ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Facultatea „CONTABILITATE” Catedra „CONTABILITATE ŞI AUDIT” TEZA DE LICENŢA Tema: „Contabilitatea stocurilor materiale” (în baza întreprinderii „Marr Sugar Moldova” SRL)

Efectuat de: studentul anului 3, învăţământ cu frecvenţă la zi, gr. CON –25D Alexandr Bejan Conducător: lector-superior Busuioc Vladimir

Chişinău 2008

CUPRINS Introducere……………………………………………………………… 3 Capitolul I. Noţiuni generale privind organizarea contabilităţii stocurilor materiale………………………………………… … …. 9
1.1. Actele normative privind contabilitatea stocurilor materiale .... . 9 1.2. Trecerea în revistă a surselor bibliografice aferente temei.... . . . . . . 15 1.3. Caracteristica, recunoaşterea şi evaluarea stocurilor de mărfuri.. . 17

Capitolul II. Contabilitatea stocurilor materiale ................................32
2.1. Contabilitatea intrării stocurilor materiale .......................................32 2.2. Perfectarea documentară şi contabilitatea ieşirei materialelor…… 45 2.3. Modul de organizare a inventarierii stocurilor materiale şi contabilitatea rezultatelor constatate ………………… ……… 58 2.4.Contabilitatea circulaţiei ambalajului ……………………………… 69 Concluzii şi propuneri…………………………………………………………. 74 Bibliografie……………………………………………………………………… Anexe

76

2

ÎNTRODUCERE

„Sunt trei feluri de bunuri: primul, cel mai mare sunt acele ale sufletului, al doilea, acelea ale corpului, al treilea acelea cumpărate” (Cicero)
Un domeniu de interes pentru diferiţi utilizatori economici îl constituie contabilitatea stocurilor materiale şi a operaţiilor de întrare şi ieşire materialelor. Demersul logic al prelucrărilor contabile ce ţin de comercializarea materialelor reprezintă un obiectiv important al serviciului contabil din cadrul întreprinderilor. Pentru aceasta, se fac prelucrări succesive, lună de lună, în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar, reflectându-se astfel intrările şi ieşirile în cadrul fiecărei grupe de materiale. Actualitatea temei de cercetare este determinată de faptul, că cunoaşterea în profunzime şi gestionarea corectă stocurilor de materiale permite aprecierea ireproşabilă a rezultatelor activităţii şi, în consecinţă obţinerea de profituri. Aşadar, anume profitabilitatea unei afaceri, comparabilitatea informaţiei, precum şi conştientizarea rezultatelor activităţii condiţionează, direcţionarea investiţiilor financiare de către agenţii economici. Dat fiind faptul, că o cerinţă fundamentală a asigurării şi menţinerii funcţionalităţii normale al întreprinderii este reprezentată prin angajamentul de evidenţă strictă a elementelor patrimoniale, inclusiv operaţiile cu materiale, apare justificată importanţa studierii contabilităţii stocurilor materiale.

3

L. a fost fondată la 16 ianuarie 2003. Prezenta lucrare este întocmită în baza materialelor acumulate la întreprinderea de producţie ÎCS "Marr Sugar Moldova" S.L . examinarea organizării contabilităţii vânzării mărfurilor cu ridicata.1) Întreprinderea dată a fost creată în conformitate cu Legile Republicii Moldova "Legea cu privire la activitatea de antreprenoriat şi întreprinderi".R. care desfasoară şi vinzări angro de mărfuri specifice. Chişinău.R.R. ghidul perfectării documentare a întrării şi. alte acte normative şi legi. • • • • studierea organizării şi contabilităţii rezultatelor inventarierii mărfurilor.ÎCS "Marr Sugar Moldova" S.L. şi a fost înmatriculată la Camera înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale ca Societate cu Răspundere Limitată sub numărul 1002600051045. Şciusev 97(anexa 0. înregistrată în Republica Moldova. str. studierea operaţiilor cu materiale prin îmbinarea teoriei şi datelor concrete din practica unui agent economic.Ţinând cont de particularităţile contabilităţii stocurilor materiale se propune de a cerceta operaţiile întrării şi ieşirii materialelor). constituie 3 306 450 lei şi a fost majorat prin intermediul investiţiilor străine. provenite din Republica Mauritius. În lucrare . Intreprinderea desfasoară potrivit statutului următoarele activităţi: • prepararea sfeclei de zahăr. or. Scopul tezei de licenţă constă în aprofundarea cunostintelor teoretice acumulate. Firma ÎCS "Marr Sugar Moldova" S. 4 . Capitalul statutar. cercetarea surselor bibliografice la tema contabilităţii stocurilor materiale. s-a încercat studierea şi realizarea următoarelor obiective: • examinarea actelor normative aferente organizaţiei contabilităţii stocurilor materiale. ÎCS «Marr Sugar Moldova» SRL este una din întreprinderile din Republica Moldova care activează în domeniul industriei şi comercializării zahărului.

Productivitatea muncii ( mii lei) 4.L.R. Numărul mediu sriptic de lucrători (persoane ) 3. produse de patiserie.2).82 +45.32 114. este construirea unor relaţii durabile cu fabricile de zahăr "Cuprini-Cristal" SA.5 98. cu care s-au încheiat contracte de parteneriat (anexa 0.5 69. care nu contravin cerinţelor legislaţiei.L. • alte tipuri de activităţi economice. producerea melasei. Venitul din vânzări (mii lei) 2.87 5 . produse petroliere. cum ar fi importul şi comercializarea angro a produselor petroliere. La ÎCS "Marr Sugar Moldova" S.85 .4 162 670. îngreşeminte minerale. Specificul activităţii ÎCS "Marr Sugar Moldova" S.• • • producerea zahărului din sfeclă de zahăr.16 539 -1 -130. % % A 1 2 3 4 1.R.-) creştere. ciocolată. activitate comercială – vânzări ango de zahăr. 6 79 128. făină şi alte produse alimentare. Randamentul mijloacelor fixe (lei) 458 463 40 11 461.86 205. "Glodeni-Zahăr" SA.66 441 924 39 11 331.58 164.2 +83 541.Inzestrarea tehnică ( lei ) 5. este utilizată forma de evidenţă pe jurnale-ordere. Principalii indicatori ce caracterizează activitatea întreprinderii sunt prezentaţi în tabelul1 în baza rapoartelor financiare pentru anii 2006 şi 2007: Tabelul 1 Principalii indicatori economico-financiari ai activităţii ÎCS "Marr Sugar Moldova" SRL Indicatori Anul Anul Abaterea Ritmul de 2006 2007 (+. Softul principal utilizat este „Wizcount”.19 96. Evidenţa contabilă la întreprindere este ţinută in mod automatizat.39 97.

Coeficientul de lichiditate absolută 14.Profit net (mii lei) 11. cât şi în anul 2007 fiind respectiv de 13.75 111. Înzestrarea tehnică şi randamentul mijloacelor fixe au sporit în dinamică respectiv cu 83 541.81 67.59 17.48 +17 306 +5 164 +5 770 +4.6.54 -4.19 lei.35 391 941 9. Coeficientul de autonomie (%) 8.35% în comparaţie cu mărimea teoretică (mărimea teoretică >50 %).2 mii lei sau 11.61 122.89 149.18 40 818 9.82 lei şi 45.08 29 124 6.51 Conform datelor din tabel.15 145.14% .61 115.85 140.83 76 063 44489 36 184 16.24 +130 311 -4. cât 6 .Nivelul cheltuielilor perioadei (%) 261 630 13.01 +1.00 201.61 %.37 74.Valoarea medie a activelor (mii lei) 7.53 50. Coeficientul de autonomie este la nivel scăzut atât în anul 2006.02 1. observam că in anul 2007 in comparaţie cu anul 2006 s-a redus venitul din vânzarea mărfurilor si produselor cu 16 539 mii 1ei sau cu 3.00 0. Rentabilitatea economică (%) 13. Profitul pînă la impozitare (mii lei) 10.Coeficientul de lichiditate curentă 15.Suma cheltuielilor perioadei (mii lei) 16.Rentabilitatea vinzărilor (%) 12. Se apreciază negativ atât mărimea acestui coeficient.83% şi 9.67 0. Profit brut (mii lei) 9.1 +11 694 +2. Aceasă ne vorbeşte despre sporirea valorii mijloacelor fixe ce revine la un lucrător şi despre o utilizare eficientă a mijloacelor fixe.95 127.13 12.35 93 369 49653 41 954 21.01 2. Această micşorare a venitului din vânzarea mărfurilor a cauzat micşorarea productivităţii muncii cu 130.33 -0.

dar şi la depăşit. Coeficientul lichidităţii curente a atins mărimea de 1.54 puncte procentuale. Coeficientul lichidităţii absolute se micşorează în dinamică cu 0.L. Deci.61 % şi profitului net cu 5 770 mii lei sau 15. Se apreciază pozitiv sporirea în anul 2007 faţă de anul 2006 al profitului brut cu 17 306 lei sau 22.75 %.95 %. Întreprinderea ÎCS "Marr Sugar Moldova" S. Deci.micşorarea în dinamică cu 4.2-0. este finanţată în cea mai mare parte de surse împrumutate. se înregistrează o sporire în dinamică cu 1. constatăm că rentabilitatea vânzărilor în anul 2007 nu numai că a atins nivelul teoretic de 20 %.R.48 puncte procentuale. Acest rezultat a fost determinat de sporirea mai mare în dinamică a valorii medii a activelor cu 49.L. costurile şi preţurile de vânzare ale produselor. profitului până la impozitare cu 5 167 mii lei sau 11. respectiv la finele anului 2006 şi 2007 faţă de mărimea teoretică 1-3.L.61 %. în anul 2007 faţă de anul 2006 întreprinderea ÎCS "Marr Sugar Moldova" S.59 % în anul 2006 la 21. Rentabilitatea economică (rentabilitatea activelor) în anul 2006 a atins o mărime de 17 % pe când în anul 2007 a atins mărimea de 12.33 puncte procentuale. este capabilă să achite cu mijloace băneşti o cotă foarte redusă de datorii. 7 .R.R.18 puncte. însă menţionăm că întreprinderea dispune de active curente suficiente pentru achitarea datoriilor pe termen scurt în sumă deplină.25 nici la finele anului 2006. Ca rezultat a sporirii profitului brut avem o majorare în dinamică a rentabilităţii vânzărilor de la 16. întreprinderea ÎCS "Marr Sugar Moldova" S. Dacă comparăm acest indicator cu mărimea teoretică. îşi gestionează mai eficient vânzările. Însă se apreciază negativ micşorarea în dinamică a rentabilităţii activelor cu 4. Deci.01 puncte şi nu s-a încadrat în limita 0.1 puncte sau 101.13 % în anul 2007 înregistrând o sporire cu 4. mărfurilor şi serviciilor prestate.67 %.08 şi 2.81 % faţă de sporirea în dinamică a profitului perioadei de gestiune până la impozitare cu 11. ceia ce depăşeşte mărimea teoretică 10-15 %.85 %. nici la finele anului 2007.

ceea ce se apreciază negativ.Cheltuielile perioadei au sporit atât în mărime absolută cât şi relativă. sporirii productivităţii muncii.89 puncte procentuale (45. respectiv cu 11 694 lei (40. în sarcina conducerii întreprinderii stă stabilirea unor rezerve de reducere a cheltuielilor.L. printr-un management de calitate. este profitabilă şi rentabilă. . venitului din vânzări. de sporire a autofinanţării întreprinderii. Deci.R. 8 . unitatea economică ÎCS "Marr Sugar Moldova" S. Aşadar.51 %).15%) şi 2. Însă se stabileşte o dependenţă financiară a întreprinderii de capitalul împrumutat.

aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor R.1997.12. • Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor. 1107-XV din 06. din care cele mai importante sunt următoarele: • Legea contabilităţii nr.M. • Codul Civil al RM nr.1. În conformitate cu Legea contabilităţii. 174 din 25. 174 din 25.Actele normative privind contabilitatea comercializării mărfurilor cu ridicata Contabilitatea comercializării mărfurilor cu ridicata este reglementată de un şir de acte legislative şi normative cu caracter general.M. plenitudinea şi continuitatea reflectării în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice efectuate în cursul perioadei de gestiune.04. • Standardele naţionale de contabilitate . • Regulamente. • Codul fiscal nr.ţinerea contabilităţii în baza dublei înregistrări în conformitate cu Planul de conturi contabile. nr. argumentarea juridică.06.174 din 25.1997. indicaţii metodice şi alte acte.12. fiecare întreprindere trebuie să asigure: . • Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor R. Noţiuni generale privind organizarea contabilităţii comercializării mărfurilor cu ridicata 1.1997. nr.2007.12.M.04. • Comentariile privind aplicarea Standardelor Naţionale de Contabilitate. nr.M.confirmarea documentară. 113-XVI din 27. 1163-XIII din 24. aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor R. 9 . instrucţiuni aprobate de Ministerul Finanţelor R. .Capitolul I.1997.2002.

Sistemele contabile sunt prevăzute în capitolul III (art. care necesită modificarea. potrivit standantelor de contabilitate. Politica de contabilitate a întreprinderii include următoarele elemente. 10 . .1476 din 14 noiembrie 2002. Partea (2) acestui articol prevede. . cît şi în valutaă străină. Modul de elaborare şi prezentare a politicii de contabilitate este reglementat de prevederile S. . evidenţa stocurilor de mărfuri şi comercializarea lor cu ridicata se ţine în expresie numerică. ce ţin de organizarea contabilităţii operaţiunilor cu mărfuri: .efectuarea inventarierii patrimoniului.elementele rapoartelor financiare. .sistemul contabil utilizat. . . .modul de constatare şi contabilizare a veniturilor. creanţelor şi obligaţiilor pentru confirmarea veridicităţii datelor din contabilitate şi rapoartele financiare.N. iar criteriile de aplicare a acestora sunt stabilite prin Hotărîrea Guvernului R.17-28) din Legea contabilităţii. Conform art.forma de ţinere a contabilităţii.. „Cu privire la criteriile de ţinere a contabilităţii de către unele categorii de agenţi economici” nr. Deci. Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare conţine caracteristica generală a: .criteriile de evaluare şi constatare a elementelor patrimoniale.C. după primirea noii redacţii a Legii contabilităţii. cheltuielilor şi rezultatelor financiare. contabilitatea se ţine în limba de stat şi monedă naţională. 8(1) al Legii contabilităţii. 1 „Politica de contabilitate”.metodele de evaluare a stocurilor de mărfuri şi datoriilor. că contabilitatea faptelor economece efectuate în valută se ţine atît în moneda naţională.convenţiilor şi principiilor fundamentale ale contabilităţii.M.alte aspecte metodice şi de organizare a contabilităţii.reflectarea tuturor datelor în registrele contabilităţii sintetice şi analitice.

Fiecare asociat are dreptul să participe la emiterea deciziilor comune (art.N. Totodată. principiile de determinare a obiectului impunerii.C.04. nr. două sau mai multe persoane (asociaţi. statutul juridic al contribuabililor. participanţi) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri. este construirea unor relaţii durabile cu agenţi economici cu care s-au încheiat contracte de parteneriat. 1339 al Codului civil ). 1345 alin. principiile evidenţei veniturilor şi cheltuielilor deduse. capitalului.R.2002.1346 (1) al Codului civil). (anexa 1) Această activitate este reglementată de articolul XXVIII „Societatea civilă” din Codului civil al R. 31 „Reflectarea în rapoartele financiare a participaţiilor în activitatea de întreprinzător sub control mixt” fiecare participant la activitatea de întreprinzător sub control mixt cu active comune nu întocmesc rapoarte financiare privind rezultatele activităţii mixte. Codul fiscal stabileşte principiile generale ale impozitării în Republica Moldova.C. Informaţia din conturile sintetice se reflectă în rapoartele financiare. modul şi condiţiile de tragere la răspundere pentru încălcarea legislaţiei fiscale.N.R. împărţind între ele foloasele şi pierderile (art.(2) al Codului civil ).Planul de conturi reglementează tehnica reflectării operaţiunilor în conturile contabile. 1163-XIII din 24. Prin contract de societate civilă. Dacă în contract nu este prevăzut altfel. fără a constitui o persoană juridică. stabilim. iar informaţia din subconturi – în anexele la rapoartele financiare. al organelor fiscale şi altor participanţi la relaţiile reglementate de legislaţia fiscală. asociaţii participă la venituri şi suportă pierderile proporţional cotelor părţi ce le revin din patrimoniul social (art. datoriilor proprii şi 11 .06. Deoarece specificul activităţii ÎCS "Marr Sugar Moldova" S.1107-XV din 06.L.L. fiecare participant ţine o contabilitate aparte a activelor.1997 şi S.M.M. face parte dintr-o activitate mixtă a societăţii civile. Potrivit paragrafului 13 al S. 31 „Reflectarea în rapoartele financiare a participaţiilor în activitatea de întreprinzător sub control mixt”. nr. că ÎCS "Marr Sugar Moldova" S. Planul de conturi este legat direct de rapoartele financiare. Codul fiscal al R.

(17-02/2-02/1-796926 din10. ce nu fac parte din societatea civilă (scrisorilor a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat № 17-6-06/612-2236 din 27.C. în afară de actele normative cu caracter general.N.06.1995. aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.1997.08 ).2004 şi a Ministerului Finanselor Nr. altor persoane.(9) şi art.C 5 „Prezentarea rapoartelor financiare”.12.întocmeşte rapoarte financiare conform formularelor prevăzute de S. eliberarea. 5 pct. 2 «Stocurile de mărfuri şi materiale».C. 174 din 25.C.12. 5 „Prezentarea rapoartelor financiare” şi S. aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 174 din 25.2003.N. 7 „Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti”. • • S. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de garanţie nr. 3 «Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii».1998. 1465 din 08.05. 12 . produse în comun. • Legea vânzării de mărfuri nr.N. • • S.03.03. aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. Societăţile civile nu sunt subiecte ale impunerii potrivit art.1994.1997. Livrările între membrii societăţii civile nu se supun impozitării cu TVA.N. 13 al Codului fiscal. 294 din 17.N.2003. păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special. Marfa se impozitează cu TVA în momentul comercializării mărfurilor. Instrucţiunea privind evidenţa. 105-XV din 13.C. 547 din 04. Cotele de participaţie în activitatea societăţii civile se consideră neimpozabile cu TVA. • • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de câtre stat a preţurilor (tarifelor) nr.12.12.08. 134-XIII din 03. S.03. La contabilizarea şi impozitarea comercializării mărfurilor cu ridicata. aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. este necesar a se conduce de: • Legea privind protecţia consumatorilor nr.1997. 174 din 25.

