You are on page 1of 7

1951 1991 REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS


FAKULTETI I INXHINIERISË SË NDËRTIMIT

Lënda: Topografi
DEGA: Inxhinieri ndërtimi .
Kursi: II / B
Viti akademik: 2018–2019.

DETYRË KURSI
2

Punoi:Skerdilajt Cengu Pranoi: Delira Hanelli

Detyrë Kursi Tiranë, Qershor 2019 Topografi


1951 1991 REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS
FAKULTETI I INXHINIERISË SË NDËRTIMIT

Llogaritjet gjeodezike ne poligonin e mbyllur

𝑓𝛽 = ∑ 𝛽 − (𝑛 − 2)180°
𝑖=1
∑ 𝛽 = 𝛽1 + 𝛽2 +𝛽3 +𝛽4 +𝛽5 +𝛽6 = 719°43′30′′

𝑓𝛽 = 719°43′30′′ -(6-2)180° = −16′30′′

Detyrë Kursi Tiranë, Qershor 2019 Topografi


1951 1991 REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS
FAKULTETI I INXHINIERISË SË NDËRTIMIT

Korrigjimi i kendeve

𝑓𝛽
𝛽1′ = 𝛽1 + = 104°42′ 00′′ + 2′ 45′′ = 104°44′ 45′′
𝑛
𝑓𝛽
𝛽2′ = 𝛽2 + = 132°20′ 30′′ + 2′ 45′′ = 132°23′15′′
𝑛
𝑓𝛽
𝛽3′ = 𝛽3 + = 131°26′ 30′′ + 2′ 45′′ = 131°29′15′′
𝑛
𝑓𝛽
𝛽4′ = 𝛽4 + = 114°42′ 00′′ + 2′ 45′′ = 114°44′ 45′′
𝑛
𝑓𝛽
𝛽5′ = 𝛽5 + = 109°22′ 30′′ + 2′ 45′′ = 109°25′ 15′′
𝑛
𝑓𝛽
𝛽6′ = 𝛽6 + = 127°10′ 00′′ + 2′ 45′′ = 127°12′ 45′′
𝑛
Kendet e drejtimit

𝛼1−2 = 326°17′00′′

𝛼2−3 = 𝛼1−2 + 𝛽2′ ± 180° = 326°17′ 00′′ + 132°23′ 15′′ − 180° = 278°40′15′′

𝛼3−4 = 278°40′ 15 + 131°29′ 15′′ − 180° = 230°9′30′′


𝛼4−5 = 230°9′ 30" + 114°44′ 45′′ − 180° = 164°54′15′′
𝛼5−6 = 164°54′ 15′′ + 109°25′ 15′′ − 180° = 94°19′30′′
𝛼6−1 = 94°19′ 30′′ + 127°12′ 45′′ − 180° = 41°32′15′′
𝛼1−2 = 41°32′ 15′′ + 104°44′ 45′′ + 180° = 326°17′00′′

Diferenca e koordinatave

∆x1 = L1−2 ∗ cos ∝1−2 = 118.85 ∗ 𝑐𝑜𝑠326° 17′ 00′′ = 98.852𝑚


∆y1 = L1−2 ∗ sin ∝1−2 = 118.85 ∗ 𝑠𝑖𝑛326° 17′ 00′′ = −65.972𝑚
∆x2 = L2−3 ∗ cos ∝2−3 = 154.35 ∗ 𝑐𝑜𝑠278° 40′15′′ = 23.269𝑚
∆y2 = L2−3 ∗ sin ∝2−3 = 154.35 ∗ 𝑠𝑖𝑛278° 40′ 15′′ = −152.585𝑚
∆x3 = L3−4 ∗ cos ∝3−4 = 158.22 ∗ 𝑐𝑜𝑠230° 9′ 30′′ = −101.366𝑚
∆y3 = L3−4 ∗ sin ∝3−4 = 158.22 ∗ 𝑠𝑖𝑛230° 9′ 30′′ = −121.484𝑚
∆x4 = L4−5 ∗ cos ∝4−5 = 154.91 ∗ 𝑐𝑜𝑠164° 54′ 15′′ = −149.564𝑚
∆y4 = L4−5 ∗ sin ∝4−5 = 154.91 ∗ 𝑠𝑖𝑛164° 54′ 15′′ = 40.343𝑚
∆x5 = L5−6 ∗ cos ∝5−6 = 175.97 ∗ 𝑐𝑜𝑠94° 19′ 30′′ = −13.270𝑚
∆y5 = L5−4 ∗ sin ∝4−5 = 175.97 ∗ 𝑠𝑖𝑛94° 19′ 30′′ = 175.469𝑚
Detyrë Kursi Tiranë, Qershor 2019 Topografi
1951 1991 REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS
FAKULTETI I INXHINIERISË SË NDËRTIMIT

