You are on page 1of 29

School SANTISIMA CRUZ ELEMENTARY SCHOOL Grade: 3

Daily Lesson Log Teacher OFELIA S. GAELA Learning Area: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
Date / JUNE 4 -8, 2018 Quarter: FIRST
Time:

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

I OBJECTIVES

A. Content Standard Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan at pagkakaroon ng tiwala sa sarili.
B. Performance Naipapakita ang natatanging kakayahan sa iba’t ibang pamamaraan nang may tiwala, katapatan at katatagan ng loob.
Standard
C. Learning Nakakatukoy at nakapagpapakita ng mga natatanging kakayahan nang may pagtitiwala sa sarili
Competency/s:
II CONTENT Positibong Pagpapakilala sa Sarili (Self-Esteem )
ESP3PKP – Ia-14
III. LEARNING
RESOURCES
A. References

1. Teacher’s Guide Pages CG ph. 17 ng 76


2. Learner’s Materials
pages
3. Text book pages

4. Additional Materials
from Learning Resources
B. Other Learning
Resources
IV. PROCEDURES
A. Reviewing previous Ano-ano ang mga kakayahan ng mga batang tulad niyo? Ano ang dapat gawin upang lalongmapagyaman Mahalaga ba na Mahalaga bang ipakita Magpakita ng isang
lesson or presenting the Pagsumikapang maipalabas sa mga mag-aaral ang kanilang naisin ang iyong kakayahan? pagyamanin ang iyong ang iyong natatanging halimbawa ng iyong
sa buhay na kaya nilang gawin sa kanilang edad. Gamitin ang natatanging kakayahan? kakayahan? kakayahan?
new lesson
konsepto ng konstruktibismo kung saan gagamitin ng mga mag- Bakit?
aaral ang kanilang mga karanasan para masagot ang iyong tanong.
B. Establishing a Ano ang natatangi mong kakayahan? Ano-ano ang mga kaya kong gawin kahit na ako ay Maari mo pa bang Paano ko mapauunlad Ngayon ay susubukan
purpose for the lesson nag-iisa?” makilala nang husto ang at magagamit ang natin ang inyong
iyong mga natatanging aking ang king natutunan tungkol sa
kakayahan? Paano? kakayahan?” ating mga nakaraang
aralin.
C. Presenting Gawain 1 Ano-ano ang mga kaya kong gawin kahit na ako ay Ako si Pagpapakita ng isang Panuto: Lagyan ng tsek (
Examples/instances of Pagmasdan ang mga larawan, ano ang nais mong tularan paglaki? nag-iisa?” ____________________ larawan kung papaano / ) ang bilang ng mga
Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Mga ____________________ mapapaunlad ang kakayahang na kaya mo
new lesson
kaya kong gawin: Ako ay iyong natatanging nang gawin at ekis (X)
1. nasa________________ kakayahan. kung hindi mo pa ito
________________________________________ ________________ Sumulat ng isang kayang gawin o hindi mo
________ (baitang) maikling talata hinggil pa ito nagagawa. Isulat
ng sa bagay na ito o ang sagot sa iyong
2. ____________________ gumuhit ng isang papel.
Nais kong tularan ang ________________________________________ ____________________ katumbas ng talata. ______1. Maglaro ng
batang__________________________________________ ________ _ chess
______________________________sapagkat_________________ ______2. Sumali sa
_________________. 3. (paaralan) paligsahan ng pagguhit
________________________________________ Kaya kong ______3. Tumula sa
________ ____________________ palatuntunan
______________ ______4. Sumali sa field
4. ____________________ demonstration
________________________________________ _________________ ______5. Sumali sa
________ ____________________ panayam/interview
_________________ ______6. Sumali sa
5. paligsahan sa pagtakbo
________________________________________ Ibabahagi ko ang aking ______7. Umawit sa
________ kakayahan sa tuwing koro ng simbahan
may ______8. Makilahok sa
____________________ paggawa ng poster
____________________ ______9. Sumayaw
____________________ nang nag-iisa sa
____________________ palatuntunan
____ _____10. Makilahok sa
isang scrabble
competition
_____11. Makilahok sa
isang takbuhan
_____12. Maglaro ng
sipa
_____13. Maglaro ng
tumbang preso

