You are on page 1of 20

GRADE 2 School UNSAYAWON ELEMENTARY SCHOOL Grade Level Two-HONEST

DAILY LESSON Teacher GINA D. CALDERON Checked by:


PLAN Date JUNE 12,2019(Day 3)Wednesday Quarter First- Wk 2
ESP A.P ENGLISH MTB MATH FILIPINO MAPEH ( Music )
OBJECTIVES
( 7:45-8:15 ) ( 8:15- 8:55 ) ( 9:15- 10:05 ) ( 10:05- 10:55 ) ( 1:00-1:50 ) ( 1:50- 2:40 ) ( 2:40-3:20)
A. Content
Standard
B. Performance
Standard
C. Learning
Competency/
Objectives

Write the LC code for


INDEPENDENCE DAY
each.
II. CONTENT
III. LEARNING
RESOURCES
A. References
1. Teacher’s Guide
pages
2. Learner’s
Materials pages
3. Textbook pages
4. Additional
Materials from
Learning
Resource (LR)
portal
B. Other Learning
Resource
III. PROCEDURES
A. Reviewing
previous lesson or
presenting the new
lesson
B. Establishing a
purpose for the
lesson
C. Presenting
examples/
instances of the
new lesson
D. Discussing new
concepts and
practicing new
skills #1
E. Discussing new
concepts and
practicing new skills
#2
F. Developing
mastery (leads to
Formative
Assessment 3)
G. Finding practical
application of
concepts and skills in
daily living

H.Making
generalizations
and abstractions
about the lesson
I. Evaluating learning
J. Additional
activities for
application or
remediation
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners who
earned 80% in the
evaluation
B.No. of learners
who require
additional activities
for remediation who
scored below 80%
C. Did the remedial
lessons work?
No. of learners who
have caught up with
the lesson
D. No. of learners who
continue to require
remediation
E. Which of my
teaching strategies
worked well? Why
did these work?
F. What difficulties did
I encounter which my
principal or
supervisor can help
me solve?
G. What innovation or
localized materials
did I use/discover
which I wish to share
with other teachers?
GRADE 1 to 12 School MAMBOG ELEMENTARY SCHOOL / MAMBOG, HERMOSA, BATAAN Grade Level Two-1
DAILY LESSON Teacher ESTRELLITA S. VINZON
LOG Date Quarter First- Wk 2
ESP A.P ENGLISH MTB MATH FILIPINO MAPEH ( Music )
OBJECTIVES
( 7:45-8:15 ) ( 8:15- 8:55 ) ( 9:15- 10:05 ) ( 10:05- 10:55 ) ( 1:00-1:50 ) ( 1:50- 2:40 ) ( 2:40-3:20)
A. Content Naipamamalas ang pag-unawa sa Naibibigay ang kahulugan ng Demonstrates understanding Demonstrates understanding and Demonstrates understanding of Naipamamalas ang Demonstrates basic
Standard kahalagahan ng pagkilala sa sarili at komunidad. of the alphabets in English in knowledge of language grammar addition of whole numbers up to kakayahan sa mapanuring understanding of
pagkakaroon ng disiplina tungo sa comparison to the alphabets and usage when speaking and/or 1000 including money. pakikinig at pag-unawa sa sound, silence and
pagkakabuklod-buklod o pagkakaisa of Filipino and Mother Tongue writing. napakinggan rhythmic patterns and
ng mga kasapi ng tahanan at develops musical
paaralan awareness while
performing the
fundamental processes
in music
B. Performance Naisasagawa nang buong husay ang Naipamamalas ang pag-unawa sa Distinguishes similarities and Speaks and writes correctly and Is able to recognize and represent Nakikinig at nakatutugon Responds appropriately
Standard anumang kakayahan o potensyal at kahalagahan ng kinabibilangang differences of the alphabets in effectively for different purposes ordinal numbers up to 20th in nang angkop at wasto to the pulse of sounds
napaglalabanan ang anumang komunidad English and Mother using the basic grammar of the various forms and contexts. heard and performs
kahinaan Tongue/Filipino language. with accuracy the
rhythmic patterns in
expressing oneself
C. Learning Naisakikilos ang sariling kakayahan sa Natutukoy ang mga bumubuo ng Name the letters of the Filipino Nakikilala ng mahahalagang tao, Counts and groups objects in ones, Nasasagot ang mga tanong Demonstrate
Competency/ iba’t ibang pamamaraan: komunidad: and English Alphabets bagay, hayop, lugar o pangyayari tens, and hundreds tungkol sa tekstong understanding of steady
Objectives 1.1. pag-awit Nailalarawan ang papel, tungkulin Identify the letters of the sa tulong ng mga larawan, at mga M2NS-Ib-2.2 napakinggan beats.
1.2. pagguhit at gawain ng mga bumubuo ng Filipino Alphabet which are not pahayag na angkop sa sariling Nakapagbibigay ng hinuha Maintain a steady
Write the LC code for 1.3. pagsayaw komunidad present in the English Alphabet kultura kaugnay sa beat when chanting,
each. 1.4. pakikipagtalastasan AP2KOM-Ib-3 and vice versa Nauuri ang mga ito kung pinakinggan/binasang teksto walking, tapping,
1.5. at iba pa EN2AK-If-g-1 tao,bagay, hayop, lugar o F2-PN-3.1.1 clapping and playing
EsP2PKP- Ia-b – 2 pangyayari musical instruments
MT2GA-Ia-2.1.1 MU2RH-Ic-4

II. CONTENT Aralin 2 ARALIN 1.2: Gawain at Tungkulin Lesson 5: IKALAWANG LINGGO LESSON 5: A RALIN 2: M AHALIN AT Modyul 2: Umawit,
Kakayahan Mo, Paunlarin Mo! ng mga Bumubuo ng Komunidad Alphabet Ang Mayroon sa Aming Rehiyon Counting and Grouping Objects in I PAGMALAKI ANG P AMILYA Kumilos at Tumugtog
Pagkilala sa Sarili ( Pamilya at Paaralan ) Pag-uuri ng mga tao, lugar, Ones, Tens and Hundreds Pagbibigay Hinuha Different Time- Meters
pangyayari, bagay, at hayop – by 2s, 3s, 4s

