You are on page 1of 83

poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 2

Spis treÊci

11. Koncepcja serii i budowa podr´cznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


12. TreÊci nauczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
13. Przyk∏adowy rozk∏ad materia∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
14. Opis gier i zabaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
15. Propozycje rozwiàzaƒ metodycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wspieranie rozwoju inteligencji, jako zdolnoÊci ogólnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Rola materia∏u autentycznego w nauczaniu j´zyka niemieckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Podsumowanie szeÊcioletniego okresu nauki – praca z Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Propozycje projektów alternatywnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

16. Przyk∏ady realizacji tematów z rozdzia∏u I – scenariusze . . . . . . . . . 25


Lekcja 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Lekcja 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Lekcja 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Lekcja 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lekcja 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Lekcja 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Lekcja 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lekcja 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lekcja 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Lekcja 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

17. Transkrypcja tekstów do zadaƒ na rozumienie ze s∏uchu


znajdujàcych si´ na p∏ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
18. Materia∏y do kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
19. Testy i karty Theo prüft- Sprich mit Theo! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Theo-Test 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Theo-Test 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Theo-Test 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Theo-Test 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Theo-Test 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Theo-Test 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Test kompetencyjny po klasie 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Transkrypcja tekstów do s∏uchania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Tabliczki osiàgni´ç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

2
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 3

1. Koncepcja serii i budowa podr´cznika

G∏ównym za∏o˝eniem szeÊcioletniego kursu serii ich und du jest przygotowanie uczniów do rozumienia i ko-
munikowania si´ w j´zyku niemieckim na poziomie bieg∏oÊci j´zykowej A2, okreÊlonym przez Europejski sys-
temem opisu kszta∏cenia j´zykowego, co oznacza, ˝e: Osoba pos∏ugujàca si´ j´zykiem na tym poziomie rozumie
wypowiedzi i cz´sto u˝ywane wyra˝enia w zakresie tematów zwiàzanych z ˝yciem codziennym (sà to np. bardzo pod-
stawowe informacje, dotyczàce osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewaç
si´ w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagajàcych jedynie bezpoÊredniej wymiany zdaƒ na te-
maty znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywaç swoje pochodzenie i otoczenie, w którym ˝yje, a tak˝e poru-
szaç sprawy zwiàzane z najwa˝niejszymi potrzebami ˝ycia codziennego.

Koncepcja serii zak∏ada systematyczne pog∏´bianie wiedzy zdobytej przez uczniów w klasach 1–3 w zakresie
tematów obj´tych programem nauczania i rozszerzanie jej o nowe treÊci i zagadnienie leksykalno-gramatycz-
ne w klasach 4–6. Ca∏y szeÊcioletni kurs ich und du umo˝liwia uczniom przygotowanie si´ do egzaminu j´zy-
kowego dla dzieci i m∏odzie˝y Fit in Deutsch 1 i Fit in Deutsch 2 lub KID 1 i KID 2

Budowa podr´cznika
Strona tytu∏owa ka˝dego rozdzia∏u zawiera impuls wizualny wprowadzajàcy w temat oraz informacje dla ucz-
nia, okreÊlajàce precyzyjnie, czego nauczy si´ w danym rozdziale.
Podr´cznik sk∏ada si´ z 6 rozdzia∏ów tematycznych, a ka˝dy z nich podzielony jest na 12 jednostek oznaczo-
nych kolejnymi literami alfabetu od A do L.
Ka˝dej literze przypisane jest konkretne zagadnienie metodyczne, i tak:
A – to wprowadzenie do tematu z wykorzystaniem obrazu i charakterystycznego dla ca∏ej serii minis∏uchowi-
ska prezentujàcego wiodàce zagadnienia leksykalno-gramatyczne,
B – to zadania stymulujàce wypowiedê ustnà aktualnie wprowadzonym materia∏em leksykalnym,
C – to zadania na praktyczne zastosowanie zagadnieƒ wprowadzonych w cz´Êci A i B,
D – to çwiczenie utrwalajàce poznane wczeÊniej struktury gramatyczne,
E – to çwiczenie rozwijajàce sprawnoÊç rozumienia ze s∏uchu,
F – to teksty rozwijajàce sprawnoÊç czytania ze zrozumieniem, z zastosowaniem technik umo˝liwiajàcych glo-
balne, bàdê selektywne rozumienie czytanego tekstu,
G – to zabawa w odgrywanie ról, stanowiàca dodatkowà atrakcj´ i okazj´ do wykazania si´ zdobytà wiedzà,
H – to piosenka tematycznie zwiàzana z rozdzia∏em,
I – to çwiczenia u∏atwiajàce opanowanie prawid∏owej wymowy,
J – to stymulowane obrazem çwiczenie przygotowujàce do prawid∏owego reagowania j´zykowego,
K – to praca projektowa,
L – to uporzàdkowane zestawienie zjawisk gramatycznych, które wystàpi∏y w danym rozdziale.

Na koƒcu podr´cznika znajduje si´ s∏ownik niemiecko-polski z oznaczonymi na kolorowo rodzajnikami oraz
lista zwrotów do aktywnego opanowania.

Na do∏àczonej do podr´cznika p∏ycie CD nagrane zosta∏y wszystkie teksty przeznaczone do çwiczenia rozu-
mienia ze s∏uchu i wymowy, a tak˝e mini-s∏uchowiska, piosenki i teksty do czytania.

Zeszyt çwiczeƒ to zestaw ró˝norodnych, interesujàcych i niezwykle przemyÊlanych çwiczeƒ o zró˝nicowanym


stopniu trudnoÊci, niejednokrotnie bogato ilustrowanych, umo˝liwiajàcy uczniowi równomierne i komplekso-
we wyçwiczenie wszystkich czterech sprawnoÊci j´zykowych. Zeszyt skonstruowany jest wed∏ug schematu za-
stosowanego w podr´czniku tzn.: jednostce A odpowiadajà çwiczenia A1, A2, A3 ... itd. w zeszycie çwiczeƒ.
Wzorem lat ubieg∏ych równie˝ do piosenek przygotowane zosta∏y odpowiednie çwiczenia na rozumienie ze
s∏uchu, a niejednokrotnie tak˝e zabawy ruchowe.

3
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 4

Na stronach zatytu∏owanych Theo prüft uczeƒ mo˝e sprawdziç samodzielnie swoje post´py w nauce. Zestaw
zadaƒ do samodzielnego wykonania jest pierwszym sprawdzianem poziomu opanowania materia∏u zrealizo-
wanego w konkretnym rozdziale i stanowi element samokontroli i samooceny. To równie˝ ostatni sprawdzian
przed ka˝dym kolejnym testem. Uczeƒ ma szans´ na samodzielne przetestowanie swoich mo˝liwoÊci w zakre-
sie rozumienia ze s∏uchu, rozumienia tekstu czytanego, reagowania j´zykowego przy u˝yciu prawid∏owych
struktur leksykalnych i gramatycznych oraz pisania.
Zeszyt çwiczeƒ zawiera równie˝ strony, znane uczniom z lat ubieg∏ych, a zatytu∏owane Für mein Portfolio. Pa-
mi´taç nale˝y, ˝e Portfolio jest formà dokumentowania osiàgni´ç w zakresie j´zyka niemieckiego, a jego ce-
lem jest uÊwiadomienie uczniowi w∏asnych post´pów w nauce.

Materia∏ uzupe∏niajàcy stanowià plakaty tematyczne i zestaw 7 kartonowych pacynek do sztuki: Dorn und
Röschen.
Plakaty bardzo przydajà si´ przy wprowadzeniu do nowej lekcji, poniewa˝ skupiajà uwag´ na nowowprowa-
dzanym temacie i umo˝liwiajà uczniom swobodne formu∏owanie pierwszych skojarzeƒ u∏atwiajàcych w konse-
kwencji lepsze rozumienie nowego zakresu tematycznego. Jest to tak˝e doskona∏y moment do tego, aby uak-
tywniç wiedz´ zdobytà w latach ubieg∏ych. Plakaty mo˝na wykorzystaç tak˝e w podsumowaniu ca∏ego rozdzia-
∏u, jako element utrwalenia umiej´tnoÊci reagowania j´zykowego oraz zagadnieƒ gramatyczno-leksykalnych.

4
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 5

2. TreÊci nauczania

Tematyka Zakres gramatyczny


1. Die Sommerferien ● rekcja czasownika fahren
2. In der Stadt ● przyimki z celownikiem
3. Krankheit ● zaimek man
4. Hauspflichten ● bis jako przyimek
5. Sport ● deklinacja zaimka osobowego w celowniku
6. Ich und du i bierniku
Feste und Feiertage ● przeczenie kein w bierniku
Theaterstück – Dorn und Röschen ● przeczenie nicht
● przyimki: an, auf, in, über, unter, vor, hinter,
neben, zwischen z biernikiem
Zakres leksykalny ● przyimki w znaczeniu czasowym
● przys∏ówki czasu
● cechy charakteru ● tryb rozkazujàcy czasowników
● dolegliwoÊci, choroby i ich objawy ● deklinacja rzeczownika z rodzajnikiem
● dyscypliny sportowe okreÊlonym i nieokreÊlonym
● gwiazdy sportu z krajów niemieckiego obszaru ● deklinacja rzeczownika z zaimkiem
j´zykowego dzier˝awczym w celowniku
● imprezy i wydarzenia sportowe ● koniugacja czasowników nieregularnych
● miejsca sp´dzania wakacji ● liczebnik porzàdkowy
● nagrody i kary ● okreÊlanie daty, roku, pory dnia, godziny
● nazwy j´zyków ● przyimki in, an, um w okreÊlaniu czasu
● nazwy krajów ● zdania warunkowe z wenn
● obiekty w mieÊcie
● obowiàzki domowe i szkolne
● okreÊlenia czasu
Elementy realioznawcze
● pierwsza mi∏oÊç Die deutschprachigen Länder
● pomoc innym Handysprüche zu Ostern
● pytania o drog´ Weihnachtsmarkt
● rodzaje lekarstw
● rodzaje sklepów i punktów us∏ugowych
● sporty ekstremalne
● sposoby sp´dzania wakacji
● u lekarza
● uczucia i odczucia
● wypadki
● zakazy i nakazy obowiàzujàce w mieÊcie
i miejscach publicznych

5
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 6

3. Przyk∏adowy rozk∏ad materia∏u

TreÊci nauczania zawarte w podr´czniku ich und du zosta∏y przygotowane do realizacji przy dwóch godzinach
j´zyka niemieckiego w tygodniu. Proponowany rozk∏ad materia∏u nale˝y traktowaç przyk∏adowo i dostosowaç
go do mo˝liwoÊci uczniów, tempa ich pracy, a tak˝e do kalendarza roku szkolnego.

Zadania
Materia∏ Zadania
Rozdzia∏ Temat Glówne cele lekcji w zeszycie çwiczeƒ
leksykalny i gramatyczny w podr´czniku
i materia∏y dodatkowe
Post aus den Uczniowie potrafià nazwy form sp´dzania A Podr´cznik – strona
Ferien. formu∏owaç skojarzenia wakacji; tytu∏owa rozdzia∏u 1.;
z wyrazem Sommerferien; czas przesz∏y Perfekt A1–A8; p∏yta CD
rozumiejà selektywnie tablica 2
teksty listów; potrafià
odpowiadaç na pytania
do tekstu.
Wohin möchtest Uczniowie potrafià okreÊlaç zwroty: B B1–B6; tablice 3
du in die Ferien cel podró˝y; znajà nazwy nach Paris, an die Ostsee, i 4a–4f; ma∏a pi∏ka
reisen? paƒstw europejskich. in die Schweiz,
in die Alpen;
mit einem Ballon fahren,
auf einem Kamel reiten,
mit einer Gondel fahren;
ein Formel-1-Rennen sehen,
alte Ruinen besichtigen,
Flamenco tanzen;
czasowniki: klettern, zelten,
1. Die Sommerferien

tauchen, rudern:
zaimek pytajàcy: wo?, wohin?

Wo warst du Uczniowie rozumiejà Perfekt czasowników C C1–C6; p∏yta CD;


in den selektywnie treÊç e-maila; s∏abych, mocnych tablice 5a–5e oraz
Sommerferien? potrafià odpowiedzieç na i nieregularnych 6a–6c
pytania do tekstu; potrafià
opowiedzieç o wakacjach na
podstawie historyjki
obrazkowej.
Ich spreche Uczniowie znajà nazwy zaimek dzier˝awczy; D, gra D1–D3, p∏yta CD,
Polnisch, Deutsch paƒstw, j´zyków nazwy j´zyków Partnersuche, tablice 7–8; s∏ownik
und Englisch. i narodowoÊci; potrafià E niemiecko-polski
przeprowadziç dialog na
podstawie informacji
znajdujàcych si´ na
wizytówkach;
rozumiejà selektywnie
s∏uchany tekst.
Welche Anzeige Uczniowie rozumiejà zwroty: F, G F1–F2; G1; p∏yta CD;
wählst du? krótkie autentyczne teksty Guten Flug! tablice 7 i 5a–5e
z ofertami wakacyjnymi; Schönen Dank!
potrafià dopasowaç oferty Gute Reise!
do zainteresowaƒ; Danke, gleichfalls.
potrafià odegraç scenki. Gute Fahrt!
Schönen Urlaub!

6
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 7

Zadania
Materia∏ Zadania
Rozdzia∏ Temat Glówne cele lekcji w zeszycie çwiczeƒ
leksykalny i gramatyczny w podr´czniku
i materia∏y dodatkowe
Adé Ferien! – wir Uczniowie utrwalajà zwroty H, I H1–H3; I1–I2; p∏yta
hören und singen. i wyra˝enia zwiàzane CD; du˝e arkusze
z wakacjami; papieru pakowego,
çwiczà prawid∏owà wymo- kolorowe pisaki, kredki,
w´, intonacj´ zdaniowà papier kolorowy do
i akcent wyrazowy; wyklejania, klej,
Êpiewajà piosenk´. no˝yczki, stare
kolorowe czasopisma
1. Die Sommerferien

Faltprojekt – Uczniowie opisujà obrazek, J, K


Meine poprzez dobranie w∏aÊciwego
Sommerferien. tekstu;
wykonujà projekt
i prezentujà go w klasie.
Theo prüft. Powtórzenie, utrwalenie, materia∏ leksykalny L L1–L6; p∏yta CD,
samokontrola. i gramatyczny rozdzia∏u 1.; plakat do rozdzia∏u 1.;
przyimki: an, auf, in, über, tablice 4a–4f i 5a–5e;
unter, vor, hinter, neben, wybrane karty
zwischen z biernikiem, Theo-Mix;
rzeczownik w bierniku karty – Theo prüft –
Sprich mit Theo! 1
Theo-Test 1 Sprawdzian wiadomoÊci. Poradnik – Theo-Test 1
Korrektur Poprawa i omówienie testu. Poradnik – tabliczka
osiàgni´ç

Er wohnt in der Uczniowie znajà nazwy nazwy instytucji i obiektów A plakat/strona tytu∏owa
Stadt. instytucji i obiektów znajdujàcych si´ w mieÊcie rozdzia∏u 2;
znajdujàcych si´ w mieÊcie; A1–A7; p∏yta CD
potrafià poprawnie przeczy-
taç tekst; potrafià okreÊliç
ró˝nice miedzy miastem
a wsià.

Entschuldigung, Uczniowie potrafià zapytaç zwroty: B B1–B6; p∏yta CD


wie komme ich o drog´ i wskazaç jà. geradeaus, links, links
zur Post? abbiegen, rechts, rechts
abbiegen,
bis zur Kreuzung, bis zur
Ampel, an der Kirche
vorbei, über die Brücke,
2. In der Stadt

über den Marktplatz, durch


das Stadttor, über den Radweg
Im Park darf man Uczniowie znajà i rozumiejà czasowniki modalne: C C1–C7
die Pflanzen nicht zakazy obowiàzujàce dürfen, sollen, müssen,
pflücken. w miejscach publicznych; wollen, können
rozumiejà znaczenie
piktogramów;
potrafià powiedzieç, co
wolno, a czego nie wolno
robiç.

Was hat der Uczniowie potrafià D, gra D1–D6, p∏yta CD


Verbrecher den powiedzieç, co im wolno Verhör bei der
ganzen Tag w szkole, a czego nie; Polizei, E
gemacht? potrafià zaprzeczyç przy
pomocy nein; kein/keine;
rozumiejà selektywnie
s∏uchany tekst.

7
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 8

Zadania
Materia∏ Zadania
Rozdzia∏ Temat Glówne cele lekcji w zeszycie çwiczeƒ
leksykalny i gramatyczny w podr´czniku
i materia∏y dodatkowe
An der Kreuzung Uczniowie rozumiejà zwroty: F, G F1–F2, G1; p∏yta CD
musst du nach szczegó∏owo przeczytany Entschuldigung, wo ist hier
links abbiegen. tekst; potrafià uzupe∏niç die Post?
informacje; potrafià odegraç Tut mir Leid, ich bin selbst
scenk´ i zareagowaç fremd hier.
adekwatnie do sytuacji. Wo befindet sich …?
Gibt es hier einen Bus zum
… ? Ja, Linie … .
Ich suche die Damenabtei-
lung. Wo ist das? Im zweiten
Stock.

Wo ist das? – wir Uczniowie utrwalajà nazwy H, I H1–H3, I1–I2;


hören und singen. obiektów; potrafià p∏yta CD
przeprowadziç krótkà
ankiet´;
2. In der Stadt

çwiczà prawid∏owà wymow´,


intonacj´ zdaniowà i akcent
wyrazowy;
Êpiewajà piosenk´.

Faltprojekt – Mein Uczniowie potrafià opisaç J, K


Schulweg. sytuacje na zdj´ciu;
rozumiejà tekst i potrafià
prawid∏owo go uzupe∏niç;
wykonujà projekt
i prezentujà go w klasie.

Theo prüft. Powtórzenie, utrwalenie, materia∏ leksykalny L L1–L6; p∏yta CD,


samokontrola. i gramatyczny rozdzia∏u 2. strona tytu∏owa
rozdzia∏u 2.;
karty – Theo prüft –
Sprich mit Theo! 2

Theo-Test 2 Sprawdzian wiadomoÊci. Poradnik – Theo-Test 2

Korrektur Poprawa i omówienie testu. Poradnik – tabliczka


osiàgni´ç

Katrin ist krank. Uczniowie znajà nazwy nazwy cz´Êci cia∏a, A plakat/strona tytu∏owa
cz´Êci cia∏a oraz okreÊlenia dolegliwoÊci i objawów rozdzia∏u 3.; A1–A7,
dolegliwoÊci i objawów choroby; p∏yta CD
choroby.

Was fehlt dir? Uczniowie potrafià okreÊlenia czasu: seit einem B B1–B7; p∏yta CD
powiedzieç, co im dolega. Tag, seit einer Woche, seit
einer Stunde
3. Krankheit

Moni fährt ins Uczniowie rozumiejà czasowniki w czasie Perfekt C C1–C7


Krankenhaus. selektywnie tekst krótkiego
opowiadania; potrafià
uporzàdkowaç zdarzenia
chronologicznie.

Bist du erkältet? Uczniowie potrafià zapytaç przeczenie kein/keine D, gra D1–D5; p∏yta CD
i odpowiedzieç na pytania Absagespiel, E
o samopoczucie;
rozumiejà selektywnie
s∏uchany tekst;
umiejà zaprzeczyç,
odmówiç i znaleêç
wymówk´.

8
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 9

Zadania
Materia∏ Zadania
Rozdzia∏ Temat Glówne cele lekcji w zeszycie çwiczeƒ
leksykalny i gramatyczny w podr´czniku
i materia∏y dodatkowe
Das sind Tabletten Uczniowie tryb rozkazujacy; F, G F1–F2,G1; p∏yta CD
gegen potrafià wyszukaç konkretne zwroty:
Kopfschmerzen. informacje w czytanym einen Termin bei Dr. Möller
tekÊcie; haben,
potrafià odegraç scenki Dr. Möller hat heute keine
i zareagowaç adekwatnie do Sprechstunde.
sytuacji. Was ist denn passiert?
Wo tut es denn weh?
Ich bin die Treppe runterge-
fallen.
Warum hast du einen Gips?
Ich hatte einen Unfall.
Virenbank – wir Uczniowie utrwalajà nazwy H, I H1–H3, I1–I2;
hören und singen. cz´Êci cia∏a i rodzaje p∏yta CD
3. Krankheit

dolegliwoÊci;
çwiczà prawid∏owà wymow´,
intonacj´ zdaniowà i akcent
wyrazowy;
Êpiewajà piosenk´.
Faltprojekt – Mein Uczniowie opisujà zdj´cie; J, K
Arztbesuch. potrafià okreÊliç
chronologi´ zdarzeƒ;
wykonujà projekt
i prezentujà go w klasie.
Theo prüft. Powtórzenie, utrwalenie, materia∏ leksykalny L L1–L6; p∏yta CD;
samokontrola. i gramatyczny rozdzia∏u 3. strona tytu∏owa
rozdzia∏u 3.;
karty – Theo prüft –
Sprich mit Theo! 3
Theo-Test 3 Sprawdzian wiadomoÊci. Poradnik – Theo-Test 3
Korrektur Poprawa i omówienie testu. Poradnik – tabliczka
osiàgni´ç
Meine Pflichten. Uczniowie potrafià zwroty: A plakat/strona tytu∏owa
przeczytaç poprawnie tekst; mit dem Hund Gassi gehen, rozdzia∏u 4.;
uzupe∏niç informacje Staub saugen, den Müll A1–A7; p∏yta CD
w tekÊcie; wegbringen, die Toilette
potrafià powiedzieç, jak putzen, das Zimmer
powinien wyglàdaç podzia∏ aufräumen, bügeln, Wäsche
obowiàzków domowych. waschen/aufhängen,
Blumen gießen, einkaufen
gehen
Ab und zu spüle Uczniowie potrafià zwroty: B B1–B9; p∏yta CD
4. Hauspflichten

ich das Geschirr. opowiedzieç o swoich mit dem Hund Gassi gehen,
obowiàzkach domowych; den Staub saugen, den Müll
potrafià wymieniç, które wegbringen, die Toilette
z nich sà ucià˝liwe, a które putzen, das Zimmer
nie. aufräumen, bügeln, Wäsche
waschen/aufhängen, Blumen
gießen, einkaufen gehen

Was hat sie nicht Uczniowie potrafià czas przesz∏y Präteritum C C1–C5; p∏yta CD
gemacht? powiedzieç, które czynnoÊci czasownika sollen;
nie zosta∏y wykonane; tryb rozkazujàcy;
potrafià nakazaç wykonanie czas Perfekt czasowników
jakiejÊ czynnoÊci. s∏abych, mocnych
i rozdzielnie z∏o˝onych

9
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 10

Zadania
Materia∏ Zadania
Rozdzia∏ Temat Glówne cele lekcji w zeszycie çwiczeƒ
leksykalny i gramatyczny w podr´czniku
i materia∏y dodatkowe
Wem hilfst du und Uczniowie potrafià zaimek dzier˝awczy D, gra D1–D6; p∏yta CD
wobei? powiedzieç komu i przy w celowniku; Satzkalender, E
czym pomagajà. koniugacja czasowników
nieregularnych

Wie wichtig ist Uczniowie rozumiejà wyra˝enia: F, G F1–F2, G1; p∏yta CD


Ordnung für dich? przeczytany tekst i potrafià Du bist hier nicht im Hotel.
rozwiàzaç test Du solltest dich schämen.
psychologiczny; OK, ich räume gleich auf.
potrafià odegraç scenki Was soll ich für dich tun?
i zareagowaç adekwatnie Kann ich Ihnen helfen?
do sytuacji. Danke, das ist nett von dir.
Brauchst du Hilfe?
Nein, danke.

Ich habe immer Uczniowie potrafià H, I H1–H3, I1–I2;


viel zu tun – wir dopasowaç tekst piosenki p∏yta CD
4. Hauspflichten

hören und singen. do obrazków i zaznaczyç


prawid∏owà odpowiedê;
çwiczà prawid∏owà
wymow´, intonacj´
zdaniowà i akcent
wyrazowy;
Êpiewajà piosenk´.

Faltprojekt – Uczniowie opisujà obrazek J, K


Meine dobierajàc w∏aÊciwe zdania;
Hauspflichten. wykonujà projekt
i prezentujà go w klasie.

Theo prüft. Powtórzenie, utrwalenie, materia∏ leksykalny L L1–L6; p∏yta CD;


samokontrola. i gramatyczny rozdzia∏u 4. strona tytu∏owa
rozdzia∏u 4.;
karty – Theo prüft –
Sprich mit Theo! 4

Theo-Test 4 Sprawdzian wiadomoÊci. Poradnik – Theo-Test 4


Korrektur Poprawa i omówienie testu. Poradnik – tabliczka
osiàgni´ç

Treibst du Sport? Uczniowie rozumiejà treÊç s∏ownictwo zwiàzane A plakat/strona tytu∏owa


krótkich wypowiedzi na z uprawianiem sportu rozdzia∏u 5.,
temat sportu. A1–A7; p∏yta CD

Wie findest du Uczniowie znajà nazwy nazwy dyscyplin B B1–B6; p∏yta CD


Eiskunstlauf? dyscyplin sportowych; sportowych
potrafià wyraziç opini´ na
ich temat.
5. Sport

Welche Uczniowie rozumiejà s∏ownictwo zwiàzane ze C C1–C2; p∏yta CD


Kampfsportarten selektywnie czytany tekst sportami walki
kennst du? i potrafià zaznaczyç
poprawne odpowiedzi.

Wann ist das Uczniowie znajà nazwy liczebnik g∏ówny D, gra D1–D6; p∏yta CD
passiert? i daty wa˝nych wydarzeƒ i porzàdkowy; Domino, E
sportowych; potrafià pory roku, pory dnia,
zastosowaç liczebnik g∏ówny godziny;
i porzàdkowy. przyimek: um, am, im

10
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 11

Zadania
Materia∏ Zadania
Rozdzia∏ Temat Glówne cele lekcji w zeszycie çwiczeƒ
leksykalny i gramatyczny w podr´czniku
i materia∏y dodatkowe
Wie sieht der Uczniowie rozumiejà zwroty: F, G F1–F2, G1; p∏yta CD
Alltag von einem selektywnie treÊç wywiadu; Los, alle ins Wasser!
Sportler aus? potrafià uzupe∏niç luki Ja, endlich ins Wasser, …,
w tekÊcie i rozwiàzaç quiz; pass auf!
odgrywajà scenki reagujàc So ab ins Wasser!, Auf
adekwatnie do sytuacji. keinen Fall, das Wasser ist
doch kalt.
Wie ist das Ergebnis? … hat
verloren.
Wer hat gewonnen? Wir,
zwei zu null.

Sport ist gesund – Uczniowie powtarzajà H, I H1–H3, I1–I2;


wir hören und nazwy sportów zimowych; p∏yta CD
singen. potrafià okreÊliç sporty
zimowe i letnie; potrafià
napisaç dyplom dla
sportowca;
5. Sport

çwiczà prawid∏owà wymow´,


intonacj´ zdaniowà i akcent
wyrazowy;
Êpiewajà piosenk´.

Faltprojekt – Uczniowie opisujà obrazek; J, K


Meine Lieblings- wybierajàc w∏aÊciwe zdania;
sportdisziplin. wykonujà projekt
i prezentujà go w klasie.

Theo prüft. Powtórzenie, utrwalenie, materia∏ leksykalny L L1–L6; p∏yta CD;


samokontrola. i gramatyczny rozdzia∏u 5. strona tytu∏owa
rozdzia∏u 5.;
karty – Theo prüft –
Sprich mit Theo! 5

Theo-Test 5 Sprawdzian wiadomoÊci. Poradnik – Theo-Test 5

Korrektur Poprawa i omówienie testu. Poradnik – tabliczka


osiàgni´ç

Wann ärgerst du Uczniowie potrafià nazwaç wyra˝enia okreÊlajàce A plakat/strona tytu∏owa


dich? emocje i uczucia; potrafià, emocje, odczucia i uczucia: rozdzia∏u 6.;
korzystajàc z informacji glücklich sein, froh sein, A1–A7; p∏yta CD
zawartych w tekÊcie, fröhlich sein, sich ärgern,
utworzyç zdania wütend sein, strahlen, sich
warunkowe. Sorgen machen, Angst
haben;
zdania warunkowe z wenn
6. Ich und du

Wovor hast du Uczniowie potrafià okreÊliç nazwy przyczyn fobii: B B1–B6; p∏yta CD
Angst? przyczyny strachu; znajà Schlangen, Spinnen, Geister,
odmian´ czasowników Dunkelheit, Fliegen, Mäuse,
zwrotnych. Monster, Schnecken, Ratten;
koniugacja czasowników
zwrotnych

Ralf ist verliebt. Uczniowie rozumiejà czasowniki w czasie Perfekt; C C1–C5


selektywnie czytany tekst; koniugacja czasowników
potrafià uzupe∏niç zwrotnych
informacje.

11
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 12

Zadania
Materia∏ Zadania
Rozdzia∏ Temat Glówne cele lekcji w zeszycie çwiczeƒ
leksykalny i gramatyczny w podr´czniku
i materia∏y dodatkowe
Ich finde ihn Uczniowie potrafià wyraziç deklinacja zaimka D, gra D1–D7; p∏yta CD
sympathisch. opinie na temat innych osobowego Memory, E
osób;
rozumiejà selektywnie
s∏uchany tekst.

Warum ärgerst du Uczniowie rozumiejà zwroty: F, G F1–F2, G1; p∏yta CD


dich so? selektywnie przeczytany Warum ärgerst du dich so?
tekst; Warum bist du heute so
potrafià odegraç scenki schlecht gelaunt?
i zareagowaç adekwatnie do … hat mit mir Schluss
sytuacji. gemacht.
Du strahlst vor Freude.
Ich bin so glücklich.
… hat mich enttäuscht.
… hat sich heute mit mir
verabredet!, Na so was?

Freundschaft – wir Uczniowie potrafià H, I H1–H3, I1–I2;


hören und singen. scharakteryzowaç swojà p∏yta CD
przyjació∏k´/swojego
przyjaciela i uzupe∏niç rymy
w tekÊcie piosenki;
çwiczà prawid∏owà
6. Ich und du

wymow´, intonacj´
zdaniowà i akcent
wyrazowy;
Êpiewajà piosenk´.

Faltprojekt – Uczniowie opisujà obrazek J, K


Meine Gefühle. wykorzystujàc w∏aÊciwe
wyrazy z zadania
wielokrotnego wyboru;
wykonujà projekt
i prezentujà go w klasie.

Theo prüft. Powtórzenie, utrwalenie, materia∏ leksykalny L L1–L6; p∏yta CD;


samokontrola. i gramatyczny rozdzia∏u 6. plakat do rozdzia∏u 6.;
karty – Theo prüft –
Sprich mit Theo! 6

Theo-Test 6 Sprawdzian wiadomoÊci. Poradnik – Theo-Test 6


Korrektur Poprawa i omówienie testu. Poradnik – tabliczka
osiàgni´ç

Für mein Uczniowie porzàdkujà materia∏ leksykalny teczka lub segregator,


Portfolio. swoje portfolio; i gramatyczny wprowadzony du˝e arkusze papieru,
potrafià wybraç najlepsze ze w VI klasie kolorowe pisaki, klej,
swoich prac projektowych, no˝yczki, stare
testów i zadaƒ domowych; kolorowe czasopisma
przygotowujà plakat pod
has∏em: Alles das können
wir schon!

Test Uczniowie rozumiejà tekst zakres tematyczny oraz Poradnik – Test


kompetencyjny

kompetencyjny – s∏uchany i czytany; materia∏ leksykalny kompetencyjny


Ich bin fit in potrafià zareagowaç i gramatyczny obejmujàcy po klasie 6
Test

Deutsch. adekwatnie do szeÊcioletni kurs j´zyka


przedstawionych w teÊcie niemieckiego w oparciu
sytuacji. o podr´cznik ich und du

12
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 13

Zadania
Materia∏ Zadania
Rozdzia∏ Temat Glówne cele lekcji w zeszycie çwiczeƒ
leksykalny i gramatyczny w podr´czniku
i materia∏y dodatkowe
Die deutsch- Uczniowie potrafià str. 73 mapa Europy
sprachigen Länder. odnaleêç kraje tablica 9–10
niemieckoj´zyczne na
mapie Europy;
znajà najwa˝niejsze dane
dotyczàce krajów DACHL;
potrafià u∏o˝yç puzzle
przedstawiajàce kraje
Feste und Feiertage

niemieckiego obszaru
j´zykowego.

Handysprüche zu Uczniowie potrafià opisaç das Osternest, die str. 74 plakat Êwiàteczny
Ostern. typowe symbole i zwyczaje Osterwünsche, das Osterei, WSZPWN: Ostern in
wielkanocne; der Osterstrauß, das Deutschland
rozumiejà selektywnie treÊç Ostergedicht, der Osterhase
wiadomoÊci SMS;
potrafià powiedzieç wiersz
Das Osterei, zamieszczony
na plakacie Êwiàtecznym.

Weihnachtsmarkt. Uczniowie rozumiejà str. 75 p∏yta CD;


selektywnie czytany tekst; tablica 11 (zadania
potrafià opowiedzieç 1 i 2)
o zwyczajach adwentowych
w Niemczech.

Dorn und Uczniowie rozumiejà treÊç scenariusz sztuki Dorn und str. 77–86 p∏yta CD,
Röschen. scenariusza i potrafià Röschen
przeczytaç swoje role.

Uczniowie przygotowujà zestaw pacynek,


pacynki, wykonujà elementy materia∏y potrzebne
Theaterstück

dekoracji i przygotowujà do wykonania


rekwizyty. dekoracji

Uczniowie znajà swoje role


na pami´ç i potrafià je
odegraç.

Wyst´p przed kolegami Poradnik – Arkusz


i kole˝ankami, nauczycielami oceny projektu
i rodzicami.

13
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 14

4. Opis gier i zabaw

Partnersuche
C e l z a b a w y : Uczniowie potrafià zapytaç i odpowiedzieç na pytanie o imi´, kraj pochodzenia, miejsce za-
mieszkania, j´zyk i hobby.
Opis:
Wa r i a n t I
Uczniowie rozcinajà kartoniki (wizytówki) znajdujàce si´ na wk∏adce do zeszytu çwiczeƒ. Nauczyciel przynosi
na lekcj´ woreczek z tkaniny i prosi dwóch uczniów o wrzucenie do niego swoich kompletów wizytówek.
Uczniowie podchodzà do nauczyciela i losujà wizytówki, a nast´pnie rozchodzà si´ po klasie. Zadajàc pytania
– wed∏ug wzoru zamieszczonego w podr´czniku na str. 13 [Bist du…?, Kommst du…?, Wohnst du…?, Sprichst
du…?] – muszà odnaleêç osob´, która wylosowa∏a wizytówk´ z takimi samymi danymi. Wa˝ne: ka˝de z pytaƒ
mo˝e byç zadane tylko raz. Zabawa koƒczy si´, gdy odnajdà si´ wszystkie pary.

Wa r i a n t I I
Nauczyciel zapisuje na tablicy imiona osób, które podczas gry powinny si´ odnaleêç, a nast´pnie prosi dwóch
uczniów o wrzucenie wyci´tych kompletów wizytówek do przygotowanego wczeÊniej woreczka. Uczniowie lo-
sujà wizytówki i poszukujà partnera z listy znajdujàcej si´ na tablicy, korzystajàc ca∏y czas z pytaƒ znanych
z podr´cznika. Zabawa koƒczy si´, kiedy odnajdà si´ wszystkie pary.

Wa r i a n t I I I
Zabaw´ t´ mo˝emy przeprowadziç równie˝ w parach. Uczniowie k∏adà na ∏awce rozci´te wizytówki danymi do
spodu. Nast´pnie biorà ze swojego kompletu po jednej karcie i zadajà sobie nawzajem pytania do momentu,
a˝ znajdà wizytówki tych samych osób.

Verhör bei der Polizei str. 25


Wa r i a n t I
C e l z a b a w y : Uczniowie potrafià odpowiadaç na pytanie, stosujàc czas Perfekt.
O p i s : Uczniowie rozcinajà kartoniki przygotowane na wk∏adce do zeszytu çwiczeƒ. Pracujà w parach, gru-
pach lub ca∏à klasà. JeÊli zdecydujemy si´ na prac´ z ca∏à klasà, to nauczyciel wraz z uczniami wybiera „Komi-
sarza Policji”, który b´dzie prowadzi∏ przes∏uchanie. Komisarz siedzi przy stole, na którym le˝à kartoniki ze
zwrotami, zadaje pytanie: Was haben Sie am Freitag, dem 13. März um 15 Uhr gemacht?. Uczniowie podchodzà
do sto∏u, losujà kartonik i udzielajà odpowiedzi, prawid∏owo przekszta∏cajàc wylosowany zwrot, np.: in einem
Jugendklub Karaoke singen Æ Ich habe in einem Jugendklub Karaoke gesungen.
JeÊli uczniowie pracujà w grupach, to wybierajà spoÊród siebie „Komisarza” i pracujà wg wzoru opisanego powy-
˝ej.

Wa r i a n t I I
C e l z a b a w y : Uczniowie potrafià prawid∏owo przekszta∏ciç zwrot i u˝yç go w odpowiedzi w czasie Perfekt
w celu odtworzenia wydarzeƒ z historyjki obrazkowej w podr´czniku na stronach 24 – 25
O p i s : Nauczyciel przygotowuje karteczki (Poradnik, tablica 1 i Verhör bei der Polizei). Uczniowie losujà jednà
z nich. Nast´pnie, poprzez prawid∏owe przekszta∏cenie podanego na karteczce zwrotu, muszà storzyç sobie
alibi. Osoba, która wylosuje pytanie: Was haben Sie in Badkleinkirchheim gemacht? rozpoczyna zabaw´. Na-
uczyciel informuje uczniów, ˝e poszukiwana jest osoba, która wynaj´∏a mieszkanie w miejscowoÊci Badklein-
kirchheim.
„Przes∏uchanie” koƒczy si´, kiedy zapytana osoba odpowie: Ich habe bei Firma Max-Hipp eine Ferienwohnung
gemietet. W tym momencie zabaw´ koƒczymy lub zaczynamy kolejnà rund´.

14
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 15

In der Stadt – Partnerspiel zeszyt çwiczeƒ str. 29


C e l z a b a w y : Uczniowie potrafià zapytaç o drog´ i wskazaç jà, udzielajàc odpowiedzi.
O p i s : Uczniowie pracujà w parach, rozcinajà arkusz z nazwami obiektów w mieÊcie przygotowany w zeszy-
cie çwiczeƒ na stronie 29. Ka˝dy z nich rozk∏ada przed sobà swój zestaw karteczek, napisami do spodu.
Uczniowie otwierajà zeszyt çwiczeƒ na stronie 31. Jeden z uczniów losuje karteczk´ i zadaje pytanie o drog´:
Entschuldigung, wie komme ich zu ...?, drugi ma za zadanie udzieliç odpowiedzi zgodnie z planem miasta z ze-
szytu çwiczeƒ na str. 31 u˝ywajàc zwrotu: Geh bitte ... .

We r s j a a k t y w n a : Uczniowie umieszczajà w ró˝nych miejscach klasy obrazki ilustrujàce znane obiekty


w mieÊcie (wraz z podpisami). Na przejÊciach miedzy ∏awkami k∏adà przygotowane paski papieru z nazwami
ulic. Nauczyciel rozk∏ada na swoim biurku karteczki z zeszytu çwiczeƒ. Uczniowie podchodzà parami i losujà
po jednej karteczce. Odgrywajà scenk´ polegajàcà na wzajemnym zapytaniu o drog´, opisaniu i wskazaniu jej
oraz dotarciu do celu.

Absagespiel
C e l g r y : Uczniowie potrafià zadaç pytanie i odpowiedzieç na nie twierdzàco lub przeczàco, stosujàc zaprze-
czenie nicht lub kein/keine.
O p i s : Uczniowie rozcinajà kartoniki przygotowane na wk∏adce do zeszytu çwiczeƒ. Grajà w parach. Ka˝dy
uczeƒ korzysta ze swojego kompletu kart i uk∏ada wyci´te karty jedna na drugiej na przemian: raz pytaniami,
raz odpowiedziami do do∏u. Powsta∏y stos trzyma w r´ku. Uczeƒ A pokazuje uczniowi B jednà kart´ ze swo-
jego kompletu tak, aby partner widzia∏ dobrze rysunek i znajdujàce si´ pod nim zdanie, np. Ja, ich schlafe. lub
Nein, ich schlafe nicht. Uczeƒ B musi sformu∏owaç do podanej odpowiedzi poprawne pytanie, np. Schläfst du?
Uczeƒ A sprawdza zgodnoÊci odpowiedzi z pytaniem znajdujàcym si´ na jego stronie karty. JeÊli pytanie jest
poprawne uczeƒ B zdobywa punkt. Nast´pnie uczeƒ A musi sformu∏owaç poprawnà odpowiedê (zgodnà z ry-
sunkiem i z odpowiedzià, którà widzi uczeƒ B), np. Ja, ich habe Bleistifte. lub Nein, ich habe keine Bleistifte.
Uczeƒ B sprawdza zgodnoÊç odpowiedzi z podpisem znajdujàcym si´ na jego stronie karty. JeÊli odpowiedê
jest poprawna uczeƒ A zdobywa punkt. Nast´pnie uczniowie zamieniajà si´ rolami.
JeÊli któryÊ z graczy nie zada poprawnego pytania, to punkt zdobywa przeciwnik i pokazuje kolejnà ze swoich
kart, a˝ do momentu, kiedy partner sformu∏uje poprawne pytanie. Gr´ kontynuujemy do wyczerpania kart.

Tangram zeszyt çwiczeƒ str. 43


C e l z a b a w y : Uczniowie potrafià dopasowaç podpis do obrazka i opisaç przebieg choroby Katrin, u˝ywajàc
czasu przesz∏ego Präteritum i Perfekt.
O p i s : Uczniowie rozcinajà rysunek przygotowany w rozdziale 3 do çwiczenia A2 (zeszyt çwiczeƒ) i uk∏ada-
jà Tangram, a nast´pnie opisujà przebieg choroby Katrin.

Satzkalender str. 44
C e l z a b a w y : Uczniowie potrafià uk∏adaç prawid∏owe zdania z ró˝nych elementów wg schematu: Wer? Was
macht? Wem? Was?.
Wykorzystujàc znajomoÊç deklinacji rzeczownika z rodzajnikiem okreÊlonym, nieokreÊlonym i zaimkiem
dzier˝awczym w celowniku i bierniku uczniowie automatyzujà szyk wyrazów w zdaniu.
O p i s : Uczniowie wykonujà „kalendarz ze zdaniami” wg schematu przedstawionego na stronie 44.
Najpierw rozcinajà elementy „kalendarza” znajdujàcego si´ na wk∏adce do zeszytu çwiczeƒ na pojedyncze paski,
a nast´pnie, u˝ywajàc no˝yczek i linijki, zaznaczajà na ka˝dym pasku miejsce zgi´cia, po czym rozcinajà ka˝de
zdanie na poszczególne cz´Êci i wreszcie ∏àczà wszystkie paski w ca∏oÊç za pomocà zszywacza biurowego.
Zabaw´ mo˝na przeprowadziç w parach, grupach lub z ca∏à klasà. Jeden z uczniów wybiera poczàtek zdania,
drugi podaje wybrany przez siebie czasownik, a kolejni dwaj pozosta∏e elementy zdania. W ten sposób mogà
powstaç dowolne, czasem bardzo zabawne zdania, które mo˝na zapisaç na tablicy, a nast´pnie wybraç z nich
najÊmieszniejsze.

15
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 16

Partnerspiel Was sollen sie tun? zeszyt çwiczeƒ str. 61–62


C e l z a b a w y : Uczniowie potrafià zapytaç i udzieliç informacji na temat obowiàzków domowych cz∏onków
rodziny.
O p i s : Uczniowie pracujà w parach. Jeden z nich otwiera zeszyt çwiczeƒ na stronie 61 (çwiczenie A2,
wersja A), zaÊ drugi na stronie 62 (wersja B). Obie wersje çwiczenia uzupe∏niajà si´. Poprzez wzajemne
zadawanie pytaƒ wed∏ug wzoru zamieszczonego nad çwiczeniem ka˝dy z uczniów uzupe∏nia swojà wersj´.

Domino str. 55
C e l z a b a w y : Uczniowie potrafià po∏àczyç daty przedstawione w formie cyfr z ich formà opisowà.
O p i s : Uczniowie rozcinajà kartoniki zamieszczone na wk∏adce do zeszytu çwiczeƒ. Uk∏adajà kartoniki, jak
klocki domina, dopasowujàc opis do liczby.

Memory str. 67
C e l z a b a w y : Uczniowie potrafià dopasowaç zdania zawierajàce zaimek osobowy w bierniku do zdaƒ z za-
imkiem osobowym w mianowniku. åwiczà spostrzegawczoÊç.
O p i s : Uczniowie pracujà w parach. Wycinajà kartoniki przygotowane na wk∏adce do zeszytu çwiczeƒ i uk∏a-
dajà je na ∏awce napisami do do∏u. Uczeƒ rozpoczynajàcy gr´ odkrywa dwie dowolne karty. JeÊli karty stano-
wià par´ odk∏ada je na bok, jeÊli nie, karty wracajà na swoja pozycj´ obrazkiem do do∏u. Partner stara si´ za-
pami´taç treÊç i miejsce karty, i odkrywa kolejna par´. Wygrywa ten, kto zbierze najwi´kszà iloÊç par.

16
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 17

5. Propozycje rozwiàzaƒ metodycznych

Wspieranie rozwoju inteligencji, jako zdolnoÊci ogólnej.


W edukacji zawsze k∏adziono naciski na rozwój inteligencji rozumianej jako zdolnoÊç ogólna. Posiada jà,
w mniejszym lub wi´kszy stopniu, ka˝dy cz∏owiek i to determinuje jego wyniki w nauce. Wed∏ug Howarda
Gardnera istniejà inteligencje wielorakie, które mo˝na kszta∏towaç i rozwijaç, zwi´kszajàc efektywnoÊç ucze-
nia si´. Stanowià one potencja∏ biologiczny cz∏owieka i wspó∏dzia∏ajà ze sobà w celu rozwiàzywania proble-
mów. Po∏àczenie ró˝nych inteligencji oraz ich nasilenie decyduje o ró˝nicowaniu ludzi.
Jakie typy inteligencji mo˝emy zatem wyró˝niç, czym si´ one charakteryzujà?
● Inteligencja j´zykowa to sprawne pos∏ugiwanie si´ symbolami, p∏ynne czytanie, p∏ynna wymowa, dobre rozumie-
nie tekstu, bogaty zasób s∏ów, sprawna komunikacja z innymi ludêmi, to ∏atwoÊç opanowania j´zyków obcych.
● Inteligencja muzyczna to ∏atwoÊç rozumienia treÊci, których noÊnikiem jest dêwi´k, wyra˝anie stosunku do
Êwiata poprzez dêwi´ki, to ∏atwoÊç odtworzenia dêwi´ku ze s∏uchu (zagrania, zaÊpiewania piosenki), poczu-
cie rytmu.
● Inteligencja interpersonalna (spo∏eczna) to zdolnoÊç rozumienia relacji mi´dzyludzkich, cudzych uczuç, in-
tencji i stanów psychicznych, to sztuka nawiàzywania pozytywnych relacji w codziennych kontaktach i umie-
j´tnoÊç pracy w zespole.
● Inteligencja intrapersonalna (intuicyjna) to szczególne rozumienie samego siebie, swoich zalet, s∏aboÊci,
uczuç, pragnieƒ, to umiej´tnoÊci pracy indywidualnej przy jasno okreÊlonym celu.
● Inteligencja logiczno-matematyczna to sprawne rozumowanie, wykonywanie operacji na symbolach abstrak-
cyjnych oraz wszelkiego rodzaju obliczeƒ, to umiej´tnoÊç rozwiàzywania ∏amig∏ówek i zadaƒ logicznych.
● Inteligencja wizualno-przestrzenna to preferencja w pos∏ugiwaniu si´ operacjami wyobra˝eniowo-prze-
strzennymi, myÊleniem obrazami, wyobraênià plastycznà, wiernà pami´cià wzrokowà, to ∏atwoÊç uk∏adania
klocków, puzzli.
● Inteligencja przyrodnicza to szczególne zainteresowanie naturalnym otoczeniem cz∏owieka, rozumienie
Êwiata roÊlin i zwierzàt oraz zjawisk przyrody.
● Inteligencja kinestetyczna (ruchowa) to preferowanie ruchu twórczego i sportowego, wyra˝anie emocji w∏a-
snym cia∏em.

Przyjrzyjmy si´ zatem w jaki sposób treÊci zwarte w podr´czniku ich


und du dla klasy VI wspierajà rozwój wszystkich wymienionych wy˝ej
inteligencji.
Rozpocznijmy od pierwszej zdefiniowanej inteligencji, zwanej przez
H. Gardnera inteligencjà j´zykowà. Sam fakt, ˝e podr´cznik s∏u˝y do
nauki j´zyka niemieckiego, jest wystarczajàcym dowodem na to, ˝e za-
równo jego treÊci, proponowane zadania i çwiczenia, jak i zastosowa-
ne metody i techniki nauczania wspieraç b´dà rozwój tej w∏aÊnie inte-
ligencji.
I tak, dla przyk∏adu, w rozdziale 4. – Hauspflichten, sprawne pos∏ugi-
wanie si´ symbolami, p∏ynne czytanie i p∏ynna wymowa çwiczone sà
poprzez zadania Hör zu und lies vor oraz Hör zu und sprich nach.

17
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 18

Dobre rozumienie tekstu çwi-


czone jest poprzez zadanie Lies
und markiere deine Antwort.

Uczeƒ wzbogaci, wyçwiczy


i utrwali swoje s∏ownictwo dzi´-
ki zadaniom Erzähle nach dem
Muster, a umiej´tnoÊç sprawne-
go komunikowania si´ z innymi
ludêmi osiàgnie poprzez zada-
nie Übt zu zweit.

Drugie miejsce na naszej liÊcie zajmuje inteligencja muzyczna. Jej


rozwojowi s∏u˝à zadania typu Hört zu und singt, które znajdujà si´
w ka˝dym rozdziale podr´cznika. Piosenk´, której tytu∏ odzwierciedla
aktualnie realizowany temat, uczniowie szybko skojarzà ze zwrotami
i wyra˝eniami poznanymi na lekcji. Poniewa˝ wszystkie piosenki przy-
gotowane sà równie˝ w wersji instrumentalnej, mo˝emy bez prze-
szkód rozwijaç u uczniów poczucie rytmu i wra˝liwoÊç na dêwi´ki.
Rol´ piosenki i muzyki na lekcji j´zyka niemieckiego omówiono
w Poradniku dla nauczyciela dla klasy 2 i 3.
Mimo, ˝e inteligencja kinestetyczna wymieniona zosta∏a jako ostat-
nia, nale˝y poÊwieciç jej w∏aÊnie w tym momencie wi´cej uwagi, gdy˝
znakomicie daje si´ po∏àczyç ze wspomnianà wczeÊniej inteligencjà
muzycznà. To w∏aÊnie przy dêwi´kach muzyki mo˝emy przeprowadziç
çwiczenia rytmiczne, czyli pokazywanie lub naÊladowanie pewnych
czynnoÊci, marsz lub taniec, wystukiwanie lub wyklaskiwanie rytmu,
wyrabianie równowagi.

Przy rozwijaniu tej inteligencji nie


mo˝emy zapomnieç o znaczeniu
odgrywania ról w dialogach i sztu-
ce teatralnej, gdzie ÊwiadomoÊç
ruchu, gestu i mimiki posiada
ogromne znaczenie estetyczne
i komunikacyjne.

18
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 19

Wszyscy wiemy, jak wa˝na rola przypisywana jest formom socjalnym


na lekcji j´zyka niemieckiego. Przypomnijmy, ˝e pod tym terminem
kryjà si´: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, w ple-
num i z ca∏a klasà (Frontalunterricht) Wszystkie te formy wykorzysty-
wane sà na lekcji w bardzo konkretnych celach metodycznych i dydak-
tycznych, i jak si´ równie˝ okazuje, wydatnie wspierajà rozwój dwóch
bardzo wa˝nych inteligencji: intrapersonalnej i interpersonalnej.
Wspomniane formy umo˝liwiajà bowiem efektywnà prac´ zarówno
indywidualistom, jak i tym, który potrzebujà wymiany doÊwiadczeƒ
poprzez kontakt z innymi w grupie. Podr´cznik ich und du gwarantu-
je zatem rozwój obu wspomnianych inteligencji, a najlepszym przy-
k∏adem niech b´dà zadania typu Rollenspiel i prace projektowe.
Inne przyk∏ady projektów znajdujà si´ w niniejszym Poradniku na
stronie 22.

Wyszczególnione na wst´pie, a nie omówione do tej pory trzy pozosta∏e inteligencje: logiczno-matematyczna,
wizualno-przestrzenna i przyrodnicza rozwijane sà w podr´czniku ich und du poprzez liczne zadania polega-
jàce na çwiczeniu spostrzegawczoÊci, jak np. w zdaniach typu Memory, uk∏adaniu tangramów i puzzli, poprzez
zagadnienia tematyczne dotyczàce liczb, dat oraz naturalnego otoczenia cz∏owieka, Êwiata roÊlin i zwierzàt
oraz zjawisk przyrody.

Rola materia∏u autentycznego w nauczaniu j´zyka niemieckiego


Seria podr´czników ich und du od samego poczàtku wykorzystuje materia∏y autentyczne w celu przybli˝enia
uczniom realiów ˝ycia codziennego mieszkaƒców krajów niemieckiego obszaru j´zykowego. Liczne zdj´cia
miast, ciekawych miejsc, obiektów i zabytków oraz innych atrakcji turystycznych, zdj´cia og∏oszeƒ, folderów,
notatników, biletów, menu, ksià˝ki telefonicznej, listów, ulotek informacyjnych do∏àczanych do lekarstw.
Wszystko to obrazuje uczniom wiedz´ o krajach niemieckiego obszaru j´zykowego.
Dzi´ki kol´dom i wierszom uczniowie poznajà zwyczaje zwiàzane ze Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia i Êwi´tami
Wielkanocnymi. Wykonywanie ozdób choinkowych, kalendarzy adwentowych, bukietów i ozdób wielkanoc-
nych oraz kartek z ˝yczeniami Êwiàtecznymi przybli˝y∏o uczniom zwyczaje i obrz´dy piel´gnowane w krajach
niemieckoj´zycznych.
Wiedza z zakresu Landeskunde przekazywana jest uczniom nie tylko
przy okazji tradycyjnych Êwiàt, ale praktycznie na ka˝dej lekcji i s∏u˝y
do rozwijania kompetencji komunikacyjnej, tak, jak w przypadku roz-
dzia∏u 2., gdzie na podstawie nowego s∏ownictwa uczniowie uczà si´
poruszaç w mieÊcie, pytaç o drog´, wskazywaç jà i opisywaç.

Bywa, ˝e przynosimy na lekcj´ materia∏y autentyczne z naszych pry-


watnych zbiorów:
● oryginalne bilety lotnicze, kolejowe lub komunikacji miejskiej

● menu

● przewodniki, foldery

● gazety i czasopisma

● instrukcje obs∏ugi

● opakowania po ró˝nych produktach

● etykiety

● rachunki/ bony kasowe z ró˝nych sklepów

● siatki na zakupy/reklamówki

● widokówki, listy

● karty telefoniczne

● monety, banknoty (euro/frank szwajcarski)

● nagrania popularnych (aktualnych) piosenek, koncertów

● plakaty reklamujàce wydarzenia kulturalne: kinowe, teatralne, operowe, rockowe.

19
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 20

Wszystkie te materia∏y majà ogromnà wartoÊç poznawczà nawet dziÊ, kiedy uczniowie sami mogà si´ w nie za-
opatrzyç, nie tylko w trakcie wyjazdów zagranicznych, ale tak˝e robiàc zakupy z rodzicami w takich sklepach, jak
Lidl, Kaufland, czy Rossmann, gdzie wiele produktów pochodzi z krajów niemieckiego obszaru j´zykowego.

W erze wszechobecnego Internetu dotarcie do materia∏ów autentycznych nie sprawia nikomu ˝adnych trud-
noÊci. Wa˝ne jest natomiast, aby skutecznie wykorzystaç t´ powszechnà dost´pnoÊç na naszej lekcji, poprzez
prowadzenie zaj´ç w pracowni komputerowej lub nagrywanie materia∏ów i odtwarzanie ich przy pomocy lap-
topa, beamera (rzutnika multimedialnego) lub tablicy interaktywnej. Wa˝nym elementem pozostaje w dalszym
ciàgu mapa Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Lichtensteinu. Mo˝liwoÊç spoglàdania na nià w trakcie lekcji u∏atwi
szybsze zapami´tanie po∏o˝enia tych paƒstw w Europie, ich kszta∏tu, nazw paƒstw sàsiadujàcych, nazw stolic
i wa˝niejszych miast oraz nazw rzek, du˝ych jezior i mórz, regionów, landów, kantonów oraz pasm górskich
i pojedynczych szczytów.

Wykorzystywanie wszystkich wy˝ej wymienionych materia∏ów uwra˝liwia uczniów na odmiennoÊç j´zykowà


i kulturowà oraz sprawia, ˝e zaczynajà oni bardziej „czuç” j´zyk niemiecki.

Podsumowanie szeÊcioletniego okres nauki – praca z Portfolio


Przypomnijmy, ˝e jednym z g∏ównych efektów, prowadzonego w latach 1989–1996 przez Rad´ Europy, pro-
jektu Language Learning for European Citizenship, by∏o powstanie Europejskiego Systemu Opisu Kszta∏ce-
nia J´zykowego (ESOKJ), który, jak ˝aden inny system, umo˝liwia opis i porównanie kompetencji j´zykowych
niezale˝nie od j´zyka, którego znajomoÊç opisujemy, oceniamy, bàdê porównujemy oraz niezale˝nie od kraju,
w którym dana osoba tego j´zyka si´ uczy∏a.
Z doÊwiadczenia wiadomo, ˝e ocen´ szkolnà trudno traktowaç jako wyznacznik poziomu opanowania j´zyka,
gdy˝ taka sama ocena, bardzo cz´sto nie odpowiada takim samym kompetencjom ju˝ w ramach jednej szko∏y
i jednego systemu szkolnego (piàtka ucznia X nie jest równoznaczna z piàtkà ucznia Y, a czwórka w miejsco-
woÊci A nie pokrywa si´ z czwórkà w miejscowoÊci B). O ile˝ trudniejsze jest zatem porównanie umiej´tnoÊci
j´zykowych osób, które uczy∏y si´ danego j´zyka w ró˝nych krajach. Jak bowiem porównaç czwórk´ ucznia Po-
laka z siódemkà Holendra i 45 punktami ucznia z Luksemburga?
Pomocà w rozwiàzaniu tego dylematu jest w∏aÊnie ESOKJ. Definiuje on szeÊç poziomów bieg∏oÊci j´zykowej
(A1, A2, B1, B2, C1, C2) w trzech kategoriach i pi´ciu subkategoriach:

1. Rozumienie
a) s∏uchanie
b) czytanie
2. Mówienie
a) interakcja
b) produkcja
3. Pisanie

Opis poszczególnych poziomów bazuje nie na notach czy punktach, lecz na tym, co dana osoba potrafi w j´zy-
ku obcym lub za pomocà tego j´zyka powiedzieç. Sformu∏owania typu: Potrafi prowadziç prostà rozmow´ pod
warunkiem, ˝e rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy., czy Potrafi porozumiewaç si´ w ruty-
nowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagajàcych jedynie bezpoÊredniej wymiany zdaƒ na tematy zna-
ne i typowe., sà czytelne i pomocne dla wielu potencjalnych u˝ytkowników ESOKJ.
ESOKJ jest niebywa∏à pomocà dla samych uczàcych si´. Pokazujàc, co uczàcy si´ ju˝ potrafi zrobiç, okreÊla je-
go bie˝àcy poziom w danym obszarze kompetencji j´zykowej. Opis kolejnych poziomów wyznacza jednocze-
Ênie kolejne cele w procesie uczenia si´ j´zyków, który nie koƒczy si´ wraz z ukoƒczeniem edukacji szkolnej,
lecz trwa przez ca∏e ˝ycie. OkreÊlenie w∏asnego poziomu jest proste i wygodne. Wystarczy zamieniç opisy z po-
szczególnych poziomów i kategorii zamieniç na pytania typu: Czy potrafi´ ...? i uczciwie na nie odpowiedzieç.
ESOKJ to tak˝e punkt odniesienia dla nauczycieli, którzy majà teraz przed oczami czytelne cele nauczania,
które ich uczniowie powinni osiàgnàç, niezale˝nie od tego, w jakim kraju, z jakiego podr´cznika i w oparciu
o jaki program prowadzone sà zaj´cia. Tak czytelnie sformu∏owane cele u∏atwiajà równie˝ ocen´. Wystarczy
przecie˝ odpowiedzieç, czy uczeƒ potrafi ...

Kolejnym wa˝nym dokumentem opracowanym przez Rad´ Europy, który powsta∏ na bazie ESOKJ jest Euro-
pejskie Portfolio J´zykowe, stosowane praktycznie w ca∏ej Europie.
Przy pomocy EPJ uczeƒ mo˝e samodzielnie dokumentowaç swojà znajomoÊç j´zyków obcych i kultur pozna-

20
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 21

wanych w szkole i poza nià. Mo˝e równie˝ pochwaliç si´, jakich j´zyków si´ aktualnie uczy i co w ka˝dym z nich
potrafi zrozumieç, powiedzieç lub napisaç.

T´ w∏aÊnie ide´, dokumentowania swo-


ich osiàgni´ç w zakresie znajomoÊci j´-
zyka niemieckiego, przekaza∏a
uczniom seria ich und du, wprowadza-
jàc od klasy pierwszej elementy Portfo-
lio na ostatnich stronach zeszytu çwi-
czeƒ. Na kartach zatytu∏owanych
Für mein Portfolio uczniowie wykony-
wali najpierw bardzo proste zadania
odpowiadajàce zagadnieniom tema-
tycznym zawartym w kolejnych roz-
dzia∏ach podr´cznika, uÊwiadamiajàc
sobie równoczeÊnie, jak du˝o ju˝ potra-
fià. Wype∏nione karty wycinali i groma-
dzili w swoich teczkach stanowiàcych
swoiste Dossier, w którym zbierali rów-
nie˝ swoje najlepsze, w∏asnor´cznie wy-
konane prace, najlepiej napisane testy,
ciekawe çwiczenia, gry i zabawy.

Drugi etap edukacyjny wymaga od


ucznia wi´kszej ÊwiadomoÊci w∏a-
snych dzia∏aƒ i wi´kszej odpowie-
dzialnoÊci za ich efekty. Z tego te˝
wzgl´du karty Für mein Portfolio wy-
glàdajà w zeszycie dla klas IV–VI nie-
co inaczej i przygotowujà ucznia do
pracy z oryginalnym dokumentem, ja-
kim jest Europejskie Portfolio J´zy-
kowe. Tu uczeƒ musi Êwiadomie zde-
cydowaç, czy osiàgnà∏ ju˝ danà umie-
j´tnoÊç, czy jest dopiero na etapie
uczenia si´ lub, czy osiàgniecie danej
umiej´tnoÊci jest w∏aÊnie jego celem.

I tak, jak w klasach m∏odszych, tak


i teraz uczniowie tworzà ze swoich
najlepszych prac, testów, samodziel-
nie napisanych listów w∏asne Dossier,
do∏àczajàc do niego tak˝e potwierdze-
nia udzia∏u w imprezach zwiàzanych
z j´zykiem niemieckim lub dyplomy
za udzia∏ w konkursach j´zykowych.
Podr´cznik ich und du dla klasy VI za-
myka szeÊcioletnià przygod´ z j´zy-
kiem niemieckim na pierwszym i dru-
gim etapie edukacyjnym i Êmia∏o mo˝-
na stwierdziç, ˝e to w∏aÊnie dzi´ki
Portfolio uczniowie sà w stanie stwier-
dziç, czego si´ nauczyli, co znajà, co
ju˝ potrafià, czyli umiejà okreÊliç, jaki
poziom bieg∏oÊci j´zykowej osiàgn´li.
I to w∏aÊnie jest najlepszym podsumo-
waniem szeÊcioletniego okresu nauki.

21
poradnik_IUD6_prod 7/2/10 13:19 Page 22

Dzi´ki przygotowaniu uczniów do pracy z Portfolio sprostaliÊmy równie˝ szczegó∏owym wymaganiom okreÊlo-
nym w punkcie 9. Nowej podstawy programowej, który brzmi: Uczeƒ dokonuje samooceny (np. przy u˝yciu port-
folio j´zykowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad j´zykiem (...).

Propozycje projektów alternatywnych


Projekty proponowane w podr´czniku dla klasy VI odnoszà si´ do zagadnieƒ tematycznych zamieszczonych
w kolejnych rozdzia∏ach i bazujà na wprowadzonym w nich materiale leksykalnym (Faltprojekt). Poniewa˝
uczniowie klasy VI sà ju˝ wystarczajàco samodzielni i potrafià korzystaç z ró˝nych êróde∏ informacji, dobrze
jest stawiaç im takie wyzwania, które zmotywujà ich do poszerzenia wiedzy i do doskonalenia w∏asnych kom-
petencji, nie tylko j´zykowych, ale tak˝e kognitywnych, socjalnych i organizacyjnych. Dla urozmaicenia oferty
projektów dla klasy VI proponuj´ przeprowadzenie kilku projektów alternatywnych, które mogà byç realizo-
wane indywidualnie, w parach lub w grupach, w zale˝noÊci od liczebnoÊci klasy.

● Sommerferien-Hitliste
● Wir planen einen Radweg für unsere Stadt/Ortschaft
● Medikamente aus Omas Hausapotheke
● Mach was Gutes für die Anderen!
● Mein/Meine Lieblingssportler(in)
● Farben der Gefühle

Sommerferien-Hitliste
C e l : Uczniowie przedstawiajà miejsca/kraje, w których chcieliby sp´dziç wakacje. Prezentujà atrakcje tury-
styczne wybranych miejsc.
O r g a n i z a c j a i p r z e b i e g p r o j e k t u : Uczniowie pracujà w grupach 4–6 osobowych. Ka˝da grupa przy-
gotowuje plakat, na którym zamieszcza informacj´ wraz ze zdj´ciami lub rysunkami na temat wybranego przez
siebie kraju, do którego chcia∏aby pojechaç na wakacje. Do przygotowania plakatu uczniowie wykorzystujà
Internet, katalogi lub foldery przedstawiajàce wybrane miejsca i atrakcje turystyczne w Europie.
Przyk∏ad

Fr a n k r e i c h Wir möchten nach


Frankreich fahren. Aber am liebsten
möchten wir nach
Man kann Foto von einem Disnayland fahren!
Formel-1-Auto machen. Man kann sogar ins
„Moulin Rouge” gehen.

Mann kann den


Eifelturm
fotografieren.

Man kann
faulenzen.

Man kann dort den Louvre Mann kann den Triumphbogen


besichtigen. bewundern.

Cz∏onkowie pozosta∏ych grup przyznajà punkty wed∏ug ustalonej wczeÊniej skali. Punkty zapisywane sà np.
w tabeli na tablicy. Po podliczeniu punktów zostaje og∏oszona Sommerferien-Hitliste.
C z a s t r w a n i a p r o j e k t u : tydzieƒ, czas prezentacji: 45 min

22
poradnik_IUD6_prod 7/2/10 13:19 Page 23

P r e z e n t a c j a : Podczas prezentacji uczniowie u˝ywajà zwrotów typu: Wir möchten in den Sommerferien nach
………. reisen/fahren. Dort kann man ………. zelten, klettern, ein Formel-1-Rennen sehen, mit einem Ballon fah-
ren, alte Ruinen besichtigen, tauchen, mit einer Gondel fahren, Flamenco tanzen, rudern, reiten, ………. Unsere
Nummer 1 auf der Sommerferien-Hitliste ist ………., Nummer 2 ist ……….

Wir planen einen Radweg für unsere Wohnsiedlung/Ortschaft/Stadt


C e l : Uczniowie potrafià zaplanowaç przebieg Êcie˝ki rowerowej na swoim osiedlu lub w swojej miejscowo-
Êci.
O r g a n i z a c j a i p r z e b i e g p r o j e k t u : Uczniowie zg∏aszajà si´ do projektu grupowo. Na planie osiedla
lub miejscowoÊci wyznaczajà Êcie˝k´ rowerowà. Sporzàdzajà list´ ulic, którymi ma ona przebiegaç i obiektów,
które si´ przy niej znajdujà.
C z a s t r w a n i a p r o j e k t u : 45 min.
P r e z e n t a c j a : Podczas prezentacji uczniowie u˝ywajà zwrotów: Wir wollen mit dem Fahrrad zum Stadion/ins
Schwimmbad/in den Park/zur Schule/zum Bahnhof/zu Micha∏/in die Bibliothek/in die ………. Straße fahren.
Wir müssen/können geradeaus/links/rechts/bis zur Kreuzung/bis zur Ampel/an der Kirche vorbei/über die Brücke/
über den Marktplatz/durch das Stadttor/……….. fahren.

Medikamente aus Omas Hausapotheke


C e l : Uczniowie znajà tradycyjne metody leczenia najcz´stszych dolegliwoÊci i chorób. Potrafià odegraç scen-
k´, w której babcia udziela rady wnuczce lub wnukowi.
O r g a n i z a c j a i p r z e b i e g p r o j e k t u : Uczniowie pracujà w parach lub grupach 3-osobowych. Przygoto-
wujà proste przepisy na wykonanie lekarstw domowym sposobem, rekwizyty i dekoracj´ oraz scenariusz scen-
ki pomi´dzy babcià, a wnuczkà lub/i wnukiem/wnukami. W scenariuszu wykorzystujà przyk∏adowe zwroty
z dialogu w zadaniu B, rozdzia∏ 3 w podr´czniku, uzupe∏niajàc je o w∏asne propozycje typu: Du hast Hu-
sten/Halsschmerzen/du bist erkältet. Ich koche für dich/euch ……./ich mache für dich/euch einen Zwiebelsaft.
Es tut gut bei der Erkältung/bei den Halsschmerzen. Du musst/ihr müsst Lindentee trinken. Er hilft bei Fieber/
Erkältung/beim Husten und Halsschmerzen. Du sollst/ihr sollt heiße Milch mit Butter und Honig/Knoblauch/Tee
mit Honig und Zitrone/Himbeerensaft trinken. Beim Bauchschmerzen hilft Pfefferminztee.
* Uczniowie mogà przygotowaç projekt indywidualnie i wcieliç si´ w rol´ babci, która udziela rad, prezentujàc lekarstwa ze swojej do-
mowej apteczki.
C z a s t r w a n i a p r o j e k t u : trzy tygodnie
P r e z e n t a c j a : Miniprzedstawienie. Uczniowie odrywajà scenk´, w której babcia opiekuje si´ chorà wnucz-
kà/wnukiem lub chorymi wnukami.
** Poniewa˝ uczniowie b´dà pisaç scenariusz samodzielnie, konieczna jest korekta tekstu przez nauczyciela, aby prezentowane dialogi
by∏y poprawne j´zykowo.

Mach was Gutes für die Anderen!


C e l : Uczniowie potrafià powiedzieç komu, kiedy i w jaki sposób pomogli. Potrafià zaprezentowaç harmono-
gram swoich dzia∏aƒ i ich efekty.
O r g a n i z a c j a i p r z e b i e g p r o j e k t u : Uczniowie zg∏aszajà si´ do projektu indywidualnie, parami lub
grupowo. Przygotowujà harmonogram dzia∏aƒ. Dokumentujà swojà prac´ na zdj´ciach filmach lub plakatach.
Mogà przygotowaç prezentacj´ multimedialnà (Power Point).
C z a s t r w a n i a p r o j e k t u : jeden miesiàc
P r e z e n t a c j a : Omówienie przygotowanego harmonogramu dzia∏aƒ. Wystawa zdj´ç/plakatów/filmów/pre-
zentacja PPT. Podczas prezentacji uczniowie u˝ywajà zwrotów typu: Das habe ich/haben wir geplant. Ich habe/
wir haben Frau/Herrn/meiner/unserer Nachbarin/meinem/unserem Nachbarn ………. bei/beim ………. geholfen.
Ich habe/wir haben ………. gemacht. Vormittags/nachmittags habe ich/haben wir ……….

Mein/Meine Lieblingssportler(in)
C e l : Uczniowie potrafià przedstawiç sylwetk´ swojego ulubionego sportowca/sportsmenki, jego/jej dane oso-
bowe, zainteresowania, przebieg kariery, osiàgni´cia i sukcesy.
O r g a n i z a c j a i p r z e b i e g p r o j e k t u : Uczniowie zg∏aszajà si´ do projektu indywidualne lub parami.
Przygotowujà plakat bàdê prezentacj´ multimedialnà PPT.

23
poradnik_IUD6_prod 7/2/10 13:19 Page 24

C z a s t r w a n i a p r o j e k t u : jeden tydzieƒ
P r e z e n t a c j a : Podczas prezentacji uczniowie u˝ywajà zwrotów typu: Mein(e)/unser(e) Lieblingsspor-
tler(in)heißt/ist/wohnt/spielt/interessiert sich für/hat ………. Er/Sie trainiert ………. in der Woche/jeden Tag.
Seine/Ihre Mannschaft ist/hat ………. Im Jahre ………. hat er/sie ……….

Farben der Gefühle


C e l : Uczniowie potrafià interpretowaç znaczenie kolorów i wyraziç za ich pomocà swoje emocje i uczucia.
O r g a n i z a c j a i p r z e b i e g p r o j e k t u : Przed przystàpieniem do projektu uczniowie wraz z nauczycielem
i korzystajàc ze s∏ownika polsko-niemieckiego analizujà Die Welt unserer Gefühle, sporzàdzajàc przyk∏adowà
tabel´/plakat:
Freude Trauer Wut Angst
Glück Abschied Ärger – Angst entsteht, wenn
Liebe Trennung Zorn die Situation
Verliebtheit Enttäuschung Hass unklar/ausweglos ist.
Begeisterung Tod – man kocht vor Wut – Angst ist die
– unser Herz schlägt – Wut ist ein heißes Vorbereitung auf eine
schneller (das Herz Gefühl. mögliche Gefahr, auf
hüpft) – Wut schaltet das Flucht, Kampf, Stress.
– Sonne im Herzen rationale Denken aus.
haben – Wut macht blind.
– Schmetterlinge im
Bauch haben,
tanzen, springen,
– die Welt umarmen
wollen

Uczniowie pracujà indywidualnie, a ich zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej, która przedstawiaç b´dzie
ich uczucia/emocje, pozytywne lub negatywne, wyra˝one kolorami. Praca, wykonana w formacie minimum A3,
musi posiadaç tytu∏ i krótki opis. W fazie przygotowania projektu uczniowie z pomocà nauczyciela sporzàdza-
jà równie˝ list´ kolorów wraz z ich znaczeniem: Wie fühlen wir Farben? np.:
rot warm, nah, erregend, kräftig, heiß, wütend, gefährlich
grün frisch, natürlich, hoffnungsvoll, unreif; Natur, Wachstum, Harmonie, Leben, Beruhigung, Frische,
Sympathie, Frieden, Hoffnung
blau fern, unendlich, kühl, harmonisch, ruhig, sehnsüchtig; Treue, Ruhe, Weite, Sehnsucht, Frische, Tie-
fe, Luft, Wasser
gelb hell, aktiv, heiter, neidisch
orange Sicherheit, Optimismus, Lebensfreude, Aufgeschlossenheit, Kontaktfreude, Jugendlichkeit, Gesund-
heit, Selbstvertrauen
weiß Unschuld, Sauberkeit,
schwarz Geheimnis, Unterbewusstsein, Tod, Trauer
List´ uzupe∏niç mo˝na o skojarzenia z przedmiotami, owocami, napojami, porami roku, porami dnia i nocy,
czy zjawiskami atmosferycznymi.
***Nauczyciel mo˝e wzbogaciç swojà wiedz´ w tym zakresie korzystajàc z informacji na stronie http://www.bilderfantasien.com/far-
ben/farben.html
C z a s t r w a n i a p r o j e k t u : dwa tygodnie
P r e z e n t a c j a : Wystawa prac wykonanych ró˝nymi technikami: akwarela, rysunek, collage z kolorowego pa-
pieru. Podczas prezentacji uczniowie u˝ywajà zwrotów typu: Wenn ich wütend/traurig/glücklich/optimistisch/
hoffnungsvoll bin, sehe ich alles in hellen/dunklen/fröhlichen Farben. Wenn ich froh bin/wenn ich gute Noten be-
komme, sehe ich die Welt ………./in ………. Farben. Wenn ich Angst habe/wenn ich mir Sorgen mache, ……….
Mein Bild ist grün/rot/schwarz, denn ich war/habe/hatte ……….
Ich habe Orangen gemalt, denn ich esse sie, wenn ich traurig bin.
Pami´taç nale˝y, ˝e podr´cznik ich und du zawiera jeszcze projekt prowadzony przez ca∏y rok (Mein Portfolio),
który realizowany jest jako praca indywidualna oraz sztuk´ teatralnà, przygotowywanà przez ca∏à klas´ i pre-
zentowanà na zakoƒczenie roku szkolnego, jako zwieƒczenie ca∏orocznej pracy wszystkich uczniów.

24
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 25

6. Przyk∏ady realizacji tematów z rozdzia∏u I –


scenariusze

Rozdzia∏ 1. Die Sommerferien


Lekcja 1

Te m a t : Post aus den Ferien.


C e l e l e k c j i : Uczniowie potrafià formu∏owaç skojarzenia z wyrazem Sommerferien; rozumiejà
selektywnie teksty listów; potrafià odpowiadaç na pytania do tekstu i opowiedzieç
o prze˝yciach wakacyjnych.
M e d i a / m a t e r i a ∏ y : podr´cznik – strona tytu∏owa rozdzia∏u 1., zadanie A; zeszyt çwiczeƒ – A1–A8.
p∏yta CD; tablica 2

To k l e k c j i :
N rozpoczyna lekcje zabawà powtórzeniowà (temat z ich und du klasa 5, rozdzia∏ 6 Reisen und Abenteuer sind
trendy), dzieli uczniów na 4 – 6 grup.
Ka˝da grupa otrzymuje kopert´ z rozci´tymi elementami tabeli (tablica 2) i ma za zadanie dopasowaç py-
tania do mo˝liwych odpowiedzi. Grupa, która pierwsza wykona∏a zadanie, zadaje jedno pytanie z u∏o˝onej
listy pozosta∏ym grupom. Cz∏onkowie pozosta∏ych grup wybierajà jednà z podanych mo˝liwoÊci. Grupa,
która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi, otrzymuje jeden punkt i prawo zadawania kolejnych py-
taƒ. Zabaw´ kontynuujemy a˝ do wyczerpania pytaƒ.
U przyglàdajà si´ stronie tytu∏owej rozdzia∏u, interpretujà sytuacj´ przedstawionà na zdj´ciu, zapoznajà si´
z informacjà, czego si´ w tym rozdziale nauczà.
N pisze na tablicy temat lekcji, rysuje asocjogram i prosi uczniów o sformu∏owanie skojarzeƒ do s∏owa
Sommerferien.
U zapisujà je na tablicy, a nast´pnie w zeszycie çwiczeƒ (strona 3, çwiczenie A1).
N pyta: Was können wir aus den Ferien schicken?
U odpowiadajà np.: eine Postkarte, einen Brief, eine SMS, eine E-Mail, Schöne Grüße po czym otwierajà pod-
r´cznik na stronie 10 i s∏uchajà nagrania do zadania A.
U czytajà tekst po cichu wraz z lektorem, a nast´pnie ochotnicy czytajà teksty listów na g∏os.
N zadaje pytania typu: Wer hat die Briefe geschrieben?, Wo waren die Kinder?
U szukajà odpowiedzi w tekstach listów, po czym wykonujà çwiczenia A2 i A3.
Wspólna kontrola poprawnoÊci wykonania çwiczeƒ.
U pracujà w parach. Ka˝da para czyta ponownie jeden z listów i na jego podstawie przygotowuje notatki w cza-
sie Perfekt, na podstawie których b´dzie mog∏a opowiedzieç o prze˝yciach Sybille, Maximiliana i Antje.
N pyta: Was haben die Kinder gemacht?
Pary prezentujà swoje teksty i porównujà z tekstami tych, którzy zajmowali si´ tym samym listem.
N nagradza pary, które przygotowa∏y poprawnie sformu∏owane zdania w czasie Perfekt.
U wykonujà çwiczenia A5 i A6.
Wspólna kontrola poprawnoÊci wykonania çwiczeƒ.

Zadanie domowe: Poçwicz g∏oÊne czytanie listów z zadania A w podr´czniku na stronie 10. Zeszyt çwiczeƒ
strona 4, çwiczenie A4, A7 i strona 5, çwiczenie A8

N ˝egna si´ z uczniami.

25
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 26

Lekcja 2

Te m a t : Wohin möchtest du in die Ferien reisen?


C e l e l e k c j i : Uczniowie potrafià okreÊlaç cel podró˝y, znajà nazwy paƒstw europejskich
M e d i a / m a t e r i a ∏ y : podr´cznik – B; zeszyt çwiczeƒ – B1–B6; tablice 3, 4a–4f; pi∏ka

To k l e k c j i :
N wita uczniów, sprawdza zadanie domowe, szczególnà uwag´ poÊwi´ca prawid∏owemu czytaniu listów z
zadania A.
U odpowiadajà na kilka pytaƒ powtórzeniowych z poprzedniej lekcji, typu: Wo haben die Kinder ihre Ferien ver-
bracht?
N wprowadza w temat lekcji i pyta o znane uczniom paƒstwa europejskie, rozdaje zadanie (tablica 3).
U dopasowujà niemieckà nazw´ paƒstwa do jej polskiego odpowiednika, a nast´pnie wykonujà çwiczenia B1
i B2 (zeszyt çwiczeƒ – strony 6–7).
Wspólna kontrola poprawnoÊci wykonania çwiczeƒ.
U pracujà w parach, çwiczà zadawanie pytaƒ o cel wakacyjnej podró˝y: Wohin möchtest du in den Sommerfe-
rien reisen? i udzielajà odpowiedzi na podstawie materia∏u zamieszczonego na stronie 11, ch´tni prezentu-
jà przed ca∏à klasà przygotowane przez siebie dialogi.
N nagradza prawid∏owo przeprowadzone rozmowy.
U wykonujà çwiczenia B3 i B4.
Wspólna kontrola poprawnoÊci wykonania çwiczeƒ.
U siadajà w kole.
N pisze na tablicy pytania znajdujàce si´ w çwiczeniu B5 i rozk∏ada na pod∏odze fragmenty zdaƒ (tablice
4a–4f).
U majà za zadanie u∏o˝yç prawid∏owe odpowiedzi z rozsypanki wyrazowej i umieÊciç je na tablicy pod odpo-
wiednim pytaniem.
U stajà w kole i rzucajàc do siebie pi∏k´, zadajà sobie nawzajem pytania: Wohin möchtest du in den Sommerfe-
rien reisen?, Wie kannst du dort die Zeit verbringen? i udzielajà odpowiedzi, np.: Ich möchte nach Spanien rei-
sen., Ich kann dort Flamenco tanzen.

Zadanie domowe: Sprawdê, jakie mi´dzynarodowe oznaczenia posiadajà kraje wymienione w çwiczeniu B1, na
stronie 6. Wpisz rozwiàzanie çwiczenia B5, zeszyt çwiczeƒ strona 8.
Zeszyt çwiczeƒ strona 9, çwiczenie B6

N ˝egna si´ z uczniami.


Uwaga! Poniewa˝ na lekcji pojawiajà si´ dwa wyra˝enia: in die Ferien fahren i in den Sommerferien reisen nauczyciel po-
winien wyjaÊniç uczniom ró˝nice znaczeniowe.

Lekcja 3

Te m a t : Wo warst du in den Sommerferien?


C e l e l e k c j i : Uczniowie rozumiejà selektywnie treÊç e-maila, potrafià odpowiedzieç na pytania do
tekstu, potrafià opowiedzieç o wakacjach na podstawie historyjki obrazkowej.
M e d i a / m a t e r i a ∏ y : podr´cznik – C; zeszyt çwiczeƒ – C1–C6; tablice 5a–5e, 6a–6c

To k l e k c j i :
N wita uczniów i sprawdza zadanie domowe.
U powtarzajà zabaw´ z ostatniej lekcji, stajà w kole i rzucajàc do siebie pi∏k´, zadajà sobie nawzajem pytania:
Wohin möchtest du in den Sommerferien reisen?, Wie kannst du dort die Zeit verbringen? i udzielajà odpowie-
dzi, np.: Ich möchte nach Spanien reisen., Ich kann dort Flamenco tanzen.
N rysuje na tablicy kontury Europy, a nast´pnie rozk∏ada na stole, napisem do do∏u, mi´dzynarodowe ozna-
czenia krajów (tablice 5a–5e).

26
poradnik_IUD6_prod 7/2/10 13:19 Page 27

U losujà oznaczenie i odpowiadajà na pytanie: Wohin möchtest du in den Sommerferien reisen?, podajàc nazw´ wy-
losowanego kraju, a nast´pnie przyklejajà jego oznaczenie we w∏aÊciwym miejscu na tablicy lub mapie.
N nawiàzuje do listów czytanych przez uczniów na poprzedniej lekcji, pyta: Wo waren Sybille, Maximilian und
Antje?
U czytajà e-mail (zadanie C, str. 12), odpowiadajà na pytania do tekstu i zapisujà odpowiedzi w zeszytach, na-
st´pnie wykonujà çwiczenia C1 i C2 (zeszyt çwiczeƒ, strony 10–11).
Wspólna kontrola poprawnoÊci wykonania çwiczeƒ.
U rozcinajà obrazki i opisy z çwiczenia C3 – zeszyt çwiczeƒ, strona 11 i dopasowujà je do siebie, opowiadajà
o wakacjach Olafa i jego przyjació∏ na podstawie historyjki obrazkowej.
N wiesza na tablicy obrazki (tablica 6a–6c) w dowolnej kolejnoÊci.
U majà za zadanie uporzàdkowaç historyjk´ i opisaç wydarzenia z u˝yciem 3. osoby liczby mnogiej, a nast´p-
nie czytajà tekst i wykonujà çwiczenie C5.

Zadanie domowe: Napisz krótkie wspomnienia z ze swoich ostatnich wakacji Meine letzten Sommerferien –
20 zdaƒ. Zeszyt çwiczeƒ – strona 13–14, çwiczenia C4 i C6.

N ˝egna si´ z uczniami.


Uwaga! O narysowanie konturów Europy mo˝na poprosiç uczniów lub wykorzystaç map´.

Lekcja 4

Te m a t : Ich spreche Polnisch, Deutsch und Englisch.


C e l e l e k c j i : Uczniowie znajà nazwy paƒstw, j´zyków i narodowoÊci; potrafià przeprowadziç dialog
na podstawie informacji znajdujàcych si´ na wizytówkach; rozumiejà selektywnie s∏u-
chany tekst.
M e d i a / m a t e r i a ∏ y : podr´cznik – D, gra Partnersuche, E; zeszyt çwiczeƒ – D1–D3, p∏yta CD, tabli-
ce 7–8; s∏ownik polsko-niemiecki

To k l e k c j i :
N wita uczniów, sprawdza i ocenia zadanie domowe, zwraca szczególnà uwag´ na zadanie pisemne – Meine
letzten Sommerferien.
N wprowadza w temat lekcji przypominajàc pytanie: Was kann man in den Ferien machen? Wen kann man tref-
fen/kennen lernen?
U udzielajà odpowiedzi przy pomocy zwrotów z ostatnich lekcji: zelten, klettern, mit einem Ballon fahren, Pop-
stars/Freunde treffen, nast´pnie wykonujà zadanie D w podr´czniku na stronie 13.
U s∏uchajà nagrania nr 3 i çwiczà w parach dialogi na podstawie zdj´ç m∏odych ludzi i informacji na wizytówkach.
U wykonujà çwiczenie D1, zeszyt çwiczeƒ strona 14.
N rozdaje kopie zadania (tablica 7) i s∏owniki polsko-niemieckie.
U uzupe∏niajà nazwy narodowoÊci i j´zyków, a nast´pnie wykonujà çwiczenie D2, zeszyt çwiczeƒ strona 14.
N objaÊnia zabaw´ Partnersuche (opis w Poradniku na stronie 14).
U majà za zadanie za pomocà wizytówek odnaleêç swojego partnera.
N zaprasza uczniów do kolejnej zabawy (tablica 8).
U losujà wizytówki, czytajà swoje nowe nazwiska i imiona, witajà si´ z partnerem, przedstawiajà si´ i wymie-
niajà si´ wizytówkami. Odgrywajà przy tym miniscenk´:
Guten Tag! Wie heißen Sie?
Guten Tag, mein Name ist ……. Das ist meine Visitenkarte.
Danke. Und das ist meine Visitenkarte. Auf Wiedersehen!
Oh, Danke! Auf Wiedersehen!
U opowiadajà nast´pnie pozosta∏ym uczniom w klasie, kogo w∏aÊnie poznali, korzystajàc z informacji na wizy-
tówkach: Wisst ihr, ich habe gerade ……… kennen gelernt/getroffen. Er/Sie ist……. Er/Sie wohnt…
U s∏uchajà nagrania nr 4 i wykonujà zadanie E.
Wspólna kontrola poprawnoÊci wykonania çwiczenia.
Zadanie domowe: Przygotuj w∏asnà wizytówk´ wed∏ug wzoru z lekcji. Zeszyt çwiczeƒ strona 15, çwiczenie D3.
N ˝egna si´ z uczniami.

27
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 28

Lekcja 5

Te m a t : Welche Anzeige wählst du?


C e l e l e k c j i : Uczniowie rozumiejà krótkie autentyczne teksty z ofertami wakacyjnymi; potrafià
dopasowaç oferty do zainteresowaƒ; potrafià odegraç scenki.
M e d i a / m a t e r i a ∏ y : podr´cznik F, G; zeszyt çwiczeƒ – F1–F2; G1; p∏yta CD; tablice: 8 oraz 5a–5e

To k l e k c j i :
N wita uczniów i sprawdza zadanie domowe, rozdaje uczniom wizytówki (tablica 8)
U odgrywajà krótkie scenki znane z poprzedniej lekcji, polegajàce na przedstawieniu poznanej osoby, a na-
st´pnie
U pracujà w parach, przedstawiajà si´ sobie nawzajem i wymieniajà wizytówki, ochotnicy mogà przestawiç ko-
le˝ank´/ koleg´ ca∏ej klasie.
N przechodzi do kolejnej zabawy powtórkowej (tablice 5a–5e)
U losujà parami mi´dzynarodowe oznaczenia krajów i zadajà sobie nawzajem pytania: Wohin möchtest du in
den Sommerferien reisen? Was kannst du dort machen/sehen/besichtigen? i odpowiadajà na nie u˝ywajàc zwro-
tów poznanych na wczeÊniejszych lekcjach.
N nauczyciel objaÊnia nast´pne zadanie.
U zapoznajà si´ z ofertà wakacyjnà przedstawionà w zadaniu F w podr´czniku na stronie 14.
Przyporzàdkowujà jà do konkretnych zainteresowaƒ, a nast´pnie pracujà w parach, wykonujà çwiczenie F1,
zeszyt çwiczeƒ, strona 15, prezentujà klasie swoje wersje e-maila.
U s∏uchajà nagrania nr 5 i przygotowujà si´ w parach do odgrywania scenki.
Prezentacja w plenum.
N nagradza za najlepiej odegrane scenki.
U wykonujà çwiczenie F2 (zeszyt çwiczeƒ, strona 16).
Wspólna kontrola poprawnoÊci wykonania çwiczenia.

Zadanie domowe: Stwórzcie czteroosobowe grupy i przygotujcie ofert´ wakacyjnà dla osób, które chcia∏yby
sp´dziç wakacje na rowerze/kajaku lub w´drujàc. Ofert´ przygotujcie w formie plakatów lub folderów.
Zeszyt çwiczeƒ strona 17 çwiczenie G1.

N ˝egna si´ z uczniami.

Lekcja 6

Te m a t : Adé Ferien! – wir hören und singen.


C e l e l e k c j i : Uczniowie utrwalajà zwroty i wyra˝enia zwiàzane z wakacjami; çwiczà prawid∏owà wy-
mow´, intonacj´ zdaniowà i akcent wyrazowy; Êpiewajà piosenk´.
M e d i a / m a t e r i a ∏ y : podr´cznik – H, I; zeszyt çwiczeƒ – H1– H3;I1–I2; p∏yta CD; du˝e arkusze pa-
pieru pakowego, kolorowe pisaki, kredki, papier kolorowy do wyklejania, klej,
no˝yczki, stare kolorowe czasopisma

To k l e k c j i :
N wita uczniów, sprawdza i ocenia zadanie domowe.
U prezentujà przygotowane przez siebie propozycje sp´dzenia wakacji, wybierajà najciekawsze oferty, które
zostajà wywieszone w klasie.
N wprowadza w temat lekcji i pyta: Welche Wörter erwartest du im Lied „Adé Ferien!”?
U spontanicznie wyra˝ajà swoje skojarzenia, a nast´pnie wykonujà çwiczenie H1,
s∏uchajà piosenki – nagranie nr 7 i wykonujà çwiczenie H2,
s∏uchajà piosenki powtórnie i sprawdzajà poprawnoÊç wykonania çwiczenia,
wspólnie Êpiewajà piosenk´.

28
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 29

U tworzà czteroosobowe grupy i wykonujà zadanie H3, przygotowujà wspólnie kola˝ pod tytu∏em Meine
schönsten Erinnerungen an die Sommerferien.
N okreÊla czas (20 min) i w∏àcza cicho piosenk´.
U prezentujà swoje plakaty, opowiadajà o swoich wakacjach.
N nagradza najciekawsze prace.
U s∏uchajà nagrania nr 9 i wykonujà çwiczenie I, a nast´pnie I1 i I2 (nagranie 10–11).
Na zakoƒczenie lekcji wspólne Êpiewanie nowej piosenki.

Zadanie domowe: Pos∏uchaj nagraƒ z dzisiejszej lekcji. PrzynieÊ materia∏y potrzebne do wykonania projektu.
Nie zapomnij o zdj´ciach, które chcesz w nim zamieÊciç.

N ˝egna si´ z uczniami.

Lekcja 7

Te m a t : Faltprojekt – Meine Sommerferien.


C e l e l e k c j i : Uczniowie opisujà obrazek dobierajàc w∏aÊciwy tekst; wykonujà projekt i prezentujà
go w klasie.
M e d i a / m a t e r i a ∏ y : podr´cznik – J, K

To k l e k c j i :
N rozpoczyna piosenkà Adé Ferien!, zadaje kilka pytaƒ dotyczàcych miejsc i form sp´dzania wakacji, nazw kra-
jów i j´zyków, jakimi mówià ich mieszkaƒcy.
U odpowiadajà na nie, a nast´pnie otwierajà podr´czniki na stronie 17, przyglàdajà si´ sytuacji przedstawio-
nej na zdj´ciu do zadania J i starajà si´ jà opisaç po niemiecku, po czym wybierajà w∏aÊciwy tekst, który naj-
bardziej do niej pasuje.
N sprawdza, czy wszyscy U przynieÊli materia∏y potrzebne do wykonania zadania K w podr´czniku na stronie
17 i okreÊla czas na jego przygotowanie – 25 min.
U zg∏aszajà si´ na ochotnika i prezentujà swój nowy Faltprojekt.
N ocenia projekty.
Lekcje koƒczy wspólne Êpiewanie piosenki Adé Ferie!

Zadanie domowe: Przejrzyj podr´cznik i zeszyt çwiczeƒ, pos∏uchaj wszystkich nagraƒ do rozdzia∏u 1. Przygo-
tuj si´ dobrze do powtórzenia materia∏u.

N ˝egna si´ z uczniami.

Lekcja 8

Te m a t : Theo prüft.
C e l e l e k c j i : Powtórzenie, utrwalenie, samokontrola.
M e d i a / m a t e r i a ∏ y : podr´cznik – L; zeszyt çwiczeƒ L1–L6; p∏yta CD; plakat do rozdzia∏u 1; Porad-
nik dla nauczyciela – karty Theo prüft – Sprich mit Theo! 1., fakultatywnie wy-
brane karty Theo-Mix; tablice 4a–4f i 5a–5e

To k l e k c j i :
N wita uczniów i zaprasza do powtórzenia materia∏u z rozdzia∏u 1.
U siadajà w kole.
N rozk∏ada na pod∏odze tablice 4a–4f.
U uk∏adajà poprawne zdania i umieszczajà je na tablicy.
N rozk∏ada na pod∏odze tablice 5a–5e.

29
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 30

U losujà jeden znak i mówià dokàd chcieliby pojechaç na wakacje i co mo˝na tam robiç/zwiedziç.
N wspólnie z uczniami przypomina zagadnienia gramatyczne znajdujàce si´ w zadaniu L na stronie 18 w pod-
r´czniku.
U wykonujà zadania Theo prüft, zamieszone w zeszycie çwiczeƒ na stronach 19–21.
N zaprasza ochotników chcàcych zdobyç dodatkowe punkty do wylosowania kart Theo prüft – Sprich mit Theo!
U losujà kart´ i sprawdzajà swoje umiej´tnoÊci komunikacyjne.