_____14. Paglalahad sa
paggawa ng myural
_____15. Sumali sa
banda ng musika
D. Discussing new . Sa mga itinala mong kakayahan, alin sa mga ito ang palagi mong Sa mga itinala mong kakayahan, alin sa mga ito Ipaskil ang inyong Tungkol saan ang Mahalaga na maipakita
concepts and practicing ginagawa? ang palagi mong ginagawa? Masaya ka ba kapag gawain sa isang bahagi iyong isnulat na talata? ang kanilang pagninilay
b .Masaya ka ba kapag naipapakita mo ang kakayahang ito sa ibang naipapakita mo ang kakayahang ito sa ibang tao? ng dinding bilang Ano ang sa kanilang mga sagot.
new skills #1
tao? Bakit? Bakit? Ano ang dapat mong gawin kapag medyo lunsaran, pamantayan, o iyong nalaman tungkol Bigyan ng mga
c. Ano ang dapat mong gawin kapag medyo kinakabahan ka pa sa kinakabahan ka pa sa pagpapakita ng iyong paalaalang kaisipan sa sa sarili mo? kasagutan ang mga
pagpapakita ng iyong kakayahan? klase. tanong na:
kakayahan? Sa mga gawaing ito, Ano ang iyong
gabayan ang mga mag- masasabi sa iyong mga
aaral sa mga ipinaskil na sagot?
gawain sa pader ng silid- Naniniwala ka ba sa
paaralan. reaksyon sa iyong mga sagot?
mga bagay na sinusuri Pinaninindigan mo ba
ang iyong mga sagot?
Muli mo itong
pagnilayan.
E. Discussing new
concepts and practicing
new skills #2
F. Developing mastery
(Leads to Formative
Assessment)
G. Finding Practical Pangkatin ang mga bata ayon sa kanilang kakayahan. Magplano kayo! Bakit mahalagang Paglaruin ang mga Pumili ng isa sa mga
applications of concepts Alam na ninyo ang inyong mga kakayahan. Kaya malaman mo ang iyong bata ng magtiwala sila ipinakitang kakayahan.
na ninyo ang magplano ng isang pagtatanghal o mga kakayahan bilang sa sarili.
and skills
palabas para maipakita ang inyong mga isang bata?
natatanging kakayahan.
Lahat ng mahuhusay sa pagguhit ay magsama-
sama upang mag-isip at gumawa ng mga likhang-
sining na maaaring maipaskil sa isang bahagi ng
dingding o pader ng silid-aralan.
Ang mahuhusay umawit, sumayaw, tumula, at
umarte ay magsama-sama upang magplano
naman ng isang natatanging palabas o
pagtatanghal
H. Making Saisangbatangkatulad mo, anong kakayahan ang maaari mong Bakit kayo may lakas ng loob na ipakita ang inyong Ang kakayahan ng bawat Ang kakayahan ng Ang kakayahan ng bawat
generalizations and gawin? mga natatanging kakayahan? tao ay isang biyaya mula bawat tao ay isang tao ay isang biyaya mula
sa Diyos. Ito ay dapat biyaya mula sa Diyos. sa Diyos. Ito ay dapat
abstractions about the
nating gamitin at linangin Ito ay dapat nating nating gamitin at linangin
lesson sapagkat gamitin at linangin sapagkat
nakapagbibigay ito sa sapagkat nakapagbibigay ito sa
atin ng sariling nakapagbibigay ito sa atin ng sariling
pagkakakilanlan. atin ng sariling pagkakakilanlan.
pagkakakilanlan.
I. Evaluating Learning Gumamit ng rubrics ayon sa kanilang kakayahan Ano ang naramdaman nyo kapag kayo ay Pagpapakita ng Rubriks ( Ano ang Gamitin ang rubriks.
nagpapakita ng iyong natatanging kakayahan? kakayahan ng klase. nalaman niyo ngayong
araw?)
J. Additional activities Ipakita ang ginawang tula, awit, o rap o pagguhit na nagpapakita ng Kasunduan : Kasunduan : Kasunduan : Batiin ang mga mag-
for application or iyong kakayahan. Ipagmalaki ang inyong kakayahan. Ipagmalaki ang inyong Ipagmalaki ang inyong aaral sa natapos na
kakayahan. kakayahan. aralin at ihanda sila sa
remediation
susunod na aralin.
Maaaring magbigay ng
takdang-aralin kung
kinakailangan para
magsilbi itong
motibasyon sa susunod
na pag-aaralan.
V. REMARKS

VI. REFLECTION
A. No. of learners who
earned 80% on the
formative assessment
B. No. of Learners who
require additional
activities for
remediation
C. Did the remedial
lessons work? No. of
learners who have
caught up with the
lesson.
D. No. of learners who
continue to require
remediation
E. Which of my teaching
strategies worked well?
Why did these work?
F. What difficulties did I
encounter which my
principal or supervisor
can help me solve?
G. What innovation or
localized materials did I
use/discover which I
wish to share with other
teachers?
School SANTISIMA CRUZ ELEMENTARY SCHOOL Grade: 3
Daily Lesson Log Teacher OFELIA S. GAELA Learning Area: MOTHER -TONGUE
Date / JUNE 4 -8, 2018 Quarter: FIRST
Time:

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

I OBJECTIVES

A. Content Standard Oral Language Listening Reading Comprehension Grammar Awareness Study Skills/ Spelling
Attitudes towards Reading( ATR Book and Imprint Materials
)
B. Performance Standard Demonstrates communication skills in talking about variety of topics.
C. Learning Competency/s: Participate actively during class Notes important details in grade Notes important details in grade Diffentiates count from mass Fills out forms, giving the appropriate
sharing on familiar topics by making level narrative text: level narrative text: nouns. information.
comments and asking questions a. Character a. Character MT3G –Ia-b.1.4 MT3SS – Ia – b- 8.2/ MT3F- Iva-i-16.1
using complete sentences/ b. Setting b. Setting
paragraphs. c. Plot c. Plot
MT3OL –Ia –b-6.2.2 d. Plot d. Plot
MT3LC – Ia –b-1.1.1 MT3RC – Ia –b-1.1.1
II CONTENT My Family and I: Likes and Dislikes Noting important Deatails Noting important Deatails Count and Mass Nouns Filling –out Forms
III. LEARNING RESOURCES
A. References
1. Teacher’s Guide Pages CG p.130 of 149
2. Learner’s Materials pages
3. Text book pages
4. Additional Materials from Internet
Learning Resources
B. Other Learning Resources
IV. PROCEDURES
A. Reviewing previous lesson or Unlocking of Difficulties Unlocking of Difficulties Elements of the Story Count Nouns and Mass Nouns
presenting the new lesson 1. spot 1. resort Matching -Up
2. thoughtful 2. bushes
3. scrubbed 3. sight
B. Establishing a purpose for the Priming Activity Present pictures of a family If you are planning to have a pet, Song about count and mass Why is it important to wear ID?
lesson Activity 1 : Around We Go showing the ff. activities. what do you want for a pet? nouns.
. Who are in the pictures?
. Is it good for the family to do
things together?
C. Presenting Listen as the teacher reads this Doing Things for Mother Show the book cover.” The Pet”. Show real objects to the pupils. Show a graphic organizer.
Examples/instances of new dialog. By Nelia D. Bamba Let them identify the difference
between the two.
lesson
D. Discussing new concepts and Who are talking in the dialog?Where .Who are the persons in the What did Greg and his sister want How do you identify the . What is the importance of knowing these
practicing new skills #1 are they? story? to do with the kitten? difference? information?
What interesting places did she . What did Louise mother feel
see? about his thoughtfulness?
E. Discussing new concepts and
practicing new skills #2
F. Developing mastery Identifying the Elements of the
(Leads to Formative Story
Setting, Character, Plot
Assessment)
G. Finding Practical applications Follow up Activity: Classroom Retell the story using the story Have pupils retell the story. Group them into four. Individual Activity
of concepts and skills Passport map as guide. 1. It was ____________. I- List down count nouns you . Filling – Out Forms
Assign each group a specific place 2. Greg and Martha together with found in the market.
to occupy and choose a name of their parents went __________. II – Draw some count nouns
country or a popular tourist spot. 3. Greg and Martha ______. found at home.
Then label their corner with the III- Illustrate the mass nouns
chosen name. Imaginje that your that is useful to people?
group is travelling to these places. IV- Illustrate the mass nouns
Each group member will take turns that is harmful to people?
going around and getting to know
the people and places of each
group. Have pupils ask questions?
H. Making generalizations and What did you learned today? How do we note details in a How do we note details in a What is count nouns? What is the importance of giving right
abstractions about the lesson narrative text? narrative text? Mass nouns? information?
I. Evaluating Learning Use rubrics with their group work. Use rubrics. Provide different stories then let Identify the ff. objects or pictures Quarter 1 LM Wk.1. Exercise 1 and 2.
them notes the elements of the presented as count nouns or
story. mass nouns?
J. Additional activities for Say something about the places/ Make your own story using the Make a rap about your pet. Cut some pictures of count nouns Make a nameplate.
application or remediation tourist you have visited a while ago. guide elements. and mass nouns.
V. REMARKS
VI. REFLECTION

A. No. of learners who earned


80% on the formative
assessment
B. No. of Learners who require
additional activities for
remediation
C. Did the remedial lessons
work? No. of learners who have
caught up with the lesson.
D. No. of learners who continue
to require remediation
E. Which of my teaching
strategies worked well? Why did
these work?
F. What difficulties did I
encounter which my principal or
supervisor can help me solve?
G. What innovation or localized
materials did I use/discover
which I wish to share with other
teachers?
School SANTISIMA CRUZ ELEMENTARY SCHOOL Grade: 3
Daily Lesson Log Teacher OFELIA S. GAELA Learning Area: ARALING PANLIPUNAN
Date / JUNE 4 -8, 2018 Quarter: FIRST
Time:

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

I OBJECTIVES

D. Content Standard Naipamamalas ang pag-unawa sa kinalalagyan ng mga lalawigan sa rehiyong kinabibilangan ayon sa katangiang heograpikal nito.

E. Performance Standard Nakapaglalarawan ng pisikal na kapaligiran sa rehiyong kinabibilangan gamit ang mga batayang impormasyon tungkol sa direksiyon,
lokasyon,populasyon at paggamit ng mapa.

F. Learning Competency/s Naiisa –isa ang mga simbolo na Nabibigyang kahulugan ang mga Natutukoy ang kinalalagyan ng Nailalarawan ang kinalalagyan Lingguhang Pagtataya
ginagamit sa mapa. simbolo na ginagamit sa mapa bawat lalawigan sa rehiyon gamit ng iba’t ibang lalawigan sa
AP3LAR-Ia-1 sa tulong ng mga panuntunan. ang mga pangunahin at rehiyon
AP3LAR-Ia-1 pangalawang direksiyon. AP3LAR-Ib-2
AP3LAR-Ic-3

II CONTENT Ang Mga Simbolo sa Mapa Ang Mga Simbolo sa Mapa Kinalalagyan ng mga Lalawigan Kinalalagyan ng mga Lalawigan
sa Rehiyon batay sa Direksiyon. sa Rehiyon batay sa Direksiyon.

III. LEARNING RESOURCES

A. References

1. Teacher’s Guide Pages TG p.1-3/ CG ph. 30 ng 120

2. Learner’s Materials pages LM p.1


3. Text book pages

4. Additional Materials from


Learning Resources
B. Other Learning Resources

IV. PROCEDURES

A. Reviewing previous lesson or Magplano ng scavengers hunt gamit - Ano ang mapa? Patayuin ang mga bata sa klase. Ipakuha ang mapa sa bata.
presenting the new lesson ang isang simpleng mapa.

