ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.

HCM
Trường Phổ Thông Năng Khiếu
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN TOÁN LỚP 10
NĂM HỌC 2008 – 2009
Thời gian: 150 phút

Bài 1. Tìm m sao cho phương trình sau có đúng 3 nghiệm phân biệt:
(x
2
−2mx − 4(m
2
+ 1))(x
2
− 4x −2m(m
2
+ 1)) = 0
Bài 2. Cho n là số nguyên lớn hơn 2008, S = {1; 2; , , , ; n −1; n } và A = {1; 2; , , , ; 2007; 2008}
a) Có bao nhiêu tập hợp X khác rỗng mà X ∪ A = S ?
b) Giả sử A
1
, A
2
, …. , A
k
là các tập con khác nhau của S sao cho số phần tử của tập A
ì
∪ A
]

A
p
∪ A
q
không lớn hơn n −2 với mọi 1 ≤ i ≤ ] ≤ p ≤ o ≤ k. Chứng minh k ≤ 2
n-2

Bài 3. Biết n là số nguyên dương và k = 2
2
n
+ 1. Chứng minh k là số nguyên tố khi và chỉ khi k là
ước của 3
(k-1)/2
+ 1
Bài 4. Cho tam giác ABC nhọn. Trên các tia đối của các tia BC, CA, AB lần lượt lấy các điểm
A
1
, B
1
, C
1
sao cho tam giác A
1
B
1
C
1
đồng dạng với tam giác ABC. Chứng minh trực tâm của tam giác
A
1
B
1
C
1
cũng là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
HẾT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful