You are on page 1of 13
me Bosna i Hercegovina Federacija BiH Zeniéko-dobojski kanton Grad Zenica Sluzba za opéu upravu Broj: 10/02-49-4336/18 Zenica, 29.11.2018 godine Sluzba za opéu upravu grada Zenica na osnovu élana 14.stav (2) Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BIH (Sluzbene novine Federacije BiH br:32/01,48/11) rjeSavajuci po zahtjevu Udruzenje gradana "Eko Forum" iz Zenice za slobodan pristupa informacijama od 12.11.2018 godine dono si RJESENIE 1, Udruzenju gradana "Eko Forum" odobrava se pristup informacijama po zahtjevu br: 10/02 49-4336/18 od 12.11.2018 godine, koje se odnose na IzvjeStaj o statusu realizacije predlozenih mjera, tehnologija i drugih tehnika za smanjenje emisija iz. postrojenja ArcelorMittal Zenica, prema obavezi iz okoli8ne dozvole 2. Kopije trazenih informacija iz tatke 1.dispozitiva ovog rjeSenja dostavijaju se podnositelju zahtjeva wz ovo rjeSenje Obrazlozenje Dana, 12.11.2018 godine Udruzenje gradana "Eko Forum" iz Zenice obratilo se zahtjevom za slobodan pristup informacijama kojim trazi kopiju: "detaljnog IzvjeStaj o statusu realizacije predlozenih mjera, tehnologija i drugih tehnika za smanjenje emisija iz postrojenja ArcelorMittal Zenica, prema obaveri iz. okoligne dozvole" U postupku po predmetnom zahtjevu utvrdeno je da se trazena informacija nalazi pod kontrolom Sluzbe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove pa je shodno élanu 13.stav 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BIH zahtjev proslijeden navedenoj sluzbi kao nadleznom javnom organu. ‘Temeljem zahtjeva Aktom br:09/02-49-4336/18 od 23.11.2018 godine nadlezna sluzba dostavila je kopiju dokumenata: Izvjestaj o statusu realizacije predloZenih mjera, tehnologija i drugih tehnika za smanjenje emisija iz. postrojenja ArcelorMittal Zenica, prema obavezi iz okolisne dozvole Federalnog ministarstva okoliSa i turizma br:UP-I-05/2-23-11-36/16SN od 31.08.2018 godine. Shodno élanu 14. stav 2. taka 3.,a u smislu lana 16, Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, utvrdeno je da za_prilozene kopije, podnositelj zahtjeva ne treba platiti troskove fotokopiranja, te da se kopije trazenih informacija prilazu uz rjeSenje Na osnovu izloZenog, odluteno je kao u dispozitivu rjesenja. UPUTSTVO 0 PRAVNOM LUJIEKU Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti prigovor Gradonavelniku grada Zenica u roku od 8 dana od dana prijema ovog rjeSenja. Prigovor se podnosi putem ove sluzbe i taksira se sa 15 KM administrativne takse, shodno tarifnom broju 3.Odluke 0 opéinskim administrativnim taksama ("Sluzbene novine opéine Zenica, br:3/04- predi8éen tekst 8/04,8/06 i 7/12, 1/14). Dostavljeno: (C8 Udruzenje gradana "Eko Forum" Mokusnice br. 9 Zenica Ixala * . BOSNAI HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERACIJA BOSNE | HERCEGOVINE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA » FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLISA | FEDERAL MINISTRY OF TURIZMA ENVIRONMENT AND TOURISM Broj: UP-I-05/2-23-11-36/16 SN Sarajevo, 31. 8. 2018. godine , GRAD ZENICA Trg Republike BiH 6 72.000 ZENICA Predmet: Izvje8taj o statusu realizacije predlozenih mjera, tehnnologija i drugin tehnika za smanjenje emisija iz postrojenja ArcelorMittal Zenica, prema obavezi iz okolisne dozvole, - dostavija se - Po8tovani, Prema obavezi iz okoligne dozvole izdate privrednom drustvu Arcelorivittal d.0.0. Zens dana 03.4.2017. godine, Federalno ministarstvo okoliga i turizma je u obavezi provjerit si realizacije mjera propisanth okoli8nom dozvolom i Izvje8taj o tome dostaviti Gradskoj up Zenice U skladu sa navedenom obavezom, Federalno ministarstvo okoliga i turizma 2ajedio 3. Federalnom upravom za inspekeljske posiove 30.8.2018. godine posjetilo vu komp: ciljem utvrdivanja stanja realizacije mjera smanjenja emisija zagadujuéin materija v oie propisanih okolisnom dozvolom. lzvje8tavamo vas da. je status realizacije pojedinih mjera iz okolinske dozvole sica = Realizacija mjera 1.2.1. i 1.3.1. koje se odnose na izmjestanje sistema za kontivuirar monitoring emisija u zrak u pogonu Koksara i Aglomeracija je u toku i navedene mjere ce Pil realizovane u oktobru 2018. za Koksaru i novembru 2018. za Agioniciac Realizacija ove dvije mjere je direktno povezana sa realizacijom projekia n: (Sistema za kontinuirani monitoring emisija u zrak) i ugradnje novih sistema u Arceiorivii's! Zenica, kao i zamjena DAHS-a (Data Acquisition and Handling System) u skladu sa zahtjevina standarda BAS EN 14181 i BAS EN 1525. Ovaj projekat je od strateskoy 20 ArcelorMittal Zenicu i znaéi zamjenu svih starih sistema koji su ugradeni 2009. oo znaéajno unaprijedenje kvaliteta podataka kontrole emisija sa izvora, a takode i uskladeriust s zakonskom regulativom, Ugovor je potpisan sa renomiranom austrijskom kompanijon GmbH. Oéekuje se da Ge ukupna vrijednost projekta iznosti izmedu 1,63 i 1 62 « 1 Realizacija projekta je planirana u tri faze: Faza 1 - zamjena i ugradnja novih sistema u pogonima Koksara i Aglomeracyja kao | gist novog DAHS-a i povezivanje novin i postojecin sistema ma novi DA\ Faza 2 - nadogradnja CEMS u pogonima Visoka pet i Celicana i ugradnja nova tri CEMS-: 4 elektrofitterima Aglomeracije ija se realizacija otekuje u toku 2019 gua Faza 3 - ugradnja novog CEMS-a u pogonu Energetika nakon izvrsene rekonswukeye pogona i ugradnje novih gasnih kotlova, Realizacija ove faze se oGekuye u tok 2020. yoo. 3 prije puStanja u rad novih gasnih kotlova. ~ Ralizacija mjere 1.4.1. provjera emisija PCDDIF u pogonu Visoka pet ¢e biti reuiizvva toku 2018. godine. Stupanjem na snagu Pravilnika 0 izmjenama 1 copunama pray monitoringu zagadujueih emisija u zrak ("Sluzbene novine Federacije BiH 97/17 od 15.122) UL Marka Maruliéa br.2, 71 000 Sarajevo telefon 00 287 33 726 700, telefox 00 367 93 726 74 fesmail fnois@oin net.ba, ww fmol. gov ba