III. LEARNING
RESOURCES

A. References K-12 C.G p.26-27 K-12 p. 35 K-12 CG p.30 K-12 CG p.84 K-12 CG p 26 K-12 CG p. 23 K-12 CG p 15
1. Teacher’s Guide P 7-10 p. 6-8 p. 11-13 p. 11-14 p. 20-26 p. 8-9 p. 8-13
pages
2. Learner’s p.7-13 P 21-30 p. 16-19 p. 10-13 p. 13-15 p.18-24 P,12-20
Materials pages
3. Textbook pages
4. Additional Edukasyon sa Pagpapakatao 2.
Materials from Tagalog. 2013. pp. 2-13
Learning Resource
(LR) portal
B. Other Learning Larawan, tarpapel Larawan, diorama, tarpapel Letter cutouts of both KWL chart, mga larawan ng 1. popsicle sticks, bottle caps, larawan ng pamilya, tarpapel Materials: Songs
Resource Filipino and English kilalang tao, mahahalagang sticks, drinking straws, flashcards, Magmartsa Tayo 2
Alphabets, magnetic letters/ pangyayari, at magagandang flats, longs, ones, picture, pebbles, Masayang Pag-Awit 3
board picture, onset, rime, tanawin other concrete counters Yaman ng Pamayanan
word cards and chart 2. Picture Tarpapel, mp3
3. Cut-outs
III. PROCEDURES
A. Reviewing Tanungin ang mga bata kung sino sa Anu-ano ang bumubuo sa isang Let the children recite the Magpalaro ng “Hanapin ang 1. Drill Tingnan natin ang nalalaman
previous lesson or kanila ang nakasali na sa kahit anong komuninad? alphabet letters Katulad”. Mental addition using flash cards ninyo sa pag-aaralan natin sa Greet with the usual
presenting the new paligsahan, o kung anong paligsahan Alin sa mga ito ang makikita sa Hal. Magsama-sama ang Give the number for each set of linggong ito. SO-LA- SO -MI greeting
lesson ang gusto nilang salihan. inyong sariling komunidad? magkakatulad ang kulay ng objects Ipakuha sa mga bata ang
alin naman sa mga ito ang di- damit. kanilang sagutang papel,
makikia sa iyong sariling Magsama-sama ang babae, ang pansulat at ang Kagamitan ng
komunidad lalaki. Mag-aaral (LM). Pasagutan
sa mga mag-aaral ang
Subukin Natin sa LM,
pahina__.

B. Establishing a Itanong ang sumusunod: Magpabuo ng mga larawan ng mga You have learned the Alphabet Itanong kung paano nila 1. Motivation: Sino-sino ang kasapi ng iyong
purpose for the a. Paano kayo nagsanay? bumubuo sa isang komunidad? song in Grade One. Who ipinangkat ang kanilang sarili. Help the birdie find its way to her pamilya? Ask if they still
lesson b. May tumulong ba sa inyo? among you can sing the mother by counting from the May nagkasakit na ba sa remember the songs
c. Ano ang naramdaman ninyo English Alphabet song? the starting point to the mother bird kanila? learned in Grade I.
habang ipinamamalas ang Filipino Alphabet? Let’s nd out Ask: What do you do when you see Tumulong ka ba sa pag-
kanilang talento? who among you can birds in your surroundings? aalaga sa kanila?
recall the song. Get your Why is it bad to hurt or kill Ano ang ginawa mo?
partner and sing the alphabet animals?
songs in English then in
Filipino. As you sing with your
partner, take turns in
completing the letters of both
alphabets in the boxes
provided in your LM. (Refer to
LM, pp. 17-18)
C. Presenting Ipabasa sa mga bata ang kuwentong Ipabasa ang kuwentong Doon Po Model the songs first and then Ipakita ang mga larawang nasa The teacher will show the pupils Ilarawan ang sariling ina.
examples/ “Ang Paligsahan” sa pahina 7 ng sa Amin lead the pupils in singing the LM. how to create ones, longs and Instruct to march with
instances of the modyul. Filipino Alphabet song and Ipatukoy kung ano-ano ang flats. Together, the pupils and the the beat of the song,
new lesson then, the English Alphabet nakikita nila. teacher will create a long using 10 “Twinkle, twinkle Little
song. Point to each letter on ones. The teacher will emphasize Star” while you sing it.
the chart as the pupils sing. that 10 ones create a 10. The
Each song can be sung twice. pupils will create 10 longs. Then,
the teacher will show with an
illustration on the board that 10
longs create one flat with 100
ones. The pupils will also create a
flat. There will be 10 tens in one
hundred.
( see illustrations on the board )
D. Discussing new Pag-usapan ang kuwento. Bigyang- Pagsagot sa mga katanungan Let’s count the letters of the Ipauri ang bawat larawan kung Distribute 25 objects/things to Sabihin kung aling salita sa
concepts and diin ang sumusunod tungkol sa kuwento. Filipino Alphabet, how many ngalan ng tao,bagay, hayop, lugar each pair of pupils. Let them group Hanay B ang kahulugan ng Let the pupils listen to
practicing new na katanungan. letters are there? o pangyayari. the counters by tens and ones, as mga salita sa Hanay A. the song “Magmartsa
skills #1 a. Anong paligsahan ang gaganapin sa Now, let’s count the letters of Tumawag ng bata na sasagot sa instructed by the teacher Pagtambalin ang Hanay A sa Tayo”.
paaralan? the English Alphabet. bawat bilang. Hanay B sa pamamagitan ng
b. Sino-sino ang sasali sa paligsahan? How many letters are there? Anong larawan ang kabilang sa guhit.
c. Bakit nais nilang sumali sa mga Which alphabet has more lugar? Hanay A
paligsahan? letters? Why? Sino ang larawang nasa tao? Hanay B
d. Ano ang gusto nilang makamit sa Which letters in the Filipino Ano ang halimbawa ng mga dadalo
pagsali sa paligsahan? Alphabet are not found in the pangyayari? pagsasama-sama
English Alphabet? Sa hayop,ano ang halimbawa? pagtitipon
Ano ang halimbawa ng mga isangpagdiriwang
bagay? hilamusang may tubig
pupunta
anibersaryo
palanggana

