You are on page 1of 2

सु दरम याब ा. ल.

२२५, अि बका माग्, पुरानो बाने वोर, िज प ओ ब स: ९६५७, फोन: +९७७-१४४८८२९

मती: २०७३- ११-२३

ीमान मुख यु,

आ त रक राज व वभाग,

नयाँ बाने वोर, काठमाड

वषय: ख रद ब खाता मा णत गर पाउँ

महोदय,

उपरो त स ब धमा सु दरम याब ा. ल. नाममा दता भई आएको थायी लेखा न बर: ६०४३८९१८७
को ख रद ब खाता मा णत गर दनुहुन अनुरोध गदछु।

उ त कायका ला ग एस क पनी बाट वक प अ धका र लाई अि तयार दईएको छ।

आ ाले,

………………………..

संजीव पोखरेल
नदशक