You are on page 1of 6

0 CONDITIONAL

*Zero conditional, czyli coś jest zawsze prawdziwe i dany warunek daje zawsze ten sam rezultat.
*Kedy mówimy o czymś, co jest zawsze prawdą. Jeśli podgrzejesz wodę do 100° Celsjusza zagotuje
się - i to jest fakt
* Nieważny jest tu czas, czy jest to przeszłość, przyszłość czy teraźniejszość. Istotne jest to, że dla
danego warunku ZAWSZE oczekujemy tego samego rezultatu.
*służy do określania sytuacji stałych, niezmiennych, praw natury, oraz ogólnych faktów.

Budowa

if + Present Simple , Present Simple


Present simple -
Podmiot + orzeczenie + reszta zdania I + live + in Olsztyn (Mieszkam w Olsztynie )

He + lives + in Olsztyn (On mieszka w Olsztynie)

Przykłady
Jeśli nie jesz robisz się głodny. (trudno z tym
If you don't eat, you get hungry.
dyskutować lub myśleć inaczej)
Mike is late for work if he misses the tram at Mike spóźnia się do pracy jeśli spóźni się na
7.30. tramwaj o 7.30. (i taki jest fakt)
You don't eat, you die. Jeśli nie jesz, umierasz.
You want to leave a message, speak after
Mów po sygale, jeśli chcesz zostawić wiadomość.
the beep.
I don't put sugar in my tea even for a week, Jeśli nie słodzę herbaty chociaż przez tydzień,
I always lose weight. zawsze chudnę. (ach gdyby to było takie proste ...)
1 CONDITIONAL
* Mówimy o wydarzeniu w przyszłości, które ma realną szansę, żeby zaistnieć. Na przykład chcesz
przekazać koleżance, która jest chora, książki. Dzwoniła i mówiła, że lepiej się już czuje i powinna
jutro przyjść do szkoły. Czyli istnieje możliwość (ale nie jest to w 100% pewne), że będzie jutro w
szkole i będziesz mógł przekazać jej książki.
* Posłuży nam do opisu sytuacji, które mogą, lecz nie muszą mieć miejsca w niedalekiej przyszłości,
lub teraźniejszości. W tym przypadku istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, iż postawiony
warunek zostanie spełniony.
Budowa
if + Present Simple , WILL + bezokolicznik
LUB
WILL + bezokolicznik if + Present Simple
Przykłady
Jeśli pogoda będzie ładna w sobotę, to
If the weather is fine on Saturday, we'll go for a long walk.
pójdziemy na długi spacer.
She will kiss you if you give her flowers. Ona cię pocałuje, jeśli dasz jej kwiaty.
Będziesz tam na czas, chyba że autobus się
You'll be there on time unless the bus is late.
spóźni.
Zadzwonię do ciebie, jak tylko będę w
I'll call you as soon as I get home.
domu.
We'll do it for you if you promise not to tell anyone about Zrobimy to dla ciebie, jeśli obiecasz, że nie
that. powiesz nikomu o tym.
Pójdziemy na plażę, pod warunkiem, że
Providing the sun is shining we'll go to the beach.
słońce będzie świeciło.
Myślę, że jak przeczytam tę książkę to
I think if I read this book, I'll pass the exam.
zdam egzamin.
Zadzwonię do ciebie kiedy wrócę z
I'll call you when I come back from London.
Londynu.
Jak tylko dostanę pieniądze, zapłacę ci za
As soon as I receive the money, I'll pay you for the car.
samochód.
It won't work if you don't put batteries into it. To nie zadziała, jeśli nie włożysz baterii
Przekażę Sarze książki, jeśli będzie jutro w
I will give Sarah the books if she's at school tomorrow. szkole.

