดับกลางและล่าง และสอนภาษาจีนให้ แก่
เดียวกัน ส่งผลให้ ปัญหาขาดแคลนคนงานที่จะ
แรงงานต่างชาติ เพื่อลดปั ญหาทีเ่ กิดจากการ
มารับช่วงระหว่างที่แรงงานต่างชาติลากลับบ้ าน
สือ่ สารไม่ร้ ูเรื่ อง
ดูเหมือนว่าจะหนักว่าเดิม ทังนี
้ ้รายงานวิจยั
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 8]

ที่มา: Radio Taiwan International, 24/5/2019 ผลที่ได้ พบว่า อาสาสมัครหญิงสามารถทา


คะแนนได้ ดีขึ ้นมากในด้ านคณิตศาสตร์ และ
งานวิจัยพบออฟฟิ ศหนาวเกินไป ทาลาย
ภาษา หากอยูใ่ นห้ องที่มอี ณ
ุ หภูมสิ งู ขึ ้นกว่าเดิม
ประสิทธิภาพในการคิดของพนักงานหญิง
โดยความแตกต่างเพียง 1 องศาเซลเซียส ทาให้
เมื่อต้ องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด สานักงาน พวกเธอทาคะแนนได้ ดีขึ ้นเกือบ 2% ในขณะที่
หลายแห่งมักจะเร่งเครื่ องปรับอากาศให้ กระหน่า อาสาสมัครชายส่วนใหญ่ทาคะแนนได้ แย่ลง
ทาความเย็นกันอย่างเต็มที่ จนบางครัง้ กลายเป็ น เล็กน้ อย
ว่าภายในตัวอาคารหนาวเย็นเกินไป ซึง่ นอกจาก
อย่างไรก็ตาม การปรับอุณหภูมิห้องให้ สงู ขึ ้นไม่กี่
จะทาให้ ป่วยได้ แล้ ว ยังส่งผลกระทบทางลบต่อ
องศา ช่วยส่งเสริ มให้ ผลิตภาพและประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพในการทางานและการใช้ ความคิด
ในการทางานของผู้หญิงเพิ่มขึ ้นหลายเท่า
ของผู้หญิงอีกด้ วย
ในขณะที่ผ้ ชู ายซึง่ ดูเหมือนจะชอบอุณหภูมิระดับ
ทีมนักวิจยั จากสหรัฐฯและเยอรมนี ทาการ ต่ากว่า ได้ รับผลกระทบไม่มากนักจากการทางาน
ทดสอบกับอาสาสมัคร 543 คน เพื่อสังเกตถึง ในสภาพแวดล้ อมที่อบอุน่ เหมาะกับผู้หญิง
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมขิ องสิง่ แวดล้ อม
ก่อนหน้ านี ้ ระดับอุณหภูมิตามสานักงานต่าง ๆ
โดยรอบกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
ในสหรัฐฯ และในอีกหลายประเทศ มักจะถูก
ทังเพศชายและหญิ
้ ง โดยได้ ตีพมิ พ์ผลการศึกษา
ปรับตังไว้้ ที่ราว 20-22 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน
ดังกล่าวลงในวารสารวิชาการ PLOS ONE
ซึง่ เป็ นระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอัตราการเผา
มีการทดลองให้ อาสาสมัครทังสองเพศแก้
้ โจทย์ ผลาญในร่างกายของชายวัย 40 ปี ที่มีน ้าหนัก
ปั ญหาตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเล่นเกม 70 กิโลกรัม ในขณะที่ผ้ หู ญิงส่วนมากต้ องการ
ผสมตัวอักษร โดยต้ องทาแบบทดสอบที่เตรี ยมไว้ สภาพแวดล้ อมที่อบอุน่ กว่า 25 องศาเซลเซียส
ในหลายห้ อง ซึง่ แต่ละห้ องได้ ปรับอุณหภูมิไว้ ขึ ้นไป
แตกต่างกันตังแต่
้ 16-32 องศาเซลเซียส โดย
ทีมผู้วิจยั กล่าวสรุปว่า ผลการทดลองชี ้ให้ เห็นถึง
อาสาสมัครจะได้ รับเงินรางวัลหากตอบได้ ถกู ต้ อง
ข้ อดีของการปรับอุณหภูมิในตัวอาคารให้ สงู ขึ ้น
ในแต่ละคาถาม
กว่าเดิมเล็กน้ อย ซึง่ นอกจากจะช่วยประหยัด
พลังงาน และทาให้ พนักงานรู้สกึ เย็นสบายกาลัง
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 9]

ดีแล้ ว องค์กรจะได้ รับประโยชน์จากประสิทธิภาพ แต่ละเพศ มักได้ ผลที่กลับกันไปมาไม่แน่นอน ทัง้


ในการคิดของพนักงานหญิงทีเ่ พิม่ ขึ ้นด้ วย มีการถกเถียงกันจนแทบจะเรี ยกได้ วา่ เป็ น
"สงครามเครื่ องปรับอากาศ" ระหว่างชายและ
อย่างไรก็ตาม การทดลองในครัง้ นี ้เป็ นเพียงการ
หญิงเลยทีเดียว
ทดสอบเบื ้องต้ น ซึง่ จะต้ องมีการทาซ ้าเพื่อพิสจู น์
ความถูกต้ องอีกหลายครัง้ เนื่องจากก่อนหน้ านี ้ ที่มา: BBC, 27/5/2019
การทดลองในเรื่ องระดับอุณหภูมทิ ี่เหมาะสมของ

ที่มา: สานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 10]

เรื่องจากปก

องค์การอนามัยโลกยอมรับ
'ความเหนื่อยล้าในการทางาน'
เป็นอาการเจ็บป่วย
ที่มาภาพ: petcharavejhospital.com
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 11]

องค์การอนามัยโลกนิยามภาวะหมดไฟในการทางาน ว่าเป็น "กลุ่มอาการ


ของโรคที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในที่ทางานที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้
หายขาดได้"
เจนีวา (AFP) – องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ยอมรับเป็ นครัง้ แรกว่า “ความเหนื่อย
ล้ า”(หรื อภาวะหมดไฟ-ผู้แปล) เป็ นโรคในบัญชีจาแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปั ญหาสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้ อง (International Classification of Disease-ICD) ซึง่ เป็ นมาตรฐานการวินจิ ฉัยโรคและการ
ประกันสุขภาพ

การตัดสินใจเรื่ องนี ้เกิดขึ ้นระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ซึง่


สิ ้นสุดลงเมื่อวันอังคาร (28 พ.ค. 2019) ช่วยทาให้ การถกเถียงในเรื่ องการนิยามอาการเหนื่อยล้ าจากการ
ทางานในหมูผ่ ้ เู ชี่ยวชาญเป็ นเวลาหลายทศวรรษนันจบลงสั
้ กที

การปรับปรุงล่าสุดของบัญชีโรคและการบาดเจ็บทัว่ โลกขององค์การอนามัยโลก นิยามความเหนื่อยล้ าเป็ น


"อาการผิดปกติที่เป็ นผลมาจากความเครี ยดเรื อ้ รังในที่ทางานที่ไม่ได้ รับการรักษาให้ หายได้ "

อาการผิดปกติมีลกั ษณะ 3 ประการ คือ 1) ความรู้สกึ ของการสูญเสียพลังงานหรื อภาวะอ่อนเพลีย 2) เพิ่ม


ระยะห่างทางจิตใจออกจากงาน หรื อเพิ่มความรู้สกึ ของการปฏิเสธงาน หรื อความเกลียดชังในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับงาน และ 3) ลดทอนสมรรถนะในการทางาน “ภาวะหมดไฟ” มีนยั ถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นใน
บริ บทการทางานเฉพาะ ซึง่ ไม่ควรนามาใช้ อธิ บายประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ของชีวิต” สืบจากหลักเกณฑ์
การจาแนกโรค

บัญชีโรคของ ICD ที่ปรับปรุงล่าสุดหรื อ ICD-11 ร่างขึ ้นเมื่อปี ที่แล้ วตามคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญด้ าน


สุขภาพทัว่ โลกและได้ รับการอนุมตั ิเมื่อวันเสาร์ ที่ผา่ นมา (25 พ.ค.)