N.C.N.11. termenele de vânzare. ţinând cont de următoarele norme : .protecţia vieţii.12. aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.acţiuni privind protecţia consumatorilor. 174 din 25. examinarea litigiilor. .modul de încheiere. cu excepţia celor faţă de care se aplică măsurile reglementate de stat a preţurilor. se comercializează la preţuri libere de livrare. S. sancţiuni. modificare şi reziliere a contractului. 19 din 29.protecţia intereselor economice a consumatorilor. sănătăţii. La 13 grupe de mărfuri 13 .N. În baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor). • S. . erorile esenţiale şi modificările politicii de contabilitate” aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. riscurile pierderii sau deteriorării fortuite a mărfurilor). Conform Legii privind protecţia consumatorilor se stabilesc reguli privind: . aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.protecţia juridică şi răspunderea părţilor.1997. Regulamentul privind inventarierea.• S. aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. păstrarea mărfurilor în cazul nerecepţionării lor.C.informarea consumatorilor. . eredităţii şi securităţii consumatorului. . 8 „Profitul (pierderea) net(ă) al (a) perioadei de gestiune. 18 «Venitul». Potrivit Legii vânzării de mărfuri se stabilesc principiile fundamentale de • • reglementare a relaţiilor comerciale între subiecţii economici. 21 „Efectele variaţiilor cursurilor valutare”.01.1999.obligaţiile şi drepturile vânzătorului şi cumpărătorului (cantitatea mărfurilor.04. preţul mărfurilor.2004.2003. modul de recepţionare a mărfurilor. 27 din 28.organele abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor. . mărfurile de larg consum. . 68 din 19.C.

eliberarea.N. la comanda Întreprinderii de Stat Editura de Imprimare „Statistica” şi a Serviciului fiscal de stat (facturile fiscale). Conform Instrucţiunii privind evidenţa. Valoarea de bilanţ a mărfurilor şi produselor se reflectă la cost sau valoarea realizabilă netă (fără adaosul comercial). factura fiscală. autoturisme. voucher turistic etc. 14 . în baza tenderilor.C. anexă la factura de expediţie.N.C. mărfurile se reflectă în bilanţ în capitolul II „Active curente” subcapitolul 2. acestea se reflectă în contabilitate şi rapoartele financiare în baza metodei calculării din perioada în care sau produs. licenţa. păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special e stabilit nomenclatorul formularelor tipizate de documente cu regim special (factura de expediţie. 24 din Legea contabilităţii şi Regulamentului privind inventarierea (mai amănunţit vor fi examinate în paragraful 2.3. formulare de evidenţă strictă ale Serviciului Fiscal de Stat.N. bon de plată. fişa de recepţie-calculaţie. Componenţa.1 „Stocuri de mărfuri şi materiale” pe postul 240 „Mărfuri” şi postul 230 „Produse”. modul de evaluare şi recunoaştere a stocurilor de mărfuri sunt reglementate de S.3 al prezentei lucrări).C.3). Potrivit S. delegaţie. autobuze. 5 „Prezentarea rapoartelor financiare”. Tipărirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special se efectuiază de către tipografii. foaia de parcurs pentru autocamioane. formulare de evidenţă strictă a vamei. S. Potrivit § 14 al S. 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii” dezvăluie tipurile de cheltuieli ce apar în procesul activităţii oricărei întreprinderii. caracteristica.social-importante comercializarea se produce la preţuri libere cu aplicarea adaosului comercial ce nu depăşeşte 20 la sută în raport cu preţul de achiziţie. anexă la factura fiscală. inclusiv cu activitate comercială. act de achiziţie a mărfurilor.C. 2 „ Stocurile de mărfuri şi materiale” (mai amănunţit vor fi examinate în paragraful 1. Inventarierea stocurilor de mărfuri se efectuează în corespundere cu prevedările art.N.

C 21 „Efectele variaţiilor cursurilor valutare”. că evidenţa contabilă cu bilanţul contabil. are acelaşi conţinut. care devin disponibile şi sunt destinate vânzării sau revânzării în starea în care au intrat în patrimoniu”. 1. mijloacele fixe şi alte active. determinării valorii finale a acestuia sau data calculării valorii realizabile nete. iniţial..N. care apare în rolul de întreprinzător ce vinde mărfuri aduse. 10-11) În lucrarea „Contabilitatea operaţiilor comerciale” autorul R. activele rezultate din operaţiunile în valută străină se contabilizează iniţial în valuta naţională a Republicii Moldova în baza cursului de schimb valutar la data efectuării operaţiunii. obiectele de inventar. p. reprezintă un adevărat material didactic pentru negustor. a apărut în comerţ. Trecerea în revistă a surselor bibliografice aferente temei Definirea stocului de mărfuri de la autor la autor.7. Menţinem. În continuarea cercetării evedenţei comercealizării stocurilor de mărfuri şi produse cu ridicata vom determina sursele bibliografice aferente temei.409) 15 . indiferent de forma de vânzare (cu amănuntul sau cu ridicata). dubla înregistrare şi inventarierea. p. La data întocmirii bilanţului contabil suma stabilită în valută străină a valorii de bilanţ a stocurilor de mărfuri se reflectă în valuta naţională a Republicii Moldova utilizând cursului de schimb valutar la data procurării activului. evaluarea de inventar şi evaluarea de bilanţ ( 2.. publicat la Veneţia în anul 1494. Octavian Bojian în „Contabilitate generală” defineşte mărfurile ca bunuri materiale pe care întreprinderea le cumpără în scop de revânzare sau după o anumită prelucrare. Harea stabileşte: ”mărfurile reprezintă bunuri economice achiziţionate de către agenţii economici în scopul revânzării în aceiaşi stare. „ Tratatus de computis et scripturis” de Luca Pacioli. 13-15 al S. (2. în principal.1.Potrivit art. La mărfuri şi produse se mai atribuie şi stocurile de materii prime.2. Evaluarea stocurilor de mărfuri include evaluarea curentă (la intrarea şi ieşirea stocurilor).

I. dar încă nevalorificate.E. la inventar. Stocul de mărfuri este un factor principal în determinarea costului bunurilor vândute. la ieşirea din patrimoniu.10. trebuie să existe o metodă de determinare atât a cantităţii.C. Deoarece stocurile de mărfuri şi produse reprezintă bunurile achiziţionate şi obţinute în cursul prelucrării în scopul vânzării. elaborat în baza standardului internaţional de contabilitate 2 cu aceiaşi denumire. stabilim că metodele de evaluare a stocurilor în Republica Moldova sunt identice cu metodele de evaluare a stocurilor stabilite de S.. (2. H. costul fiecărui articol din stoc sunt înregistrate în momentul cumpărării sau vânzării. la sfârşitul exerciţiului contabil. Prin sistemul de inventariere periodică stocul de mărfuri existent este determinat periodic. J. Prin sistemul de inventariere continuă.C.190) Comercializărea şi evaluarea mărfurilor şi produselor cu ridicata reprezintă un obiect de cercetare a diferitor cercetători. pe parcursul exerciţiului nu se ţine nici o evidenţă detaliată privind stocul de mărfuri deţinut. că evaluarea mărfurilor se produce în aceleaşi momentele stabilite şi de Standardul Naţional de Contabilitate 2 „Stocuri de mărfuri şi materiale”. Metode de bază pentru evidenţa mărfurilor sunt sistemul de inventariere periodică şi sistemul de inventariere continuă.Anderson.. de obicei. Stocurile de mărfuri şi produse sunt bunuri economice pe care întreprinderea le cumpără ori produce în vederea revânzării.Studiind evaluarea şi comercializarea stocurilor în România stabilim. În final. Needles. cantitatea şi. Evaluarea stocurilor de mărfuri se produce la data intrării în patrimoniu. p. de obicei. cât şi a costului bunurilor existente în patrimoniu.R. la închiderea exerciţiului financiar. Caldwell stocul de mărfuri reprezintă bunurile existente în patrimoniu şi disponibile pentru vânzare către clienţi. În principal definirea este identică de la autor la autor. În continuarea investigării temei comerciale. 16 se va cerceta caracteristica activităţii . După B..

18 „Venitul”).N.C. obiectul fundamental de cercetare a contabilităţii îl constituie marfa şi modul de organizare eficientă a operaţiilor comerciale în care sunt implicate mărfurile. Circulaţia mărfurilor reprezintă o fază a reproducţiei sociale.N. cu predilecţie a stocurilor de mărfuri. Caracteristica. succesiunea mărfurilor din sfera producţiei în cea a consumului pe calea schimbului de mărfuri efectuat prin intermediul banilor.  Supravegherea respectării condiţiilor contractelor economice. alte bunuri neutilizate conform destinaţiei directe şi predestinate vânzării altor persoane (§ 6 lit. reprezintă scopul principal ce urmează a fi realizat de serviciul contabil al acestor întreprinderi. precum şi supravegherea activităţii persoanelor cu răspundere materială. (d) din S.3. Comerţul (activitatea comercială) reprezintă genul de activitate economică desfăşurată de persoane fizice şi juridice. În acest mediu. iar obiectul acestor relaţii îl constituie marfa.1. Obiectivele puse în faţa contabilităţii operaţiilor comerciale pot fi redate sub următoarele aspecte:  Controlul continuu al integrităţii patrimoniului întreprinderii. 2 „Stocurile de mărfuri şi materiale” şi § 6 din S. anume al relaţiilor marfă – bani – marfă. a apărut şi s-a dezvoltat comerţul. Activitatea comercială se bazează pe relaţiile schimbului de mărfuri reglementate de cerinţele legate şi conjunctura pieţei de desfacere. constând în cumpărarea – vânzarea a mărfurilor. care prevede urmărirea prioritară a relaţiilor economice cu partenerii prin respectarea reciprocă a obligaţiilor asumate. 17 .C. produse finite precum şi clădiri. terenuri. Mărfurile reprezintă valori în mărfuri şi materiale achiziţionate pentru revânzare. Pentru activitatea de comerţ. recunoaşterea şi evaluarea stocurilor de mărfuri şi produselor. prestarea de servicii suplimentare la vânzarea lor.

C. 2) Organizarea contabilităţii în cadrul activităţii economice în baza convenţiilor şi principiilor contabile generale stabilite de S. Organizarea corectă a documentării operaţiilor cu mărfurile prin verificarea prealabilă a justeţei acestor operaţii. chiar dacă sunt necesare mai multe operaţii contabile. 4) Se constată factorii ce stabilesc particularităţile activităţii comerciale: • proprietatea asupra mărfurilor primite. Pentru realizarea cu succes a obiectivelor menţionate. specializarea exerciţiilor.C. atunci la decontarea mărfurilor se anulează la aceiaşi valoare. principiul prudenţei. cât şi la vânzare ţinând cont de prevederile S.N.  Verificarea plenitudinii aprovizionărilor şi vânzărilor de mărfuri. valorii actuale etc. costului istoric. 18 . şi a particularităţilor de activitate a întreprinderii. Dacă mărfurile s-au înregistrat la intrare la preţ de vânzare. care desfăşoară activitate comercială. înregistrarea şi stabilirea rezultatelor financiare generate de activitatea comercială şi relevarea rezervelor privind sporirea profitului. necompensării. precum şi reflectarea lor corectă în registrele contabile. permanenţa metodelor. Calcularea şi reflectarea justă a sumelor impozabile şi executarea corectă şi in termen a decontărilor la buget. controlul asupra preţurilor aplicate şi inventarierea periodică a stocurilor de marfă.N. 1 „Politica de contabilitate” (continuitatea activităţii. întreprinderile  comerciale şi alte îtreprinderi. prin înregistrarea la timp a costului mărfurilor vândute şi a veniturilor din vânzări. trebuie să stabilească activitatea economică proprie în axa următoarelor reguli de organizare a contabilităţii operaţiunilor cu mărfuri: 1) Să asigure transparenţa informaţiilor contabile potrivit destinaţiilor şi pretenţiilor utilizatorilor prin intermediul caracterului dedublat al contabilităţii: contabilitatea financiară şi contabilitatea managerială.  Constatarea.) 3) Se impune utilitatea evaluării mărfurilor atât la achiziţie.

Drumul urmat de stocurile de mărfuri se înscriu în relaţia: aprovizionare stocare – vânzare. În cazul când întreprinderea evaluează stocurile la valoarea realizabilă netă (VRN).). indiferent de achitarea contravalorii acestora. actul de achiziţie. Componenţa. 19 . valoarea stocurilor vândute se constată drept cheltuială a perioadei în care se determină veniturile din aceste vânzări. fapt care asigură concordanţa dintre cheltuielile efectuate şi veniturile obţinute. • preţul mărfurilor. cu condiţia existenţei obligatorii a documentului primar însoţitor (factura de expediţie. modul de evaluare şi recunoaştere a stocurilor de mărfuri sunt reglementate de S. • existenţa şi destinaţia ambalajelor.N. etc.C. Stocurile achiziţionate se recunosc în contabilitate. 2 „ Stocurile de mărfuri şi materiale”. se înregistrează pierderi care se constată drept cheltuială în perioada în care s-a efectuat evaluarea. • postul are o valoare care poate fi evaluată cu un grad înalt de exactitate. 2. Potrivit prevederilor S. • forma organizatorico-juridică a întreprinderii.N. recunoaşterea (constatarea) este un proces de includere în rapoartele financiare a postului care corespunde definiţiei elementului din raportul financiar şi următoarele criterii de constatare: • avantajele economice viitoare aferente postului pot fi obţinute de întreprindere. • locul de păstrare a mărfurilor în cadrul unităţii.C. • tipul de vânzare (cu ridicata sau cu amănuntul). • tipul afacerii comerciale (internă şi externă). • caracterul relaţiilor contractuale. În conformitate cu Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare. caracteristica.• statutul vânzătorului de mărfuri. factura fiscală.

Evaluarea în contabilitate constă în cuantificarea şi exprimarea în unităţi monetare a mărimii elementelor patrimoniale şi a operaţiilor economice şi financiare cu modificările intervenite în masa patrimoniului. 2. metoda FIFO.urmăreşte în esenţă menţinerea activităţii întreprinderii la timpul viitor. pentru evaluarea stocurilor în contabilitatea curentă se utilizează: metoda costului mediu ponderat.R. fără întreruperi şi discontinuităţi. singura în măsură să asigure conservarea valorii iniţiale (istorice) şi menţinerea capitalului. Principiul alegerii formei de evaluare — presupune opţiunea asupra unei modalităţi de evaluare în funcţie de natura acesteia. 3. O asemenea abordare exclude supraevaluarea activelor şi veniturilor. 5. O eventuală schimbare a metodei de evaluare trebuie menţionată în politica de contabilitate. care constituie premisele teoretice ale unei evaluări corecte. De exemplu pentru bunurile vândute clienţilor se utilizează preţurile. iar pentru cele consumate intern se utilizează costurile de producţie. In acest sens pot fi reţinute următoarele principii: 1. financiare şi asupra rezultatelor întreprinderii.presupune identificarea punctuală a bunurilor supuse evaluării inclusiv delimitarea concretă a acestora în timp şi spaţiu. în timp ce pentru evaluarea de bilanţ se foloseşte costul efectiv sau V. O evaluare corectă trebuie să se fundamenteze pe valoarea de utilitate (valoarea reală). pentru asigurarea comparabilităţii informaţiilor contabile. 4. 20 . Astfel. Principiul permanenţei metodelor . metoda LIFO. La baza evaluării contabile se află o serie de principii. Principiul determinării obiectului evaluării . Principiul continuităţii activităţii .N.presupune continuitate în aplicarea normelor şi regulilor utilizate la evaluare. Principiul prudenţei – presupune că la evaluarea patrimoniului se ţine cont de eventualele riscuri şi pierderi. respectiv subevaluarea pasivelor şi cheltuielilor. inclusiv influenţele acestei modificări asupra situaţiei patrimoniale.

N. 2). La intrarea în patrimoniu stocurile de mărfuri se evaluează şi se înregistrează în contabilitate – la valoarea de intrare. servicii broker. În costul de achiziţie nu se includ impozitele care ulterior urmează a fi restituite de către organele fiscale şi rabaturile acordate de furnizori (§9 din S.12): Am luat acest exemplu din trecut. la ieşirea din patrimoniu – evaluarea curentă. • la inventariere. potrivit invoisului( Rehnung) № 189646 din 19. transport extern. iar la data întocmirii bilanţului contabil – evaluarea de bilanţ. asigurare. cheltuieli de tranzit. transport pe parcursul intern. cheltuieli de încărcare-descărcare. care constă din următoarele elemente: • valoarea de cumpărare a stocurilor.C.2008. care este importată de la „KWS SAAG AG” Germania. stocurile de mărfuri şi materiale pot fi evaluate în următoarele momente reprezentative ale perioadei de gestiune: • la intrarea în patrimoniu. • la ieşirea (trecerea în consum) din patrimoniu. • cheltuieli accesorii de achiziţionare (comisioane.N. si contractului N 07/08-2 din 19.2008 ( anexa1. 2 „Stocuri de mărfuri şi materiale”.C. • la data întocmirii rapoartelor financiare. că prezinte un interes pentru contabil. Vom examina formarea valorii de intrare a maşinii de recoltat sfeclă. recepţie etc. • taxe vamale aferente stocurilor importate.03. Tabelul 2 21 . La intrarea în patrimoniu are loc evaluarea iniţială (istorică). la inventariere – evaluarea actuala la valoare de inventar (de utilitate) .Potrivit prevederilor S.03.