E. Discussing new Anu-ano ang Gawain o tungkulin Have the pupils write on the Pinatnubayang Pagsasanay Group the class into four. Give Basahin sa mga bata ang “
concepts and ang ginagampanan ng isang blanks the missing letters of Ipagawa ang Gawain 2 sa LM. them sets of objects in bundles of Maalagang Ina.” Tell pupils to clap as you
practicing new pamilya/ paaralan sa komunidad? the alphabet. 10s, 100s and some ones (drinking Bakit pinamigatang sing the song,
skills #2 (Refer to LM, p. 18) straws, bottle caps, seeds, pebbles, Maalagang Ina? “Magmartsa Tayo”.
popsicle sticks, any other concrete Tungkol saan ang
counters). napakinggang kuwento.
Directions: Count the objects and Basahin muli ang kuwento sa
group them by hundreds, tens and mga bata.
ones. Then, write the number on Pasagutan ang mga tanong sa
the blank. ( see tarpapel ) Sagutin Natin.
Ano-ano ang pangyayari sa
kuwento/
Ano kaya ang nangyari kung
hindi sinabi ni Fe na may
sinat ang kapatid?
Paano kung sa kabila ng
lagnat ni Rey aytumuloy pa
sila sa kanilang lakad?
Ano kaya ang nangyari
matapos gumaling si Rey?
Ano ang gusto mong
katapusan ng kuwento?
Paano mo ipakikita ang
pagmamalasakit sa kasapi ng
iyong pamilya?
Ipagawa ang Pahalagahan
Natin sa LM, pahina___
F. Developing Pangkatin ang mga bata ayon sa Pangkatang gawain Activity 1: Post the magnetic Malayang Pagsasanay Basahin muli sa mga bata ang Let the pupils sing, clap and
mastery (leads to kanilang kakayahan. letters on the magnetic board. Ipagawa ang Gawain 3 sa LM. Maalagang Ina. Maaaring walk following the guide
below:
Formative Iparamdam na sila ang sasali sa Do the “Letter Sequencing tumawag ng ilang mga bata
Assessment 3) paligsahan. Hingan ang bawat Game” on the magnetic board. upang sumabay sa pagbasa
pangkat ng sample ng kanilang Let the pupils arrange the ng guro o dili kaya naman ay
kakayahan. Puwede ring letters of the magbasa nang mag-isa.
isadula ang kuwento upang mas English Alphabet in its proper Ipagawa ang pagsasanay sa
maramdaman nila ang sequence. Have them also Gawin Natin na makikita sa
kahulugan nang susunod na gawain. arrange the letters LM, pahina___
of the Filipino Alphabet in its
proper sequence.
Activity 2: Give a letter. Ask
the pupils to give words
beginning with the given
letter.
Activity 3: “Letter Game”
Say: Mother went to the
grocery store. She bought
(fruits) the names of
which begin with letter (C).
The group to give the most
number of correct answer
wins.
The following categories may
be used:
Fruits Animals
Heroes Cartoon Characters
Flowers Trees
G. Finding Alam mo na kung sino-sino ang sasali Gumuhit ng simpleng larawan ng What letters come Ipagawa ang Gawain 1 sa LM. Let the pupils identify the number Hatiin ang klase sa apat na
practical sa paligsahan. Matutulungan mo ba isang pamilya. Kulayan ito. Sa ilalim before/after the following for each sets of objects. pangkat. Bigyan ang bawat
application of silang paunlarin ang kanilang nito, isulat ang Gawain at tungkulin letters in the English Alphabet? Write the number of hundreds, pankat ng activity sheet na
concepts and skills kakayahan? Isulat sa kuwaderno ang nito sa komunidad. (Refer to LM, p. 18) tens and ones. Then, write the may lamang gagawin ng
in daily living iyong mungkahi number on your paper. pangkat. Ipagawa ang
Example: Sanayin Natin sa LM,
589 = 5 hundreds + 8 tens + 9 ones pahina__
1. 896 = _______ hundreds + Pag-uulat ng bawat pangkat.
_________ tens + ________ ones Bigyang-halaga ang ginawa
2. 465 = _______ hundreds + ng bawat pangkat.
_________ tens + ________ ones
3. 926 = _______ hundreds +
_________ tens + ________ ones
4. 168 = _______ hundreds +
_________ tens + ________ ones
5. 386 = _______ hundreds +
_________ tens + ________ ones
H.Making Ating Tandaan Anu- ano ang Gawain at tungkulin There are 28 letters in the Paano inuuri ang pangngalan? How do you group objects? Paano natin masasagot at Remember:
generalizations Ang taglay nating kakayahan ay dapat ng pamilya at paaralan sa Filipino Alphabet and 26 Basahin at isaisip ang tandaan sa How do you group tens and makapagbibigay ng sariling If there are two beats in
and abstractions paunlarin sa ibat ibang pamamaraan komunidad? letters in the English Alphabet. LM. hundreds? hinuha sa nabasa o a measure, the song is
about the lesson tulad ng pagsasanay, pagpapaturo, “Ñ” and “ng” in the Filipino How many tens are in 100? napakinggang teksto? in 2-time meter.
pagsali sa palatuntunan at paligsahan. Alphabet are not found How many ones are in tens?
in the English Alphabet.
I. Evaluating 1. Paano mo pauunlarin ang iyong Iguhit ang larawan ng sariling In which alphabet are the Isulat sa sagutang papel ang letra Write the letter of the correct Basahin ang kuwentong Ang Let the pupils chant the
learning kakayahan? paaralan. Kulayan ito. Sa ilalim nit, following letters found? ng tamang sagot. answer. Huwarang Pamilya at words of the song while
2. Bakit kailangan mo pang magsanay itala ang tungkulin at Gawain nito. Ring the correct answer. (Refer 1. Si Korina Sanchez ay isang 1.How many tens are there in pasagutan ang mga tanong clapping and walkingin
ng iyong kakayahan? to LM, p. 19) mamamahayag. Araw-araw natin matapos magbasa. Linangin different directions –
siyang nakikita sa telebisyon. Ang Natin forward,
salitang may salunguguhit ay Isulat sa papel ang sagot at backward,sideward
ngalan ng_____ basahin sa klase. right, sideward left.
a. tao b. lugar c. pangyayari d. Ask: “Have you noticed
hayop ( see chart ) that each line
( tingnan ang tarpapel ) represents a beat?Were
you able to follow the
beat? The longer lines
represent the bar lines.
Between the two bar
lines is what we called
measure.”
Ask pupils to count the
lines inside the
measure.
J. Additional Ipakabisa ang gintong-aral: Maghanap ng larawan na Show the Teacher Chart to the Refer to LM 5 – Gawaing Bahay Ask the children to
activities for Kakayahang bigay ng Diyos, nagpapakita ng Gawain at pupils and ask them to give a discover sounds that
application or Paunlarin upang magamit ng maayos. tungkulin ng pamilya at paaralan at word that starts with the could be produced by
remediation idikit ito sa kwaderno. following letters. (Refer to LM, any parts of their body.
p. 19)
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners
who earned 80% in
the evaluation
B.No. of learners
who require
additional
activities for
remediation who
scored below 80%
C. Did the remedial
lessons work?
No. of learners
who have caught
up with the lesson
D. No. of learners
who continue to
require remediation
E. Which of my
teaching strategies
worked well? Why
did these work?
F. What difficulties
did I encounter
which my principal
or supervisor can
help me solve?
G. What innovation
or localized
materials did I
use/discover which
I wish to share with
other teachers?
GRADE 1 to 12 School MAMBOG ELEMENTARY SCHOOL / MAMBOG, HERMOSA, BATAAN Grade Level Two-1
DAILY LESSON Teacher ESTRELLITA S. VINZON
LOG Date Quarter First- Wk 2
ESP A.P ENGLISH MTB MATH FILIPINO MAPEH ( Arts )
OBJECTIVES
( 7:45-8:15 ) ( 8:15- 8:55 ) ( 9:15- 10:05 ) ( 10:05- 10:55 ) ( 1:00-1:50 ) ( 1:50- 2:40 ) ( 2:40-3:20)
A. Content Standard Naipamamalas ang pag-unawa sa Naibibigay ang kahulugan ng Demonstrates understanding Demonstrates understanding of Demonstrates understanding of Nauunawaan ang ugnayan Demonstrates
kahalagahan ng pagkilala sa sarili at komunidad. of text elements to see the grade level literary and addition of whole numbers up to ng simbolo at tunog understanding on lines,
pagkakaroon ng disiplina tungo sa relationship between known informational texts 1000 including money. shapes and colors as
pagkakabuklod-buklod o pagkakaisa and new information to elements of art, and
ng mga kasapi ng tahanan at facilitate comprehension variety, proportion and
paaralan contrast as principles of
art through drawing
B. Performance Naisasagawa nang buong husay ang Naipamamalas ang pag-unawa sa Correctly presents text Comprehends and appreciates Is able to apply addition of whole Nababasa ang usapan, Creates a composition
Standard anumang kakayahan o potensyal at kahalagahan ng kinabibilangang elements through simple grade level narrative and numbers up to 1000 including tula, talata, kuwento nang /design by translating
napaglalabanan ang anumang komunidad organizers to make inferences, informational texts. money in mathematical problems may tamang bilis, diin, one’s imagination or
kahinaan predictions and conclusions and real-life situations. tono, antala at ekspresyon ideas that others can
see and appreciates
C. Learning Naisakikilos ang sariling kakayahan sa Natutukoy ang mga bumubuo ng Answer Wh-questions from Nakikinig at nakikilahok sa Reads and writes numbers from Natutukoy ang unahan, gitna Shows motion or action
Competency/ iba’t ibang pamamaraan: komunidad: the story listened to talakayan ng pangkat o kaklase 101 through 1000 in symbols and at huling tunog ng salita. in the drawing of
Objectives 1.1. pag-awit Nailalarawan ang papel, tungkulin Identify the elements of a tungkol sa tekstong napakinggan in words F2KP-Ib-g-6 human bodies
Write the LC code 1.2. pagguhit at gawain ng mga bumubuo ng story Nakikilahok nang masigla sa M2NS-Ic-9.2 A2EL-Ih-1
for each. 1.3. pagsayaw komunidad EN2LC-Ib-3.16 talakayan ng kuwento sa
1.4. pakikipagtalastasan AP2KOM-Ib-3 pamamagitan ng pagbibigay ng
1.5. at iba pa saloobin
EsP2PKP- Ia-b – 2 Nauuri nang pasalita ang mga
tao, lugar, pangyayari, bagay, at
hayop gamit ang mga pahayag na
angkop sa sariling kultura
Nadadagdagan ang dating
kaalaman batay sa
bagongimpormasyon mula sa
binasang teksto.
Naipakikita ng pagkaunawa sa
teksto sa pamamagitan ng
pagsagot sa literal at mas mataas
na antas na tanong.
Naibibigay muli ang mga
mahahalagang detalye sa
napakinggan at binasang teksto
Naipakikita ng kawilihan sa
pakikinig at pagbabasa ng teksto
sa pamamagitan ng matamang
pakikinig at pagbibigay ng
komento o reaksiyon
MT2LC-Ia-b-1.1.1
II. CONTENT Aralin 2 ARALIN 1.2: Gawain at Tungkulin Lesson 6: IKALAWANG LINGGO LESSON 6: A RALIN 2: M AHALIN AT ARALIN 2 -LINYA,
Kakayahan Mo, Paunlarin Mo! ng mga Bumubuo ng Komunidad Elements of the Story Ang Mayroon sa Aming Rehiyon Reading and Writing Numbers I PAGMALAKI ANG P AMILYA HUGIS AT GALAW
Pagkilala sa Sarili ( Simbahan at Pook libangan) Pag-uuri ng mga tao, lugar, Tunog ng Salita
pangyayari, bagay, at hayop
Paraan ng pagbabaybay ng mga
salita sa pagbasa