"นี่เป็ นครัง้ แรก” ที่ความเหนื่อยล้ าหรื อภาวะหมดไฟ ถูกจัดรวมไว้ ในบัญชีโรค Tarik Jasarevic โฆษกของ
WHO กล่าวกับผู้สอื่ ข่าว

ICD-11 ที่จะมีผลบังคับใช้ ในเดือนมกราคม 2022 ได้ เพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงการจัดประเภทของ


"พฤติกรรมทางเพศที่ถกู บีบบังคับ” เป็ นอาการผิดปกติทางจิต แม้ จะหยุดในระยะสันแต่
้ เป็ นพฤติกรรม
เรื อ้ รัง
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 12]

อย่างไรก็ตาม ก็เป็ นครัง้ แรกที่การเล่นวิดีโอเกม เป็ นอาการเสพติดทานองเดียวกับการติดพนันและยาเสพ


ติดเช่นโคเคน

บัญชีโรคที่ปรับปรุงล่าสุดนี ้ได้ ยกเลิกการแสดงออกของคนข้ ามเพศ (transgenderism) ออกจากบัญชี


ความผิดปกติทางจิต แต่ให้ ไปอยูภ่ ายใต้ "เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพทางเพศ"

ที่มา
World Health Organisation recognises 'burn-out' as medical condition (straitstimes.com,
27/5/2019)

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย พัชณีย์ คาหนัก, เผยแพร่ครัง้ แรกใน TCIJ


วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 13]

ทุกข์คนทางาน
พยาบาลบังกลาเทศประท้วง เหตุเพื่อนร่วม
วิชาชีพเจอความรุนแรงทางเพศจนเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2019 พยาบาลในบังกลาเทศออกมาชุมนุมประท้ วงความรุนแรงต่อวิชาชีพ หลังเหตุข่มขืน


และฆ่าพยาบาลในบังกลาเทศเกิดขึ ้นเพียงไม่กี่สปั ดาห์ ภายหลังเหตุการณ์นกั ศึกษาหญิงถูกเผาจนเสียชีวิต
เมื่อเดือน เม.ย. 2019

ชาฮินรู ์ อัคเตอร์ ทาเนีย พยาบาลวัย 24 ปี ที่โรงพยาบาลในกรุงธากา ถูกข่มขืนและผลักตกรถโดยสารระหว่าง


เดินทางกลับบ้ านที่เมืองกิโศรคัญชะ (Kishoreganj) ที่อยู่ห่างจากธากาประมาณ 100 กิโลเมตร เมือ่ วันที่ 6
พ.ค. 2019

“เรากาลังเรียกร้ องการลงโทษให้ เป็ นเยี่ยงอย่าง เราขอเรียกร้ องให้ แขวนคอพวกอาชญากร” นางคาเลดา อัค


ทาร์ พยาบาลอาวุโสปราศรัยระหว่างชุมนุมประท้ วงที่จดั ขึ ้นนอกโรงพยาบาลในกรุงธากา
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 14]

จากการศึกษาขององค์กรสิทธิสตรีมาฮิลา ปาริชาด (Mahila Parishad) ระบุว่าผู้หญิงบังกลาเทศราว 950 คน


ตกเป็ นเหยื่อของการถูกข่มขืนเมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา

ก่อนหน้ านี ้ เมื่อเดือน เม.ย. 2019 เกิดเหตุการณ์นกั ศึกษาหญิงฟ้องร้ องเรื่องที่ครูใหญ่ล่วงละเมิดทางเพศเธอ


แต่หลังจากนันไม่้ ถงึ 2 สัปดาห์ก็ถกู สังหารด้ วยการชุบน ้ามันก๊ าดและจุดไฟเผาทังเป็้ น เรื่องนี ้จุดชนวนให้ คน
หันมาสนใจปั ญหาความเสี่ยงของเหยื่อที่ถกู ล่วงละเมิดทางเพศในประเทศเอเชียใต้ แห่งนี ้