Zadanie domowe: Przyjrzyj si´ jeszcze raz zadaniom L1–L6 i przygotuj si´ dobrze do testu.

N ˝egna si´ z uczniami.

Lekcja 9

Te m a t : Theo-Test 1
C e l e l e k c j i : Kontrola umiej´tnoÊci w zakresie:
– s∏uchania ze zrozumieniem,
– u˝ycia form czasu Perfekt,
– okreÊlania czynnoÊci opisujàcych zmian´ po∏o˝enia osób i przedmiotów,
– logicznego uzupe∏niania zdaƒ
– czytania ze zrozumieniem i pisania.
M e d i a / m a t e r i a ∏ y : poradnik dla nauczyciela – Theo-Test 1

To k l e k c j i :
N wita uczniów i informuje o przebiegu testu,
• rozdaje arkusze z testem,
• prosi o sprawdzenie, czy wszyscy U majà 6 zadaƒ na arkuszu,
• omawia kolejne zadania i zwraca uwag´ na skal´ ocen znajdujàca si´ pod testem,
• informuje o koniecznoÊci dok∏adnego czytania poleceƒ do zadaƒ,
• zwraca uwag´ na to, aby przed przystàpieniem do s∏uchania zapoznaç si´ z treÊcià zadania nr 1,
• informuje, ˝e U us∏yszà tekst do s∏uchania dwa razy, a podczas pierwszego s∏uchania powinni skupiç si´
na treÊci nagrania, a nie na rozwiàzywaniu zadania, mogà jednak zaznaczaç lekko o∏ówkiem przypuszczal-
ne odpowiedzi.
N podaje czas przeznaczony na napisanie testu i w∏àcza nagranie do zadania 1.
U po up∏ywie 35 minut odk∏adajà na brzeg ∏awki swoje testy.
N zbiera arkusze i pyta U, jak oceniajà skal´ trudnoÊci testu, co by∏o ∏atwe, a co trudne i jakich ocen si´ spo-
dziewajà.
N ˝egna si´ z uczniami i zapowiada popraw´ testu na nast´pnej lekcji.
Uwaga!!! W razie potrzeby mo˝na powtórzyç nagranie po raz trzeci, aby daç szans´ s∏abszym uczniom.

Lekcja 10

Te m a t : Korrektur
C e l e l e k c j i : Poprawa i omówienie testu
M e d i a / m a t e r i a ∏ y : poradnik dla nauczyciela – Tabliczka osiàgni´ç; tablice 4a–4e

To k l e k c j i :
N wita uczniów i rozdaje poprawione testy, pyta o ewentualne wàtpliwoÊci, puszcza nagranie do zadania na
rozumienie ze s∏uchu, czyta zdania znajdujàce w zadaniu pierwszym.
U odpowiadajà chórem richtig lub falsch, a nast´pnie jeden z uczniów czyta pierwszà cz´Êç zdania z zadania 2,
a drugi podaje w∏aÊciwe uzupe∏nienie.
N prosi o przeczytanie podpisów pod obrazkami z zadania 3 i uzupe∏nionych zdaƒ z zadania 4.
U korygujà g∏oÊno ewentualne b∏´dy i podajà prawid∏owa wersj´.
N czyta tekst i pytania z zadania 5.

30
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 31

U odpowiadajà chórem Ja lub Nein, a nast´pnie ochotnicy czytajà swoje listy napisane w zadaniu 6.
N rozdaje skopiowanà dla wszystkich „Tabliczk´ osiàgni´ç – Theo-Test 1”.
U czytajà opisy umiej´tnoÊci, jakie sprawdzane by∏y przy pomocy testu i zaznaczajà w odpowiednim miejscu,
co i w jakim stopniu ju˝ umiejà. Test wraz z samoocenà umieszczajà w swoim Portfolio.
N proponuje zabaw´ powtórkowà Partnersuche.
U odnajdujà swojego partnera i przedstawiajà go klasie.
Nast´pnà zabawà powtórkowà mo˝e byç znana z klasy 4 Freizeitspiel, ale wzbogacona tablicami 5a–5e.
U bawià si´ parach lub grupach czteroosobowych, losujà znak dowolnego paƒstwa, pytajà: Was kann man da
machen?, a nast´pnie odpowiadajà: Man kann hier …

Zadanie domowe: Przypomnijcie sobie co wolno, a czego nie wolno robiç w szkole.

N ˝egna si´ z uczniami.

31
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 32

7. Transkrypcja tekstów do zadaƒ na rozumienie


ze s∏uchu znajdujàcych si´ na p∏ycie

Kapitel 1 Die Sommerferien


Lehrbuch A Post aus den Ferien.
Theo: Hallo Kinder, wie geht’s nach den Sommerferien? Es war so schön in den Ferien, aber die Schule beginnt. In meiner Klas-
se machen wir eine Ausstellung „Erinnerungen aus den Ferien”. Hier haben wir Briefe und Postkarten. Einige Aussagen sind
komisch nicht wahr?

Sybille: Hi, Martin,


ich bin an einem See und mache jeden Tag etwas Tolles. Wir fahren Kanu, segeln, schwimmen und reiten sogar. Das Wetter ist
super. Ich komme am Freitag zurück.
Viele Grüße
Deine Sybille

Maximilian:
Hallo Mutti, Hallo Vati,
kommt bitte so schnell wie möglich. Ich will nach Hause. Ferien im Gebirge waren keine gute Idee. Jeden Tag dasselbe – Wan-
dern und Klettern. Das Wetter ist schlecht – es ist kalt und es regnet. Im Wald ist es nass. Die Leute hier sind schrecklich und
boshaft. Sie lachen mich aus und lästern über mich. Morgen ist wieder eine Wanderung und ich habe Angst vor Spinnen und
Schlangen. Ich will nach Hause.
Euer Maximilian

Antje:
Liebe Mona,
ich bin wie immer mit meinen Eltern am Meer. Den ganzen Tag verbringen wir am Strand. Meine Eltern liegen nur in der Son-
ne (sie haben schon einen Sonnenbrand). Ich langweile mich ein bisschen. Ich baue Sandburgen, schwimme oder spiele mit me-
inem jüngeren Bruder Wasserball. Hier sind nur Leute mit kleinen Kindern. Nächstes Jahr möchte ich – so wie du – ins Ferien-
lager. In einer Woche sehen wir uns wieder.
Deine Antje

Theo:
Liebe Oma,
ich bin auf dem Lande. Mach dir keine Sorgen um mich, denn es ist toll hier.
Viele Grüße
Dein Theo
Und wie habt ihr eure Sommerferien verbracht? Lest eure Postkarten und Briefe vor!

Lehrbuch D Deutsch lernen in den Sommerferien.


Mädchen: Wie heißt der Junge auf dem Foto Nr.1
Junge: Er heißt John.
Mädchen: Woher kommt er?
Junge: Aus England.
Mädchen: Wo wohnt er?
Junge: In London.
Mädchen: Wie ist seine Muttersprache?
Junge: Seine Muttersprache ist Englisch.

Lehrbuch E Sommerferien im Ausland.


Lehrerin: Moni, wo hast du deine Sommerferien verbracht?
Moni: Ich war mit meinen Eltern auf Mallorca.
Lehrerin: Wie lange warst du da?
Moni: Zwei Wochen.
Lehrerin: Wo hast du dort gewohnt?

32
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 33

Moni: In einem Hotel.


Lehrerin: Wie hast du auf Mallorca die Zeit verbracht?
Moni: Meine Mutti hat die ganze Zeit am Strand oder am Meer verbracht. Sie hat auf der Luftmatratze auf dem Wasser
geschaukelt. Und mein Vater hat einen Tauchkurs für uns beide gebucht. Es war fantastisch! Wir haben zuerst mit
der Ausrüstung im Schwimmbad geübt. Dann haben wir richtig im Meer getaucht. Wir haben die Unterwasserwelt
bewundert. Mein Vater hat mit seiner Kamera schöne Fotos gemacht. Ich bin auch auf einem Kamel geritten. Ich
habe dort Maria kennen gelernt. Sie kommt aus Spanien und spricht natürlich Spanisch, aber in der Schule lernt
sie Deutsch. Wir haben auch zusammen deutsch gesprochen. Die Zeit ist wirklich schnell vergangen. Wir sind mit
dem Flugzeug nach Hause geflogen.
Lehrerin: Ich sehe, du hast tolle Ferien gehabt.
Moni: Da haben Sie Recht Frau Winkelmann. Meine Ferien waren toll.

Arbeitsbuch I2 Diktat.
Wir liegen am Strand und spielen mit Spinnen und Schlangen. Meine Muttersprache ist Schwedisch.

Arbeitsbuch L1 Die Sommerferien.


Lehrerin: Die Sommerferien sind schon vorbei. Ich hoffe, ihr habt schöne Ferien gehabt, etwas Neues erlebt, neue Freund-
schaften geschlossen. Ich war mit meiner Familie an der Nordsee. Das Wetter war schön. Wir hatten unsere
Fahrräder mit und wir sind viel Rad gefahren. Im Norden Deutschlands sind wunderschöne Radwege und wir ha-
ben jeden Tag viele Radfahrer getroffen. Es war fantastisch dort. Und du Julia, wo hast du deine Sommerferien
verbracht?
Julia: Ich war mit meinen Freunden in einem Zeltlager im Odenwald. Wir sind viel gewandert und haben auch selbst das
Essen gekocht. Ich musste auch zweimal Wache halten. Es war aber toll. Wir haben jeden Abend am Lagerfeuer
gesessen, Würstchen gebraten und uns unterhalten. Ich habe viele Leute aus ganz Deutschland kennen gelernt. Es
steht fest: nächstes Jahr fahre ich bestimmt hin.
Lehrerin: Und du Michael, hattest du tolle Ferien?
Michael: Oh ja. Ich war mit meinem Sportverein in Italien in Rimini. Am Vormittag hatten wir Training und am Nachmit-
tag hatten wir ein interessantes Freizeitprogramm. Wir haben mit dem Bus Rom und Venedig besichtigt. In Vene-
dig sind wir zum Bespiel mit einer Gondel gefahren und in Rom habe ich das Kolosseum gesehen. Ich habe viel
fotografiert und getanzt. Wir sind jeden Abend in die Disco gegangen. Die Zeit in Italien war schnell vorbei.
Lehrerin: Jonas, jetzt du bist dran. Erzähle uns von deinen Sommerferien.
Jonas: Ich bin dieses Jahr zu Hause geblieben, so wie viele von meinen Bekannten. Ich habe mich jeden Tag mit meinen
Freunden getroffen. Bei schönem Wetter sind wir ins Freibad gegangen oder haben Eis gegessen. Bei schlechtem
Wetter habe ich lange geschlafen, Computer gespielt oder ferngesehen.

Kapitel 2 In der Stadt


Lehrbuch A Er wohnt in der Stadt.
Theo: Guten Tag! Ich erzähle euch heute von meinem Freund Olaf. Ich habe ihn letztens besucht. Es war bei ihm interessant,
aber etwas anstrengend.
Olaf wohnt in einer Großstadt. Es ist so laut hier. Jeden Tag hört er die Autos, Motorräder und Mopeds vor dem Haus. Die Fah-
rzeuge bremsen an der Ampel und fahren wieder los. Hier wohnten schon seine Großeltern und das Haus finden er und seine
Eltern toll. Der Verkehr ist hier zwar groß aber das Wohnen in der Stadt hat auch Vorteile: man kommt schnell überall hin. „In
der Nähe von meinem Haus gibt es: eine Schule, eine Post, eine Haltestelle, eine Apotheke, eine Jugendherberge, eine Tank-
stelle, eine Kirche, eine Bank, eine Bäckerei, eine Touristeninformation.
Nicht weit von meiner Wohnung befinden sich: ein Park, ein Bahnhof, ein Supermarkt, ein Friseursalon, ein Sportplatz
Man findet hier auch: ein Kino, ein Theater, ein Museum, ein Krankenhaus, ein Restaurant, ein Hotel.
Ich mag meine Stadt, aber in den Ferien fahre ich gern aufs Land, auf einen Bauernhof.”
Das Wohnen in einer Stadt ist nicht für mich. Es ist zu laut, zu viel, zu groß. Auf dem Lande ist es viel besser. Es ist ruhig. Es
ist leise. Es gibt keinen Verkehr. Die Leute beeilen sich nicht so wie in der Stadt. Es scheint, man hat mehr Zeit. Man kann die
Natur bewundern und das mag ich.

Lehrbuch B Wir fragen nach dem Weg.


Mann: Entschuldigung, wie komme ich zur Post?
Mädchen: Gehen Sie bitte geradeaus, über die Brücke, die Rosenstrasse entlang, dann in die dritte Straße rechts. Die Post
befindet ich in der Theatergasse.

Lehrbuch E Wo sind sie?


Dialog 1
Herr Faber: Ach, so ein Stau.
Frau Faber: Hier nach links. Da ist ein Platz frei.
Herr: Wo?
Frau: Neben dem roten VW. Da sehe ich auch einen Parkscheinautomaten.

33
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 34

Dialog 2
Frau Klein: Guten Tag! Ich habe bei Ihnen vor zwei Wochen ein Zimmer reserviert.
Angestellte: Auf welchen Namen?
Frau Klein: Klein.
Angestellte: Ja, das stimmt.

Dialog 3
Apotheker: Was kann ich für dich tun?
Klaus: Ich brauche etwas gegen Grippe.
Apotheker: Möchtest du Tabletten oder Saft?
Klaus: Tabletten, bitte.

Dialog 4
Marion: Nach Hamburg hin und zurück. Den Regionalexpress bitte.
Angestellte: Erste oder zweite Klasse?
Marion: Erste Klasse bitte.

Dialog 5
Silke: Vollkornbrot und zwei Brötchen, bitte
Verkäuferin: 2,80 Euro.

Arbeitsbuch F1 Der Weg durch die Stadt.


Mädchen: Gehen Sie bitte geradeaus bis zur Brücke, dann über die Brücke bis zur Kreuzung. An der Kreuzung nach rechts.
Links sehen Sie schon das Kino.
Junge: Gehen Sie bitte geradeaus bis zur Kreuzung. An der Kreuzung nach links, dann geradeaus, am Park vorbei. An der
nächsten Kreuzung nach rechts. Links befindet sich die Bank.
Mädchen: Du musst geradeaus über die Brücke gehen. Hinter der Brücke, an der Kreuzung nach links, dann etwa 100 Me-
ter geradeaus. Rechts siehst du bestimmt den Parkplatz.
Junge: Biegt bitte nach links ab und dann geht geradeaus bis zur Kurtstraße, dann geradeaus die Kurtstraße entlang bis
zum Park. Links seht ihr den Rathausplatz. Geht über den Rathausplatz und das seht ihr schon das Krankenhaus.

Arbeitsbuch I2 Diktat.
Ich fahre mit dem Fahrrad durch den Wald. In einem Restaurant im Ausland habe ich meine Handtasche verloren.

Arbeitsbuch L1 In der Stadt.


Taxifahrer: Guten Tag, wohin wünschen Sie bitte?
Gast: Fahren Sie zuerst zu einem Geldautomaten. Ich habe heute viel zu erledigen und ich brauche Geld.
Taxifahrer: Wir fahren also zum Hausplatz. Dort ist der nächste Geldautomat.
Gast: Einverstanden.
Gast: Ich hab’s.
Taxifahrer: Wohin fahren wir jetzt?
Gast: Zur Apotheke. Meine Frau braucht Schmerztabletten.
Taxifahrer: Vielleicht zur Apotheke in der Neunerstraße?
Gast: Geht klar.
Gast: Und jetzt zur Bäckerei. Ich muss frische Brötchen holen.
Taxifahrer: Wie Sie wünschen.
Gast: Ja, jetzt zum Bahnhof. Ich muss Fahrkarten kaufen. Morgen fahren wir doch nach München.
Taxifahrer: Also zum Bahnhof.
Gast: Das gibt’s nicht. Ich habe zu wenig Geld, meine Kreditkarte funktioniert nicht. Was nun? Wir müssen zur Bank
fahren.
Taxifahrer: Ja, zur Bank.
Taxifahrer: Haben Sie jetzt alles?
Gast: Ja, endlich.
Taxifahrer: Wohin fahren wir jetzt?
Gast: Bitte nach Hause.
Taxifahrer: Und die Fahrkarten?
Gast: Die hole ich später.
Taxifahrer: Und wo wohnen Sie?
Gast: In der Fritz-Reuter-Straße 62.
Taxifahrer: Bitte Fritz-Reute-Straße 62. Sie zahlen 120 Euro.
Gast: So viel? So viel Geld habe ich nicht dabei.

34
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 35

Kapitel 3 Krankheit
Lehrbuch A Katrin ist krank.
Meine beste Freundin Katrin hat sich erkältet. Sie darf nicht mit mir in die Disko gehen, Schade!
Katrin war mit ihren Schulfreunden drei Tage lang auf einer Klassenfahrt im Gebirge. Sie sind im Regen gewandert und es war
ziemlich kalt. Klitschnass aber glücklich sind sie in die Jugendherberge zurückgekommen. Die Wanderung hat ihnen großen
Spaß gemacht. Am nächsten Tag sind sie nach Hause gefahren. Katrin hat ihrer Mutter viel über den Ausflug erzählt.
Am Abend fühlt sich Katrin unwohl.
Sie hat Kopfschmerzen.
Sie hat Schnupfen.
Sie hustet.
Sie hat Halsschmerzen.
Sie hat 37 Grad Fieber
Katrin legt sich ins Bett. Ihre Mutter gibt ihr einen Kräutertee mit Himbeersaft. „Morgen wird alles besser sein, mein Schatz”
– sagt die Mutter. Wenn nicht, rufe ich Dr. Moller an.
Ich hoffe, Katrin wird bald gesund und wir gehen zusammen ins Kino und in die Disko. Gute Besserung, Katrin!

Arbeitsbuch A5 Was tut ihnen weh?


Dialog 1
Alex: Sag mal, Karin, was ist denn los mit dir? Du bist so blass.
Katrin: Ach, seit heute Morgen fühle ich mich unwohl.
Alex: Was hast du denn?
Katrin: Ich habe Kopfschmerzen und mein Bauch tut mir auch weh.
Alex: Du musst unbedingt zum Arzt gehen.
Dialog 2
Jochen: Hallo Max, wie geht’s?
Max: Schlecht, ich bin erkältet. Ich habe starke Halsschmerzen.
Jochen: Hast du Fieber?
Max: Eigentlich nicht.
Jochen: Geh nach Hause und leg dich ins Bett. Ein Kräutertee mit Himbeersaft ist gut gegen die Erkältung.

Lehrbuch E Was fehlt ihnen?


Dialog 1
Silvia: Markus, wie fühlst du dich heute?
Markus: Sehr schlecht.
Silvia: Was tut dir denn weh?
Markus: Mein Kopf.
Dialog 2
Mutter: Moni, warum siehst du so schlecht aus?
Moni: Mir ist übel. Ich habe Bauchschmerzen.
Dialog 3
Markus: Julia, was ist mit dir?
Julia: Ich habe Fieber und Halsschmerzen.
Dialog 4
Silvia: Wie geht es Ihnen, Frau Wolf?
Frau Wolf: Nicht besonders. Mein Zahn tut so weh. Ich muss sofort zum Zahnarzt.

Arbeitsbuch I2 Diktat.
Sag „Schönen Dank” und sitz ruhig auf der Bank. Am Nachmittag bin ich auf dem Weg nach Hause krank geworden.

Arbeitsbuch L1 Nur die Kinder sind krank.


Mutter: Um Gotteswillen, was ist denn los mit euch? Karl, Imke, wie seht ihr denn aus?
Karl: Mutti, ich bin krank. Seit zwei Tagen habe ich Bauch – und Kopfschmerzen.
Mutter: Warst du beim Arzt?
Karl: Ja, natürlich. Er hat mir Tabletten verschrieben. Ich muss viel Wasser und Tee trinken.
Mutter: Und du Imke, was hast du denn, mein Schatz?
Imke: Es ist nicht so schlimm, nur Husten, Schnupfen und Halsschmerzen.
Mutter: Hast du Fieber?
Imke: Nein, nicht mehr. Der Arzt hat mir Hustensaft und Nasenspray verordnet. Und es hat geholfen.
Mutter: Gott sei Dank! Ich verreise nur für eine Woche und wenn ich zurückkomme, sind meine Kinder krank. Und wie
geht’s Vater?
Imke: Dem geht’s gut. Er ist kerngesund.

35
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 36

Kapitel 4 Hauspflichten
Lehrbuch A Meine Pflichten.
Theo: Hallo Kinder! Meine Mutti schimpfte heute wieder: Theo räume endlich dein Zimmer auf! Du solltest dich schämen!
Wie sieht dein Zimmer aus! Na, ja ich muss ehrlich sagen, Aufräumen und Ordnung sind nicht meine Stärke. Das ärg-
ert meine Mutti. Aber mein Freund Alex, der ist ……
Alex: Für mich ist Ordnung sehr wichtig. Ich lege großen Wert auf Ordnung in meinem Zimmer. In einem unordentlichem
Zimmer fühle ich mich nicht wohl. Wenn ich von der Schule nach Hause komme, hänge ich sofort meine Jacke auf
und packe meinen Rucksack aus. Alle Bücher lege ich aufs Regal. Am Wochenende helfe ich natürlich meiner Mut-
ter im Haushalt. Ich räume mein Zimmer auf. Ich wische Staub. Ich trage den Müll raus. Ich spüle das Geschirr. Ich
bereite das Essen zu. Ich leere den Briefkasten. Ab und zu gehe ich einkaufen. Ich führe unseren Hund aus.
Im Sommer helfe ich auch im Garten. Ich mähe den Rasen. Meine Schwester hat keine Zeit zum Aufräumen. Sie me-
int, Unordnung stört sie nicht. Sie trifft sich lieber mit ihren Freunden und sieht stundenlang fern.
Theo: Na ja, Alex ist super, aber ich möchte seine Schwester kennen lernen. Mich stört Unordnung nämlich auch nicht.

Arbeitsbuch B8
Mutter: Thomas! Anna! Was soll denn das? Solch eine Unordnung!
Thomas: Ich habe schon Staub gesaugt, aber Anna hat noch nichts gemacht.
Anna: Wieso? Ich habe doch meine Sachen weggeräumt und Hausaufgaben gemacht.
Mutter: Warum habt ihr das Geschirr nicht gespült?
Anna: Thomas hat seine Freunde eingeladen und sie haben Spaghetti gekocht.
Thomas: Und du musst nur petzen.
Anna: Mutti, räume nicht auf! Wir bringen gleich alles in Ordnung.
Mutter: Na, ich will das mal glauben.

Arbeitsbuch C3 Wie hat Imke das Wochenende verbracht?


Reporter: Sag mal, Imke, wie hast du das Wochenende verbracht?
Imke: Ich habe so richtig ausgeschlafen. Meine Eltern sind verreist, so bin ich allein mit meinem kleinen Bruder zu Hause
geblieben. Wir sind am Samstag erst um elf aufgestanden. Ich habe schnell das Frühstück gemacht und wir haben im
Bett gefrühstückt. Dann haben wir Schach gespielt und mein Bruder hat gewonnen. Später habe ich ferngesehen und
er hat am Computer gespielt. Am Nachmittag habe ich Spagetti mit Tomatensoße gekocht. Nach dem Mittagessen
sind wir zum Sportplatz gegangen. Nico hat mit seinen Freunden Fußball gespielt und ich habe zugeschaut. Am
Abend war er ganz müde und ist schnell ins Bett gegangen. Ich konnte mich endlich an den Computer setzen und mit
meiner Freundin Aline chatten. Am Sonntagmorgen sind meine Eltern zurückgekommen.

Lehrbuch D4 Wem hilfst du und wobei?


Mädchen: Wem hilfst du?
Mädchen: Ich helfe meiner Mutter.

Junge: Wem hilfst du?


Junge: Ich helfe meinem Vater.

Mädchen: Wem hilfst du?


Mädchen: Ich helfe meinen Eltern.

Junge: Wobei hilfst du?


Junge: Ich helfe bei der Gartenarbeit.

Mädchen: Wobei hilfst du?


Junge: Ich helfe beim Autowaschen.

Junge: Wobei hilfst du?


Mädchen: Ich helfe bei den Hausaufgaben.

Arbeitsbuch D4 Wem und wobei helfen sie?