3. 3) la valoarea de bilanţ a stocurilor destinate schimbului. 2) la valoarea venală a stocurilor eliberate în procesul schimbului.44 695. corectată cu suma mijloacelor băneşti plătite sau echivalentul acestora.16 531. M.3603lei Cheltuieli de transport aero (Moldova) Taxa pentru executarea procedurilor vamale la export ((rd.Determinarea costului de achiziţie a „seminţilor de sfeclă” (anexa 1. în cazul când nu există valoare venală confirmată. stabilit la data întocmirii declaraţiei vamale.40 ) Proceduri vamale (altele) Servicii broker şi alte proceduri Serviciile de control fitosanitar Costul de achiziţie (rd. 1. 22 .12 E x 16.5+rd. daca nu poate fi aplicata precedenta: 1) la valoarea venală a stocurilor primite în urma schimbului. obţinute cu titlu gratuit sau prin donaţie valoarea de intrare – valoarea de utilitate.4+rd. 5.3+ rd.00 290 432. 4.1.23) Nr.N.1+ rd.58 65. Elementele costului de achiziţie Valoarea de procurare 17597.2) x 0.32 1151. În scopul impozitării valoarea de intrare se determină în acelaşi mod ca şi în contabilitatea financiară.83 94.33 Contabilitatea valorii de intrare a maşinii de recoltat sfeclă se va prezenta în § 2. Evaluarea stocurilor de mărfuri a căror valoare este exprimată în valută străină se efectuează în lei moldoveneşti prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al B. 6. Stocurile primite în urma schimbului sunt evaluate în urmatoarea succesiune. 4) la valoarea contractuală. Pentru stocurile de mărfuri aduse ca aport la capital statutar.6) Valoarea (lei) 287 894. „Contabilitatea intrării stocurilor de mărfuri” a prezentei lucrări. 2. corectată cu suma mijloacelor băneşti plătite sau echivalentul acestora.1+rd.2+rd.

care apar după înregistrarea la intrări a stocurilor de mărfuri .M. 2). ca rezultat acestea intră în patrimoniu la diferite valori. În condiţiile economiei de piaţă bunurile economice se achiziţionează la diferite preţuri şi. în cazul unui sortiment care variază rapid. 2) .C. Acest fapt face dificilă determinarea bunurilor la ieşirea din patrimoniu. Stocurile de mărfuri la finele perioadei de gestiune se evaluează la valoarea de intrare a ultimelor loturi de stocuri intrate (§ 24 din S. De aceea are loc evaluarea stocurilor de mărfuri în contabilitatea curentă după următoarele metode: • Metoda de identificare poate fi aplicată la unităţile ce desfasoara activitate de comerţ a căror activitate presupune procurarea şi vânzarea mărfurilor scumpe (automobile. de aceea evaluarea stocurilor de mărfuri ieşite se efectuează în aceiaşi consecutivitate. • Metoda FIFO presupune că stocurile de mărfuri primele intrate sunt şi primele ieşite. la achitarea datoriilor faţă de furnizori se recunosc ca venituri sau cheltuieli ale activităţii financiare şi nu afectează valoarea de intrare a stocurilor de mărfuri.) presupune determinarea costului mediu ponderat şi a valorii stocurilor ieşite.N.).Diferenţele de curs valutar.C. Soldul stocurilor de mărfuri la finele perioadei de gestiune se evaluează la valoarea de intrare a primelor loturi de stocuri intrate (§ 24 din S. • Metoda costului mediu ponderat – prevede că costul stocurilor de mărfuri ieşite şi a celor rămase la finele perioadei de gestiune se determină în baza costului mediu ponderat al unităţilor similare aflate în stoc la începutul perioadei de gestiune şi procurate în cursul acestei perioade. Metoda costului mediu ponderat (C.N. utilaje. • Metoda vânzărilor cu amănuntul se aplică în comerţ la evaluarea unei cantităţi mari de mărfuri care au un profit relativ egal în preţul vânzărilor.P. • Metoda LIFO presupune că stocurile mărfuri ultimele intrate sunt primele ieşite. Relaţia de determinare a costului mediu ponderat şi a valorii stocurilor ieşite pot fi prezentate astfel: 23 . bijuterii etc.

02 14. 600 buc. Tabelul 3 Calculul costului mărfurilor ieşite (consumate) prin metoda FIFO (in lei) Data Explicaţii Intrări Ieşiri Stoc 24 .02 700 buc. Exemplul 1. Pe măsura epuizării lotului.M.02 3.M.02 23. Ieşiri: 08. În decursul lunii au avut loc următoarele intrări de stocuri: 06. stocurile ieşite din gestiune sunt evaluate la valoarea de achiziţie a primei intrări.500 buc. la preţ 220 lei 800 buc.P.02 . la preţul 200.3) Vom utiliza un exemplu convenţional pentru exemplificarea metodelor de evaluare curentă a stocurilor de mărfuri. ce este stabilit în Politica de evidenţa (anexa 1.02 13. Pentru calcularea şi determinarea costului stocurilor ieşite în baza ultimelor 3 metode vom utiliza următoarele date iniţiale : 1. Iniţial vom calcula costul marfurulor iesite de la intreprindere prin metoda FIFO. la preţ 210 lei 1000 buc.L se utilizează pentru evaluarea curentă a stocurilor de mărfuri metoda FIFO.R. în ordine cronologică. Stocul la 01. stocurile ieşite din gestiune sunt evaluate la valoarea de intrare a lotului următor.P = (Valoarea stocului iniţial + Valoarea intrărilor) / (Cantitatea în stocul iniţial + Cantitatea intrată) Valoarea stocurilor ieşite = C.C. 1200 buc.00 lei. Potrivit acestei metode. x Cantitatea stocurilor ieşite La întreprinderea ÎCS „Marr Sugar Moldova” S. 2. la preţ 240 lei 800 buc.02 27.

00 240.00 63 000 10000 0 500 500 700 400 400 1000 400 200 210.00 216. Potrivit acestei metode.6 7 65900 0 400 260 0 400 31 Stoc final 400 240 96 000 În condiţiile unei inflaţii puternice folosirea acestei metode poate să aducă la pericolul falimentării întreprinderii. stocurile ieşite din gestiune sunt evaluate la valoarea de achiziţie a ultimei intrări.00 220. In continuare vom examina evaluarea stocurilor prin metoda LIFO pentru observarea specificului aplicării. Pe măsura epuizării lotului. stocurile ieşite din gestiune sunt evaluate la valoarea de intrare a lotului anterior.00 210. până la epuizare.Can-tea Preţul Valoarea Can-teaPreţul Valoarea Can-teaPreţul Valoarea 01 06 08 Sold iniţial Intrări Ieşiri 500 700 200 210 100 000 147 000 500 300 200.54 96 000 56300 0 17600 0 Ieşiri TOTAL 3000 219. Tabelul 4 25 .00 84 000 44 000 800 800 800 200 200 210 210 210 220 220 220 240 240 100 000 100 000 147 000 84 000 84 000 220 000 176 000 176 000 192 000 96 000 13 14 23 27 Intrări Ieşiri 1000 220 22000 0 800 Intrări 240 19200 0 800 220. precum şi al supradimensionării profitului şi fiscalităţii.

C.N. Prima metodă presupune actualizarea costului mediu ponderat după fiecare intrare.Calculul costului mărfurilor ieşite (consumate) prin metoda LIFO (în lei) Data Explicaţii Intrări Ieşiri Stoc Can-teaPreţul Valoarea Can-tea Preţul Valoarea Can-tea Preţul Valoarea Sold iniţial 500 200 100 000 500 200 100 000 Intrări 700 210 147 000 500 200 100 000 700 210 200 200 220 200 220 200 220 240 200 200 147 000 80 000 80 000 220000 80 000 88 000 80 000 88 000 192000 80 000 80 000 Ieşiri Intrări Ieşiri Intrări 800 240 192000 1000 220 22000 0 600 220 132000 700 100 200 210 140000 21 000 400 400 1000 400 400 400 400 800 01 06 08 13 14 23 27 800 Ieşiri TOTAL 3000 219. 2 : 1) calcularea unui cost mediu ponderat unitar după fiecare intrare. în conformitate cu § 19 din S. aplicarea acestei metode duce la micşorarea profitului şi. Tabelul 5 26 . poate fi aplicata în 2 variante. Multitudinea de calcule presupuse de această variantă impune folosirea ei în condiţiile unei dotări tehnice corespunzătoare. se diminuează obligaţiile fiscale ale întreprinderii.6 7 65900 0 400 260 0 240 220 222. Metoda costului mediu ponderat. Utilizarea metodei date permite nivelarea variaţiilor de preţuri în condiţiile fluctuaţiei lor. în consecinţă. 69 192000 88 000 579000 400 400 31 Stoc final Comparativ cu metoda FIFO. 2) determinarea unui cost mediu ponderat unitar lunar.

39 56781 TOTAL 7 0 3 400 Stoc final Stoc Preţul Valoarea 200.83 16466 400 4 Intrări 1000 220 22000 1400 0 Ieşiri 600 215.Calculul costului mediu ponderat după fiecare intrare (în lei) Data Explicaţii Intrări Ieşiri Can-tea Preţul Valoarea Can-tea Preţul Valoarea Can-tea Sold iniţial500 200 100 000 500 Intrări 700 210 147 000 1200 Ieşiri 800 205.6 65900 2600 219.00 100 000 205.67 87864 Stoc final 01 06 08 13 14 23 27 31 27 .98 227.83 247000 205.67 17573 6 Intrări 1000 220 22000 0 Ieşiri 600 219.67 13170 0 800 240 19200 Intrări 0 1200 219.95 12957 800 3 800 240 19200 1600 Intrări 0 1200 227.83 82336 215. Tabelul 6 Calculul costului mediu ponderat global (calculat lunar) (în lei) Data Explicaţii Intrări Ieşiri Stoc Can-tea Preţul Valoarea Can-tea Preţul Valoarea Can-tea Preţul Valoarea Sold iniţial500 200 100 000 Intrări 700 210 147 000 Ieşiri 800 219.95 215.6 65900 2600 218.67 57113 TOTAL 7 0 6 400 219.98 91187 Determinarea costului mediu ponderat unitar lunar utilizând aceleaşi date vor fi prezentate în tabelul 6.98 302336 172763 364763 91187 01 06 08 13 14 23 27 31 227.98 27357 400 Ieşiri 6 3000 219.95 227.67 26360 Ieşiri 0 3000 219.

valoarea de inventar este valoarea stabilită la evaluarea elementelor patrimoniale la momentul inventarierii. aceasta trebuie să fie aceeaşi pentru toată perioada de gestiune şi cea ulterioară. În vederea asigurării integrităţii bunurilor economice întreprinderile efectuează inventarierea acestora. pentru a asigura comparabilitatea informaţiilor şi posibilitatea unei analize în dinamică. Dezavantajul acestui procedeu constă în necesitatea aşteptării sfârşitului de perioadă pentru evaluarea ieşirilor. 28 . Actualmente ÎCS „Marr Sugar Moldova” S. Potrivit art. stabilim că cea mai mare valoare a mărfurilor ieşite se înregistrează la utilizarea metodei LIFO.ca urmare. Indiferent de metoda practicată de întreprindere. Evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale la întocmirea rapoartelor financiare (evaluarea de bilanţ) are ca scop obţinerea prin bilanţ a unei situaţii reale a patrimoniului şi a stocurilor. La inventariere pot fi constatate şi stabilite valorile care delimitează stocurile în 3 categorii: 1) stocuri care nu prezintă deprecieri şi valoarea de inventar a cărora este egală cu valoarea de intrare (de bilanţ). iar cea mai mică valoare a mărfurilor ieşite se înregistrează la utilizarea metodei FIFO.L utilizează aceasta metoda. Stocurile se evaluează la inventariere la valoarea de inventar sau de utilitate. în funcţie de utilitatea bunului şi preţului pieţei. 3) stocurile la care utilitatea sau preţul pieţei creşte şi. 11 din Regulamentul privind inventarierea nr.27 din 28 aprilie 2004. Comparând valoarea costului mărfurilor ieşite şi valoarea stocurilor finale. valoarea de inventar este mai mică decât valoarea de bilanţ. deci valoarea de inventar este mai mare decât valoarea de intrare ( de bilanţ).R.Avantajul acestui procedeu constă în nivelarea variaţiilor de preţuri în condiţiile fluctuaţiei lor. 2)stocurile care au suferit deprecieri se evaluează la un preţ posibil de valorificat şi .

fiscalitate şi rentabilitate. 46 alin. Valoarea realizabilă netă (V. articol cu articol. produse şi comercializate în unul şi acelaşi sector geografic..N. 2 ).. (3) din Codul Fiscal). Fiscalitatea şi rentabilitatea sunt principalii factori care condiţionează adoptarea unei metode sau a alteia.R.N. comisioanele cedate. putem identifica două tipuri de preţuri: 29 . fără a amplifica volumul muncii de calcul. aprovizionare şi vânzare.R.C. sau pe grupe de articole similare. adică în cazurile: 1) reducerii preţului de vânzare a stocurilor (preţul de piaţă este mai mic). 2) deteriorării parţiale. Evaluarea stocurilor de mărfuri la valoarea realizabilă netă se efectuează atunci când aceasta este sub cost. deoarece evaluarea cantităţii de stocuri la sfârşitul perioadei este cheia care conduce la supra sau subevaluarea profitului. Stocurile trebuie să fie evaluate la V. în limitele unuia şi aceluiaşi sortiment. iar pe această bază încadrarea sau nu în principiul prudenţei. În scopul impozitării se acceptă metodele de evidenţă a stocurilor de mărfuri aplicate de către întreprindere conform legislaţiei cu privire la contabilitate (art. diminuată cu cheltuielile accesorii pentru comercializarea lor.) reprezintă preţul probabil de vânzare al stocurilor în procesul activităţii economice ordinare. care au aceeaşi destinaţie sau utilitate finală. Factorul determinant în desemnarea alternativelor în deciziile de cumpărare sau de vânzare a mărfurilor este preţul. Indiferent de metoda adoptată valoarea stocurilor reprezintă o problemă a cărei rezolvare depinde de complexitatea structurii sortimentale. cum sunt cheltuielile de transport.Stocurile de mărfuri şi materiale se reflectă în rapoartele financiare la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă (§ 6 din S.N. Dacă privim evaluarea mărfurilor prin prisma doar a celor două momente caracterizate prin repetabilitate. alte cheltuieli de desfacere. 3) majorării cheltuielilor rămase de efectuat la comercializarea stocurilor. Structura sortimentală impune folosirea aceleai metode care să asigure o evaluare cât mai exactă în raport cu realitatea. cheltuieli în perioada de garanţie.

 În funcţie de puterea de cumpărare a monedei naţionale: negociabilitate – cu partenerii.  dobânzile plătite pentru utilizarea creditelor comerciale etc. în care se includ sumele plătite furnizorului pentru mărfuri şi cheltuieli de transport – aprovizionare.• Preţuri de cumpărare. În activitatea sa ÎCS „Marr Sugar Moldova” S.  taxele vamale. desigur de bază. • Preţuri de vânzare. La prestarea serviicilor pentru 30 . cu ocazia încheierii contractelor. Preţul de cumpărare este doar o componentă . Preţul de cumpărare reprezintă echivalentul sumei plătite sau de plătit pentru mărfurile achiziţionate de la furnizori. prestate de BTA şi alte intreprinderi. Aceste preţ se caracterizează prin: • fluctuaţie:  În raport de corelaţia cerere-ofertă. în care se includ sumele plătite pentru procurarea acestora.R. Cheltuielile de transport-aprovizionare (CTA) sunt formate din plăţile efectuate în beneficiul altor persoane antrenate la procesul de aprovizionare şi includ următoarele elemente:  sumele achitate organizaţiilor pentru servicii informaţionale şi consulting în procurarea mărfurilor sau intermedierea operaţiei comerciale. Preţul de achiziţie a mărfurilor se formează din cheltuielile suportate pentru procurarea acestora.  taxele de tranzitare pe teritoriul străin. procedurile vamale şi alte impozite nerecuperabile.  asigurarea mărfurilor pe durata transportării. folosit cu ocazia evaluării mărfurilor cumpărate şi intrate în patrimoniu. accizele aplicate. a costului de achiziţie.  cheltuielile de transport – executate de organizaţiile specializate sau cele suportate efectiv prin utilizarea transportului propriu.L se foloseşte de serviciile de transport.

prin combinarea procentului cu suma fixă.4 a. • nivelul adaosului comercial diferenţiază în funcţie de natura mărfurilor desfăcute (în funcţie de nivelul cheltuielilor de desfacere) şi profitul întreprinderii.b. iar suma stabilită adăugându-se la acesta). Deoarece ÎCS „Marr Sugar Moldova” SRL evidenţiază mărfurile la valoarea de intrare suma adausului comercial nu se reflectă în contabilitate. • ca diferenţă între preţul de vânzare şi costul de achiziţie. care poate fi denumită marja comercială. ori la finele terminării expedierii mărfei (1-.. Principalele caracteristici ale adaosului comercial sunt: • mărimea adaosului comercial se stabileşte de vânzător dar se negociază cu clientul în momentul negocierii preţului de vânzare care o include. La finele lunii. Preţul de vânzare se compune din costul de achiziţie a mărfii şi adaosul comercial (diferenţa între preţul de vânzare şi preţul de cumpărare). • mixt. zile) în baza acestor (anexa 1.fiecare drum se întocmeşte factura de expediţie ( anexe1.6) Preţurile de vânzare reprezintă echivalentul bănesc al sumelor încasate sau de încasat ca urmare a vânzării mărfurilor. • în sumă absolută (fixă) la cantitatea de marfă.c).. • mărimea adaosului comercial fluctuează odată cu fluctuaţia preţului de vânzare pe grupe sau sortimente de mărfuri.5) şi se eleberează factura fiscală 31 . Adaosul comercial se poate stabili: • procentual (procentul aplicându-se la costul de achiziţie. documente se întocmeşte act de lucrările executate ( anexa 1.