ที่มา
Nurses protest against rape in Bangladesh (euronews.com, 13 May 2019)

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 15]

เปิดชีวิตคนทางาน
แนะ 'วิศวกร' ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงงาน ใหม่

ที่มาภาพประกอบ: pxhere (CC0)

ดร.ประเสริ ฐ ตปนียางกูร เลขาธิการ สภาวิศวกร เปิ ดเผยว่ากฎหมายโรงงานฉบับใหม่ที่ประกาศไปเมื่อสิ ้น


เดือนที่ผา่ นมา และจะมีผลใช้ บงั คับปลายเดือน ต.ค. 2562 นี ้มีผลต่อวิชาชีพวิศวกรรรมและสภาวิศวกรจะ
มีบทบาทอย่างมากทีต่ ้ องเข้ าไปดูแลอย่างใกล้ ชิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ในฐานะผู้ดแู ลและให้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 16]

ทังนี
้ ้ในกฎหมายโรงงานฉบับใหม่ดงั กล่าว กาหนดให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการโรงงานที่มีหน้ าทีต่ ้ องปฏิบตั กิ าร
อย่างหนึง่ อย่างใดตามกฎหมายโรงงาน ผู้นนมี
ั ้ หน้ าทีต่ ้ องเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิการที่ได้ ดาเนินการ
และต้ องได้ รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบเอกชนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่

อีกทังยั
้ งกาหนดต่อไปอีกว่าผู้ตรวจสอบเอกชน ต้ องเป็ นวิศวกรที่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาโยธา เครื่ องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ สิง่ แวดล้ อม และเคมี ของสภาวิศวกร ให้ เป็ นผู้ตรวจสอบ
โรงงาน และเครื่ องจักรในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ได้ แก่ อาคารโรงงาน เครื่ องจักรกล
ระบบไฟฟ้า การวางผังโรงงาน ถังปฏิกริ ยาทางเคมี ตลอดจนระบบบาบัดมลพิษโรงงาน รวมไปถึงของเสีย
อันตราย พร้ อมทังจั ้ ดทาและรับรองรายงานการตรวจสอบ อันเป็ นการแบ่งเบาภาระหน้ าที่ของรัฐ โดย
วิศวกรเหล่านี ้เป็ นได้ ทงบุ
ั ้ คคลธรรมดา หรื อนิติบคุ คล ซึง่ กฏหมายกาหนดให้ ผ้ ตู รวจสอบเอกชนดังกล่าว
ต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทีย่ งั ไม่หมดอายุและต้ องไม่ถกู พักใช้ ใบอนุญาต
จากสภาวิศวกรเท่านัน้

ทังนี
้ ้ผู้ตรวจสอบเอกชนเหล่านี ้ ยังต้ องยื่นขอรับใบอนุญาตตรวจสอบหรื อรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ก่อน พร้ อมกับกาหนดบทลงโทษวิศวกรที่ตรวจสอบหรื อรับรองด้ วยว่า หากกระทาโดยไม่มใี บอนุญาต หรื อ
กระทาในขณะที่ถกู พักใช้ ใบอนุญาต หรื อรายงานทีเ่ ป็ นเท็จ จะต้ องโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ

เลขาธิการสภาวิศวกรกล่าวทิ ้งท้ ายในเรื่ องนี ้ด้ วยว่า “โอกาสทองสาหรับวิศวกรไทยที่มีใบอนุญาตของสภา


วิศวกรมาถึงแล้ วโดยมาพร้ อมกับความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณวิชาชีพของตัววิศวกรเอง ที่ต้องใช้
ความรู้ความสามารถของตนในการประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้ องและเป็ นไปตามข้ อกฎหมายทีก่ าหนดไว้
ด้ วย”

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 17]

รายงานพิเศษ
บทบาทของสหภาพแรงงานในการแก้ปัญหา
ช่องว่างค่าจ้างระหว่างเพศ

ช่องว่างค่าจ้างระหว่างเพศเป็นหนึ่งในปัญหาของความไม่เท่าเทียมทางเพศในสถานที่ทางาน ซึ่ง
สหภาพแรงงานมีบทบาทสาคัญในการยุติความแตกต่างด้านรายได้ระหว่างชายหญิง ที่มาภาพ:
IndustriALL