Jeśli Sara będzie jutro w szkole, przekażę


If Sarah is at school tomorrow, I will give her the books.
jej książki.
2 CONDITIONAL
*Drugiego okresu warunkowego używamy mówiąc o teraźniejszości i przyszłości, jeśli
istnieje niewielkie prawdopodobieństwo spełnienia warunku lub warunek nie może być
spełniony.
*Użyjemy do spekulacji – odnosi się on do teraźniejszości oraz przyszłości, jednak sytuacje, o których
wspominamy, prawie na pewno nie będą miały miejsca
Budowa ;
if + Past Simple , WOULD + bezokolicznik
Past simple -
podmiot + II forma czasownika

Przykłady
He would help her if he had more time.On by jej pomógł, gdyby ‘
He would help her if he had more time. On by jej pomógł, gdyby miał więcej czasu.
Gdybym był młodszy dostałbym tę pracę.
yf I were younger, I'd get that job.
(brutalna rzeczywistość ...)
My life would be totally different if I could turn Moje życie byłoby zupełnie inne gdybym
back time. mógł cofnąć czas.
Would you come to me today if I asked you really Przyszedłbyś do mnie dziś, jeśli poprosiłabym
kindly? cię naprawdę grzecznie?
Gdybym był tobą (na twoim miejscu) nigdy
f I were you, I would never buy this CD.*
nie kupiłbym tej płyty.
Tom would ask her for a dance if he knew how to Tom poprosiłby ją do tańca, gdyby umiał
dance. tańczyć.
Ona miałaby więcej przyjaciół, gdyby nie była
She'd have more friends if she weren't so aloof.
taka wyniosła.
f they didn't smoke so much, they wouldn't Gdyby oni tyle nie palili to nie wydawaliby
spend so much money. tylu pieniędzy.
Czy ona pojechałaby do Kanady, gdyby miała
Would she go to Canada if she had such a chance?
taką okazję?
Czasem zamiast słówka would możemy użyć should, could lub might:
She could do it if she only wanted to. Ona mogłaby to zrobić, jeśli by tylko chciała.
If she invited you, you really should go. Jeśli cię zaprosiła, naprawdę powinieneś iść.
They might travel around the world if Oni mogliby podróżować dookoła świata, jeśli
they hadenough money. mieliby wystarczająco dużo pieniędzy.
3 CONDITIONAL
*Odnosi się wyłącznie do przeszłości. Tu także marzymy.. tym razem jednak marzenie nie ma
ŻADNYCH szans na spełnienie się, ponieważ nie cofniemy czasu i nie zmienimy przeszłości. I tyle,
szansa minęła i nic jej nie wróci.
Budowa

if + Past Perfect , Future Perfect in the Past*


pomijając nazwy czasów mamy:
if + had + III forma , would have + III forma**

Gdybyś przyszedł wcześniej, nie musiałbym tak


If you had come earlier I wouldn't have
długo na ciebie czekać. (ale niestety musiałem
had to wait for you so long.
czekać i czekać...)
We would have got married many years ago if Pobralibyśmy się wiele lat temu, gdybym był wtedy
I'd been more courageous. odważniejszy. (i poprosił ją o rękę)
You'd have understood everything if you had
Zrozumiałbyś wszystko, gdybyś go posłuchał.
listened to him.
f she had known about the consequences, Gdyby wiedziała o konsekwencjach, to by tego nie
she wouldn't have done that. zrobiła.
hey would have missed their train if Gdyby nie wzięli taksówki na dworzec spóźniliby
they hadn't taken a taxi to get to the station. się na pociąg.
We would have passed our exams if we had Zdalibyśmy te egzaminy gdybyśmy się więcej
studied harder. uczyli. (a tak czeka nas poprawka...)
f you had come to the party, you'd have met a Gdybyś przyszedł na imprezkę poznałbyś mnóstwo
lot of beautiful girls. ślicznych dziewczyn. (a on głupi nie poszedł ;-))
Mary wouldn't have paid so much for this Mary nie zapłaciłaby tak dużo za tę sukienkę, jeśli
dress if she had waited for a sale. poczekałaby na wyprzedaż.
MIXED CONDITIONAL(2&3)
*Odnosimy się do czynności, która została wykonana w przeszłości ale ma konkretny wpływ na
sytuację w tej chwili. Kupił drogi samochód rok temu i dziś ma kłopoty finansowe - przeszłość ma
wpływ na teraźniejszość.