∆x6 = L6−1 ∗ cos ∝6−1 = 188.68 ∗ 𝑐𝑜𝑠41° 32′ 15′′ = 141.23𝑚


∆y6 = L6−1 ∗ sin ∝6−1 = 188.68 ∗ 𝑠𝑖𝑛41° 32′ 15′′ = 125.115𝑚

∑ ∆𝑥 = 𝑓𝑥 = ∆𝑥1 +∆𝑥2 +∆𝑥3 +∆𝑥4 + ∆𝑥5 +∆𝑥6 =


𝑖=1
=98.852+23.269-101.366-149.564-13.270+141.230
=-0.842m
∑𝑛𝑖=1 ∆𝑦 = 𝑓𝑦 = ∆𝑦1 +∆𝑦2 +∆𝑦3 +∆𝑦4 + ∆𝑦5 +∆𝑦6 =
=-65.972-152.585-121.484+40.343+175.469+125.115
=0.886m

𝑓𝑠 = √𝑓𝑥 2 + 𝑓𝑦 2 = √(−0.842)2 + (0.880)2

=1.222m

1 1 1 1
=𝑃 = 950.98 = »Matjet janekryer me metodenoptike.
𝑇 ⁄𝑓 ⁄1.222 778.21
𝑠

P=∑𝑛𝑖=1 𝐿𝑖 = 𝑙1−2 + 𝑙2−3 + 𝑙3−4 + 𝑙4−5 + 𝑙5−6 + 𝑙6−1 =

=118.85+154.35+158.22+154.91+175.97+188.68

=950.98m

Korigjimi i diferences se koordinatave


Detyrë Kursi Tiranë, Qershor 2019 Topografi
1951 1991 REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS
FAKULTETI I INXHINIERISË SË NDËRTIMIT

𝑓𝑥 −0.842
𝑉𝑥 1−2 = ∗ 𝑙1−2 = ∗ 118.85 = −0.106𝑚
𝑃 950.98

𝑓𝑥 0.886
𝑉𝑦 1−2 = ∗ 𝑙1−2 = ∗ 118.85 = 0.110𝑚
𝑃 950.98

𝑓𝑥 −0.842
𝑉𝑥 2−3 = ∗ 𝑙2−3 = ∗ 154.35 = 0.136𝑚
𝑃 950.98

𝑓𝑥 0.886
𝑉𝑦 2−3 = ∗ 𝑙2−3 = ∗ 154.35 = 0.144𝑚
𝑃 950.98

𝑓𝑥 −0.842
𝑉𝑥 3−4 = ∗ 𝑙3−4 = ∗ 158.22 = −0.140𝑚
𝑃 950.98

𝑓𝑥 0.886
𝑉𝑦 3−4 = ∗ 𝑙3−4 = ∗ 158.22 = 0.148𝑚
𝑃 950.98

𝑓𝑥 −0.842
𝑉𝑥 4−5 = ∗ 𝑙4−5 = ∗ 154.91 = −0.137𝑚
𝑃 950.98

𝑓𝑥 −0.886
𝑉𝑦 4−5 = ∗ 𝑙4−5 = ∗ 154.91 = 0.144𝑚
𝑃 950.98

𝑓𝑥 −0.842
𝑉𝑥 5−6 = ∗ 𝑙5−6 = ∗ 175.97 = −0.155𝑚
𝑃 950.98

𝑓𝑥 −0.886
𝑉𝑦 5−6 = ∗ 𝑙5−6 = ∗ 175.97 = 0.164𝑚
𝑃 950.98

𝑓𝑥 −0.842
𝑉𝑥 6−1 = ∗ 𝑙6−1 = ∗ 188.68 = −0.168𝑚
𝑃 950.98
Detyrë Kursi Tiranë, Qershor 2019 Topografi
1951 1991 REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS
FAKULTETI I INXHINIERISË SË NDËRTIMIT

