You are on page 1of 4

sa Araling Panlipunan 8

Ika-apat na Markahan

I – Layunin:
1. Natutukoy ang mga dahilan ng pagbagsak ng imperyong Roman
2. Natatalakay ang mga pangyayaring naging daan sa paglawak ng kapangyarihan ng
kapapahan 3. Napahahalagahan ang tamang pag-gamit sa kapangyarihan
II – Paksang Aralin
A. Paksa: Pagbagsak ng Imperyong Roman
B. Sanggunian: Kasaysayang ng Daigdig Pahina. 230 – 231
C. Kagamitan: Manila Paper, Pen Touch
III – Pamamaraan
Gawain ng Guro
A. Panimulang Gawain:
1. Pagbati
“Magandang hapon sa inyo”
2. Panalangin
Ang guro ay tatawag ng mag-aaral na mangunguna sa panalangin.
3. Pag-alam ng liban
Isa-isang tatawagin ng guro
4. Balik Aral
Ang guro ay magtatanong tungkol sa nakaraang aralin.
“Anu-ano ang mga pulo sa Pacific at ano ang ibig sabihin ng mga pangalan ng pulong
ito?”
“okay, very good”
5. Pagganyak
Ang guro ay magpapakita ng isang kataga at aalamin ng mga mag-aaral ang
kahulugan nito.
“In the space between chaos and shape there was another chance.”
“okay very good, sa pagitan ng pagbagsak at pagbagon ay isang mahalagang pangyayaring
maaaring ituring na transisyon”
“Sa buhay mo, ano ang maituturing mong mahalagang transisyon?
“Ngayon ay tatalakayin natin ang pagbagsak ng imperyong Roman at ang
paglawak ng kapangyarihan ng kapapahan”

B. Paglinang ng aralin
1. Paglalahad
“Ano ang unang pumapasok sa isip ninyo kapag sinabing Papa, Santo Papa o Pope?
“okay, very good.”
2. Pagtatalakay (25 minuto)
Gawain 1: “Pag-suri at pagtalakay”
Ang mga mag-aaral ay hahatiin sa dalawang pangkat, sa isang manila paper ay isusulat ng unang
pangkat ang mga dahilan ng pagbagsak ng imperyong Roman at ang pangalawang pangkat ay ang
mga pangyayaring naging daan sa paglawak ng kapangyarihan ng kapapahan. Ang bawat pangkat
ay bubuo ng dalawa hanggang tatlong tanong at ito ay sasagutin ng kasalungat na pangkat. Ang
pangkat na makakasagot ng tanong ay bibigyan ng karagdagang puntos.

3. Paglalahat
“Ano ang pangunahing salik sa paglawak ng kapangyarihan ng kapapahan?”
“Sino ang tuluyang nagpabagsak sa imperyong Roman?”
“Tama, sila ay pinabagsak ng mga barbaro na pinamunuan ni King Alaric”
4. Paglalapat
“Sinasabi na isa sa mga dahilan ng pagbagsak ng imperyong Roman ay ang
walang tigil nitong pagsasamantala sa tungkulin, sa inyong palagay may
nangyayari kayang ganito sa ating bansa?
“Kung ikaw halimbawa ay isang lider, sa paanong paraan mo gagampanan ang
iyong tungkulin?”
5. Pagtataya
Ang mga mag-aaral ay kukuha ng ika- apat na bahagi ng papel.
1. Ano ang pangunahing salik na nagbigay daan sa paglakas ng
kapangyarihan ng Papa sa rome?
2. Sila ang tanging institusyon na hindi pinakialaman ng mga barbaro.
3-4. Magbigay ng dalawang dahilan ng pagbagsak ng Imperyong Roman.

5. Sila ang tuluyang nagpabagsak sa Imperyong Roman.


IV – Takdang Aralin
“Pag-aralan at paghandaan ang susunod na aralin.”
“Goodbye class”
Gawain ng Mag-aaral

“Magandang hapon din po”

Micronesia – Maliliit na mga isla


Polynesia – Maraming isla
Melanesia – Maiitim ang mga tao dito

“sa bawat kaguluhan at pagbagsak ay may kaagapay na panibagong pagkakataon”

“Pari o lider ng simbahang katoliko”

“Ang pagbagsak ng imperyong Roman”

“Ang mga Barbaro”


“Opo, ang pag-aabuso po ng ibang matataas na opisyal at pulitiko”

“sa tamang pamamalakad sa bayan at hindi pag-aabuso sa kapangyarihan.

- Pagbagsak ng Imperyong Roman

- Simbahang Kristiyano

- Sa walang tigil na pagsasamantala sa tungkulin ng mga umuugit ng pamahalaan

- Kabulukan sa pamamahala at ang kahabag-habag na kalagayan ng pamumuhay ng mga


pangkaraniwang tao

- Ang pagsalakay ng mga barbaro

- Mga barbaro

“goodbye Sir”