LEARNING
RESOURCES
A. References K-12 C.G p.26-27 K-12 p. 35 K-12 CG p. 30 K-12 CGp 85 K-12 CGp 26-27 K-12 CG p. 23 K-12 CG p. 17
1. Teacher’s Guide P 7-10 p. 6-8 p.13-17 p.14-18 P. 26-30 p. 9-10 p.118-119
pages
2. Learner’s p.7-13 P 21-30 p. 14-15 P 16-18 p.24-26 p. 171-173
p. 20-22
Materials pages
3. Textbook pages
4. Additional Edukasyon sa Pagpapakatao 2. English (Learner’s Material). Music, Art, Physical
Materials from Tagalog. 2013. pp. 2-13 Grade 2. 2013. pp 20-23, 38- Education and Health 2.
Learning Resource 40, 59-62, 127-128, 315-318, Ramilo, Ronaldo V. et
(LR) portal 364-367, 408-410. al, 2013. pp.172-173
English (Teacher’s Guide).
Grade 2. 2013. pp 44-46, 127-
130.
*English for You and Me 3
(Reading). 2011. pp 4, 8, 10-11,
21, 22.
B. Other Learning Larawan, tarpapel Larawan, diorama, tarpapel Pictures of animals, word Larawan, tarpapel Number Cards larawan, flashcard, tsart manila paper, stick,
Resource cards, chart Mystery Box of Knowledge pencil, bondpaper
Show Me Board
Numbers Chart
III. PROCEDURES
A. Reviewing Ipabigkas muli ang gintong aral Anu-ano ang Gawain at tungkulin 1.Checking of agreement Itanong kung nakarating na ba 1. Drill Ano ang pangalan mo? Review the kinds of
previous lesson ng pamilya at paaralan sa 2.Ask: What do you do to help sila sa mga magagandang lugar sa Strategy: Game- “Guess and Pantigin ito. lines by letting the
or presenting the komunidad? at home? kanilang rehiyon. Check” Ano ang unang letra nito? learners do what the
new lesson Do: Post pupils’ answers on Itanong kung sino ang kilala Mechanics: Ano ang tunog nito? teacher will say.
the board or in a Multi Bubble nilang tao sa kanilang rehiyon. Draw 5 number cards inside the Sa anong letra ito nagtapos? “Using your point
Map. Mystery Box of Knowledge Ano ang tunog nito? finger, draw a circle in
Model reading the content of Post it on the board the air/on the chair/at
the bubble map. Let the pupils Ask the pupils to use the numerals the back of your
repeat after you. in the number cards to form classmate
( see tarpapel ) three- digit numbers.
Review Repeat the same
Give the place value of the instruction but use
following: other shapes and lines.
In 987; what is the place value of
8?
What is the value of 9 in 987?
What is the place value of 7 in
987?
What is the value of 7 in 987?
B. Establishing a Paano mo pauunlarin ang iyong Magpakita ng larawan ng Do: Show pictures of animals Ilahad ang kuwento at sagutan Motivation Ano ang gagawin mo kung Ask the learners to do
purpose for the kakayahan? simbahan at pook libangan. to the pupils. ang KWL chart. Strategy: “Story Telling” may sakit ang isang kasapi ng different actions. Based
lesson Bakit kailangan mo pang sanayin ang Talakayin ang mga ito. Ask them to identify the Gabayan ang mga bata sa iyong pamilya? on action words:
iyong kakayahan? animals. paglalagay ng alam nang Basahing muli ang walking, jumping,
Ask if they have seen such impormasyon tungkol sa rehiyon kuwentong“Maalagang Ina”. swimming, climbing,
animals. at nais malamang impormasyon etc.
Present the name card for tungkol sa rehiyon
each animal.
Read the words and let the
pupils repeat after you.
Show the picture and say the
word. Explain what the word
means.
Vocabulary:
hens, coop, pen, counted,
shouted, feeds
C. Presenting Ipabasang muli ang kuwentong “ Ang Pagbasa ng kuwentong Doon po sa Do: Present the big book/ Basahin ang kuwentong, “Alamin! Ask the pupils to identify the Ipabasa sa mga mag-aaral Ask the learners to
examples/ Paligsahan “ Amin accordion book/ picture book Tuklasin! sa LM numbers mentioned in the story. ang mga salitang nasa draw one of them on
instances of the /individual poster/chart. Talk Using the counters (straws), let the Basahin Natin sa LM, p 24 manila paper using
new lesson about the cover of the book, pupils make bundles of the chalk. Trace the body in
the title, and the illustrations. numbers identified and paired with motion
Ask: What do you think is the the number cards.
story about? Ask the pupils to write the number
Say: Listen to the story. Find symbols in their Show Me Board.
out the answer to this Numbers can be written either in
question: words or in symbols (figures). Ask
What does Ben do before the pupils why we need to write
going to school? the numbers in words and not in
Listening: symbols only.
1. Read the whole story aloud.
2. Read the story again and ask
questions while reading to
help pupils understand the
story.
D. Discussing Talakayin / pag-usapan ang kuwento Pagsagot sa mga katanungan Ask the following questions. Balikan ang KWL chart. Give illustrative examples of Talakayin ito sa tulong ng
new concepts tungkol sa kuwento. Present the parts of a story Sagutan ang bahaging “ nalamang writing numbers in words and in mga gabay na tanong sa Instruct the learners to
and practicing using a story map or bridge impormasyon tungkol sa symbols. Sagutin Natin sa LM p. 24. work on tracing the
new skills #1 map. rehiyon”. Sabihin: Ang mga salita ay body of one of their
1. Where did the story may tunog sa unahan, gitna, classmates who poses
happen? at hulihan in an action pose.
(Setting: Ben’s house) (Divide the class by 5
2. Who were the characters in persons per group. One
the story? will do the action and
(Characters: Ben, Tem, Ren-ren the rest will trace the
and the other hens) body with the chalk. )
3. What was Ben’s problem?
(Problem: The tenth hen, Ren-
ren, was missing)
4. How was Ben’s problem
solved?
(Solution: Father told Ben
where to nd Ren-ren.)
5. How did the story end?
(Ending: Ben completed the
ten hens.)
E. Discussing Magkaroon ng dula-dulaan sa Anu-ano ang Gawain o tungkulin Guide the pupils in posting the Ipangkat ang mga mag-aaral. Refer to LM 6 - Gawain 1 and 2 Ipabasa sa mga bata ang
new concepts pagpapakita ng kakayahan ng mga ang ginagampanan ng isang elements of the story in a Ipagawa ang pangkatang gawain. sumusunod na salita. Let the learners show
and practicing bata. simbahan/ pook libangan sa Bridge Map or Story Map. a. Pangkat I: Lakbayin Hanay AHanay B Hanay C their work to the class
new skills #2 komunidad? mo,Tukuyin mo! Ato barya sabon and give a title to what
Lakbayin ang mga lugar sa ating Ana serye kanin they draw.
rehiyon. Ilang pantig mayroon ang
Masdan ang mga larawan at bawat salita?
alamin ang lugar kung saan ito Pantigin ang mga ito.
matatagpuan. Ano ang una/gitna/huling
tunog ng bawat salita?
b. Pangkat II: Awit mo, Aawitin Gaano kahalaga ang
ko! kaalaman sa tunog ng mga
Maliban sa mga taong nakita sa letra sa pagbasa?
pagsasaliksik ng mag-aaral sa Talakayin ang Pahalagahan
kuwento, mayroon pa ring mga Natin sa LM, pahina 25.
taong kilala sa ating rehiyon sa
ngalan naman ng pag-awit.
May alam ba kayong awit nila?
Pumili kayo at awitin ito sa harap
ng klase.
F. Developing Pag-usapan ang mga talentong Pangkatang gawain Group Activity c. Pangkat III: Iguhit mo, Refer to LM No. 6 No. Gawain 3 Tukuyin ang una, gitna at Let them label the
mastery (leads ipinakita Pagdiriwang ko! and 4 huling tunog ng mga salita. different actions shown.
to Formative Kunin ang larawan mula sa inyong Ipagawa ang Gawin Natin sa
Assessment 3) guro. LM, sa pahina 25.
Kilalanin ang mga pagdiriwang na
ito.
Pagkatapos, iguhit ang nais mong
mapuntahang pagdiriwang.
Bakit nais mong mapuntahan ang
pagdiriwang o kapistahan na ito?
d. Pangkat IV: Lugar ko, Hanapin
mo!
Tingnan ang mapa ng Rehiyon III.
Hanapin ang bawat lalawigan.
Tukuyin ang mga lalawigang
bumubuo sa ating rehiyon.
Alamin kung ano-ano ito.
G. Finding Ano ang iyong naramdaman habang Gumuhit ng simpleng larawan ng Identify the elements of the Ano-ano ang ilang magagandang How do you read and write Sabihin ang katunog ng mga Can we show different
practical nagsasanay ka ng iyong kakayahan? isang simbahan. Kulayan ito. Sa story. Encircle the correct lugar mayroon sa ating rehiyon? numbers? salita. Piliin ang sagot sa loob movements in our
application of May nais ka pa bang paunlarin sa mga ilalim nito, isulat ang Gawain at answer. (Refer to LM, p. 22) Pakinggan natin ang pag-uulat ng a. A number can be written in ng panaklong. drawing? (yes) How?
concepts and ito? tungkulin nito sa komunidad. Pangkat I. symbols and in words. Sanayin Natin sa LM, pahina (by using different kinds
skills in daily Saan matatagpuan ang mga ito? b. The first digit from the right is 25. of lines and shapes)
living Ano ang dapat gawin sa the ones, the second is tens and What elements shall we
magagandang lugar na ito? the third is the hundreds use to show
Ano ang naramdaman ng Makita c. Zero is used as placeholder. movements or actions?
mo ang mga lugar na ito?Bakit? d. Every digit has its own value (lines and shapes)
b. Sino-sino ang ilan sa nakilalang according to its position in the
mga tao sa ating rehiyon? number.
Tingnan natin ang gagawin ng 1. Read the paragraph below. Then
Pangkat II. write all numbers included in the
Sa anong larangan sila nakilala? paragraph.
Bakit? “Polit had nine hundred seventy-
c. Ano ang ilang pagdiriwang sa nine pages of a book to read. He
ating rehiyon? reads two hundred sixty-seven
Nais mo bang makarating dito? pages on Monday and 79 pages on
Bakit? Tuesday. And he reads the
Tingnan natin ang iginuhit ng remaining six hundred thirty-six
Pangkat III. last Friday”
d. Aalamin naman natin ngayon Write the numbers in words:
kung saan natin makikita ang mga __________________________
lugar na nabanggit sa ating Write the numbers in symbols or
kuwento. figures:
Tingnan natin ang ginawa ng __________________________
Pangkat IV.
Ano ang dapat nating gawin sa
mga magagandang lugar, kilalang
tao, mga kapistahan o
pagdiriwang sa ating rehiyon?
Bakit?
H.Making Ating Tandaan Anu- ano ang Gawain at tungkulin The elements of the story are: Paano ninyo naunawaan ang How do you read and write Saan maaaring Guide the learners to
generalizations Ang taglay nating kakayahan ay dapat ng simbahan aat pook libangan sa Setting .– tells where the story kuwento? numbers? magkasintunog ang mga generate the idea that:
and abstractions paunlarin sa ibat ibang pamamaraan komunidad? happened a. A number can be written in salita? Movements can be
about the lesson tulad ng pagsasanay, pagpapaturo, Character .– tells who are the symbols and in words. Tandaan Natin sa LM, pahina seen in the different
pagsali sa palatuntunan at paligsahan. persons/animals in the story b. The first digit from the right is 26 lines and shapes.
Problem .– tells what the the ones, the second is tens and
problem is the third is the hundreds
Solution .– tells how the c. Zero is used as placeholder.
problem is solved d. Every digit has its own value
Ending .– tells how the story according to its position in the
ends number.
I. Evaluating Iguhit ang larawan ng pook Ask the pupils to work as a Basahin ng guro ang pamamaraan Write the correct number symbols Tukuyin ang mga salitang
learning libangan . Kulayan ito. Sa ilalim group in doing this exercise. ng paggawa ng tamalis at of the following. magkatulad. Sabihin kung 1. Instruct the learners
nito, itala ang tungkulin at Gawain Match and connect the magtanong pagkatapos. 1.Nine hundred seven saan nagkatulad ang mga to display their finished
nito. elements of the story. (Refer to 2. Six hundred twenty-four piniling salita. art works of the body in
LM, p. 25) 3. Six hundred eighty Linangin Natin sa LM, pahina action.
1. Mario the polite boy a. 4. Eight hundred eighty-nine 26. 2. Help the learners to
problem 5. Seven hundred seventy-four appreciate their art
2. In the school b. character works. Which work
3. Mario lost his wallet c. shows action well?
solution
4. The school helper found the
wallet d. ending
5. Mario was able to have his
recess e. setting
J. Additional Maghanap ng larawan na Let the pupils put a check mark Refer to the LM 6 – Gawaing Bahay Magtala ng limang pares ng
activities for nagpapakita ng Gawain at (􀀹) if the statement is true and pangalan ng iyong kapamilya
application or tungkulin ng simbahan at pook a cross (x) if the statement is o kamag-anak na
remediation libangan, at idikit ito sa kwaderno. false. magkakasintunog
_____ 1. There are twelve
hens.
_____ 2. Ben goes to school at
ten o’clock in the morning.
_____ 3. Ben feeds the hens.
_____ 4. The ninth hen was
missing.
_____ 5. Father got angry with
Ben.
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners
who earned 80% in
the evaluation
B.No. of learners
who require
additional
activities for
remediation who
scored below 80%
C. Did the remedial
lessons work?
No. of learners
who have caught
up with
the lesson
D. No. of learners
who continue to
require
remediation
E. Which of my
teaching strategies
worked well? Why
did these work?
F. What difficulties
did I encounter
which my principal
or supervisor can
help me solve?
G. What innovation
or localized
materials did I
use/discover which
I wish to share
with other
teachers?
GRADE 1 to 12 School MAMBOG ELEMENTARY SCHOOL / MAMBOG, HERMOSA, BATAAN Grade Level Two-1
DAILY LESSON Teacher ESTRELLITA S. VINZON
LOG Date Quarter First- Wk 2
ESP A.P ENGLISH MTB MATH FILIPINO MAPEH (P.E)
OBJECTIVES
( 7:45-8:15 ) ( 8:15- 8:55 ) ( 9:15- 10:05 ) ( 10:05- 10:55 ) ( 1:00-1:50 ) ( 1:50- 2:40 ) ( 2:40-3:20)
A. Content Naipamamalas ang pag-unawa sa Naibibigay ang kahulugan ng
Demonstrates understanding
Demonstrates knowledge of and Demonstrates understanding of Naipamamalas ang Demonstrates
Standard kahalagahan ng pagkilala sa sarili at komunidad.
of the relationship of phonetic
skills in word analysis to read, addition of whole numbers up to kakayahan at tatas sa understanding of body
pagkakaroon ng disiplina tungo sa write in cursive and spell grade 1000 including money. pagsasalita at pagpapahayag shapes and body
principles of Mother Tongue
pagkakabuklod-buklod o pagkakaisa level words. ng sariling ideya, kaisipan, actions in preparation
and English to decode
ng mga kasapi ng tahanan at karanasan at damdamin for various movement
unknown words in English
paaralan activities