ปั ญหาช่องว่างค่าจ้ างระหว่างเพศทัว่ โลกอยูท่ ี่ร้อยละ 18.8 ซึง่ แท้ จริ งไม่ได้ เกิดจากปัจจัยด้ านประสบการณ์
การศึกษา การสร้ างผลิตภาพหรื อผลการปฏิบตั ิงานที่มกั ใช้ กาหนดค่าจ้ างในตลาดแรงงาน แต่มาจากการ
แบ่งแยก/เลือกปฏิบตั ิทางเพศในภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจทีก่ ่อให้ เกิดปั ญหาช่องว่างค่าจ้ างระหว่าง
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 18]

เพศ จากผลการศึกษาวิจยั ใหม่สองฉบับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) คือ รายงานค่าจ้ างทัว่


โลกและความเท่าเทียมทางเพศ

ผู้หญิงยังคงด้ อยโอกาสในอุตสาหกรรมที่ผ้ ชู ายเคยยึดครองมาก่อน งานที่เป็ นที่ต้องการมากที่สดุ และมี


ค่าตอบแทนสูงสุดพบได้ ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ซึง่ มี
กาลังแรงงานหญิงอยูส่ ว่ นหนึง่

แต่งานที่ผ้ หู ญิงทามักถูกตีคา่ ตา่ กว่าจึงทาให้ ได้ คา่ จ้ างต่า ซึง่ เป็ นผลมาจากความคิดดังเดิ
้ มที่มองงานที่ทา
โดยผู้หญิงในบ้ าน หรื อเพราะเป็ นผู้หญิงจึงย่อมได้ คา่ ตอบแทนน้ อยกว่า

ในอาชีพทีค่ อ่ ย ๆ มีผ้ หู ญิงเข้ าไปทางานมากขึ ้น เช่น ครูประถมศึกษา เกิดปรากฏการณ์เงินเดือนลดลงทัง้


ผู้หญิงและผู้ชาย นัน่ คือเมื่อมีอาชีพที่ผ้ หู ญิงเข้ าไปครอบครองเป็ นส่วนใหญ่ งานจะถูกตีคา่ ตา่ ลง

จากรายงานของ ILO ในปี 2019 เรื่ อง “การก้ าวกระโดดเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ: เพื่ออนาคตการ


ทางานทีด่ ีสาหรับทุกคน” พบว่า ผู้หญิงในยุโรปคาดว่าจะมีรายได้ น้อยลงร้ อยละ 14.7 ในธุรกิจที่มแี รงงาน
หญิงครอบครอง เมื่อเทียบกับธุรกิจที่มีแรงงานชายเป็ นหลัก

ในรายงานฉบับนี ้ยังได้ สะท้ อนว่า ผู้หญิงจานวนมากในระบบเศรษฐกิจดิจิตอลทารายได้ น้อยกว่าผู้ชาย


เช่น ธุรกิจหรื องานที่ทาร่วมกันของฝูงชน (Crowdwork) ซึง่ เป็ นงานที่กระจายให้ คนในชุมชนออนไลน์รับไป
ทาหรื อแก้ ปัญหา มีความเสีย่ งทีผ่ ้ หู ญิงจะได้ รับค่าจ้ างตา่ และทางานไม่ตอ่ เนื่อง

นอกจากนี ้ งานของผู้หญิงที่มีลกู ก็เป็ นสาเหตุหนึง่ ของปั ญหาช่องว่างค่าจ้ างระหว่างเพศ ผู้หญิงทีม่ ีลกู จะมี
รายได้ น้อยกว่าผู้หญิงที่ไม่มีลกู ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการที่เธอหยุดงานไปช่วงหนึง่ (การหยุดชะงักของ
ตลาดแรงงาน) การลดเวลาทางาน การจ้ างคนที่มคี รอบครัวก็ยงั ให้ คา่ ตอบแทนต่า การจ้ างงานที่เลือก
ปฏิบตั ิ รวมทังการพิ
้ จารณาเลือ่ นตาแหน่งงานกลายเป็ นการลงโทษผู้หญิงที่หยุดงานไปเลี ้ยงลูก

สหภาพแรงงานจะช่ วยปิ ดช่ องว่ างนีไ้ ด้ อย่ างไร

จากรายงานของ ILO เรื่ องบทบาทของสหภาพแรงงานในการปิ ดช่องว่างค่าจ้ างระหว่างเพศ พบว่า ยิ่งมี


กระบวนการเจรจาต่อรองร่วมมากเท่าไหร่ ช่องว่างตรงนี ้ก็จะเล็กลง แต่แรงงานหญิงจานวนมากในภาค
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 19]

การผลิตที่ไม่มีสหภาพแรงงาน จะไม่มีอานาจต่อรองร่วม ส่วนในประเทศที่คนมีรายได้ สงู สหภาพแรงงาน


มีสว่ นช่วยในการลดช่องว่างค่าจ้ างระหว่างเพศ

อย่างไรก็ตาม ค่าจ้ างที่เท่าเทียมกันสาหรับงานทีม่ ีคา่ เท่ากัน มักไม่มีอยูใ่ นการเจรจาต่อรองเรื่ องค่าจ้ าง


ส่วนใหญ่เป็ นการเจรจาแก้ ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางรายได้ ในภาพรวมมากกว่าที่จะเจาะจงปัญหา
ความไม่เท่าเทียมทางเพศ

“การเจรจาต่อรองร่วมได้ พิสจู น์แล้ วว่า ช่วยเพิ่มค่าจ้ างและปิ ดช่องว่างค่าจ้ างระหว่างเพศ แต่เราต้ องการ
ผู้นาหญิงในโครงสร้ างการตัดสินใจของสหภาพแรงงานและในการเจรจาต่อรองร่วมกับนายจ้ าง เพือ่ ให้ ได้
ค่าจ้ างทีเ่ ท่าเทียมกัน การมีสว่ นร่วมและการเป็ นตัวแทนที่เพิม่ ขึ ้นของผู้หญิงเป็ นสิง่ จาเป็ นเพื่อให้ แน่ใจว่า
ผู้ชายและผู้หญิงจะได้ รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน” Jenny Holdcroft ผู้ช่วยเลขาธิการสหภาพแรงงาน
อุตสาหกรรมโลก กล่าว

รายงานบทบาทของสหภาพแรงงานในการปิ ดช่องว่างค่าจ้ างระหว่างเพศของ ILO ได้ ให้ ข้อเสนอแนะแก่


สหภาพแรงงาน ดังนี ้

ให้ ความสาคัญกับปั ญหาการเลือกปฏิบตั ทิ างเพศ

สหภาพแรงงานต้ องท้ าทายแบบแผนประเพณีการเลือกปฏิบตั ิระหว่างเพศและบรรทัดฐานทางสังคมที่


จากัดผู้หญิงในการเข้ าถึงตลาดแรงงานและงานทีม่ ีคณ ุ ภาพ ในการเจรจาต่อรองร่วมควรมีมาตรการขจัด
อุปสรรคในการเข้ าถึงการจ้ างงานของผู้หญิง เช่น นโยบายสร้ างความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ครอบครั ว
ของชายและหญิง การสร้ างโอกาสเข้ ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาอาชีพที่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง
การปรับปรุงสวัสดิการวันลาเลี ้ยงดูบตุ รพร้ อมจ่ายค่าจ้ าง การจัดให้ มีสวัสดิการดูแลเด็กและการแก้ ไข
ปั ญหาการล่วงละเมิดทางเพศ

ต้ องมีมาตรการสร้ างความเท่ าเทียมทางเพศที่เฉพาะเจาะจง

สหภาพแรงงานควรมีข้อเรี ยกร้ องเฉพาะเพื่อปิ ดช่องว่างค่าจ้ างระหว่างเพศ รวมถึงให้ มคี วามโปร่งใสในการ


