You are on page 1of 22

SCHOOL: Dapa National High School DISTRICT: Dapa West

Enclosure No. 1 Data Gate Template


C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area SUBJECT: Filipino

Key Stage Quarterly Least learned Competencies


Assessment ( Write the complete Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
MPS ( SY competency as stated in CG,
2018-2019) including the LC )
Action Strategies/Approaches Best Practices Consolidated LAC Sessions
Researches ( Adopted by list of Conducted
the Division ) developed,
contextualized
LRs

1.) Natukoy ang mahalagang


detalye at mensahe ng
Grade 7 mapakinggang bahagi ng
( Science ) akda (F7PN-IVb-18)
Quarter 4 63.99% 2. ) Nabibigyang kahulugan None
ang mga salitang
nagpapahayag ng damdamin
(F7PT-IVcd-20) *Cooperative Learning
3. ) Nasusuri ang mga None None None
katangian ng mga
pangunahing tauhan at mga
pantulong na tauhan (F7PB-
WG-h-23)
Enclosure No. 1 Data Gate Template
C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area

Key Stage Quarterly Least learned Competencies


Assessmen ( Write the complete competency as Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
t MPS ( SY stated in CG, including the LC )
2018-
2019) Action Strategies/Approa Best Practices ( Consolidated list LAC Sessions
Researches ches Adopted by the of developed, Conducted
Division ) contextualized
LRs

1. ) Nahihinuaha ang
kahalagahan ng pag aaral ng ICT Integration
Grade 8 Florante at Laura (F8PN-Iva-b-
( Science ) 33)
Quarter 4 61.02% 2. ) Napaghahambing ang mga None None None
pangyayari sa napanood na None
teleserye at ang kaugnay na
mga pangyayari sa bansang
akda (F8PS-IVa-b-33) Venn Diagram
3. ) Naipahayag ang sariling
pananaw at damdamin sa ilang
pangyayari sa binasa (F8PS-
Iva-b-35)
Enclosure No. 1 Data Gate Template
C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area

Key Stage Quarterly Least learned Competencies


Assessmen ( Write the complete competency as Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
t MPS ( SY stated in CG, including the LC )
2018-
2019) Action Strategies/Appro Best Practices ( Consolidated list of LAC Sessions
Researches aches Adopted by the developed, Conducted
Division ) contextualized LRs

1.) naipabatid ang tamang pagtrato


sa mga bisita sa tuwing may
panauhin.
Cooperative
Grade 9 2.) nakapagbibigay sa paggawa ng Learning
( Science ) mga paraan sa paglutas ng mga
Quarter 4 64.02% suliranin sa buhay None None None

3.) naipaliliwanag ang kultura sa None


bawat lahi
Enclosure No. 1 Data Gate Template
C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area

Key Stage Quarterly Least learned Competencies


Assessmen ( Write the complete competency as Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
t MPS ( SY stated in CG, including the LC )
2018-
2019) Action Strategies/Approac Best Practices ( Consolidated list of LAC Sessions
Researches hes Adopted by the developed, Conducted
Division ) contextualized LRs

1. ) nakapapagmalas ng
pagpapahalaga at pag unawa sa mga
panitikang Mediterranian *PPT Presentaion

Grade 10 2. ) nakapgpamalas ng pag unawa at


( Science ) pagpapahalaga sa mga panitikan ng *Class discussion
Quarter 4 66.09 % Africa at Persia
3. ) Nakakapagpamalas ng pag None *Pagpapsadula
unawa at pagpapahalaga sa nobelang
El Filibusterismo bilang isang obra None None None
maestrang pampanitikan
SCHOOL: Dapa National High School DISTRICT: Dapa West
Enclosure No. 1 Data Gate Template
C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN

Key Stage Quarterly Least learned Competencies


Assessment ( Write the complete Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
MPS ( SY competency as stated in CG,
2018-2019) including the LC )
Action Strategies/Approaches Best Practices Consolidated LAC Sessions
Researches ( Adopted by list of Conducted
the Division ) developed,
contextualized
LRs
2.) Nailalarawan ang mga
katangian ng kapaligirang
pisikal sa mga rehiyon ng
asya katulad ng
Grade 7 kinaruruunan, None None None
(ARAL-PAN) hugus,sukat, anyo, klima
Quarter 1 54% at (vigitation cover None
AP7HAS-Ib1.2)
2. Nailalarawan ang mga
yamang likas ng asya. *Cooperative Learning
AP7HAS-Ie-1.5
3. ) Naipapahayag ang
kahalagahan ng
pangangalaga sa timbang
na kalagayang ikolohiko ng
rehiyon AP7HAS-Ig1.7

Enclosure No. 1 Data Gate Template


C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area

Key Stage Quarterly Least learned Competencies


Assessment ( Write the complete competency Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
MPS ( SY as stated in CG, including the LC )
2018-2019)
Action Strategies/Approaches Best Practices Consolidated list LAC Sessions
Researches ( Adopted by of developed, Conducted
the Division ) contextualized
LRs

4. ) Natutukoy ang mga uri ng


anyong lupa
ICT Integration
Grade 8 5. ) Nakikilala ang mga
(ARAL-PAN) katangiang pisikal ng mga
Quarter 1 60% rehiyon sa Asya. None Venn Diagram None None None

6. ) Natutukoy ang uri ng klima


ng Asya.
Enclosure No. 1 Data Gate Template
C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area

Key Stage Quarterly Least learned Competencies


Assessment ( Write the complete competency as Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
MPS ( SY stated in CG, including the LC )
2018-2019)
Action Strategies/Approaches Best Practices Consolidated list LAC Sessions
Researches ( Adopted by of developed, Conducted
the Division ) contextualized
LRs
1.) Nasusuri ang kaibanhan ng
kagustuhan(wants) sa
pangangailangan(needs) bilang
batayan sa pagbuo ng matalinong Cooperative Learning
Grade 9 desisyon. None None None
(ARAL-PAN) 2.) Nakapagmumungkahi ng mga None
Quarter 1 58% paraan upang malabanan ang
kakapusan
3.) Nailalarawan ang mga katangian
ng bawat uri ng organisasyon ng
negosyo.

Enclosure No. 1 Data Gate Template


C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area
Key Stage Quarterly Least learned Competencies
Assessment ( Write the complete competency Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
MPS ( SY as stated in CG, including the LC )
2018-2019)
Action Strategies/Approaches Best Practices Consolidated LAC Sessions
Researches ( Adopted by list of Conducted
the Division ) developed,
contextualized
LRs

1. ) Natataya ang epekto ng


climate change sa kapaligiran,
lipunan, at kabuhayan ng tao sa *PPT Presentaion
bansa at sa daigidig AP10IPE-Id-
Grade 10 10 *Class discussion
(ARAL-PAN) 2. ) Nakabubuo ng mga mungkahi
Quarter 1 55% upang malutas ang suliranin ng None *Pagpapsadula
unemployment AP10IPE-Ig-16
3. ) Naipapaliwanag ang konsepto
ng globalisasyon AP10IPE-Ig-17 None None None
SCHOOL: Dapa National High School DISTRICT: Dapa West
Enclosure No. 1 Data Gate Template
C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN

Key Stage Quarterly Least learned Competencies


Assessment ( Write the complete Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
MPS ( SY competency as stated in CG,
2018-2019) including the LC )
Action Strategies/Approaches Best Practices Consolidated LAC Sessions
Researches ( Adopted by list of Conducted
the Division ) developed,
contextualized
LRs
1. Naipapaliwanag ang
mga bagay naiaambag
ng sibilisasyon at
imperyo sa kalurang
Grade 7 asya None None None
(ARAL-PAN) 2. Naisasaisip ang epekto ng
Quarter 2 56% populasyon sa pagbuo at None
pag-unlad ng kabihasnang
Asyano.
3. ) Naisasapuso ang ambag *Cooperative Learning
o kontribusyon ng
kabihasnan
Enclosure No. 1 Data Gate Template
C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area

Key Stage Quarterly Least learned Competencies


Assessment ( Write the complete competency Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
MPS ( SY as stated in CG, including the LC )
2018-2019)
Action Strategies/Approaches Best Practices Consolidated list LAC Sessions
Researches ( Adopted by of developed, Conducted
the Division ) contextualized
LRs

1. ) Nasusuri ang pag-usbong


ng mga klasiko na lipunan
sa Africa, Amerika, at mga ICT Integration
Grade 8 pulo sa pacific
ARAL-PAN 2. ) Naipapaliwanag ang
Quarter 2 62% mahahalagang pangyayari None None None None
sa kabishan klasiko ng
Rome Venn Diagram
3. ) Nasusuri ang mga
kaganapan sa kabishanan
klasiko ng Amerika
Enclosure No. 1 Data Gate Template
C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area