B. Performance Naisasagawa nang buong husay ang Naipamamalas ang pag-unawa sa Apply reads and spells out Applies word analysis skills in Is able to apply addition of whole Naipahahayag ang Performs body shapes
Standard anumang kakayahan o potensyal at kahalagahan ng kinabibilangang grade appropriate regular and reading, writing in cursive and numbers up to 1000 including ideya/kaisipan/damdamin/re and actions properly
napaglalabanan ang anumang komunidad irregular words in English spelling words independently money in mathematical problems aksyon nang may wastong
kahinaan and real-life situations. tono, diin, bilis, antala at
intonasyon
C. Learning Naisakikilos ang sariling kakayahan sa Natutukoy ang mga bumubuo ng Recognize/identify/read/give Nababasa ang mga salitang may Counts numbers by 10s, 50s, and Natutukoy ang pangalan ng Demonstrates
Competency/ iba’t ibang pamamaraan: komunidad: example of words with medial kambal-katinig o klaster 100s tao, bagay, hayop, at lugar momentary stillness in
Objectives 1.1. pag-awit Nailalarawan ang papel, tungkulin /e/ Nababasa nang malakas ang mga M2NS-Ib-8.2 F2WG-Ic-e-2 symmetrical and
1.2. pagguhit at gawain ng mga bumubuo ng EN2PA-IIIc-e-6.2 teksto sa ikalawang baitang na asymmetrical shapes
Write the LC code for 1.3. pagsayaw komunidad Answer Wh-questions may kawastuhan at kasanayan. using body parts other
each. 1.4. pakikipagtalastasan AP2KOM-Ib-3 Nagagamit ang kaalaman sa than both feet as a base
1.5. at iba pa paraan ng pagbabaybay ng mga of support
EsP2PKP- Ia-b – 2 salita sa pagbasa PE2BM-Ig-h-16
MT2PWR-Ic-d-7.4