Contabilitatea stocurilor de mărfuri 2. ca plusuri la inventariere etr. prin faze mediatoare de care dispune: aprovizionare. În prezent. îngrăşăminte. stocare şi vânzare. Mărfurile pot întra şi de la prelucrare.1). saci. fluxul mărfurilor în cadrul activităţii comerciale poate fi prezentată în figura 1 . aprovizionarea cu mărfuri cu delegatul propriu al unităţii. Contabilitatea intrării mărfurilor Circulaţia mărfurilor. prin import direct sau prin intermediari şi de la alte întreprinderi comerciale. presă granulată. chimicale toxice şi alte mărfuri. benzina. dintre care putem menţiona principalele: aprovizionarea cu mărfuri fără delegatul propriu al unităţii. În componenţa stocurilor de mărfuri la ÎCS „Marr Sugar Moldova” SRL se includ: motorina. se cunosc multiple forme de aprovizionare a unităţilor cu mărfuri. Aprovizionarea cu mărfuri. 32 .1. Aprovizionările se refcectează în baza contractelor încheiate între vînzător şi cumpărător (anexa2. Pornind de la specificul activităţii comerciale. presă uscată. zahăr. Aprovizionarea se defineşte ca act comercial de trecere a mărfii din proprietatea vânzătorului în proprietatea cumpărătorului cu acordul expres sau tacit al ambilor parteneri. poate fi constatată odată cu crearea stocului de mărfuri propuse spre comercializare. melasă. ulei. în general se face de la agenţii economici şi persoane fizice cu activitate industrială şi agricolă.Capitolul II. prin returnări de la clienţi.

cu care se prezintă la furnizor pentru primirea şi recepţionarea mărfurilor. anexă la factura de expediţie. modul de predare-primire a mărfii. anexa la factura fiscală.modul de expediere a produselor.). calitatea produselor. modul de achitare. 33 . Totodată întocmeşte documentele de transport şi de livrare în dependenţă de necesitate: factura fiscală . rezilierea contractului. ca document ce confirmă descărcarea gestiunii împreună cu documentele de însoţire a mărfurilor livrate. care poate folosi transport propriu sau apeleaza la serviciile organizaţiilor specializate (calea ferată. factura de expediţie. încheiat. paşapoartele tehnice etc. rechizitele părţilor. certificatul de calitate. Persoana responsabilă care însoţeşte mărfurile este numită cărăuş. de ÎCS „Marr Sugar Moldova” SRL cu IM „Tirex-Petrol”SA pentru livrarea produselor petroliere: obiectul contractului. Aprovizionarea cu mărfuri fără delegatul propriu al unităţii (pe răspunderea furnizorului). etichetele de ambalare.preşurile. tremetul de acţiune a contractului. Acest proces-verbal se anexează la raportul gestionarului furnizorului.Acestea trebuie să conţină clazele principale asemeni contractului. care se consemnează în proces-verbal de autorecepţie şi constă în identificarea şi verificarea calitativă a mărfurilor ce se livrează. Aprovizionarea cu mărfuri prin delegat propriu al unitatii. constă în ridicarea mărfurilor de la furnizori de către delegatul propriu al întreprinderii. La ÎCS „Marr Sugar Moldova” SRL achiziţionarea mărfurilor se efectuiază prin delegat propriu. Delegatului întreprinderii i se înmânează o delegaţie ( anexa 2. în cadrul căreia transportul mărfurilor revine furnizorului. soluşionarea litigiilor.2). La această etapă furnizorul ambalează corespunzător mărfurile pe care le predă cărăuşului. Înainte de expedierea mărfurilor furnizorul procedează la autorecepţia unilaterală a mărfurilor ce urmează a fi livrate. întreprinderile de transport auto etc.clauze suplimentare. răspunderea contractuală. Cărăuşul asigură integritatea mărfurilor în timpul transportării până la destinaţie şi anunţă destinatarul despre sosirea bunurilor la depozit. în raport cu prevederile contractului de livrare. certificatul de conformitate.

au fost primite de la furnizorul „IPSCR ” (Inspecţia fitosanitară) Chişinău : certificat fitosanitar pentru seminţe de sfeclă . termenul de valabilitate. Delegatul trebuie cel târziu în ziua următoare după primirea valorilor să prezinte în contabilitate documentele însoţitoare pentru valorile în mărfuri recepţionate şi predate la depozit sau gestionarului. care au fost importate de la KWS SAAG AG (Germania) (anexa 2.4 ). delegatul trebuie să verifice ambalajele şi cantitatea mărfurilor primite în conformitate cu datele din documentele însoţitoare. nr.3) . Aceste serviciile nu se impozitează cu TVA.294 din 17 martie 1998. iar la sfârşitul anului se distrug printr-u proces-verbal de lichidare. eliberarea mărfurilor de către furnizori poate fi efectuată fără delegaţie. cel mult 15 zile (Instrucţiunea cu privire la eliberarea delegaţiilor pentru ridicarea valorilor în mărfuri şi materiale. La aprovizionarea cu mărfuri şi livrarea lor centralizată întreprinderilor. numele şi funcţia delegatului. În Registrul menţionat. 2. (anexa 1. data eliberării. aprobată prin Instrucţiunea Guvernului R. Costul serviciilor de cercetare şi eliberarea certificatului constituie 94. de regulă. La primirea mărfii de la furnizor. Delegaţiile neutilizate urmează să fie restituite întreprinderii.4 ). La ÎCS „Marr Sugar Moldova” SRL controlul după folosirea delegaţiilor se efectuiază prin completarea chitanţei la fiecare delegaţie (anexa 2. se înscriu: numărul delegaţiei. La restituirea delegaţiilor nefolosite se face o însemnare pe delegaţie prin înscrisul „nefolosit㔺i în rubrica „menţiuni despre îndeplinirea dispoziţiilor” a Registrul de evidenţă a delegaţiilor (anexa 2. Delegaţia s-a înregistrat in Registrul de evidenţă a delegaţiilor(anexa 2.). Delegaţiile nefolosite se păstrează până la sfârşitul anului gestionar.3) Termenul de valabilitate a delegaţiei se stabileşte în dependenţă de posibilităţile existente pentru primirea şi transportarea valorilor în cauză conform contractului sau altui document în baza căruia a fost eliberată delegaţia dar.00 lei.20).2.M. În aceste 34 . eliberată lui C Olaru. denumirea furnizorului şi semnătura delegatului.Potrivit delegatiei N 480847 din 18 martie 2008. aprobat de preşedintele comisiei centrale de inventariere.

Cumpărătorul verifică calitatea şi cantitatea mărfurilor primite în conformitate cu prevederile contractului. la depozitul cumpărătorului.cerinţelor standardelor tehnice. Pentru mărfurile corespunzătoare cantitativ. calitativ jestionarul le primeşte. condiţiilor tehnice etc. Ordinea primirii mărfurilor şi documentarea achiziţionării depinde de: 1) locul recepţionării – la depozitul furnizorului. defecte de fabricaţie comisia întocmeşte un proces-verbal comercial în 4 exemplare. 2) caracterul recepţiei – după cantitate. În cazul stabilirii unor abateri. reţelelor de preparare. cum ar fi deteriorarea ambalajelor sau violarea sigiliului încărcăturii. existenţa sau lipsa documentelor de însoţire. iscălind factura fiscală stabilind intrarea mărfurilor în gestiune. rămas la furnizor şi semnătura sa de primire a valorilor. Primirea mărfurilor în gestiune se execută de o comisie specială care funcţionează permanent în cadrul întreprinderii. cu care gestionarul adevereşte exemplarul documentului de însoţire. atunci acestea se impun furnizorului prin restituire sau schimb prin 35 . design-ului solicitat. de la întreprinderile de transport sau intermediare. 3) corespunderea – în raport cu condiţiile contractuale sau documentele de însoţire. structurii mărfurilor din aceiaşi grupă.cazuri destinatarul mărfurilor este dator să comunice furnizorilor modelul ştampilei. Tot aici pot fi constate abaterile de preţuri stabilite în condiţiile contractuale. Conformarea componenţei presupune verificarea tipului de marfă. precum şi erorile constate în calcularea sumelor şi taxelor aferente. în cazul aprovizionării cu mărfuri pe răspunderea furnizorului. Dacă abaterile în cantitate şi deficienţele calitative s-au stabilit. Aprecierea calităţii mărfurilor presupune verificarea corespunderii indicatorilor calitativi. lipsuri în cantitatea mărfurilor. Verificarea cantităţii mărfurilor presupune stabilirea masei nete şi cantitatea unităţilor marfare furnizate în stare neambalată sau conform masei brute sau poziţiei de marfă în cazul mărfurilor ambalate. după calitate şi componenţă. culorii etc. a aspectului comercial.

prealabil reducându-se diferenţele ce se încadrează în normele de perisabilitate naturală. Contabilitatea acestor mărfuri se reflectă prin partida simplă . sau depistării manco. în care trebuie să se conţină informaţii privind cantitatea. Mărfurile necalitative pot fi returnate furnizorului sau primite la un preţ mai mic convenit cu furnizorul acestor mărfuri. Odată cu recepţia mărfurilor. În punctele 12. Acelaşi document se utilizează şi în cazul stabilirii vinei organizaţiei de transport. la recepţia mărfurilor. sau calităţii mărfei inadecvată. acestea se transmit către locul de păstrare sau persoana cu răspundere materială.2000.14 acestui Regulament este prevăzut. că faptul lipsei unor mărfuri. Dacă el nu se prezintă. La stabilirea unor abateri în calitatea mărfurilor. În cazul când. desemnat cu acordul acestui organ. aprobat prin Hotărărea Guvernului nr. ele se imputează delegatului. calitatea şi componenţa detaliată a mărfurilor.scrisoarea de reclamaţie. 1068 din 20. 36 . Pentru aprecierea preţului mărfurilor nefacturate poate fi utilizată informaţia conţinută în contractul de livrare sau preţurile ultimelor intrări ale aceluiaşi tip de marfă.10. Dacă se constată diferenţe faţă de actele însoţitoare. comisia de recepţie întocmeşte un Proces-verbal de recepţie unilaterală în 2 exemplare. este necesară prezenţa unui specialist al Centrului Naţional de Standardizare. se întocmeşte actul bilateral cu reprezentaţii furnizorului. În cazul când cumpărătorul refuză recepţia mărfurilor recepţia acestora se efectuează în baza procesul verbal de primire a mărfurilor în custodie.partnerii se folosesc de prevedările Regulamentului cu privire la recepţionarea mărfurilor conform cantităţii şi calităţii în Republica Moldova. Metrologie şi Certificare sau unui reprezentant competent al prganului administraţiei publice locale. Un exemplar al Procesuluiverbal de recepţie unilaterală urmează a fi trimis furnizorului cu indicaţia de a transmite în ordine de urgenţă setul de documente însoţitoare. nu există documente de însoţire sau lipsesc unele acte distincte. care nu atrag răspunderea furnizorului.

ambalaj etc. Pentru organizarea contabilitatii sintetice a mărfurilor aflate în proprietatea întreprinderii se utilizează contul de activ 217 „Mărfuri”. operaţiile de achiziţie perfectate cu factura fiscală se înregistrează în Registrul de evidenţă a procurărilor (anexa 2. deschid subconturi pentru diferite tipuri de mărfuri.3): 217 1”Zahăr din sfeclă” 217 2 „Melasă din sfeclă” 217 3 „Borhot uscat” 217 4 „Produse petroliere” 217 5 „Ulei” 217 6 „Saci” 217 8 „Îngrăşăminte şi chimicate” 217 9 „Alte mărfuri” Suplimentar în contabilitatea intreprinderii analizate la subconturile enumarate pentru detaliere se deschid şi conturi de gradul III. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea mărfurilor. Soldul contului este debitor şi reprezintă valoarea mărfurilor la finele perioadei de gestiune (Anexa2. La ÎCS „Marr Sugar Moldova” SRL la contul 217”Marfuri” se deschid următoarele subconturi (anexa 2. Mărfurile primite în custodie se evidenţiază în contabilitate la contul de activ 921”Valori în mărfuri şi materiale primite în custodie”(anexa 2. Concomitent. insa intreprinderile pentru facilitatea organizării contabilitatii.Întreprinderea ÎCS „Marr Sugar Moldova” SRL dispune de trei depozite de păstrare a mărfurilor: depozitul 301. De exemplu. iar în credit ieşirea acestora.8 paj.5). la subcontul 217 4 „Petrol” se deschid următoarele conturi de gradul III: 217 41 „Benzină A-76” 217 42 „Benzină A-95” 217 43 „Motorină”.7) 37 . depozitul 501. depozitul 401. Planul de conturi contabil nu prevede deschiderea conturilor de gradul II la contul de gradul I 217”Marfuri”.6) .

certificat de origine (anexa 1. 1. privind valoarea serviciilor de transport. În special.12). Valoarea de intrare a marfurilor recepţionate de la furnizorii locali e încărcata cu mai puţine elemente.18-1. - Pentru evaluarea iniţială a mărfurilor importate. achitarea ordinul de plată în valută străină pentru achitarea impozitelor (TVA. ) care include valoarea de scrisoarea de transport internaţional (anexe 1. documentele bancare (ordinul de plată.24).L. 1380XIII din 20 noiembrie 1997 valoarea în vamă e constituită dintr-o serie de elemente. facturi fiscale.16. - procedurilor vamale (anexe 1. Poate fi ajustata cu valoarea serviciilor de transport.11). ceia ce de fapt este caracteristic vânzărilor cu ridicata. include valoarea de cumparare datorată furnizorului.14).20). ordinul de plată în valută certificate fitosanitare (anexa 1. Întreprinderea se aprovizionează cu mărfuri de la furnizori locali si straini .La ÎCS „Marr Sugar Moldova” SRL valoarea mărfurilor se evidenţiază pe preţ de achiziţie. achiziţionează marfa de la furnizori străini. - străină). În conformitate cu Legea cu privire la tariful vamal nr.9) şi declaraţia privind valoarea calculul procedurilor vamale (anexa 1.15.R. - taxa vamală şi pentru procedurile vamale). element formatoriu a valorii e valoarea in vamă. Rechnung. Întreprinderea ÎCS "Marr Sugar Moldova" S. cumpărare a bunului material (anexa 1. factura furnizorului (invoice. Importul se contabilizeaza in baza următoarelor documente primare: - contractul de cumpărare (import) (anexa 1.17). 1. declaraţia vamală (anexe 1.8). principalele fiind: 38 . - mărfurilor în vamă ( anexa 1.13).

12 EURO sau 287894.12) ÎCS „Marr Sugar Moldova” SRL a importat seminţi de sfeclă 3 soiuri (LAVINA.taxele pentru procedurile vamale.”Aeroport Internaţional Chişinău .38 lei 39 .287 894.25).2008 de la I.31 lei şi TVA -106.”Aeroport Internaţional Chişinău” . * La valoarea seminţelor procurate în suma de 287 894.637.Debit contul 217 „Mărfuri”.26 lei -Credit contul 5393”Datorii pe termen scurt faţa de alţi creditori” – la suma totală a datoriei faţă de furnizor .12 EURO) * La suma serviciilor de păstrare seminţelor la aeroport –suma 531.valoarea de cumpărare a bunurilor importate. încheiat cu „KWS SAAT AG (Germania) (anexa 1.03..08.106.16 lei -Credit contul 521”Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – la suma totală a datoriei faţă de furnizor .S.24) şi Rechnung N 10501198 din 19. (anexa 1. subcontul 217 9„Alte mărfuri conturi analitice „seminţe sfeclei de zahăr pe soiuri”. LUCIANA. NASTEA) în valoarea de 17 597.taxa vamală.S. al prezentei lucrări).16 lei (valoarea de intrare a mărfurilor a fost calculată în § 1.la suma TVA trecută in cont .23) s-a reflectat prin formule contabile.03.2008(Invoisului) (anexa 1. subcontul 217 9„Alte mărfuri”.03.12 şi 1. . subcontul 5342 ”Datorii privind taxa pe valoare adăugată” . Înregistrările contabile la importul în baza documentelor nominalizate (anexele 1.16 lei(17 597.3.26 lei (factura fiscală RU 0774922 din 25.32 lei -Debit contul 534 ”Datorii privind decontările cu bugetul”.287 894. .9.la valoarea de serviciile prestate de I. Operaţiunea de primire acestor mărfuri a fost înrejistrată în jurnalul înrejitrării operaţiunilor ( anexa 1.16 lei (anexa 1.valoarea serviciilor de transport pe parcurs extern. .23) fără TVA: -Debit contul 217 „Mărfuri”.7-1.la valoarea de procurare. Potrivit contractului N RSG/ZS/1 din 17.531.18 ) . 1.

17lei (factura fiscală RU 0641945 din 25.S.la valoarea de serviciile prestate de I.00 lei * La suma TVA 20% la buget îm momentul devamării seminţelor importate – suma 57 822.S.”Moldvama grup”.subcontul 5342 privind taxa pe valoare adăugată”. .la suma TVA trecută in cont .Debit contul 217 „Mărfuri”.02 lei -Credit contul 5393”Datorii pe termen scurt faţa de alţi creditori” – la suma totală a datoriei faţă de furnizor 1217.00 lei -Credit contul 5393”Datorii pe termen scurt faţa de alţi creditori” – la suma totală a datoriei faţă de furnizor – 94. subcontul 217 9„Alte mărfuri”.83 lei -Debit contul 534 ”Datorii privind decontările cu bugetul”.03.637.8) .la suma TVA trecută in cont -57822.24 lei (anexa 1.17 lei -Credit contul 5393”Datorii pe termen scurt faţa de alţi creditori” – la suma totală a datoriei faţă de furnizor .02 lei * La suma serviciilor de permisiunea a import seminţelor –suma 94 lei (factura de expediţie DC 099434 din 19.58 lei * La suma serviciilor de proceduri vamale –suma 1217.9) -Debit contul 53422 ”Datorii privind decontările cu bugetul”.2008 de la I.695.139.la valoarea de serviciile prestate de I.”Moldvama grup”.” Moldvama grup” (anexa 1.2008 de la Vama Chişinău”.* La (anexa 1.20) .19) suma serviciilor de devamare seminţelor –suma 695. (anexa 1. subcontul 5342 ”Datorii privind taxa pe valoare adăugată” .94.83 lei şi TVA – 139.2008 de la IPSCR Chişinău.02 lei (calculul 3028 din 25.03.la valoarea de serviciile prestate de IPSCR Chişinău (anexa 1. .8) .03.20) .24 lei 40 .Debit contul 217 „Mărfuri”.Debit contul 217 „Mărfuri”.S.1217. anexa 1. subcontul 217 9„Alte mărfuri”. subcontul 217 9„Alte mărfuri”.