Key Stage Quarterly Least learned Competencies


Assessment ( Write the complete competency as Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
MPS ( SY stated in CG, including the LC )
2018-2019)
Action Strategies/Approaches Best Practices Consolidated list LAC Sessions
Researches ( Adopted by of developed, Conducted
the Division ) contextualized
LRs
1.) naiilapat ang kahulugan ng
demand sa pangaraw-araw na
pamumuhay ng bawat pamilya
2.) Naiuugnay ang tugon ng mga Cooperative Learning
Grade 9 mamimili sa pabago-bagong presyo None None None
(ARAL-PAN) ng mga produkto at serbisyo batay None
Quarter 2 67% sa konsepto ng price elasticity of
demand
3.) Nasusuri ang mga salik na
nakaapekto sa supply.

Enclosure No. 1 Data Gate Template


C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area

Key Stage Quarterly Least learned Competencies


Assessment ( Write the complete competency Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
MPS ( SY as stated in CG, including the LC )
2018-2019)
Action Strategies/Approaches Best Practices Consolidated LAC Sessions
Researches ( Adopted by list of Conducted
the Division ) developed,
contextualized
LRs

1. ) Nasusuri ang konsepto may


kaugnayan sa community based
disaster risk reductrion and *PPT Presentaion
management plan
Grade 10 2. ) Nasusuri ang konsepto a *Class discussion
(ARAL-PAN) dimension ng globalisasyon
Quarter 2 58% bilang isa sa mga isyu None *Pagpapsadula
panlipunan
3. Naiuugnay ang ibaty-ibng
perspektibo at pananaw ng None None None
globalisasyon bilang suliraning
panlipunan
SCHOOL: Dapa National High School DISTRICT: Dapa West
Enclosure No. 1 Data Gate Template
C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN

Key Stage Quarterly Least learned Competencies


Assessment ( Write the complete Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
MPS ( SY competency as stated in CG,
2018-2019) including the LC )
Action Strategies/Approaches Best Practices Consolidated LAC Sessions
Researches ( Adopted by list of Conducted
the Division ) developed,
contextualized
LRs
3.) Nabibigyang halaga ang
papel ng kolonyalismo at
imperyalismo sa
kasaysayan ng Timog at
Grade 7 Kanlurang Asya. AP7-TKA- None None None
(ARAL-PAN) IIIEA-1.2
Quarter 3 60% 2. Natataya ang mga epekto None
ng kolonyalismo sa Timog
at Kanlurang Asya AP7-
TKA-IIIEb-1.4 *Cooperative Learning
3. ) Naipapaliwanag ang ibat
ibang manipistasyon ng
nasyonalismo sa Timog at
Kanlurang Asya AP7-TKA-
IIId-1.9

Enclosure No. 1 Data Gate Template


C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area

Key Stage Quarterly Least learned Competencies


Assessment ( Write the complete competency Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
MPS ( SY as stated in CG, including the LC )
2018-2019)
Action Strategies/Approaches Best Practices Consolidated list LAC Sessions
Researches ( Adopted by of developed, Conducted
the Division ) contextualized
LRs
1. ) Naipapaliwag ang ibat
ibang ambag ng rebulusyon
seyentiopiko sa Kanluranin. ICT Integration
Grade 8 2. ) Nasusuri ang rebulusyong
ARAL-PAN) indutriyal sa lipunan at
Quarter 3 59% ekonimiya ng Europe at mga None None None None
suliranin dulot nito.
3. ) nakapaglalahad at Venn Diagram
nabigyang kahalagahan at
ekspidisyon ni Magellan
papunta sa karagatang
pasipiko hanggang sa
makarating ang bansang
Pilipinas

Enclosure No. 1 Data Gate Template


C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area

Key Stage Quarterly Least learned Competencies


Assessment ( Write the complete competency as Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
MPS ( SY stated in CG, including the LC )
2018-2019)
Action Strategies/Approaches Best Practices Consolidated list LAC Sessions
Researches ( Adopted by of developed, Conducted
the Division ) contextualized
LRs
1.) Naipapaliwanag ang epekto ng
interest sa mga tao.
2.) Natutukoy kung paano
magcompute at magkuha ng Cooperative Learning
Grade 9 porsyento. None None None
(ARAL-PAN) 3.) Naipaliliwanag ang kahulugan g None
Quarter 3 61% implasyon.