II. CONTENT Aralin 2 ARALIN 1.2: Gawain at Tungkulin Lesson 7: Speech Sounds IKALAWANG LINGGO LESSON 7: A RALIN 2: M AHALIN AT MOMENTARY
Kakayahan Mo, Paunlarin Mo! ng mga Bumubuo ng Komunidad Medial /e/, Rimes (-et, -en) Ang Mayroon sa Aming Rehiyon Skip Counting by 10’s I PAGMALAKI ANG P AMILYA STILLNESS
Pagkilala sa Sarili ( Sentrong pangkalusugan, Bahay- Mga salitang may klaster Ngalan ng tao, bagay, hayop,
pamahalaan at Pamilihan) Paraan ng pagbabaybay ng mga at pook
salita sa pagbasa
III. LEARNING
RESOURCES
A. References K-12 C.G p.26-27 K-12 p. 35 K-12 CG p. K-12 CGp 87 K-12 CGp 27 K-12 CG p. 23 K-12 CG p. 16
1. Teacher’s Guide P 7-10 p. 6-8 P 17-20 p.19-20 p.30-33 p.10-11 p.167-169
pages
2. Learner’s p.7-13 P 21-30 p. 23-26 p. 15-17 p. 19-20 p. 27-30 p.300-302
Materials pages
3. Textbook pages
4. Additional Edukasyon sa Pagpapakatao 2. Mathematics Kagamitan ng 1. MISOSA 4 - module 1.
Materials from Tagalog. 2013. pp. 2-13 Magaaral Tagalog Grade 2. 2013. 2. Music, Art, Physical
Learning Resource pp. 19-20 Education and Health 2.
(LR) portal (Tagalog) DepEd.
Falculita, Rogelio F.
et.al. 2013. pp. 300-301
B. Other Learning Larawan, tarpapel Larawan, diorama, tarpapel word cards, pictures, chart, 1. Counters (Popsicle sticks, straws, tsart ng maikling talata, Playground or play area,
Resource phrase/sentence strips, four etc.), larawan ng inang inaalagaan CD player & CD tape
sets of onsets and 2. Hundred chart Set of card with ang anak na may sakit,
rime cards and four pocket the 3- Digit numbers
charts 3. Pictures
III. PROCEDURES
A. Reviewing Ano ang dapat nating gawin sa ating Anu-ano ang Gawain at tungkulin What is the title of our story Awit: 1. Drill: Skip count by 2s Ikahon ang mga pangngalan Warm-Up Exercises
previous lesson or mga kakayahan o talent? ng simbahan at pook libangan sa yesterday? (The Tenth Hen) 2. Review na ginamit sa maikling talata Directions: Let the
presenting the new komunidad? Post the words taken from the Directions: Using their Show Me sa ibaba. pupils do the following:
lesson story on the chart. boards, tell the pupils to write Isulat ito sa tsart. a) Stand on one foot.
Model reading the words. down the missing numbers to Extend one leg in front.
Then, ask pupils to repeat after complete the table. Ask them to Then, bend the other
you show, one at a time, what they knee in a squat
have written. position. Raise arms
( see chalkboard ) sideward.
b) Do this alternately.
B. Establishing a Ipaliwanag sa mag-aaral na ang ibang Magpakita ng larawan ng Ospital, You have learned how to read Ipabasa ang tulang “ Mga Game – “Count Me In, Count Me Hatiin ang klase sa ilang Ask the children the
purpose for the bata ay mayroon ding Palengke at Barangay Hall. the letters of both Filipino and Kaibigan” sa LM. Out” pangkat. following:
lesson angking talento. Hindi nila ito dapat Talakayin ang mga ito. English alphabet in Grade 1. 1. Itanong kung sino ang mga Hayaang magtala ang bawat Are you watching
itago o ikahiya sapagkat ito You shall learn how to put the batang nabanggit sa kuwento. pangkat ng mga ngalan ng noontime television
ang makatutulong sa kanila upang sounds of letters together to 2. Itanong kung ano ang napansin mga makikita sa loob silid- shows? Have you
umunlad ang buhay. come up with new words. sa pagkakasulat ng pangalan ng aralan. watched the show “It’s
mga bata. Pag-uulat ng bawat pangkat Showtime”? Look at this
picture, it is one of the
activities the
contestants of this
show are doing.