Reporter: Sag mal Angela, wem hilfst du?
Angela: Ich habe eine jüngere Schwester und ich muss ihr oft bei den Hausaufgaben helfen. Ich helfe ihr meistens bei den
Matheaufgaben. Ich bin gut in Mathe und das ist kein Problem für mich.
Reporter: Und du Martin, wem hilfst du?
Martin: Meine Oma wohnt auf dem Land und sie hat einen großen Garten. Ich helfe ihr beim Rasenmähen. Vor kurzem
hat sie einen neuen Rasenmäher gekauft und ich kann ihn bedienen. Das Rasenmähen macht mir viel Spaß.
Reporter: Und du Monika, wem und wobei hilfst du?
Monika: Natürlich meiner Mutter. Die hat immer viel zu tun. Ich helfe ihr beim Bügeln und Aufräumen. Die Hausarbeit
finde ich nicht lästig und meine Mutter freut sich.
Reporter: Jochen, wie ist das bei dir?
Jochen: Zu Hause helfe ich sehr selten. Ich helfe aber meinem Vater beim Autowaschen. Jedes Mal bekomme ich dafür 10 Euro.

36
poradnik_IUD6_prod 7/2/10 13:19 Page 37

Lehrbuch E Computerspiele-Verbot.
Antje: Moni, mein Computer ist kaputt. Darf ich heute zu dir kommen? Ich habe ein tolles PC Spiel.
Moni: Das geht leider nicht. Ich habe von meinem Vater Computerspielverbot.
Antje: Warum denn das?
Moni: Frag mich nicht. Gestern bin ich gleich nach der Schule zu Anna gegangen und wir haben Computer gespielt
Antje: Na und?
Moni: Ich sollte Geschirr spülen, mit dem Hund Gassi gehen, und auch Einkäufe machen. Und das habe ich natürlich nicht
gemacht. Mein Vater hat vor Wut gekocht. Er musste Geschirr spülen, einkaufen und mit dem Hund Gassi gehen. Er
weiß, ich spiele so gern Computer und deshalb habe ich diese Strafe bekommen.

Arbeitsbuch I2 Diktat.
Schönen Dank für deine Hilfe beim Tischdecken. Julia sitzt auf der Bank in der Ecke und denkt ans Kochen.

Arbeitsbuch L1 Beim Tischdecken.


Vater: Unser Besuch ist bald da. Wie kann ich dir helfen?
Mutter: Hole die Tischdecke aus der Kommode und deck bitte den Tisch.
Vater: Jochen, hilfst du mir bitte beim Tischdecken?
Jochen: Gern, Vater.
Vater: Birgit, wir sind schon fertig.
Mutter: Ausgezeichnet. Hast du schon die Garderobe aufgeräumt?
Vater: Natürlich, ich habe es nicht vergessen.
Mutter: Und hast du den Teppich im Flur gesaugt?
Vater: Selbstverständlich. Ich habe doch am Vormittag die ganze Wohnung aufgeräumt. Ich habe staubgesaugt, Blumen ge-
gossen und Wäsche weggeräumt.
Mutter: Ich bin mit dem Essen auch fertig. Die Gäste können schon kommen.
Oh, nein. Der Mülleimer ist voll. Susi, bringe schnell den Müll weg.
Susi: Schon wieder ich. Jochen kann doch auch mal den Müll wegbringen.
Mutter: Ja, ich weiß, aber ich habe dich darum gebeten. Sei bitte so nett und bringe ihn weg. Keine Widerrede.
Susi: Immer ich ...

Kapitel 5 Sport
Lehrbuch A Treibst du Sport? Interview.
Theo: Hallo Kinder, heute arbeite ich wieder als Reporter für unsere Schulzeitung. Ich möchte ein Interview zum Thema
„Treibst du Sport?” machen. Hier auf dem Schulhof sehe ich einige Schüler.
Entschuldigung, darf ich ein Interview mit euch machen?
Kinder: Ja, gern
Theo: Stellt euch bitte vor.
Kinder: Olaf, Evelin, Martin, Moni.
Theo: Olaf, treibst du Sport?
Olaf: Sport ist für mich ziemlich wichtig. Ich bin zwar in keinem Sportverein aber ich fahre oft Rad. Vor allem am Woche-
nende. Es gibt viele Radwege in meiner Stadt. Ich verabrede mich mit meinen Freunden und wir fahren ziemlich lan-
ge Strecken. Wenn das Wetter schön ist, fahre ich mit meinem Rad zur Schule. Da bin ich viel schneller als zu Fuß.
Theo: Und du Evelin?
Evelin: Ich kann mir das Leben ohne Inlineskaten nicht vorstellen. Viele meinen, ich bin darauf fixiert. Dreimal in der Wo-
che gehe ich zum Training. Wir trainieren auf der Halfpipe. Das macht mich fit. Und nicht nur mich, mein Vater tra-
iniert auch mit. Jedes Jahr im Frühling haben wir ein Turnier und ich habe dieses Jahr einen Pokal gewonnen.
Theo: Ich gratuliere dir Evelin. Du bist eine richtige Sportlerin! Und du Martin? Treibst du auch Sport?
Martin: Sport ist für mich die reinste Zeitverschwendung. In der Schule muss ich im Sportunterricht turnen und das macht
mir keinen Spaß. Ich sitze lieber an meinem Computer zu Hause oder lese ein Buch.
Theo: O je. Sport macht fit. Vielleicht findest du auch noch was für dich? Was treibst du denn Moni?
Moni: Der einzige Sport den ich mache ist das Tanzen am Sonntagabend. Aber ich weiß nicht, ob man das überhaupt Sport
nennen kann. Einmal in der Woche gehe ich auch Schwimmen.
Theo: Tanzen ist auch Sport. Am wichtigsten ist die Bewegung!
Danke für das Interview. Und jetzt ihr Kinder. Macht ein Interview in der in der Klasse! Bereitet eine Statistik. Wel-
che Sportdisziplin ist besonders beliebt in eurer Klasse!

Arbeitsbuch B4
Nagrane odg∏osy: ping-pong, p∏ywanie, koszykówka

Arbeitsbuch D4 Wann ist das passiert?


Situation 1
Am Freitag, dem 6. März, haben wir das Schloss Torgelow bei Waren an der Müritz besucht. Im Schloss befindet sich jetzt das
private Internatsgymnasium und am 6. März war der Familieninformationstag.

37
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 38

Situation 2
Kommen Sie zum Snowboardunterricht! Wir bieten Ihnen täglich Schnupperkurse und zwei Stunden Probetag für 29 Euro an.
Der nächste freie Termin ist am 19. Februar. Wir warten auf Sie!

Situation 3
Wir laden alle Schüler von 12. bis zum 14. April zu einem Wildnistraining im Odenwald ein. Am Morgen wecken euch Vögel.
Ihr kocht Tee aus Wildpflanzen, macht Feuer mit den eigenen Händen und erobert die Natur. Ihr könnt die Natur genießen und
Sonnenaufgänge erleben.
Anmeldung erfolgt beim Herrn Baumeier, unserem Sportlehrer bis zur nächsten Woche.

Lehrbuch E Interview mit Fabian Hambüchen.


Moderator: Liebe Zuschauer, heute zu Gast in unserem Studio – Fabian Hambüchen: 2003 – Junioren Europameister, 2005
– Europameister am Barren. 2008 gewann er die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Peking. Er wird
von der Presse „Turner- Floh” genannt.
Reporterin: Sag mal bitte Fabian, wie sieht dein Alltag aus?
Fabian: Ich habe kein normales Leben. Jeden Tag trainiere ich fünf Stunden. Und so geht es seit über 16 Jahren.
Reporterin: Hast du noch Zeit für Freundschaften?
Fabian: Leider nicht viel, ich habe Freunde, die nicht aus dem Sport kommen. Meine Freundin hat auch keine Ahnung
vom Turnen, aber sie versteht mich.
Reporterin: Und deine Eltern, wie unterstützen sie dich?
Fabian: Das Turnen ist nicht nur mein Leben, sondern auch das Leben von meinen Eltern. Meine Mutter kocht für mich
und plant auch meine Termine. Mein Vater ist mein Trainer. Wir arbeiten jeden Nachmittag zusammen. Mein Bru-
der Christian hat mir viel geholfen, als ich für mein Abitur gelernt habe. Mein Onkel ist mein Mentaltrainer. Er
hilft mir, wenn ich Probleme habe.
Reporterin: Du warst bei den Olympischen Spielen in Peking Dritter. Was hat das in deinem Leben verändert?
Fabian: Nicht so viel. Ich wohne weiter bei meinen Eltern, ich habe weiter noch mein Zimmer im Dachgeschoss im elter-
lichen Haus und ich trainiere weiter.

Arbeitsbuch I2 Diktat.
In der Schweiz sitzen Katzen an der Kreuzung. Im Zimmer trägt man keine Mütze.

Arbeitsbuch L1 Anrufbeantworter.
Hallo, hier spricht der Thomas. Ich habe gerade mit meinem Cousin telefoniert und er hat mir gesagt, dass in Hamburg das
Fußballspiel zwischen Hamburger SV und Hertha Berlin stattfindet. Ist das nicht toll? Das Halbfinalespiel in Hamburg! Das
Spiel findet am Samstag, den 18. April in der Nordbank Arena statt. Kommst du mit? Das Spiel beginnt um 13 Uhr und es gibt
auch noch Karten. Man muss sie telefonisch reservieren, aber das könnte mein Vater machen. Eine Karte kostet 26 Euro. Ich
weiß, es ist viel, aber stell dir vor, wir sehen die Fußballer live. Ruf mich doch an, wenn du nach Hause kommst. Also bis dann!

Kapitel 6 Ich und du


Lehrbuch A Unsere Gefühle – Sturm und Sonnenschein.
Theo: Oft sind wir ganz wütend und böse. Wir fühlen uns wie ein Sturm. Alles ärgert uns, macht uns Sorgen und wir wer-
den wütend. Manchmal fühlen wir uns fröhlich und glücklich wie ein strahlender Sonnenschein. In uns allen stec-
ken diese Gefühle.
Ich habe meine Freunde gefragt, wann sie sich glücklich oder unglücklich fühlen, was sie nervt und was ihnen Freu-
de macht.
Mädchen: Ich bin glücklich, wenn ich in der Schule eine gute Note bekomme.
Junge: Ich bin froh, wenn mich meine Freunde besuchen.
Mädchen: Ich bin fröhlich, wenn ich heimlich einen Liebesbrief bekomme.
Junge: Ich strahle, wenn mich meine Eltern loben.
Mädchen: Es kribbelt in meinem Bauch, wenn ich meinen Freund sehe.
Mädchen: Ich ärgere mich, wenn meine Freundin petzt.
Junge: Ich bin wütend, wenn mich meine Klassenkameraden auslachen.
Mädchen: Ich mache mir Sorgen, wenn mein Hund krank ist.
Junge: Ich habe Angst vor jedem Mathetest.
Theo: Es freut mich, wenn ich meine beste Freundin treffe. Ich bin böse, wenn mir etwas schief geht.

Arbeitsbuch C4 Verabredung.
Ralf: Hier Ralf Schneider, kann ich bitte Julia sprechen?
Julia: Am Apparat.
Ralf: Julia, treffen wir uns heute? Hast du Zeit?
Julia: Erst am Nachmittag. Jetzt muss ich auf meinen kleinen Bruder aufpassen. Meine Mutter kommt erst um vier.
Ralf: Vielleicht treffen wir uns um fünf?
Julia: Und wo?
Ralf: In der Schwimmhalle. Wir könnten zusammen schwimmen gehen.

38
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 39

Julia: Abgemacht.
Ralf: Dann um fünf in der Schwimmhalle.
Julia: Bis dann.

Lehrbuch D Wie findest du ...?


Dialog 1
Mädchen: Wie findest du mich?
Junge: Ich mag dich.
Mädchen: Warum?
Junge: Ich finde dich sympathisch. Und ich kann mich auf dich verlassen.

Dialog 2
Junge: Wie findest du Martin?
Mädchen: Ich mag ihn nicht.
Junge: Warum nicht?
Mädchen: Ich finde ihn unsympathisch. Ich kann mich nicht auf ihn verlassen.

Lehrbuch E Wer mag wen und warum?


Reporter: Wen magst du Julia?
Julia: Ich mag meinen Opa – der ist einfach klasse. Er spielt mit mir Schach, oft gehen wir zusammen in die Eisdiele. Er
hat immer Zeit für mich. Er kann gut zuhören. Ich kann ihm alle meine Geheimnisse anvertrauen.
Reporter: Und du Olaf?
Olaf: Martin ist mein bester Freund. Wir machen fast alles zusammen. Jeden Tag treffen wir uns nach der Schule, spie-
len Computer oder fahren Rad.
Reporter: Und, du Moni, wen magst du?
Moni: Ich bin in Sven verknallt. Ich teile mein Pausenbrot mit ihm. Er schickt mir heimlich im Unterricht Liebesbriefe,
er bringt mir jeden Tag Süßigkeiten mit in die Schule.
Reporter: Und du Martin?
Martin: Ich mag meinen Hund sehr. Er ist mein bester Freund. Er bellt vor Freude, wenn ich aus der Schule nach Hause
komme. Am liebsten spiele ich mit ihm im Park.

Arbeitsbuch I2 Diktat.
Ich ging zu Fuß über die Straße bis zum Fluss. Zum Spaß esse ich ein bisschen Edelweiß.

Arbeitsbuch L1 Wo sind sie?


Gespräch 1
Arzt: Na, wo tut es weh?
Patient: Der da unten rechts. Ich habe starke Zahnschmerzen.
Arzt: Mach den Mund ganz weit auf. Dann kann ich mir den Zahn so richtig ansehen.

Gespräch 2
Mann: Halt! Sind Sie verrückt? Es ist doch rot! Bei Rot darf man doch nicht über die Straße.
Mädchen: Danke schön, ich habe die Ampel gar nicht gesehen.

Gespräch 3
Junge: Mutti, kann ich schon die Tomaten schneiden?
Mutter: Ja, natürlich. Wir legen sie sofort auf die Pizza. Und noch ein bisschen Käse und in den Backofen.
Junge: Wie lange muss denn die Pizza backen? Ich habe großen Hunger.
Mutter: Nur 20 Minuten.

Gespräch 4
Passagier Mayer bitte dringend zum Lufthansa – Schalter 245. Ich wiederhole, Passagier Mayer bitte dringend zum Lufthansa –
Schalter 245.

Gespräch 5
Tooor!!!
Wir haben gewonnen!! Hurra!
Megafon: Der Spielstand lautet eins zu null für Bayern München.
Gespräch 6
Lara: Hallo Mutti, ich bin’s Lara.
Mutter: Hallo Lara. Was gibt’s?
Lara: Mutti ich habe eine gute Nachricht für dich.
Mutter: Ja?
Lara: Ich bin so glücklich. Ich habe eine Eins im Englischtest gekriegt.
Mutter: Bravo! Ich gratuliere dir mein Schatz. Ich bin stolz auf dich.

39
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 40

8. Materia∏y do kopiowania


Was haben Sie in
Badkleinkirchheim gemacht? mit der Seilbahn fahren

auf der Post einen Brief


in der Bäckerei frühstücken
abholen

aus dem Umschlag ein Foto


zum Frisör gehen
herausziehen

beim Frisör mit einer Frau das Foto in den Rucksack


sprechen verstecken

von einer Frau 100 Euro eine Gruppe von Leuten


nehmen beobachten

mit dem Skibus zur Therme die Gruppe heimlich


St. Kathrein fahren fotografieren

in der Therme St. Kathrein


zur Bank fahren
zwei Stunden verbringen

vom Skiverleih ein Paar


ein Glas Saft trinken
Schier holen

im Restaurant zwei Männer bei Firma Max-Hipp eine


treffen Ferienwohnung mieten

TABLICA 1 Verhör bei der Polizei – podr´cznik str. 25


poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 41

✂ nach Deutschland * nach Wien *


Wohin bist du gefahren?
in die Schweiz * ins Gebirge *
am 29. Mai * am Wochenende *
Wann bist du gefahren?
im August * im Sommer * in den Ferien *
mit dem Auto * mit dem Bus *
Womit bist du gefahren?
mit dem Zug *
mit den Eltern * mit den Freunden *
Mit wem bist du gefahren?
mit meiner Schwester *
schöne Berge * alte Häuser *
Was hast du dort gesehen?
viele Sehenswürdigkeiten *
Museen * Städte * Freizeitparks *
Was hast du dort besichtigt?
Kirchen *
Leute * Häuser * Denkmäler *
Was hast du dort fotografiert?
meine Freunde *
meine Freunde * Musikstars * Popstars *
Wen hast du dort getroffen?
Schauspieler *
drei Tage * eine Woche *
Wie lange hat die Reise gedauert?
nur einen Tag *
in einer Pension * in einem Hotel *
Wo hast du geschlafen?
in einer Jugendherberge *

nach Deutschland * nach Wien *
Wohin bist du gefahren?
in die Schweiz * ins Gebirge *
am 29. Mai * am Wochenende *
Wann bist du gefahren?
im August * im Sommer * in den Ferien *
mit dem Auto * mit dem Bus *
Womit bist du gefahren?
mit dem Zug *
mit den Eltern * mit den Freunden *
Mit wem bist du gefahren?
mit meiner Schwester *
schöne Berge * alte Häuser *
Was hast du dort gesehen?
viele Sehenswürdigkeiten *
Museen * Städte * Freizeitparks *
Was hast du dort besichtigt?
Kirchen *
Leute * Häuser * Denkmäler *
Was hast du dort fotografiert?
meine Freunde *
meine Freunde * Musikstars * Popstars *
Wen hast du dort getroffen?
Schauspieler *
drei Tage * eine Woche *
Wie lange hat die Reise gedauert?
nur einen Tag *
in einer Pension * in einem Hotel *
Wo hast du geschlafen?
in einer Jugendherberge *

TABLICA 2
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 42Dänemark Dania
Deutschland Niemcy
die Schweiz Szwajcaria
die Türkei Turcja
die Ukraine Ukraina
Finnland Finlandia
Frankreich Francja
Griechenland Grecja
Großbritannien Wielka Brytania
Italien W∏ochy
Lettland ¸otwa
Litauen Litwa
Norwegen Norwegia
Österreich Austria
Polen Polska
Russland Rosja
Schweden Szwecja
die Slowakei S∏owacja
Spanien Hiszpania
Tschechien Czechy
Weißrussland Bia∏oruÊ

TABLICA 3
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 43

gegangen
nach

bin

Hause
Ich

TABLICA 4a
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 44


fahren


Land
aufs
Wir

TABLICA 4b
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 45


Ich habe mich zu

Hause gelangweilt

TABLICA 4c
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 46


Ich die Ruinen in

fotografiert

Griechenland
habe

TABLICA 4d
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 47


am

Meer

verbracht
haben

die Ferien
Wir

TABLICA 4e
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 48

nächstes
fahren

ins

Ferienlager
Jahr

möchte
Ich

TABLICA 4f
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 49

UA
CH

TR
D

TABLICA 5a
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 50

GB
F

FIN

GR

TABLICA 5b
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 51


LV

N

LT
I

TABLICA 5c
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 52


PL

S

RUS
A

TABLICA 5d
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 53

BY
E

SK

CZ

TABLICA 5e
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 54

TABLICA 6a
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 55

TABLICA 6b
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 56

TABLICA 6c
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 57

Land Nationalität Sprache


er sie
die Türkei

die Ukraine

England

Frankreich

Griechenland

Italien

Polen

Portugal

Schweden

Spanien

Land Nationalität Sprache


er sie
die Türkei

die Ukraine

England

Frankreich

Griechenland

Italien

Polen

Portugal

Schweden

Spanien

TABLICA 7
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 58Roger Federer Adam Ma∏ysz
Tennisspieler Schispringer

Wohnort: Basel – CH
Wohnort: Wis∏a – PL
Sprachen: Französisch, Deutsch, Englisch
Hobbys: Sport, Musik, Karten spielen Sprachen: Polnisch, Englisch
Hobbys: Sport, Musik

Heidi Klum
Topmodel
Cristiano Ronaldo
Fußballspieler

Wohnort: Madrid – E
Wohnort: New York – USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch Sprachen: Portugiesisch, Spanisch, Englisch
Hobbys: tanzen, reisen, malen Hobbys: Musik, Formel-1-Rennen


Heinz Janisch Gérard Depardieu
Journalist und Kinderbuchautor
Schauspieler
Wohnort: Wien – A
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Wohnort: Paris – F
Französisch
Sprachen: Französisch, Englisch, Polnisch
Hobbys: malen, lesen, Sprachen lernen
Hobbys: reisen, kochen, Theater


Michael Schumacher
Rennfahrer madonna
sängerin
Wohnort: London – GB
Wohnort: Zürich – CH
Sprache: Englisch, Spanisch
Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch
Hobbys: Mode, Joga
Hobby: Fußball spielen


Stefano Wladimir Putin
Terrazzino Politiker

Tänzer
Wohnort: Mannheim – D
Sprachen: Italienisch, Deutsch, Polnisch Wohnort: Moskau – RUS
Hobbys: singen, Film Sprachen: Russisch, Deutsch, Englisch
Hobbys: schwimmen, Judo

TABLICA 8
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 59

1. Kreuze die richtige Antwort an.


ZakreÊl w∏aÊciwà odpowiedê.

1. Die Hauptstadt Deutschlands ist 9. Die Hauptstadt der Schweiz ist


A. Bonn A. Basel
B. Bielefeld B. Bern
C. Berlin C. Zürich

2. Der längste Fluss Deutschlands ist 10. Der längste Fluss der Schweiz ist
A. der Rhein A. die Thur
B. der Neckar B. der Rhein
C. die Elbe C. die Aare

3. Der höchste Berg Deutschlands ist 11. Der höchste Berg der Schweiz ist
A. der Großglockner A. der Großglockner
B. die Zugspitze B. die Dufourspitze
C. der Mont Blanc C. der Matterhorn

4. Der größte See Deutschlands ist 12. Der größte See der Schweiz ist
A. der Genfersee A. der Genfersee
B. der Bodensee B. der Bodensee
C. die Müritz C. der Vierwaldstättersee

5. Die Hauptstadt Österreichs ist 13. Die Hauptstadt von Lichtenstein ist
A. Graz A. Schaan
B. Wien B. Eschen
C. Salzburg C. Vaduz

6. Der längste Fluss Österreichs ist 14. Der längste Fluss von Lichtenstein ist
A. die Donau A. die Samina
B. der Rhein B. der Rhein
C. der Inn C. der Alpenrhein

7. Der höchste Berg Österreichs ist 15. Der höchste Berg von Lichtenstein ist
A. der Großglockner A. der Großglockner
B. die Zugspitze B. der Grauspitz
C. die Wildspitze C. die Zugspitze

8. Der größte See Österreichs ist 16. Die Grenzländer von Liechtenstein
A. der Neusiedler See A. Deutschland, Österreich und die
B. der Wörtersee Schweiz
C. der Bodensee B. Österreich und die Schweiz
C. Deutschland und die Schweiz

10–80 punktów – DACHL-Fan


13–11 punktów – DACHL-Kenner
16–14 punktów – DACHL-Experte

TABLICA 9 DACHL-Quiz
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 60


TABLICA 10 DACHL-Puzzle
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 61

1. Wähle richtige Wörter aus und ergänze den Text.


Wybierz wyrazy i uzupe∏nij tekst.

Advent • Stollen • Mandeln • Lebkuchen • Spezialitäten • Maronen • Spekulatius •


Weihnachtsschmuck • Buden • Weihnachtsmarkt • Sonntage • Glühwein

Vier ____________________________________ vor dem 24. Dezember beginnt der ____________________________________. In der Ad-
ventszeit gibt es in jeder größeren Stadt einen ____________________________________. Auf einem großen Platz im
Stadtzentrum stellt man viele ____________________________________ auf. In diesen Buden kann man
____________________________________, Spielsachen oder Waren aus Glas und Keramik kaufen. Jede Region hat ih-
re weihnachtlichen ____________________________________, z.B. Sachsen – den ____________________________________, Westfallen
– den ____________________________________, Bayern – den ____________________________________. Auch diese Spezialitäten fin-
det man neben der Zuckerwatte, Schokoladenfiguren, heißen ____________________________________ oder gebrate-
nen ____________________________________ auf dem Weihnachtsmarkt. Die erwachsenen Besucher können sich mit
einem ____________________________________ aufwärmen.

2. Lies den Text Weihnachtsmarkt und schreib die Wörter richtig.


Przeczytaj tekst Weihnachtsmarkt i napisz poprawnie wyrazy.

11. B D E M R E Z E : _ _ _ _ _ _ _ _ ,
12. A V E T D N : _ _ _ _ _ _ ,
13. A E I Z D E V S T N T : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
14. T C A A T H K E W S H N I R M : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
15. S N H H K U C S A I E M C T C H W : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
16. A E N L I S H C P E S : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
17. Ä I P T E S I Z E L N T A : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
18. O L E L N S T : _ _ _ _ _ _ _ ,
19. P A S T S U E U K I L : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
10. U L H E N K E C B : _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
11. C W E Z T U A K E T R : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
12. K I O U D N H S A O F E G E C N L R : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
13. O A E R N M N : _ _ _ _ _ _ _ ,
14. M E N D L N A : _ _ _ _ _ _ _ ,
15. Ü L H N W I E G : _ _ _ _ _ _ _ _ ,
17. I N W G Z E N E N N A T E : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
18. E H T T E I E C N L T R K : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
19. E K I P R P : _ _ _ _ _ _

Lebkuchen, Zuckerwatte, Schokoladenfiguren, Maronen, Mandeln, Glühwein, Tannenzweigen, Lichterketten, Krippe


Dezember, Advent, Adventszeit, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsschmuck, Spielsachen, Spezialitäten, Stollen, Spekulatius,
Lösung:

TABLICA 11 Weihnachtsmarkt
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 62

Arkusz oceny projektu

Oceniamy nasz projekt:

1. Temat projektu podoba∏ mi si´


bardzo nie bardzo wcale mi si´ nie poda∏

2. Czas przeznaczony na wykonanie projektu by∏


odpowiedni zbyt krótki zbyt d∏ugi

3. Podzia∏ zadaƒ w grupie by∏


bardzo dobrzy dobry z∏y

4. Grupa rozumia∏a si´


bardzo dobrze dobrze êle

5. Podoba∏o mi si´, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................................

6. Przeszkadza∏o mi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................................

7. Prezentacja wypad∏a
wspaniale bardzo dobrze dobrze zadawalajàco êle

8. Wezm´ udzia∏ w innych projektach


bardzo ch´tnie niech´tnie jeszcze nie wiem

TABLICA 12
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 63

9. Testy i karty Theo prüft – Sprich mit Theo!

Zestaw przyk∏adowych testów sta∏ si´ sta∏ym elementem Poradnika dla nauczycieli pracujàcych z serià ich und du.
Niniejszy tom zawiera nie tylko 6 przyk∏adowych testów, przydatnych przy bie˝àcej kontroli post´pów w nauce,
ale równie˝ test kompetencyjny, który pozwoli stwierdziç, czy nasi uczniowie osiàgn´li poziom bieg∏oÊci j´zy-
kowej A2, okreÊlonej na poczàtku kursu.
Ka˝dy Theo-Test sk∏ada si´ z 6 zadaƒ sprawdzajàcych s∏uchanie i czytanie ze zrozumieniem oraz kompetencj´
gramatyczno-leksykalnà w zakresie zrealizowanym w danym rozdziale. Na ich wykonanie przewidziano 35 mi-
nut, a za poprawne rozwiàzanie wszystkich zadaƒ uczeƒ otrzyma maksymalnie 35 punktów.

Hören
1. – to zadanie zamkni´te typu prawda – fa∏sz sprawdza rozumienie ze s∏uchu.
Uczeƒ otrzymuje 1 punkt za ka˝dà poprawnà odpowiedê.

Sprachbausteine
Zadania 2., 3. i 4. polegajà najcz´Êciej na rozpoznawaniu, przyporzàdkowywaniu i uzupe∏nianiu. Sprawdzajà
one kompetencj´ ucznia w zakresie gramatyki i s∏ownictwa.
Uczeƒ otrzymuje 1 punkt za ka˝dà poprawnà odpowiedê.

Lesen
Zadanie 5. sprawdza umiej´tnoÊç czytania ze zrozumieniem.
Za ka˝dà prawid∏owà informacj´ uczeƒ otrzymuje 1 punkt.

Schreiben
6. – to zadanie testuje umiej´tnoÊç pisania. Polecenie jest tak sformu∏owane, aby uczeƒ Êwiadomie skorzysta∏
z pomocy, na przyk∏ad w postaci przygotowanych pytaƒ lub informacji zawartych w zadaniu 5. Za ka˝de bez-
b∏´dnie napisane zdanie uczeƒ otrzymuje 2 punkty, maksymalnie 10.

Proponowana skala ocen to:


0–13 – ndst; 14–18 – dop.; 19–23 – dst; 24–29 – db; 30–35 bdb

Test kompetencyjny
Uczniowie klasy 6 koƒczà szeÊcioletnià przygod´ z podr´cznikiem ich und du. Wskazanym jest zatem spraw-
dzenie, czy zak∏adane na poczàtku kursu osiàgni´cie bieg∏oÊci j´zykowej na poziomie A2 sta∏o si´ faktem.
W tym celu przygotowany zosta∏ przyk∏adowy test kompetencyjny, który ma sprawdziç, w jakim stopniu
uczniowie przygotowani sà do odbioru tekstu s∏uchanego i czytanego, oraz czy potrafià reagowaç j´zykowo,
adekwatnie do przedstawionej sytuacji. W teÊcie tym nie uwzgl´dniono osobnej cz´Êci sprawdzajàcej spraw-
noÊç pisania, poniewa˝ jest ona integralnà cz´Êcià reagowania j´zykowego.
Proponowanà form´ testu mo˝na przeprowadziç przed wystawieniem oceny rocznej z j´zyka niemieckiego, ale
nie powinna ona mieç wp∏ywu na ostatecznà ocen´ wiedzy i umiej´tnoÊci ucznia.
Czas przeznaczony na wykonanie testu to 45 minut.

Proponowana skala ocen to:


0–18 – ndst; 19–24 – dop.; 25–30 – dst; 31–35 – db; 36–40 bdb

Zadania Theo-Mix
Zadania przygotowane na kartach Theo-Mix stanowi∏y dotychczas zestaw uzupe∏niajàcy Theo-Test. Tym razem
proponuj´ karty Sprich mit Theo!, bazujàce na zadaniach w cz´Êci J – Sprechendes Foto – w podr´czniku.
Zadania polegajà na udzielaniu odpowiedzi na dwa pytania dotyczàce sytuacji przedstawionej na obrazku i sta-
nowià doskona∏y trening sprawnoÊci mówienia i znakomicie przygotowujà do wykonania zadania przewidzia-
nego w proponowanym teÊcie kompetencyjnym.
63
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 64

Theo-Test 1

Name _______________________________________________________________________ Klasse/Gruppe _______________________ 35 Min.

Hören
1. Pos∏uchaj rozmowy telefonicznej. Zaznacz [x]: prawda czy fa∏sz? ____ /5
r f
1. Max lernt Französisch in Paris.
2. Er ist ein Fußballfan.
3. Er hat einen Freund aus Italien.
4. Seine Freundin Serena kommt aus Spanien.
5. Max kommt in zwei Wochen nach Polen zurück.

Sprachbausteine
2. Znajdê pasujàce do siebie cz´Êci zdaƒ. Rozwiàzanie wpisz w tabelk´.
____ /5
1. Julia hat ihre Ferien im Ausland A. gewandert.
2. Martin und Thomas sind viel B. zubereitet.
3. Antje ist auf dem Kamel C. geschrieben.
4. Die Kinder haben das Essen selbst D. gesprochen.
5. Matti hat die ganzen Ferien nur Deutsch E. verbracht. 1 2 3 4 5
F. geritten.

3. Wybierz z ramki w∏aÊciwe okreÊlenia i uzupe∏nij nimi podpisy pod obrazkami.


____ /5

über die Kommode • auf den Tisch • hinter den Stuhl • zwischen das Regal und den Sessel •
in den Schrank • unter das Bett • neben das Regal • auf das Sofa

1. Martin stellt seinen Rucksack _____________________________________ .

4. Die Mutter legt Einkäufe _______________________________________ .

2. Monika hängt den Spiegel _____________________________________ .

5. Lisa stellt ihre Hausschuhe _____________________________________ .

3. Der Opa setzt sich _____________________________________ .


64
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 65

4. Dokoƒcz zdania. ____ /5

1. In Polen spricht man __________________________________________________________________________________________________________________ .


2. Simone kommt aus Frankreich. Ihre Muttersprache ist ______________________________________________________________ .
3. ________________________________________________________ spricht man in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.
4. Die Schweden sprechen _____________________________________________________________________________________________________________ .
5. Athen liegt in Griechenland. Dort spricht man __________________________________________________________________________ .

Lesen
5. Przeczytaj fragment listu Raula. Odpowiedz krótko na pytania Ja lub Nein. ____ /5

Luxemburg, den ...


Hallo,
Ich heiße Raul und bin 13. Ich wohne in Luxemburg und
besuche hier die Europaschule.
Meine Schulkameraden kommen aus verschiedenen 1. Wohnt Raul in Lichtenstein? ________
Ländern Europas und sprechen verschiedene Sprachen.
2. Spricht seine Oma Deutsch? ________
Meine Freizeit verbringe ich oft bei meiner Oma Hilde in
Deutschland. Das ist die Mutter von meiner Mutter und 3. Wohnt sein Vater in Spanien? ________
sie wohnt in Münster. Mit ihr spreche ich nur Deutsch. 4. Spricht Raul auch Spanisch? ________
Die Eltern von meinem Vater wohnen in Spanien, wo ich
immer meine Sommerferien verbringe. Die ganze Familie 5. Findet Raul Polnisch einfach? ________
trifft sich gemeinsam zu Weihnachten und zu Ostern
und dann sprechen alle nur Spanisch.
Im Winter war ich zum ersten Mal bei meinen Freunden
in Polen und habe ein bisschen Polnisch gelernt. Die
Sprache finde ich aber sehr schwer...

Schreiben
6. Napisz krótki list do gazety m∏odzie˝owej. ____ /10

Napisz:
• gdzie chodzisz do szko∏y
• jakich j´zyków si´ uczysz
• gdzie sp´dzasz wolny czas
• gdzie sp´dzi∏aÊ/sp´dzi∏eÊ letnie wakacje
• co tam robi∏aÊ/robi∏eÊ lub czego si´ nauczy∏aÊ/nauczy∏eÊ

Hallo,
ich heiße ___________________ und ______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ndst dop dst db bdb


0–13 14–18 19–23 24–29 30–35

65
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 66

Theo-Test 2

Name _______________________________________________________________________ Klasse/Gruppe _______________________ 35 Min.

Hören
1. Pos∏uchaj wypowiedzi Mariki. Zaznacz [x] odpowiedê Ja lub Nein. ____ /5
Ja Nein
1. Wohnt Marika seit einem Jahr in Berlin?
2. Wohnte sie früher in Hamburg?
3. Kennt sie schon ihren Schulweg?
4. Geht Marika zur Schule zu Fuß?
5. Kann sie bei gutem Wetter mit dem Bus fahren?

Sprachbausteine
2. Zaznacz [x] poprawnà form´. ____ /5

1. Gehen Sie bitte _______________________________________


a) mit der Bücke b) über die Brücke

2. Warum bist du nicht _______________________________________ gefahren?


a) von dem Bus b) mit dem Bus

3. Können wir die Aufgabe _______________________________________ machen?


a) nach der Pause b) seit der Pause

4. _______________________________________ hast du das Geschenk bekommen?


a) Zu wem b) Von wem

5. Dann treffen wir uns heute _______________________________________!


a) nach Max b) bei Max

3. Uzupe∏nij historyjk´ czasownikami z chmurki.


____ /6

gesprochen
gezeigt erzählt
aufgestanden
getroffen gegangen

Frau Kunze ist heute erst um 10.00 Uhr _______________________________________ (1). Nach dem Frühstück ist sie
zur Apotheke ________________________________________________________________ (2). Dort hat sie ihre sehr gute Freundin
_______________________________________ (3). Sie hat mit ihr fast eine Stunde lang ____________________________________________ (4)
und über ihren Urlaub in Spanien _______________________________________ (5). Dann hat sie ihr auch die Urlaubs-
fotos _______________________________________ (6).

66
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 67

4. Dopasuj podpis do obrazka. Rozwiàzanie wpisz w tabelk´. ____ /4

A. B.
1. Man darf den Rasen nicht betreten.
2. Man darf nicht auf der Straße spielen.
C. 3. Man darf die Pflanzen nicht pflücken.
D.
4. Man darf hier Vögel nicht füttern.
5. Man muss Hunde an der Leine führen. A B C D

Lesen
5. Przeczytaj og∏oszenie. Zaznacz [x]: prawda czy fa∏sz?
____ /5
Hilfe!
Mein Hund ist weg. r f
Mein Hund Rex ist 1. Tomi braucht Hilfe.
weg. Er ist heute
in der Früh ohne 2. Sein Hund ist zu Hause geblieben.
mich von Zuhause
weggerannt. Ich 3. Tomi spielt gerne im Park.
habe ihn gerufen, 4. Sein Hund hat heute auf ihn vor der
er ist aber nicht
stehengeblieben. Schule gewartet.
Vielleicht ist er 5. Tomi wartet auf den Anruf.
einer Katze hinter-
hergelaufen. Er hat
immer auf mich vor meiner Schule
gewartet und heute war er leider nicht
da. Er ist groß, schwarz und spielt
gerne im Park hinter meiner Schule.
Vielleicht hast du ihn gesehen?
Ruf mich an: 00338 225 310.
Ich warte auf Infos!
Tomi

Schreiben
6. Wyobraê sobie, ˝e widzia∏eÊ psa
Tomiego, który b∏àka∏ si´ po mieÊcie
w miejscach przedstawionych na
obrazkach. Napisz o tym 5 zdaƒ.

____ /10

1. Um 7.30 Uhr habe ich den Hund _________________________________________________________________________________________________


2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ndst dop dst db bdb


0–13 14–18 19–23 24–29 30–35

67
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 68

Theo-Test 3

Name _______________________________________________________________________ Klasse/Gruppe _______________________ 35 Min.

Hören
1. Pos∏uchaj rozmowy. Zaznacz [x]: prawda czy fa∏sz? ____ /5

r f
1. Markus soll um 7 Uhr aufstehen.
2. Er fühlt sich unwohl.
3. Sein Hals tut ihm weh.
4. Er ruft Frau Dr. Kräuter an.
5. Er muss zwei Tage im Bett bleiben.

Sprachbausteine
2. Wpisz nazwy cz´Êci cia∏a w odpowiednie miejsce w tabeli.
____ /5

Bein • Hals • Bauch • Auge • Hand

der die das

3. Co do siebie pasuje? Po∏àcz odpowiednio. ____ /5

1. Jens hat gestern im Sportunterricht sein Bein A. gemessen.


2. Viele Schüler in meiner Klasse sind B. angerufen.
3. Lisa hat die Temperatur C. untersucht.
4. Frau Funk hat ihren Hausarzt D. verschrieben.
1 2 3 4 5
5. Der Arzt hat die Kinder E. gebrochen.
F. erkältet.

4. Uzupe∏nij dialog czasownikami w odpowiedniej formie. ____ /5

Was __________________________________ dir Sonja?


Mein Hals __________________________________ mir weh. haben
fehlen
Und seit wann __________________________________ du die Schmerzen?
trinken tun
Seit zwei Tagen.
essen
Hast du vielleicht Eis __________________________________?
Nein, aber ich habe kalte Cola __________________________________ .

68
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 69

Lesen ____ /5
5. Tobias napisa∏ do ciebie e-mail. Przeczytaj go i zaznacz [x]: prawda czy fa∏sz.
tobi@web.ch

Hallo,
seit einer Woche liege ich im Bett, denn ich habe mir beim Basketballspiel mein linkes Bein
gebrochen. Zuerst habe ich nur leichte Schmerzen gehabt, aber dann hat mir das Bein so weh
____ /5
getan, dass ich ins Krankenhaus musste. Dort habe ich einen Gips bekommen und ich muss
jetzt zwei Wochen lang zu Hause bleiben. Ich langweile mich nicht. Ich chatte mit meinen
Freunden, lese Bücher, bastle und natürlich auch lerne . Mein Schulfreund, Georg, schickt mir
jeden Tag E-Mails mit den Hausaufgaben. Er besucht mich auch heute nach dem Training und
erzählt mir, was alles in der Schule und in unserer Mannschaft los ist. Und dann werden wir
Schach spielen.
Und du? Hast du schon mal ein Bein gebrochen? Warst du auch im Krankenhaus? Schreib mir
bitte. Ich warte auf deine E-Mail.
Tschüs
Tobias

r f
1. Tobias hat Basketball gespielt.
2. Er hat einen Unfall gehabt.
3. Sein Arm hat ihm weh getan.
4. Er war im Krankenhaus.
5. Er musste im Krankenhaus bleiben.

Schreiben
6. Odpowiedz na e-mail Tobiasa. Napisz 5 zdaƒ o swojej ostatniej chorobie. ____ /10

Hallo Tobias,
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tschüs
_________________________________

ndst dop dst db bdb


0–13 14–18 19–23 24–29 30–35

69
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 70

Theo-Test 4

Name _______________________________________________________________________ Klasse/Gruppe _______________________ 35 Min.

Hören
1. Jakie obowiàzki ma Eva? Pos∏uchaj i zaznacz [x]. ____ /5

r f
1. den Müll wegbringen
2. den Tisch decken
3. das Aquarium putzen
4. Wäsche waschen
5. mit dem Hund Gassi gehen
6. Staub saugen
7. Blumen gießen
8. den Briefkasten leeren

Sprachbausteine
2. Wybierz w∏aÊciwe uzupe∏nienie zdania i zaznacz je [x]. ____ /5

1. Martin hilft seiner seinem Onkel beim Rasenmähen.


2. Luise muss auf ihre ihren kleine Schwester aufpassen.
3. Die Kinder räumen ihr ihren Zimmer nur am Samstag auf.
4. Hilfst du deine deiner Oma beim Backen?
5. Wollen wir am Sonntag unseren unser Geburtstag feiern?

3. Po∏àcz pytanie z w∏aÊciwà odpowiedzià. ____ /5

1. Was hast du aufgehängt? A. Unser Badezimmer.


2. Wem hast du geholfen? B. Den Verbrecher.
3. Was hast du aufgeräumt? C. Die Wäsche.
4. Wen hast du beobachtet? D. Beim Autowaschen.
5. Wobei hast du deiner Tante geholfen? E. Zu Hause.
F. Meiner Lehrerin.
1 2 3 4 5

70
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 71

4. Wpisz wyrazy z ramki w odpowiednie miejsce w tabeli. ____ /5

Reiten • Frisöse • Schifahren • Bücherregal • Jurist

Beruf Hobby Möbel

Lesen ____ /5
5. Lukas napisa∏ do swojego kolegi SMS. Odczytaj zdania
i napisz je poprawnie.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Schreiben
6. Napisz w pi´ciu zdaniach, co nale˝y do twoich ____ /10
codziennych obowiàzków.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

ndst dop dst db bdb


0–13 14–18 19–23 24–29 30–35

71
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 72

Theo-Test 5

Name _______________________________________________________________________ Klasse/Gruppe _______________________ 35 Min.

Hören
1. Pos∏uchaj wywiadu. Zaznacz [x]: prawda czy fa∏sz? ____ /5

r f
1. Herr Schulz ist Sportlehrer an einer Oberschule.
2. Seine Schüler interessieren sich für Fußball.
3. In der ersten Klasse trainieren die Schüler jeden Tag.
4. Die Mädchen interessieren sich für Handball.
5. Herr Schulz hat keine Lieblingsdisziplin.

Sprachbausteine
2. U∏ó˝ poprawne pytania i zapisz je. ____ /5

1. in * Trainierst * einem * du * Sportverein


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ?

2. Halfpipe * in * Gibt * Wohnort * deinem * eine * es


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ?

3. viele * von * fahren * Wie * deinen * Inliner * Freunden


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ?

4. teilgenommen * an * schon * einem * du * Turnier * Hast


_____________________________________________ , __________________________________________________________________________________________________ ?

5. Sportart * in * ist * Welche * deiner * populär * Klasse


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ?

3. Zaznacz [x] poprawnà form´. ____ /5

1. Meine Oma hat Geburtstag in dem 20. Mai am 20. Mai.


2. In der Nacht Im Nacht soll man schlafen.
3. Am Mittwoch Im Mittwoch habe ich einen Mathetest.
4. Ostern gibt es in der Frühling im Frühling.
5. In die Jahre 2004–2007 In den Jahren 2004–2007 wohnten wir in Hamburg.

72
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 73

4. Dopasuj podpisy do piktogramu. Rozwiazanie wpisz w tabelk´. ____ /5

1. A. Kugelstoßen

B. Ringen
2.
C. Eiskunstlauf
3.
D. Volleyball
4.
E. Hochsprung
1 2 3 4 5
5. F. Weitsprung

Lesen
5. Przeczytaj definicje dyscyplin sportowych i dopasuj do nich nazwy. ____ /5
Rozwiàzanie wpisz w tabelk´.

A. Judo B. Boxen C. Basketball D. Volleyball E. Wasserball F. Eishockey

1. __________ ist eine Ballsportart für zwei Mannschaften. Auf dem Spielfeld sind pro Team fünf Spieler
aktiv. Ziel des Spiels ist, den Spielball in den gegnerischen Korb zu werfen.
2. __________ ist ein Ballspiel im Wasser. Die Spieler zweier Mannschaften versuchen, durch geschi-
cktes Abspielen und freies Schwimmen den Ball in das gegnerische Tor zu werfen.
3. __________ ist eine Mannschaftssportart. Fünf Spieler und ein Torwart laufen Schlittschuh und spie-
len auf einer Eisfläche.
4. __________ ist ein Kampfsport. Zwei Personen derselben Gewichtsklasse kämpfen nur mit den
Fäusten gegeneinander.
5. __________ ist eine japanische Kampfsportart, bei dem nicht immer der Stärkere gewinnt. Hier zählt
die Technik.
1 2 3 4 5

Schreiben
6. Opisz swojà ulubionà dyscyplin´ sportowà. Napisz 5 zdaƒ. ____ /10

Meine Lieblingssportdisziplin ist _____________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ndst dop dst db bdb


0–13 14–18 19–23 24–29 30–35

73
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 74

Theo-Test 6

Name _______________________________________________________________________ Klasse/Gruppe _______________________ 35 Min.

Hören
1. Pos∏uchaj rozmowy telefonicznej i uzupe∏nij zdania. ____ /5

1. Julia hat heute den neuen Jungen in der Bibliothek ______________________________________________________________________________.


2. Silvia hat mit ihm noch nicht _____________________________________________________________________________________________________________________.
3. Thomas hat ihr in der Pause einen Brief _________________________________________________________________________________________________.
4. Er hat kein Wort __________________________________________________________________________________________________________________________________________.
5. Thomas ist in Silvia über beide Ohren _____________________________________________________________________________________________________.

Sprachbausteine
2. Zaznacz [x] poprawnà form´. ____ /5

1. Miriam ist immer lustig. Ich mag _____________________ sehr.


sie ihr
2. Steffi ruft mich nicht mehr an. Sie mag _____________________ nicht.
mich mir
3. Julia petzt. Ich kann mich auf _____________________ nicht verlassen.
ihr sie
4. Andreas ist neu in unserer Klasse, aber ich finde _____________________ sympathisch.
er ihn
5. Sven hat Lisa eine Blume geschenkt. Er ist in _____________________ verliebt.
sie ihr

3. U∏ó˝ poprawne zdania z wenn i zapisz je.


____ /5

1. ich * glücklich * bin * meine * Freundin Hanna * sehe * wenn * ich


_____________________________________________ , __________________________________________________________________________________________________ .

2. wenn * ärgert sich * Christian * sein * Freund * petzt


_____________________________________________ , __________________________________________________________________________________________________ .

3. zufrieden * ich * meine * viel * wenn * Mutter * lerne * ist


_____________________________________________ , __________________________________________________________________________________________________ .

4. Anna * wenn * sie * freut sich * ihre * kann * Oma * besuchen


_____________________________________________ , __________________________________________________________________________________________________ .

5. bin * wenn * mich * wütend * ich * auslachen * meine * Klassenkameraden


_____________________________________________ , __________________________________________________________________________________________________ .

74
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 75

____ /5
4. Uzupe∏nij dialogi.

Können wir ___________________ heute treffen? Ja, gern!


dich
Martin, kann ich ___________________ am Dienstag besuchen? Na, klar! sich
Freut ihr ___________________ auf die Klassenfahrt? Oh, ja! euch uns
Susi, kannst du ___________________ beeilen? Aber natürlich!
dich
Interessieren Sie ___________________ für Computer, Herr Matis? Ja, sehr!

Lesen
5. Przeczytaj e-mail od Jensa. Odpowiedz na pytania. Napisz krótkie odpowiedzi. ____ /5

jens@gmx.de

Hallo,
wie geht’s?
Ich muss Dir was erzählen! Gestern war ich auf dem Sportplatz und habe Basketball gespielt.
Meine ganze Klasse war da. Wir haben viel trainiert und danach noch gegen Jungen aus
Klasse 6a gespielt. Lisa war auch da. Sie ist so hübsch und so nett. Sie hat mich angelacht.
Und plötzlich bin ich ausgerutscht und hingefallen. Alle haben es bemerkt und laut gelacht.
Ich wurde rot wie eine Tomate und es war mir sehr peinlich. Ist dir auch mal so was passiert?
Schreib mit bitte!
Viele Grüße
Jens

1. Was trainiert Jens? ______________________________________________________________________________________________

2. Wo hat er gespielt? ______________________________________________________________________________________________

3. Wer hat ihn angelacht? ______________________________________________________________________________________________

4. Was ist ihm passiert? ______________________________________________________________________________________________

5. Wie hat sich Jens gefühlt? ______________________________________________________________________________________________

Schreiben
6. Napisz list do swoich przyjació∏ z Niemiec. Opisz, co ci sprawia radoÊç, a co ci´
denerwuje lub czego si´ boisz. A mo˝e przydarzy∏o ci si´ to, co Jensowi?
Napisz 5 zdaƒ. ____ /10

Hallo Freunde,
wie geht’s? _____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ndst dop dst db bdb


0–13 14–18 19–23 24–29 30–35

75
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 76

Test kompetencyjny po klasie 6

Rozumienie tekstu s∏uchanego


Zadanie 1
Przyjrzyj si´ zdj´ciom i pos∏uchaj nagrania. Zaznacz [x], co s∏yszysz. ____ /1

A B C

Zadanie 2
Pos∏uchaj rozmowy. Zaznacz na planie drog´ do dworca, którà wskaza∏ ch∏opiec. ____ /4
Oznacz [x] cztery punkty orientacyjne, które wymieni∏.

Kraków

1 Brama Floriaƒska
2 Barbakan
3 Collegium Maius
4 Teatr S∏owackiego
5 Sukiennice
6 KoÊció∏ Mariacki
7 Dworzec PKP

Zadanie 3
Pos∏uchaj relacji Karin z podró˝y do Polski. Zaznacz [x]: prawda czy fa∏sz? ____ /5
r f
1. Karin fuhr mit ihrer Klasse nach Polen.
2. Die Schüler hatten gute Laune.
3. Zum Mittagessen aßen sie eine polnische Suppe.
4. Im Naturpark bewunderten sie wilde Tiere.
5. Die Schüler machten keine Abschiedsfotos.

76
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 77

Reagowanie j´zykowe
Zadanie 1
Dopasuj pytania do odpowiednich kategorii. Jedno pytanie nie pasuje do ˝adnej ____ /5
z nich.

1. Wie heißt du? A. Wohnort


2. Wie alt bist du? B. Hobby
3. Wo wohnst du? C. Familie
4. Hast du Geschwister? D. Name
5. Hast du einen Hund? E. Alter A B C D E
6. Was machst du in der Freizeit?

Zadanie 2
Jak zareagujesz w opisanych sytuacjach? W∏aÊciwà reakcj´ zaznacz [x]. ____ /5

1. Chcesz, aby kole˝anka do ciebie zadzwoni∏a.


A. Zeig mit bitte dein Handy!
B. Ruf mich bitte an!
C. Gib mir bitte deine Telefonnummer!
2. Zapraszasz przyjació∏ na przyj´cie urodzinowe.
A. Ich schreibe euch eine E-Mail zum Geburtstag.
B. Ich lade euch zur Geburtstagsparty ein.
C. Gestern habe ich Geburtstag gehabt.
3. Pytasz swojego nauczyciela o jego zainteresowania.
A. Wann stehen Sie auf?
B. Womit fahren Sie zur Schule?
C. Wofür interessieren Sie sich?
4. Sk∏adasz znajomym z Niemiec ˝yczenia wielkanocne.
A. Alles Gute und viel Spaß!
B. Fröhliche Ostern!
C. Ein frohes Weihnachtsfest!
5. Oferujesz swojà pomoc przy sprzàtaniu.
A. Kann ich dir beim Aufräumen helfen?
B. Kannst du mir helfen?
C. Ich muss mein Zimmer aufräumen.

Zadanie 3
Uzupe∏nij tekst u˝ywajàc czasowników z ramki w odpowiedniej formie. ____ /6
Jeden czasownik nie pasuje.

mögen • lesen • fahren • spielen • sprechen • essen • schlafen

Mein Freund Julian wohnt in Spanien. Er __________________________ Englisch und Französisch. Er ist sehr
sportlich. Er ___________________________ Jeans und bunte T-Shirts. Er __________________________ gern Fahrrad und
________________________ Tischtennis. Er ________________________ auch viele Bücher. Am Sonntag _________________________ er
lange. Wir treffen uns leider nicht so oft, aber wir schreiben uns ganz viele E-Mails.

77
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 78

Zadanie 4
Przyjrzyj si´ fotografii i przeczytaj pytania. Napisz odpowiedê pe∏nymi zdaniami. ____ /4

1. Was macht der Junge auf dem Foto?


__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Was machst du in deiner Freizeit?


__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Rozumienie tekstu czytanego


Zadanie 1
Przyjrzyj si´ obrazkom i przeczytaj teksty. Dopasuj opis do sytuacji. Jeden opis ____ /5
nie pasuje. Rozwiàzanie wpisz w tabelk´.

A. B. C. D. E.

Meine Schule finde ich toll. Die Lehrer sind freundlich und helfen
1 uns bei den Aufgaben. Ich mag auch meine Schulkameraden.
Wir spielen zusammen auf dem Schulhof.

Oh, nein! Da habe ich wieder Pech. Der Bus ist


2 grade abgefahren. Was soll ich jetzt machen.
Ich frühstücke immer um 7.00
3 Uhr. Meine Mutter bereitet mir
Ich muss zu Fuß in die Schule gehen.
das Essen zu. Sie ist sehr lieb.
Sie weiß, dass ich am Morgen Meine Mama sagt, ich soll schöne und gesunde
noch nicht ganz wach bin.
4 Zähne haben. Wenn sie weiß sind, dann sehen
sie schön aus. Nach dem Frühstück putze ich
mir also die Zähne.

Meine Lehrerin ist immer böse, wenn ich zu spät in


5 die Schule komme. Alle sitzen schon in den Bänken
Ich stehe jeden Morgen um
und machen Übungen, nur ich bin wieder der Letzte. 6 6.30 Uhr auf, denn um 7.45
Uhr fängt die Schule an.
A B C D E

78
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:51 Page 79

Zadanie 2
Przeczytaj wpis Toniego na forum internetowym. Zaznacz [x]: prawda czy fa∏sz. ____ /5

mein Dorf

Hallo Freunde,
heute möchte ich euch von meinem Dorf erzählen. Es liegt in Tirol, in
Österreich. Überall gibt es hier Berge. Das ganze Jahr kommen sehr
viele Touristen zu uns – im Frühling, im Sommer und im Herbst zum
Wandern, und im Winter zum Snowboarden und Skilaufen. Es gibt bei
uns nicht viel Verkehr. In die nächste Kleinstadt fahren wir mit dem
Bus. Die Touristen aus den Großstädten finden unser Dorf attraktiv,
aber für mich ist es hier oft langweilig. Ich kann nicht ins Konzert, in
den Supermarkt oder in die Disko gehen. Das gibt es bei uns nicht.
Ich treffe mich mit meinen Freunden in einem Club. Wir können dort
am Computer spielen und im Internet surfen. Das ist für uns die
einzige Attraktion. Ich möchte in einer Großstadt wohnen, vielleicht in
Innsbruck oder in Wien. Da ist immer viel los.
Wie ist es bei euch? Schreibt mir bitte. Ich freue mich auf Eure
Antworten.

r f
1. Toni wohnt in Tirol.
2. Im Frühling kommen viele Touristen zum Skilaufen.
3. Im Dorf gibt es einen Supermarkt.
4. Toni hat in seinem Dorf keine Freunde.
5. Er möchte in Wien wohnen.

ndst dop dst db bdb


0–18 19–24 25–30 31–35 36–40

79
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:52 Page 80

Transkrypcja tekstów do s∏uchania

Te s t 1
Pos∏uchaj rozmowy telefonicznej. Zaznacz: prawda czy fa∏sz?
Antje: Antje
Max: Hallo, Antje, ich bin’s, Max
Antje: Hallo Max, wo bist du?
Max: Ich bin jetzt in Paris und lerne hier Französisch. An der Uni gibt es einen Sommerkurs für Ausländer. Es ist echt cool. Ich habe schon
viele Jugendliche aus ganz Europa kennengelernt.
Antje: Das ist aber toll. Hast du da nette Leute kennengelernt?
Max: Ja, klar. Ich habe schon viele Freunde, aber am liebsten treffe ich mich mit Jorgos, Sofia und Serena.
Antje: Kommen sie alle aus Deutschland?
Max: Nein. Jorgos kommt aus Griechenland. Er ist ein Fußballfan wie ich. Sofia wohnt in Venedig, in Italien und Serena kommt aus Madrid.
Ihre Muttersprache ist Spanisch, aber sie spricht auch sehr gut Russisch.
Antje: Sprechen sie auch Deutsch?
Max: Na klar. Alle haben Deutsch in der Schule gehabt. Das finde ich super.
Antje: Und wann kommst du nach Polen zurück?
Max: Der Kurs endet am 29. August, also in zwei Wochen.
Antje: Dann ruf mich bitte an, wenn du schon zu Hause bist.
Max: Versprochen!
Antje: Dann wünsche ich dir noch schöne Ferien und bis bald.
Max: Danke, Antje, Tschüs!
Antje: Danke für den Anruf. Tschüs, Max!

Te s t 2
Pos∏uchaj wypowiedzi Mariki. Zaznacz odpowiedê Ja lub Nein.
Hallo, ich heiße Marika und wohne seit einem Monat in Berlin. Früher wohnte ich mit meiner Familie auf dem Lande in der Nähe von Ham-
burg. Dort war mir alles sehr bekannt und hier ist alles ganz neu. Ich lerne erst meinen Schulweg kennen, denn in zwei Wochen beginnt das
neue Schuljahr. Zur Schule kann ich zu Fuß gehen. Ich brauche nur 15 Minuten. Ich gehe geradeaus über die Brücke, dann nach rechts in die
Blumenstraße und an der Kreuzung wieder nach rechts in die Schulstraße. Bei gutem Wetter kann ich auch mit dem Fahrrad fahren, denn es
gibt hier einen Radweg.

Te s t 3
Pos∏uchaj rozmowy. Zaznacz: prawda czy fa∏sz?
Mama: Markus, es ist schon sieben. Steh auf, bitte! Schnell. Sonst kommst du wieder zu spät in die Schule.
Markus: Ich kann nicht, Mutti. Ich fühle mich nicht wohl. Mein Kopf tut mir weh.
Mama: Zeig mal, Schatz! Na ja. Du hast bestimmt Fieber. Hier hast du ein Thermometer und miss bitte die Temperatur. Oh, 39 Grad. Tut
dir noch was weh?
Markus: Ja, Mutti, der Hals. Ich habe starke Halsschmerzen.
Mama: Das kann Grippe sein. Na gut. Du bleibst jetzt im Bett und bekommst ein gutes Frühstück. Und ich rufe Frau Dr. Kräuter an. Sie
untersucht dich und verschreibt Medikamente, dann wird es dir schnell besser gehen.
Markus: Wie lange muss ich im Bett bleiben, Mutti?
Mama: Ich weiß es nicht genau, aber bestimmt eine Woche lang.
Markus: Oh nein. Am Mittwoch habe ich mein Judotraining.
Mama: Ja, ja. Aber heute hast du Husten.

Te s t 4
Jakie obowiàzki ma Eva? Pos∏uchaj i zaznacz.
Hallo, ich bin Eva und ich habe zu Hause viele Pflichten. Meine Eltern arbeiten den ganzen Tag und ich muss ihnen im Haushalt helfen. Ich
mag Ordnung. Alles, was ich mache, macht mir viel Spaß. Wenn ich von der Schule nach Hause komme, leere ich den Briefkasten, bringe den
Müll weg und gehe mit unserem Hund Rex Gassi. Im Supermarkt mache ich Einkäufe. Ich bereite auch das Essen für mich und Rex zu. Ich
spüle das Geschirr, räume mein Zimmer auf und füttere unsere Fische. Ich muss auch oft das Aquarium putzen. Wir haben zu Hause viele Blu-
men und ich gieße sie dreimal in der Woche. Ab und zu bügle ich auch. Ich freue mich, wenn ich meinen Eltern helfen kann.

Te s t 5
Pos∏uchaj wywiadu. Zaznacz: prawda czy fa∏sz?
Reporter: Guten Tag, Herr Schulz. Sie sind Sportlehrer an der Grundschule Osterberg.
Herr Schulz: Ja, das stimmt. Ich arbeite schon seit 17 Jahren hier.
Reporter: Herr Schulz, können Sie mir sagen, für welche Sportarten sich ihre Schüler interessieren?
Herr Schulz: Viele Schülerinnen und Schüler in unserer Schule interessieren sich für Handball. Wir haben vier Mannschaften. Schon in der
ersten Klasse beginnen wir mit einem leichten Training dreimal in der Woche. In der vierten Klasse trainieren die Schüler schon

80
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:52 Page 81

jeden Tag. Am Wochenende machen wir oft ein Turnier. Auch die Mädchen finden Handball interessant. Manche Eltern sagen,
dass Handball nur für Männer ist. Das stimmt aber nicht. Mädchen können auch sehr gut spielen und Tore werfen.
Reporter: Und was mögen die Jungen?
Herr Schulz: Viele Jungen in unserer Schule interessieren sich für Gymnastik. Das verlangt starke Muskeln und ist ziemlich anstrengend.
Reporter: Und was ist Ihre Lieblingsdisziplin?
Herr Schulz: Oh, ich mag alle Sportarten. Am liebsten aber spiele ich Schach.
Reporter: Danke schön, Herr Schulz.
Herr Schulz: Bitte. Gern geschehen!

Te s t 6
Pos∏uchaj rozmowy telefonicznej i uzupe∏nij zdania.
Julia: Julia Roth
Silvia: Hallo Julia, hier Silvia.
Julia: Hallo Silvia, was ist denn passiert?
Silvia: Du, Julia, hast du heute diesen neuen Jungen in der Bibliothek gesehen?
Julia: Ja. Kennst du den?
Silvia: Das ist Thomas.
Julia: Hast du mit ihm gesprochen?
Silvia: Nein, aber ich habe von ihm einen Liebesbrief bekommen.
Julia: Du spinnst ja wohl!
Silvia: Nein. Er hat mir ihn in der Pause gegeben, hat aber kein Wort gesagt.
Julia: Na und? Was hat er geschrieben?
Silvia: Hör zu, bitte: Liebe Silvia, mein Herz freut sich, wenn ich dich sehe. Es kribbelt in meinem Bauch, wenn du lachst. Du kennst mich nicht,
aber ich bin über beide Ohren in dich verliebt. Treffen wir uns morgen in der Bibliothek? Ich warte auf dich in der Mittagspause. Kuss und
Gruß, Thomas .– Na, was sagst du?
Julia: Du hast aber Glück! Dann viel Spaß in der Bibliothek.
Silvia: Oh, danke Julia. Du bist meine beste Freundin. Tschüs.
Julia: Tschüs.

Test kompetencyjny
Zadanie 1
Przyjrzyj si´ zdj´ciom i pos∏uchaj nagrania. Zaznacz, co s∏yszysz.
Odg∏osy ulicy

Zadanie 2
Pos∏uchaj rozmowy. Zaznacz na planie drog´ do dworca, którà wskaza∏ ch∏opiec.
Martina: Entschuldigung, sprichst du Deutsch?
Tomek: Ja, klar.
Martina: Kannst du mir helfen?
Tomek: Ja, gern.
Martina: Wie komme ich zum Bahnhof?
Tomek: Hast du einen Stadtplan?
Martina: Natürlich.
Tomek: Gut. Zeig mal!
Wir sind hier bei McDonald’s in der Szewska-Straße. Du gehst jetzt geradeaus, über den Marktplatz, an Sukiennice vorbei und dann links
in die Floriaƒska-Straße. Du gehst die Floriaƒska-Straße geradeaus und am Florianstor rechts. Dann immer geradeaus bis zum Bahnhof.
Martina: Oh, super. Das ist nicht weit von hier.
Tomek: Ja. Es ist 15 Minuten Fußweg von hier entfernt.
Martina: OK, danke für die Hilfe
Tomek: Bitte. Gern geschehen.
Martina: Tschüs!
Tomek: Tschüs und gute Reise!

Zadanie 3
Pos∏uchaj relacji Karin z podró˝y do Polski. Zaznacz: prawda czy fa∏sz?
Hallo, ich heiße Karin und besuche die Grundschule am Weinberg in Berlin. Meine Klasse hat im Mai eine Klassenfahrt nach Polen geplant.
Wir sind mit einem Zug bis nach Stettin gefahren und dann weiter mit einem Reisebus nach Swinemünde. Das Wetter hat leider nicht mitge-
spielt, es hat geregnet, trotzdem haben alle gute Laune gehabt. Nach der Zimmeraufteilung haben wir die erste Stadtbesichtigung und einen
kurzen Strandspaziergang gemacht. Am Strand war es neblig und angenehm leise.
Am nächsten Morgen war es schön warm und sonnig. Gleich nach dem Frühstück haben wir einen Spaziergang zur Windmühle gemacht. Es ist
ein tolles Ziel für Spaziergänger und die beste Stelle in Swinemünde, um den Sonnenuntergang zu bewundern. Um 14 Uhr sind wir in ein Re-
staurant zum Mittagessen gegangen. Es wurde eine polnische Suppe ˚urek serviert, und zum Hauptgang leckere Kartoffeln mit Kotelett und
Gemüse. Das Essen hat uns sehr gut geschmeckt.
Am 2. Tag sind wir in den Naturpark Wolin gefahren und haben die schöne Natur bewundert. Am Abend haben wir gegrillt.
Am letzten Tag, nach dem Frühstück haben wir unsere Sachen gepackt, Zimmer aufgeräumt und mehrere Abschiedsfotos gemacht. Wir sind
wieder mit dem Bus nach Stettin und dann weiter mit dem Zug nach Berlin gefahren. Nach 22 Uhr sind wir glücklich in Berlin Ostbahnhof an-
gekommen. Uns bleiben schöne Erinnerungen und Fotos. Wir wollen wieder dorthin!

81
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:52 Page 82

Tabliczka osiàgni´ç – Theo-Test 1


Przeczytaj uwa˝nie i zaznacz .
jeszcze
To wszystko ju˝ umiem bardzo dobrze niezbyt
dobrze
dobrze
1. Rozumiem tekst ze s∏uchu.
2. Potrafi´ po∏àczyç cz´Êci zdania w czasie Perfekt.
3. Potrafi´ u˝yç przyimków z biernikiem
w odpowiedzi na pytanie wohin?
4. Znam nazwy j´zyków obcych.
5. Rozumiem krótki list i potrafi´ odpowiedzieç
na pytania.
6. Potrafi´ napisaç krótki tekst o sobie.

Tabliczka osiàgni´ç – Theo-Test 2


Przeczytaj uwa˝nie i zaznacz .
jeszcze
To wszystko ju˝ umiem bardzo dobrze niezbyt
dobrze
dobrze
1. Rozumiem tekst ze s∏uchu.
2. Potrafi´ u˝yç przyimków z celownikiem
i biernikiem.
3. Potrafi´ uzupe∏niç historyjk´ czasownikami
w czasie Perfekt.
4. Znam znaczenie piktogramów okreÊlajàcych
zakazy i nakazy w mieÊcie.
5. Rozumiem og∏oszenie o zagini´ciu psa
i potrafi´ udzieliç odpowiedzi: prawda czy fa∏sz.
6. Potrafi´ odpowiedzieç na og∏oszenie
o zagini´ciu psa.

Tabliczka osiàgni´ç – Theo-Test 3


Przeczytaj uwa˝nie i zaznacz .
jeszcze
To wszystko ju˝ umiem bardzo dobrze niezbyt
dobrze
dobrze
1. Rozumiem tekst ze s∏uchu.
2. Znam rodzajniki rzeczowników oznaczajàcych
cz´Êci cia∏a.
3. Potrafi´ po∏àczyç cz´Êci zadania.
4. Potrafi´ uzupe∏niç dialog.
5. Rozumiem e-mail i potrafi´ udzieliç
odpowiedzi: prawda czy fa∏sz.
6. Potrafi´ napisaç o swojej chorobie.

82
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:52 Page 83

Tabliczka osiàgni´ç – Theo-Test 4


Przeczytaj uwa˝nie i zaznacz .
jeszcze
To wszystko ju˝ umiem bardzo dobrze niezbyt
dobrze
dobrze
1. Rozumiem tekst ze s∏uchu.
2. Potrafi´ uzupe∏niç zdania zaimkami
dzier˝awczymi.
3. Potrafi´ dopasowaç odpowiedê do pytania.
4. Potrafi´ przyporzàdkowaç rzeczowniki
odpowiednim kategoriom.
5. Rozumiem krótki tekst i potrafi´ poprawnie
zapisaç zdania.
6. Potrafi´ napisaç krótki tekst o swoich
obowiàzkach domowych.

Tabliczka osiàgni´ç – Theo-Test 5


Przeczytaj uwa˝nie i zaznacz .
jeszcze
To wszystko ju˝ umiem bardzo dobrze niezbyt
dobrze
dobrze
1. Rozumiem tekst ze s∏uchu.
2. Potrafi´ u∏o˝yç zdania z rozsypanki wyrazowej.
3. Potrafi´ u˝yç w∏aÊciwego przyimka do
okreÊlania czasu.
4. Znam znaczenie piktogramów okreÊlajàcych
dyscypliny sportowe.
5. Rozumiem definicje dyscyplin sportowych.
6. Potrafi´ napisaç krótki tekst o ulubionej
dyscyplinie sportowej.

Tabliczka osiàgni´ç – Theo-Test 6


Przeczytaj uwa˝nie i zaznacz .
jeszcze
To wszystko ju˝ umiem bardzo dobrze niezbyt
dobrze
dobrze
1. Rozumiem tekst ze s∏uchu.
2. Potrafi´ uzupe∏niç zdania zaimkiem osobowym
w bierniku.
3. Potrafi´ u∏o˝yç poprawne zdania z wenn.
4. Potrafi´ uzupe∏niç dialog.
5. Rozumiem treÊç listu i potrafi´ odpowiedzieç
na pytania.
6. Potrafi´ odpowiedzieç na list i napisaç o swoich
uczuciach.

83
poradnik_IUD6_prod 6/25/10 14:52 Page 84

Klucz do testu kompetencyjnego

Rozumienie tekstu s∏uchanego


Zadanie 1. A
Zadanie 2. Szewska-Straße, Marktplatz/Sukiennice, Floriaƒska, Florianstor
Zadanie 3. 1. richtig; 2. richtig; 3. richtig; 4. falsch; 5. falsch

Reagwanie j´zykowe
Zadanie 1. A. 3; B. 6; C. 4; D. 1; E. 2
Zadanie 2. 1. B; 2. B; 3. C; 4. B; 5. A
Zadanie 3. spricht; mag; fährt; spielt; liest; schläft
Zadanie 4. propozycja – Er sitzt auf dem Bett und spielt Gitarre. In meiner Freizeit jogge ich und lese Bücher.

Rozumienie tekstu czytanego


Zadanie 1. A. 6; B. 4; C. 3; D. 2; E. 5
Zadanie 2. 1. richtig; 2. falsch; 3 falsch; 4. falsch; 5. richtig

Ilustracje: Lidia Daƒko

Projekt ok∏adki: Lidia Daƒko

Redaktor: Justyna Ciecharowska

Redaktor techniczny: Maryla Broda

Copyright © by Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.


Warszawa 2010

ISBN 978-83-2620-660-3

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.


ul. Âwi´tojerska 5/7, 00-236 Warszawa
Wydanie pierwsze
Arkuszy drukarskich 11
Sk∏ad i ∏amanie: GARDENGRAF
Druk ukoƒczono w lipcu 2010 r.
Druk i oprawa: FORMATOR, Toruƒ