60 74 305. ce nu este interzis de CC al RM.45 12609.s 240 u.4 0 1548. subcontul 217 9„Alte mărfuri”) constituie .24 582 622.L.45 776 829. jestionarul iscăleşte factura fiscală privind primirea bunurilor beneficiarului.s 400 u.1 8 1548. ce se dovedeşte prin sigilarea iscăliturii cu stampila întreprinderii.33 lei (anexe 1.-Credit contul 2261”Taxa pe valoarea adăugată de recuperat” – la suma totală a datoriei faţă de furnizor – 57 822.41 12471. 2.s 300 u.43.24 lei Costul total a seminţelor (fără TVA) (.74 1209.1 8 1576.5 378282.4 0 1576. Chişinău a fost achiziţionate seminţe de sfecla de zahăr. Potrivit facturii fiscale SW 0175761 din 18 martie 2008 (anexa 2.1 8 1618. luîn in consederaţie relaţiile de furnizare permanente-delungate.04 647358.2 453 938.45 59 444.39 19420.00 61921.70 63047. coînţelegere a fosr oralî. 2.35 116 524.s 32 u.s 40 1618.24 63047.s 60 u.41 9907.4 0 1576.R.Debit contul 217 „Mărfuri”. Denumire Un măs Cantitatea Preţ TVA fără Cota TVA Suma fără TVA TVA Valoarea mărfurilor cu TVA 1 2 3 4 5 6 7 8 Bacara Crocodil Horizon Impact Ovatio Libero Merac Sharma u. Contract de vînzare-cumpărare nu-a fost întocmit. Nr.96 97103.44 41 .0 3 1618.7 75656.23.s 40 u.0 3 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 485518.44) Ăn cazul primirii mărfurilor fără delegaţie.69 75 656.9) de la ICS ”We Trade” S.60 1284.20 97103.44 75 656.290 432.04 49536.s 40 u.

2008 la suma seminţelor primite există datoria creditară.la valoarea de procurare. După prevedările p. nemijlocită. In caz că întreprinderea procura mărfuri de la intreprinderi parţi legate se creditează contul 522 „Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate”. SU 0530869 din 17 martie 2008 (anexa 1. . anticipată.94 lei Credit contul 521”Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – la suma totală a datoriei faţă de furnizor -2 214 977.58 lei. Decontarile cu furnizorii locali se efectuiaza in valuta naţională.68lei Debit contul 534 ”Datorii privind decontările cu bugetul”.9 4 2214977.7.9) fără TVA: Debit contul 217 „Mărfuri”.2008.68lei (anexa 2.17) Debit contul 539 ”Datorii pe termin scurt faţa de alţi creditori” -637.369 162.la suma TVA trecută in cont . achitarea se efectuiază pînă la 1. 1. Plata poate fi ulterioară.2008 (anexa 2. Deci la 1. ce se dovedeşte prin extras din jurnalul înrejistrării operaţiunilor pe contul 521”Datorii pe termin scurt privind facturile comerciale” ( anexa 2.58 lei Credit contul 532”Datorii faţa de personal privind alte operaţii”.04. 10 a contractului.11.1 845 814.60 La valoarea seminţelor procurate în suma de 1 845 814.04. Datorii faţa de Aeroport internaţional Chişinău au fost efectuate cu bani cheş din sumele primite de logistic al întreprinderii în avans (anexe1.6 8 369162.s 20% 1845814.10). Momentul plaţii influenţează asupra organizării contabilităţii decontarilor. 42 .9 Total u.10) şi prin act de verificare decontărilor cu KWS SAAG AG la 1.60 lei La fel s-a înrejistrat în evidenţa contabilă factura fiscală Nr. subcontul 217 9 „Seminţe sfecla de zahar”. ÎCS „Marr Sugar Moldova” SRL n-a plătit pentru seminţe.11). subcontul 5342 ”Datorii privind taxa pe valoare adăugată” . subcontul ”Datorii faţa de titularilor de avans”-la valoarea serviciilor achitate la broker prin numerar -637.

(anexa 2. 2. Dar la 21. 2.00 lei 2) Recepţionarea serviciilor.19. acordate la momentul primirii mărfurilor.19a.17 lei . de aceia transfer în luna martie n-a fost efectuat pentru aceasta operaţie de import. ulterior în „Jurnalul order” (anexa 2.03.Datorii faţa de I.17 lei Credit contul 539 ”Datorii pe termin scurt faţa de alţi creditori” .2 538.14 „Gindeşti –Cristal Prim”).la suma totală a mărfurilor recepţionate .2008 a fost efectuat transfer pentru alt import (anexe 2.”Moldvama grup”au fost efectuate din cont de decontare (anexa 2.10).835.12) şi pe conturi analitice(depozite) la fiecare fabrica de zahar. 2. „Mişcări stocuri” în general la „MARR SUGAR Moldova” (Anexa 2.19b) Datele din documentele primare sunt înregistrate de contabil în „Registrul operaţiunilor” la contul 217”Mărfuri” (anexa 2.39 525 06. La vama „ MARR SUGAR Moldova” avea sumele TVA plătite în avas din decembrie 2007(anexa 2.19a.19b).00 lei Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”.2 538.15). 2. Pe parcursul lunii martie 2008 la ÎCS „Marr Sugar Moldova” SRL potrivit registrelor nominalizate au fost înregistrate următoarele întrări de mărfuri: 1) Intrarea mărfurilor de la furnizori cu achitare ulterioară: Debit contul 217 „Mărfuri” . Debit contul 539” Datorii pe termen scurt faţa de alţi creditori” – la suma cu avans pentru viitor– 835.39 525 06.00 lei La fel au fost achite datorii faţa de Inspecţia Fitosanitară.42).00 lei Credit contul 242”Cont i de decontare” .19.13 „Glodeni-Zahar” şi anexa 2. care au 43 .la suma datoriei faţă de furnizori fără TVA fost încluse în costul mărfurilor: Debit contul 217 „Mărfuri” .S.

15). la contul 217”Mărfuri”(anexa 2. 539 „Alte datorii pe termen scurt” ”(anexa 2. 2. stabilim că în practica întreprinderii se înregistrează şi alte operaţiuni de intrări a Lunar datele generalizate în registru la contul 217 „Mărfuri” sunt trecute in Cartea Mare (anexa 2. în baza căreia se întocmeşte Bilanţul contabil (anexa 2. 44 .6).10.17) .Potrivit extrasului din cartea mare mărfurilor.16). Operaţiile aferente întrării mărfurilor sunt înregistrate concomitent în Registrele conturilor corespondente 521”Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”(anexa 2.18 ). 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”(anexa2.44).

2) Vânzarea cu ridicata în tranzit prevede organizarea circulaţiei de mărfuri de la depozitul altor întreprinderi către diferiţi cumpărători prin contractarea anumitor sortimente de mărfuri şi transportarea acestora la depozitul cumpărătorului. trecerea în proprietatea clientului (cumpărătorului) a unor mărfuri. din punct de vedere juridic. care se furnizează vânzătorilor cu amănuntul. scrisoarea de transport. se atribuie vânzarea mărfurilor în cantităţi mari. La vânzarea mărfurilor en gros (cu ridicata). contabilitatea vânzării şi altor ieşiri de mărfuri. ÎCS „Marr Sugar Moldova” SRL vinde mărfuri angro.2. certificatul de calitate etc.2. Vânzarea mărfurilor reprezintă. În baza contractelor încheiate cu cumpărătorii întreprinderea pregăteşte pachetul documentelor însoţitoare. Vânzarea cu ridicata se realizează în două forme: 1) Vânzarea cu ridicata de la depozit presupune livrarea mărfurilor către diferiţi cumpărători din stocurile existente la depozitele unităţii de comerţ cu ridicata. pentru care unitatea ce desfaşoară activitate comercială încasează o diferenţă de preţ. Eliberarea mărfurilor către cumpărători se execută în baza documentelor de însoţire: factura fiscală. La ÎCS „Marr Sugar Moldova” SRL se aplică forma vinzării mărfurilor prin depozit. factura de expediţie. Principalul document primar perfectat de agenţii 45 . Perfectarea documentară . precum şi vânzarea către agenţii economici şi instituţiile publice. pe baza acordului dintre parteneri cu privire la obiectul vânzării şi al preţului de vânzare. anexele la facturi. cont factură.

.95).02. În livrările impozabile cu TVA factura fiscală serveşte drept document: .2002 (Monitorul Oficial al R.03.economici înregistraţi în calitate de subiecţi impozabili cu TVA serveşte factura fiscală. Blanchetele facturilor fiscale sunt eliberate subiecţilor impozabili cu TVA de către subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat contra plată şi contra semnătura persoanei autorizate – reprezentantului subiectului impozabil. 24-25 din 14.care însoţesc marfa în timpul transportării. . 42-49 din 21. nr.2002 şi al Departamentului Statistică şi Sociologie nr. p. nr. III.2002). 1486 şi al Ministerului Finanţelor nr.în baza căruia se fac decontările valorilor livrate.12.32 din 11. nr.2002 (Monitorul oficial al R.97” şi ordinul Departamentului statistică şi sociologie nr. Pentru livrările de mărfuri factura fiscală se completează în 3 sau 5 exemplare 46 . 406-II din 23. . Factura fiscală a fost elaborată şi pusă în circulaţie în conformitate cu hotărârea Guvernului R. .ce confirmă obligaţiile pentru transportarea mărfurilor la cererea furnizorului sau a cumpărătorului. serviciile prestate. Dacă agentul economic efectuează livrări neimpozabile cu TVA.nr.02. lucrările executate.ce confirmă dreptul la trecerea în cont a TVA la cumpărătorul valorilor materiale şi beneficiarul de servicii. 2002.M.F.03. 30 din 13.în baza căruia se înregistrează operaţiile de ieşire a bunurilor materiale la furnizor şi de intrare .M. Factura fiscală se completează în conformitate cu Instrucţiunea „Cu privire la întocmirea formularului documentului primar cu regim special factura fiscală pentru efectuarea livrărilor de mărfuri şi servicii impozabile cu TVA” aprobat prin Ordinul M.1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.294 din 7.la cumpărător.conform căruia încărcătura se transmite beneficiarului. 19 din 5. art.03. .M. în loc de factură fiscală se eliberează factura de expediţie.03.

Conform prevederilor Codului Fiscal al RM la ÎCS „Marr Sugar Moldova” SRL se utilizează următoarele cote ale TVA: a) cota-standard – în mărime de 20 % din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul RM.(după caz).6 ) . 8%. potrivit principiului corespunderii. La contul 711 ”Costul vânzărilor” subcontul 711 2 Costul mărfurilor vândute” se generalizează informaţia privind costul mărfurilor vândute. Contabilitatea operaţiilor privind comercializarea mărfurilor presupune înregistrarea simultană. iar în debit – trecerea la finele anului de gestiune la contul de rezultate financiare. a veniturilor din vînzări şi a costului de vînzărilor. Dacă factura se perfectează în 3 exemplare. Costul vânzărilor e contabilizat la contul de activ 711”Costul vînzărilor” . Veniturile din vînzări şi costul vînzărilor de mărfuri se constată către cumpărător a drepturilor de proprietate asupra acestora. pentru export. c) cota zero – la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art. Pentru evidenţa veniturilor din vânzarea mărfurilor Planul de conturi contabile prevede contul de pasiv 611”Venituri din vânzări” subcontul 611 2 „Venituri din vânzarea mărfurilor”. b) cote reduse în mărime de 8 % . al doilea se transmite cumpărătorului. Pentru evidenţa mărfurilor eliberate cumpărătorilor privind informaţia despre TVA se întocmeşte „Registrul de evidenţă a vânzărilor” (anexa 2.la zahăr din sfeclă livrate pe teritoriul RM. iar al treilea transportatorului. 104 C. Mărimea TVA se calculează conform cotelor TVA (20%. În creditul acestui cont se înregistrează pe parcursul perioadei de gestiune cu total cumulativ de la începutul anului sumele veniturilor constate din vânzarea mărfurilor.5% şi 0%) la suma totală a mărfurilor vândute şi se virează către buget ţinând cont de suma deductibilă a TVA. În debitul acestui cont pe 47 în baza metodei calculării sau principiului specializării exerciţiului la livrare şi transmitere . primul rămâne la furnizor.F.

25a) : Debit contul 221 Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale” .subcontul 611 2 „Venituri din vînzarea Credit contul 534”Datorii privind decontările cu bugetul”. Datele facturii fiscale au fost 48 .la preţ de vânzare .31. La „Marr Sugar Moldova” SRL valoarea zaharului vîndut se decontează conform prevederilor politicii de evidenţa contabilă pe metoda integral vîndut în decursul lunii. Vom examina contabilitatea vînzării mărfurilor efectuate de „Marr Sugar Moldova” SRL.45 lei Credit contul 611”Venituri din vânzări”.194 444.la suma TVA calculată spre plată-15 555.22) Nr. 2.55 lei. Se decontează valoarea mărfurilor vândute (anexe 2. 2.55 lei. în baza delegaţiei BC 644478 din 20.03.20088 (anexa 2. care funcţionează pîne la prezent (anexa 2. TVA aferentă livrării (8%) -15555. Potrivit facturii fiscale (anexa 2.Contract devînzare – cumpărare nr. datele cărui se folosesc la întocmirea declaraţiei fiscale TVA (anexa 2.03. Marfa eliberată în baza Delegaţiei BC 644478 din 20 martie 2008 contabilizate: 1. Valoarea totala a livrarii fara TVA 194444.24) „Marr Sugar Moldova” SRL a livrat agentului economic „Liscomir” SRL zahar de sfeclă în cantitate de 25 tone. SW 0812760 ( factura de expediere de la păstrare DT 004119 din 27. Constatarea creanţei întreprinderii „Liscomir” SRL faţă de întreprinderea „Marr Sugar Moldova” SRL (anexe 2.21).25. 2.27) : FIFO. iar în credit trecerea la sfârşitul anului de gestiune a costului vânzărilor acumulate la rezultatul financiar.2006. 147 din 22. inclusiv TVA mărfurilor” la suma veniturilor din vânzarea mărfurilor” . pe zaharul în numele Tentiuc Anatolii.03.2008 (anexa 2.26. 2.210 000 lei .78 lei fără TVA.parcursul perioadei de gestiune se reflectă cu total cumulativ de la începutul anului sumele costului mărfurilor vândute.41).subcontul 534 2„Datorii privind taxa pe valoarea adăugată”.23).la valoarea zaharului vândut. la pretul de 7777.45 lei. Facturile fiscale de comercializare se înregistrează în rejistrl vînzărilor. întreprinderii către „Liscomir” SRL .

Dupa cum am evidenţiat clientul „LISCOMIR” SRL s-a achitat pentru marfa primitî în volum întreg şi nu are datorii . deci aceste vânzări ţin de avansuri acordate. subcontul 217 43 „Zahar de sfeclă” – la valoarea .3 765 614. Datele facturii fiscale au fost contabilizate: 49 . inclusiv TVA . Marfa eliberată în baza Delegaţiei BD 717920 din 03 martie 2008(anexa 2. Valoarea totala a livrarii fara TVA 29241.00 lei Credit contul 221 Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale”.2008 (anexa 2. care cresc sfecla de zahar. ce se dovedeşte prin act de verificare decontărilor .34) expediere de la păstrare DT 003991 Nr. Conform ordinului de plată şi extrasului de cont (anexe 2.31 3.la suma mijloacelor băneşti primite pe cont de la„Liscomir” SRL vânzare .30) se va reflecta primirea mijloacelor băneşti de la întreprinderea „Liscomir” SRL prin formula contabilă: Debit contul 242 „Conturi curente în valută naţională” . SW 0812665 ( factura de din 06.29.00 lei -210 000. Factura dată fiscală se trece în evedenţa contabilă şi pentru ducerea evidenţei pe clienţi (anexa 2. Achitarea se face după colectarea sfeclei de zahar (anexa 2.Debit contul 711 „”Costul vânzărilor” subcontul 711 2 „Costul mărfurilor vîndute” la valoarea costului mărfurilor realizate costului mărfurilor realizate .28.2008 (anexa 2.34a).36) în numele Boclincă Vasilie.la valoarea uleiuluii vândut. prestarea serviciilor gospodăriilor agricole.35) „Marr Sugar Moldova” SRL a livrat agentului economic „TROSOR-C” SRL ULEI M10G2 cantitate de 2420 lit.32). TVA aferentă livrării (20%) -5848.210 000. 2. 53 SC-08.59 lei. Contract cu „TROSOR-C” SRL a fost încheiat la 20martie 2008 şi înrejistrat cu Nr.03.31 lei.3 765 614. Vom precauta operaţiunile de vânzare în cadrul relaţiilor nominalizate: Potrivit facturii fiscale (anexa 2. Creditarea se efectuiază în baza contractelor de colectare sfeclei aroadei a.la preţ de 4.08 lei fără TVA.33) ÎCS „Marr Sugar Moldova” SRL a încheiat contracte de (creditare tehnică) avansare. 2008.31 lei lei Credit contul 217 „Mărfuri”. 2. la pretul de 12. întocmit la data de 1.04.