After the
children have seen the
picture, ask them to
answer the questions.
Discuss their responses.
Unlocking the
Difficulties
Symmetrical shape -
Asymmetrical shape -
C. Presenting Magbigay ng mga halimbawa o Pagbasa ng kuwentong Doon po sa Identify the pictures. With . Ipabasa ang mga salitang nasa Posing the Task Basahin sa mga bata ang Do the following;
examples/ magpakita ng mga larawan Amin what letter sound do they LM. Strategy: Learning Stations and “Nasaan Ka Inay?” sa Basahin a) Divide the class into
instances of the ng mga taong nagtagumpay dahil sa begin? Fill the blanks with the Cooperative learning. Natin sa LM, p. 27. three (3) groups. Let
new lesson pagpapaunlad ng missing beginning letters. Group the class into three (3) each group select a
kanilang tanging kakayahan. Then, write the whole word in groups and assigned them by leader.
the blanks at the right. Learning Stations. A group leader b) Each group will be
shall be identified by each group given an Activity Sheet
members. which contains the skills
they are to
demonstrate.
c) Remind each group
regarding the standards
to follow in performing
the activity.
d) Give each group
enough time to practice
performing the skills.
e) After the designated
time, let each group
perform the activity.
f) Once all the groups
have performed their
assigned activity,
discuss to the class
what they did.
g) For each activity, let
the pupils turn their LM
on page 13.
Group I – Chest and
Leg/Arms Raising
Group II – Legs Raise
Up
Group III – Hand Stand
D. Discussing new Sabihin sa mga bata na isipin nilang Pagsagot sa mga katanungan Ask: With what letter does Ben Itanong kung ano ang napansin Performing the Task- Pasagutan ang mga tanong Let the pupils do the
concepts and sila ang mga batang nasa larawan. tungkol sa kuwento. begin? (B) nila sa mga salitang kanilang Activity No. 1 sa Sagutin Natin sa LM, “Rocking Chair” with
practicing new Sagutan ang gawain sa pahina 10. Do: Continue asking until all binasa. Distribute a bundle of 100 pieces pahina 28. the following steps.
skills #1 Hayaang kumpletuhin ng mga bata the initial letters of the words of Popsicle sticks to each group. Ano-ano ang pangngalan na Please refer to page 10
ang nakasulat sa bubble ng are identi ed.(b, h, t, p, r) Instruct the pupils to group the nasa kuwento? of the LM.
pabigkas Ask: With what letters do they Popsicle sticks by 5s, 10s, and 50s. Alin dito ang ngalan ng tao?
end? (en) Let them write their answer on the Bagay? Hayop? Lugar?
What letter is found between table presented below. Paano isinulat ang bawat
the beginning and the ending ngalan?
letter? (e) Kailan ginamit ang malaking
Say: Come in front and point letra? Maliit na letra?
the beginning letter and the Hayaang magbigay ang mga
two ending letters. Put them bata ng ngalan
together and read the whole ngtao/bagay/lugar o hayop.
word. (B+en=) Ben Ano ang gagawin mo sa
inyong bahay kung naiwan
kang mag-isa?

