You are on page 1of 2

FALLA NICOLAU ANDREU I ADJACENTS

BASES VIII CONCURS DE CURTMETRATGES: “OBJECTIU FALLER”

Primer. La finalitat última del Concurs de Curtmetratges és premiar els millors curtmetratges,
prèvia presentació dels requeriments que es detallen en la present convocatòria i acceptació
de les presents bases. Premis:

o 1r Premi al Millor Curt 200 € + Nicolau + Palet


o 2n Premi al Millor Curt. Nicolau
o 3r Premi al Millor Curt. Nicolau
o Premi Enginy i Gràcia Nicolau
o Premi Millor Actor Nicolau
o Premi Millor Actriu Nicolau
o Premi Popular Nicolau
o Premi promoció i ús del valencià Premi Oficina promoció i ús del valencià

Segon. En esta convocatòria podran presentar-se tots els projectes que estiguen constituïts
per almenys, 2 fallers de la ciutat de Torrent. Unicament els participants del curtmetratge
formaran part de la comissió major de la falla participadora. Podrà aparéixer algun infantil
com a actor extra, sempre que es comunique previament.

Tercer. El curtmetratge es presentarà en format digital en algun dels formats següents: AVI,
WMV, MPG o MP4 i no superarà la duració de 5 minuts (capçaleres incloses; títol i credits). El
curtmetratge anirà acompanyat d'un document (descarregar en www.nicolauandreu.com) on
aniràm el Títol del Curtmetratge i una Sinopsi del mateix, les dades tots els participants, i per
últim fotocopia del cens de la seua comissió i dels DNIs dels participants.

Quart. Els curtmetratges es podran presentar físicament en el Casal 'Els Tercers' de la Falla
Nicolau Andreu i Adjacents situat en C/ Sant Joan de Ribera 17 baix, Torrent, en suport DVD,
CD o Pendrive. També es podrà remetre un correu electrònic a falla@nicolauandreu.com,
amb un enllaç d'un servidor (Dropbox, Drive, Mediafire, Box, Wetransfer, etc) en el que es
trobe un arxiu comprimit en format ZIP o RAR amb el vídeo i l'arxiu de text en què figuren les
dades abans descrites.

Quint. El tema del projecte serà tot el que afecta el món de les Falles. Este haurà de ser
original e inèdit i no es podrà estrenar abans del concurs. Haurà de ser en Valencià. En cas de
ser una adaptació en imatges d'una obra prèviament editada en un altre format, haurà de fer-
se constar i l'autor es farà càrrec de qualsevol responsabilitat legal a partir del moment de la
seua presentació.

Sext. El divendres 12 de Juliol fins les 0:00 h. serà l’ultim dia per a confirmar la participació al
concurs. Per l’inscripció hi haura d’entregar la fulla d’inscripció i l’entrega de 50 euros de
depossit en concepte de participació. Aquest depossit se retornarà a les comissions que
participen el dia de la Gala Benefica d’Entrega de Premis. Les falles que confirmen
participació i finalment no participen seràn penalitzades i no rebran el depossit. La
presentació en termini tant del curtmetratge com del depòsit és requisit indispensable per a
la participació en el concurs.

Sèptim. L'últim dia d'entrega dels curts serà el divendres 6 de Setembre de 2019. L'entrega
será com descriu el punt quart i serà fins a les 21:00h, a través d'internet fins a les 0:00h.

Octau. La Gala Benèfica tindrà lloc en una data encara per determinar, en funció del calendari
faller i serà entre segona quinzena de Setembre i finals d'Octubre, on es projectaren els curts
nominats i es farà l'entrega dels premis.

Nové. Els participants cediran tots els drets dels seus curtmetratges a la Falla Nicolau Andreu a
fi que puga publicar-los tant en suport físic com online.

Desé. L'organització del concurs es reserva el dret a no admetre a concurs tots aquells treballs que
no complisquen amb les condicions tècniques, així com els que difonguen missatges, politics,
racistes i/o xenòfobs que atempten contra drets fonamentals de les persones.

Onzé. Totes les dades queden obertes a canvis per incompatibilitats amb l’agenda fallera de
Junta Local Fallera, excepte la data d’inscripció i d’entrega dels treballs, que només es
canviaria a fi d'afavorir el desenvolupament del concurs.

Dotzé. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Tretzé. La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases.

Catorzé. La Falla Nicolau Andreu es reserva la possibilitat d'incloure en el concurs a falles


d'altres localitats a fi d'aportar un visió diferent, així com modificar alguna de les dates
anteriorment citades a fi d'evitar solapar-se amb altres actes fallers, en la mesura que siga
possible.