inclusiv TVA . Constatarea creanţei întreprinderii „TROSOR-C” SRL faţă de întreprinderea „Marr Sugar Moldova” SRL (anexa 2.17 Credit contul 534”Datorii privind decontările cu bugetul”.29421.) 2.1.39) 3. noiembrie 2008.26): Debit contul 711 „”Costul vânzărilor” subcontul 711 2 „Venituri din vânzarea mărfurilor”.38 615.59 lei Credit contul 611”Venituri din vânzări”.33 lei (anexa 2. Pentru evidenţa mărfurilor transmise la păstrare întreprinderea .subcontul 534 2„Datorii 50 .17 lei Cum a fost menăionat precedent achitarea pentru acest ULEI (marfa) şi alte credite tehnice vor fi efectuată numai după cumpărarea de întreprindere La „Marr Sugar Moldova” SRL sfeclei crescute în octombrie.40. Decontarea costului mărfii „Ulei M10G2” s-a înregistrat în mod descris pe paj.ce constituie la 1 aprilie 2008 – 738 295. Actualmente în evidenţa contabilă este înrejistrată numai suma datoriilir-creditelor tehnice.29421.37. deci îm suma integrală vinzării acestui ULEI prin formula contabilă (anexa 2.la valoarea uleiului vândut. Factura a fost înrejistrată în rejistru de înrejistrare mişcării mărfurilor (anexa 2.la preţ de vânzare .31 lei (anexa 2.la suma TVA calculată spre plată – 5848.47 acestei lucrări.38) : Debit contul 224 „Avansuri acordate” .) La „Marr Sugar Moldova” SRL au loc ieşiri de mărfuri în urma transmiterii mărfurilor la păstrare.la valoarea costului mărfurilor realizate lei Credit contul 217 „Mărfuri” subcontul 217 51 „Ulei M10G2” – la valoarea costului mărfurilor realizate 38 615.subcontul 611 2 „Venituri din vînzarea mărfurilor” la suma veniturilor din vânzarea mărfurilor” privind taxa pe valoarea adăugată” .59 lei .

ce trebuia să fie ambalată şi împachetată a fost recepţionată fără ambalaj sau în ambalaj şi împachetare ce nu corespunde cerinţelor. Întreprinderea beneficiar de servicii întocmeşte factură de expediţie Seminţele primete de la KWS SAAT AG au fost plasate la pîstrare la depozite la Gindeşti şi Glodeni (anexa 1.774 Codul Civil). Condiţiile de returnare a mărfurilor se determină de contractul de vânzarecumpărare. • marfa . Debit contul 933”Valori depozitate la păstrare” . • asortimentul mărfurilor primite nu corespunde condiţiilor contractuale (art. La efectuarea operaţiunilor legate de returnarea sau reducerea valorilor materiale vândute este necesar de ţinut cont de următoarele aspecte: 1.R. unde se determină termenul de păstrare şi cantitatea mărfurilor transmise pentru păstrare.00 lei În practica comercială a întreprinderii ÎCS "Marr Sugar Moldova" S.776 Codul Civil). • mărfurile intrate nu sunt calitative (art. chiar şi în cazurile când aceste momente nu-s stipulate în contract. cumpărătorul are dreptul să întoarcă vânzătorului mărfurile în următoarele cazuri: • marfa a sosit în cantitate mai mică decât s-a prevăzut în contract (art.56.366 425.„Marr Sugar Moldova” SRL” deschide pe tipuri de depozite de păstrare conturi extrabilanţiere: 933 „Valori depozitate la păstrare Ghindeşti” 934 „Valori depozitate la păstrare Cupcini” 935 „Valori depozitate la păstrare „Glodeni” În cazul transmiterii la păstrare a mărfurilor se încheie un contract de păstrare (anexe 2.21-1. în anul 2006 auavut loc returnări.22) la valoarea de bilanţ a seminţelor transmise la păstrare. • mărfurile intrate nu includ toate părţile componente şi vânzătorul în termen rezonabil nu a completat elementele necesare ( art. 778 Codul Civil).57). 51 .769 Codul Civil). Însă. 2.L.

Înregistrările contabile sunt determinate de următorii factori: a) perioada în care a avut loc returnarea de mărfuri. 5. 98 a C.F. 783 Cod Civil). legate de neajunsurile mărfurilor. 52 . facturilor de expediţie. 3. Operaţiile ce ţin de returnarea mărfurilor se reflectă în contabilitate după recunoaşterea de către vânzător a reclamaţiei cumpărătorului şi perfectarea documentelor: procesul-verbal de returnare (reducere a preţului) mărfurilor. La returnarea mărfurilor contractul de vânzare-cumpărare se desface şi corespunzător operaţiile corespunzătoare se anulează. facturilor fiscale. TVA de la valoarea mărfurilor returnate sau la suma reducerilor de preţ se corectează la vânzător şi cumpărător conform art.2. La returnarea (reducerea preţurilor) la mărfuri sunt posibile următoarele variante de decontări cu cumpărători şi furnizori: • returnarea valorii mărfurilor necalitative. 4. • reducerea preţurilor la mărfurile necalitative . în decursul termenului de garanţie a mărfii (art. • la furnizor – la costul vânzărilor ( la valoarea de bilanţ). b) gradul de utilitate a mărfurilor returnate. • lichidarea neajunsurilor (reparaţia) mărfurilor necalitative. • schimbul mărfurilor necalitative cu mărfuri noi. d) returnarea mărfurilor a fost efectuată până la sau după achitarea contravalorii acestora. dar nu mai târziu de termenul indicat în contractul de vânzare-cumpărare. Reclamaţiile. c) sursa de compensare a pierderilor. 784). Mărfurile returnate se reflectă: • la cumpărător – la valoarea de procurare (la valoarea de intrare a mărfurilor). ce reflectă returnarea (reducerea) mărfurilor. trebuie să fie prezentate vânzătorului îndată după stabilirea lor. 6 luni din ziua expedierii mărfurilor (art.

60). primite în luna martie (anexa 2.46 lei Creditul contului 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” .L. 53 • .R. venituri efective.67 % din suma avansului primit prin Debitul contului 226 „Taxa pe valoarea adăugată de recuperat” şi Creditul contului 534 „Datorii privind decontările cu bugetul. Suma TVA pentru avansul primit urmează a fi calculată şi înregistrată ca datorie faţă de buget în mărime de 16. (a) din Codul Fiscal.305 373. • factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform articolului 104 lit.46 lei Întreprinderea ÎCS "Marr Sugar Moldova" S.4542 lei pentru 1 dolar american. (a). care se înregistrează drept datorie faţă de plătitori. Conform articolului 117 din Codul Fiscal. de decontare – factura (invoice) (anexa 2.0 tone x 788. înregistrează în Registrul de evidenţă a livrărilor. exportă mărfuri. 104 lit. deoarece mărfurile nu s-au livrat. Aceste livrări se de transport şi expediere – scrisoarea de transport internaţional (anexa 2.59).00$). Exportul de mărfuri este perfectat prin diferite documente de însoţire a mărfurilor: • certificate de origine. în funcţie de aceea care dintre ele are loc mai înainte. data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii.Unităţile de comerţ pot primi avans pentru livrarea mărfurilor (plăţi prealabile).58). Valorile de mărfuri exportate se impozitează cu TVA la cota zero conform art. Conform prevederilor titlului II al Codului Fiscal. dacă plata este încasată până în momentul efectuării livrării. În perioada analizată la ÎCS „Marr Sugar Moldova” SRL au fost înregistrate TVA de la avansuri. iar încasările primite nu se reprezintă. Conform contractului N 18a din 26 februarie 2008 s-a exportat zahăr în Romania întreprinderii SC „Marr Sugar Trading” SRL în sumă de 15 760 $ ( 20. Debitul contului 226 „Taxa pe valoarea adăugată de recuperat”-305 373. Cursul de schimb valutar la data trecerii prin vamă a zahărului a constituit 10.

2.33 lei 3.1262 lei pentru 1 dolari SUA. prin transfer prealabil la cursul valutar al BNM de 11. Reflectarea (calcularea) serviciilor vamale în sumă de 363.62): Debit contul 713 „Cheltuieli generale şi administrative” Credit contul 539 „Alte datorii pe termen scurt” .33 lei (anexa 2.33 085 420. • vamale – Declaraţia vamală de export (anexa 2.63. Diferenţa de curs valutar se va înregistra: Debit contul 221 Creanţe privind facturile comerciale” subcontul 221 2 „Facturi de primit din străinătate” . ordinul de plată pentru achitarea impozitelor.61a) .164 758.1 269 814.35 lei .) Factura fiscală pentru servicii brocheri „Brochervam” (anexa 2.19 lei . Înregistrarea creanţei cumpărătorului străin concomitent recunoscând venitul din vânzări: Debit contul 221 Creanţe privind facturile comerciale” subcontul 221 2 „Facturi de primit din străinătate” (anexe 2. Movement certificate (EUR-1)( anexa 2. contract de factoring .33 lei . anexate la declaraţie vamală(anexa 2. ordin de plată etc.363. Întreprinderea SC „Marr Sugar Trading” SRL a achitat marfa.363.64.25 lei .61) şi borderoul documentelor.0287): Debit contul 243 „Cont curent în valută străină” primit din străinătate” 4.35 lei Credit contul 221 Creanţe privind facturile comerciale”subcontul 221 2 „Facturi de 54 . Atunci se va înregistra primirea mijloacelor băneşti prin formula contabilă la suma 33 085 420.• bancare – cererea de vânzare-cumpărare a valutei străine. calculul cheltuielilor pentru procedurile vamale (anexa 2.61.164 758.66) mărfurilor” .) • • • 1.35 lei ( 2 999 944 $ x 11.33 085 420.62).65.19 lei Credit contul 611 „Venituri din vânzări” subcontul 611 2 „Venituri din vânzarea 2. 2.

Harea în lucrarea metodico-didactică „Contabilitatea operaţiilor comerciale” propune utilizarea subcontului 217 5 „Cheltuieli de transportse încalcă prevederile S.25 lei În Declaraţia privind TVA furnizorul reflectă livrarea la export în boxa 5. Cheltuielile CTA efectuate în cursul lunii trebuie contabilizate separat la contul 217 „Mărfuri” subcontul „Cheltuieli de transport-aprovizionare”. precum şi alte cheltuieli de aprovizionare. Soldul acestui subcont va reflecta cheltuielile aferente mărfurilor nevîndute la începutul sau sfîrşitul lunii. la ÎCS "Marr Sugar Moldova" S. D-l T. După părerea autorului. În cazul realizării mărfurilor achiziţionate în alte perioade de gestiune CTA se trec la cheltuielile perioadei.N. în costul de achiziţie. La sfârşitul lunii în costul mărfurilor vândute şi nevândute.R.(2. În scopul evidenţei corecte a mărfurilor la sfârşitul lunii trebuie să fie repartizate cheltuielile de transport aprovizionare între mărfurile vândute şi mărfurile rămase în stoc.11. La ÎCS "Marr Sugar Moldova" S. cheltuielile de transport se includ în costul mărfurilor în cazul vânzării acestora în aceiaşi perioadă de gestiune (lună).5) D-l R. p.1 269 814. trebuie să fie luate în consideraţie şi cheltuielile de transport ale acestora. de aceia nu apare necesitatea evidenţei separate al CTA şi repartizării acestora aferent mărfurilor realizate.Credit contul 622 Venituri din activitatea financiară” subcontul 622 3 „Venituri din diferenţe de curs valutar” .L.L..N. Tuhari în lucrarea didactică „Contabilitatea operaţiilor în comerţ” propune contabilizarea cheltuielilor de transport-aprovizionare la contul 217 6 „Cheltuieli de transport-aprovizionare”.R. Conform S.C 2 „Stocurile de mărfuri şi materiale” ce prevede includerea CTA 55 . de la furnizori până la locul de vânzare.C 2 „Stocurile de mărfuri şi materiale” mărfurile se reflectă la costul ce include preţul de cumpărare şi cheltuielile de transport aprovizionare (în continuare CTA).

7. Soldul mărfurilor la sfârşitul lunii. (2. Deci.R.170 000 lei.aprovizionare” pentru evidenţa CTA. În unitatea comercială există următoarele date privind operaţiile mişcării mărfurilor. CTA la începutul lunii . Fiind că la ÎCS "Marr Sugar Moldova" S. la sfârşitul lunii este necesară calcularea şi repartizarea cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente mărfurilor vîndute şi rămase în stoc la sfârşitul lunii.479 6262 15238 56 . .L. lei Soldul la Vânzări sfârşitul CTA % mediu a CTA 7 7= 3:6x 100 CTA aferent mărfurilor în stoc 9 9 = 3-8 aferent mărfurilor vândute 8 8 = 7x5/100 i de CTA în luna curentă 5 5 2 2 Total 3 3= 1+2 lunii 4 4 Total 6 6= 4+5 9 000 12 500 21 500 438 000 180 000 618000 3. . Suma cheltuielilor de transport aferent mărfurilor vîndute în baza datelor prezentate se va calcula în felul următor: Tabelul 7 Calculul repartizării cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente mărfurilor vândute şi rămase în stoc CTA (lei) Soldul la Acumulăr începutul lunii 1 1 Valoarea mărfurilor. Acest calcul este condiţionat de determinarea corectă a costului mărfurilor pentru reflectarea în bilanţ şi calcularea rezultatelor financiare ale întreprinderii comerciale. Vânzări de mărfuri în luna curentă – 180 000 lei. Cheltuielile de transport propriu şi prestate de organizaţii de transport în decursul lunii – 12 500 lei. p 46) Evidenţa separată a CTA permite decontarea corectă a acestora la sfîrşitul perioadei de gestiune. Exemplul 1.9000 lei. cheltuielile de transport se includ în costul mărfurilor în cazul vânzării acestora în aceiaşi perioadă de gestiune (lună) noi vom apela la următorul exemplu convenţional.

la costul CTA aferent mărfurilor vândute CTA aferent mărfurilor vândute – 6 262.00 lei – 6 262. Transmiterea la depozit pentru păstrare se perfectează cu factură de expediţie conform contractului încheiat. Lunar se confruntă datele stocurilor de mărfuri la conturile extrabilanţiere în depozite şi stocurile de mărfuri înregistrate la întreprindere.00 lei Credit 217 „Mărfuri” subcontul „Cheltuieli de transport-aprovizionare” .Suma cheltuielilor de transport-aprovizionare referitoare la mărfurile vândute în cursul perioadei de gestiune va fi reflectată în baza calculului de repartizare a CTA prin formula contabilă: Debit 711 „Costul vânzărilor” subcontul 2172 „Costul mărfurilor vândute” . zahăr măturăt. ce se confirmă prin act de varificare a decontărilor. zahăr răzuit etc).la costul Păstrarea mărfurilor se efectuează după denumiri de mărfuri şi fiecare partidă în parte. Gestionarii la depozit duc evidenţa mărfurilor intrate şi ieşite de la păstrare în registru de evidenţă a valorilor materiale la depozit (la uzine) (zahar tos standart. 57 .

3. Inventarierea stocurilor de mărfuripresupune rezolvarea următoarelor sarcini: . erori de calcul.constatarea existenţei efective a stocurilor de mărfuri. 58 . Pentru îndeplinirea cerinţelor date întreprinderile efectuează inventarierea bunurilor. delapidări Scopul inventarierii este asigurarea veridicităţii şi plenitudinii datelor contabile. Aceasta permite a lua în consideraţie pierderile apărute ca urmare a proprietăţilor fizico-chimice. erorile contabile ( în calcule la reflectarea incorectă a datelor documentare în conturi). Modul de organizare a inventarierii stocurilor de mărfuri şi contabilitatea rezultatelor constatate. 24 din Legea contabilităţii şi Regulamentul privind inventarierea. Inventarierea se efectuează în conformitate cu art. evaporarea etc. care determină uscarea. inexactităţile la recepţionarea şi eliberarea bunurilor ( erori de măsurare. Inventarierea constă în verificarea faptică a diferitor elemente existente şi a stării patrimoniale şi confruntarea datelor obţinute cu cele contabile. resortare). lipse la cântar.. Una din principalele cerinţe înaintate contabilităţii constituie realitatea şi exactitatea informaţiei.2.

stabilirea bunurilor materiale cu termen de păstrare expirat care şi-au pierdut parţial calitatea iniţială. . divizării sau lichidării întreprinderii.în cazul reevaluării activelor materiale. Pregătirea. Efectuarea propriu-zisă a inventarierii. 3.la solicitarea organelor de control.depistarea bunurilor materiale neutilizate în scopul vânzării ulterioare a acestora. 59 .în cazul reorganizării. .verificarea regulilor şi condiţiilor de păstrare a bunurilor materiale .). . Pregătirea inventarierii prevede crearea condiţiilor necesare pentru buna desfăşurare a acesteia. Conductorul întreprinderii poartă răspunderea pentru efectuarea corectă şi oportună a inventarierii bunurilor şi asigurarea caracterului inopinat al acesteia.verificarea evaluării bunurilor materiale reflectate în bilanţ.în termene stabilite. delapidare. 2.în caz de furt. Inventarierea cuprinde următoarele etape: 1. .controlul asupra integrităţii bunurilor materiale şi mijloacelor băneşti prin compararea existenţei faptice cu datele scriptice din contabilitate. . . . precum şi în caz de deteriorare a bunurilor.în cazul schimbării gestionarilor. Inventarierea se efectuează: .. jafuri sau abuz. natura bunurilor ( mărfuri etc. Constatarea şi reflectarea rezultatelor inventarierii. se iau măsuri de natură organizatorică şi contabilă. În acest scop.în urma incendiilor sau calamităţilor naturale. Măsurile organizatorice prevăd: 1) determinarea cu precizie a obiectului şi sferei de cuprindere a inventarierii. . . .

gestiunea supusă inventarierii. .2) emiterea de către persoanele responsabile a dispoziţiei privind efectuarea inventarierii. să predea suma încasată în casieria centrală a întreprinderii de comerţ. În componenţa comisiei de inventariere trebuie incluse persoane competente. . . Înainte de a proceda la verificarea existenţei efective a mărfurilor şi ambalajelor comisia este obligată: . 2) verificarea corectitudinii şi exactităţii reflectării în conturi a operaţiunilor economice prin compararea datelor contabile cu datele evidenţei operative ( registre contabile. concomitent cu cleştele de sigilat.să constate valoarea faptică a mijloacelor băneşti în casierie şi să solicitate întocmirea ultimului raport privind casa. preşedintele comisiei.să verifice starea de funcţionarea a tuturor aparatelor de măsurare a greutăţii şi respectarea termenelor de marcare stabilite.să asigure participarea la efectuarea inventarierii a tuturor membrilor comisiei. fişe ale contabilităţii analitice). înainte de începerea efectuării inventarierii. Dispoziţia. Se interzice de a numi de 2 ori la rând în calitate de preşedinte a comisiei aceiaşi persoană la acelaşi gestionar. Măsurile contabile cuprind: 1) reflectarea în conturile contabile şi în evidenţa analitică a tuturor operaţiunilor economice efectuate până la inventariere. subsolurile şi alte locuri de păstrare a bunurilor care au intrări şi ieşiri separate. se înmânează comisiei. prin care se precizează componenţa comisiei.să sigileze încăperile accesorii. data de începere şi sfârşitul inventarierii. 60 . 4) luarea de către comisie a măsurilor organizatorice necesare. .să stabilească încasările zilei curente conform indicatorilor aparatului de casă. 3) crearea condiţiilor de lucru pentru comisia de inventariere.

