You are on page 1of 2

siła jądrowa, oddziaływanie silne

oddziaływanie grawitacyjne (grawiton – cząstka hipotetyczna)


oddziaływanie słabe (bozon W±, bozon Z)
oddziaływanie elektromagnetyczne (foton)
oddziaływanie silne (gluony)
Oddziaływanie to jest najsilniejszą siłą przyrody, o stałej sprzężenia równej
około 1. Ma ono zasięg około 10-13 cm i wynosi 10,000 newtons

-Energia potencjalna oddziaływania nukleon–nukleon (linia ciągła)


w porównaniu z energią odpychania proton–proton (linia przerywana)
-Mass/charge ratio - m/Z - masa na ilość cząsteczek kg/C - stosunek masy do ładunku
elektrycznego danego ładunku
-odziaływanie proton​-proton, proton-neutron i neutron-neutron jest identyczne (jeżeli
zaniedbamy relatywnie małe efekty odpychania elektrostatycznego) i nazywamy go
oddziaływaniem nukleon-nukleon.
Energia spoczynkowa jest związana jedynie z faktem posiadania przez ciało masy. Jak wynika z
przytoczonej wcześniej zależności pomiędzy masą a energią, energia spoczynkowa ciała musi być równa:

E0j=mjc^2 - w kupiec
E01 = m1c^2 i E02 = m2c^2 - nieoddziałujące
E0j + W(podczas rozdzielenia) = m1c^2 + m2c^2
mjc^2 < m1c^2 + m2c^2
mj < m1 +m2
deltam = m1 +m2 - mj
Ew=deltam * c^2
TO JEST ENERGIA WIĄZANIA JĄDRA
Rozdzielanie - energia wiązania trzeba dostarczyc zeby sie rozdzieliło
Łączenie - energia wiązania zostanie przekazana na zewnątrz wzrost temp

A-proton +neutron
Z-proton
Tymaczasem okazuje się że dla wsystkich pierwiastków MASA J ATOMOWEGO jest
mniejsza od sumy mas neutronów (A-Z)mn i sumy mas proptonów Zmp
mj< Zmp+(A-Z)mn
różnica ta to deficyt masy
deltam=Zmp+(A-Z)mn-mj
HEL A=4 Z=2
Energia wiązania jądra sodu
- zapis ten informuje, że jądro sodu zawiera 11 protonów i 12 neutronów.
masa protonu wynosi: ​m​p​= 1,007276​u
masa neutronu wynosi: ​mn​​= 1,008665​u
m​proton​+ ​mneutron
​ ​= 11 * 1,007276 + 12 * 1,008665 = 11,080036 + 12,10398 = 23,184016​u
gdzie u - to jednostka masy atomowej. Masa składu jądra atomu sodu zwana jest masą
zmierzoną. Różnica masy zmierzonej z masą doświadczalną.
masa atomowa sodu wynosi: ​m​Na​= 22,989770​u​jest to masa doświadczalna.
Różnica mas wynosi:
m​z​− ​m​d​= 23,184016 − 22,989770 = 0,194246​u