You are on page 1of 1

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ARHITEKTURA / INTEGRISANE AKADMESKE STUDIJE ARHITEKTURA

2. GODINA . LETNJI SEMESTAR . ŠKOLSKA GODINA 2018/19,

EDUKACIJA I PROSTOR
II KOLOKVIJUM - ZADATAK

Zadatak kolokvijuma je projektantska intervencija u auli Arhitektonskog fakulteta.


Na osnovu informacija sa predavanja, literature i iskustva boravka u prostorima fakulteta, dati
predlog intervencije u prostoru Aule, u smislu prostorne organizacije za odvijanje postojećih sadržaja
za koje ne postoje adekvatni prostorni uslovi ili za uvodjenja novih potrebnih sadržaja.

Nivo razrade je prostorno-programski koncept rešenje datog prostora. Forma priloga kolokvijuma je
slobodna, važno je da rešenje bude jasno prikazano i opisano, sa dovoljnim brojem elemenata da bi
se rešenje, karakter i atmosfera predložene intervencija adekvatno razumeli.

Zadatak se radi kod kuce i predaje u ektronskoj formi (jedan ili više A4 ili A3 formata) slanjem na
e-mail: cagic.studio@gmail.com do srede 05.06.2019. u 16h.