Enclosure No. 1 Data Gate Template


C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area

Key Stage Quarterly Least learned Competencies


Assessment ( Write the complete competency Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
MPS ( SY as stated in CG, including the LC )
2018-2019)
Action Strategies/Approaches Best Practices Consolidated LAC Sessions
Researches ( Adopted by list of Conducted
the Division ) developed,
contextualized
LRs
1. ) Nasusuri ang implikasyon ng
ibat-ibang anyo ng globalisasyon
sa lipunan *PPT Presentaion
2. ) Naipaliliwanag ang mga
Grade 10 dahilan ng pagkakaroon ng ibat- *Class discussion
(ARAL-PAN) ibang suliranin sa paggawa.
Quarter 3 53% 3. ) naipapaliwanag ang konsepto None *Pagpapsadula
at dahilan ng migrasyon sa loob at
labas ng bansa
None None None

SCHOOL: Dapa National High School DISTRICT: Dapa West


Enclosure No. 1 Data Gate Template
C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN

Key Stage Quarterly Least learned Competencies


Assessment Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
MPS ( SY ( Write the complete Action Strategies/Approaches Best Practices Consolidated LAC Sessions
2018-2019) competency as stated in CG, Researches ( Adopted by list of Conducted
including the LC ) the Division ) developed,
contextualized
LRs
4.) Nasusuri ang mga dahilan,
paraan at epekto ng
pagpasok ng mga
Kalurang bansa hanggang
Grade 7 pagtatag ng kanilang None None None
(ARAL-PAN) kolonya o kapangyarihan
Quarter 4 59% sa silingan at Timog None
Silangang-asya
2. Nasusuri ang epekto ng
nasyonalismo sa sigalot *Cooperative Learning
etniko sa Asya
3. ) Naipapaliwanag ang mga
nagbago at nananitili sa
ilalim ng kolonyalismo

Enclosure No. 1 Data Gate Template


C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area

Key Stage Quarterly Least learned Competencies


Assessment ( Write the complete competency Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
MPS ( SY as stated in CG, including the LC )
2018-2019)
Action Strategies/Approaches Best Practices Consolidated list LAC Sessions
Researches ( Adopted by of developed, Conducted
the Division ) contextualized
LRs

1. ) Nasusuri ang
mahahalagang pangyayaring
nagaganap sa pandaigdig ICT Integration
Grade 8 2. ) Nasusuri ang mga dahilan
(ARAL-PAN) na nagbigay daan sa ikalawang
Quarter 4 66% digmaaang pandaigdig None None None None
3. ) Nasusuri ang mga idiolihiya
at ekonomiko sa hamon ng Venn Diagram
estabilisado institution

Enclosure No. 1 Data Gate Template


C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area
Key Stage Quarterly Least learned Competencies
Assessment ( Write the complete competency as Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
MPS ( SY stated in CG, including the LC )
2018-2019)
Action Strategies/Approaches Best Practices Consolidated list LAC Sessions
Researches ( Adopted by of developed, Conducted
the Division ) contextualized
LRs
1.) Nasusuri ang bahaging
ginagampanan ng sector ng
industriya tulad ng pagmimina,
tungo sa masiglang ekonimiya Cooperative Learning
Grade 9 2.) Nakapagbibigay ng sariling None None None
(ARAL-PAN) pakahulugan sa konsepto ng None
Quarter 4 69% impormal na sektor
3.) Natutukoy ang ibat ibang
gampanin ng mamamayang Pilipino
upang makatulong sa Pambansang
kaunlaran.

Enclosure No. 1 Data Gate Template


C. DATA on Quarterly Assessment per Key Stage Per Learning Area
Key Stage Quarterly Least learned Competencies
Assessment ( Write the complete competency Interventions ( Indicate the title/topic of each Least –Learned specific intervention)
MPS ( SY as stated in CG, including the LC )
2018-2019)
Action Strategies/Approaches Best Practices Consolidated LAC Sessions
Researches ( Adopted by list of Conducted
the Division ) developed,
contextualized
LRs

1. ) Nasusuri ang tugon ng


pandaigdigang samahan sa
karahasan at diskriminasyon *PPT Presentaion
2. ) Nasusuri ang mga
Grade 10 pagbabago sa konsepto ng *Class discussion
(ARAL-PAN) pagkamamamayan.
Quarter 4 65% 3. ) Nasusuri ang bahaigng None *Pagsasadula
ginagampan ng mga karapatang
pantao upang matugunan ang
ibat ibang isyu at hamong None None None
panlipunan.