E. Discussing new Hayaang magpamalas ng kanyang Anu-ano ang Gawain o tungkulin Activity 1: Read each sentence. Ipabasa ang mga salitang may Then ask: Ipagawa sa mga bata ang
concepts and talento ang mag-aaral sa harap ng ang ginagampanan ng isang Let the pupils repeat after you. kambal-katinig o klaster sa How many 5s are there in 100? Pahalagahan Natin sa LM,
practicing new klase ospital, palengke at barangay hall 1. The ten hens are in the pen. Gawain 4 sa LM. How many 10s are there in 100? pahina 28.
skills #2 sa komunidad? 2. Ben met ten men. Ipabasa ang mga salitang may How many 50s are there in 100?
3. The red hen is Ren-ren. kambal-katinig o klaster nang How did you find the activity?
4. Ben fed the ten hens. pangkatan, dalawahan, at isahan. Did every member of the group do
5. The tenth hen, Ren-Ren, is in his part?
the pen. What made your group finish the
Activity 2: Say: Look at the activity ahead of time?
pictures. Write their missing
beginning letters.
Then, write the whole word.
(Refer to LM, p. 24)
Activity 3: Let the pupils write
the names of the pictures.
(Refer to LM, p.24)
F. Developing Pagkatapos magpamalas ng talento, Pangkatang gawain Group Work: Ipabasa ang mga salitang may Refer to LM 7 - Gawain 1-3 Sabihin kung ngalan ng tao,
mastery (leads to itanong sa kanila kung . klaster sa Gawain 5 sa LM hayop, bagay o lugar ang mga
Formative paano nila mapapaunlad ang kanilang ngalan sa bawat pangkat.
Assessment 3) talento Pasagutan ang Gawin Natin
sa LM, pahina29_upang
matukoy ang ngalan ng tao,
bagay, hayop, o lugar.
G. Finding Pasagutan sa kuwaderno ang gawain. Gumuhit ng simpleng larawan ng Write the correct beginning Ipatukoy sa mga bata ang kaklase Ipasagot ang Sanayin Natin Let the children form a
practical Ipaliwanag ang tsart sa isang ospita. Kulayan ito. Sa ilalim letter to form word. (Refer to nila na ang ngalan ay may Refer to LM No. 7- Gawain 4 and 5 sa LM, pahina 29 upang big circle in the play
application of pahina 11. nito, isulat ang Gawain at tungkulin LM, p. 25) kambal-katinig o klaster. malaman kung natutukoy ng area. Instruct them to
concepts and skills nito sa komunidad. mag-aaral ang pangalan ng do locomotor
in daily living tao, bagay, hayop, at lugar. movements to be given
by the teacher while
moving in a circular
movement. If the music
stops, ask them to
demonstrate a skill that
shows temporary
stillness in either
symmetrical or
asymmetrical shape
using their body parts
other than both feet as
base of support. Repeat
the procedure until
they demonstrated
more than two skills.
H.Making Ating Tandaan Anu- ano ang Gawain at tungkulin Medial /e/, Rimes (-et, -en) Kailan sinasabi na ang salita ay Let the pupils skip count by 10’s Ano ang pangngalan? Chest and Leg/Arms
generalizations Ang taglay nating kakayahan ay dapat ng ospital, barangay hall at may kambal-katinig o klaster? from 10 through 100. Tingnan sa Tandaan Natin sa Raising, Legs Raise Up
and abstractions paunlarin sa ibat ibang pamamaraan palengke sa komunidad? Paano ang wastong paraan ng Ask: How many groups of 10 are LM, pahina 29. and Hand Stand are
about the lesson tulad ng pagsasanay, pagpapaturo, pagsulat sa mga salitang ito? there in 100 examples of activities
pagsali sa palatuntunan at paligsahan. Ipabasa ang dapat tandaan sa LM. How many numbers are there in which shows
each group? momentary stillness.
How do we skip count by 10? These are done for only
What do you call the sequence or a moment because it is
pattern of counting that we used? too difficult for the
What skip counting was used? performer to balance.
I. Evaluating Sa isang papel, pasagutan sa mga Iguhit ang larawan ng pamilihan. Complete the phrases and Sipiin nang wasto ang Count by 10s, 50s and 100s. Write Tukuyin ang pangngalan na Directions: Divide the
learning bata ang “Subukin Natin” Kulayan ito. Sa ilalim nito, itala ang sentences. (Refer to LM, p. 26) sumusunod na salita. the missing number. tinutukoy sa bawat bilang. pupils into two groups.
sa pahina 12 - 13. Dito matataya kung tungkulin at Gawain nito. 1. Priscilla 1. 70, 80 ______, 100, ______, Gawin ang pagsasanay sa Let each group
may pagpapaunlad 2. Brenda ______, ______ LinanginNatin sa LM, pahina demonstrate the
na sa kanilang natatanging kakayahan 3. Plaridel 2. _____150, 160, _______, 30. assigned skill that can
4. prutas _______, _______ be seen on page 11 of
5. plasa 3. _____ 800 ______ ______ 1100 the LM. Rate each
4. 65 , 115 _______, _______, group using the rubrics.
________, ______ Group One – V Sit
5. 25, 75 _______, _______225, Group Two – One Knee
______, ______ and Hand Balance
J. Additional Sagutin: Maghanap ng larawan na Magpasulat ng limang (5) salitang Refer to LM 7 – Gawaing Bahay Gumupit at idikit sa A. Think of another skill
activities for Kailangan mo bang paunlarin ang nagpapakita ng Gawain at may kambal-katinig o klaster sa kuwaderno ang larawan ng that demonstrates
application or iyong natatanging kakayahan? Bakit? tungkulin ng simbahan at pook kuwaderno na may tamang tao, hayop, pook, at bagay. momentary stillness in
remediation libangan, at idikit ito sa kwaderno. paraan ng pagsulat Isulat ang pangngalang symmetrical and
tumutukoy sa larawan. asymmetrical shape
using body parts other
than both feet as base
of support. Practice
doing the skill at home
and be ready to
demonstrate it next
meeting.
B. Be ready with your
performance on the
different movement
skills.
IV. REMARKS
V. REFLECTION

A..No. of learners
who earned 80% in
the evaluation
B.No. of learners
who require
additional
activities for
remediation who
scored below 80%
C. Did the remedial
lessons work?
No. of learners
who have caught
up with
the lesson
D. No. of learners
who continue to
require
remediation
E. Which of my
teaching strategies
worked well? Why
did these work?
F. What difficulties
did I encounter
which my principal
or supervisor can
help me solve?
G. What innovation
or localized
materials did I
use/discover which
I wish to share with
other teachers?
GRADE 1 to 12 School MAMBOG ELEMENTARY SCHOOL / MAMBOG, HERMOSA, BATAAN Grade Level Two-1
DAILY LESSON Teacher ESTRELLITA S. VINZON
LOG Date Quarter First- Wk 2
ESP A.P ENGLISH MTB MATH FILIPINO MAPEH ( P.E )
OBJECTIVES
( 7:45-8:15 ) ( 8:15- 8:55 ) ( 9:15- 10:05 ) ( 10:05- 10:55 ) ( 1:00-1:50 ) ( 1:50- 2:40 ) ( 2:40-3:20)
A. Content
Standard
B. Performance
Standard

Eid’l- Ftr
C. Learning
Competency/
Objectives

Write the LC code


for each.
II. CONTENT

Learning Resources
A. References
1. Teacher’s Guide
pages
2. Learner’s Materials
pages
3. Textbook pages
4. Additional Materials
from Learning
Resource (LR) portal
B. Other Learning
Resource
III. PROCEDURES
A. Reviewing
previous lesson or
presenting the new
lesson
B. Establishing a
purpose for the
lesson
C. Presenting
examples/ instances
of the new lesson
D. Discussing new
concepts and
practicing new
skills #1
E. Discussing new
concepts and
practicing new skills
#2
F. Developing
mastery (leads to
Formative
Assessment 3)
G. Finding practical
application of
concepts and skills in
daily living
H.Making
generalizations
and abstractions
about the lesson
I. Evaluating learning
J. Additional
activities for
application or
remediation
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners who
earned 80% in the
evaluation
B.No. of learners
who require
additional activities
for remediation who
scored below 80%
C. Did the remedial
lessons work?
No. of learners who
have caught up with
the lesson
D. No. of learners who
continue to require
remediation
E. Which of my
teaching strategies
worked well? Why
did these work?
F. What difficulties
did I encounter which
my principal or
supervisor can help
me solve?
G. What innovation or
localized materials
did I use/discover
which I wish to share
with other teachers?