B. Establishing a purpose for the Ano ang gamit ng mapa? - Paano mo nga narating Alam mo ba ang direksiyon Ano nga ang mga
lesson ang isang lugar? ng isang lugar? pangunahing direksiyon?

C. Presenting Magpakita ng bidyu tungkol Magpakita ng mapa sa Magpakita ng bidyu tungkol Magpakita ng mapa ng
Examples/instances of new sa mapa. mga bata o powerpoint. sa pangunahing direksiyon. iyong lugar. Magtanong
lesson tungkol dito.
D. Discussing new concepts and - Paano ninyo natagpuan ang Ano-ano mga simbolo ang Ano-ano ang makikita sa Sa anong direksiyon
practicing new skills #1 mga bagay sa mapa? ginagamit sa mapa? mapa maliban sa mga nakaharap ang lalawigan
- Ano ang kahulugan nito? simbolo? ng Batangas?Rizal? Cavite?

E. Discussing new concepts and


practicing new skills #2
F. Developing mastery
(Leads to Formative
Assessment)
G. Finding Practical applications Magdaos ng brainstorm tungkol sa Pangkatin ang mga bata. Maghanda ng isang gawain na Ipangkat ang mga bata sa tatlo.
of concepts and skills mapa. makapaglilinang ng kakayahan ng Ipalabas ang mapa.
isang bata sa grupo. I- Isulat ang mga lugar na nasa
silangan ng Laguna
II- Isulat ang mga lugar na nasa
hilaga ng Rizal
III- Isulat ang mga lugar na nasa
kanluran at timog na bahagi ng
Cavite
H. Making generalizations and Ano ang mapa? Ano ang nais pakahulugan ng Ano –ano ang mga pangunahing Ano –ano ang mga pangunahing
abstractions about the lesson mga simbolo na ginagamit sa direksiyon? direksiyon?
mapa?
I. Evaluating Learning Pasagutan ang Natutuhan Kos a Ibigay ang kahulugan ng mga Pasagutan ang Natutuhan Ko sa Maghanda ng ipagagawa sa mga
KM. simbolo na makikita sa mapa. LM. bata.
1. ___
___
____ 2-5.atbp.
J. Additional activities for Pagdalahin ang mga bata ng Magdala ng mapa. Isulat mga bagay na nasa Isulat mga bagay na nasa
application or remediation kompas at mapa na magpapakita ng bahaging silangan ,kanluran bahaging silangan ,kanluran
pangunahin at pangalawang ,hilaga at timog ng inyong bahay. ,hilaga at timog ng inyong kusina
direksiyon
V. REMARKS
VI. REFLECTION
A. No. of learners who earned
80% on the formative
assessment
B. No. of Learners who require
additional activities for
remediation
C. Did the remedial lessons
work? No. of learners who have
caught up with the lesson.
D. No. of learners who continue
to require remediation
E. Which of my teaching
strategies worked well? Why did
these work?
F. What difficulties did I
encounter which my principal or
supervisor can help me solve?
G. What innovation or localized
materials did I use/discover
which I wish to share with other
teachers?
School SANTISIMA CRUZ ELEMENTARY SCHOOL Grade: 3
Daily Lesson Log Teacher OFELIA S. GAELA Learning Area: FILIPINO
Date / JUNE 4 -8,2018 Quarter: FIRST
Time:

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

I OBJECTIVES

A. Content Standard TATAS

B. Performance Standard Pagsasalita( Wikang Binibigkas ) Pag-unawa sa Binasa Gramatika Pagsulat at Pagsalaysay

C. Learning Competency/s Naisasagawa ng maayos ang Naiuugnay ang binasa sa sariling Nagagamit ang pangngalan sa Nasisipi ng maayos at wasto ang Makagawa ng sariling name tag.
pagpapakilala sa sarili. karanasan. pagsasalaysay tungkol sa mga mga salita./ talata.
F3TA- Ia-13.1 F3PB –Ia-1 tao, lugar, at bagay sa paligid. F3PU –Ia –c-1.2
F3WG –Ia-d-2
II CONTENT Pagpapakilala sa Sarili Pag-uugnay ng Karansan sa Paggamit ng Pangngalan sa Pagsipi ng Maayos at Wasto ng
Binasa Pagsasalaysay Talata

III. LEARNING RESOURCES

A. References

1. Teacher’s Guide Pages CG ph. 35 ng 91/ TG ph.4

2. Learner’s Materials pages

3. Text book pages


4. Additional Materials from
Learning Resources
B. Other Learning Resources

IV. PROCEDURES

A. Reviewing previous lesson or Hayaang ipakilala ng mga bata ang Linangin ang salitang pista?
presenting the new lesson kanilang sarili.

B. Establishing a purpose for the Anong karanasan sa unang araw ng Pagpapalawak ng Talasalitaan Ano ang nakikita niyo sa paligid? Magpaskil ng ilang salita sa
lesson. pasukan ang hindi mo malilimutan? paligid ng silid - aralan.

C. Presenting Basahin nang malakas ang kuwento Basahin nang malakas ang Ano ang ginagawa mo kung Magpakita ng isang alkansiya.
Examples/instances of new na “ Unang Araw ng Pasukan” kuwento na “ Ang Pistang malapit na nag pista sa inyong Ipabasa sa mga bata ang “ Ang
Babalikan Ko” bayan? Aking Alkansiya”.
lesson
Basahin “Pista sa Aming Bayan “.
D. Discussing new concepts and Ano ang nararamdaman ng mga Ano ang pamagat ng kuwento? Ano-anong mga bagay ang - Ano-ano ang gamit ng isang
practicing new skills #1 bata sa unang araw ng pasukan? makikita tuwing may kapistahan? alkansiya?
E. Discussing new concepts and
practicing new skills #2
F. Developing mastery
(Leads to Formative
Assessment)
G. Finding Practical applications Maghanda ng isang masayang Pasagutan ang “ Linangin Natin”. Ipagawa ang “ Linangin Natin” p.5 Pangkatin ang mga bata
of concepts and skills musikang patutugtugin. Iayos ang .Gagawa sila ng isang talata
mga bata. kung paano nila tinitipid ang
kanilang baon sa eskwelahan.
H. Making generalizations and Ano ang dapat tandaan sa Pagawain ng Kiping ang mga Ano ang pangngalan? Ano ang dapat tandaan sa
abstractions about the lesson pagpapakilala ng sarili? bata. pagsipi ng ngalan ng tao?
Bagay? Lugar?
I. Evaluating Learning Gumawa ng isang malikhaing Pasagutan ang Pagyamanin Pasagutan ang Pagyamanin Natin Pagyamanin Natin.
pagpapakilala ng iyong Natin p.4. p.5
sarili.Gumamit ng rubriks para dito.
J. Additional activities for Gumawa ng kanta sa pagpapakilala Magbasa kang kuwento na Gumupit ng mga bagay na Pag-aralang mabuti kung paano
application or remediation ng sarili. pwedeng ibase sa iyong sariling inihahanda tuwing pista. isnusulat ang isang talata.
karansan.
V. REMARKS
VI. REFLECTION

A. No. of learners who earned


80% on the formative
assessment
B. No. of Learners who require
additional activities for
remediation
C. Did the remedial lessons
work? No. of learners who have
caught up with the lesson.
D. No. of learners who continue
to require remediation
E. Which of my teaching
strategies worked well? Why did
these work?
F. What difficulties did I
encounter which my principal or
supervisor can help me solve?
G. What innovation or localized
materials did I use/discover
which I wish to share with other
teachers?
School SANTISIMA CRUZ ELEMENTARY SCHOOL Grade: 3
Daily Lesson Log Teacher OFELIA S. GAELA Learning Area: ENGLISH
Date / JUNE 4 -8,2018 Quarter: FIRST
Time:

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

I OBJECTIVES

D. Content Standard Listening Comprehension Grammar Grammar Phonics and Word Recognition Writing/ Composition
E. Performance Standard To activate prior knowledge Demonstrate right use of To identify the sentences. Knowing the correct spelling of Able to make a simple sentences.
grammar/ sentences. the words.
F. Learning Competency/s: Activate prior knowledge based on Distinguish sentences from non- Identifies sentences. Read words with short o sounds Draw and write sentences about one’s
the stories to be heard. sentences EN3G-Ia-b-1 in CVC pattern and phrases and drawing.
EN3LC-Ia-j-2 EN3G-Ia-1.1 sentences containing these EN3WC-Ia-j-4
words.
EN3PW-
II CONTENT Literature: Crow and the Pitcher Sentences from Non-Sentences Sentences Short O Sounds in CVC pattern Drawing and Writing Sentences
III. LEARNING RESOURCES

A. References

1. Teacher’s Guide Pages CG p. 36 of 170

2. Learner’s Materials pages

3. Text book pages

4. Additional Materials from Internet Internet Internet Internet


Learning Resources
B. Other Learning Resources Pictures, copy of story Charts,powerpoint,strips of Videos,powerpoint,laptop,speaker Pictures, laptop, projector Pictures, laptop, projector
cartolina,activity sheets
IV. PROCEDURES

A. Reviewing previous lesson or Unlocking/Vocabulary & Concept Can you still remember the story Sentences from Non- Sentences Sentences Short-O Sounds in CVC pattern.
presenting the new lesson Development “The Crow and the Pitcher?” ( Mix and Match )
(crow, beak, pitcher, narrow, thirsty, What happened
water) to the crow?
B. Establishing a purpose for the What do you do when you feel Read number one in column A. Show some pictures.Let the What is the name of the fox in the Play a game “mandala”. Pupils will draw a
lesson thirsty? Read pupils make a sentences out of sentences you learned thing that will match their character. Let them
number one in column B. Which the pictures presented. yesterday? share it to the class
tells more
about the crow?
C. Presenting Read the story aloud. Stop at Present the following phrase Show a powerpoint video about Present videos about Short –O Show some illustration to the class and ask
Examples/instances of new indicated point, to ask the children cards and have children read sentences. sounds in CVC pattern. questions.
what they think will them. - baby sleeping on the crib
lesson
happen next in the story. Explain that Sox is the name of a - apples fall down the trees
town. - car moving fast
Say: Look at the sentence. Does - Mother baking a cake.
it give a complete thought?
Yes, it does. But there is
something wrong with the
sentence. Can you tell?
What should we do to make it
correct?
(Make the word “the” begin with
a capital letter. Add a period at
the end of the
sentence.)
D. Discussing new concepts and . At the beginning of the story, what What is differences between two - What is sentences? - What letter did the word - How do you know the events in the pictures?
practicing new skills #1 did the thirsty crow do? columns? sounds?
2. Where did he find water? - What is the sound of the letter?
3. Could he drink right away? Why
not?
E. Discussing new concepts and
practicing new skills #2
F. Developing mastery
(Leads to Formative
Assessment)
G. Finding Practical applications Group the pupils into three. Divide the class into small Divide the class into three.Provide Give them activity sheet to Group the pupils into three. Provide drawings
of concepts and skills groups. Each group will combine an activity that will enhance the perform in group activity to them .Let them form a sentences out of the
phrases to make pupils’ grammar. regarding short-o sounds in CVC drawing.
sentences. Each group should pattern.
write two sentences. The
sentences should make sense.
Each sentence should begin with
a capital letter and end with a
period.
The big pot is so hot.
The water is so hot.
Two cops go to Sox.
The crow and the fox go to Sox.
Two cops are in the lot.
The crow and the fox are in the
lot.
Have groups present their
outputs. Guide the class in giving
feedback on whether
thesentences formed make
sense.
H. Making generalizations and What lesson did you learn? What is sentences? How do we read words? What did you learned today?
abstractions about the lesson
I. Evaluating Learning LM - Activity 2 on page 3 for the Refer the pupils to LM – Activity Put a check if the ff.is a sentence Name the following pictures. Post some drawing. Ask them to make a
Writing to Learn activity. 3 , page 3 for another guided and cross mark (X) if it is not. ( Teachers’ discretion ) simple writings about the drawing.
practice exercise. 1. Thelma is a cute girl.
2. saw a two big house.
3-5etc.
J. Additional activities for Draw the favorite part of the story. Provide assignment to them. Cut- out pictures and make a Draw or cut out pictures with Study your lesson well.
application or remediation sentences out of it. short o sounds in CVC
pattern.Make a sentences out of
it.
V. REMARKS

VI. REFLECTION

A. No. of learners who earned


80% on the formative
assessment
B. No. of Learners who require
additional activities for
remediation
C. Did the remedial lessons
work? No. of learners who have
caught up with the lesson.
D. No. of learners who continue
to require remediation
E. Which of my teaching
strategies worked well? Why did
these work?
F. What difficulties did I
encounter which my principal or
supervisor can help me solve?
G. What innovation or localized
materials did I use/discover
which I wish to share with other
teachers?
School SANTISIMA CRUZ ELEMENTARY SCHOOL Grade: 3
Daily Lesson Log Teacher OFELIA S. GAELA Learning Area: SCIENCE
Date / JUNE 4 -8, 2018 Quarter: FIRST
Time:

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

I OBJECTIVES

A. Content Standard Demonstrate understanding of ways of sorting materials and describing them as solid,liquid,or gas based on their observable properties.
B. Performance Standard Be able to group common objects found at home and in school according to solids,liquids,and gas.
C. Learning Competency/s: Name different objects around us Describe solids according to their Name solids of different Compare and classify solids Classify solids according to texture.
Classify the objects based on their characteristics color. shapes. according to size.
S3MT-Ia-b-1 S3MT-Ia-b-1 S3MT-Ia-b-1 S3MT-Ia-b-1

II CONTENT Matter Solids According to Colour Solids of Different Shapes Comparing and Classifying Solids According to Texture
Solids

III. LEARNING RESOURCES

A. References

1. Teacher’s Guide Pages CG p. 17 of 64


2. Learner’s Materials pages

3. Text book pages

4. Additional Materials from Growing with Science and Health Growing with Science and Health Growing with Science and Growing with Science and Growing with Science and Health
Learning Resources Health Health

B. Other Learning Resources Charts,laptop,projector charts charts charts charts


IV. PROCEDURES

A. Reviewing previous lesson What objects can you see? Checking of Assignment Ask the pupils to copy the table on
or presenting the new lesson the board on their paper.

B. Establishing a purpose for What do you see around you?Can you name it? Show these two pictures to Pick five solids on your bag.
the lesson the class.
Teacher place different objects with Sing the song “ I Have”.
different colours on the table.

C. Presenting Show powerpoint presentation/video clips about Show a ruler and meter stick. Show real objects of solids.
Examples/instances of new matter. Compare the two.
lesson
D. Discussing new concepts - What makes up an object? What are the objects found in the What are these solids? What are the solids written on - What characteristics is been
and practicing new skills #1 box? What different shapes did your chart. observed from the ff.objects?
What characterisitics did you you observe? How are they similar to the
observe? What characteristics have other.
you observed?
E. Discussing new concepts
and practicing new skills #2
F. Developing mastery
(Leads to Formative
Assessment)
G. Finding Practical Divide the class into small groups. Find your partner. Activity Draw five objects with Give them activity sheets to perform.
applications of concepts and - Class ,we will visit a place in our school. Each of different sizes.
you will collect 10 objects in solid form.
skills
COLO SIZE SHAPE TEXTU WEIGHT
R RE

H. Making generalizations How can you classify objects based on their What are the colours of solids? Are these solids of different How do you compare and Solids have different textures.
and abstractions about the characteristics? What can you say about the shapes around us? classify solids?
colours of solids?
lesson
I. Evaluating Learning Fill in the chart with 5 objects each that can be Fill in the chart. Processing questions may Prepare five objects. Group solids according to their
seen in your house according to their SOLID COLOR serve as an assessment tool texture.
characterisitics. OBJECTS on the knowledge of different
Ballpen shapes.
Eraser
COLOR S SHAPE TEXTURE Desk
I Sharpener
Z Scissors
E Socks
pencil
bag

J. Additional activities for On a short bond paper ,draw three objects with Look for different objects in your Bring ruler and two solids of List down objects found at List down names of solid objects
application or remediation different colours. . room. Make a chart of these objects the same kind. Big and small. home. Find the exact found at home garden.
and their colour . Long and short ,fat and thin measurement.Make a chart.
,which are not heavy to carry
in their bags.
V. REMARKS

VI. REFLECTION

A. No. of learners who


earned 80% on the formative
assessment
B. No. of Learners who
require additional activities
for remediation
C. Did the remedial lessons
work? No. of learners who
have caught up with the
lesson.
D. No. of learners who
continue to require
remediation
E. Which of my teaching
strategies worked well? Why
did these work?
F. What difficulties did I
encounter which my principal
or supervisor can help me
solve?
G. What innovation or
localized materials did I
use/discover which I wish to
share with other teachers?
School SANTISIMA CRUZ ELEMENTARY SCHOOL Grade: 3
Daily Lesson Log Teacher OFELIA S. GAELA Learning Area: MATHEMATICS
Date / JUNE 4 -8, 2018 Quarter: FIRST
Time:

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

I OBJECTIVES

A. Content Standard Demonstrates understanding of whole numbers up to 10 000.


B. Performance Standard Is able to recognize,reresent,compare,and order whole numbers up to 10 000.
C. Learning Competency/s: Visualizes numbers up to 10 000 with Visualizes numbers up to 10 Give the place value and value of Give the place value and value Read and write numbers up to 10 000 in
emphasis on numbers 1 001 up to 5 000 with emphasis on numbers numbers up to 10 000. of numbers up to 10 000. symbols and in words.
000. 5 001 up to 10 000.
II CONTENT Visualizing Numbers up to 5000 : Visualizing Numbers up to 10 Giving the place value and value Giving the place value and value Reading and Writing Numbers up to 10 000.
M3NS- Ia-1.3 000 of numbers up to 10 000. of numbers up to 10 000.
M3NS- Ia-1.3
III. LEARNING RESOURCES

A. References

1. Teacher’s Guide Pages CG p.7 of 18.


2. Learner’s Materials pages

3. Text book pages

4. Additional Materials from flats .longs and squares flats .longs and squares Flashcards , counters Videos, laptop Projector,charts
Learning Resources
B. Other Learning Resources

IV. PROCEDURES
A. Reviewing previous lesson or Give Actvity 1- B in the LM as a Place Value and Value Write the missing numbers in shapes below.
presenting the new lesson review.

B. Establishing a purpose for the Pasukan na naman, namili ng mga Bilang pasasalamat ay nagbigay Form three groups. Mix and Match Mix and Match
lesson paninda na maaaring gamitin ng mga ng isang basket na mangga si
bata sa paaralan si Aling Rosa para sa Ginang Torres kay Bb. Robles
kanyang tindahan. Kabilang sa mga sapagkat tinulungan siya nito sa
binili niya ay mga lapis na nakalagay sa pagluluto ng iba’t ibang pagkain
isang kahon. na inihanda sa kanyang
kaarawan. Sa bawat piraso ng
mangga ay may nakasulat na
bilang.
C. Presenting Isulat ang kabuuang bilang ng mga bag Magpakita ng bidyu clips tungkol Provide and present the Show powerpoint or video clips Post the problem on the board.
Examples/instances of new sa bawat pangkat. sa whole numbers na 5000 counters. about place value and value.
hanggang 10 000.
lesson
D. Discussing new concepts and Panuto: Ipakita sa pamamagitan ng : Isulat ang kabuuang bilang ng Which digit in card 1 is in the - What are the place value? Guide pupils in working on Activity 1 in LM.
practicing new skills #1 drawing sa ibaba ang katumbas na mga prutas sa bawat pangkat. thousand place? In the ones
bilang ng mga numero o bilang na nasa place?
kaliwa. Gamitin ang libuhan (thousands
).
E. Discussing new concepts and
practicing new skills #2
F. Developing mastery Bakit kailangan na maging
(Leads to Formative masinop tayo sa paggamit ng anumang
bagay na ginagamit natin sa paaralan
Assessment)
tulad ng bag, lapis, papel, notebook o
kwaderno at krayola?
G. Finding Practical applications : Pangkatin ang klase sa tatlong Pangkatin ang klase sa tatlo. Have pupils work on Activity 4 in Divide them into three. Guide pupils in doing Activity 2 in the LM.
of concepts and skills grupo.Gamitin ang graphing paper. the LM.
Iguhit at kulayan ng katumbas na bilang
sa ibaba at isulat din ang angkop na
bilang sa bawat patlang.
H. Making generalizations and Paano mo maipakikita ang simbolong Paano mo maipakikita ang What are the place values in a 4 What are the place values in a How do we write numbers from 1001 to 10
abstractions about the lesson libuhan? Sandaanan? Sampuan? at simbolong libuhan? –digit number? 5–digit number? 000 in symbols?in words?
isahan? Sandaanan? Sampuan? at
isahan?
I. Evaluating Learning Maghanda ng ipagagawa sa mga bata. Maghanda ng ipagagawa sa Give Activity 5 in the LM Give an activity. Have pupils work on Activity 3.
mga bata
J. Additional activities for Panuto: Isulat ang kabuuang bilang ng Isulat ang kabuuang bilang ng Study in the illustration in Activity Write the place value and value Give Activity 4 in LM.
application or remediation mga eraser o pambura sa bawat mga lapis o pencil sa bawat 6 in the LM. of each number.
pangkat pangkat. 1. 23098
2. 67129
3. 87390
4-5.etc.
V. REMARKS

VI. REFLECTION

A. No. of learners who earned


80% on the formative
assessment
B. No. of Learners who require
additional activities for
remediation
C. Did the remedial lessons
work? No. of learners who have
caught up with the lesson.
D. No. of learners who continue
to require remediation
E. Which of my teaching
strategies worked well? Why
did these work?
F. What difficulties did I
encounter which my principal or
supervisor can help me solve?
G. What innovation or localized
materials did I use/discover
which I wish to share with other
teachers?
School SANTISIMA CRUZ ELEMENTARY SCHOOL Grade: 3
Daily Lesson Log Teacher OFELIA S. GAELA Learning Area: MAPEH
Date / JUNE 4 -8, 2018 Quarter: FIRST
Time:

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

I OBJECTIVES

A. Content Standard Demonstrates understanding of the Demonstrates understanding of Demonstrates understanding of Demonstrates understanding
basic concepts of rhythm. lines,texture,shapes and body shapes and body actions in of the importance of
depth,contrast (size, texture) preparation for various movement nutritional guidelines and
through drawing. activities. balanced diet in good
nutrition and health.
B. Performance Standard Perform simple ostinato Creates an artwork of people in Performs body shapes and Consistently demonstrates good
patterns/simple rhythmic the province/region. actions properly. decision-making skills in making
accompaniments on classroom food choices.
instruments and other sound
sources to a given song.
C. Learning Competency/s: Relate images with sound and Distinguishes the size ofpersons Describes body shapes and Describes a healthy person. Weekly Test
silence witihin a rhythmic pattern. in the drawing,to indicate its actions. H3N-Iab-11
MU3RH – Ia -1 distance from the viewer. PE3BM- Ia-b-1
II CONTENT Sound and Silence Sizes of Persons in the Drawing Body Shapes and Actions Healthy Person

III. LEARNING RESOURCES

A. References

1. Teacher’s Guide Pages CG p.18 of 63 CG p.22 of 93 CG p.20 of 69 CG p.17 of 66

2. Learner’s Materials pages


3. Text book pages

4. Additional Materials from Laptop, projector, charts


Learning Resources
B. Other Learning Resources

IV. PROCEDURES

A. Reviewing previous lesson or Sing “ Leron –Leron Sinta “ and Sizes of Persons Warm –up Activities What food would you like to eat?
presenting the new lesson move to the rhythm of the song. Is it will help you ?

B. Establishing a purpose for the Give examples of sounds that you What did you notice if you are far Sing the song “ My Toes,My What is your perception about
lesson hear. apart from the objects you Knees”. healthy person?
looking at? Give them activity cards to
identify healthy persons.
C. Presenting Study the ff. rhythmic patterns and Show pictures of a person with Play a lively music.Let the pupils Show videos about healthy
Examples/instances of new do the movements indicated in each different sizes? make a body shape and actions. persons.
beat.
lesson
D. Discussing new concepts and What images in the rhythmic pattern What are the different sizes of - What body shapes did you - What makes a person said to
practicing new skills #1 were used to represent the sounds persons into its positions? formed? be healthy?
that you hear and the sounds that
you did not hear?
E. Discussing new concepts and
practicing new skills #2
F. Developing mastery
(Leads to Formative
Assessment)
G. Finding Practical applications Group the class into four. Each Art Activity Group the pupils into three.Let Give them activity sheets to
of concepts and skills group will perform the rhythmic them performs body shapes and perform.
patterns using the given movements actions.
while singing “ Ang Alaga Kong
Pusa”.
H. Making generalizations and What symbols were used to - What makes a person seems - What are body - What is a healthy person?
abstractions about the lesson represent the sounds that we heard so small or big in the picture? movements?Actions?
and the sounds that we did not
hear?
I. Evaluating Learning Put a check ( / ) on the appropriate Use rubrics to assess their Assess them to their performance Draw a healthy person. Use
box. performance. while ago. rubrics to give score to the
performance of your pupil.
J. Additional activities for Create appropriate Cut a pictures of different sizes Cut pictures of body movements. Agreement:
application or remediation Movement that could of people. Be healthy always.
Be used to accompany
A song.

V. REMARKS

VI. REFLECTION

A. No. of learners who earned


80% on the formative
assessment
B. No. of Learners who require
additional activities for
remediation
C. Did the remedial lessons
work? No. of learners who have
caught up with the lesson.
D. No. of learners who continue
to require remediation
E. Which of my teaching
strategies worked well? Why did
these work?
F. What difficulties did I
encounter which my principal or
supervisor can help me solve?
G. What innovation or localized
materials did I use/discover
which I wish to share with other
teachers?