Listele de inventariere pot fi completate manual sau cu ajutorul mijloacelor tehnice de calcul. Dacă mărfurile se află în încăperi separate. Mărfurile aprovizionate în perioada de inventariere se gestionar în prezenţa comisiei şi se înregistrează imediat inventarierii. La reluarea lucrărilor. Eliberarea mărfurilor din depozitul supus inventarierii nu se efectuează până la încheierea inventarierii. Nu se permite însumarea cantităţilor de mărfuri aflate în diferite încăperi sau depozite. se verifică dacă sigiliul este intact. La sfârşitul fiecărei zile.01. cântărirea şi măsurarea fiecărui tip de marfă. listele de inventariere se întocmesc în cinci exemplare. după încheierea zilei de muncă se sigilează încăperile unde se efectuează inventarierea. 336-ST din 03. materiale şi alte bunuri în scopul stabilirii cantităţii şi valorii care figurează conform datelor contabile la inventarierii. Denumirea bunurilor inventariate. se compară datele din lista de inventariere întocmită de către gestionar cu cele înscrise de membrul comisiei de inventariere. conform nomenclatorului şi în unităţile de măsură luate în evidenţă. obiectelor şi cantităţii lor se reflectă în lista de inventariere. Pe fiecare document ce recepţionează de după finalizarea însoţeşte mărfurile primite. Listele de inventariere se întocmesc în 3 exemplare. La fel. luându-se măsurile corespunzătoare. preşedintele comisiei înscrie "primite după inventariere". care se semnează de către comisia de inventariere si de către gestionar.1998 prin hotărârea luata de „Moldova Standard" nr. pune data şi semnează. Listele întocmite manual se completează cu cerneală sau pix. atunci comisia sigilează căile de acces în acele încăperi unde nu lucrează comisia de inventariere. acest fapt se consemna într-un proces verbal de desigilare. Inventarierea propriu-zisă se execută în locurile de păstrare a mărfurilor prin numărarea. lizibil 61 . Unităţile de măsură sunt stabilite conform clasificatorului Republicii Moldova „Unităţi de măsură şi calcul" aprobat şi pus în aplicare la 01. în caz contrar.1997.10. În cazul predării-primirii gestiunii.3) întocmirea balanţei de verificare pentru mărfuri.

care conţin informaţii cu privire la numărul şi data actului de custodie şi documentului de livrare (factura). Proprietarul mărfurilor urmează să comunice exactitatea datelor.care aparţin altor întreprinderi (în custodie. Ambalajul deteriorat se trece la pierderi printr-un act separat întocmit de comisia de inventariere cu indicarea motivelor şi caracteristicilor ce au dus la deteriorare. Pe fiecare pagină a listei de inventariere se indică numărul de ordine şi denumirea bunurilor. nu se admit rânduri necompletate. kilograme. Nu se admit corectări sau ştersături. Neconfirmarea presupune recunoaşterea exactităţii datelor înscrise în listele de inventariere. utilizat. se întocmesc liste de inventariere separate .) 62 . cu vânzare în consignaţie etc. inopinat. Corectarea erorilor urmează să se efectueze în toate exemplarele listelor de inventariere prin anularea menţiunilor incorecte (se taie printr-o linie) şi deasupra înscrierii anulate se scrie cea corectă. cantitatea totală a acestora. întreprinderea deţinătoare clarifică diferenţele şi comunică constatările persoanei fizice sau juridice căreia îi aparţin mărfurile. ce necesită remediere etc. de regulă. Ambalajul se inventariază după tipuri. metri etc. valoarea şi alte informaţii utile — şi se remit persoanei fizice sau juridice căreia îi aparţin mărfurile. indiferent de unitatea de măsură (bucăţi. cantitatea. În listele de inventariere.).şi clar.). Mărfurile. Pentru aceste bunuri. Ultimele rânduri necompletate ale listelor de inventariere se barează. Inventarierea stocurilor de mărfuri urmează să se efectueze. se inventariază concomitent cu bunurile proprii. Cantităţile de mărfuri aflate în ambalaje originale intacte pot fi înscrise în baza informaţiei din documentele contabile prin verificarea prin sondaj a unor ambalaje în parte. Nu se acceptă înscrierea în liste a informaţiilor despre soldurile de mărfuri din spusele gestionarilor sau conform datelor contabile fără a se verifica existenţa acestora în realitate. Corectările vor fi stipulate şi semnate de către toţi membrii comisiei de inventariere şi de gestionari. iar în caz de nepotriviri. destinaţie şi stare (nou.

în conformitate cu preţurile de piaţă în momentul depistării lipsurilor. „ Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii. numărul şi data ordinului de desemnare a comisiei de inventariere. care depăşesc normele perisabilităţii naturale. conservarea.Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate efectiv şi înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenţa analitică şi contabilitate.se transmite 63 . asigurarea integrităţii mărfurilor din gestiune. cu mişcare lentă.constatările privind păstrarea. depozitarea. precum şi măsurile luate (propuse) în legătură cu acestea. alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. mărfurile depreciate. numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere. care depăşesc normele perisabilităţii naturale. După inventariere listele de inventariere semnate de preşedinte şi membrii comisiei se transmit în contabilitate în modul următor: I-ul exemplar . precum şi prejudiciile legate de deteriorarea lor. Rezultatele inventarierii vor fi înregistrate atât în evidenţa tehnico-operativă. se reflectă în contul persoanelor vinovate.  lipsurile de mărfuri. concluziile şi propunerile comisiei privind cauzele plusurilor şi minusurilor constatate şi persoanele vinovate.  în cazul când nu sunt stabilite persoanele vinovate. fără mişcare. cât şi în contabilitate.  lipsurile de mărfuri se trec la cheltuielile perioadei. în termen de cel mult 5 zile de la data luării deciziei privind rezultatele inventarierii. pierderile legate de deteriorarea mărfurilor sau lipsurile. fără desfacere asigurată şi propuneri de măsuri în vederea reintegrării lor în circuitul economic. gestiunea inventariată. data începerii şi finalizării operaţiunii de inventariere. rezultatele inventarierii. greu vandabile. Diferenţele depistate la inventariere se reglementează în felul următor:  plusurile de mărfuri şi diferenţele valorice în urma compensării lipsurilor cu plusuri se înregistrează la majorarea altor venituri operaţionale. Rezultatele inventarierii se înscriu de comisia de inventariere după confirmarea de către contabilitate a soldurilor scriptice în. care conţine: data întocmirii. se trec la cheltuielile perioadei.

Normele de perisabilitate nu se aplică anticipat. normele de perisabilitate nu se aplică automat tuturor mărfurilor. La primirea de la întreprinderi. Normele de perisabilitate pot fi aplicate doar în cazul determinări lipsurilor efective. ci numai după constatarea existenţei efective a lipsurilor şi numai în limita acestora.existenţa efectivă este egală cu datele înregistrate în contabilitate. De asemenea. stabilită în listele de inventariere. unde mărfurile se află în păstrare. se calculează perisabilitatea naturală. . în modul stabilit de legislaţia în vigoare. Rezultatele inventarierii se constată confruntând soldurile efective indicate în liste ale valorilor supuse inventarierii cu soldurile conform datelor contabilităţii la momentul efectuării inventarierii.) în momentul comercializării. la unele mărfuri. In acestea se indică denumirea.contabilului şef. care se pierd (se evaporează. cel de-al II exemplar – gestionarului contra recipisă pe primul exemplar. a copiilor listelor de inventariere. aceste norme fiind considerate limite maxime. comisia compară existenţa efectivă a mărfurilor (conform datelor din copiile listelor de inventariere) cu cantitatea. locul păstrării. ori de conducătorul întreprinderii. departamente de ramura. cantitatea. numărul şi data documentelor. În urma efectuării inventarierii sunt posibile 3 situaţii: . se trec în listele de inventariere separate în baza documentelor ce confirmă predarea acestor bunuri în păstrare. Perisabilitatea naturală se limitează de ministerele. pe categorii de mărfuri la care s-au constatat lipsuri. Se interzice trecerea la cheltuielile perioadei a mărfurilor în limitele normelor de perisabilitate până la stabilirea lipsurilor efective. calitatea. se usuc etc. data transmiterii încărcăturii la păstrare. ci numai celor cărora li se aplică normele de perisabilitate naturală. Mărfurile aflate la păstrare în depozitele altor întreprinderi.existenţa efectivă este mai mare decât datele înregistrate în contabilitate. 64 . La calcularea rezultatelor inventarierii. valoarea efectivă (conform datelor evidenţei).

- existenţa efectivă este mai mică decât datele înregistrate în contabilitate; Comisia de inventariere prezintă propuneri privind posibilitatea efectuării compensării. În ultimă instanţă, decide conducătorul întreprinderii, care, după studierea minuţioasă a tuturor materialelor prezentate, ia decizia respectivă. Compensarea se face pentru cantităţi egale între plusurile şi lipsurile constatate la sorturile supuse compensării. În cazul în care cantităţile sortimentelor supuse compensării, la care s-au constatat plusuri, sunt mai mari decât cantităţile sortimentelor admise la compensare la care s-au constatat lipsuri, se va proceda la stabilirea egalităţii cantitative prin eliminarea din calcul a diferenţei în plus. Această eliminare se face începând cu sortimentele care au preţurile unitare cele mai scăzute, în ordine crescândă. Diferenţa (lipsa) stabilită în urma compensării şi aplicării tuturor cotelor (normelor) de perisabilitate naturală, care cauzează prejudiciu unităţii, se recuperează de la persoanele vinovate la valoarea venală în momentul depistării lipsurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Dacă nu sunt stabilite persoanele vinovate pentru diferenţele constatate în urma inventarierii, diferenţele de valoare se trec la cheltuielile perioadei peste normele de perisabilitate naturală. În cazul mărfurilor constatate lipsă ce urmează a fi recuperate, care nu pot fi cumpărate de pe piaţă, valoarea de recuperare se determină de o comisie formată din specialişti în domeniul respectiv. Mărfurile lipsă pot fi recuperate de la persoanele vinovate şi sub formă de alte bunuri similare (la aceeaşi valoare), cu acordul conducătorului întreprinderii. La „Marr Sugar Moldova” SRL înventariere se efectuiază în decursul anului, la termene separate pentru fiecare grupa de mărfuri, anume:
 Zaharul, melasa, borhot se inventariază

începutul şi sfărşitul sezonului de

prelucrare sfeclei de zahăr (septembrie, noiembrie)  Produse petroliere - la începutul şi sfîrşitul sezonului de prigătirea soiurilor (august, decembrie), ori la începutul şi sezonul de colectare sfeclei de zahăr,
65

 Îngreşeminte minerale - la începutul şi sfîrşitul periodei de creştere sfeclei de

zahar. Fiind cş în perioada studiată –a fost petrecute inventarieri, noi am studia acest compartiment în baza documentelor inventarierii, efectuate la 25.12.2007. Conform ordinului Nr.29 „0” din 24 decembrie 2007 a ÎCS „Marr Sugar Moldova” SRL comisia , formată din specialişti a efectuat inventarierea motorinei, care se afla la păstrare la baza a ÎCM „Tirex-Petrol” S.A.(anexa 2.45) Pentru stabilirea rezultatului definitiv al inventarierii se întocmeşte balanţă (borderoul) de verificare. La „Marr Sugar Moldova” SRL nu se întocmeşte balanţa de verificare, deoarece lipsa se indică în lista de inventariere (anexa 2.46)şi procesul –verbal de casare (anexa 2.47). Până la determinarea rezultatelor inventarierii este necesar a verifica corectitudinea preţurilor, taxării şi calculării totalurilor în liste şi a face o menţiune pe fiecare pagină. Erorile depistate se corectează şi se stipulează prin semnătura tuturor membrilor comisiei şi a gestionarilor (nu au fost). La aceasta inventarierea s-a stabilit lipsa de motorina în cantitate 10 283 lit. În suma de 82 264,00 lei. Fiind că motorina se evaporează în decursul păstrării şi comercializări, ea ere norme de perisabilitate naturală, care au fost aplicateîn mod stabilit. Se întocmeste rejistrul facturilor de expediere a motorinei, ca documentelor pentru întrarea motorinei la păstrare (anexa 2.47) . Se calculează cantitatea motorinei păstrate să perioado păstrerii după datele după normele stabilite la ăntreprinderea facturilor de expediere, ce dovădesc ieşirea motorinei (anexa 2.48). Se calculează perisabilitatea naturală (anexa 2.49). Conform normelor pierderile puteau să fie nu mai mult de 10 482 lit. Efectiv neajuns constituie – 10283 lit. Dece conform acestui calcul de pe jestionar au fost casate (trecute la cheltuieli) 10 283 lit. Penru aceasta sa întocmit un act, care nu se cere conform regulamentului (anexa 2.50). În baza datelor de inventariere contabilul întocmeşte formule contabile (anexa 2.51), trece aceste documente în rejistru operaţiilor (anexa 2.52), în rejistru pentru
66

înrejistrarea mişcării mărfurilor (anexa 2.53) şi jurnal-order (anexa 2.54) şi datele generalizate au fost trecute în Cartea mare (anexa 2.55). 1. Această pierdere de marfă s-a înregistrat în registru la contul 714„Alte cheltuieli operaţionale” (anexa 46.1 ) prin următoarea formulă contabilă : Debit contul 714 „Alte cheltuieli operaţionale” subcontul 714 7”Lipsuri şi pierderi din deteriorarea valorilor” la valoarea de bilanţ a seminţelor de sfeclă lei Credit contul 217 „Mărfuri” subcontul 217 9 „Alte mărfuri” lei 2. În conformitate cu art.102 (4) din Codul fiscal suma TVA la valorile materiale care nu sunt utilizate în activitatea de întreprinzător, au constituit pierderi supranormative nu se trece în cont. Deoarece la momentul procurării valorilor materiale s-au trecut în cont la momentul bunurilor primite este necesară restabilirea taxei pe valoarea adăugată : Debit contul 713 „Cheltuieli generale şi administrative” subcontul 713 9„Alte cheltuieli generale şi administrative” „Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” 16452,80 lei 16452,80 lei Credit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 534 2 Dacă a fi fost neajunsul asupra limitului, conducerii întreprinderii hotăreste cu acordului persoanei vinovate pierderile şi lipsurile de valori materiale se impută acestora la valoarea de piaţă la data depistării lipsurilor stocurilor de mărfuri, spre recuperare. La ÎCS „Marr Sugar Moldova” astfel de operaţiuni nu au avut loc. De aceia vom prezenta teoretic operaţiunile de reflectare a creanţei persoanei vinovate: Debit contul 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului” Credit contul 612 „Alte venituri operaţionale” Credit contul 515”Venituri anticipate curente” - pe parcursul anului Credit contul 422”Venituri anticipate pe termen lung” - în cazul recuperării în termen ce depăşeşte un an
67

82 264,00 82 264,00

Credit contul 534 ”Datorii privind decontările cu bugetul”. ( în deosebi în comerţul angro) La „Marr Sugar Moldova” SRL nu s-au stabilit plusuri de mărfuri. La debitul contului 714 ”Alte cheltuieli operaţionale” ar fi corect de reflectat mărfurile constatate lipsă de asupra limitei normelor perisabilităţii naturale. după părerea autorilor d-lor Tuhari T. 68 . În cazul constatării lipsurilor de mărfuri ce se încadrează în limitele perisabilităţii naturale. ele se înregistrează în evidenţa contabilă ca majorare a altor venituri operaţionale prin formula contabilă: Debit contul 217”Mărfuri” Credit contul 612”Alte venituri operaţionale” Lipsurile de mărfuri şi ambalaj se împart în lipsuri în limita normelor stabilite ale perisabilităţii naturale şi lipsuri care depăşesc normele perisabilităţii naturale stabilite. În cazul când persoanele vinovate nu sunt identificate sau justificate de organele juridice. pierderile provenite din deteriorarea bunurilor materiale sau lipsuri supra normelor stabilite se trec la cheltuielile perioadei. la cheltuielile comerciale sau pe contul provizionului creat în acest scop: Debit contul 538 „Provizioane de cheltuieli şi plăţi preliminare”.la suma TVA de la valoarea venală a lipsurilor recuperate de persoana vinovată. dar dacă puteau să fie.în cazul creării provizionului pentru acoperirea lipsurilor stabilite în limita perisabilităţii naturale Debit contul 712 „Cheltuieli comerciale” – în cazul cînd nu se creează provizionului Credit contul 217 „Mărfuri” – la valoarea de bilanţ a mărfurilor stabilite lipsă în limita normelor perisabilităţii naturale. acestea ar fi corect să se deconecteze.. valori asemănătoare sub aspect exterior.şi Harea R.