1. Sytuacja ogólna ma/miała wpływ na sytuację w przeszłości:


If + Past Simple + Future Perfect in the Past (would have z trzecią formą czasownika)

If I were stronger, I would have helped you. - Gdybym był silniejszy, pomógłbym tobie.
If she knew German, she would have spoken to him. - Gdyby znała język niemiecki, powiedziałaby
mu coś.
If he was taller, he would have got it for you. - Gdyby był wyższy, podałby ci ten przedmiot.

2. Przeszłość ma wpływ na teraźniejszość:


If + Past Perfect + Future in the Past (would z podstawową formą czasownika)

If I had listened to him, I would be rich. - Gdybym się go posłuchał, byłbym bogaty.
Sam and Sally would be in England if they hadn't missed their flight. - Sam i Sally byliby teraz w
Anglii gdyby nie spóźnili się na samolot.
He would be injured if he hadn't been lucky. - Byłby ranny gdyby mu się nie poszczęściło.
Gdybym wygrał w totka, byłbym teraz bogaty.
If I had won the lottery, I would be rich. (ale nie wygrałem kiedyś tam i nie mam teraz góry
pieniędzy)
f they had been born in Africa, their life would Gdyby urodzili się w Afryce, ich życie
be totally different now. wyglądałoby teraz zupełnie inaczej.
If I hadn't taken that job, I wouldn't be the Gdybym (wtedy) nie przyjął tej pracy, nie
president of the company now. byłbym teraz prezesem firmy.
Gdybyśmy spojrzeli na mapę, nie zgubilibyśmy się.
If we had looked at the map, we wouldn't
(ale nie spojrzeliśmy i teraz nie wiemy gdzie
be lost. jesteśmy)
Sytuacja z przeszłości może mieć także wpływ na przyszłość:
Gdyby zdała egzamin w zeszłym tygodniu,
If she had passed her exam last week, jechałaby z nami na wycieczke jutro.
she would be goingwith us tomorrow for a trip. (ale nie zdała i musi zakuwać zamiast
odpoczywać na wycieczce)
I WISH
Wyrażenie "I wish" oznacza - "chciałbym" lub "żałuję, że nie". Może wystąpić w 3 typach zdań:

I wish + czas przeszły (Past Simple, Past Continuous)


Forma "I wis" przypomina w tym przypadku nieco II okres warunkowy. Tę konstrukcję stosujemy,
kiedy mówimy o swoich życzeniach odnoszących się do teraźniejszej sytuacji, ale też i do przyszłości.
W języku oficjalnym po formie "I wish" częściej używamy formy "were" niż "was".
•I wish (that) I was (were) in my own warm room.
•I wish he didn't drink his beer.
I wish + czas Past Perfect
if + had + III forma
Tę formę stosujemy, gdy mówimy o przeszłości, żałujemy, że coś się stało lub też, że coś się nie
wydarzyło.
•I wish he had finished that school.
•I wish I had agreed to work for him.
•I wish I hadn't told her about it.
I wish + I would
To wyrażenie stosujemy mówiąc o przyszłości, kiedy chcemy, aby coś się wydarzyło, jednakże
jednocześnie nie bardzo wierzymy, że to się spełni, jak też nie mamy zbytnio wpływu na zmianę danej
sytuacji. Formy tej używamy wyłącznie w odniesieniu do czynności i akcji, nie stanów.
•I wish he would divorce her.
•I wish you would start swimming professionally.
Tej konstrukcji możemy użyć także do podkreślenia naszej irytacji, niezadowolenia wywołanego
czyimś zachowaniem.
•I wish he would go to the doctor at last.
•I wish you wouldn't play computer so long.
Forma "I wish I would" nie występuje i jest niepoprawna.