𝑓𝑥 −0.886
𝑉𝑦 6−1 = ∗ 𝑙1−2 = ∗ 188.68 = 0.176𝑚
𝑃 950.98

Korigjimi behet me shenje te kundert te 𝑉𝑥 𝑑ℎ𝑒 𝑉𝑦


∆𝑥1−2 = ∆𝑥1−2 − 𝑉𝑥1−2 = 98.858𝑚 + 0.106𝑚 = 98.964𝑚

∆𝑦1−2= ∆𝑦1−2 − 𝑉𝑦1−2 = −65.972𝑚 − 0.110𝑚 = −66.082𝑚

∆𝑥2−3 = ∆𝑥2−3 − 𝑉𝑥2−3 = 23.269𝑚 + 0.136𝑚 = 23.405𝑚

∆𝑦2−3= ∆𝑦2−3 − 𝑉𝑦2−3 = −152.586𝑚 − 0.144𝑚 = −152.730𝑚

∆𝑥3−4 = ∆𝑥3−4 − 𝑉𝑥3−4 = −101.366𝑚 + 0.140𝑚 = −101.226𝑚

∆𝑦3−4 =∆𝑦3−4 − 𝑉𝑦3−4 = −121484𝑚 − 0.14𝑚 = −121.63𝑚

∆𝑥4−5= ∆𝑥4−5 − 𝑉𝑥4−5 = −149.564𝑚 + 0.137𝑚 = −149.427𝑚

∆𝑦4−5 =∆𝑦4−5 − 𝑉𝑦4−5 = 40.343𝑚 − 0.144𝑚 = 40.199𝑚

∆𝑥5−6 = ∆𝑥5−6 − 𝑉𝑥5−6 = −13.270𝑚 + 0.155𝑚 = −13.115𝑚

∆𝑦5−6= ∆𝑦5−6 − 𝑉𝑦5−6 = 175.469𝑚 − 0.164𝑚 = 175.305𝑚

∆𝑥6−1 = ∆𝑥6−1 − 𝑉𝑥6−1 = 141.231𝑚 + 0.168𝑚 = 141.359𝑚

∆𝑦6−1= ∆𝑦6−1 − 𝑉𝑦6−1 = 125.115𝑚 − 0.176𝑚 = 124.939𝑚

Duhet qe ∑𝑛𝑖=1 ∆𝑥𝑖 = 0 dhe ∑𝑛𝑖=1 ∆𝑦𝑖 = 0 , nga prova => 0

Koordinatat e pikave

Detyrë Kursi Tiranë, Qershor 2019 Topografi


1951 1991 REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS
FAKULTETI I INXHINIERISË SË NDËRTIMIT

𝑥1 = 4452180.140m

𝑥2 = 𝑥1 + ∆𝑥1−2 = 4452180.140+98.964=4452279.104m

𝑥3 = 𝑥2 + ∆𝑥2−3 = 4452279.104 + 23.405 = 4452302.509𝑚

𝑥4 = 𝑥3 + ∆𝑥3−4 = 4452302.509 − 101.226 = 4452201.283𝑚

𝑥5 = 𝑥4 + ∆𝑥4−5 = 4452201.283 − 149.427 = 4452051.856𝑚

𝑥6 = 𝑥5 + ∆𝑥5−6 = 4452051.856 − 13.115 = 44520038.741𝑚

𝑥1 = 𝑥6 + ∆𝑥6−1 = 44520038.741 + 141.399 = 4452180.14𝑚

𝑦1 = 43937791.73𝑚

𝑦2 = 𝑦1 + ∆𝑦1−2 = 43937791.73 − 66.082 = 43937725.648𝑚

𝑦3 = 𝑦2 + ∆𝑦2−3 = 43937725.648 − 152.730 = 43937572.918𝑚

𝑦4 = 𝑦3 + ∆𝑦3−4 = 43937572.918 − 121.63 = 43937451.288𝑚

𝑦5 = 𝑦4 + ∆𝑦4−5 = 43937451.288 + 40.199 = 43937491.487𝑚

𝑦6 = 𝑦5 + ∆𝑦5−6 = 43937491.487 + 175.305 = 43937666.792𝑚

𝑦1 = 𝑦6 + ∆6−1 = 43937666.792 + 124.939 = 43939791.73𝑚

Detyrë Kursi Tiranë, Qershor 2019 Topografi