ขึ ้นค่าจ้ างและเงินเดือน ให้ มีการขึ ้นค่าจ้ างในภาคการผลิต /อาชีพที่มีกาลังแรงงานหญิงครอบครอง ให้ มี
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 20]

การประเมินผลการทางานอย่างเป็ นกลาง หลีกเลีย่ งอคติทางเพศ และเรี ยกร้ องให้ มกี ารประเมิน


ค่าตอบแทนในการประกอบอาชีพของผู้หญิงใหม่

ส่ งเสริมการทาระบบค่ าจ้ างรวม

สหภาพแรงงานและการทาระบบค่าจ้ างรวมมีสว่ นช่วยลดความไม่เท่าเทียมของค่าจ้ าง คือ สหภาพ


แรงงานจะต้ องมีข้อเรี ยกร้ องเพิม่ ค่าจ้ างขันต
้ ่าและเจรจาต่อรองให้ ครอบคลุมภาคการผลิตที่มีกาลังแรงงาน
หญิงเป็ นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับแรงงานนอกระบบหรื อลูกจ้ างชัว่ คราวซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิง การรณรงค์
ยกระดับค่าจ้ างขันต
้ ่าไปสูค่ า่ จ้ างยังชีพได้ สาหรับแรงงานทุกคนจะช่วยเพิ่มค่าจ้ างของผู้หญิงไปพร้ อมกัน

ปกป้ องผู้หญิงในห่ วงโซ่ อุปทาน

ความเข้ มข้ นของการใช้ แรงงานหญิงในระบบห่วงโซ่อปุ ทานตอนปลาย ที่ซงึ่ มีการคุ้มครองตามกฎหมาย


แรงงานน้ อยที่สดุ และมีการแข่งขันอย่างรุนแรงที่สดุ จะนาไปสูป่ ั ญหาช่องว่างรายได้ ระหว่างเพศ

กรอบข้ อตกลงร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงานสากลกับบรรษัทข้ ามชาติสามารถปรับปรุงสภาพการทางาน


ได้ ตัวอย่างเช่น โครงการของสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมโลก (IndustriALL) ร่วมกับคนงานตัดเย็บ
เสื ้อผ้ าในตุรกีได้ ทาข้ อตกลงร่วมกับแบรนด์ดงั คือ Inditex, H&M และ ASOS ให้ ตระหนักถึงความเท่า
เทียมทางเพศในที่ทางาน การดาเนินการตามข้ อตกลงนี ้จะมีบทบาทสาคัญในการเพิ่มค่าจ้ างผู้หญิงในห่วง
โซ่อปุ ทาน

เสริมสร้ างพลังของผู้หญิง

สหภาพแรงงานควรจัดให้ มีตวั แทนหญิงในโครงสร้ างบริ หารขององค์กรและในการเจรจาต่อรองร่วมกับ


นายจ้ างเพื่อให้ ได้ ข้อตกลงทีเ่ กี่ยวข้ องกับสิทธิผ้ หู ญิง การให้ ผ้ หู ญิงเป็ นตัวแทนในสหภาพแรงงานและใน
ทีมเจรจาข้ อเรี ยกร้ องจะส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อการต่อรองให้ ได้ มาซึง่ สิทธิประโยชน์ของแรงงานหญิง
นัน่ เอง
วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 21]

แปลและเรียบเรียงจาก
What unions can do to close the gender pay gap (IndustriALL, 9/5/2019)

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย พัชณีย์ คาหนัก, เผยแพร่ครัง้ แรกใน TCIJ


วารสารคนทางาน พฤษภาคม 2562 [หน้า 22]

ทีม่ าภาพปก: ST FILE

วารสารออนไลน์คนทางานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
สื่ อ กลางในการสื่ อ สารด้ า นแรงงาน ไม่ ส งวน
ลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ -ทาซา รับข่ าวสาร-ข้อมู ล
หรือส่งข่าวด้านแรงงานทางอินเตอร์เน็ตได้ที่:

workazine@gmail.com

ติดตามวารสารคนทางานย้อนหลังได้ที่:

http://prachatai.com/labour/newsletter
http://ebooks.in.th/workazine
facebook.com/workazine