acestea sunt: . sacoşe etc.Mucava – cutii etc. În funcţie de posibilităţile de utilizare. bidoane. Ele de regulă se returnează furnizorilor în stare bună. care contribuie la prelungirea duratei de păstrare. borcane etc.Recuperabile – care pot fi utilizate în mai multe cicluri de circulaţie a mărfurilor.. bidoane.53. După natura materialului din care sunt confecţionate. lăzi. la îmbunătăţirea aspectului comercial şi la asigurarea integrităţii mărfurilor în timpul transportării.Rezultatele inventarierii trebuie să fie examinate şi aprobate de conducătorul întreprinderii.54. .Sticlă – butelii. containere cutii etc. . . pot fi ambalaje din: . Acestea se reflectă în contabilitate şi în rapoarte în luna în care a fost terminată inventarierea (anexe 2. canistre etc. garafe.Fibre naturale sau sintetice – saci.4 Contabilitatea circulaţiei ambalajului Ambalajele sunt materialele sau obiectele destinate păstrării calităţilor iniţiale ale mărfurilor şi altor bunuri economice. dar se pot valorifica în calitate de deşeuri.Metale – lăzi... 2..Mase plastice – lăzi.55). 2. stocării şi desfacerii. . 2. . Ambalajele pot fi clasificate după o serie de criterii: I.Nerecuperabile – care nu se mai pot folosi pentru aceiaşi marfă.. . coşuri etc.Lemn – butoaie. 69 . butoaie.. II.

ambalaje de inventar.ambalaje de transport. cutii de carton. se propune ţinerea evidenţei acestora într-un registru aparte în scopul delimitării răspunderii materiale.Semirigide – panere.III. pungi de hârtie sau polietilenă etc. există: . butelii etc. se disting: . Preţul de achiziţie al ambalajelor primite împreună cu mărfurile se negociază şi se stipulează în contract.ambalaje pentru marfă şi deşarte. De obicei. dar pot fi utilizate în continuare.ambalaje cedate gratuit. În funcţie de modul de facturare. Intrarea în patrimoniu a ambalajelor se efectuează împreună cu mărfurile şi se recepţionează în baza documentelor de însoţire.. informaţia privind ambalajele se generalizează în aceleaşi registre cu mărfurile.Fine . .Ambalaje de natura activelor curente: . 70 . . coşuri.Ambalaje de natura mijloacelor fixe. . V. . butoaie.ambalaje facturate aparte de mărfuri.materiale de ambalat (hârtie de ambalat.ambalaje destinate vânzării cu marfă. .).saci. . bidoane.ambalaje incluse în preţul mărfurilor. Când valoarea lor nu se include în suma spre achitare. Ambalajele se acceptă în gestiune prin verificarea cantităţii. VI. IV. În situaţia când volumul circulaţiei ambalajelor este esenţial. sacoşe etc. În cazul stabilirii unor neconcordanţe se întocmesc procese verbale în conformitate cu regulile de recepţie a mărfurilor.Rigide – lăzi. pot fi: . calităţii şi componenţei acestora. acestea se recepţionează la valoarea venală. În funcţie de durata de exploatare şi valoare. conform unui proces verbal separat. . După gradul de rezistenţă: . După modul de valorificare. .

963 248.00 lei . Pentru contabilitatea operaţiilor cu ambalaje poate fi deschis un subcont al contul 217 „Mărfuri”. În debitul acestui cont . Debit contul 224 „Avansuri acordate” Credit contul 611 „Venituri din vânzări” .964 800.00 lei în Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 534 2 „Datorii privind taxa pe valoarea adăugată”.Intrarea ambalajelor se înregistrează în baza facturii fiscale ( anexa 2.).) sub formă de avansuri (anexa 2. 1.40 lei Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”. iar în credit .71). denumiri. În mod similar cu mărfurile.Evidenţa analitică a intrărilor şi ieşirilor de ambalaje la locul de păstrare se ţine de gestionari pe tipuri.la valoarea TVA trecută în cont – 160 541. TVA inclusă în valoarea ambalajelor reflectată în factura fiscală devine deductibilă (art. 102 C.A. preţuri în fişele de magazie sau registre analitice în baza informaţiilor din documentele de însoţire a circulaţiei ambalajelor.se înregistrează intrarea ambalajelor în gestiune.40 lei 2. La ÎCS „Marr Sugar Moldova” pentru evidenţa ambalajului componenţa mărfurilor se utilizează subcontul 217 6 „Saci”. Contabilitatea ambalajelor se ţine la locul de păstrare şi în contabilitate.la suma datoriei faţă de furnizor pentru ambalajul procurat .costul ambalajelor vândute şi alte ieşiri.00 lei 71 .F. preţul cărora se include în preţul mărfurilor reprezintă o parte componentă a sumei impuse TVA.70 ) şi registrului la contul 217 „Mărfuri” prin următoarea formulă contabilă: Debit contul 217 „Mărfuri” subcontul 217 6 a sacilor „Saci” la valoarea de achiziţie 802 707. cantităţi. ambalajele de consum unitar şi materiale de ambalat. ÎCS „Marr Sugar Moldova” procură saci pentru ambalarea zahărului pentru a le elibera partenerilor săi („Glodeni-Zahăr” S.804 000.

802 707.la valoarea TVA trecută în cont – 160 800.00 lei . Cheltuielile ce ţin de reparaţia. 72 . evaluarea acestora se execută la preţul de achiziţie. dacă nu s-au prevăzut reduceri de preţ.00 lei Autorul propune reflectarea vânzării ambalajului la contul 612 „Alte venituri operaţionale” la valoarea totală a acestora prin formula contabilă: Debit contul 221 Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale” Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 534 2 „Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” .802 707.00 lei 3. întreţinerea şi operarea ambalajelor se atribuie în contul 714 „Alte cheltuieli operaţionale”. Evidenţa ambalajelor trebuie ţinută în baza fişelor de magazie pentru fiecare tip în parte. La returnarea ambalajelor goale către furnizorii de la care provin.Costul ambalajului decontat se reflectă: Debit contul 711 „Costul vânzărilor” Credit contul 217 „Mărfuri” subcontul 217 6 „Saci” . iar în caz de necesitate se întocmeşte un proces-verbal comercial care se anexează la scrisoarea de reclamaţie remisă furnizorului pentru impunerea furnizării cantităţii lipsă.Credit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 534 2 „Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” . iar cele de comerţ cu amănuntul – a materialelor de ambalare.la valoarea TVA trecută în cont Credit contul 612 „Alte venituri operaţionale” Iar înregistrarea costului ambalajelor livrate către furnizori prin formula contabilă: Debit contul 714 „Alte cheltuieli operaţionale” Credit contul 217 „Mărfuri” subcontul „Ambalaj” În cazul când cantitatea ambalajelor intră în cantitatea totală a mărfurilor fără a fi specificată separat se cîntăreşte cantitatea ambalajului fără marfă şi se verifică cu prevederile contractului. Întreprinderile ce desfăşoară comerţ cu ridicata dispun de o cotă mai mare a ambalajelor de transport.

pentru a fi recuperate mai tîrziu.la valoarea TVA trecută în cont „Ambalaj” la valoarea de Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”la suma datoriei faţă de furnizor pentru ambalajul procurat La sfîrşitul lunii de gestiune datele din registrul operaţiunilor la contul 217 Mărfuri” subcontul 217 6 „Ambalaj” se înregistrează în jurnal-order la contul respectiv . 73 . 2. La livrarea mărfurilor cu ambalaje există două posibilităţi de evidenţă a ambalajelor: 1.Ambalajele refolosite sunt acele ambalaje care se află în mai multe cicluri de circulaţie a mărfurilor şi pot fi utilizate o perioadă mai mare. se utilizează preţurile de gaj. dacă ambalajele se descarcă de mărfuri în momentul recepţiei de către cumpărător şi se returnează în acelaşi timp furnizorului. iar după confruntarea datelor cu alte registre se trec în Carte mare. fibre şi sticle. atunci acestea se recepţionează de către cumpărător în baza preţului de gaj. dacă ambalajele rămân la cumpărător. În componenţa ambalajelor refolosite se includ: ambalaje din mucava. Aceste ambalaje se returnează furnizorului în condiţiile stipulate în contractul încheiat între furnizor şi cumpărător. polimeri. În acest caz se va înregistra formula contabilă: Debit contul 217 „Mărfuri” subcontul 217 6 achiziţie a ambalajelor Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 534 2 „Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” . atunci aceste ambalaje nu trebuie incluse în factură separată (pîine de fabrici de panificare). În scopul asigurării recuperabilităţii ambalajelor livrate.

regulamente şi alte acte normative şi legislative. Printre acestea indentificăm şi întreprinderea ÎCS „Marr Sugar Moldova” Întreprinderea analizată reprezintă o societate civilă cu relaţii de parteneriat cu fabricile de zahăr "Cuprini-Cristal" SA. precum şi a produselor petroliere. încheiate contracte de parteneriat. include vânzarea cu ridicata a zahărului. este utilizată forma de evidenţă pe jurnal-order.C.Încheiere În Republica Moldova un număr mare de agenţi economici.L. borhotului acu şi uscat şi altor produse alimentare.R. instrucţiuni. Contabilitatea operaţiilor economice se ţine în corespundere cu Legea contabilităţii. Evidenţa contabilă la întreprindere este automatizată.L. îngreşeminte minerale. Activitatea comercială desfăşurată de ÎCS "Marr Sugar Moldova" S. S. "Glodeni-Zahăr" SA.N. Codul Fiscal. indiferent de forma de proprietate şi tipul de activitate. Softul principal utilizat este Wizcount”.R. cu care au fost 74 . articole chimice pentru protecţia plantelor sfeclei de zahăr etc. La ÎCS "Marr Sugar Moldova" S. practică şi operaţii de desfacere a mărfurilor.. Activitatea de bază a întreprinderii constituie producerea zahărului din sfeclă. melisei.

iar prin altă formulă contabilă stingerea creanţei privind facturile comerciale . Acest fapt s-a determinat în baza indicatorilor calculaţi şi prezentaţi în tabelul 1 şi rapoartelor financiare pentru anii 2006. creşterea asortimentului de produse destinate pentru anumite segmente ale pieţii şi permanenta lor reînnoire. Deşi s-a creat doar în anul 2003. Reflectarea veniturilor în cazul vinderii ambalajelor la contul 612 „Alte venituri operaţionale”. În acest contest s-au evidenţiat următoarele propuneri privind problemele abordate: 1. precum şi cheltuielile.R. ce se stabilesc în procesul de aprovizionare. Factorii principali în luptă cu concurenţii sunt: calitatea produselor. întreprinderea ÎCS "Marr Sugar Moldova" S. veniturile. rezultatele financiare generate de activitatea respectivă.După cum s-a observat obiectul principal al contabilităţii în activitatea comercială îl constituie reflectarea şi controlul rotaţiei mărfurilor şi ambaljelor. Reflectarea operaţiunilor de recepţie a mărfurilor în corespondenţă cu conturile de datorii în cazul achitării ulterioare (situaţia cercetată în cazul importului). deschide o scara largă pentru complecsul de sfeclă şi zahăr în Moldova.L. ÎCS „Marr Sugar Moldova" SRL este în permanentă căutare de noi perspective. 75 . Aceste condiţii preferenţiale de comerţ cu Europa stabilesc viitorul rentabil a ramurii de prelucrare sfeclei în Moldova şi iată de ce o parte a activităţii sale este orientată către export. 2007. Hotărîrea Consiliului Europei privind acordarea Moldovei condiţiilor de comerţ asimetric şi stabilirea Moldovei cotei pentru export a zaharului (cota în creştere) . 2. a devenit un agentul economic cu profituri mari. întrebuinţarea unui sistem elastic de preţuri. păstrare şi vânzare a mărfurilor. Gama operaţiunilor comerciale la această întreprinderea a demonstrat multitudinea problemelor.

95.1994// Monitorul Oficial al R. 174 din 25. 2007.2003// Monitorul Oficial al R.1 1.05. nr. BIBLIOGRAFIE I.// revista „Contabilitate şi audit”. nr.6 Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor R.1997// Monitorul Oficial al R.12.06.M.Acte legislative şi normative 1.03.06. 4. Reflectarea procedurilor vamale în cazul exportului la contul 712 „Cheltuieli comerciale”.12.12. 76 .1107 – XV din 06 iunie 2002 // Monitorul Oficial al R.M. 426-XIII din 4 aprilie 1995 // Monitorul Oficial al R. 1163-XIII şi legile pentru punerea în aplicare a titlurilor acestuia din 24 aprilie 1997 cu modificările şi completările ulterioare.3. nr.134-XIII din 03.Includerea cheltuielilor de transport-aprovizionare în costul mărfurilor şi decontarea acestora conform calculului de repartizare a CTA aferent mărfurilor realizate şi în stoc.5 Codul civil nr. nr. 1.17/177 din 08.M. 5. nr.4Codul fiscal nr.126-131/507 din 27.1997.2003. 105-XV din 13.3 Legea privind protecţia consumatorilor nr.1 Legea contabilităţii nr. Reflectarea pierderilor de mărfuri în limita perisabilităţii naturale la contul 712 „Cheltuieli comerciale” .17/177 din 08.12.M.28 din 25. nr.1994.88-91 din 30.2 Legea vânzării de mărfuri nr. 1. 1. nr.M.1994.M. 1.

8 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de garanţie nr. Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.2000/ Monotorul Oficial Nr.1. cărţi.12.9 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de câtre stat a preţurilor (tarifelor) nr. 82.04.N. nr. 5 1.53-54/426 din 28.1995.2000. 174 din25.12.10. 1999.12.1998.35 .30 din 3 martie 2001 / Monitorul Oficial nr.1997 // Monitorul Oficial nr.1997. 2 "Stocurile de mărfuri şi materiale" aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.1997// Monitorul Oficial nr.C.30-33/288 din 09. nr. nr.38 din 29 martie 2001. 1. 1068 din 20.12. nr. monografii.03.2003. // . 294 din 17. 31 „Reflectarea în rapoartele financiare a participaţiilor în activitatea de întreprinzător sub control mixt”/ Revista „Contabilitate şi audit”.14 S.09.C. 82. II. 174 Monitorul Oficial al R. 547 din 04.M.M.137 din 27.1997// Monitorul Oficial nr.10. 3 «Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii». păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special.C.M.12.7 Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor. aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.88-91 din 30.86 din 2002 1.1998// Monitorul Oficial al R. aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor R. 174 din 25. 174 din25.1995// Monitorul Oficial al R.15 Regulamentul privind inventarierea.86 din 2002 1. 1. 18 «Venitul».12. Regulamentul cu privire la recepţionarea mărfurilor conform cantităţii şi calităţii în Rapublica Moldova. nr.C. 1.12 S.N. 8286 din 2002 1.M. 1.1997. aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. broşuri 77 din 25. 1465 din 08.08. aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.13 S.11 S.N. Manuale.10 Instrucţiunea privind evidenţa. eliberarea. nr.N.

2003.Ţurcanu V.4 Contabilitate financiară: Manual / aut. Ediţia ASEM. Contabilitatea conform standardelor internaţionale.Bîrsan. /Colectiv de autori: M. Ristea M. L. Traducere din limba engleză. Negruţi.E. 1998. Paladi. Editura ARC.. şi Codului Fiscal. Ed.E. Al ASEM.9. Vol. Bucureşti. Chişinău.. Contabilitate financiară.. de Studii Econ. Ţiriulnicova.12.Ed. Bucureşti.14 Analiza rapoartelor financiare: manual / N. L.C. Sedcom Libris.Carauş. 2. Caldwell I. Analiza economică.5 Contabilitatea impozitelor: Contabilitatea impozitului pe venit. . M.640 p. Tratat de contabilitate. Contabilitate generală. A. A Craur. Acad.266 p. 2001. 2. 2.7 Harea R. .1 Bojian O. Needles B.. 2004. 2000. Universitară: Copyrigt.-Ch. Ed. 2. Fundaţiei Chemarea.N.2 Călin 0.C. V. 2. AndersonH. 2. – Ch. 2.: Centrul ed.6. 2. Ed. „Tipografia Centrală”). Chişinău 1996. 2. Corespondenţa conturilor contabile conform prevederilor S. 2001. 2. – P. Bucureşti. Principiile de bază ale contabilităţii.480 p.13. 2002. 2004. LUCMAN SERV. – 384 p.291 p.: F. Bucureşti. 1995. 1. Contabilitatea operaţiunilor comerciale: (Lucrare metodico-didactică).. 2007 (Combinatul Poligrafic). 2. Nederiţa A. Bazele contabilităţii. – Ch. altor impozite şi taxe: (pentru uzul studenţilor) / V. V. Ed.2.. 2003. 78 .Ch.R. – Ch. M. – Iaşi: Ed. Contabilitatea accizelor. Contabilitatea operaţiilor în comerţ.Poligr.: Dep.Bucur. ASEM.8 Munteanu V.Bucur.. „Tipografia Centrală”.: ASEM. MAXIM. Vol. F. Gavriliuc… . – 562 p.S. A Moldovei... 2.10. 2. 2005 (Î.-P.Ţurcanu.11 Tuhari T. V. Iaşi. Dumitrana. Horomnea E.: Contabilitate şi audit. 1998. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată. 2. UCCM. Nederiţa.-215 p.Oatu Corneliu.. Ed. Chişinău: ACAP..3 Contabilitate în comerţ şi turism. – 340 p. Naţional.L.E.576 p. – 640 p.

Revista “Contabilitate şi audit”. nr. Revista “Contabilitate şi audit”. Как проводить годовую инвентаризацию имущества. 79 . 1998. Revista „Contabilitate şi audit”. 1998. Учет закупки и реализации товаров. Revista “Contabilitate şi audit”.1 Бажерян Е. Revista “Contabilitate şi audit”. Учет поступления и реализации товаров в оптовой торговле. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций простого товарищества на примере переработки сахарной свеклы.III.5 Стратулат Н.2 Недерица А..7-8 3. nr. Бежан Р.Articole din presa periodică 3. 2004. 3. nr. 11. 12. Оценка и учет товаров в оптовой торговле в соответствии с НСБУ 2 «Товарно-материальные запасы». 3. 3. 1998. 12.4 Tухарь Т. nr. 2004. nr. Бендерский В. 6..3 Тостоган П.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful