You are on page 1of 3

Upravitelj Veljko Jan - odvetnik

Blaževa ulica 3f, 4220 Škofja Loka, email: veljko.jan@siol.net, tel. 04 506 22 20, mob. 041 712 328

Opr. št.: St 2109/2018


Dolžnik: Stanka Okršljar, Chengdujska cesta 024, 1000 Ljubljana 7, postopek osebnega stečaja

Upravitelj na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani


opr.št. St 2109/2018 r.št. 54 z dne 18.4.2019 objavlja

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE


za prodajo nepremičnine k.o. Slape (1. prodaja)

ki bo v torek, dne 23.7.2019 ob 14:30 uri


na naslovu upravitelja Blaževa ulica 3f, 4220 Škofja Loka

PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je nepremičnina ID znak del stavbe 1772-1826-40 - katastrska občina 1772 SLAPE stavba
1826 del stavbe 40 (ID 5781212), stanovanje št. 14 v izmeri 92,86 m2 v stanovanjski stavbi v Ljubljani,
Chengdujska cesta 24, 1000 Ljubljana.

IZKLICNA CENA IN VIŠANJE PONUDB

Izklicna cena znaša 178.014,00 EUR. Navedena izklicna cena je cena brez davka. Kupec je dolžan poleg
izklicne cene plačati tudi davek v skladu z zakonom, ki bo obračunan v pogodbi (predvidoma davek na
promet nepremičnin).

Najmanjši znesek višanja izklicne cene na javni dražbi znaša 1.000,00 EUR.

VARŠČINA

Varščina znaša 17.801,40 EUR. Varščina se plača na račun stečajnega dolžnika IBAN SI56 0312 8100 1321 580,
odprt pri SKB d.d. Pri plačilu varščine navedite namen plačila z oznako: »Varščina za nepremičnino k.o. Slape«
Varščina mora biti plačana vsaj en dan pred javno dražbo!
S plačilom varščine ponudnik sprejme obveznost pristopiti k javni dražbi, na javni dražbo podati ponudbo in
nato skleniti prodajno pogodbo najmanj za izklicno ceno.

OGLED

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z upraviteljem Veljkom Janom po elektronski pošti
(naslov e-pošte upravitelja: veljko.jan@siol.net)

POGOJI ZA PRISTOP NA DRAŽBO IN PRODAJO

Kupci ne morejo biti fizične in pravne osebe, določene v 337. členu ZFPPIPP. Pred dražbo mora vsak
ponudnik predložiti upravitelju oziroma pooblaščencu upravitelja pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev
pogodbe o prodaji po 1. odstavku 337. člena ZFPPIPP. Navedena omejitev ne velja za predkupne
upravičence, ki uveljavljajo zakonito predkupno pravico.

Varščina, ki jo bo plačal kupec, ki bo na javni dražbi uspel, velja za plačilo are v znamenje sklenitve te
prodajne pogodbe (338. člen ZFPPIPP v zvezi s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP ).

Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,


- ki vsaj en delovni dan pred javno dražbo vplačajo varščino kot je določena v tem razpisu;
- ki se pred izvedbo javne dražbe izkažejo s predložitvijo potrjenega naloga o vplačilu varščine.

Zastopniki pravnih oseb morajo pred pričetkom dražbe predložiti izpis iz sodnega ali poslovnega registra, ki
ne sme biti starejši od 10 dni, pooblaščenci pa tudi pooblastilo za zastopanje. Fizične osebe se morajo pred
dražbo izkazati z veljavnim osebnim dokumentom. Vse listine, ki jih predložijo udeleženci dražbe, morajo
biti sestavljene ali prevedene v slovenski jezik.

Dražitelj, ki uspe na dražbi, mora skleniti pogodbo o prodaji najkasneje v roku 3 delovnih dni po opravljeni
javni dražbi. Po koncu dražbe bo voditelj dražbe obvestil dražitelja, ki je na dražbi uspel, o času sklenitve
pisne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot tri delovne dni po koncu dražbe. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi,
ne podpiše pogodbe v 3 delovnih dneh po opravljeni dražbi, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno
kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.

Kupec mora vplačati celotno kupnino v roku 45 dni od dneva sklenitve pogodbe. Če kupec zamudi s
plačilom kupnine več kot 15 dni, lahko upravitelj odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi pustil kupcu
dodatni rok za izpolnitev. V tem primeru prodajalec zadrži plačano varščino kot pogodbeno kazen. V
primeru zamude plačila je kupec dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti.

S plačilom varščine ponudnik sprejme obveznost pristopiti k javni dražbi, na javni dražbo podati ponudbo in
nato skleniti prodajno pogodbo najmanj za izklicno ceno. Upravitelj zadrži varščino v naslednjih primerih:
- če ponudnik, ki bo edini plačal varščino, ne bo pristopil k javni dražbi ali ne bo sprejel izklicne cene,
bo upravitelj zadržal celotni znesek varščine;
- če nihče od več ponudnikov, ki bodo plačali varščino, ne bo pristopil k javni dražbi ali ne bo sprejel
izklicne cene, bo upravitelj zadržal sorazmerni delež varščine vsakega ponudnika glede na število
ponudnikov tako, da bo vsota vseh zadržanih deležev varščin enaka znesku varščine. Upravitelj bo
razliko nad tem zadržanim zneskom varščine vrnil vsakemu ponudniku v treh delovnih dneh po
koncu javne dražbe, brez obresti

Lastninsko pravico pridobi kupec po plačilu celotne kupnine, davka in stroškov v zvezi s prodajo in po
pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu.

Drugi pogoji za pristop in izvedbo dražbe:


- varščina se ne obrestuje in ne revalorizira;
- kupcu, ki na dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo, se varščina šteje za plačilo are;
- dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, se varščina vrne v roku treh delovnih dni po dnevu dražbe;
- vsi roki pri prodaji na tej javni dražbi so bistveni in fiksni. Prodajalec lahko odstopi od prodajne pogodbe,
ne da bi kupcu dal dodatni rok za izpolnitev, če kupec zamudi s plačilom kupnine več kot 15 dni;
- predmet prodaje se prodaja v obstoječem stanju, brez kakršnihkoli ugovorov po sistemu videno
kupljeno; prodajalec ne jamči za stvarne napake predmeta prodaje. Kupec ne more odstopiti od

2
pogodbe ali zahtevati znižanje cene zaradi poškodbe, uničenja ali drugih pomanjkljivosti nepremičnine,
ki je predmet prodaje;
- v stanovanju stanuje dolžnica, sodišče je dne 19.5.2019 izdalo sklep, da se mora dolžnica iz stanovanja
izseliti v 3 mesecih od pravnomočnosti sklepa, vendar sklep še ni pravnomočen, ker se je dolžnica zoper
navedeni sklep pritožila, o pritožbi dolžnice pa še ni odločeno;
- v izklicni ceni razpisa davek ni vključen. Poleg izklicne cene oziroma cene dosežene na dražbi mora kupec
plačati še davek v skladu z zakonom, ki bo obračunan v pogodbi (praviloma davek na promet
nepremičnin ali v kolikor sta obe stranki zavezanca za DDV in oba podata ustrezni izjavi, DDV v skladu z
veljavno zakonodajo in z možnostjo davčne prevalitve). Kupec ne more odstopiti od pogodbe zaradi
zmote v višini ali vrsti davka kot bo obračunan in kot ga bo potrebno plačati v skladu z zakonom oziroma
obračunom davčnega organa;
- stroške sestave prodajne pogodbe, vse davke in druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastninske
pravice mora plačati kupec;
- prodajna pogodba s kupcem bo sklenjena pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje, in
pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje.

Pravila dražbe so naslednja:


- dražbo vodi upravitelj oziroma njegov pooblaščenec (v nadaljevanju upravitelj);
- ob napovedanem času upravitelj razglasi začetek dražbe ter prebere pogoje dražbe objavljene v javnem
oglasu ter druge pogoje;
- upravitelj seznani udeležence s predmetom draženja ter jih pozove, da oddajo listine, s katerimi
izkazujejo izpolnjevanje pogojev za pristop k dražbi;
- po pregledu predloženih listin upravitelj seznani navzoče, katere osebe imajo pravico in obveznost
pristopiti k draženju predmeta prodaje;
- pred pričetkom dražbe upravitelj še enkrat prebere podatke o predmetu prodaje ter razglasi izklicno
ceno in pozove ponudnike, ki imajo pravico in obveznost pristopiti k draženju, da naj izrečejo svoje
ponudbe;
- ko kateri od ponudnikov pove svojo ponudbo, ponovi upravitelj ponujeni znesek ter vpraša ali kdo od
ponudnikov ponudi višji znesek; če nihče od ponudnikov takoj ne ponudi višjega zneska, ponovi
upravitelj zadnji ponujeni znesek drugič ter po pol minutnem premoru razglasi tretjič zadnjo podano
ponudbo ter hkrati seznani ponudnike, da je dražba za ta predmet zaključena in razglasi kupca
predmeta;
- o poteku dražbe se vodi zapisnik, v katerega se vpisujejo vsi ponudniki, najvišja ponudba in ponudnik
(kupec) predmeta ter morebitne druge zadeve o poteku dražbe;
- ugovore zoper potek dražbe je mogoče vložiti do zaključka zapisnika o poteku dražbe; ugovore upravitelj
reši takoj

POMEMBNO – PRED ZAČETKOM DRAŽBE

Sprejemno mesto za vpis dražiteljev, ki bodo pristopili na dražbo, bo odprto eno uro pred dražbo in zaprto
pred začetkom dražbe. Vse dražitelje pozivamo, da v tem času najavijo udeležbo in izkažejo svojo pravico do
udeležbe na dražbi na naslednji način:
- vsak dražitelj se mora izkazati z osebnim dokumentom
- pooblaščenec mora predložiti tudi pooblastilo v slovenskem jeziku in vse podatke o pooblastitelju, ki so
potrebni za sklenitev prodajne pogodbe (ime oz. naziv, naslov, sedež, davčna številka, EMŠO oz. matična
številka)
- pooblaščenec pravne osebe mora predložiti kopijo izpiska iz sodnega registra pri AJPES
- vsak dražitelj mora predložiti izjavo po 337. členu ZFPPIPP (lahko jo podpiše tudi na sprejemnem mestu).

Po razglasitvi začetka dražbe ob napovedani uri pristop dražiteljev ni več mogoč!

Upravitelj Veljko Jan

Škofja Loka, dne 4.6.2019